HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CHUẨN MỰC SỐ 545 )

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Hệ thống chuẩn mực kiểm toán việt nam (chuẩn mực số 545 )":

Tiểu luận vận dụng chuẩn mực kiểm toán việt nam trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH ERNTS YOUNG VIETNAM

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM TRONG QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ERNTS YOUNG VIETNAM

Tiểu luận là khóa luận tốt nghiệp đề tài: vận dụng chuẩn mực kiểm toán việt nam trong quy trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH ERNTS YOUNG VIETNAM của trường đại học Kinh tế Luật.

36 Đọc thêm

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 200

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN SỐ 200

- “Đơn vị nhỏ” là đơn vị có những đặc điểm sau:+ Quyền sở hữu và quyền quản lý tập trung vào một số ít người (thường là mộtngười - có thể là pháp nhân hay thể nhân sở hữu đơn vị).+ Có một hoặc một số đặc điểm sau đây:• Các giao dịch rõ ràng hoặc không phức tạp.• Cách lưu trữ hồ sơ đơn giản.•[r]

40 Đọc thêm

CHUẨN MỰC SỐ 2410 SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH

CHUẨN MỰC SỐ 2410 SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Trách nhiệm của Bên B:Bên B sẽ thực hiện công việc soát xét theo Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịchvụ soát xét số 2410 - Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ do kiểm toán viênđộc lập của đơn vị thực hiện với mục đích tạo cơ sở để Bên B báo cáo xem liệu BênB có nh[r]

45 Đọc thêm

KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

thì kiểm toán viên phải trình bày thêm đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” trong báo cáokiểm toán, để thể hiện là kiểm toán viên đã thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toánthích hợp cho thấy vấn đề đó không bị sai sót trọng yếu trong BCTC. Đoạn “Vấn đề11cần nhấn mạnh” chỉ được đề cập đến các thông[r]

Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (211)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (211)

báo cáo tài chính năm 2008 đạt được các tiêu chí đề ra nhằm mục đích thu hútđược vốn của nhà đầu tư phục vụ cho mục tiêu phát triển thị trường trong năm2009.Kế toán Tài chínhPage |6Nguyễn Quang HuyGaMBA.M05103. Giả thiết rằng, nhà quản lý đã yêu cầu kế toán tiến hành những xử lýkế toán theo hướng có[r]

10 Đọc thêm

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

MỤC LỤC
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẠO ĐỨC 1
1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC 1
1.2 CẤU TRÚC CỦA ĐẠO ĐỨC 2
1.2.1 Ý thức đạo đức và thực hiện đạo đức 2
1.2.2 Quan hệ đạo đức 4
1.2.3 Đạo đức xã hội và đạo đức cá nhân 4
1.3 NỘI DUNG CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC 5
1.3.1 Lẽ sống 6
1.3.2 Hạnh phúc 9
1.3.3 Nghĩa vụ[r]

104 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

Việt Nam cũng là một quốc gia đang tập trung khá nhiều các công ty đa quốc giahoạt động, việc hướng đến áp dụng một hệ thống chuẩn mực kế toán chung là vô cùngcần thiết và quan trọng. Thông qua áp dụng IFRS, các công ty ở Việt Nam sẽ có thểđược hưởng lợi từ kinh tế hội nh[r]

22 Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TYKIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TYKIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG

Ngoài ra, để dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu và đánh giá HTKSNB của kháchhàng, kiểm toán viên có thể sử dụng bảng tường thuật, lưu đồ hay bảng câu hỏi về kiểmsoát nội bộ. Đối với các doanh nghiệp lớn hoặc những đơn vị có hệ thống kiểm soát nộibộ phức tạp, kiểm toán viên nên sử[r]

109 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA)

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA)

dụng đất, giá trị bằng phát minh sáng chế, chi phí nghiên cứu khoa học... thường cónhững sai sót hoặc gian lận khiến KTV phải chú ý khi tiến hành kiểm toán.Đối với TS thuê tài chính, việc dễ nhầm lẫn với TS thuê hoạt động nên đểphản ánh trung thực, khách quan thông tin tài chính về khoản mục[r]

120 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

3- Mục tiêu của Kiểm toán Báo cáo tài chínhTheo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200 Mục tiêu của kiểm toán Báocáo tài chính là giúp cho kiểm toán viên và công ty kiểm toán đa ra ý kiến xácnhận rằng Báo cáo tài chính có đợc lập trên cơ sở chu[r]

99 Đọc thêm

TÀI LIỆU FULL VỀ KIỂM TOÁN

TÀI LIỆU FULL VỀ KIỂM TOÁN

toán bất thường đối với Sở thương mại các tỉnh. Những kiểm toán viên nhà nướcnày được trang bị đủ quyền lực để kiểm tra tất cả các ghi chép, thẩm vấn các Tỉnhtrưởng (quản lý dân sự và thu thuế) và Thư ký hoàng gia trong trường hợp cần thiết.Khi phát hiện sai sót, kiểm toán viên có thể[r]

124 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK

Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: không phát sinh.3.Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): không phát sinh.4.Thông tin về hoạt động liên tục: không phát sinh.5.Những thông tin khác.5.1Số liệu đầu nămSố liệu đầu n[r]

16 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN VÀ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM

luật sư giữ được mình trước mọi thứ cám dỗ, tiêu cực thực có trong đời sống xãhội.Chuyên đề tự chọn3Trường ĐH KTQDNgoài ra, cũng có rất nhiều ngành khác trong xã hội cần quan tâm tới vấn đềđạo đức trong hành nghề. Với nghề sư phạm, đạo đức nghề nghiệp là một yếu tốquan trọng trong phẩm chất cá nhân[r]

21 Đọc thêm

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

Với những quy định trên trong Luật kế toán 2015 đã mở ra hướng vận dụng giá trị hợp lý theođầy đủ bản chất, ý nghĩa của nó là vận dụng để định giá tài sản, nợ phải trả sau ghi nhận banđầu.Sức ép của yêu cầu hội nhập và cả sức ép của yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường ở ViệtNam chỉ ra rằng, tr[r]

12 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (85)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (85)

bổ, được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Trường hợpkhoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối niên độ kế toán nămnay nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kếtoán năm trước, thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chiphí[r]

17 Đọc thêm

Tìm hiểu chuẩn mực kiểm toán VSA 520 và VSA 580

TÌM HIỂU CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VSA 520 VÀ VSA 580

Tìm hiểu chuẩn mực kiểm toán VSA 520 và VSA 580

19 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY HÀN TẠI CÔNG TY TNHH MỘTTHÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN ELMACO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHIPHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY HÀN TẠI CÔNG TY TNHH MỘTTHÀNH VIÊN CƠ ĐIỆN ELMACO

13Trường Đại học Thương mạiKhoa Kế toán - Kiểm toánTrong quản lý chi phí, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường được định mứctheo từng loại sản phẩm và có thể nhận diện trên hồ sơ kỹ thuật sản xuất, định mứcvật tư trực tiếp.Chi phí vật tư trực tiếp được tập hợp trực tiếp theo từng loại sản phẩm c[r]

94 Đọc thêm

Slide MÔN HỌC LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN: chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN

SLIDE MÔN HỌC LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN: CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN

1.1. Khái niệm kiểm toán
1.2. Khái quát sự hình thành và sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường
1.3. Chức năng của kiểm toán
1.4. Đèi tượng và khách thể kiểm toán
1.5. Các loại kiểm toán
1.6. Qui trình kiểm toán
1.7. Chuẩn mực kiểm toán

30 Đọc thêm

Slide: Chương 12 ĐẶC ĐIỂM KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

SLIDE: CHƯƠNG 12 ĐẶC ĐIỂM KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục tiêu:
Giới thiệu cho sinh viên nắm được về khái niệm và sự cần thiết khách quan, chức năng, đối tượng khách thể, các loại kiểm toán, quy trình và chuẩn mực kiểm toán
Yêu cầu:
Sinh viên phải đọc tài liệu trước khi đến lớp nghe giảng, tham gia thảo luận tổ, nhóm
Tài liệu:
Giáo trình kiểm to[r]

10 Đọc thêm

Slide: Chương 9 KIỂM TOÁN CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH KHÁC

SLIDE: CHƯƠNG 9 KIỂM TOÁN CÁC THÔNG TIN TÀI CHÍNH KHÁC

Mục tiêu:
Giới thiệu cho sinh viên nắm được về khái niệm và sự cần thiết khách quan, chức năng, đối tượng khách thể, các loại kiểm toán, quy trình và chuẩn mực kiểm toán
Yêu cầu:
Sinh viên phải đọc tài liệu trước khi đến lớp nghe giảng, tham gia thảo luận tổ, nhóm
Tài liệu:
Giáo trình kiểm to[r]

48 Đọc thêm