CNH - HĐH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp":

Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

TÁC ĐỘNG CỦA CNH, HĐH ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY

I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nhiều thập kỉ qua, làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hoá diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới, ở cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Với nước ta, sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới được coi là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), khi thông qua đường lối đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước, là một tỉnh nằm kề Thủ đô với nhiều tiềm năng phát triển, Hà Tây đã huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy quá trình CNH, HĐH và đã trở thành một trong những tỉnh có tốc độ CNH, HĐH cao nhất trong cả nước.
Sau hơn 10 năm đổi mới, kinh tế xã hội của Hà Tây có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Cùng với những thành tựu phát triển quan trọng đạt được, quá trình CNH, HĐH cũng đặt ra cho tỉnh nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Trong đó nổi cộm lên là vấn đề việc làm, thu nhập cho lao động nông nghiệp bị mất đất trong quá trình CNH, HĐH đang ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi phải có những chính sách can thiệp hợp lý, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.
Vì vậy, nghiên cứu về “Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây” vừa có ý nghĩa thực tế vừa có ý nghĩa lâu dài cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây nói riêng và của nước ta nói chung.
II. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Hệ thống hoá một số lý luận và thực tiễn về CNH, HĐH và tác động của nó đến việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp.
Phân tích, đánh giá thực trạng CNH, HĐH và tác động của quá trình CNH, HĐH đến việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp tỉnh Hà Tây.
Trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, mục tiêu và một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực của CNH, HĐH đến việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp tỉnh Hà Tây.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là những lao động nông nghiệp chịu sự tác động của quá trình CNH, HĐH ở Hà Tây. Đồng thời nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Hà Tây: Địa hình, đất đai, khí hậu, nguồn nước, dân số, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng,…từ đó đưa ra những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của CNH, HĐH đến người lao động.
Chuyên đề nghiên cứu trong phạm vi các đối tượng ở tỉnh Hà Tây khoảng 10 năm trở lại đây và nghiên cứu trong thời gian tới.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, chuyên đề sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử được sử dụng xuyên suốt trong nghiên cứu của toàn chuyên đề.
Phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế và các phương pháp tổng hợp, phương pháp logic,… được sử dụng để phân tích, xử lý các số liệu về việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp Hà Tây và các vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
V. Kết cấu của chuyên đề
Ngoài lời mở đầu, kết luận, chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về CNH, HĐH và tác động của nó đối với việc làm và thu nhập của lao động nông nghiệp.
Chương 2: Thực trạng lao động việc làm và đời sống của lao động nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH ở Hà Tây.
Chương 3: Phương hướng và các giải pháp chính để tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH ở Hà Tây.
Xem thêm

76 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH HĐH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH

1. Tính cấp thiết của đề tàiĐối với nước ta, kinh tế nông thôn có vị trí rất quan trọng trong nền KTQD; đó là khu vực kinh tế chiếm hơn 73% dân số, hơn 55,7% lực lượng lao động xã hội, đóng góp 20,36% GDP( ) của đất nước.Trong quá trình thực hiện CNH HĐH, kinh tế nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Nông nghiệp, ngành kinh tế chủ yếu của KTNT, đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá và vẫn duy trì được tốc độ phát triển bình quân 4 4,5%năm. Từ một nước thiếu ăn, nông nghiệp không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia mà còn tạo cho nước ta vươn lên thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm ngư nghiệp liên tục tăng trưởng ở mức bình quân 16,8%năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được tăng cường đáng kể đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn các vùng quê. Đời sống của đại bộ phận cư dân nông thôn đã được nâng lên cả tinh thần và vật chất. Công cuộc xoá đói, giảm nghèo đạt thành tựu to lớn, được thế giới đánh giá cao…Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế nông thôn nước ta đang bộc lộ những mặt yếu kém, nổi bật như: Nông nghiệp phát triển kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển dịch cơ cấu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến còn hạn chế, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán. Công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển chậm, thiếu quy hoạch, quy mô nhỏ, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu giải phóng nguồn lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá ở nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn yếu kém, ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, năng lực thích ứng, đối phó với thiên tai còn thấp. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn tuy có được nâng lên nhưng vẫn ở mức thấp, chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng còn lớn và ngày càng cách xa đang là những vấn đề bức xúc lớn trong xã hội…Những mâu thuẫn, yếu kém trên không chỉ ảnh hưởng tới các mục tiêu CNH HĐH mà còn có nguy cơ gây mất ổn định xã hội và chính trị trong tương lai.Vậy nguyên nhân nào đã dẫn đến những mâu thuẫn yếu kém đó? KTNT nước ta sẽ vận động, phát triển ra sao trong quá trình CNH HĐH với bối cảnh hội nhập? giải pháp nào để hạn chế, giảm thiểu các mâu thuẫn, yếu kém; đảm bảo cho KTNT nước ta phát triển bền vững, đáp ứng các mục tiêu CNH HĐH đến năm 2020 (khi nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp). Đó đang là những vấn đề rất cần được lý giải hệ thống cả về lý luận và thực tiễn. Đó cũng là lý do để tác giả chọn đề tài: “Phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH HĐH” là luận văn Thạc sỹ kinh tế của mình với mong muốn đóng góp một phần vào giải quyết những vấn đề trên.2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tàiCho đến nay, trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đã có nhiều tác giả nghiên cứu và đã công bố kết quả ở các cấp độ khác nhau như: Phát triển nền nông nghiệp hàng hoá định hướng XHCN ở Việt Nam của Tiến sỹ Phạm Văn Huỳnh. Con đường CNH HĐH nông nghiệp nông thôn tập hợp bài viết của nhiều tác giả do Ban tư tưởng văn hoá Trung ương phát hành. Đề tài phát triển nông thôn Việt Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại của nhóm tác giả GS.TS Vũ Trọng Khải, TS Đỗ Thúc Đồng và TS. Phạm Bích Hợp. CNH từ nông nghiệp của TS. Đặng Kim Sơn. Nông nghiệp Nông dân nông thôn là vật cản hay động lực cho tăng tốc CNH của TS. Đặng Kim Sơn Về Nông dân và chính sách với nông dân thời kỳ CNH HĐH của Nguyễn Văn Tâm. Đổi mới quản lý ở cấp huyện xã đối với nông nghiệp nông thôn của TS. Chu Tiến Quang. Đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn thực trạng và định hướng của TS. Chu Tiến Quang.Các đề tài khoa học và công trình nghiên cứu đều đề cập đến và giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình CNH HĐH nông nghiệp nông thôn nhưng thường là những vấn đề lý luận chung hoặc những khía cạnh hẹp về quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, quan điểm về nông nghiệp định hướng XHCN hoặc yếu tố văn hoá trong phát triển nông thôn, đổi mới hình thức quản lý trong nông nghiệp … chưa có công trình nào lý giải được hệ thống và toàn diện các vấn đề nêu ở trên.Vì vậy, Đề tài này tác giả muốn kế thừa các thành quả nghiên cứu của các tác giả, kết hợp nghiên cứu từ thực tiễn và kinh nghiệm từ các quốc gia đã tiến hành CNH HĐH đối với nông nghiệp nông thôn để lý giải rõ hơn các mâu thuẫn ở nước ta và kiến nghị một số giải pháp hữu ích cho giải quyết các mâu thuẫn đó. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đề tài tập trung làm rõ sự phát triển của KTNT trong thời kỳ đẩy mạnh CNH HĐH (2000) đến nay. Đề xuất những giải pháp thúc đẩy tiến trình phát triển KTNT đến năm 2020 khi nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.4. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sở phân tích thực trạng KTNT dưới tác động của quá trình CNH HĐH để làm rõ những mặt tích cực và tiêu cực của tác động này trong điều kiện nước ta. Đồng thời phân tích nguyên nhân của những mâu thuẫn phát sinh, rút ra tính phổ biến của sự vận động của KTNT trong quá trình CNH HĐH, nhằm tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề ra các chính sách, giải pháp để khắc phục.Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính đột phá để thúc đẩy tiến trình CNH HĐH nông nghiệp nông thôn. Đảm bảo cho KTNT phát triển mạnh hơn và bền vững, đạt được các mục tiêu của CNH HĐH mà Đảng đã đề ra.5. Phương pháp nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mac Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các văn kiện từ Đại hội Đảng lần thứ IV đến Đại hội Đảng lần thứ X. Đề tài cũng sử dụng một số luận điểm của một số tác giả trong và ngoài nước được đăng trên các tạp chí, báo và công trình khoa học đã công bố.Số liệu sử dụng trong Đề tài chủ yếu sử dụng tài liệu đã công bố của Tổng cục Thống kê, các báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan, báo cáo của các địa phương trong quá trình thực hiện CNH HĐH.Về phương pháp nghiên cứu: Ngoài phương pháp phổ biến trong nghiên cứu khoa học xã hội, tác giả còn sử dụng một số phương pháp khác như: Khảo sát thực tiễn ở một số địa phương; tổng hợp phân tích thống kê; hội thảo phục vụ cho việc luận giải, chứng minh cho các nội dung mà tác giả đã nêu trong Đề tài.6. Những đóng góp mới về khoa học. Hệ thống hoá các tác động tích cực và hệ quả tiêu cực có tính phổ biến của quá trình CNH HĐH đối với nông nghiệp nông thôn.Phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hệ quả tiêu cực trên. Qua đó đề xuất hệ thống giải pháp chủ yếu để hạn chế tác động tiêu cực, thúc đẩy quá trình CNH HĐH nông nghiệp nông thôn tăng tốc hơn nhưng vẫn đảm bảo cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững, đáp ứng được các mục tiêu của CNH HĐH trong bối cảnh hội nhập.7. Kết cấu của luận văn bao gồm các phần chính sau Mở đầu Chương 1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH. Chương 2. Thực trạng kinh tế nông thôn nước ta dưới tác động của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá từ 2001 2007. Chương 3. Định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông thôn trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo.
Xem thêm

119 Đọc thêm

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE, BỆNH TẬT Ở CÔNG NHÂN MAY THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LV THẠC SĨ)

THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE, BỆNH TẬT Ở CÔNG NHÂN MAY THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP (LV THẠC SĨ)

Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)Thực trạng môi trường, sức khỏe, bệnh tật ở công nhân may Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp (LV thạc sĩ)
Xem thêm

126 Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp quản lý rừng cộng đồng ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)
Xem thêm

123 Đọc thêm

Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân ở việt nam, thực trạng và giải pháp

CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN Ở VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân ở việt nam, thực trạng và giải pháp, Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân ở việt nam, thực trạng và giải pháp, Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân ở việt nam, thực trạng và giải pháp, Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân ở việt nam, thực trạng và giải pháp, Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân ở việt nam, thực trạng và giải pháp, Công nghiệp hóa Hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân ở việt nam, thực trạng và giải pháp,
Xem thêm

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG (LV THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG (LV THẠC SĨ)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)
Xem thêm

95 Đọc thêm

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP sử DỤNG đòn bẩy tài CHÍNH để NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐỂ NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

những lý thuyết về THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP sử DỤNG đòn bẩy tài CHÍNH để NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP, thực trạng phân tích về THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP sử DỤNG đòn bẩy tài CHÍNH để NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP, giải pháp về THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP sử DỤNG đòn bẩy tài CHÍNH để NÂNG CAO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

95 Đọc thêm

Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng)

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN THOẠI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (NGUYỄN HẰNG)

Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng) Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng) Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng) Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng) Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng) Bạo lực học đường ở trường THPT nguyễn văn thoại thực trạng và giải pháp (nguyễn hằng)
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

108 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH (LV THẠC SĨ)

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)
Xem thêm

101 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GỖ CỦA CÔNG TY SADACO

TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GỖ CỦA CÔNG TY SADACO

Tiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACO
Xem thêm

33 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG
THỊ TRƯỜNG CHÂU Á CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
Xem thêm

58 Đọc thêm

Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp

ĐỀ TÀI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
1. Tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
Thời điểm nền kinh tế Việt Nam chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường thì cũng chính là lúc khái niệm “tiêu dùng” và “người tiêu dùng” được nhắc đến thường xuyên hơn.
Và cho đến bây giờ, thuật ngữ người tiêu dùng đã trở thành quen thuộc đối với mọi người. Bảo vệ người tiêu dùng, sức khỏe cho người tiêu dùng, quyền lợi người tiêu dùng...là những cụm từ luôn được mọi người nhắc đến. Nhiều tạp chí mang tên người tiêu dùng, phần lớn các báo đều có chuyên mục người tiêu dùng hoặc chuyên trang người tiêu dùng...Bên cạnh đó, các văn bản pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đã ra đời như Pháp lệnh bảo vệ người tiêu dùng (năm 1999) và Luật bảo vệ người tiêu dùng (năm 2010)..., có thể nói rằng, từ một vấn đề chưa được ai biết đến thì ngày nay vấn đề người tiêu dùng ở Việt Nam đang dần được xã hội thừa nhận, được Đảng, Chính phủ, các cơ quan chức năng Nhà nước, các doanh nghiệp quan tâm, nhiều vấn đề người tiêu dùng đã bước đầu được giải quyết, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh phù hợp với sự phát triển của xu thế mới của thế giới.
Người tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, chính người tiêu dùng là động lực thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, bởi vì nếu không có người tiêu dùng thì sẽ không có sản xuất, thế nhưng chưa bao giờ quyền lợi người tiêu dùng đang bị vi phạm nghiêm trọng như hiện nay. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, việc tăng giá các sản phẩm, việc không đảm bảo số lượng cũng như tiêu chuẩn chất lượng trong việc cung ứng hàng hóa dịch vụ của các tổ chức sản xuất kinh doanh đối với người tiêu dùng, Luật bảo vệ người tiêu dùng chưa được thực thi một cách có hiệu quả trong xã hội...
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Đề tài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực trạng và giải pháp
Xem thêm

56 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA (LV THẠC SĨ)

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA (LV THẠC SĨ)

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế tại Bệ nh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (LV thạc sĩ)
Xem thêm

98 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

78 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS TIỂU VÙNG MEKONG – NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 20142020

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS TIỂU VÙNG MEKONG – NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 20142020

Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020
Xem thêm

52 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

100 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG MỘT SỐ LOÀI KEO TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TRỒNG RỪNG GỖ LỚN (LV THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG MỘT SỐ LOÀI KEO TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TRỒNG RỪNG GỖ LỚN (LV THẠC SĨ)

Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng một số loài keo tại tỉnh Bình Định và Phú Yên làm cơ sở đề xuất các giải pháp trồng rừng gỗ lớn (LV thạc sĩ)
Xem thêm

85 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp cho chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Thực trạng và giải pháp cho chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại Thực trạng và giải pháp cho chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại Thực trạng và giải pháp cho chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại Thực trạng và giải pháp cho chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại Thực trạng và giải pháp cho chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
Xem thêm

61 Đọc thêm

Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp

THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN VAY VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NO PTNT THẠCH THẤT, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp Thẩm định các dự án vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng NO PTNT thạch thất, thực trạng và giải pháp
Xem thêm

65 Đọc thêm