QUYẾT ĐỊNH 30 VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUYẾT ĐỊNH 30 VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH":

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã cao lâu thực trạng và giải pháp

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã cao lâu thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng nghiên cứu 4 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 4 7. Kết cấu của đề tài 5 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA 6 1.1 Cải cách thủ tục hành chính và sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 6 1.1.1 Một số khái niệm 6 1.1.2. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính 7 1.1.2.1 Nguyên tắc xây dựng thủ tục hành chính 8 1.1.2.2 Nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính 8 1.1.3 Sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 9 1.2 CƠ CHẾ MỘT CỬA 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Nguyên tắc thực hiện cơ chế “một cửa” 12 1.2.3 Phạm vi và quy trình thực hiện cơ chế “một cửa” 13 1.2.4. Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU 15 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ CAO LÂU 15 2.1.1 Tổng quan về Xã Cao Lâu 15 2.1.3 Một số hoạt động 15 2.2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU 16 2.2.1 Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND Xã Cao Lâu 16 2.2.1.1. Thuận lợi 16 2.2.1.2. Khó khăn 18 2.3 Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND Xã Cao Lâu 19 2.3.1. Bộ phận “một cửa” tại UBND Xã Cao Lâu 19 2.3.3 Vị trí pháp lý của Bộ phận “một cửa” 20 2.3.4 Thời gian làm việc 23 2.3.5. Quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 23 2.4. Hệ thống thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại UBND Xã Cao Lâu 24 2.4.1. Lĩnh vực đất đai 24 2.4.1.1. Cấp giấy chứng nhận QSD đất; 24 2.4.1.2. Chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất 26 2.4.1.2. Thừa kế tài sản 27 2.4.2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 28 2.4.2.1 Đăng ký kinh doanh cá thể 28 2.4.3 Lĩnh vực Thương binhxã hội 29 2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ CAO LÂU 30 2.3.1. Đánh giá chung 30 2.3.2 Những kết quả đạt được 31 2.3.3. Hạn chế 34 2.3.4. Nguyên nhân của những hạn chế 37 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ CAO LÂU 39 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG 39 3.1.1 Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng 39 3.1.2. Hoàn thiện thể chế hành chính 39 3.1.3 Xây dựng mô hình giải quyết hồ sơ hành chính theo hướng hiện đại, nhanh gọn. 39 3.1.4. Nâng cao chất lượng cán bộ công chức 40 3.1.5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính 40 3.2 GIẢI PHÁP 41 3.2.1.Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng và lãnh đạo địa phương 41 3.2.2. Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà 42 3.2.3. Nghiên cứu và xây dựng mô hình một cửa liên thông từ UBND xã, phường đến UBND thành phố theo hướng hiện đại phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương 43 3.2.4. Đầu tư cơ sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin 43 3.2.5. Tăng cường sự phối hợp hợp, phân cấp quản lý và ủy quyền 44 3.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 44 3.2.7. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức 45 3.2.8. Xây dựng văn hóa công sở 46 3.2.9 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính cho CBCC và tổ chức, công dân. 46 KẾT LUẬN 48 Một Số hình ảnh về UBND Xã cao Lâu: 50
Xem thêm

Đọc thêm

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính ở huyện phú xuyên giai đoạn 2011 2015

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính ở huyện phú xuyên giai đoạn 2011 2015

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nhằm xây dựng một nền hành chính vững mạnh, dân chủ, trong sách, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức và năng lực đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới. Phấn đấu xây dựng cơ bản đến năm 2015 hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu phát triển và quản lý kinh tế trên thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đề tài cải cách tổ chức bộ máy hành chính cấp huyện là một đề tài khá mới mẻ, phong phú và có tính ứng dụng cao. Mang lại cho đối tượng nghiên cứu sự thích thú, ham mê, tinh thần trách nhiệm hơn với đề tài này. Nhận thấy sự cần thiết của việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hành chính của huyện Phú Xuyên. Cũng như sự mới mẻ, phong phú và số lượng hạn chế của các đề tài nghiên cứu về vấn đề này tôi đã mạnh dạn quyết định chọn nội dung cải cách bộ máy hành chính làm đề tài nghiên cứu với tên gọi: “Cải cách bộ máy hành chính ở Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên giai đoạn 20112015”. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1 đối tượng nghiên cứu Công tác cải cách hành chính ở UBND huyện Phú Xuyên 2.2 phạm vi nghiên cứu Thời gian: 2011 – 2015 Không gian : Tại văn phòng Nội vụ huyện Phú Xuyên – tp Hà Nội. 3. Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu về cải cách hành chính nhà nước cấp huyện nhằm chỉ ra những mặt đã đạt được trong giai đoạn vừa qua cũng như những thiếu sót, những điểm chưa hợp lý trong công tác hành chính ở các cấp hành chính của nước ta hiện nay. Cụ thể là đơn vị hành chính cấp huyện, đối tượng mà ta đang đi nghiên cứu. Từ đó đưa ra những nhận định đúng đắn cho việc cải cách hành chính trong giai đoạn tới. Việc nghiên cứu về cải cách hành chính cấp huyện này lần cần đạt được những mục tiêu sau: Bốn mục tiêu cơ bản của cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay cần đạt được là: Cải cách thể chế hành chính. Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo tổ chức và thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức. Cải cách, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô công chức: Đổi mới công tác quản lý công chức, cải cách chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ , đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức các cán bộ công chức. Cải cách tài chính công. Đổi mới cơ chế quản lý và phân cấp quản lý tài chính công, ngân sách nhà nước phải đảm bảo tính thống nhất ,giư vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, phát huy tính chủ động , sang tạo của địa phương và các ngành các cấp trong điều hành tài chính công Cải cách tổ chức bộ máy hành chính. Điều chỉnh các chức năng nhiệm vụ của chính phủ, bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lý hành chính trong giai đoạn hiện nay. Từng bước điều chỉnh các chức năng nhiệm vụ của chính quyền trung ương và địa phương để chánh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ , chuyển cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp làm những công viêc về dịch vụ không cần thiết do cở quan nhà nước đảm nhận. 4. Lịch sử nghiên cứu Nghiên cứu về công tác cải cách bộ máy hành chính tại UBND huyện Phú Xuyên nói riêng tính tới thời điểm hiện tại chưa có công trình nghiên cứu nào được công bố, cũng như chưa có nhà nghiên cứu nào khai thác đề tài này. 5. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: quan sát; Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: phân tích và tổng hợp số liệu; + Nghiên cứu tài liệu, tư liệu tham khảo; + Nguồn tin từ mạng Internet; + Thông tin từ báo cáo định kỳ của UBND huyện Phú Xuyên. 6. Đóng góp của đề tài Đề tài nghiên cứu góp phần chuẩn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác hành chính ở UBND huyện Phú Xuyên. Kết quả đạt được của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Phú Xuyên. 7. Cấu trúc của đề tài Mở đầu Nội dung Chương 1: Một số vấn đề chung về cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Chương 2: Thực trạng tổ chức bộ máy hành chính của UBND huyện Phú Xuyên. Chương 3: Một số ý kiến đề xuất cho việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính của UBND huyện Phú Xuyên. Kết luận
Xem thêm

Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính".Cải cách hành chính nói chung, trong đó có thủ tục hành chính tiếptục được Chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thựchiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trước hết là trongnăm 2007. Để tạo bước chuyển căn bản trong cải cách thủ tục hành chính,ngày 10 tháng 01 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số30/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnhvực quản lý nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. Mục tiêu của việc đơn giảnhóa thủ tục hành chính là bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đơn giản, côngkhai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổchức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nângcao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đầy phát triển kinh tế - xãhội; góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí.1.2. Cấp xã có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cấpchính quyền ở nước ta. Hoạt động của chính quyền cấp xã bao quát các lĩnhvực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn vàhướng tới thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho các chủ trương, chính sách củaĐảng và Nhà nước vào cuộc sống, tạo điều kiện cho công dân thực hiệnquyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.Các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 232xã, phường, thị trấn. Được đặt trên địa bàn thành phố là nơi thí điểm thựchiện cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nói trênnày đều nằm trong diện phải thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết. Việc cải cách này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về pháttriển, quản lý đô thị đối với một thành phố đặc biệt như Hà Nội. Là Thủ đô,Hà Nội được xác định "là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chínhquốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịchquốc tế" [4], là vùng đất "địa linh nhân kiệt" với lịch sử nghìn năm văn hiến
Xem thêm

16 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

TIỂU LUẬN CAO HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

được sắp xếp, điều chỉnh, thay đổi theo hướng tinh gọn hơn. Bộ máy hành chínhtừ Trung ương đến cơ sở vận hành phát huy tác dụng, hiệu quả tốt hơn, cùng vớichủ trương hạn chế biên chế từ mấy năm nay, giảm số lượng đầu mối (nơi phátsinh các thủ tục hành chính) cấp bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở và trongtừng cơ quan, đơn vị. Vấn đề tiền lương cũng được nhìn nhận một cách côngbằng hơn, chế độ tiền lương được cải thiện từng bước trong khả năng của ngânsách, chính là cơ sở vật chất quan trọng để thực hiện cải cách hành chính.- Một số cơ quan Nhà nước đó đi tiên phong trong áp dụng hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo động lực đáng kể trong cải tiến hoạtđộng của bộ máy hành chính Nhà nước.* Về đội ngũ cán bộ, công chức.Hiện nay, đội ngũ cán bộ công chức bộ máy hành chính nhà nước đã đượcnâng lên về mọi mặt, cả về trình độ chính trị lẫn chuyên môn. Việc quản lý, sửdụng cán bộ, công chức được đổi mới một bước theo các quy định của Pháplệnh Cán bộ, công chức: từ khâu tuyển chọn, đánh giá, thi nâng ngạch, khenthưởng, kỷ luật đến đào tạo, bồi dưỡng. Chếđộ, chính sách tiền lương bước đầuđược cải cách theo hướng tiền tệ hóa. Nhận thức của phần lớn cán bộ, công chứcNhà nước đã có sự thay đổi cơ bản, từ cách tư duy hành chính theo kiểu ''hànhdân'' đó chuyển sang tư duy ''phục vụ''. Sự tiến bộ trong nhận thức đó trực tiếptác động đến lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức từ cấp lãnh đạođến nhân viên khi thi hành công vụ. Việc tiếp công dân và giải quyết các khiếunại của dân được coi trọng hơn. Các cuộc gặp gỡ và giải đáp vướng mắc, kiếnnghị của doanh nghiệp đã được tổ chức thường xuyên ở nhiều cơ quan, được cấplãnh đạo cao nhất tham dự, đã giải quyết trực tiếp các kiến nghị trong khuôn khổpháp luật quy định.2.1.2. Những hạn chế, yếu kém.Cải cách nền hành chính nhà nước đã tiến hành được nhiều năm, tuynhiên, vẫn còn mang nặng dấu ấn, “tàn dư” của cơ chế quản lý tập trung, quanliêu bao cấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi phải có cơ chế quản lýthích hợp thực tiễn, công cuộc đổi mới toàn diện, dân chủ hoá các mặt của đời
Xem thêm

Đọc thêm

Cải cách thủ tục hành chính tại UBND tỉnh thái bình

Cải cách thủ tục hành chính tại UBND tỉnh thái bình

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4 1.1. Khái niệm thủ tục hành chính. 5 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách TTHC. 5 1.2.1.Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. 5 1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh. 6 1.2.3.Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính. 6 1.3. Nội dung cải cách thủ tục hành chính. 7 1.3.1.Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 20132015. 7 1.3.2. Về nội dung thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 8 Tiểu kết : 8 Chương 2. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND TỉNH THÁI BÌNH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 9 2.1. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình 9 2.2.Thực trạng công tác cải cách TTHC trong những năm gần đây của UBND tỉnh Thái Bình. 11 1.2.1. Cơ sở pháp lý để cải cách TTHC củaUBND tỉnh. 11 2.2.2. Về tình hình rà soát, kiểm soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giải hóa TTHC trên địa bàn tỉnh. 12 2.2.3. Về đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh. 17 2.2.4. .Về tình hình thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC của UBND Tỉnh. 20 2.3. Những thành tựu, hạn chế trong công tác cải cách TTHC của UBND tỉnhThái Bình. 22 2.3.1. Những thành tựu đạt được trong công tác cải cánh THHC của UBND tỉnh Thái Bình. 22 2.3.2. Những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cải cánh THHC của UBND tỉnh Thái Bình. 23 Tiểu kết: 25 Chương 3. NHỮNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ UBND TỈNH TRONG CẢI CÁCH TTHC 26 3.1. Quan điểm của trung ương về cải cách TTHC. 26 3.2. Phương hướng cải cách TTHC của UBND tỉnh trong thời gian tới. 27 3.3. Một số giải pháp chủ yếu trong việc đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trong thời gian tới. 27 KẾT LUẬN 29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
Xem thêm

Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THUẾ QUAN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN LĨNH VỰC THUẾ QUAN

1. Động lực cải cách Theo Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2014 (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), chỉ số “nộp thuế” của Việt Nam xếp hạng thứ 149189 trong số các quốc gia và vùng lănh thổ, với tổng số thời gian nộp thuế năm 2014 là 872 giờ, DN làm các thủ tục thuế (GTGT, TNDN) là 537 giờ, bảo hiểm xã hội là 335 giờ. Theo tính toán của WB, phần lớn thời gian DN dùng để chuẩn bị tài liệu, rà soát, ghi chép số liệu để thực hiện kê khai thuế (do khác biệt về quy định của chính sách thuế và kế toán). Số giờ nộp thuế đứng “đội sổ” bảng xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế trong nhóm 12 nước ASEAN + Trung Quốc, thua kém hơn cả Lào, Campuchia và Myanmar 2. Mục đích Cải cách Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng truỏng kinh tế. Tạo môi trường đầu tư năng động, bình đẳng, thông thoáng để thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển tư nhân và quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp VN. Tăng cượng hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản trị nhà nước. 3. Mục tiêu cải cách Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 đã nêu rõ mục tiêu của cải cách quản lý thuế đó là ; Hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính theo định hướng chuẩn mực quốc tế; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; Kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; Nâng cao năng lực hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của NNT; Ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, phân đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế vào năm 2020”. 4. Cơ sở pháp lí Nghị quyết số 56NQCP ngày 482014, sau phiên họp thường kì CP tháng 72014, thống nhất việc thực hiện các giải pháp về thuế ( Bộ tài chính dề xuất)  tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong phát triển DN ( giảm thời gian nộp thuế từ 872h xuống còn 354h Chỉ thị số 24CTTTg, ngày 582014, Nguyên thủ tướng cp Nguyễn tấn dũng đã ban hành về tăng cường quản lí và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ LIÊN TRUNG

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ LIÊN TRUNG

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do viết báo cáo 1 2. Đối tượng, phạm vi 1 3. Mục tiêu 2 4. Nhiệm vụ 2 5. Phương pháp tìm hiểu 2 6. Bố cục 2 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG 1. TÌM HIỂU VỀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN TRUNG 3 1.1 Khái quát chung 3 1.1.1 Địa vị pháp lý 3 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của xã Liên Trung 3 1.1.3 Vị trí, chức năng 5 1.1.4 Nguyên tắc hoạt động 5 1.2 Hệ thống văn bản 6 1.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 7 1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy 8 1.5 Đội ngũ nhân sự 13 1.6 Cơ sở vật chất, tài chính 13 1.6 Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả thủ tục hành chính 14 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ LIÊN TRUNG 18 2.1 Cơ sở khoa học về giải quyết thủ tục hành chính 18 2.1.1 Cơ sở lí luận 18 2.1.2 Cơ sở pháp lí 28 2.2 Thực trạng 28 2.2.1 Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động giải quyết TTHC 28 2.2.2 Tình hình, kết quả công khai TTHC theo quy định của pháp luật 28 2.2.3 Thực trạng rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 29 2.2.4 Tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 30 2.2.5 Bố trí cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” chuyên trách 31 2.2.6 Tiếp nhận và xử lí phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính 31 2.2.7 Công tác truyền thông, hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 32 2.2.8 Kết quả thực tế 32 2.2.9 Đánh giá 33 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ LIÊN TRUNG 36 3.1 Giải pháp 36 3.2 Kiến nghị, đề xuất 36
Xem thêm

Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG TỈNH HẢI DƯƠNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ------o0o------NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNGCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾMỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNGTỈNH HẢI DƢƠNGLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾCHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNHHà Nội - 2015ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ------o0o------NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNGCẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾMỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNGTỈNH HẢI DƢƠNGCHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ.MÃ SỐ: 60 34 01LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾCHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH
Xem thêm

12 Đọc thêm

Câu 5. Đồng chí hãy cho biết việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị công tác giai đoạn 20112015.

Câu 5. Đồng chí hãy cho biết việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị công tác giai đoạn 20112015.

đáp án câu hỏi tiểu luận thi quản lý nhà nước, đáp án chuẩn năm 2016, các bạn tham khảo. chúc các bạn thi tốt. Câu 5. Đồng chí hãy cho biết việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị công tác giai đoạn 20112015.

Đọc thêm

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1. Lý do chọn đề tài Sau một thời gian thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp xã đến thời điểm hiện nay, ở hầu khắp các xã trong phạm vi huyện và cả nước đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa từ cấp trung ương đến cấp xã. So với các x ã trong huy ện Tr ạm Tấu thì xã Trạm Tấu là một trong những xã triển khai sớm và đồng bộ mô hình “một cửa”, “. Riêng đối với mô hình “một cửa” cấp xã, ở huy ện Trạm Tấu đã có nhiều xã triển khai đúng theo quy định, sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, trong đó có xã Trạm Tấu.Mặc dù gặp không ít khó khăn khi đóng vai trò tiên phong nhưng bộ phận “một cửa” của UBND xã Trạm Tấu đã thu được một số kết quả nhất định đặc biệt việc thực hiện cơ chế một cửa của uỷ ban nhân dân xã đã được tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần cơ bản giải quyết được nhiều vấn đề về thủ tục hành chính cho người dân. Qua thời gian 01 tháng ki ến tập tại UBND xã Trạm Tấu, em đã được tìm hiểu về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” của UBND xã nói chung đặc biệt là hoạt động của bộ phận “ Tiếp nhận hồ sơ hành chính” của UBND xã. Em nhận thấy vấn đề cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” có ý nghĩa rất lớn đối với người dân và cơ quan hành chính, tuy nhiên quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn một số điểm chưa được hiệu quả. Vì vậy em chọn đề tài báo cáo ki ến tập là: “ công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái . Qua lần kiến tập này em thấy được tần quan trọng và chức năng trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” đới hôatj động tiếp nhận hồ sơ hành chính của cơ quan đối với công dân, tổ chức cần được thực hiện đơn giản hơn nhanh nhẹ hơn không làm mất nhiều thời gian của người công dân. Trong quá trình kiến tập tại UBND xã Trạm Tấu , em nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các bác lãnh đạo, các anh chị cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã và các anh phụ trách kiến tập này .Đồng thời,em cũng nhận được sự hướng dẫn tận tình khi viết báo cáo kiến tập của thầy giáo – Ths. Trương Quốc Việt Giảng viên khoa hành chính học. Vì vậy em chọn đề tài báo cáo kiến tập là: “ công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái . 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 2.2. Phạm vi 2.2.1. Phạm vi thời gian Trong thời gian năm 2016. 2.2.2.Phạm vi không gian Trong hoạt động hành chính tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 3. Mục tiêu Đề tài này nhằm vào những mục tiêu sau: Thứ nhất, biết được thực tiễn hoạt động trong công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Trạm Tấu Thứ hai, nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vu, quyền hạn; có cái nhìn tổng thể về quy trình hoạt động của UBND xã Trạm Tấu Thứ ba, nắm được vị trí, vai trò và công việc cụ thể của từng nhân sự trong UBND xã Trạm Tấu 4. Nhiệm vụ Nhiệm vụ cần làm sáng tỏ như sau: Tìm hiểu khái quát về UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu,tỉnh Yên Bái Tìm hiểu công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Trạm Tấu Đề xuất, kiến nghị về việc thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. 5. Phương pháp Trong quá trình làm đề tài báo cáo kiến tập, tôi đã sử dụng phương pháp trực tiếp để làm bài báo cáo kiến tập của mình đó là đã đi thực tế tại UBND xã và xin tài liệu liên quan đến đề tài ở đó. 6. Bố cục của bài báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì đề tài của tôi được chia làm ba chương đó là: Chương 1: khái quát chung về xã Trạm Tấu và UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Chương 2: Thực trạng công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái Chương 3: Một số đề xuất và kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích các yêu cầu về điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay

Phân tích các yêu cầu về điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 1 I. Lý luân chung về điều hành công sở, cải cách nền hành chính trong giai đoạn hiện nay. 1 1. Khái niệm điều hành công sở 1 2. Nguyên tắc điều hành công sở 1 3. Vài nét về bối cảnh tiến trình cải cách hành chính nhà nước 2 II. Các yêu cầu về điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay 3 1. Điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay phải đảm bảo tính khoa học và có hiệu quả trong các cơ quan Nhà nước 3 2. Điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay cần kết hợp linh hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống. 3 3. Điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay cần phải có tính tự giác cao và những định mức cần thiết 4 4. Tạo ra sự điều hành thuận lợi, đơn giản và phù hợp. 5 5. Điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay phải đặt ra yêu cầu đối với kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức. 5 III. Các biện pháp nhằm đổi mới và làm hiệu quả việc điều hành công sở trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay. 6 KẾT LUẬN 7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” UBND phường Bồ Đề

Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” UBND phường Bồ Đề

MỤC LỤC BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2 3. Mục tiêu nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Bố cục của bài báo cáo 4 Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA 5 1.1. Khái quát về UBND phường Bồ Đề 5 1.1.1. Khái quát chung 5 1.1.1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội phường Bồ Đề 5 1.1.1.2. Địa vị pháp lý và đặc điểm tình hình của UBND phường Bồ Đề 6 1.1.2. Hệ thống văn bản của UBND phường Bồ Đề 7 1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND phường Bồ Đề 8 1.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 8 1.1.3.2. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu và các bộ phận 8 1.1.4. Đội ngũ nhân sự của UBND phường Bồ Đề 13 1.1.5. Cơ sở vật chật, tài chính của UBND phường Bồ Đề 14 1.2. Khái quát về Bộ phận một cửa UBND phường Bồ Đề 15 1.2.1. Khái niệm 15 1.2.2. Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả thủ tục hành chính 15 1.2.2.1. Nguyên tắc thực hiện 15 1.2.2.2. Cơ sở vật chất 16 1.2.2.3. Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả 16 Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ 19 2.1. Cơ sở khoa học về giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa 19 2.1.1. Lý thuyết 19 2.1.1.1. Các loại hồ sơ giải quyết tại bộ phận một cửa 19 2.1.1.2. Bảng công khai mức thu lệ phí thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” UBND phường Bồ Đề 28 2.1.1.3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 30 2.1.2. Cơ sở pháp lý 32 2.2. Thực trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa 33 2.2.1. Quy trình làm việc 33 2.2.2. Năng lực, thái độ, tác phong của cán bộ chuyên trách làm việc tại bộ phận 36 2.3. Đánh giá 37 2.3.1. Ưu – nhược điểm 37 2.3.1.1. Ưu điểm 37 2.3.1.2. Hạn chế 37 2.3.2. Nguyên nhân 38 Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND PHƯỜNG BỐ ĐỀ 39 3.1. Giải pháp 39 3.1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng và lãnh đạo địa phương 39 3.1.2. Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với 39 3.1.3. Đơn giản hóa hệ thống thủ tục hành chính 40 3.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 40 3.1.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 40 3.1.7. Xây dựng văn hóa công sở 41 3.1.8. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và tổ chức, công dân 41 3.2. Kiến nghị 42 KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

Đọc thêm

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh an giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh an giang hiện nay, thực trạng và giải pháp

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEOCƠ CHẾ “MỘT CỬA”1.1. Những vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính:1.1.1. Khái niệm:Nền hành chính Nhà nước là hệ thống tổ chức và định chế Nhà nước (về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động) có chức năng thực thi quyền hành pháp, tức quản lý công việc hằng ngày của Nhà nước.Cải cách theo nghĩa chung nhất là một biện pháp được thực hiện để giải quyết những đòi hỏi của thực tiễn với mục tiêu rõ ràng, chương trình cụ thể và yêu cầu phải hoàn tất trong một thời gian nhất định.Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đật mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức.) nhằm ây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.Thủ tục hành chính là cơ sở và điều kiện cần thiết để cơ quan Nhà nước giải quyết công việc của dân và các tổ chức theo pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người và cơ quan có công việc cần giải quyết.Cải cách thủ tục hành chính là một bộ phận của cải cách thể chế hành chính Nhà nước, nhằm xây dựng và thực thi thủ tục hành chính theo những chuẩn mực nhất định. Đơn giản, gọn nhẹ, vận hành nhịp nhàng; hoạt động theo đúng quy trình, quy phạm thích ứng với từng loại đối tượng, từng loại công việc, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái cách hành chính thực chất là cải cách trình tự thực hiện thẩm quyền hành chính trong mối quan hệ tới quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức và trong nội bộ cơ quan hành chính Nhà nước.Cơ chế “một cửa” là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận, yêu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục đến trả lại kết quả thông qua một cầu nối là “ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại cơ quan hành chính nhà nước.
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN – BỘ NỘI VỤ

THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN – BỘ NỘI VỤ

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do viết báo cáo 1 2. Đối tượng và phạm vi 1 3. Mục tiêu của báo cáo 2 4. Nhiệm vụ của báo cáo 2 5. Phương pháp viết báo cáo 2 Chương 1 : TÌM HIỂU VỀ VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN – BỘ NỘI VỤ 3 1.1. Khái quát chung về Bộ Nội vụ 3 1.1.1. Vị trí, chức năng 4 1.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 4 1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 16 1.2. Khái quát chung về Vụ công tác thanh niên 17 1.2.1. Vị trí và chức năng 17 1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 17 1.3. Hệ thống văn bản của Vụ công tác thanh niên 19 1.3.1. Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 19 1.3.2. Văn bản quy định nội dung, quy chế hoạt động của Vụ công tác thanh niên của Bộ 19 1.4. . Đội ngũ nhân sự của Vụ công tác thanh niên 19 1.4.1. Số lượng 19 1.4.2. Chất lượng nhân sự 20 1.5. Cơ sở vật chất, tài chính của Vụ công tác thanh niên. 21 1.5.1. Công sở 21 1.5.2. Trang thiết bị làm việc 21 Chương 2 : THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN – BỘ NỘI VỤ 22 2.1.1. Khái niệm cải cách hành chính 23 2.1.2. Sự cần thiết phải cải cách hành chính 26 2.1.3. Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay 28 2.2. Cải cách hành chính Bộ Nội vụ 29 2.3. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Vụ công tác thanh niên – Bộ Nội vụ 29 2.3.1. Cải cách về thể chế 29 2.3.2. Cải cách thủ tục hành chính 33 2.3.3. Cải cách tổ chức bộ máy 33 2.3.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 33 2.3.5. Cải cách tài chính công 34 2.3.6. Hiện đại hóa nền hành chính 34 2.4. Đánh giá kết quả cải cách hành chính của vụ công tác thanh niên 34 2.4.1. Ưu điểm 34 2.4.2. Tổn tại và hạn chế 35 Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 36 KẾT LUẬN 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Trong tiến trình thực hiện Cải cách hành chính, thì việc cải cách thủ tục hành chính là việc làm cần thiết, đòi hỏi chính quyền các cấp phải xây dựng quy chế làm việc; ban hành các văn bản đúng luật, đúng thẩm quyền; giảm thời gian họp hội, tăng thời gian đi cơ sở; xây dựng quy chế tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; công khai niêm yết hồ sơ thủ tục giải quyết các hồ sơ thủ tục cho tổ chức, công dân đúng trình tự, thẩm quyền, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác.
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐIỆN AN, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐIỆN AN, ĐIỆN BÀN, QUẢNG NAM

Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính, “Tìm hiểu công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân xã Điện An năm 20122013” là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết.

Đọc thêm

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Nằm trong sự vận động, phát triển chung của bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện là cần thiết, cấp bách, mang tính liên tục. Qua nghiên cứu học tập môn quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã, đặc biệt là sau khi nghiên cứu chuyên đề về cải cách hành chính nhà nước, trong đó có nội dung cải cách thủ tục hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa”, bản thân tôi đã nhận thức được đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của bản thân và đóng góp phần nhỏ công sức của mình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện, thông qua học tập và nghiên cứu giáo trình, vận dụng thực tế, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” để làm đề tài thực tế của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo kiến tập hành chính học: Cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường minh khai

Báo cáo kiến tập hành chính học: Cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường minh khai

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích ý nghĩa nghiên cứu thủ tục hành chính 3 3. Phương pháp nghiên cứu 3 NỘI DUNG BÁO CÁO KIẾN TẬP 4 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ PHƯỜNG MINH KHAI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH KHAI 4 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH KHAI 4 1.1: Điều kiện tự nhiên : 4 2: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UBND PHƯỜNG MINH KHAI. 5 2.1: Vị trí, chức năng 5 2.2: Nhiệm vụ quyền hạn của UBND phường Minh Khai 5 2.3: Cơ cấu tổ chức và nhân sự của UBND phường Minh Khai 8 2.4: Bảng tổng hợp chức vụ, trình độ chuyên môn cán bộ, công chức khối UBND phường Minh Khai 9 2.5: Sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự của khối UBND phường Minh Khai 10 2.6: Chức năng nhiệm vụ của cán bộ công chức thuộc UBND phường Minh Khai 11 CHƯƠNG II. BIỆN PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG MINH KHAI 15 I. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường Minh Khai 15 1.Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn 15 2.Thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND phường Minh Khai 15 2.1: Đặc điểm tình hình 15 2.2: Thực trạng cải cách TTHC 16 2.3: Đánh giá chung: 19 3: THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND PHƯỜNG MINH KHAI: 20 1. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông 20 2. Tác động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước 21 CHƯƠNG III. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 22 1. Nhận định về kết quả cải cách thủ tục hành chính UBND phường Minh Khai 22 2. Một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính 23 3. Một số kiến nghị, đề xuất 23 LỜI KẾT 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27
Xem thêm

Đọc thêm

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Hùng Quan giai đoạn 2012 2015

Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Hùng Quan giai đoạn 2012 2015

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1.Lý do viết báo cáo. 1 2. Đối tượng, phạm vi báo cáo. 2 3. Mục tiêu báo cáo. 2 4. Nhiệm vụ báo cáo. 2 5. Phương pháp báo cáo. 2 6. Bố cục của báo cáo. 3 CHƯƠNG 1.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND XÃ HÙNG QUAN. 4 1.1. Giới thiệu chung. 4 1.1.1. Vị trí địa lý, truyền thống lịch sử xã Hùng Quan 4 1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của UBND xã 6 1.2. Hệ thống văn bản của UBND xã Hùng Quan 7 1.2.1. Văn bản quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND xã Hùng Quan 7 1.2.1.1.Chức năng của UBND xã Hùng Quan 8 1.2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn. 8 1.2.2. Văn bản quy định nội quy, quy chế hoạt động của UBND xã Hùng Quan 8 1.2.3. Văn bản quy định về quy trình làm việc, cách thức tổ chức thực hiện công việc trong UBND xã Hùng Quan 9 1.2.3.1. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân xã 9 1.2.3.2. Quy định làm việc 10 1.2.3.3. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân xã 12 1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy UBND xã Hùng Quan 14 1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy 14 1.3.2. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu và các đơn vịbộ phận của UBND xã Hùng Quan 14 1.3.2.1. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã 14 1.3.2.2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 15 1.3.2.3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của công chức cấp xã 16 1.4. Đội ngũ nhân sự của UBND xã 17 1.4.1. Số lượng nhân sự 17 1.4.2. Chất lượng nhân sự 17 1.4.3.Trình độ quản lý hành chính nhà nước 17 1.4.4. Độ tuổi 17 1.5. cơ sở vật chất, tài chính của UBND xã Hùng Quan 18 1.5.1. Khái quát chung về công sở 18 1.5.2. Trang thiết bị làm việc 18 1.5.3. Tài chính 18 CHƯƠNG 2.CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ HÙNG QUAN GIAI ĐOẠN 20122015 19 2.1. Khái niệm tủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính 19 2.1.1. khái niệm thủ tục hành chính 19 2.1.2. Khái niệm cải cách thủ tục hành chính. 19 2.2. Đặc điểm tình hình cải cách thủ tục hành chính tại UBND xã hùng Quan. 21 2.3. Tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại UBND xã Hùng Quan. 22 2.3.1. Công tác tổ chức tực hiện. 22 2.3.2. công tác chỉ đạo 22 2.3.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 26 2.3.4. Công tác kiểm tra, giám sát 27 2.3.5. Về huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình 27 2.4. Kết quả thực hiện 28 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND XÃ HÙNG QUAN TRONG GIAI ĐOẠN 20122015 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 29 3.1. Đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính UBND xã Hùng Quan 29 3.1.1. Về ưu điểm 29 3.1.2. Tồn tại hạn chế 29 3.2. Bài học kinh nghiệm 30 3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả giả quyết thủ tục hành chính 31 3.4. Phương hướng nhiệm vụ 31 3.5. Kiến nghị đề xuất 32 KẾT LUẬN 33 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

MẪU KHẢO SÁT VỀ CHỦ ĐẾ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH

MẪU KHẢO SÁT VỀ CHỦ ĐẾ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH

MẪU KHẢO SÁT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.CHỦ ĐỀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHNgười khảo sát:.......................................Địa điểm:.................................................Thời gian khảo sát:..................................Câu hỏi khảo sát1.Theo bạn có cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính hay không?a. Cób. Khôngc. Ý kiến khác2.Bạn có đánh giá gì về các văn bản chỉ đạo của huyện mình?

Đọc thêm

Cùng chủ đề