SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SX VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX":

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Bài tập học kỳ Mác Lênin
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghi[r]

18 Đọc thêm

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT (HAY QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX). SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT (HAY QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX). SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?

33 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC ĐỀ BÀI PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

xuất. Sự phát triển LLSX trong giai đoạn này không chỉ giới hạn ở việc tăng mộtcách đáng kể số lợng thuần tuý với các công cụ đã có mà chủ yếu là ở việc tạo ranhững công cụ hoàn toàn mới không sử dụng cơ bắp con ngời. Do đó con ngời đãchuyển một phần công việc năng nhọc cho máy móc có điều ki[r]

18 Đọc thêm

Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất, trình độ của lực lượng sản xuất, liên hệ với Việt Nam.

QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP GIỮA QUAN HỆ SẢN XUẤT VỚI TÍNH CHẤT, TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.

Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất luôn luôn là yêu cầu tất yếu đặt ra cho mọi chế độ xã hội. Đối với nước ta do điểm xuất phát định hướng lên chủ nghĩa xã hội còn thấp cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất dovậy việc xây dựng từng bư[r]

26 Đọc thêm

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất với việc phân tích quá trình phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VỚI VIỆC PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM

Vào giữa những năm 80 kinh tế –xã hội n¬ước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng , chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và đông Âu chao đảo. Nhưng chính lúc ấy Đảng ta đã quyết định đư¬ờng lối đổi mới, chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị tr¬ường[r]

15 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

TIỂU LUẬN QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trở nên gay gắt, đưa đấtnước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. Chúng ta đã có những biểu hiện nóngvội muốn xóa bỏ ngay các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, nhanh chóngbiến kinh tế tư bản tư nhân thành quốc doanh; mặt khác, duy[r]

41 Đọc thêm

LUẬN văn THẠC sĩ tái cơ cấu NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn TỈNH THANH hóa HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY

Công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước theo hướng phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta đã và đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết. Chính vì vậy, để đáp ứng những đòi hỏi nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh[r]

95 Đọc thêm

Đề cương ôn tập có lời giải môn KINH tế CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu 1 : Khái niệm hình thái kinh tế xã hội ? Tại sao nói sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
a) Khái niệm hình thái kinh tế xã hội:
Hình thái kinh tế xã hội là : một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử n[r]

16 Đọc thêm

81CAU HOI MAC LENIN

81CAU HOI MAC LENIN

quan vào bộ não người; là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan.1) Ý thức là hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan bởi hình ảnh ấy tuy bị thế giớikhách quan quy định cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện; nhưng thế giới ấy không còn ynguyên như nó vốn có, mà đã bị cái chủ quan của con người cả[r]

163 Đọc thêm

Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong mối quan hệ đó thì thực tiễn quyết định lý luận, tuy nhiên lý luận cũng có sự tác động mạnh mẽ trở lại thực tiễn: nếu lý luận đúng đắn thì nó sẽ tác động mạnh mẽ, tích[r]

87 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAMY

TIỂU LUẬN VAI TRÒ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAMY

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử vận động, phát triển, thay thế lẫn nhau giữa các hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao. Sự vận động, phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là do sự tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng giữa lực lượng sả[r]

20 Đọc thêm

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA SACOMBANK

Tình hình huy động vốn của SacombankCNTTPGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa giai đoạn 20132015
Quản lý, thực hiên chỉ tiêu kinh doanh: Nghiên cứu tình hình thị trưởng, đối thủ để phân tích, phân khúc khách hàng, nhu cầu thị hiếu nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh phù hợp. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việ[r]

4 Đọc thêm

Tiểu luận Tìm hiểu các chế định về quyền sở hữu trong Bộ luật dân sự

TIỂU LUẬN TÌM HIỂU CÁC CHẾ ĐỊNH VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ

Bộ luật dân sự Việt Nam được kỳ họp quốc hội khoá IX thông qua ngày 28101995, công bố ngày 9111995 và có hiệu lực thi hành ngày 171996. Pháp luật dân sự là công cụ pháp lý thúc đẩy giao lưu dân sự, môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.Trên cơ sở thừa kế và phát triển[r]

16 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG HỎI ĐÁP CHI TIẾT PHẦN PHÁP LUẬT - MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

ĐỀ CƯƠNG HỎI ĐÁP CHI TIẾT PHẦN PHÁP LUẬT - MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Cùng với nhà nước, pháp luật có nguồn gốc từ sự hình thành và phát triển của chế độ tư hữu, khi xã hội có sự phân chia thành giai cấp, có sự xung đột, đối kháng về lợi ích giai cấp. Trong điều kiện đó, những quy phạm xã hội thể hiện ý chí chung của cộng đồng thị tộc, bộ lạc dùng để điều chỉnh hành v[r]

68 Đọc thêm

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Vấn đề thừa kế được biết đến không chỉ với vai trò là một trong những chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia,mà còn là việc duy trì tài sản giữa các thế hệ trong mỗi gia đình và là hình thức pháp lý giúp Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp[r]

55 Đọc thêm

MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Ba là: Những nớc cha trải qua giai đoạn t bản chủ nghĩa của sự pháttriển lịch sử.Nớc ta thuộc loại nớc thứ ba. Do toàn bộ những điều kiện khách quanvà nhân tố chủ quan quy định, nớc ta đi theo con đờng xã hội chủ nghĩa là mộttất yếu lịch sử.Để nhận dạng con đờng đi lên của nớc ta, trớc hết cần phân[r]

18 Đọc thêm

Báo cáo lí luận đề tài tính phù hợp của hệ thống pháp luật việt nam

BÁO CÁO LÍ LUẬN ĐỀ TÀI TÍNH PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

I.Khái niệm của “ Tính phù hợp với các điều kiện xã hội”:Hiệu quả của hệ thống pháp luật không thể đánh giá thông qua việc nó ghi nhận “càng nhiều càng tốt” những ước muốn hướng thiện của nhà lập pháp. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện là hệ thống pháp luật phù hợp với đời sống xã hội trong phạm vi[r]

18 Đọc thêm

Chính sách đối ngoại của cộng hòa liêng bang đức và quan hệ đức việt từ 1990 đến nay

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA CỘNG HÒA LIÊNG BANG ĐỨC VÀ QUAN HỆ ĐỨC VIỆT TỪ 1990 ĐẾN NAY

2. Mục đích và nội dung nghiên cứu2.1. Mục đíchNghiên cứu đường lối đối ngoại của CHLB Đức từ 1990 đến nay có những khác biệt gì so với giai đoạn trước.Nghiên cứu quan hệ Đức – Việt từ 1990 đến nay sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức về quan hệ hai nước trong lịch sử[r]

36 Đọc thêm