CÁC CÔNG ĐOẠN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC CÔNG ĐOẠN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN":

Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam (LA tiến sĩ)

Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam (LA tiến sĩ)

Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TUẤN ĐẠT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ TUẤN ĐẠT

MỤC LỤC Trang Chương I: Tổng quan về cơ quan thực tập và đề tài 2 I. Tổng quan về cơ quan thực tập 2 1.1. Giới thiệu chung2 2 1.2. Cơ cấu tổ chức:2 2 II. Tổng quan về đề tài thực tập 4 2.1. Lý do ch ọn đ ề t ài 4 2.2. Ý nghĩa của đề tài4 4 2.3. Mục tiêu của đề tài4 4 Chương II: Các vấn đề phương pháp luận cơ bản 6 I. Hệ thống thông tin 6 1.1. Khái niệm hệ thống thông tin6 6 1.2.Nguyên nhân phát triển một hệ thống thông tin6 6 II. Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin7 7 2.1. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin7 7 2.2. Cỏc công đoạn của giai đoạn đỏnh giỏ yờu cầu8 8 III. Phân tích chi tiết hệ thống thông tin 9 3.1. Mục tiêu của giai đoạn phân tích chi tiết9 9 3.2. Các phương pháp thu thập thông tin9 9 3.2.1. Phỏng vấn9 9 3.2.2. Sử dụng phiếu điều tra10 10 3.2.3. Quan sát10 10 3.3. Chuẩn đoỏn xác định các yếu tố giải quyết vấn đề10 10 3.4. Đỏnh giá lại tính khả thi10 10 IV. Triển khai hệ thống thông tin10 10 4.1. Mục đích giai đoạn thực hiện kỹ thuật10 10 4.2. Lập kế hoạch thực hiện kỹ thuật10 10 4.3. Lập các chương trình cho mỏy tính12 12 4.4. Hoàn thiện tài liệu hệ thống.12 12 V. Các mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 13 5.1. Mô hình logic13 13 5.2. Mô hình vật lý ngoài13 13 5.3. Mô hình vật lý trong13 13
Xem thêm

32 Đọc thêm

BẢN THẢO VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

BẢN THẢO VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

MỤC LỤC CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG 1 I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG. 1 1.Chức năng nhiệm vụ của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (QTDTW). 1 1.1.Các chức năng chính. 1 1.2.Các nhiệm vụ chính 2 2.Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung Ương. 3 2.1.Nguyên tắc tổ chức hoạt động. 3 2.2.Cơ cấu tổ chức. 4 3.Chức năng của các phòng ban. 6 3.1 Phòng kế hoạchnguồn vốn. 6 3.2 Phòng kế toán. 6 3.3 Phòng ngân quỹ. 7 3.4 Phòng tín dụng. 7 3.5 Phòng quản lý và giám sát các chỉ tiêu an toàn. 8 3.6 Phòng giao dịch. 8 3.7 Các bàn huy động vốn. 9 3.8 Phòng quan hệ quốc tế và quản lý dự án. 9 3.9 Phòng thanh toán. 9 3.10 Phòng tài chính và quản lý tài sản 9 3.11 Phòng kiểm tra nội bộ. 9 3.12 Văn phòng. 10 3.13 Các chi nhánh. 10 4.Giới thiệu phòng tin học. 10 4.1 Cơ cấu tổ chức. 10 4.2 Nhiệm vụ chức năng quyền hạn. 11 II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG TIN HỌC TẠI QTDTW 11 1.Chiến lược phát triển hệ thống thông tin tại QTDTW. 11 2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại QTDTW. 11 III.KHÁI QUÁT VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 13 1.Lý do chọn đề tài 13 2.Hiệu quả mà đề tài có thể mang lại 13 CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CƠ BẢN 15 I.TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN TRONG TỔ CHỨC 15 1.Khái niệm tổ chức 15 2.Khái niệm thông tin 15 II.KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 17 1. Định nghĩa hệ thống thông tin. 17 2.Phân loại HTTT. 17 3.Tầm quan trọng của HTTT hoạt động tốt. 18 III. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN. 18 1.Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một hệ thống thông tin. 18 2.Phương pháp phát triển hệ thống thông tin. 20 3. Các giai đoạn phát triển một hệ thống thông tin 21 IV. MÔ HÌNH BIỂU DIỄN HỆ THỐNG THÔNG TIN 25 1.Mô hình lôgíc. 25 2.Mô hình vật lý ngoài. 26 3.Mô hình vật lý trong. 26 V.CÁC CÔNG CỤ MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG THÔNG TIN 26 1.Sơ đồ luồng thông tin IFD 26 2.Sơ đồ luồng dữ liệu DFD 28
Xem thêm

33 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống thông tin và quản trị dự án

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

... thông tin ? Những phương pháp thay để xây dựng hệ thống thông tin ? Những phương pháp quan trọng để mô thiết kế hệ thống ? Dự án hệ thống thông tin lựa chọn đánh ? Quản trị dự án hệ thống thông tin. .. ĐỀ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TIẾP CẬN HỆ THỐNG THAY THẾ MỚI MÔ PHỎNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN TIẾN HÀNH DỰ ÁN CÁC CÂU HỎI CẦN GIẢI QUYẾT Những bước để giải vấn đề phát triển hệ thống thông. .. ững yêu cầu thông tin? Thay đổi cung cách quản lý Tăng cường đào tạo chỉnh sửa lại quy trình tổ chức chỉnh sửa hệ thống công nghệ thông tin công ty xây dựng hệ thống thông tin NGHIÊN CỨU TÍNH
Xem thêm

38 Đọc thêm

BAI TAP HTTTKT CDLT 60 TIET

BAI TAP HTTTKT CDLT 60 TIET

Bài tập Hệ thống thông tin kế toán phần 3 bậc Đại Học. Bao gồm các chương: Chương 2: Công cụ và các phương pháp lập tài liệu Hệ thống thông tin kế toán. Chương 3: Tổ chức dữ liệu theo hệ thống thông tin kế toán mô hình REAL. Chương 4: Kiểm soát nội bộ. Chương 5: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Chương 6: Chu trình doanh thu. Chương 7: Chu trình chi phí. Chương 10: Phát triển hệ thống thông tin kế toán

Đọc thêm

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM

TIN HỌC HÓA CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG. CHƯƠNG 2: THƯC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM.

Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Hệ thống thông tin quang tại Công ty CP Công trình Viettel

Báo cáo thực tập: Hệ thống thông tin quang tại Công ty CP Công trình Viettel

I. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG Các phương tiện sơ khai của thông tin quang là khả năng nhận biết của con người về chuyển động, hình dáng và màu sắc của sự vật thông qua đôi mắt. Tiếp đó, một hệ thống thông tin điều chế đơn giản xuất hiện bằng cách sử dụng các đèn hải đăng các đèn hiệu. Sau đó, năm 1791, VC.Chape phát minh ra một máy điện báo quang. Thiết bị này sử dụng khí quyển như là một môi trường truyền dẫn và do đó chịu ảnh hưởng của các điều kiện về thời tiết. Để giải quyết hạn chế này, Marconi đã sáng chế ra máy điện báo vô tuyến có khả năng thực hiện thông tin giữa những người gửi và người nhận ở xa nhau. Đầu năm 1980, A.G.Bell người phát sinh ra hệ thống điện thoại đã nghĩ ra một thiết bị quang thoại có khả năng biến đổi dao động của máy hát thành ánh sáng. Tuy nhiên, sự phát triển tiếp theo của hệ thống này đã bị bỏ bễ do sự xuất hiện hệ thống vô tuyến.
Xem thêm

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 6

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 6

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 7

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 7

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 9

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 9

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 10

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 10

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 11

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 11

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 12

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 12

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT

Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS

Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS

Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại Công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS Chương 1: Lý luận chung về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và công tác kế toán tiền lương. Chương 2: Thực trạng hệ thống thông tin kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS. Chương 3: Xây dựng phần mềm kế toán tiền lương tại công ty Cổ phần và Dịch vụ Phát triển Công nghệ ALLSTARS.

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 8

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 8

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT Cấu trúc chương trình

Đọc thêm

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 4

Slide phân tích thiết kế hệ thống Bài 4

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PTTKHT hướng cấu trúc Phần 3: PTTK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PTTK HTTT 1.4 Vai trò của PTTK HT

Đọc thêm

LUẬN VĂN HỆ THỐNG THÔNG TIN DẪN ĐƯỜNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ KHÔNG LƯU CNSATM CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN HỆ THỐNG THÔNG TIN DẪN ĐƯỜNG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ KHÔNG LƯU CNSATM CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

kiểm soát đờng dài, tiếp cận, tại sân cho phép thông tin liên lạc giữa kiểm soátviên không lu với ngời lái máy bay và giữa ngời kiểm soát viên không lu vớicác cơ quan hiệp đồng điều hành bay thuận lợi và nhanh chóng.1.1.2. Hệ thống dẫn đờng phù trợ1.1.2.1. Dẫn đờng hàng tuyếnTrên lãnh thổ Việt Nam ,các đờng bay nội địa và quốc tế đều đợc lắp đặt cácthiết bị phù trợ dẫn đờng.Hiện nay ở Việt Nam đang sử dụng 2 loại phơng tiện phụ trợ đó là vô tuyếnsóng dài vô hớng NDB và vô tuyến sóng cực ngắn vạn hớng VOR/DME.Những loại thiết bị này cũng đợc lắp đặt để sử dụng cả đờng dài, tiếp cận và hạcất cánh .1.1.2.2. Dẫn đờng tiếp cận và hạ cất cánhTại các sân bay NBA, DAD, TSN đợc lắp đặt hệ thống dẫn đờng kết hợp gồm:đài gần ,đài xa Location NDB, đài VOR/DME, ILS và hệ thống đèn tín hiệu.Tại các sân bay địa phơng toàn bộ trang thiết bị dẫn đờng đều là NDBTuy rằng với trang bị của hệ thống dẫn đờng trên đã đáp ứng đợc nhu cầu khaithác ,song với mức độ tăng trởng hoạt động bay sắp tới, để khai thác tối đacông suất các sân bay ,HKDDVN sẽ bổ sung thêm một số thiết bị dẫn đờngcho các sân bay địa phơng, thiết bị hạ cánh chính xác ILS.Đối với đờng dài,để nâng cao độ chính xác đẫn đờng khai thác tối đa các đờng bay, các đài NDBsẽ đợc dần thay thế bằng đài VOR/DME.1.1.3. Hệ thống radar giám sátVùng thông báo bay HCM (FIR HCM) có 3 tổ hợp radar. Một tổ hợp đợc lắptại sân bay TSN gồm sơ cấp và thứ cấp; một đợc lắp đặt tại núi bán đảo Sơn Tràở DAD cũng gồm thứ cấp và sơ cấp và một radar thứ cấp tại Vũng Chua ở QuyNhơn với cự li hoạt động của mỗi tổ hợp tơng ứng 80/250NM cơ bản đáp ứngđợc tầm phủ sóng từ mực bay 245 trở lên đối với radar thứ cấpTrung tâm xử lí số liệu EUROCAT-200 toàn mạng radar thuộc FIR HCM đãgiải quyết đợc những yêu cầu KSKL hiện nay của hàng khôngVùng thông báo bay HAN (FIR HAN) có tổ hợp radar đờng dài gồm sơ cấp và
Xem thêm

75 Đọc thêm

HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ THỨ 3 UMTS

HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ THỨ 3 UMTS

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ của hệ thống thông tin di động, nhất là các dịch vụ truyền số liệu đòi hỏi các nhà khai thác phải đưa ra hệ thống thông tin di động mới. Trước bối cảnh đó hiệp hội viễn thông quốc tế ITU đã đưa ra đề án tiêu chuẩn hoá để xây dựng hệ thống thông tin di động thế hệ ba với tên gọi là IMT 2000 Đồng thời các cơ quan về tiêu chuẩn hoá xúc tiến việc xây dựng một tiêu chuẩn hoá áp dụng cho IMT 2000 thông qua dự án 3GPP (Third Generation Partnership Project). Hệ thống thông tin di động thế hệ ba được ra đời từ dự án 3GPP được gọi là hệ thống thông tin di động UMTSWCDMA. Trong chương này sẽ trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thế hệ ba và một bộ phận quan trọng của nó là hệ thống UMTS thông qua tìm hiểu cấu trúc mạng.
Xem thêm

Đọc thêm

Slide phân tích thiế kế hệ thống Bài 1

Slide phân tích thiế kế hệ thống Bài 1

Phần 1: Tổng quan hệ thống thông tin (HTTT) Phần 2: PT&TKHT hướng cấu trúc Phần 3: PT&TK HT hướng đối tượng I. Giới thiệu chung II. Phát triển Hệ thống thông tin 1.1 Tình hình của CNTT 1.2 Hệ thống thông tin 1.3 Khái niệm PT&TK HTTT 1.4 Vai trò của PT&TK HT

Đọc thêm

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đầu tư tiền gửi của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Công nghệ thông tin từ cuối thế kỷ 20 cho đến nay đã có những sự phát triển hết sức mạnh mẽ, nó có tác động đến toàn bộ đời sống của con người. Hiện tại, nó đã được ứng dụng trong rất nhiều quốc gia, nhiều ngành, nhiều tổ chức,… Chính vì những ứng dụng này đã làm cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý,… của con người trở nên hết sức dễ dàng và tiện lợi. Công nghệ thông tin ngày càng khẳng định vai trò của mình trong đời sống của con người. Hiện nay, ở nước ta, công nghệ thông tin đã không còn xa lạ mà trái lại nó đang được ứng dụng rộng rãi trong các ngành, các tổ chức và rất nhiều lĩnh vực. Ngân hàng – Tài chính là một trong những ngành đang được đầu tư để ứng dụng công nghệ thông tin nhiều nhất hiện nay đặc biệt là trong hệ thống nghiệp vụ của nó. Hệ thống nghiệp vụ của ngân hàng thường rất phức tạp và đòi hỏi phải có hệ thống lưu trữ, quản lý, bảo mật rất cao. Trước kia các công việc lưu trữ, quản lý của các ngân hàng là hết sức khó khăn, thêm nữa để lưu trữ, quản lý thông tin tốt đòi hỏi rất nhiều chi phí và thời gian. Nhưng ngày nay, do ứng dụng công nghệ thông tin nên hầu hết các công việc này lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một trong bốn ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam hiện nay và là một ngân hàng có sự ứng dụng Công nghệ thông tin một cách mạnh mẽ vào các hoạt của mình. Đầu tư tiền gửi là một loại hình đặc thù của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam với các khách hàng (Khách hàng chủ yếu là các Ngân hàng khác). Để loại hình đầu tư này đạt hiệu quả cao, cần phải có hệ thống lưu trữ, quản lý, theo dõi, các khoản tiền đầu tư. Trên cơ sở các quy tắc nghiệp vụ được phòng kinh doanh tiền tệ đưa ra, em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đầu tư tiền gửi của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” nhằm mục đích đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của toàn bộ hệ thống với quy mô hàng trăm triệu USD. Chương trình quản lý đầu tư tiền gửi có ứng dụng của tin học sẽ trợ giúp cho cán bộ phòng kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam quản lý mọi thông tin, những hoạt động chuyên môn một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác. Bố cục của luận văn tốt nghiệp bao gồm: Lời mở đầu Chương I: Tổng quan về cơ sở thực tập Chương này trình bày các vấn đề tổng quan về cơ sở thực tập (Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và nêu ra vấn đề sơ bộ lý do chọn đề tài. Chương II: Cơ sở phương pháp luận Chương này nêu một cách chọn lọc các cơ sở, phương pháp luận cơ bản để nghiên cứu đề tài. Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý đầu tư tiền gửi của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương này trình bày các vấn đề quan trọng nhất của việc nghiên cứu đề tài: Phân tích chi tiết hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế module chương trình, thuật toán xử lý, thiết kế các màn hình giao diện. Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, mặc dù bản thân em đã có những cố gắng tuy nhiên do có sự hạn chế về thời gian và trình độ nên luận văn tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những thiếu sót, cần phải hoàn thiện hơn nữa. Em rất mong được sự chỉ bảo, hướng dẫn của thầy cô và ý kiến đóng góp của bạn bè để luận văn tốt nghiệp này có thể hoàn thiện hơn nữa.
Xem thêm

141 Đọc thêm

Cùng chủ đề