XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Tìm thấy 7,250 tài liệu liên quan tới tiêu đề "XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN":

Đề tài Quản lý và xử lý chất thải rắn

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Đề tài Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài Quản lý và xử lý chất thải rắn
Đề tài Quản lý và xử lý chất thải rắn

98 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đá[r]

78 Đọc thêm

Điều tra, phân loại, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải phát sinh từ các trang trại nuôi rắn xã vĩnh sơn, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

ĐIỀU TRA, PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÁT SINH TỪ CÁC TRANG TRẠI NUÔI RẮN XÃ VĨNH SƠN, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Điều tra, phân loại, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải phát sinh từ các trang trại nuôi rắn xã vĩnh sơn, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

85 Đọc thêm

Thiết kế mạng lưới thu gom và khu liên hợp xử lý chất thải rắn

THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THU GOM VÀ KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Luận văn Thiết kế mạng lưới thu gom và khu liên hợp xử lý chất thải rắn bao gồm các nội dung: Các phương pháp xử lý chất thải rắn, ổn định chất thải rắn bằng Hydromex, phương pháp ủ sinh học, phương pháp đốt, phương pháp chôn lấp; tính toán thu gom và vận chuyển chất thải rắn cho đô thị, tính toán m[r]

59 Đọc thêm

ĐỒ ÁN THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

ĐỒ ÁN THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Nội dung đồ án Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn đến năm 2037 cho khu đô thị:
Tính toán lượng chất thải rắn phát sinh trong toàn bộ khu đô thị bao gồm lượng rác phát sinh từ các khu dân cư, bệnh viện, công nghiệp, các khu hành chính công sở, đường phố công cộng,…. Trình bày tính t[r]

66 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ KHÍ THẢI

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ KHÍ THẢI

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày một tăng cao kéo theo đó là sự gia tăng về chất thải đặc biệt là ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất... Trong đó nổi lên là sự ảnh hưởng của chất thải rắn. Chất thải rắn không những ảnh hưởng trực tiếp tới sức[r]

49 Đọc thêm

Điều tra, phân loại, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải phát sinh từ làng nghề nuôi rắn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐIỀU TRA, PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÁT SINH TỪ LÀNG NGHỀ NUÔI RẮN XÃ VĨNH SƠN, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Điều tra, phân loại, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp xử lý, giảm thiểu chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi rắn tại làng nghề rắn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa ra các biện pháp chung để giảm thiểu, xử lý chất thải phát sinh từ các làng nghề chăn nuôi đơn thuần[r]

85 Đọc thêm

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG: Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý chất thải rắn

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG: ĐỀ XUẤT SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH TRONG MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 3
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 3
1.2 NỘI DUNG CỦA ĐỒ ÁN 3
CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 4
2.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT THẢI RẮN 4
2.1.1 Khái niệm CTR 4
2.1.2 Phân loại CTR 4
2.1.3 Nguồn gốc phát sinh CTR 4
2.1.4 Sơ đồ hệ thống quản lý chất thải rắn 5
2.1.5 Một số phư[r]

34 Đọc thêm

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

lệ này có thể lên đến 80-90%, với tỷ lệ BOD5/COD lớn hơn 0,4 chứng tỏ các chất hữucơ trong nước rỉ rác dễ bị phân hủy sinh học còn đối với các bãi chôn lấp cũ, tỷ lệ nàythường rất thấp nằm trong khoảng 0,05 – 0,2, tỷ lệ thấp như vậy do nước rỉ rác cũ chứalignin, axít humic và axít fulvic là những ch[r]

57 Đọc thêm

Báo cáo xử lý chất thải rắn nguy hại

BÁO CÁO XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI

Chất thải rắn là toàn bộ các loại vật chất (không ở dạng khí và không hòa tan được) được con người loại bỏ trong các hoạt động KTXH của mình (Bao gồm các hoạt động SX, các hoạt động sống và duy trì sự tồn tại của cộng đồng). Trong đó, quan trọng nhất là các loại chất thải phát sinh ra từ các hoạt độ[r]

21 Đọc thêm

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮM

CÔNG NGH ỆX ỬLÝ N ƯỚC TH ẢI SẢN XU ẤT N ƯỚC MẮMMột Trong Những Mối Quan TâmĐến Vấn Đề Gây Ra Ô nhiễm ỞNước Ta Hiện NayNước ta với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là động lực để phát triểnkinh tế. Cuộc sống đang ngày càng được nâng cao, nhu cầu vê lương thực, thực ph[r]

6 Đọc thêm

KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN

KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CHẤT THẢI RẮN

Tiểu luận về chất thải rắn: Nêu ra khái niệm CTR, thực trạng tình trạng CTR hiện nay, nguyên nhân ô nhiễm, giải pháp xử lý CTR

14 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢOVỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢOVỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỊT HÀ NỘI

- Khoản 1, điều 68, chương IV quy định về BVMT cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịchvụ;- Khoản 1, điều 87, chương IX quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;- Khoản 1, điều 90, chương IX, quy định về lập hồ sơ, đăng ký, cấp giấy phép xử lýCTNH;- Điều 91, chương IX quy định về phân loại, thu go[r]

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

1. Đặt vấn đề:
Hiện nay, quá trình công nghiệp hóa Cao Bằng đang diễn ra rất mạnh mẽ, với sự hình thành của nhiều ngành nghề sản xuất, khai thác, kinh doanh, sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu,… là động lực để phát triển kinh tế xã hội của Cao Bằng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là n[r]

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 5 CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

BÀI GIẢNG CHƯƠNG 5 CHẤT THẢI RẮN Y TẾ

tỉnh, thành phố lớn. Xét theo 7 vùng kinh tếtrong cả nước (trong đó vùng Đông Bắc vàvùng Tây Bắc Bắc Bộ được gộp chung vào 1vùng), vùng Đông Nam Bộ phát sinh lượngthải nguy hại lớn nhất trong cả nước (32%),với tổng lượng thải là 10.502,8 tấn/năm, tiếpđến là vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm21%). Các t[r]

15 Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc và đề xuất giải pháp phù hợp

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BANG
DANH MỤC HÌNH
MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Nội dung nghiên cứu 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 3
1.1.Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt 3
1.1.1.Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt 3
1.1.2. Nguồn phát sinh CTR[r]

68 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÍ PHÙ HỢP

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÍ PHÙ HỢP

Việt Nam; Khu xử lý chất thải Nam Sơn thuộc Công ty TNHH MTV môi trường đô thịHà Nội,…Trên thực tế, tại nhiều cơ sở xử lý chất thải rắn bằng hình thức chôn lấp, quátrình kiểm soát ô nhiễm chưa thực sự đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môitrường, hiện vẫn đang là vấn đề gây[r]

93 Đọc thêm

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH; GIAI ĐOẠN 2020 – 2030

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH; GIAI ĐOẠN 2020 – 2030

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU 1
1.Đặt vấn đề lý do chọn đề tài 1
2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
3.Nội dung nghiên cứu 2
4.Tổng quan các vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu. 3
5.Đối tượng và phạm vi áp dụng 4
6.Phương pháp[r]

160 Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm y tế huyện Văn Lâm Hưng Yên

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN LÂM HƯNG YÊN

Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề rất nan giải không chỉ riêng của bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Trong đó, ô nhiễm môi trường bởi chất thải y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng, đã và đang ngày càng gia tăng cả về số lượng và chủng loại. N[r]

96 Đọc thêm

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2020 – 2030

QUY HOẠCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CHO THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2020 – 2030

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3. Nội dung nghiên cứu 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN 3
1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội của thành phố Bắc Kạn 3
1.1.1. Vị trí địa lí 3
1.1.2. Đặc điểm địa hình 3
1.1.3. K[r]

140 Đọc thêm