TRẠM PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG

Tìm thấy 8,808 tài liệu liên quan tới tiêu đề " TRẠM PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG":

QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁC RELAY TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁC RELAY TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

chung v qun lý vn hnh ng dõy trờn khụng v dng h hng thng gp i ving dõy trờn khụng ?Tr li:1 ng dõy trờn khụng: dựng chuyờn ti hay phõn phi in nng t ngun in n nitiờu th theo cỏc dõy dn t trong cỏc khong khụng gian thoỏng.+ c im: ng dõy ti in trờn khụng thng bao gm: dõy dn dựng chuyờn tiin nng t tron[r]

8 Đọc thêm

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ĐẸP VỀ HÌNH THỨC. NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG DOWNLOAD VỀ CHỈ CẨN CHỈNH SỬA NGÀY THÁNG VÀ IN

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp
§1: mÖnh ®Ò
Ngµy so¹n: 1882015.
PPCT: TiÕt 1.
I. Môc tiªu.
1 VÒ kiÕn thøc.
HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh.
N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ).
N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng.
Ph©n biÖt ®­îc kiÖn[r]

148 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

PhÇn néi dung
PhÇn 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ mÖnh ®Ò quan hÖ vµ ®¹i tõ quan hÖ
Tiếng Anh cã 2 lo¹i c©u :
C©u ®ơn gi¶n: là c©u cã mét thµnh phÇn vµ chØ cÇn nh­ vËy c©u còng cã ®ñ nghÜa .
C©u phøc hîp : lµ lo¹i c©u cã hai thµnh phÇn ( hai mÖnh ®Ò) chÝnh phô nèi víi nhau b»ng mét tõ gäi lµ ®¹i tõ[r]

15 Đọc thêm

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CHẾ TẠO VŨ KHÍ

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CHẾ TẠO VŨ KHÍ

Nhận xét1-Thủ thuật này có phần ngược với 38. sử dụng các chất ôxy hoá m ạnh, đư ợc sửdụng để tránh nhũng quá trình ôxy hoá không mong muốn.2-Ngoài ra, trong t hủ thuật còn có ý sử dụng các chất phụ gia (chất độn), khônglàm ảnh hưởng xấu, ngược lại bổ sung thêm cho hoạt động của đối tượng. Sửdụng cá[r]

36 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH1

D. 30 ngày.61. ố liệu để ghi vào hỉ “ iêu & á khoản ương đương iền ” là ổng ố dưNợ:. TK 111, 112.B. TK 111, 112, 113 đ ngL.C. TK 111, 112, 131.D. ấ ả đều đ ng.62. Cá khoản ương đương iền rên ảng CDKT là á khoản đầu ư ngắn hạnó hời hạn:. không quá 1 năm.B. không quá 6 háng.C. không quá 3 háng[r]

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ LƠI

Số dư cuối kú50.000.000.000 15.354.822.648 3.250.062.51729.622.630.9112.235.494.94098.227.516.0762.235.494.94031.858.125.851 100.463.011.016Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải ñược ñọc cùng với Báo cáo tài chínhCễNG TY C PHN THY IN N LIa ch: Xó Thanh Minh, thnh ph in Biờn Ph, tnh in[r]

13 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỰ CHỌN ĐẠI SỐ 10

GIÁO ÁN TỰ CHỌN ĐẠI SỐ 10

giáo án tự chọn đại số 10 chuẩn. năm học 2016 2017

TiÕt 1 : Ký kiÓm tra:
Ngµy so¹n:1982016
LUYỆN TẬP MÖnh ®Ò
I. Môctiªu:
1.VÒ kiÕn thøc:
Kh¸i niÖm mÖnh ®Ò. Ph©n biÖt ®[r]

68 Đọc thêm

Luận văn: Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII “ Chât rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể ” vật lý 10 nâng cao

LUẬN VĂN: VẬN DỤNG PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC VẬT LÝ VỚI DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG VII “ CHÂT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ ” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO

NỘI DUNG
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của việc phối hợp các phƣơng pháp nhận thức Vật lí
với dạy học giải quyết vấn đề
1.1 Phƣơng pháp nhận thức Vật lí ....................................................................5
1.1.1 Phƣơng pháp nhận thức khoa học .........................................[r]

87 Đọc thêm

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ĐỘI TUYỂN MÔN TIN HỌC

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ĐỘI TUYỂN MÔN TIN HỌC

Môc lôcTiªu ®Ò TrangA.§Æt vÊn ®Ò 2I.Lêi nãi ®Çu 2II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò 2B. Ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt 3I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 31. §èi t­îng häc sinh tham gia ®éi tuyÓn 32. Giai ®o¹n luyÖn tËp 33. Thµnh phÇn gi¸o viªn tham gia gi¶ng d¹y 44. Ph­¬ng ph¸p s­ ph¹m 5II. Thùc hiÖn s­ ph¹m 61.[r]

9 Đọc thêm

DẠY HỌC DỰ ÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

DẠY HỌC DỰ ÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

án, phân công nhiệm vụ và dự kiến sản phẩm cuối cùng.Với sự hướng dẫn và góp ý của giáo viên, các nhóm lần lượt trình bày sơ đồtư duy một cách hào hứng và có tính thống nhất cao. Kĩ thuật sử dụng sơ đồ tưduy giúp sinh viên làm việc một cách khoa học, xác định được mục đích công việcrõ ràng, đạt hiệu[r]

7 Đọc thêm

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG IIXÁC ĐỊNH SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆNĐể tăng độ tin cậy của mạng điện sơ đồ được bố trí hai đường dây hỗ trợdự phòng cho nhau dượ tính toán để mỗi đường dây có thể mang tải an toàn khicó sự cố ở một trong hai đường dây mà không làm giảm chất lượng điện trênđầu vào của các hộ tiêu thụ;[r]

41 Đọc thêm

THIẾT KẾ MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN 2

THIẾT KẾ MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN 2

1212Giá 1kWh tổn thất điện năng: 700 đ/kWhGiá 1kVAR thiết bị bù: 150.000 đ/ kVAR.Hệ số đồng thời m = 1;Thời gian sử dụng công suất cực đại Tmax = 5000 giờ, Jkt=1,1A/Điện áp trên thanh cái nguồn khi phụ tải cực tiểu UA =1,05Uđm, khi phụ tải cực đại UA = 1,1Uđm, khi sự cố nặng nề UA =1,1Uđm.Giáo viên[r]

30 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

TÌM HIỂU ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM ĐỂ GIẢNG DẠY TRONG NHÀ TRƯỜNG PHAN HUY XU MAI PHÚ THANH

*N hư vậy, thủy điện Yaly sẽ là nguồn tru n g gian làm ngánlại chiều dài tru y ền tải trê n đường dây 500 kV Bắc - Nam .Thủy điện Yaly là nguổn điện lớn ở gẩn tru n g tâm của đườngdây siêu cao áp 500 kV Bắc - N am , nd gdp phẩn q u a n trọ n gvào việc giải quyết cơ bàn nh ữ n g khd khăn về kỷ[r]

247 Đọc thêm

GIẤY MỜI THẦY CÔ CỦA TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG VỀ DỰ ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

GIẤY MỜI THẦY CÔ CỦA TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG VỀ DỰ ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Giấy mời thầy cô của trường THCS Liêng Trang về dự Đại Hội Liên ĐộiGiấy mời thầy cô của trường THCS Liêng Trang về dự Đại Hội Liên ĐộiGiấy mời thầy cô của trường THCS Liêng Trang về dự Đại Hội Liên ĐộiGiấy mời thầy cô của trường THCS Liêng Trang về dự Đại Hội Liên ĐộiGiấy mời thầy cô của trường THCS[r]

1 Đọc thêm

PHIẾU DỰ GIỜ

PHIẾU DỰ GIỜ

PHÒNG GD & ĐT CHÂU THÀNHNGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS GIỤC TƯNGphúcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦĐộc lập – Tự do – HạnhPHIẾU DỰ GIỜØHọ và tên người dự:..................................................................................................Họ và tên người dạy:………………………………………………………………[r]

3 Đọc thêm

ĐỒ án Thiết kế cầu BTCT dự Ứng lực dầm T18m Cầu suối bài

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BTCT DỰ ỨNG LỰC DẦM T18M CẦU SUỐI BÀI

ĐỒ án Thiết kế cầu BTCT dự Ứng lực dầm T18m Cầu suối bài ĐỒ án Thiết kế cầu BTCT dự Ứng lực dầm T18m Cầu suối bài ĐỒ án Thiết kế cầu BTCT dự Ứng lực dầm T18m Cầu suối bài ĐỒ án Thiết kế cầu BTCT dự Ứng lực dầm T18m Cầu suối bài ĐỒ án Thiết kế cầu BTCT dự Ứng lực dầm T18m Cầu suối bài ĐỒ án Thiế[r]

102 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho một xã nông nghiệp

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỘT XÃ NÔNG NGHIỆP

Thôn1 180 hộ dân, Thôn2 320 hộ dân, Thôn3 220 hộ dân, Thôn 4 240 hộ dân, ủy ban xã: Gồm 2 tầng mỗi tầng 4 phòng diệní 10x16mTrạm xá: Gồm 2 tầng mỗi tầng 6 phòng diệní 10x16mTrường học: Công suất đặt 200KVA, Cosj = 0,8Trạm bơm: : Diện tích 10x16m, 2 máy bơm 2x32kw, Cosj = 0,78a.Thiết kế chiếu s[r]

45 Đọc thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn địa lý năm 2012 đề số 20

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ĐỊA LÝ NĂM 2012 ĐỀ SỐ 20

ĐỀ THI ĐỊA LÝ (THAM KHẢO)                         Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)   I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH  (8 điểm)   Câu I (3 điểm) Dựa vào Át-lát Địa lý ViệtNamvà kiến thức đã h[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B TỪ 2010 ĐẾN 2016

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B TỪ 2010 ĐẾN 2016

0,25---------- HẾT ----------Trang 4/4BOƒ GIAŸO DUœC VAÿ —AÿO TAœO−−−−−−−−−−—E¿ CHÕNH TH÷ŸC—E¿ THI TUYE4N SINH —AœI HOœC NA M 2013Mo‚n: TOAŸN; Kho·i BThÙ¯i gian la¯m ba¯i: 180 phu˘t, kho‚ng ke thÙ¯i gian pha˘t Òe‡−−−−−−−−−−−−−−−−−−−I. PHA¿N CHUNG CHO TA¡T CA¤ THÕ SINH (7,0 ÒieÂm)Ca‚u 1 (2,0 ÒieÂm).[r]

33 Đọc thêm

KÝ SINH TRÙNG Y HỌC GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA NGUYỄN VĂN ĐỀ (CHỦ BIÊN) VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

KÝ SINH TRÙNG Y HỌC GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA NGUYỄN VĂN ĐỀ (CHỦ BIÊN) VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

miễn dịch của cơ thê chông lại sự nhiễm trong các bệnh ký sinh trùng khôngm ạnh mẽ, không chắc chắn. Tuy nhiên trẻ em nhiễm giun đũa nhiêu hơn ngườilón, người bị nhiễm HIV/AIDS dễ bị nhiễm trù n g cơ hội Toxoplasma gondii,nấm Aspergillus sp.8.5. Môi trườngMôi trường ỏ đây nói theo nghĩa rộng, bao gồ[r]

342 Đọc thêm