BAI TAP VIET LAI CAU KHONG DOI NGHIA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAI TAP VIET LAI CAU KHONG DOI NGHIA":

200 BAI TAP VIET LAI CAU

200 BAI TAP VIET LAI CAU

“ Why don’t you put a better lock on the door, Barny ” said John.. The architect has drawn plans for an extension to the house.[r]

12 Đọc thêm

CAC BAI TAP VIET LAI CAU TIENG ANH

CAC BAI TAP VIET LAI CAU TIENG ANH

Nếu lấy cùng một lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thì khối lượng kết tủa thu được lớn hơn 4 gam.. Công thức cấu tạo của C3H4 và C4H4 trong X [r]

5 Đọc thêm

BAI TAP VIET LAI CAU CO MAI PHUONG

BAI TAP VIET LAI CAU CO MAI PHUONG

bài tập viết lại câu có đáp án chi tiết, rất hwuux ích cho các bạn ôn thi đại học.nguồn: sưu tầm của cô Mai Phương nhé.mọi người tải về rồi học hành chăm chỉ nhachúc mọi người học tốtbài tập viết lại câu có đáp án chi tiết, rất hwuux ích cho các bạn ôn thi đại học.nguồn: sưu tầm của cô Mai Phương nhé.mọi người tải về rồi học hành chăm chỉ nhachúc mọi người học tốt

Đọc thêm

EBOOK BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 PHẦN 1 MỘNG HY CHỦ BIÊN

EBOOK BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 PHẦN 1 MỘNG HY CHỦ BIÊN

Ma so : CB104T0LOl NOI DAUludn sdch BAI TAP HINH HOC 11 ducfc bien soqn nhdm giup chohoc sinh l&p II cd them tdi lieu tu hoc vd turen luyen de nam viingcdc kien thicc vd kT ndng co bdn da duoc hoc trong sdch gido khoaHinh hoc 11, tqo diiu kien gop phdn doi mai phuang phdp dqy vdhoc d trudng THFT hien nay. Noi dung cuon sdch bdm sdt theo ngidung cua sdch gido khoa mai, phii hap vdi chuang trinh Gido duepho thong mon Todn cua Bo Gido due vd Ddo tqo viia han hdnhndm 2006.Ngi dung cudn sdch ndy gom :Chirong I: Phep ddi hinh vd phep dong dqng trong mat phdngChirong II: Dudng thdng vd mat phdng trong khong gian.Quan he song songChuong III : Vecto trong khong gian.Quan he vuong goc trong khong gianBdi tap cudi ndmNgi dung cudmdi chuang duac chia ra nhieu chii de, moi chii de Idmgt xoan (§). Trong tiing xoan, cdu true dugc trinh bdy theo thic tunhu sau :A, Cac kien thufc can nhdf: Phdn ndy neu tdm tdt nhitng kie'n thdc
Xem thêm

111 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Blnh Dinh truyen thong 13u n3m va du'gc Ngan h3ng u'u dai vai miFC lai suat thap nhat, c6 Igi n h i t cho Cong tyRui rotin dungRui ro tin dung xay ra khi mOt kh3ch h3ng ho3c doi tac khong dap LPng du'gc c3c nghTa vy trong hgp dong dSnden cac ton that t3i chfnh cho Cong ty . Cong ty co chinh s3ch tin dyng phu hgp v3 thu'6'ng xuyen theo d6i tinhhinh de danh gi3 xem C6ng ty c6 chiu rui ro tin dyng hay khong . Cong ty kh6ng co bat ky rui ro tin dyng trpngyeu n3o v6'i c3c kh3ch hang ho$c doi tac bai vi c a c khoan phai thu den tu' mot so lu'gng Ic^n kh3ch h3ng 13 c3cBan quan ly dy 3n thuoc nguon von Nh3 nu'6'cQuan ly rui ro thanh khoanMyc dfch quan ly rui ro thanh khoan nh3m dam bao du nguon v6n de dap LPng c 3 c nghia vy t3i chfnh hien tai v3trong tu'ang l a i . Tinh thanh khoan cung du'gc Cong ty quan ly nh3m dam bao mifc phy trpl giO'a c6ng n g denhan v3 t3i san den han trong ky a mipc co the du'gc kiem so3t doi vai so von m3 Cong ty tin r3ng co the tao ratrong ky 66 . Chfnh s3ch cua Cong ty la theo doi thu'ang xuyen cac yeu cau ve thanh to3n hien tai va d y kientrong tu'ang lai nh3m dam bao Cong ty duy tri du mipc d y ph6ng tien v3 cac khoan vay nh3m d3p u'ng c3c quydinh ve tinh thanh khoan ng3n han va dai han han .Bang d u a l d3y trinh b3y chi tiet c a c mijc d3o han theo hgp dong con lai doi v^i cong n g t3i chfnh phi ph3i sinhv3 thgi han thanh toan nhu' d3 du'gc thoa thuan . Bang du'O'i d3y du'gc trinh b3y d y a tren d6ng tien chu'a chietkhau cua cong ng t3i chfnh tfnh theo ngay s a m n h i t ma Cong ty phai tra . Ngay dao hgn theo hgp dong du'gcd y a tr^n ng3y s a m nhat ma Cong ty phai tra .Du'6'! 1 namVNDS6 ddu namPhai tra khach h3ng v3 phai tra kh3cC6ng ng kh3c167.855.797.641Sd cudi kyPhai tra kh3ch h3ng va phai tra kh3cCong ng kh3c
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

C m N H HOPN H A TTHUYET MINH BAO CAO TAI CHINTI HOP NHAT (tilp theo)( T h u y e t m i n h nay Id bo p h d n h g p t h d n h vd c d n d i c a c doc d o n g t h a i v a i B d o cdo t d i c h i n h )Lgi ich ciia co dong khong kiem soat la phan lgi ich trong tai san thuan ciia cong ty con khong du-gcnam giCr boi Tap doan va dugc trinh bay thanh mgt chi tieu rieng biet thugc phan von chii so hiru trenbang can doi ke toan hgp nhat. Gia trj lgi ich co dong khong kiem soat trong gia tri tai san thuan ciiacac Cong ty con hgp nhat, gom: L g i ich co dong khong kiem soat tai ngay mua dugc xac dinh theogia tri hgp ly tai san thuan ciia cong ty con tai ngay mua; lgi ich co dong khong kiem soat trong subien dong ciia tong von chii so hiru ke tir ngay mua den dau ky bao cao va lgi ich co dong khongkiem soat trong sir bien dong cua tong von chii so hiru phat sinh trong ky bao cao. Cac khoan 16 phatsinh tai cong ty con phai dugc phan b6 tuong irng voi phan so hiru cua c6 d6ng khong kiem soat, keca truong hgp so 16 do Ion hem phan so hiiu ciia c6 dong kh6ng kiem soat trong tai san thuan cuacong ty con.Lgi ich cua c6 dong kh6ng kiem soat la phan lgi ich trong lai hoac 16 ciia cong ty con khong dugcnam gitr boi Tap doan, dugc xac djnh can cur vao ty le lgi ich co dong khong kiem soat va lgi nhuansau thue thu nhap doanh nghiep ciia cac cong ty con va dugc trinh bay la mgt chi tieu rieng bief frenbao cao ket qua hoat dgng kinh doanh hgp nhat.' 0 /4.2C h e n h l e c h ty g i a h o i d o a i dp d u n g t r o n g ke t o d nCac nghiep vu phat sinh bang ngoai te dugc chuyen d6i sang dong Viet Nam theo tv- gia giao djchthuc te cLia ngan hang thuong mai noi c6ng ty du kien giao dich vao ngay phat sinh nghiep vu.Tai ngay ket thiic ky ke toan, cac khoan muc tien te c6 goc ngoai te phan loai la tai san dugc danhgia lai theo ty gia mua vao va cac khoan muc tien te co goc ngoai te phan loai la ng phai tra dugcdanh gia lai theo ty gia ban ra cua ngan hang thuong mai noi cong ty thuong xuyen c6 giao djch tai
Xem thêm

36 Đọc thêm

VIET LAI CAU

VIET LAI CAU

10.many people/ choose/ spend/ 12 months/ work/ poor countries.. 11.more and more/ young people/ doing voluntary work/ abroad.[r]

7 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM ĐẦU NHỮNG NĂM 30

CHÍNH SÁCH THUỘC ĐỊA Ở VIỆT NAM ĐẦU NHỮNG NĂM 30

thuoc dia cung chiu anh hQdng tQ chfnh nao khac. Cudc Khdi nghia Yen Bai dudi sUqudc, vdi tat ca nhQng dien bien phQc tap lanh dao cua Viet Nam Qudc dan Dang dacua nd.bi dim trong mau. Phong trao each mang6 thuoc dia Dong DQdng, nam 1931, 1930-1931 ma cao trao la Xd viet Nghetrong cuo'n VinhNhuc thuoc dia Tinh dudi sU lanh dao cua Dang Cong san(Grandeur et Servitude coloniale), Albert Ddng DUdng da gay ra mot cu sdc ldn chobo may chfnh quyen thudc dia. Lieu phapSarraut cdn nhac tdi chfnh sach "hop tdc"NhUng chfnh sach "hop tdc", dUdc phd ra "hop tdc" thoi khong cdn phu hdp vdi chfnhbang chu nghia "Phdp Viet de hue" da bi sach thuoc dia nQa va tren thUc te, ta't canhQng ngQdi each mang D6ng DQdng len cac cdng cu "chuyen chinh" cua bd mayan quye't liet vi tren thiic te no dung chi la chfnh quyen thUc dan va phong kien da"cdi meo" cua chu nghia thiic dan diia vao dUdc ca Pierre Pasquier va Ren6 Robin huyngUdi ban xQ de khai thac thudc dia theo ddng de "de bep" phong trao cdng san nay.each noi cua nha sQ hoc Phap Charles Charles Robert Ageron viet: "Sau khdiFourniau (19). Moi niem tin ngay thd vao nghia Yen Bdi vd cdc cudc khdi nghia cdngchu nghia cai lUdng, vao nhQng "cdi cdch" sdn d Bac Trung Ky, thdi gian dd thay ddi.da trd nen loi thdi, bdi thiic te each mang Dd Id thdi diem, nhu Sarraut thiia nhdn,cho hay de cd the gianh dUdc nhQng quyen ddi lqi nhiing cu sdc cua tU tudng khai hdatU do dan chu, du la tdi thieu nhat cung (civilisation), la thdi diem phan cdng cuakhong the bang bien phap thda thuan va nhiing ndng lUc ma nd dd ddnh thdc ddy"rang doc lap dan toe chi co the cd dUdc bang va ... triidc nhiing dot sdng ddi lqi do dbao liic each mang ma thoi. Hdn nQa, theo thudc dia, trUdc nhiing hoat ddng mangkinh nghiem cua nhQng nam 20, thi du tinh chdt the gidi cua Qudc te cdng sdn,ndng nhiet chao don va "thiic tdm" hanh xit nhdm "tieu diet cdc cUdng qudc chdu Au,theo phUdng cham "hop tdc", "de hue" thi lam rung chuyen vd hq guc nhiing cdt trugidi "thUOng liiu, trt thiic" ban xQ cung da md cdu true cua phdn ldn cdc cUdng qudcbi gidi quan chQc va gi6i thuc dan d ca chau Au dUa vao" thi Albert Sarraut ddn
Xem thêm

14 Đọc thêm

ESTE LIPIT cap do biet va hieu trong d thi THPT Quoc gia

ESTE LIPIT cap do biet va hieu trong d thi THPT Quoc gia

các bai tap este va lipit co ban, danh cho hoc sinh hoc luc tring binh tro xuong, phu hop voi 60% diem thi tot nghiep trong de thi quoc gia, trong de thi quoc gia nam trong cap di biet va hieu. Cac ban co the copy ra, van ban se tu dong nhay cau ma khong can chinh sua

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC DẦU KHÍ

VI. Nhii'ng thong tin khac1. CacS~I' ki~nsau ngay k~t thuc ky k~ toanTheo nhan djnh cua Ban Giarn d6c Cong ty, khong eo SI! kien trong ySu nao xay ra sau ngay I~p Bao cao tai chinh doi hoiduoc di6u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chinh.Ngutri I~p bi~uK~ toan trurrng(Ky , ho ten)(Ky , hQ ten)

12 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG - LADOPHAR

Dai hoi dong co dong thuang nien nam tai chinh 2011 Thong nhat phe chuan viec di doi Xu&ngTra Thao du&c tit 6A Ngo Quyen ve Khu CN Phu Hoi DucTtrgng-Ldm Ddng:Dieu 09 : Thong qua tif trinh Truong ban kiem soat viec chgn dan vi kiem toan nam 2012 v&ity le 98,04% (3.034.354 CP) so cSphieu tan thanh vd 1,96% '( 60.800CP) so cSphieu khong tanthanh.-Dan vj ki^m toan nam 2012 la; Cty T N H H Djch vu va tu v^n Tai chinh K ^ toan va Kiemtoan phia Nam: A A S C-Dai hoi co dong uy quyen H o i d6ng quan tri Cong ty thuc hien viec ky ket hop dong vai-Cong ty kiem toan neu tren* *DIEU V. THI H A N H NGHI Q U Y E TDai hoi dong co dong nhat tri giao cho H D Q T va Ban kiem soat tri§n khai thuc hien noidung Nghi quyet theo qui dinh.Nghi quyet nay da dugc Dai hoi dong co dong thuang nien nam 2011 thong qua va co hieulire k e t u ngay 01 thang 01 nam 2012.TM.DAI H Q l D O N G C O D O N G T H l / O n V G NIEN N A M 2011C O N G T Y C O P H A N DU^QfC L A M D O N G L A D O P H A R^ . ^ ^ ^ O A DAI HOI
Xem thêm

4 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Trong thue te, rat kho danh gia chinh xac gia trj cua mottai san co dinh vo hinh vi no khong ton tai duai dang vat chat co1/the do dem de dang. Su danh gia dung hay sai gia tri cua tai san/\r*co djnh vo hinh phu thuoc nhieu vao cac yeu to kho luong hoa,1Dieu 780 ve Quyen so huu cong nghiep trong Bo luat Dan sir cua n u a cta (1995) quy djnh: “Quyen scr hfru cong nghiep la quyen sa huu cua ca nhan,phap nhan doi vai sang che, giai phap hiru ich, kieu dang cong nghiep, nhanhieu hang hoa, quyen sir dung doi vai ten goi, xuat xir hang hoa va quyen s ahuu doi vai cac doi tu a n g khac do luat phap quy dinh".14nil;; cam nhan va v kien elm v; : ■i •it.! murai danh gia. TuvnhiC'i'. vdi sir phat trien eua 'in ?fu *; y i :>■ chinh. thi tri rang ve
Xem thêm

105 Đọc thêm

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU KHÓ PHẦN I.

Đọc thêm

490 bài tập viết lại câu tiếng anh

490 bài tập viết lại câu tiếng anh

490 bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 9

Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ VIẾT LẠI CÂU, CẬN NGHĨA ÔN THI THPT QUỐC GIA

BÀI TẬP VỀ VIẾT LẠI CÂU, CẬN NGHĨA ÔN THI THPT QUỐC GIA

I. Rewrite the following sentences without changing their meaning, using the given words. 1. Its a long time since he last called me. He hasnt ______________________. called me for a long time. Câu gốc nghĩa là Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh ấy gọi cho tôi. Nhìn vào từ gợi ý ta thấy cần chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành (have has + PII (+ for since) ...) để viết lại câu này. a long time là khoảng thời gian, nên ta sử dụng for. Câu viết lại nghĩa là Anh ấy đã không gọi cho tôi lâu rồi. 2. When did he get the job? How long ago ______________________. did he get the job? Câu gốc nghĩa là Anh ấy tìm được việc khi nào? Từ gợi ý là How long ago có nghĩa là Cách đây bao lâu có nghĩa tương đương với từ để hỏi When. Vậy để viết lại câu gốc, ta chỉ cần viết nội dung sau từ để hỏi When vào sau How long ago là được. 3. I advise you to book a table in advance. If I ______________________.were you, I would book a table in advance. Câu gốc là một lời khuyên có nghĩa là Tớ khuyên cậu nên đặt bàn trước. Nhìn vào từ gợi ý ta thấy câu viết lại là câu điều kiện. Ta có cấu trúc câu điều kiện loại 2 được sử dụng như một lời khuyên: If + S + were + …, S + would + V … Câu viết lại nghĩa là Nếu tớ là cậu thì tớ sẽ đặt bàn trước. 4. I dont want to tell them the secret. I would rather ______________________.not tell them the secret. Câu gốc nghĩa là Tôi không muốn nói với họ bí mật đó. Để viết lại câu ta dùng cấu trúc would rather (not) do sth: (không) muốn làm gì. 5. If I improved my English speaking skill, I would easily get that job. Were ____________________. I to improve my English speaking skill, I would easily get that job. Ta thấy câu gốc dùng câu điều kiện loại 2, và từ gợi ý trong câu viết lại là Were. Do đó để viết lại câu ta dùng cấu trúc dạng đảo ở câu điều kiện loại 2 là Were + S + to V, S + would + V. 6. We wanted to get good seats so we arrived early. In order ______________________. to get good seats, we arrived early. Câu gốc nghĩa là Chúng tôi muốn có chỗ ngồi tốt nên chúng tôi đã đến sớm. Câu viết lại có gợi ý là In order. Do đó ta sử dụng cấu trúc In order to do sth chỉ mục đích để viết lại câu. Câu viết lại nghĩa là Để có chỗ ngồi tốt, chúng tôi đã đến sớm. 7. It took her nearly an hour to do the crossword. She spent ______________________. nearly an hour doing the crossword. Ta có cấu trúc It + take + sb + time + to do sth = S + spend + time + doing sth có nghĩa là Ai đó mất bao nhiêu thời gian làm gì. 8. The policeman made him confess after three days. He was ______________________. made to confess after three days. Câu gốc có nghĩa là Cảnh sát đã buộc hắn ta thú nhận sau 3 ngày. Nhìn vào từ gợi ý trong câu viết lại là He was ta thấy câu cần chuyển sang thể bị động. Cấu trúc make sb do sth khi chuyển sang bị động có dạng be made to do sth. 9. Nga finds Maths easier than Physics. Physics is not ______________________. as easy as Maths for Nga. Câu gốc nghĩa là Nga thấy môn Toán dễ hơn môn Vật lý. Câu viết lại bắt đầu bằng Physics is not, do đó ta cần sử dụng dạng so sánh không bằng S1 + to be + not + asso + adj + as + S2. Câu viết lại nghĩa là Đối với Nga thì môn Vật lý không dễ như môn Toán. 10. I advise you to see a doctor. You ought ______________________. to see a doctor. Câu gốc nghĩa là Tôi khuyên anh nên đi khám đi. Câu viết lại có sử dụng ought, nên ta sử dụng ought to + V (nên làm gì) để viết lại câu.
Xem thêm

Đọc thêm