TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TRƯỜNG MẦM NON 3907

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TRƯỜNG MẦM NON 3907":

tổng hợp các văn bản thi viên chức mầm non

tổng hợp các văn bản thi viên chức mầm non

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 362012NĐCP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 322008NĐCP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 752006NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 312011NĐCP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 752006NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 072013NĐCP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 312011NĐCP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 752006NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2014 và thay thế Quyết định số 362008QĐBGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.. Nơi nhận: Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Quốc hội; Ban tuyên giáo TƯ; Ủy ban VH, GD, TN, TNNĐ của QH; Hội đồng Quốc gia Giáo dục; Kiểm toán nhà nước; Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); Công báo; Như Điều 3 (để thực hiện); Website Chính phủ; Website Bộ GDĐT; Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 02 2014QĐBGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, bao gồm: tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 2. Quy chế này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau đây gọi chung là trường mầm non) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2. Các mức độ công nhận Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia được công nhận 2 mức độ: mức độ 1 và mức độ 2. 1. Mức độ 1: đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đảm bảo tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng toàn diện phù hợp với mục tiêu giáo dục mầm non. 2. Mức độ 2: đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ có chất lượng toàn diện ở mức cao hơn mức độ 1, tạo điều kiện để tiếp cận với trình độ phát triển của trường mầm non ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Điều 3. Điều kiện công nhận Trường mầm non đạt danh hiệu trường tiên tiến của năm học liền kề và đạt các tiêu chuẩn quy định tại Chương II của Quy chế này. Điều 4. Thời hạn công nhận Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Trong thời hạn 05 năm, nếu trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia vi phạm các tiêu chuẩn quy định tại văn bản này thì sẽ bị thu hồi Quyết định và Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Sau 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận, trường mầm non phải tự đánh giá, làm hồ sơ trình các cấp theo thẩm quyền để được kiểm tra, công nhận lại. Trình tự thủ tục công nhận lại thực hiện như công nhận lần đầu. Điều 5. Thẩm quyền công nhận Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) ra quyết định và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Mẫu Bằng công nhận theo quy định tại Thông tư này (phụ lục I). Chương II TIÊU CHUẨN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Mục 1. TIÊU CHUẨN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 Điều 6. Tổ chức và quản lý 1. Công tác quản lý a) Trường mầm non có kế hoạch hoạt động năm học, học kỳ, tháng và tuần; có biện pháp và tổ chức thực hiện kế hoạch đúng tiến độ; b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện quản lý, phân công hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; c) Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong trường mầm non; d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; đ) Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của trường mầm non; e) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành; g) Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước; h) Có biện pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường mầm non. 2. Công tác tổ chức a) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có thời gian làm công tác quản lý liên tục trong ngành giáo dục mầm non, ít nhất là 5 năm đối với hiệu trưởng và 3 năm đối với các phó hiệu trưởng; có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục và lý luận chính trị theo quy định; có ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn; Hằng năm, hiệu trưởng được cấp quản lý giáo dục trực tiếp đánh giá xếp loại từ khá trở lên theo quy định của chuẩn hiệu trưởng trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có đủ số lượng phó hiệu trưởng theo quy định. b) Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của trường mầm non, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non; có phẩm chất đạo đức tốt, được giáo viên, cán bộ, nhân viên trong trường và nhân dân địa phương tín nhiệm; hằng năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. 3. Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trong trường mầm non a) Hội đồng trường đối với trường mầm non công lập, Hội đồng quản trị đối với trường mầm non dân lập, tư thục và các hội đồng khác trong trường mầm non được tổ chức và thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; chú trọng công tác giám sát hoạt động của trường mầm non; giám sát việc thực hiện các nghị quyết và quy chế dân chủ trong các hoạt động của trường mầm non; b) Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của trường mầm non hoạt động hiệu quả có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; c) Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với trường mầm non trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, huy động được sự đóng góp của cộng đồng cho phong trào giáo dục mầm non của địa phương. 4. Chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp a) Trường mầm non thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non; chấp hành nghiêm chỉnh sự quản lý của chính quyền địa phương; chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch phát triển và các biện pháp cụ thể để trường mầm non thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non; b) Trường mầm non chấp hành sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng giáo dục và đào tạo, thực hiện đầy đủ các quy định về báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. Điều 7. Đội ngũ giáo viên và nhân viên 1. Số lượng và trình độ đào tạo Đủ số lượng giáo viên, nhân viên theo quy định. Đảm bảo 100% giáo viên và nhân viên đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trong đó có ít nhất 40% số giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo. 2. Phẩm chất, đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ a) Có ít nhất 50% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, trong đó ít nhất 20% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; b) Hằng năm, có ít nhất 70% số giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ; c) Hằng năm, có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại khá trở lên theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó có ít nhất 50% số giáo viên đạt loại xuất sắc; không có giáo viên bị xếp loại kém. 3. Hoạt động chuyên môn a) Các tổ chuyên môn hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non; b) Trường mầm non tổ chức định kỳ các hoạt động: trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động; c) Giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên môn, chuyên đề và hoạt động xã hội do trường
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CNTT CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SKKN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CNTT CHO GIÁO VIÊN MẦM NON

phong phú hơn kỹ năng dạy học. Các trò chơi KidSmart của IBM có tính giáo dục cao,hấp dẫn, kích thích nhận thức của trẻ, tạo điều kiện phát triển các kỹ năng nhóm: giaotiếp, chia sẻ, tự giải quyết vấn đề. Và các phần mềm khác như kidspix, happykids... gópphần không nhỏ trong sự phát triển của trẻ.Là một giáo viên mầm non đang giảng dạy ở Trường mầm non Tề Lỗ tôi nhận thấyđược việc giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trình độ chuyên mônvà kiến thức tin học cho bản thân có tác dụng to lớn trong giáo dục để tổ chức các hoạtđộng nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, tình cảm kĩ năngxã hội… Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ nâng cao chất lượng học tập của trẻtrẻ được học qua máy tính một cách tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạyvà học phù hợp với chương trình giáo dục mầm non hiện nay. Nhưng trên thực tế việcứng dụng CNTT ở trường mầm non Tề Lỗ nói riêng và các trường mầm non nói chungthì việc ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non mới chỉ là những bước đi đầu tiên cònnhiều hạn chế, Việc sử dụng CNTT hỗ trợ công tác giảng dạy còn nhiều vấn đề bất cập:Lạm dụng công nghệ, sử dụng công nghệ chưa thích hợp, không gắn với đặc thù của trẻmầm non, dẫn đến phá vỡ các nguyên tắc dạy học tích cực giáo viên còn thụ động trongcông tác tự bồi dưỡng, các bài giảng còn mang tính hình thức dập khuân chưa có tínhsáng tạo, phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động còn cứng nhắc chưa linh hoạt, Giáo viênngần ngại tiếp nhận và sử dụng thiết bị hiện đại, hạn chế về ngoại ngữ cũng là một trởngại cho giáo viên tiếp cận với CNTT... cho nên việc ứng dụng CNTT trong giáo dụcmầm non hiệu quả chưa cao. Từ những thực tế trên tôi quyết định chọn đề tài “ Một sốgiải pháp nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT cho giáo viên mầm non ”. Tôi hy vọngrằng với tâm huyết của mình sẽ góp phần nhỏ bé nâng cao được chất lượng ứng dụngcông nghệ thông tin cho giáo viên Trường mầm non Tề Lỗ nói riêng và giáo viên mầmnon nói chung.2. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sở tìm hiểu lý luận, thực tiễn đề tài nhằm đánh giá thực trạng, tìm ra cácgiải pháp" Nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT cho giáo viên mầm non" .Trong quá trình nghiên cứu đề tài giúp tôi hiểu rõ hơn về ứng dụng CNTT vào tổchức các hoạt động giáo dục, tích luỹ thêm kiến thức cho bản thân đồng thời chia sẻ kinh
Xem thêm

31 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ

và giáo dục trẻ. Ngoài nghệ thuật quản lý của hiệu trưởng nhà trường trong từnghoàn cảnh cụ thể thì việc nắm bắt các yêu cầu chung đối với việc quản lý cán bộ,giáo viên và nhân viên, việc thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, phải theo quyđịnh của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trườngmầm non và các quy định khác của pháp luật (chỉ số c – tiêu chí 6 – tiêu chuẩn 1).Trên cơ sở đó nhà trường xây dựng các quy định, quy chế nội bộ (bao gồm tiêu chíđánh giá thi đua) hằng năm nhằm quản lý các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻphù hợp tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, các quy định và quy chếnày phải đảm bảo sự công bằng và có tính hiệu quả cao trong quản lý cán bộ, giáoviên, nhân viên.1) Đội ngũ cán bộ, giáo viênCán bộ, giáo viên trong trường mầm non là người gián tiếp hoặc trực tiếp làmnhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáoviên là tác nhân quan trọng đem lại CLGD của trường mầm non, chính vì vậytrong công tác bổ nhiệm cán bộ đảm bảo các yêu cầu của tiêu chí 1, tiêu chuẩn 2.Công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên cần đảm bảo các yêu cầu về số lượng, trìnhđộ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường mầm non và quy địnhtại tiêu chí 2, tiêu chuẩn 2.Cụ thể:- Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai cáchoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.+ Có thời gian công tác theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; có bằngtrung cấp sư phạm mầm non trở lên; đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dụcvà lý luận chính trị theo quy định;+ Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệutrưởng trường mầm non;+ Có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường, nắm vữngChương trình Giáo dục mầm non; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vàocông tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.- Số lượng, trình độ đào tạo và yêu cầu về kiến thức của giáo viên.+ Số lượng giáo viên theo quy định;
Xem thêm

12 Đọc thêm

MAU BIEN BAN KT TRUONG MN DAT CHUAN QG 2014

MAU BIEN BAN KT TRUONG MN DAT CHUAN QG 2014

- Kiểm tra, thẩm định và xét đề nghị của Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia(mức độ 1) theo Thông tư 02/TT–BGDĐT, ngày 08/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đàotạo.- Trường Mầm non, chính quyền địa phương báo cáo quá trình xây dựng cáctiêu chuẩn và kết quả đạt được ở từng tiêu chuẩn.- Đoàn kiểm tra của Huyện kiểm tra, khảo sát, đánh giá các tiêu chuẩn củatrường mầm non, cụ thể như sau:Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường.1. Công tác quản lý:- Việc xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức và quản lý các hoạt động, phâncông cán bộ, giáo viên:..…………………………………......................................- Tổ chức và quản lý các hoạt động hành chính, tài chính, quy chế chuyên môn,quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ, đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác vàlề lối làm việc:..........................................................................................................- Quản lý và sử dụng CSVC, lưu hồ sơ, số sách:…………………...……………- Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên:................................................................................................................................2- Tổ chức và duy trì các phong trào thi đua:..........................................................................................................................................................................................- Biện pháp nâng cao đời sống cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên:………................................................................................................................................2. Công tác tổ chứcHọ tên + chức danhHiệu trưởngP/ hiệu trưởng 1
Xem thêm

13 Đọc thêm

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non trên địa bàn quận Nam Từ Liêm Hà Nội

2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo hướng chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu nuôi dạy trẻ trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tại các trường mầm non trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 3.2. Khách thể nghiên cứu Phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non 4. Giả thuyết khoa học Công tác phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non trên địa bàn quận Nam Từ Liêm – Hà Nội đã thu được những thành tựu đáng ghi nhận tuy nhiên vẫn tồn tại hạn chế và bất cập. Trong đó hạn chế nội bật là chưa đáp ứng đầy đủ chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Nếu đề xuất và vận dụng biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên phù hợp với chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và có tính khả thi thì phát triển đội ngũ giáo viên mầm non sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo viên mầm non. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về đội ngũ và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non. Nghiên cứu thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ở Quận Nam Từ Liêm. Đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường mầm non Quận Nam Từ Liêm
Xem thêm

Đọc thêm

Thiết kế bến tàu 50,000 DWT cảng thép posco sử dụng tiêu chuẩn Anh

Thiết kế bến tàu 50,000 DWT cảng thép posco sử dụng tiêu chuẩn Anh

Thiết kế bến tàu 50,000 DWT cảng thép posco sử dụng tiêu chuẩn Anh Thiết kế bến tàu 50,000 DWT cảng thép posco sử dụng tiêu chuẩn Anh Thiết kế bến tàu 50,000 DWT cảng thép posco sử dụng tiêu chuẩn Anh Thiết kế bến tàu 50,000 DWT cảng thép posco sử dụng tiêu chuẩn Anh Thiết kế bến tàu 50,000 DWT cảng thép posco sử dụng tiêu chuẩn Anh

Đọc thêm

ĐỀ TÀI: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Biện pháp chỉ đạo cho giảng viên, nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở TRƯỜNG MẦM NON LIÊN NINH

ĐỀ TÀI: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Biện pháp chỉ đạo cho giảng viên, nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở TRƯỜNG MẦM NON LIÊN NINH

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀCanxi là cội nguồn sự sống của con người, trong mỗi giai đoạn trưởng thành và phát triển của con người đều cần đến Canxi nhất là lứa tuổi trẻ mầm non. Canxi là một nguyên tố không thể thiếu được để đảm bảo sức khoẻ của trẻ và con người. Canxi đóng vai trò quan trọng trong mỗi cơ thể con người, vì can xi xếp thứ 5 trong các nguyên tố quan trọng cần thiết cho cơ thể, chủ yếu là sự hình thành và tồn tại của Hydroxyl calcium phosphate là thành phần chính trong xương, là kết cấu để nâng đỡ toàn bộ cơ thể trong suốt quá trình phát triển. Canxi duy trì sự hoàn chỉnh cho cơ thể và đảm bảo cho quá trình trao đổi chất, tuần hoàn máu, động tụ máu, sự hưng phấn của thần kinh, truyền đạt thông tin, duy trì các chức năng của tế bào. Chính vì vậy, chuyên gia của các ngành Y học dự phòng, Dinh dưỡng học, y học lâm sàng đã tiến hành nghiên cứu và theo dõi nguyên nhân dẫn đến các bệnh thường gặp là do cơ thể con người thiếu Canxi và thiếu Canxi đã là hiện tượng mang tính chất toàn cầu. Vì công cuộc duy trì và nâng cao sức khỏe của người dân, rất nhiều Quốc gia đã đưa ra các tiêu chuẩn về lượng Canxi cần thiết cho cơ thể. Trong những năm gần đây, WTO (Tổ chức Y tế Thế giới) nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của Canxi, ở người trưởng thành mỗi ngày phải bổ sung lượng Canxi cần thiết là 1000mg.. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, phòng ngừa bệnh tật, chống lão hoá, kéo dài tuổi thọ, chúng ta nhất thiết phải bổ sung can xi vào bữa ăn cho trẻ là cách nhanh nhất có hiệu quả nhất. Mặt khác, Theo công văn hướng dẫn số 344 PGD ĐT hướng dẫn thực hiện qui chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 20122013 các trường mầm non công lập tư thục trong huyện bổ sung lượng can xi cần thiết cho trẻ cụ thể trẻ Từ 13 tuổi bổ sung 250300mg; trẻ 46 tuổi bổ sung 300400mg can xi ở trường. Thực tế trường mầm non B Liên Ninh việc bổ sung thực phẩm giàu hàm lượng can xi còn hạn chế. Bởi vì mức ăn của trẻ thấp so với các trường trong huyện chưa đáp ứng nhu cầu cung cấp đủ can xi cho bữa ăn của trẻ. Mặt khác giá cả thực phẩm ngoài thị trường lên xuồng thất thường đã ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của trẻ. Bên cạnh đó đa phần phụ huynh làm nông nghiệp chưa quan tâm đến lượng can xi cần bổ sung cho trẻ, dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi, trẻ sún và sâu răng rất nhiều, cơ thể của trẻ chậm phát triển. Cho nên bổ sung can xi vào trong bữa ăn, và ngoài bữa ăn cho trẻ là việc làm hết sức quan trọng.Vậy làm như thế nào để bổ sung canxi với mức tiền ăn 16000đ trẻ ngày, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất cũng như tinh thần là một điều hết sức cần thiết.Chính vì vậy,tôi đã lựa chọn đề tài: “Biện pháp chỉ đạo giáo viên,nhân viên bổ sung canxi cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ở trường mầm non B Liên Ninh”
Xem thêm

Đọc thêm

188KH PGD Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 20162017 Kh188

188KH PGD Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 20162017 Kh188

KẾ HOẠCH Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp I, lớp 6 năm học 2016 2017 Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sả, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Công văn số 1979SGDĐTQLT ngày 2942016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 20162017; Can cứ Công văn số 821ƯBNDGDĐT ngày 1252016 của UBND quận Hoàng Mai về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 nãm học 20162017; Cãn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuồi tuyển sinh trên địa bàn, căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên của các trường;
Xem thêm

Đọc thêm

THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66

THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66

THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66 THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66 THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66 THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66 THIẾT kế cải TIẾN kết cấu THÂN XE KHÁCH THỎA mãn TÍNH AN TOÀN lật NGHIÊNG THEO TIÊU CHUẨN ECE r66
Xem thêm

Đọc thêm

Tình hình tội phạm cố ý gây thương tích đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non ở nước ta hiện nay

Tình hình tội phạm cố ý gây thương tích đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non ở nước ta hiện nay

Như nhà giáo dục người Ý “Maria Montessori” đã từng nói: “Trong mỗi đứa trẻ đều có những tài năng tiềm ẩn và sự chuẩn bị kỹ càng từ lúc đầu đời chính là chìa khóa thành công cho tương lai mỗi cháu”. Thật vậy, cùng với sự phát triển của xã hội, giáo dục mầm non ở nước ta đã và đang nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Trong những năm qua, giáo dục mầm non đã có những chuyển biến tích cực. Tỉ lệ trẻ em đến lớp tăng, cơ sở trường lớp được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đội ngũ giáo viên mầm non được bổ sung về số lượng và từng bước được nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn. Số lượng trường mầm non được xây mới không ngừng tăng lên, ngoài trường công thì số lượng trường tư thục và dân lập cũng tăng nhanh đáng kể. Giáo dục mầm non là vấn đề có tầm chiến lược lâu dài trong việc phát triển nguồn lực chất lượng cao cho đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, thì giáo dục mầm non đang tồn tại nhiều yếu kém bất cập. Số lượng trường tư tăng nhanh nhưng việc chất lượng giáo dục chưa được đảm bảo. Ở một số nơi, đặc biệt là các thành phố lớn, các cấp quản lý còn buông lỏng trong công tác thanh tra, kiểm tra các trường mầm mon. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực ở trẻ em, đặc biệt hơn cả là tình trạng cố ý gây thương tích đối với trẻ em ở các cơ sở giáo dục mầm non tại nước ta hiện nay. Chính vì những lẽ trên, chúng tôi đã lựa chọn tìm hiểu và nghiên cứu đề tài: “Tình hình tội phạm cố ý gây thương tích đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non ở nước ta hiện nay”.
Xem thêm

Đọc thêm

Hướng dẫn giải bài tập Kết cấu thép

Hướng dẫn giải bài tập Kết cấu thép

Hướng dẫn giải các bài tập kết cấu thép trường đại học giao thông vận tải, đại học công nghệ giao thông vận tải theo tiêu chuẩn 22TCN27205 nằm trong chương trình đào kỹ sư xây dựng cầu đường. Nội dung gồm 2 phần chính là thiết kế liên kết và chịu lực kéo nén của dầm chủ

Đọc thêm

Một số biện pháp dạy học tích cực cho trẻ MN 4

Một số biện pháp dạy học tích cực cho trẻ MN 4

Biện pháp dạy học tích cực cho trẻ mầm non Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức,thẩm mỹ, trí tuệ, là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt. Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu trở thành người công dân có ích. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ, văn hoá và nghệ thuật trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi con ngừơi phải chủ động, tích cực, năng động và có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc sống một cách có hiệu quả. Do vậy, cùng với sự đổi mới chung trong giáo dục, giáo dục mầm non với mục tiêu phát triển tòan diện đứa trẻ trong độ tuổi mầm non và đòi hỏi các biện pháp giáo dục cần phải có những đổi mới nhằm hình thành ở trẻ những năng lực chung, những nền tảng nhân cách ban đầu. Phương pháp dạy học là một trong những thành tố rất quan trọng để tiếp nhận vốn kinh nghiệm của xã hội loài người để hình thành nhân cách của bản thân. Hiện nay, phương pháp giáo dục mầm non của chúng ta đang thực hiện còn đồng loạt cứng nhắc, chưa phát huy tính tích cực, chủ động của từng cá nhân trẻ. Trước tình hình thực tế đó đòi hỏi phải đổi mới giáo dục mầm non nhằm đáp ứng sự phát triển con người trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Đổi mới giáo dục mầm non nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ thể của trẻ để phát triển về nhiều mặt dưới sự hướng dẫn linh họat của giáo viên. Trong chương trình đổi mới nội dung giáo dục được điều chỉnh theo chủ điểm cho phù hợp với tình hình và khả năng của trẻ ở lớp. Kế họach được tiến hành một cách linh hoạt về thời gian thực hiện các chủ điểm, về thiết kế nội dung họat động giáo dục trẻ sao cho phù hợp với chủ điểm. Môi trường giáo dục được xây dựng với các góc hoạt động phù hợp nội dung chủ điểm, thường xuyên bổ sung nguyên vật liệu mỡ bày trí ở dạng gợi ý. Quá trình đánh giá trẻ, giáo viên cần tạo tình huống để trẻ tự bộc lộ bản thân giúp giáo viên quan sát làm cơ sở đánh giá. Cách đánh giá trẻ cần sử dụng bảng liệt kê để theo dõi.Giáo viên cần lập kế hoạch và lựa chọn các hoạt động phù hợp. Cung cấp các đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu mở để khuyến khích trẻ hoạt động tích cực. Tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm một cách tích cực, tự nhiên thông qua các giác quan của trẻ. Muốn vậy, trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo viên phải vận dụng phương pháp dạy học tích cực.Nghĩa là phải làm sao phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của trẻ bằng cách dựa vào vốn kinh nghiệm của trẻ, khai thác hứng thú hoạt động ở trẻ, tạo mọi cơ hội và tình huống có vấn đề cho trẻ tự mình hoạt động để tìm tòi khám phá, trải nghiệm, phát hiện và tự nói lên những điều mình tìm hiểu biết được, sau đó cho trẻ thực hành áp dụng vào thực tiễn. Lúc đầu có thể tốn thời gian hơn nhưng trẻ được hoạt động chủ động tích cực, sáng tạo, ngôn ngữ, tư duy của trẻ được phát triển đồng thời những kiến thức trẻ thu được sẽ vững chắc hơn, hiệu quả dạy học sẽ cao hơn. Một yếu tố hết sức quan trọng mà không được coi nhẹ là phải tôn trọng, phải thực sự đồng cảm với nhu cầu và lợi ích cá nhân của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển các kĩ năng và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thích ứng và dễ dàng hòa nhập với cuộc sống xung quanh. Kích thích động cơ bên trong của trẻ, gây hứng thú nhằm lôi cuốn trẻ vào các hoạt động, đặc biệt là hoạt động nhận thức. Vấn đề cốt lõi của phương pháp dạy học tích cực là hướng tới hoạt động chủ động, sự suy nghĩ sáng tạo của trẻ, chống gò ép, áp đặt làm thay trẻ. Thực tế hiện nay, trong quá trình thực hiện chương trình tiếp cận đổi mới ở các đơn vị đã có sự chuyển biến đáng kể, đại đa số giáo viên có trăn trở suy nghĩ tìm cách lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học sao cho trẻ hứng thú, chủ động, tích cực tham gia họat. Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý phụ trách về công tác chuyên môn, tôi luôn trăn trở và suy nghĩ: “Làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy và học tại trường mầm non, cụ thể là tại trường mầm non Xuân Tảo của chúng tôi”. Đây là nhiệm vụ quan trọng và phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, cần phải chú trọng công tác chuyên môn, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Chính vì vậy mà tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp dạy học tích cực cho trẻ mầm non”.
Xem thêm

Đọc thêm

Thiết kế thụ động, giải pháp thiết kế thụ động

Thiết kế thụ động, giải pháp thiết kế thụ động

Thiết kế thụ động, Nhà thụ động. Khái niệm Nhà thụ động (tiếng Anh: Passive house; tiếng Đức: Passivhaus) mang nghĩa liên quan đến tiêu chuẩn Passivhaus tiêu chuẩn gắt gao về tính chủ động quy định hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà nhằm giảm thiểu tác động sinh thái của công trình lên môi trường.1 Tiêu chuẩn này đưa đến sự ra đời của những tòa nhà sử dụng năng lượng cực thấp để giữ ấm hoặc làm mát không gian bên trong.23 MINERGIEP cũng là một tiêu chuẩn tương tự được áp dụng ở Thụy Sĩ.4 Các tiêu chuẩn không chỉ giới hạn ở tính chất dân dụng của công trình. Đã có một số cao ốc văn phòng, trường học, nhà trẻ và một siêu thị cũng được xây dựng theo bản thiết kế dựa trên tiêu chuẩn. Thiết kế thụ động không phải là phần đi kèm hay phần bổ sung vào thiết kế kiến trúc, mà là một quá trình thiết kế tích hợp với thiết kế kiến trúc.5 Mặc dù chủ yếu được áp dụng vào các tòa nhà mới, thiết kế thụ động cũng đã được sử dụng để cải tạo lại công trình cũ. Vào cuối năm 2008, ước tính số lượng nhà thụ động trên khắp thế giới dao động từ 15.000 đến 20.000.67 Vào tháng 8 năm 2010, đã có khoảng 25.000 công trình có thiết kế đạt tiêu chuẩn nhà thụ động ở khắp châu Âu, trong khi tại Hoa Kỳ có chỉ có 13, với hơn vài chục công trình đang được xây dựng.1 Phần lớn công trình thụ động đều được xây dựng ở những quốc gia nói tiếng Đức và Scandinavia.6 Giải pháp cho kiến trúc Việt Nam Trường hợp nghiên cứu Lợi ích
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỒ án nền MÓNG của ANH

ĐỒ án nền MÓNG của ANH

Móng công trình là một phần rất quan trọng đối với công trình, tiếp nhận và truyền tải trọng công trình xuống nền đất. Gía thành của công trình phụ thuộc nhiều vào kết cấu móng, thường chiếm khoảng 30 % , có những công trình phần móng chiếm tới 50 tới 60 % giá thành công trình. Vì vậy một giải pháp móng hợp lý là một yêu cầu trong nhiệm vụ thiết kế công trình, một giải pháp móng hợp lý sẽ làm cho kết cấu của công trình được ổn định và vững chắc và giảm giá thành sản phẩm. Nội dung đồ án với các nội dung chủ yếu sau đây : I. Phân tích điều kiện địa chất và lựa chọn phương án móng. II. Thiết kế chi tiết móng dưới cột III. Thiết kế móng gạch đỡ tường IV. Đề xuất một số biện pháp thi công móng . Móng được thiết kế tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành : TCVN 2737 – 1995 “Tiêu chuẩn tải trọng và tác động”; TCVN 5574 – 2012 “Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”; TCVN 93622012, “Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình”, TCVN103042014, “Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc”
Xem thêm

Đọc thêm

Cam nang chuan bi cho con den truong mam non

Cam nang chuan bi cho con den truong mam non

Các bạn thân mến, Chuẩn bị tìm trường học đầu đời cho con là việc mà hầu hết các bậc cha mẹ đều phải thực hiện. Từ khi có con các phụ huynh thường suy nghĩ và lo lắng mãi“Làm sao để cho con mình được học ở một nơi thật tốt?” khi sắp gửi con đến trường mầm non hoặc nhà trẻ. Nhiều người cảm thấy đặc biệt khó khăn trong giai đoạn chọn trường mầm non cho con bởi vì lứa tuổi này cần môi trường tốt để phát triển, có sự chăm sóc, yêu thương dạy dỗ chu đáo Vào thời điểm đó nhiều gia đình cảm thấy rối như tơ trong mớ bòng bong, hỗn loạn đó với nhiều những băn khoăn trăn trở hàng trăm câu hỏi lo lắng: Tìm trường mầm non tốt cho con bằng cách nào? Gửi con ở đâu yên tâm? Ở trường cô giáo chăm sóc con có tốt không? Con đến trường có ăn ngon, ngủ ngon không?… hoặc bối rối không biết đến độ tuổi nào thì thích hợp đưa con đến trường?... Trên các phương tiện truyền thông, website, diễn đàn… đã có nhiều bài viết chia sẻ, tư vấn, hướng dẫn, trao đổi về chủ đề tìm trường mầm non cho con. Hầu hết những tư liệu đó nằm rải rác và không phải ai cũng có cơ hội đọc tham khảo qua tất cả. Vì vậy, chúng tôi biên soạn quyển cẩm nang nhỏ này dựa trên hàng trăm bài viết chia sẻ thực tế của các phụ huynh mong rằng sẽ bổ sung tổng quát những điều cần quan sát, xem xét khi các bạn chọn trường mầm non tốt cho con.
Xem thêm

Đọc thêm

Ký hiệu điện theo tiêu chuẩn IEC

Ký hiệu điện theo tiêu chuẩn IEC

Ký hiệu điện theo tiêu chuẩn IEC, hướng dẫn thiết kế điện theo tiêu chuẩn iec, sách hướng dẫn thiết kế điện theo tiêu chuẩn iec, sách thiết kế điện theo tiêu chuẩn iec, thiết kế cung cấp điện theo tiêu chuẩn iec, thiết kế điện theo tiêu chuẩn iec, thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn iec

Đọc thêm

Thiết kế và sử dụng TCHT nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

Thiết kế và sử dụng TCHT nhằm phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh

2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn của vấn đề phát triển khả năng KQH cho trẻ mầm non, thiết kế và sử dụng một số TCHT nhằm phát triển khả năng KQH cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động KPMTXQ. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Quá trình phát triển khả năng KQH cho trẻ 5 – 6 tuổi trong hoạt động KPMTXQ ở trường mầm non. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Quy trình thiết kế và sử dụng TCHT nhằm phát triển khả năng KQH cho trẻ 5 6 tuổi trong hoạt động KPMTXQ. 4. Giả thuyết khoa học Việc thiết kế và sử dụng TCHT nhằm phát triển khả năng KQH cho trẻ 5 – 6 tuổi trong hoạt động KPMTXQ chưa được GVMN quan tâm. Đó là một nguyên nhân cơ bản làm cho khả năng KQH của trẻ còn hạn chế. Nếu thiết kế được những TCHT hấp dẫn, đòi hỏi trẻ phải giải quyết được nhiệm vụ chơi mang tính khái quát, phù hợp với nội dung hoạt động khám phá, phù hợp với khả năng của trẻ và sử dụng một cách hợp lí những TC này trong hoạt động KPMTXQ sẽ nâng cao được khả năng KQH cho trẻ.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)

Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)

Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)Đánh giá cán bộ quản lý trường mầm non huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổi

Tết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổi

Tết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổiTết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổiTết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổiTết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổiTết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổiTết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổiTết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổiTết trung thu của bé chủ đề trường mầm non 4 5 tuổi

Đọc thêm

Biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

Biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và tìm hiểu thực trạng giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi ở trường mầm non, chúng tôi đã đề xuất các biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường cho trẻ ở trường mầm non. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.2. Khách thể nghiên cứu Quá trình giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi ở trường mầm non. 3.3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non. 4. Giả thuyết khoa học Nếu sử dụng một số biện pháp giáo dục hành vi bảo vệ môi trường cho trẻ 45 tuổi theo hướng tận dụng cơ hội để trẻ trải nghiệm hành vi bảo vệ môi trường trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mầm non thì hành vi bảo vệ môi trường của trẻ sẽ được nâng cao.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề