MIỄN DỊCH CHƯƠNG 12.

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Miễn dịch chương 12.":

Miễn dịch học chương 12

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 12

Miễn dịch học chương 12

33 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 11

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 11

Miễn dịch học chương 11

19 Đọc thêm

Đánh giá một số chỉ tiêu của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do vi khuẩn Streptococcus Spp. gây ra

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA VACXIN PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT Ở CÁ RÔ PHI DO VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SPP. GÂY RA

MỤC LỤC
LỜI CAM ðOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
DANH MỤC BẢNG viii
DANH MỤC HÌNH ix
MỞ ðẦU 1
1. ðặt vấn ñề 1
2. Mục ñích của ñề tài 2
3. Ý nghĩa khoa học của ñề tài 2
4. Ý nghĩa thực tiễn của ñề tài 2
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Một số ñặc ñiểm sinh học của cá rô phi 3
1.1.1. Nguồn gốc 3
1.1.2. Phân loại 3
1.1.3. ðặc ñiểm hình thái 4
1.1.4. ðặc ñiểm môi trường sống 4
1.1.5. ðặc ñiểm dinh dưỡng 5
1.1.6. ðặc ñiểm sinh sản 5
1.2. Tình hình nuôi cá rô phi 7
1.2.1. Tình hình nuôi cá rô phi trên thế giới 7
1.2.2. Tình hình nuôi cá rô phi tại Việt Nam 9
1.3. Tình hình dịch bệnh ở cá rô phi 9
1.3.1. Trên thế giới 9
1.3.2. Ở Việt Nam 10
1.4. Một số thông tin về bệnh do liên cầu khuẩn Streptococcus spp. gây ra 10
1.4.1. Tình hình dịch bệnh 10
Page iv
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp
1.4.2. Một số thông tin về liên cầu khuẩn Streptococcus spp. gây bệnh trên
cá rô phi 13
1.4.3. Triệu chứng và bệnh tích 18
1.4.4. Sự phân bố và lan truyền của bệnh 18
1.5. Khái quát về hệ thống miễn dịch của cá 19
1.5.1. ðáp ứng miễn dịch tự nhiên ở cá 19
1.5.2. ðáp ứng miễn dịch thu ñược ở cá (miễn dịch ñặc hiệu) 20
1.6. Một số thông tin về vacxin phòng bệnh cho cá 22
1.6.1. Nguyên tắc ứng dụng vacxin 22
1.6.2. Các dạng vacxin dùng cho cá 22
1.6.3. Các phương pháp sử dụng vacxin cho cá 23
Chương 2. NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU 25
2.1. Nội dung nghiên cứu 25
2.1.1. Kiểm tra chỉ tiêu vô trùng của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô
phi do vi khuẩn Streptococcus spp. 25
2.1.2. Kiểm tra chỉ tiêu an toàn của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô
phi do vi khuẩn Streptococcus spp. 25
2.1.3. ðánh giá hiệu lực của vacxin phòng bệnh xuất huyết ở cá rô phi do
vi khuẩn Streptococcus spp. 25
2.1.4. ðánh giá ñộ dài miễn dịch của vacxin ở các thời ñiểm 21 ngày, 2
tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng và 6 tháng 25
2.1.5. ðánh giá hiệu quả của vacxin sau bảo quản 3 tháng, 6 tháng, 9
tháng, 12 tháng, 15 tháng 25
2.2. ðối tượng nghiên cứu 25
2.3. Thời gian và ñịa ñiểm nghiên cứu 25
2.3.1. Thời gian nghiên cứu 25
2.3.2. ðịa ñiểm nghiên cứu 25
2.4. Nguyên liệu 25
Page v
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp
2.5. Phương pháp nghiên cứu 26
2.5.1. Phương pháp thu mẫu cá bệnh 26
2.5.2. Phương pháp kiểm tra dấu hiệu bên ngoài và mổ khám bệnh tích 27
2.5.3. Phương pháp ñếm mật ñộ vi khuẩn 28
2.5.4. Phương pháp phân lập vi khuẩn Streptococcus spp. có trong mẫu
bệnh phẩm 29
2.5.5. Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu vô trùng 29
2.5.6. Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu an toàn: 30
2.5.7. Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu hiệu lực 31
2.5.8. Phương pháp ngưng kết trên phiến kính 32
2.5.9. Phương pháp ñánh giá ñộ dài miễn dịch của cá sau khi tiêm vacxin 32
2.5.10. Phương pháp ñánh giá hiệu quả của của vacxin sau bảo quản 33
2.5.11. Phương pháp xử lý số liệu 34
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
3.1. Quy trình sản xuất vacxin 35
3.2. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu vô trùng của vacxin 36
3.3. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn của vacxin 38
3.4. Kết quả kiểm tra chỉ tiêu hiệu lực của vacxin 41
3.4.1. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp ngưng kết trên phiến kính 41
3.4.2. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp công cường ñộc 43
3.5. Kết quả kiểm tra ñộ dài miễn dịch của cá 54
3.5.1. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp ngưng kết trên phiến kính: 54
3.5.2. Kết quả kiểm tra bằng phương pháp công cường ñộc: 56
3.5.3. Theo dõi trọng lượng cá ở các thời ñiểm thí nghiệm: 58
3.6. Kết quả ñánh giá hiệu quả của vacxin sau bảo quản 59
KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 66
1. Kết luận 66
2. ðề nghị 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
Xem thêm

79 Đọc thêm

giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của sữa dinh dưỡng

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỆ SINH CỦA SỮA DINH DƯỠNG

CHƯƠNG 14MỞ ĐẦU4CHƯƠNG 25NỘI DUNG ĐỀ TÀI52.1. Đặc điểm dinh dưỡng của sữa52.1.1. Khái niệm 2, 552.1.2.Phân loại 652.1.2. Tính chất vật lý của sữa 1, 5122.1.3.Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của sữa122.1.3.1.Nước 1,5132.1.3.2.Protein 3, 5142.1.3.3.Lipid 5172.1.3.4.Glucide 5182.1.3.5.Chất khoáng 5202.1.3.6.Vitamin 5202.1.3.7.Enzyme 5212.1.3.8.Các chất khí 5232.1.3.9.Các chất miễn dịch 5232.1.4.Yếu tố hạn chế 5232.2.Khả năng gây bệnh từ sữa 7242.3.Cách lựa chọn và bảo quản sữa 8352.4.Cách sử dụng sữa để đảm bảo dinh dưỡng 9, 1038CHƯƠNG 340KẾT LUẬN40TÀI LIỆU THAM KHẢO41 
Xem thêm

44 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ THS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

BÀI GIẢNG HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ THS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

TRANG 1 CHƯƠNG 14 CHƯƠNG 14 HỆ MIỄN DỊCH HỆ MIỄN DỊCH & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ & CÁC CƠ QUAN LYMPHÔ TRANG 2 Cơ quan lymphô nguyên phát = Cơ quan lymphô nguyên phát = cơ quan cơ quan lymphô t[r]

27 Đọc thêm

SỰ KHÁC BIỆT TÍNH SINH MIỄN DỊCH GIỮA CERVARIX và GARDASIL ở PHỤ nữ NHIỄM HIV

SỰ KHÁC BIỆT TÍNH SINH MIỄN DỊCH GIỮA CERVARIX VÀ GARDASIL Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV

SỰ KHÁC BIỆT TÍNH SINH MIỄN DỊCH GIỮA CERVARIX VÀ GARDASIL Ở PHỤ NỮ NHIỄM HIV
ThS. BS. Trần Thị Liên Hương (Dịch)
P. Kế hoạch tổng hợp BV Từ Dũ
Theo các nhà nghiên cứu Hà Lan và Đức trên Reuters Health New York ngày 13 tháng 12, vaccine ngừa HPV Cervarix của GlaxoSmithKline có tính sinh miễn dịch cao hơn đáng kể so với Gardasil của Merck ở phụ nữ nhiễm HIV dù cả hai đều có tính sinh miễn dịch cao.
Họ cũng cho rằng ở đàn ông, sự khác biệt này ít hơn.
Bức email TS. Lars Toft gửi Reuters Health có viết: “Ở phụ nữ nhiễm HIV, vaccine HPV nhị giá (Cervarix) tạo ra hiệu giá kháng thể kháng HPV – 16 và 18 cao hơn hẳn khi so sánh với vaccine HPV tứ giá (Gardasil).”
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đánh giá đáp ứng miễn dịch của gà, vịt được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm h5n1 (chủng RE 5) tại hà nội

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA GÀ, VỊT ĐƯỢC TIÊM PHÒNG VACCINE CÚM GIA CẦM H5N1 (CHỦNG RE 5) TẠI HÀ NỘI

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục chữ viết tắt vi
Danh mục bảng vii
Danh mục hình viii
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 3
1.1 Giới thiệu chung về bệnh cúm gia cầm 3
1.1.1 Khái niệm về bệnh cúm gia cầm 3
1.1.2 Lịch sử bệnh cúm gia cầm 3
1.1.3 Tình hình dịch bệnh cúm AH5N1 trên thế giới 4
1.1.4 Tình hình dịch bệnh cúm AH5N1 ở Việt Nam 7
1.1.5 Triệu chứng và bệnh tích của bệnh cúm gia cầm 11
1.2 Dịch tễ học bệnh cúm gia cầm 12
1.2.1 Phân bố dịch bệnh 12
1.2.2 Động vật cảm nhiễm 13
1.2.3 Vật mang virus 13
1.2.4 Mùa vụ mắc bệnh 14
1.2.5 Sự truyền lây 14
1.3 Virus học mầm bệnh cúm gia cầm 15
1.3.1 Đặc điểm hình thái, cấu trúc của virus cúm type A 15
1.3.2 Đặc tính kháng nguyên của virus cúm type A 17
1.3.3 Độc lực của virus 18
1.3.4 Sức đề kháng của virus cúm 19
1.3.5 Sự tiến hóa của virus cúm AH5N1 20
1.3.6 Cơ chế xâm nhiễm và gây bệnh của virus cúm A trong tế bào vật chủ 26
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv
1.4 Miễn dịch chống bệnh của gia cầm 28
1.4.1 Miễn dịch không đặc hiệu 28
1.4.2 Miễn dịch đặc hiệu 30
1.4.3 Miễn dịch chủ động 31
1.4.4 Miễn dịch thụ động 32
1.4.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành kháng thể 32
1.5 Chẩn đoán bệnh 33
1.5.1 Chẩn đoán dựa vào dịch tễ học 33
1.5.2 Chẩn đoán dựa vào triệu chứng và bệnh tích 33
1.5.3 Chẩn đoán phòng thí nghiệm 33
1.6 Phòng chống bệnh cúm gia cầm 34
1.6.1 Phòng bệnh 34
1.6.2 Chống dịch 38
CHƯƠNG 2 NỘI DUNG – NGUYÊN LIỆU – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
2.1 Nội dung nghiên cứu 40
2.2 Địa điểm nghiên cứu 40
2.3 Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 40
2.3.1 Vật liệu nghiên cứu 40
2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 40
2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu. 45
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46
3.1 Tình hình chăn nuôi gia cầm ở Hà Nội 46
3.2 Diễn biến dịch cúm AH5N1 trên địa bàn thành phố 49
3.2.1 Diễn biến dịch cúm AH5N1 theo thời gian 49
3.2.2 Diễn biến dịch cúm AH5N1 theo quy mô chăn nuôi 51
3.2.3 Diễn biến dịch cúm theo loài (gà và thủy cầm) 54
3.3 Kết quả tiêm phòng vaccine cúm gia cầm giai đoạn 2010 – 2014 55
3.4 Kết quả kiểm tra hiệu giá kháng thể của gia cầm sau tiêm phòng 58
3.5 Kiểm tra độ dài miễn dịch và hiệu giá kháng thể của gia cầm sau tiêm
phòng 60
Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v
3.5.1 Kết quả kiểm tra hiệu giá huyết thanh kháng virus cúm AH5N1 trên gà. 61
3.5.2 Kết quả kiểm tra hiệu giá huyết thanh kháng virus cúm AH5N1 trên vịt. 64
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68
1 Kết luận 68
2 Đề nghị 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
Xem thêm

81 Đọc thêm

Kháng thể một số điều quan trọng

KHÁNG THỂ MỘT SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG

KHÁNG THỂCác kháng thể (antibody) hay còn gọi là các globulin miễn dịch (immunoglobulin - ám chỉ thành phần cung cấp khả năng miễn dịch nằm ở phần globulin của huyết thanh khi phân tích bằng điện di) là những phân tử protein hoạt động như những thụ thể trên bề mặt tế bào lympho B để nhận diện kháng nguyên hoặc như những sản phẩm tiết của tế bào plasma. Về nguồn gốc, tế bào plasma chính là tế bào lympho B sau khi đã nhận diện kháng nguyên, hoạt hoá và biệt hoá thành. Những kháng thể do tế bào plasma tiết ra có tính đặc hiệu với kháng nguyên giống hệt như tính đặc hiệu của phân tử kháng thể trên bề mặt tế bào B đóng vai trò là thụ thể dành cho kháng nguyên đã nhận diện kháng nguyên ban đầu. Các kháng thể này sẽ lưu hành trong máu và bạch huyết, chúng hoạt động như những thành phần thực hiện của đáp ứng miễn dịch dịch thể bằng cách phát hiện và trung hoà hoặc loại bỏ các kháng nguyên. Các kháng thể thực hiện hai chức năng chính: chúng gắn một cách đặc hiệu vào một kháng nguyên và chúng tham gia trong một số chức năng sinh học khác. Chương này chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề cấu trúc của các phân tử kháng thể. Đặc điểm cấu trúc nào đã tạo ra tính đặc hiệu và chức năng của những phân tử này
cấu trúc cơ bản của kháng thể
đặc điểm và hoạt tính sinh học của các lớp và phân lớp kháng thể
Xem thêm

7 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 9

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 9

Miễn dịch học chương 9

25 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 1

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 1

Miễn dịch học chương 1

17 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 4

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 4

Miễn dịch học chương 4

12 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 5

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 5

Miễn dịch học chương 5

11 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 2

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 2

Miễn dịch học chương 2

21 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 6

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 6

Miễn dịch học chương 6

6 Đọc thêm

Miễn dịch học chương 7

MIỄN DỊCH HỌC CHƯƠNG 7

Miễn dịch học chương 7

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MIỄN DỊCH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MIỄN DỊCH HỌC

Cơ sở tế bào học của hệ miễn dịch tự nhiên: cơ chế bảo vệ cơ học tế bào và
thể dịch.
Cơ sở tế bào và thể dịch của hệ miễn dịch tiếp thu.
Kháng nguyên và các tác nhân gây bệnh.
Sự đáp ứng miễn dịch tự nhiên và đáp ứng miễn dịch tiếp thu chống lại tác
nhân gây bệnh.
Dung nạp miễn dịch và cơ chế các bệnh tự miễn.
Quá mẫn và các bệnh lý.
Miễn dịch trong cấy ghép.
Một số bệnh miễn dịch và biện pháp phòng và chữa bệnh trong miễn dịch

8 Đọc thêm

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG ỨC CHẾ MIỄN DỊCH CỦA LÁ CÂY CHAY

Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng ức chế miễn dịch của lá cây chay
Xem thêm

59 Đọc thêm

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12

BÀI GIẢNG KINH TẾ XÂY DỰNG CHƯƠNG 12

Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12Bài giảng kinh tế xây dựng chương 12

10 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 12

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 TOÁN LỚP 12

A. y = − x +1232B. y = x +1232C. y = − x −1232D. y = x −12

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề