BAI HOC VA BAI TAP CHUONG 6 NHOM OXI CB-NDV.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bai hoc va bai tap chuong 6 nhom oxi CB-NDV.doc":

BAI 6 BAI TAP PHAN UNG OXI HOA KHU G

BAI 6 BAI TAP PHAN UNG OXI HOA KHU G

Khóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)PH NPh n ng oxi hóa khNG OXI HÓA KH(BÀI T P T LUY N)(Tài li u dùng chung cho các bài s 7 và bài gi ng s 8 thu c chuyên đ này)Giáo viên: V KH C NG CCác bài t p trong tài li u này đ c biên so n kèm theo bài gi ng “Ph n ng oxi hóa kh (Ph n 1 + Ph n 2)” thu cKhóa h c KIT-1: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c) t i website Hocmai.vn đ giúp các B n ki m tra, c ng c l icác ki n th c đ c giáo viên truy n đ t trong bài gi ng t ng ng.s d ng hi u qu , B n c n h c tr c bàigi ng “Ph n ng oxi hóa kh (Ph n 1 + Ph n 2)” sau đó làm đ y đ các bài t p trong tài li u này.I. BÀI T P T1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.
Xem thêm

3 Đọc thêm

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC 12 (TẬP 2) PHẦN 2

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC 12 (TẬP 2) PHẦN 2

Chircng 7SAT VA MOT SO KIM LOAI QUAN TRONGBai 31. SATA. MUCTIEUBAI HOC1. Ki§n thircHS biit:• Vi tri cua sat trong bang he thdng tuan hoan va cau hinh electron nguyen tir• Tinh chat vat li, tinh chat boa hgc, va trang thai tu nhien ciia sat• Sat la kim loai boat ddng trung binh, c6 nhieu sd oxi boa.HS hiiu:Tai sao sat cd nhieu boa tri? Khi nao thi tao ra sat (II), khi nao tao Fe(III)2. KT nang• Ren luyen kT nang: Tir vi tri cua kim loai suy ra cau tao va tinh chat.• KT nang giai bai tap ve sat kim loai.3. Tinh cam, thai doSir da dang tinh chat cua sat lam phong phii tinh chat hoa hgc cua kim loai taohung thu cho HS khi nghien ciiu ve tinh chat cua sat.B. C H U A N Bj CUAGV VAHS• GV - May tinh, may chieu.- Hoa chit: Dung dich CuC^, dung dich FeCl3, Fe.- Dung cu: Ong nghiem, cap ong nghiem, gia Ing nghiem.• HS: Xem trudc ndi dung bai hgc.163
Xem thêm

139 Đọc thêm

BAI 6 BAI TAP PHAN UNG OXI HOA KHU TB

BAI 6 BAI TAP PHAN UNG OXI HOA KHU TB

Khóa h c LT H KIT-1: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)PH NPh n ng oxi hóa khNG OXI HÓA KH(BÀI T P T LUY N)(Tài li u dùng chung cho các bài s 7 và bài gi ng s 8 thu c chuyên đ này)Giáo viên: V KH C NG CCác bài t p trong tài li u này đ c biên so n kèm theo bài gi ng “Ph n ng oxi hóa kh (Ph n 1 + Ph n 2)” thu cKhóa h c LT H KIT-1: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c) t i website Hocmai.vn đ giúp các B n ki m tra,c ng c l i các ki n th c đ c giáo viên truy n đ t trong bài gi ng t ng ng.s d ng hi u qu , B n c n h ctr c bài gi ng “Ph n ng oxi hóa kh (Ph n 1 + Ph n 2)” sau đó làm đ y đ các bài t p trong tài li u này.I. BÀI T P T LU NCân b ng các ph n ng oxi hóa kh sau:1.Mg + H2SO4  MgSO4 + H2S + H2O.2.Mg + HNO3  Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.3.K2MnO4 + H2O  MnO2 + KMnO4 + KOH.4.NaBr + NaBrO3 + H2SO4  Br2 + Na2SO4 + H2O.5.K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4  K2SO4 + Cr2 (SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O.6.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Chinh phục bài tập khảo sát hàm số

CHINH PHỤC BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ

bo tai lieu bai tap khao sat ham so giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap khao sat ham so chi trong thoi gian ngan ..tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap khao sat ham so .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

12 Đọc thêm

Chinh phục bài tập điện xoay chiều

CHINH PHỤC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

bo tai lieu bai tap dien xoay chieu giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap dien xoay chieu chi trong thoi gian ngan.tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap dien xoay chieu .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

45 Đọc thêm

test6 english 9 part 1

TEST6 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

ChiraninDfly sd - cflp sO COHGPhan dau cua chuong gioi thieu Phuong phap quy nap toan hgc, mot phuong phapchung minh nhieu khang djnh toan hoc, lien quan den tap so tu nhien. Day la motphuong phap chiing minh quan trong va hiiu hieu trong Toan hoc.Phan tiep theo la cac khai niem co ban ve day so(huu han va vo han), se duoc gapnhieu trong cac chuong cua Giai tfch.Cap so cong va cap so nhan la hai day sd dac biet va co nhieu ung dung, duoc trinhbay he thdng va chi tiet 6 cudi chuong.PHLTONG PHAP QUY NAP TOAN jlOg^I - PHUONG PHAP QUY NAP TOAN HOC'^Xet hai menh de chfla bie'nP{n): "3"n" vdi n eN*.a) Vdi n = 1, 2, 3,4, 5 thi P{n), Q{n) dung hay sai ?b) Vdi mgi n e N* thi P{n), Q{n) dung hay sai ?Di chflng minh nhflng mdnh dl lidn quan din sd tfl nhidn « G Nla dung vdi mgi n ma khdng thi thfl trflc tilp dflge thi cd thilam nhfl sau :Bu&c 1. Kilm tra rang mdnh dl dung vdi « = 1.Bu&c 2. Gia thiit mdnh dl dung vdi mdt sd dl nhidn bdt ki n = ^ > 1(ggi la gia thid't quy nap), chflng minh rdng nd eung dung vdin = k+l.Dd la phuang phdp quy nap todn hoc, hay edn ggi tdt laphuang phdp quy nap.Mdt cdch don gian, ta ed thi hinh dung nhu sau : Mdnh dl da dung khi n = 1
Xem thêm

115 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

Cac de thi nay c6 dap an hoac hudng dan tra Idi. Hgc sinh nang cao dugc ki nang renluyen thuc hien trgn ven mot de thi trong thai gian quy djnh; mot mat luyen kha nang giaibai tap, giai quyet van de, mat khac he thong hoa dugc cac kien thuc va ki nang can thietcho ki thi trung hgc pho thong quoc gia.Cung vdi bg sach tren, Nha xuat ban Dai hgc Su pham tiep tue gidi thieu va phat hanhbo sach Boi duong, on luyen thi trung hoc pho thong qu6c gia theo bo de gom 5 mon(Toan, Ngu van, Tieng Anh, Sinh hgc, Hoa hgc) phuc vu hgc sinh on luyen thi trung hgcpho thong quoc gia mot each hieu qua.Dgi ngu giao vien pho thong c6 the su dung sach de hudng dan hgc sinh on luyenkien thuc, ki nang theo hudng tiep can nang luc mot each c6 he thong nham dat hieu quacao nhat trong ki thi trung hgc pho thong quoc gia, bat dau thuc hien tu nam 2015.Xin trdn trong gi&i thieu!NHA XUAT BAN DAI HOC SlT PHAMLdl NOI DAUCuon sach nham dap ung nhu cau cua hoc sinh trong vice on luyen thi trung hocpho thong quoc gia mon Sinh hoc.Ngi dung cuon sach gom ba phan, dugc cac tac gia bien soan theo huong doi mdi vehinh thuc va noi dung, dong thoi huong tdi nhiing tai lieu boi duong giao vien trongnhung nam sau. Phdn mot la dinh huong chung ciia ki thi trung hoc pho thong quoc giamon Sinh hoc; Phdn hai la cac chii d l on luyen, Phdn ba gioi thieu mot so dk thi thamkhao CO huong dan giai.Noi dung Phdn hai gom 7 chii de:• Co so phan tii ciia hien tugng di truyen va bien di• Co so te bao cua hien tugng di truyen va bien di• Tinh quy luat ciia hien tugng di truyen va biSn djI • D i truyen hgc qukn the• iTng dung di truydn hgc va di truySn hgc nguoi• Tien hoa
Xem thêm

185 Đọc thêm

ESTE LIPIT CAP DO BIET VA HIEU TRONG D THI THPT QUOC GIA

ESTE LIPIT CAP DO BIET VA HIEU TRONG D THI THPT QUOC GIA

các bai tap este va lipit co ban, danh cho hoc sinh hoc luc tring binh tro xuong, phu hop voi 60% diem thi tot nghiep trong de thi quoc gia, trong de thi quoc gia nam trong cap di biet va hieu. Cac ban co the copy ra, van ban se tu dong nhay cau ma khong can chinh sua

21 Đọc thêm

40 chuyên đề LTDH môn vật lý

40 CHUYÊN ĐỀ LTDH MÔN VẬT LÝ

40 Chuyên đề LTDH Môn Vật Lý
đầy đủ nội dung ôn thi THPT Quốc Gia môn vật lý
CHUONG 1 CO HOC VAT RAN LTĐH
CHUONG 2 DAO DONG CO HOC LTĐH
CHUONG 3 SONG CO HOC LTĐH
CHUONG 4 DONG DIEN XOAY CHIEU LTDH
CHUONG 5 MACH DAO DONG SONG DIEN TU LTĐH
CHUONG 6 SONG ANH SANG LTĐH
CHUONG 7 LUONG TU ANH SANG LTĐH
CHUONG 8 THUYET TUONG DOI HEPLTĐH
CHUONG 9 PHONG XA HAT NHAN LTĐH
CHUONG 10 VI MO VI MO LTĐH

71 Đọc thêm

test 9 english 9 part 1

TEST 9 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

test 8 english 9 part 1

TEST 8 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm

test2 english 9 part 1

TEST2 ENGLISH 9 PART 1

de thi tieng anh danh cho hoc sinh lop 9 on thi hoc sinh gioi va thi tot nghiep cap2, thi vao 10 voi day du kien thuc trong tam, ren luyen kha nang tu duy va kinh nghiem trong lam bai tap tieng anh, nang cao trinh do nhan thuc

4 Đọc thêm