ĐIỂM CHUẨN ĐH Y HẢI PHÒNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐIỂM CHUẨN ĐH Y HẢI PHÒNG":

GIÁO ÁN TỰ CHỌN ĐẠI SỐ 10

GIÁO ÁN TỰ CHỌN ĐẠI SỐ 10

giáo án tự chọn đại số 10 chuẩn. năm học 2016 2017

TiÕt 1 : Ký kiÓm tra:
Ngµy so¹n:1982016
LUYỆN TẬP MÖnh ®Ò
I. Môctiªu:
1.VÒ kiÕn thøc:
Kh¸i niÖm mÖnh ®Ò. Ph©n biÖt ®[r]

68 Đọc thêm

NHỊP CẦU DƯỢC LÂM SÀNG BÀI SỐ 2 BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

NHỊP CẦU DƯỢC LÂM SÀNG BÀI SỐ 2 BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

ược lâm sàng Tháng 12015, N°2 Page 293 BAN CỐ VẤN PGS.TS.BS. Tạ Mạnh Cường, BV Bạch Mai, HN DS. Nguyễn Tiến Đức, BV FV, HCM Ths.DS. Đỗ Thị Hồng Gấm, BV Bạch Mai, HN DS. Đỗ Thị Hà, BV Roanne, Pháp Ths. DS. Nguyễn Như Hồ, ĐH Y Dược Tp. HCM DS. Nguyễn Quốc Hòa, ĐH Y Dược Tp. HCM Ths.DS. Nguyễn Thị Mai[r]

93 Đọc thêm

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ĐẸP VỀ HÌNH THỨC. NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG DOWNLOAD VỀ CHỈ CẨN CHỈNH SỬA NGÀY THÁNG VÀ IN

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp
§1: mÖnh ®Ò
Ngµy so¹n: 1882015.
PPCT: TiÕt 1.
I. Môc tiªu.
1 VÒ kiÕn thøc.
HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh.
N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ).
N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng.
Ph©n biÖt ®­îc kiÖn[r]

148 Đọc thêm

35 đề LUYỆN THI vào lớp 10 môn TOÁN

35 ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP HỒ CHÍ MINH®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt
CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
N¨m häc 2013 2014
M«n thi: To¸n (Dµnh cho tÊt c¶ thÝ sinh)
Thêi gian: 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

Câu 1.
a) Giải phương trình: .
b) Cho ba số thực x, y, z đôi một khác nhau thỏa mãn điều kiệ[r]

99 Đọc thêm

Luận văn: Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII “ Chât rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể ” vật lý 10 nâng cao

LUẬN VĂN: VẬN DỤNG PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC VẬT LÝ VỚI DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG VII “ CHÂT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ ” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO

NỘI DUNG
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của việc phối hợp các phƣơng pháp nhận thức Vật lí
với dạy học giải quyết vấn đề
1.1 Phƣơng pháp nhận thức Vật lí ....................................................................5
1.1.1 Phƣơng pháp nhận thức khoa học .........................................[r]

87 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

PhÇn néi dung
PhÇn 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ mÖnh ®Ò quan hÖ vµ ®¹i tõ quan hÖ
Tiếng Anh cã 2 lo¹i c©u :
C©u ®ơn gi¶n: là c©u cã mét thµnh phÇn vµ chØ cÇn nh­ vËy c©u còng cã ®ñ nghÜa .
C©u phøc hîp : lµ lo¹i c©u cã hai thµnh phÇn ( hai mÖnh ®Ò) chÝnh phô nèi víi nhau b»ng mét tõ gäi lµ ®¹i tõ[r]

15 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 44 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 5 TRANG 44 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số Bài 5. a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số                                    y = -x3 + 3x + 1.          b) Dựa vào đồ thị (C), biện luận về số nghiệm của phương trình sau theo tham số m.                                    x3 -[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP 7 - TRANG 80 - SGK HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP 7 - TRANG 80 - SGK HÌNH HỌC 12

Lập phương trình mặt phẳng ( α) đi qua hai điểm A( 1; 0 ; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng: 2x - y + z - 7 = 0. 7. Lập phương trình mặt phẳng ( α) đi qua hai điểm A( 1; 0 ; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng: 2x - y + z - 7 = 0.  Hướng dẫn giải: Xét  = (2 ; 2 ; 1) ⊥ (β). Do mặ[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP 2 - TRANG 121 - SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI TẬP 2 - TRANG 121 - SGK GIẢI TÍCH 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = x2 +1, tiếp tuyến với đường thẳng này tại điểm M(2;5) và trục Oy. Hướng dẫn giải: HD: Phương trình tiếp tuyến là y = 4x - 3. Phương trình hoành độ giao điểm  x2 +1 = 4x - 3 ⇔  x2 - 4x + 4 =[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 134 SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 5 TRANG 134 SGK GIẢI TÍCH 12

Bài 5. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện: Bài 5. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện: a) |z| = 1;                b) |z| ≤ 1; c) 1 < |z| ≤ 2;           d) |z| = 1 và phần ảo của z bằng 1. Hướng dẫn g[r]

2 Đọc thêm

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Toán 2015 chuyên ĐH Sư phạm HN lần 7

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TOÁN 2015 CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM HN LẦN 7

Đề thi thử THPTQG môn Toán 2015 chuyên ĐH Sư phạm HN lần 7 Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số y = x4 – mx2 + m – 1, với m là tham số.   1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho khi m = 2. 2) Tìm các giá trị c[r]

4 Đọc thêm

BÀI TẬP 7 - TRANG 91 - SGK HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP 7 - TRANG 91 - SGK HÌNH HỌC 12

Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆ 7. Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆: . a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆. b) Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với A qua đường thẳng ∆. Hướng dẫ[r]

2 Đọc thêm

Bí quyết luyện 8.0 IELTS của 2 bạn trẻ 9X

BÍ QUYẾT LUYỆN 8.0 IELTS CỦA 2 BẠN TRẺ 9X

Đó là hai bạn Nguyễn Thu Hương (ĐH Ngoại Thương) và Bùi Phúc Hải (ĐH Kinh tế quốc dân).  Luyện tập thường xuyên 2 kỹ năng Nghe và Đọc Thực tế cho thấy rằng, thí sinh Việt Nam đạt điểm rất cao ở 2 kỹ năng này. Bí quyết để luy[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP 6 - TRANG 90 - SGK HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP 6 - TRANG 90 - SGK HÌNH HỌC 12

Tính khoảng cách giữa đường thẳng ∆ với mặt phẳng (α) : 2x - 2y + z +3 = 0. 6. Tính khoảng cách giữa đường thẳng  ∆ :  với mặt phẳng (α) : 2x - 2y + z + 3 = 0. Hướng dẫn giải: Đường thẳng ∆ qua điểm M(-3 ; -1 ; -1) có vectơ chỉ phương  (2 ; 3 ; 2). Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến (2 ; -2 ; 1).[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP 2 - TRANG 68 - SGK HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP 2 - TRANG 68 - SGK HÌNH HỌC 12

Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. 2. Cho ba điểm A = (1; -1; 1), B = (0; 1; 2), C = (1; 0; 1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.   Hướng dẫn giải: G là trọng tâm của tam giác ABC thì      (*) Giả sử G(x; y; z) thì    = (1 - x; -1 - y; 1 - z);                                 = (-x; 1[r]

1 Đọc thêm

Luận văn chuyên khoa đánh giá kết quả điều trị kết hợp tập con lăn doctor100 trên bệnh nhân hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hoá cột sống cổ

LUẬN VĂN CHUYÊN KHOA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP TẬP CON LĂN DOCTOR100 TRÊN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG CỔ VAI CÁNH TAY DO THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ

Luận văn chuyên khoa đánh giá kết quả điều trị kết hợp tập con lăn doctor100 trên bệnh nhân hội chứng cổ vai cánh tay do thoái hoá cột sống cổ Bệnh viện 354, HCCVCT chiếm 2428%.  Có nhiều Phương pháp điều trị HCCVCT, trong đó các PP tập vận động đóng vai trò quan trọng. TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI LUẬN VĂN[r]

53 Đọc thêm

BÀI 1 - TRANG 80 - SGK HÌNH HỌC 12

BÀI 1 - TRANG 80 - SGK HÌNH HỌC 12

Viết phương trình mặt phẳng. 1. Viết phương trình mặt phẳng: a) Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận = (2; 3; 5) làm vectơ pháp tuyến. b) Đi qua điểm A(0 ; -1 ; 2) và song song với giá của các vectơ (3; 2; 1) và (-3; 0; 1). c) Đi qua ba điểm A(-3 ; 0 ; 0), B(0 ; -2 ; 0) và C(0 ; 0 ; -1). Hướng dẫn giả[r]

1 Đọc thêm

BÀI 9 TRANG 44 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI 9 TRANG 44 SÁCH SGK GIẢI TÍCH 12

Cho hàm số Bài 9. Cho hàm số  (m là tham số) có đồ thị là (G).          a) Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0 ; -1).          b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số vớ m tìm được.          c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung. Hướng dẫ[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP 9 - TRANG 81 - SGK HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP 9 - TRANG 81 - SGK HÌNH HỌC 12

9. Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng. 9. Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau: a) 2x - y + 2z - 9 = 0 ; b) 12x - 5z + 5 = 0 ; c) x = 0. Hướng dẫn giải: a)     . b)   c)d(A,(R)) = 2. >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu[r]

1 Đọc thêm

BÀI TẬP 3 - TRANG 80 - SGK HÌNH HỌC 12

BÀI TẬP 3 - TRANG 80 - SGK HÌNH HỌC 12

3. a)Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx). 3.  a)Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).      b) Lập phương trình của các mặt phẳng đi qua điểm M(2 ; 6 ; -3) và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ. Hướng dẫn giải: a) Mặt phẳng (Oxy) qua điểm[r]

1 Đọc thêm