SKKN DAO DUC LOP 1.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SKKN DAO DUC LOP 1.doc":

TÀI LIỆU LUẬT HỌC + KINH TẾ (NEW)

TÀI LIỆU LUẬT HỌC + KINH TẾ (NEW)

http://123doc.org/document/3035578-tong-hop-cac-van-de-lien-quan-den-hop-dong-xaydung.htm35. Luật hiến pháp nước ngoàihttp://123doc.org/document/3067083-de-thi-luat-hien-phap-nuoc-ngoai.htm36. Luật so sánhhttp://123doc.org/document/3067264-de-thi-luat-so-sanh.htm37. Luật môi trườnghttp://123doc.org/document/3084909-de-cuong-on-tap-luat-moi-truong.htmhttp://123doc.org/document/3084951-de-thi-luat-moi-truong.htm38. Triết họchttp://123doc.org/document/3202479-cau-hoi-on-tap-triet-hoc.htm39. Lý luận nhà nước và pháp luậthttp://123doc.org/document/3133684-de-thi-ly-luan-nha-nuoc-va-phap-luat.htm40. Luật hợp đồnghttp://123doc.org/document/3035581-tong-hop-cac-tinh-huong-luat-hop-dong.htmupdate 13/02/2016TÀI LIỆU TỐN PHÍ, HÃY VÀO MỤC TÌM KIẾM THÀNH VIÊN TRÊN123DOC.ORG VỚI TÊN LÀ “YAKUZA1327” ĐỂ TẢI TÀI LIỆU ÔN TẬP, ĐỀ THIVỀ THAM KHẢOTÀI LIỆU KINH TẾ1. Lý thuyết tài chish tiền tệhttp://123doc.org/document/3004486-tong-hop-cac-de-thi-bai-tap-ly-thuyet-tai-chinhtien-te.htm2. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công tyhttp://123doc.org/document/3037793-de-tai-ve-dao-duc-kinh-doanh-va-van-hoa-congty.htm3. Địa lý kinh tếhttp://123doc.org/document/3037798-tai-lieu-on-tap-dia-ly-kinh-te.htm4. Giao dịch và đàm phán kinh doanh
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN LỚP 3

Bài 1 (2 đ): Tính nhanha. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89.Bài 2 (2 đ): Tìm xa. 64: X= 21 (dư 1)..................................................................................................................................................................................b. X: 6= 7 (dư 3)........................................................................................................................................................

Xem nội dung đầy đủ tại:
http://123doc.org/document/3518890-de-on-tap-cuoi-nam-toan-lop-3.htm

3 Đọc thêm

BAI TAP TIENG ANH LOP 6 UNIT 9 10 11

BAI TAP TIENG ANH LOP 6 UNIT 9 10 11

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíEnglish 6 - Unit 9,10,11 test 1Name:_________________mark: ________remark: ___________________________________I. Pronunciation (0,5pt)1. A. ShoulderB. YellowC. NoseD. Color2. A. FlowerB. CountryC. HouseD. ShowerII. Choose the best answer. (2pts)1. What ___________you like? I’d like some water.A. AreB. DoC. WouldD. Be

5 Đọc thêm

BAI TAP BO TRO TIENG ANH LOP 7

BAI TAP BO TRO TIENG ANH LOP 7

Nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Từ tháng 082016, BQT 123doc.org kêu gọi thành viên chưa chia sẻ tài liệu trong năm vừa qua chia sẻ ít nhất 2 tài liệu miễn phínăm cho cộng đồng. Đây là lời kêu gọi dành cho các bạn biết cảm ơn những giá trị đã nhận được từ 123doc.org, và có trách nhiệm duy trì giá trị đó với cộng đồng. Bạn hãy UPLOAD chia sẻ ngay để trở thành một phần của lý tưởng tốt đẹp này
Upload tài liệu

139 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Mua hlin, sWt ,oJ!. gia eOng. eM bik, xu!! nbIiP lh!" lbo.ng,.;"hang MIL,lim ""'i mau:Kinh doanh l\Irn nhW, LiIixuk. ch"y&. khiw ,ling dAo. clie 'an pham bOa diu: Kinh dc".,h v*" Iii xllngdAu;ll>li IYkinh doanh l!l>li IY, sWt ,..it, Ilia c6ng. clio!b;,!n hang 00. • .At nbIiP kllA" (lris ch~ b~n Ihlfg, tai chinhlfB, kim lo;Ii plio!thAi. xi f1Ii dien, gia ron!! CO'khl):Kinh Dinh~ han!, M •. ,wi! nhk> khiu:eh" th~ vln phOn&. nliil xuln1g, kho bIIi:san xu!!. mu.a h.tn """ 10'; tht tir, lhe vi m""b, the di':tho~i (khoog sWt ,wit ~!rIl 'il'r);san xwU, mu.a h••• san ,.i nguybJ litu, sWt plJ.m ngaM.an ~u'" "'" (kMnll sWt xuil"i!rll"").co sO 1,~P BAOCAO TAI CHi~1l KJf,NG" A l'iAM TAl CIIJI'iIic ••...,. flip boo c,;o till c~inh rit-a~BOO"w til.icbinh ricng kcn' lheo ~""" lrinh bIly bing d6ng VitI Nam (VND). Ib"" nguytn lie g;,; g6c ~iphi>vo; chul.n mil'k~ tolirl doanh ngh~ Vic, Nam'" q""" den vi{""" g6m hao """ tili ch(nh ';';1Ig c.Ja ding ty "'I' vi 1>.00do tAi b&u "iI"lhOc,""f',
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

i!J ERNST & YOUNG1111111111111111111111111111111,""Ernst & Young Vietnam LimitedSaigon Riverside Office Center8th Floor, 2A-4A Ton Duc Thang StreetDistrict 1, Ho Chi Minh City, S.R. of VietnamTel: +8483824 5252Fax: +84 8 3824 5250www.ey.comBAo cAo SOAT XET DQCL~PChung toi da thl,l'c hi$n soat xet bang can doi ke toan hO'Pnhat giCl'a nieln d¢ kem theo vao ngay 30thang 6 nam 2009 cua Cong ty Co phan Hoang Anh Gia Lai va cac cong ty can (sau day gOi chungla "T$p doan"), cac baa cao ket qua hO3 thang va 6 thang ket thuc cung ngay va baa cao lU'u chuyen tien t$ hO'P nhat giCl'a nien d¢ cho kyke toan 6 thang ket thuc cung ngay c6 lien quan va thuyet minh baa cao tai chfnh hO'P nhat kemtheo (sau day goi tat la "cac baa cao tai chfnh hO'P nhat giCl'anien d¢") dU'O'ctrinh bay tCYtrang 2 dentrang 31. Cac baa cao tai chlnh hO'P nhat giCl'anien d¢ nay thu¢c trach nhi$m cua Ban Giam doccua Cong ty. Trach nhi$m cua chung toi la dU'a ra ket lu$n ve cac baa cao tai chfnh hO'P nhat giCl'anien d¢ nay dl,l'a tren vi$c soat xet cua chung tal.Phflm vi soat xetChung toi da tien hanh soat xet theo cac quy dinh cua cac Chuan ml,l'c Kiem toan Vi$t Nam ve congtac soat xet. Chuan ml,l'Cnay yeu cau chung toi phai I$p ke hO
Xem thêm

33 Đọc thêm

MÁY CÔNG CỤ 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

MÁY CÔNG CỤ 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Máy công cụ 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

94 Đọc thêm

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Nho Quan A Ninh Bình Lần 1 File word Có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Nho Quan A Ninh Bình Lần 1 File word Có lời giải chi tiết

Đề thi thử THPT 2017 môn Toán trường THPT Nho Quan A Lần 1 File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn)

Đọc thêm

TAI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TAI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Tai chính doanh nghiệp 1 bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

145 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH NHUỘM IUH ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH PHẦN 1

GIÁO TRÌNH NHUỘM IUH ĐH CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH PHẦN 1

y,g7H ¢ t h án g C 1E L A BÐi t hut i ên h o n n er a c h o v i c t i h¢ n t o á n v à s o s án h c á c m à u v á i n h a u n ã 19m76,C I E g iá i t h iêu m t h h óê t n g s p × p mi u s ác d ó l à h t h n c I E L A8 H t h ónggC I E L A B s er d n 3*7*tr i só Ly gaB T r o n don

50 Đọc thêm

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

Động cơ đốt trong 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

107 Đọc thêm

TIẾNG VIỆT 1 GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC

TIẾNG VIỆT 1 GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC

Tiếng Việt 1 Giáo trình dành cho sinh viên ngành Tiểu học là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

108 Đọc thêm

HÓA HỌC VÔ CƠ 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

HÓA HỌC VÔ CƠ 1 BÀI GIẢNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

Hóa học Vô cơ 1 bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐ là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

129 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HÓA HỌC 1 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HÓA HỌC 1 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

124 Đọc thêm

SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 2002014TTBTC VÀ THÔNG TƯ 1332016TTBTC

SO SÁNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 2002014TTBTC VÀ THÔNG TƯ 1332016TTBTC

So sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTCTừ 01/01/2017, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trên ở Việt Nam sẽ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.Hai chế độ kế toán này có điểm gì khác nhau. Bài viết dưới đây, VnDoc.com sẽ phân tích những điểm khác nhau giữa hai chế độ kếtoán.1. Đối tượng áp dụng chế độ kế toán Thông tư 133/2016 và thông tư 200/2014a. Thông tư 200/2014/TT-BTCÁp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệpb. Thông tư 133/2016/TT-BTCÁp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:+ Vốn điều lệ: dưới 10 tỷ+ Tổng số lao động bình quân trong năm: Dưới 300 ngườiLưu ý: Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư133/2016/TT-BTC.2. Sự khác biệt hệ thống tài khoản giữa Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 200Thông tư 133Tài Khoản đầu 1TK 1113, 1123: Vàng tiền tệ
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HÓA HỌC PHÂN TICH 1 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HÓA HỌC PHÂN TICH 1 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ

Bài giảng Phương pháp dạy Hóa học Phân tich 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐ là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.
Trân trọng.
ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢO
http:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htm
hoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên)
Xem thêm

161 Đọc thêm

tả em bé chừng 45 tuổi

TẢ EM BÉ CHỪNG 45 TUỔI

http:upload.123doc.orguploadtailieu.htmtả em bé chừng 45 tuổimax haynên xemkhông xem phí đời người aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2 Đọc thêm

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

= 𝛽1 (1 − 𝜌) + 𝛽2 (𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1 ) + 𝜀𝑡(1.7)∗Đặt 𝛽1 = 𝛽1 (1 − 𝜌)𝛽2∗ = 𝛽2𝑌𝑡∗ = 𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−13 Kinh tế lượng[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] Nhóm 6𝑋𝑡∗ = 𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1Thì phương trình (1.7) có thể được viết lại dưới dạng:𝑌𝑡∗ = 𝛽1∗ + 𝛽2∗ 𝑋𝑡∗ + 𝜀𝑡(1.8)Vì 𝜀𝑡 thỏa mãn các giả thiết của phương pháp bình phương nhỏ nhất thôngthường đối với các biến 𝑌 ∗ và 𝑋 ∗ và các ước lượng tìm được có tất cả các tính chất tốiưu nghĩa là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất.Phương trình hồi quy (1.7) được gọi là phương trình sai phân tổng quát.2. Khi 𝝆 chưa biết2.1 Phương pháp sai phân cấp 1Như ta đã biết −1 ≤ 𝜌 ≤ 1 nghĩa là 𝜌 nằm giữa [-1,0] hoặc [0,1] cho nên ngườita có thể bắt đầu từ các giá trị ở các đầu mút của các khoảng cách đó. Nghĩa là ta cóthể giả thiết rằng:𝜌 = 0 tức là không có tương quan chuỗi𝜌 = ±1 nghĩa là có tương quan dương hoặc âm hoàn toànTrên thực tế khi ước lượng hồi quy người ta thường giả thiết rằng không có tựtương quan rồi sau khi tiến hành kiểm định Durbin – Watson hay các kiểm định khácđển xem giả thiết này có đúng hay không. Tuy nhiên nếu 𝜌 = ±1 thì phương trình saiphân tổng quát (1.5) quy về phương trình sai phân cấp 1:
Xem thêm

22 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 8 TUAN 21 TIẾT 41 (BAI TH 6 DINH DANG VAN BAN)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 8 TUAN 21 TIẾT 41 (BAI TH 6 DINH DANG VAN BAN)

Tuần 21 (21/01/2013 – 26/01/2013)Ngày dạy:……………….Lớp:…….Tiết PPCT: 41Ngày dạy:……………….Lớp:…….BÀI THỰC HÀNH SỐ 6ĐỊNH DẠNG VĂN BẢNI. Mục tiêu:- Củng cố lại các thao tác định dạng đã học.- Rèn luyện các kiểu gõ văn bản tiếng Việt.- Sử dụng thành thạo các phím tắt khi định dạng văn bản.II. Chuẩn bị:- GV: Thước thẳng, phấn màu, giáo án, phòng máy, tài liệu thực hành.- HS: Tài liệu, ôn bài.III. Các bước lên lớp:1) Kiểm tra bài cũ:Câu 1. Nêu một số quy tắc gõ văn bản tiếng việt?Câu 2. Có bao nhiêu kiểu gõ thông dụng hiện nay? Trình bày các cách gõ đó?- Gọi Hs nhận xét, GV nhận xét và cho điểm.2) Thực hành: Nhập và định dạng cho đoạn văn bản dưới đây, sau đó lưu vào ổ đĩa D:\ với tên làHopthoaiFont.docHỘP THOẠI FONT
Xem thêm

2 Đọc thêm