MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH - HĐH Ở VN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN":

Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong mối quan hệ đó thì thực tiễn quyết định lý luận, tuy nhiên lý luận cũng có sự tác động mạnh mẽ trở lại thực tiễn: nếu lý luận đúng đắn thì nó sẽ tác động mạnh mẽ, tích[r]

87 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

cơ sở vật chất cần thiết để ứng dụng những thành tựu khoa học mới nhất chế tạonhững sản phẩm công nghệ cao phục vụ đời sống, hình thành một thị trường rộnglớn và năng động thúc đẩy quá trình trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện cho sự pháttriển xã hội nhanh chóng, thì tồn tại những[r]

5 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ CỦA ĐẢNG TA QUA CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ CỦA ĐẢNG TA QUA CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG

MỞ ĐẦU

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về nông nghiệp là một bộ phận hợp thành hệ thống tư tưởng kinh tế của Người, bao gồm hệ thống những luận điểm lý luận toàn diện và sâu sắc được rút ra từ thực tiễn cách mạng, từ sự kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc của dân tộc và trí tuệ c[r]

15 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Họ
c viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 11
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Lao động là một nguồn lực sản xuất chính và không thể thiếu được trong sự
phát triển của mỗi quốc gia, việc nâng cao vai trò của lao động trong phát triển kinh
tế luôn là một c[r]

112 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐÓ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TIỂU LUẬN CAO HỌC

Trong tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế nước ta, cũng như đối với việc nâng cao đời sống của nhân dân. Trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam, ngày 1941946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Việt Nam là nước sống về nông nghiệp. Nền kinh t[r]

25 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trong quá trình CNH HĐH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH CNH HĐH

1. Tính cấp thiết của đề tàiĐối với nước ta, kinh tế nông thôn có vị trí rất quan trọng trong nền KTQD; đó là khu vực kinh tế chiếm hơn 73% dân số, hơn 55,7% lực lượng lao động xã hội, đóng góp 20,36% GDP( ) của đất nước.Trong quá trình thực hiện CNH HĐH, kinh tế nông thôn nước ta đã đạt được nhiều[r]

119 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PGBANK CN THĂNG LONG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PGBANK CN THĂNG LONG

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong công cuộc đổi mới đất nước, vốn là một yếu tố không thể thiếu, là điều kiện tiên quyết để tiến hành mọi hoạt động. Trong doanh nghiệp, vốn là một trong những yếu tố quyết định tới sự thành công trong quá trình hoạt động. Đối với một ngân hàng - một đơn vị kinh d[r]

41 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ HỌC NHU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN SẢN PHẨM BÁO CHÍ CỦA CƯ DÂN NÔNG THÔN HẢ

LUẬN VĂN THẠC SĨ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ HỌC NHU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN SẢN PHẨM BÁO CHÍ CỦA CƯ DÂN NÔNG THÔN HẢ

1. Tính cấp thiết của đề tài Thông tin là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, đặc biệt là đối với xã hội hiện đại. Nhờ có sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin đến với đông đảo cư dân ở mọi vùng, miền một cách kịp thời, nhất là trong thời kỳ đất nước thực hiện sự nghiệp CNH, H[r]

116 Đọc thêm

Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

TÁC ĐỘNG CỦA CNH, HĐH ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY

I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nhiều thập kỉ qua, làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hoá diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới, ở cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Với nước ta, sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới được coi là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu[r]

76 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh tình hình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN .

Sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới(1986-1996) với đại hội VIII của Đảng, nước ta chính thức bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Ngành Thống kê có nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin thống kê phản ánh thức trạng nền kinh tế xã hội. Với xu hướng phát triển để dự báo ngắn hạn,[r]

64 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thư gửi A.M.Goocki, Lênin viết: “Quả là nhà triết học Hêghen đã nói đúng: “Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn sống thì lại phong phú hơn nhiều, nhiều vẻ hơn nhiều và có một nội dung dồi dào hơn nhiều so với điều mà trí tuệ con người cả[r]

74 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách đối với lao động nữ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

1. Sự cần thiết của đề tài

Ngay từ khi mới dành được độc lập, Bác Hồ đã đã coi giải phóng phụ nữ là giải phóng được một phần hai sức lao động trong toàn xã hội. Ngay trong bản tuyên ngôn độc lập, Người đã đề cập đến quyền bình đẳng nam, nữ, trong đó có quyền bình đẳng về lao động. Kể từ đó phụ[r]

107 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈN

TIỂU LUẬN CAO HỌC PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÁI THỤY, TỈN

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Đề tài có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn:
Về lý luận, hợp tác xã (HTX) là một tổ chức kinh tế vừa có ý nghĩa kinh tế vừa mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Có thể nói, ý tưởng HTX là một ý tưởng hợp tác kinh tế vĩ đại của các bậc tiền bối. Ý tưởng này đã h[r]

20 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, THỰC TIỄN

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc khách quan và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức, thực tiễn.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Nội dung nguyên tắc khách quan và những ứng dụng trong đời sống. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu nội dung và sự vận dụng của nguyên tắc trong thời k[r]

31 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCHCHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH NGHỆ AN

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCHCHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA TỈNH NGHỆ AN

đặc điểm đó, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhândân và đảm bảo an ninh quốc phòng thì đầu tư XDCB nói chung và đầu tư XDCB từNSNN nói riêng đóng vai trò rất quan trọng. Trong thời gian qua, công tác quản lý chingân sách cho đầu tư XDCB của Tỉnh Nghệ An vẫn còn[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ TÀI “Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh”

ĐỀ TÀI “VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH”

ĐỀ TÀI “Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh”
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ở Việt Nam, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được triển
khai sâu, rộng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước[r]

136 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ THỰC TIỄN

Tiểu luận triết học: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.PHẦN I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐÊN PHẠM TRÙ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I Phạm trù lý luận và phạm trù thực tiễn1.Nhận thức luận của các nh[r]

31 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HỆ PHÂN TÁN CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN

BÀI GIẢNG HỆ PHÂN TÁN CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÁN

Như đã được trình bày trong chương trước, HĐH hiện đại thường tập trung vào chức năng máy tính ảo, nhấn mạnh mức dịch vụ hệ thống và vì vậy thuận tiện hơn quan niệm HĐH phân tán như một bộ tích hợp các dịch vụ hệ thống cho phép trình diễn cái nhìn trong suốt tới hệ thống máy tính với tài nguyên và đ[r]

59 Đọc thêm

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

VẬN DỤNG NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tài
Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nguyên lý cơ bản nhất của triết học Mác Lênin. Đây là nguyên lý được thể hiện trong mọi mặt của đời sống, giúp con người tránh khỏi bệnh kinh nghiệm giáo điều, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của thực tiễn[r]

124 Đọc thêm

mÔN GIỚI THIỆU tác PHẨM mác lê NIN những quan điểm, tư tưởng chủ yếu của lênin về đảng và xây dựng đảng vô sản trong tác phẩm “làm gì ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu tác phẩm này đối với chúng

mÔN GIỚI THIỆU tác PHẨM mác lê NIN những quan điểm, tư tưởng chủ yếu của lênin về đảng và xây dựng đảng vô sản trong tác phẩm “làm gì ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu tác phẩm này đối với chúng

MỞ ĐẦU
Lê Nin đã để lại cho nhân loại di sản rất đa dạng và bao qúát nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Trong điều kiện mới Lênin đã kế thừa và phát triển lý luận khoa học của học thuyết Mác Ăngghen về xây dựng chính đảng vô sản của giai cấp công nhân. Ông đã có rất nhiều bài[r]

Đọc thêm

Cùng chủ đề