RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.DOC":

Đề tài: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.

ĐỀ TÀI: RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM.

Đề tài nghiên cứu khoa học: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá
rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 2
1.1. Đối tượng nghiên cứu....................[r]

48 Đọc thêm

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO THỰC HIỆN”

Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện”.
Nội dung ch[r]

85 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC)

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (AC)

Lý do chọn đề tài
Đối với một doanh nghiệp, quá trình bán hàng thu tiền là quá trình tạo nên doanh thu cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ được sự quan tâm của các nhà đầu tư khi kết quả kinh doanh là tốt, trong đó chỉ tiêu doanh thu góp phần đáng kể trong các quyết định của họ. Ngoài ra khả năn[r]

91 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán ASCOthực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCOTHỰC HIỆN

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ. vi
MỞ ĐẦU 1
Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN 4
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TSCĐ 4
1.1.1 TSCĐ và các thông tin liên qu[r]

137 Đọc thêm

Quy trình lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam

QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM

Kiểm toán tuy là ngành mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng đã nhận được sự quan tâm rât lớn từ phía Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế khác. Chính vì thế, trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh như trong giai đoạn hiện nay cùng với nền kinh tế hội nhập toàn cầu hóa, thông tin kinh tế luôn[r]

87 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC BẢNG 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10
1.1 Khái quát chung về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10
1.1.1 Khái quát, đặc điểm cơ bản của Do[r]

114 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASC THỰC HIỆN

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Tổng quan các đề tài 1
1.3 Mục đích nghiên cứu đề tài: 3
1.4 Đối tượng và thời gian nghiên cứu: 3
1.5 Phương pháp nghiên cứu 3
1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu 4
Chương 2: Những vấn đề cơ bản về kiểm toán[r]

111 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM THỰC HIỆN

LỜI CAM ĐOAN I
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT II
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC III
MỤC LỤC IV
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4
1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC 4
1.1.1 Khái niệm khoản[r]

142 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC thực hiện

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC THỰC HIỆN

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Điều này mang lại cơ hội vô cùng to lớn về mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư, tiếp cận với nền khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới. Tuy nhiên bên cạnh đó cũ[r]

101 Đọc thêm

Đánh giá qui trình áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH việt co

ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT CO

Đánh giá qui trình áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH việt co Đánh giá qui trình áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH việt co Đánh giá qui trình áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty[r]

122 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM THỰC HIỆN

+ Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng và kiểm toán doanh thu bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
+ Chương 2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh Kiểm t[r]

56 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán ASEAN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASEAN

Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính.
Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích:
Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính.
Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán kh[r]

87 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán IMMANUEL (2)

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL (2)

Chương 1: Lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Chương 2: Thực trạng quy trình và phương pháp kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình ki[r]

92 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính châu á

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHÂU Á

Chương 1 : Lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Chương 2 : Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty
TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu[r]

141 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán tư vấn định giá ACC việt nam

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện.
Chương 3: Một số ý kiế[r]

139 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT THỰC HIỆN

MỤC LỤC
MỤC LỤC I
LỜI CAM ĐOAN IV
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT V
DANH MỤC PHỤ LỤC VII
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC 4
NỢ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 4
1.1.2. Một số khái niệm cơ bản trong kiểm toán[r]

117 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IMMANUEL THỰC HIỆN

13Học viện tài chính13Luận văn tốt nghiệpnghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Vì vậy, kiểm toán khoản mục doanh thu cóvai trò và ý nghĩa quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính.Là một trong những chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh của doanhn[r]

84 Đọc thêm

Bàn về đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

BÀN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Một trong những yêu cầu đầu tiên và vô cùng quan trọng để phát hành ra báo cáo kiểm toán trung thực, hợp lý là cần phải lập kế hoạch kiểm toán một cách chu đáo. Trong đó đánh giá rủi kiểm toán có vai trò chủ chốt để các công ty kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán phù hợp, là cơ sở để xậy dựng các bước[r]

36 Đọc thêm

Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

ĐÁNH GIÁ TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

19 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC GIÁ VỐN HÀNG BÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Ngày nay, với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường thì nhu cầu thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng cho mọi đối tượng vì đó là cơ sở để người sử dụng thông tin đưa ra quyết định của mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đôi khi thông tin đưa ra chưa được trung thực và hợp lý, chính vì[r]

82 Đọc thêm