ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM":

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu 10 1.3.1. Mục tiêu chung 10 1.3.2. Mục tiêu cụ thể 10 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 10 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 10 1.5. Phương pháp nghiên cứu 11 1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu 11 1.5.2. Phương pháp xử lý số liệu 11 1.5.3. Phương pháp kế toán 12 1.6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 12 1.7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 13 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 13 2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán. 13 2.1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp 13 2.1.1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 14 2.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 14 2.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 15 2.1.3.1. Vai trò 15 2.1.3.2. Nhiệm vụ 15 2.2. Khái niệm, phân loại về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16 2.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 16 2.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 16 2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 16 2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 18 2.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 18 2.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 19 2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 21 2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 22 2.3.1. Đối tượng tập chi phí sản xuất 22 2.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 22 2.3.3. Kế toán chi phí NVLTT 23 2.3.4. Kế toán chi phí NCTT 24 2.3.3 Kế toán chi phí sử dụng MTC 25 2.3.4. Kế toán chi phí SXC 27 2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp (theo phương pháp kê khai thường xuyên). 28 2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29 2.4.1. Đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh. 29 2.4.2. Đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành tương đương. 29 2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 30 2.5.1. Đối tượng tính giá thành 30 2.5.2. Kỳ tính giá thành 31 2.5.3. Các phương pháp tính giá thành 31 2.5.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp) 32 2.5.3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 33 2.6. Các hình thức sổ kế toán về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33 2.6.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 33 2.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 34 2.6.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 34 2.6.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 35 2.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 35 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC 37 3.1. Khái quát về Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc 37 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 37 3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 37 3.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 37 3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 38 3.1.2.3. Quy trình tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty 38 3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 39 3.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014. 41 3.1.6. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty 41 3.1.7. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 42 3.1.7.1. Các chính sách kế toán chung 42 3.1.7.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 43 3.1.7.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43 3.1.7.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 43 3.1.7.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 44 3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 45 3.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 45 3.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 45 3.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 46 3.2.2. Kế toán chi phí NVLTT 46 3.2.2.1. Đặc điểm 46 3.2.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 47 3.2.2.3. Quy trình ghi sổ 47 3.2.3. Kế toán chi phí NCTT 49 3.2.3.1. Đặc điểm 49 3.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 51 3.2.3.3. Quy trình ghi sổ 51 3.2.4. Kế toán chi phí sử dụng MTC 52 3.2.4.1. Đặc điểm 52 3.2.4.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 52 3.2.4.3. Quy trình ghi sổ 53 3.2.5. Kế toán chi phí SXC 53 3.2.5.1. Đặc điểm 53 3.2.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 54 3.2.5.3. Quy trình ghi sổ 54 3.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 56 3.2.6.1. Đối tượng tập hợp chi phí 56 3.2.6.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 56 3.2.6.3. Quy trình ghi sổ 56 3.2.7. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc 57 3.2.7.1. Đánh giá sản phẩm dở dang sản xuất cuối kỳ ở Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 57 3.2.7.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành 58 3.2.7.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 58 3.2.7.4. Kế toán tính giá thành tại Công ty 59 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC 62 4.1. Sự cần thiết về hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 62 4.2. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện nước Miền Bắc 63 4.2.1. Những ưu điểm 63 4.2.2. Những mặt hạn chế 69 4.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện nước Miền Bắc. 71 4.3.1. Kiến nghị với Ban lãnh đạo công ty 72 4.3.2. Kiến nghị về bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 73 4.3.2.1. Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ 73 4.3.2.2. Về công tác luân chuyển chứng từ. 73 4.3.2.3. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 74 4.3.2.4. Về chi phí sử dụng máy thi công 75 4.3.2.5. Về kế toán chi phí sản xuất chung 75 4.3.2. Kiến nghị khác 75 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 81
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VINACOM

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VINACOM

Cùng với sự phát triển đi lên của nền kinh tế thị trường trong những năm gần đây, bộ mặt đất nước khởi sắc đáng kể. Không thể bỏ qua vai trò của ngành xây dựng trong công cuộc phát triển nước nhà, theo quá trình xây dựng và kiến thiết đất nước, biết bao nhiêu công trình xây dựng đã mọc lên ở khắp nơi, phục vụ cho sản xuất kinh doanh của các ngành nghề và cho nhu cầu ngày càng nhiều hơn của người dân về ăn mặc, giải trí…. Trước sự phát triển đó, rất nhiều công ty xây dựng đã được thành lập, nhưng trong nền kinh tế thị trường mà cạnh tranh là phương thức để hoạt động, thì để duy trì sự tồn tại, thu được lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh và khẳng định vị trí của mình trong ngành xây dựng thì các công ty xây dựng phải có một chính sách phát triển và quản lý chi phí hợp lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao ưu thế cạnh tranh cũng như gia tăng lợi nhuận cho mình. Như chúng ta đã biết, hoạt động kế toán nắm giữ một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp. Chức năng của kế toán là thu thập số liệu, tổng hợp, phân tích đánh giá về tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp nhà quản trị đưa ra được những quyết định quản trị hợp lý. Là một phần hành nắm giữ vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là quá trình tập hợp chi phí phát sinh liên quan đến các công trình để từ đó giúp cho nhà quản trị theo dõi sát sao tình hình sản xuất và có các biện pháp đánh giá, phân tích nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận. Tìm hiểu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp giúp tìm ra được những ưu nhược điểm và phương hướng hoàn thiện nhằm góp phần tích cực hơn vào quá trình quản lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, góp phần giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển đi lên trong nền kinh tế. Chính vì lý do đó mà em khi tham gia thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội em đã đi sâu và nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VINACOM.
Xem thêm

Đọc thêm

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng làm chuyên đề thực tập chuyên ngành

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng làm chuyên đề thực tập chuyên ngành

Trong giai đoạn hiện nay, với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã tạo ra nhiều thời cơ và thách thức mới cho các ngành nghề trong nước. Sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận và học hỏi tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, phương pháp quản lý hiệu quả của nước ngoài nhưng đồng thời cũng đứng trước một sự cạnh tranh quyết liệt một mát một còn của thị trường. Do vậy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Với mục tiêu của Đảng là phát triển toàn diện các ngành sản xuất - dịch vụ trong cả nước, ngành xây dựng cơ bản (XDCB) với đặc trưng là “xương sống” của nền kinh tế - tạo ra các sản phẩm phục vụ hoạt động của các ngành khác cũng không thể nằm ngoài cuộc, không thể để các doanh nghiệp nước ngoài nắm quyền chi phối nền kinh tế trong nước. Ngành XDCB với đặc trưng là dùng nguồn vốn khả lớn trong tổng chi ngân sách nhưng lại đang bị thất thoát lãng phí. Vì vậy để đảm bảo cho việc chi ngân sách được hiệu quả, vấn đề quản lý kinh tế trong việc quản lý chi phí xây dựng là vấn đề cần được hết sức quan tâm. Không những phải nâng cao về mặt kỹ thuật mà còn phải nâng cao cả trong khâu quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm chi phí - hạ giá thành - đảm bảo kinh doanh có lãi - tạo chỗ đứng trên thương trường, góp phần tạo cho nền kinh tế trong nước vững mạnh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải cố gắng tạo ra những ưu điểm riêng như hạ thấp giá thành, xây lắp ở mức hợp lý, chất lượng công trình đảm bảo. Và kế toán là công cụ tài chính hiện hữu cung cấp thong tin chính xác, đầy đủ cho các nhà quản lý. Nó phản ánh kịp thời đầy đủ sự tham gia của 3 yếu tố : Đối tượng lao động, tư liệu lao động, sức lao động. Muốn hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp phải hạ thấp chi phí tức là sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng tối đa công suất máy móc thiết bị và nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất kinh doanh nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và quá trình hội nhập nền kinh tế thời mở cửa. Do đó,việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh nói riêng nhằm phản ánh đúng, phản ánh đủ chi phí và các thông tin kinh tế quan trọng phục vụ cho việc kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Hiểu được tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng em có điều kiện được tiếp cận, đi sâu tìm hiểu và được sự giúp đỡ của các anh, chị trong phòng Tài chính - Kế toán của Công ty cùng sự định hướng của Th.S Phạm Xuân Kiên, em đã chọn đề tài: "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng" làm chuyên đề thực tập chuyên ngành. Phương pháp nghiên cứu trong suốt quá trình hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của em là vận dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, so sánh, đối chiếu lý luận với thực tiễn nhằm tập trung làm rõ đặc điểm của hoạt động xây lắp cũng như công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại doanh nghiệp từ đó đề xuất phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng (GOLTACONEX). Ngoài phần mở đầu và kết luận thì nội dung chuyên đề tốt nghiệp gồm có 3 phần: Chương I: Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng. Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng. Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng. Do giới hạn về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp này không tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ bảo của thầy cô giáo và các cán bộ kế toán trong và ngoài công ty để nhận thức của em về đề tài này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Th.s Phạm Xuân Kiên cùng toàn thể cô bác anh chị ở các phòng ban công ty CP XNK Xây dựng Sao Vàng đã giúp em hoàn thiện chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình .
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 17 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 17 THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

Đất nước chúng ta đang hoà mình vào dòng chảy của sự phát triển toàn cầu. Với mục tiêu đưa đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà Nước ta không ngừng nâng cao và phát triển một nền kinh tế quốc dân toàn diện, đa dạng ngành nghề đáp ứng nhu cầu hội nhập thế giới. Đặc biệt Đảng và Nhà Nước đang ra sức tạo một cơ sở hạ tầng vững chắc làm nền tảng cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do yêu cầu chuyển đổi và phát triển nền kinh tế, các khu công nghiệp, hệ thống đường giao thông, cầu cống...được xây dựng ngày càng nhiều, với chất lượng ngày càng cao thể hiện tầm quan trọng và sự lớn mạnh của ngành xây dựng cơ bản Nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp đều phải tự tổ chức sản xuất kinh doanh, tự hạch toán và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, điều này hoàn toàn khác với hoạt động dưới sự bảo trợ của nhà nước, thực hiện sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước đặt ra trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trước đây. Cũng chính vì thế mà đòi hỏi các doanh nghiệp đều phải chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, tìm kiếm thị trường, mở rộng phạm vi kinh doanh. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp đều phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, muốn tồn tại và được khẳng định không còn cách nào khác là các doanh nghiệp phải luôn tự trau dôì, nâng cao kiến thức trong tổ chức bộ máy quản lý kết hợp với tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượng các sản phẩm đầu ra tạo uy tín với khách hàng. Do đó công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng một vai trò hết sức quan trọng trong các doang nghiệp sản xuất nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Hạch toán đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng giá thành sản phẩm, từ đó tạo cho nhà quản lý có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của công ty để có thể đưa ra được những qyết định đúng đắn. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của công ty. Xuất phát từ ý nghĩa thực tế trên và qua thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty17 –Tổng công ty xây dựng Trường sơn tôi đã quyết định chọn đề tài "Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 17 thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn". Mục tiêu của bài viết này là vận dụng lý luận hạch toán kế toán đã học ở trường vào nhu cầu thực tiễn về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 17, từ đó xem xét những vấn đề còn tồn tại nhằm góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác kế toán tại công ty Kết cấu bài viết được chia thành 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Phần II : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 17 Phần III : Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 17 Sau một thời gian thực tập tôi đã hoàn thành luận văn này nhờ có sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo: Trần thị Phượng và các chú, các anh chị trong phòng tài chính kế toán công ty 17. Tuy nhiên do trình độ và hiểu biết thực tế còn nhiều hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và quý công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Xem thêm

81 Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long

ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Từ sau khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì các Doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp thì “chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” là những chỉ tiêu hết sức quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm. Chính vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có tác dụng lớn đối với công tác quản lý và là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp. Mặt khác, thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để có quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với chuyên ngành là Kế toán em đã có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành của mình. Em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Bùi Thị Minh Nguyệt giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp và các cán bộ trong phòng Kế toán của công ty em quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long. 2.2 Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hóa được những cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. + Đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. + Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi về thời gian: + Phân tích số liệu thu thập năm 2011 – 2013. + Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty .... Phạm vi về không gian: Công ty CP xây dựng Thăng Long, Số 207 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh. 4. Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 5.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu + Kế thừa số liệu từ báo cáo, internet, các chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. + Khảo sát, thu thập số liệu từ các sổ cái, sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ…của Công ty. Phỏng vấn trực tiếp hoặc quan sát, lấy ý kiến thêm những thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu qua các cán bộ, nhân viên của Công ty. Phương pháp thống kê kinh tế dùng để tổng hợp, xử lý phân tích những thông tin để đưa ra kết quả và nhận xét. Phương pháp kế toán: Phân tích bảng biểu, sơ đồ thu thập được. 6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp. Chương II: Khái quát chung của Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long. Chương III: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long. Chương IV: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thuỷ Minh

Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thuỷ Minh

Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từ việc đầu tư vốn, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm đều phải biết tận dụng năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình hướng đi đúng đắn. Để có được điều đó doanh nghiệp phải có phương pháp sản xuất kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Một quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, do vậy mà doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và phát triển trên thương trường, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời về các chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình sản xuất. Tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp các nhà quản trị đưa ra các phương pháp sản xuất thích hợp để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, việc hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cùng với kiến thức đã học được tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và thời gian thực tập tại công ty TNHH Thuỷ Minh em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thuỷ Minh” với mong muốn tìm hiểu kĩ hơn về công tác kế toán này cũng như có thể đưa ra một số ý kiến đóng góp cho công ty để công ty hoàn thiện hơn trong kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của mình. Chuyên đề thực tập được chia làm 3 chương Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty TNHH Thuỷ Minh Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thuỷ Minh. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thuỷ Minh. Với vốn kiến thức còn hạn chế cho nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót em rất mong sự góp ý của các thầy cô và các bạn để báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Dương, ngày 20 tháng 06 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Bích Phương
Xem thêm

Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 1 1.1Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phương pháp nghiên cứu 3 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.5. Dự kiến kết quả đạt được 3 1.6. Bố cục của đề tài 3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5 2.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5 2.1.1Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp xây dựng ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm 5 2.1.2.Nhiệm vụ, yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 6 2.2.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7 2.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 8 2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 8 2.2.2.1. Phân loại CPSX theo tính chất, nội dung kinh tế của CP (theo yếu tố). 8 2.2.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng của CP (theo khoản mục). 9 2.2.2.3 . Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động. 10 2.2.3. Khái niệm giá thành sản phẩm. 11 2.2.4.Phân loại giá thành sản phẩm. 11 2.2.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 11 2.2.4.2.Phân loại giá thành theo phạm vi và các chi phí cấu thành. 12 2.2.5.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 13 2.3PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 13 2.3.1Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 13 2.3.2Đối tượng tính giá thành ở doanh nghiệp xây dựng 14 2.3.3Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15 2.3.3.1Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 16 2.3.3.2Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 18 2.3.3.3Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 19 2.3.3.4Kế toán chi phí sản xuất chung. 22 2.3.3.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 24 2.4ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP. 25 2.4.1Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: 25 2.4.2.Phương pháp tính giá thành giản đơn. 27 2.4.3.Phương pháp tính giá thành theo công việc. 27 2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán. 27 2.4.4.1.Đơn vị nhận khoán không tổ chức hạch toán kế toán riêng. 28 2.4.4.2.Đơn vị nhận khoán cótổ chức bộ máy kế toán riêng và được phân cấp quản lý tài chính. 29 2.5SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 30 2.6TRÌNH BÀY CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 33 3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG. 33 3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 33 3.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 35 3.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 37 3.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần CK Thăng Long. 39 3.1.4.1Tổ chức bộ máy kế toán. 39 3.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần CK Thăng Long 41 3.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY CỔ PHÂN CK THĂNG LONG 43 3.2.1. Thực trạng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần CK Thăng Long: 43 3.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của Công ty. 43 3.2.2.Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long 43 3.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43 3.2.2.2.Chi phí nhân công trực tiếp. 52 3.2.2.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 57 3.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 62 3.2.2.5. Kế toán chi phí bằng tiền khác. 66 3.2.2.6. Kết chuyển. tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 69 3.2.3.Đánh giá sản phẩm dở dang của Công ty cổ phần CK Thăng Long. 73 3.2.4Tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty. 73 3.3.Thực trạng kế toán máy trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long 76 3.3.1. Giao diện màn hình và tổ chức khai báo mã hóa ban đầu : 76 3.3.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trên phần mềm kế toán máy CNS 77 3.3.2.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 77 3.3.2.2. Kế toán chi phí máy thi công trên phần mềm kế toán CNS 83 3.3.2.2.Kế toán chi phí sản xuất chung trên phần mềm kế toán CNS 84 3.3.2.3.Kế toán chi phí bằng tiền khác trên phần mềm kế toán CNS 87 3.4.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 90 3.4.1. Về ưu điểm 90 3.4.1.1. Về bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty. 90 3.4.1.2.Về hình thức kế toán, sổ kế toán,chế độ chứng từ kế toán áp dụng tại Công ty: 91 3.4.1.3.Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 92 3.4.2. Những tồn tại của Công ty. 92 3.4.2.1.Về phần mềm kế toán Công ty sử dụng: 92 3.4.2.2.Về việc luân chuyển chứng từ: 93 3.4.2.3.Về công tác kế toán tập hợp chi phí. 93 CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 96 4.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN 96 4.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm : 96 4.1.2. Nội dung, yêu cầu của công việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 96 4.2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 97 4.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY 99 4.3.1. Về phía cơ quan quản lý nhà nước 99 4.3.2. Về phía Công ty Cổ phần CK Thăng Long 100 KẾT LUẬN CHUNG 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103  
Xem thêm

Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 SƠN LA

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang từng bước phát triển để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Để đạt được những thành tựu về kinh tế trong tương lai, nhà nước ta không ngừng hoàn thiện về hệ thống quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô cụ thể đó là các chính sách kinh tế mới giữ vị trí quan trọng trong việc quản lý điều hành và kiểm soát nền kinh tế bằng pháp luật. Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và phát triển mỗi doanh nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà cả với các doanh nghiệp nước ngoài.Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như vậy thì vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là phải làm sao xác định cho mình được những chi phí thực tế bỏ ra, làm thế nào để xác định kết quả trong quá trình kinh doanh và sản xuất là lãi hay lỗ.Những việc này chỉ hạch toán được trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác.Vì vậy, kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ta có thể hiểu giá thành là một loại chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền những chi phí liên quan đến quá trình sản xuất và tiêu thụ thành phẩm. Giá thành là một trong những chỉ tiêu chất lượng sản phẩm rất quan trong, nó phản ánh một cách tổng hợp các yếu tố cấu tạo nên sản phẩm. Thông qua giá thành ta có đánh giá được phần nào về trình độ quản lý cũng như mức áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong quá trình SXKD. Trong thời gian thực tập ở Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La, được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban lãnh đạo Công ty và tất cả các phòng ban đã tạo điều kiện cho em, đặc biệt là Phòng Kế toán, cùng với kiến thức em được trang bị trong nhà trường, với sự hướng dẫn của thầy giáo và những hiểu biết của bản thân, em thấy công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm giữ vị trí vô cùng quan trọng quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài: “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La” làm Chuyên đề thực tập cuối khóa. Chuyên đề ngoài lời mở đầu và phần kết luận gồm 3 chương sau: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí sản xuất tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La Chương 2:Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La. Mặc dù đã cố gắng song thời gian có hạn và kinh nghiệm chuyên môn còn nhiều hạn chế nên Chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất mong được sự hướng dẫn của cô TS. Nguyễn Thị Thanh Mai và các cô và các chị trong Phòng Kế toán của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn  
Xem thêm

73 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
Xem thêm

85 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU – SƠ ĐỒ v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v LỜI CAM ĐOAN i LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng tới công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 4 1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng 4 1.1.2. Yêu cầu của công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 5 1.1.3. Nhiệm vụ của công tác quản lý, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 7 1.1.4. Vai trò, ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp hiện nay. 8 1.2.Bản chất và phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 9 1.2.1.Khái niệm, đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 9 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 11 1.3. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 15 1.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất xây lắp 15 1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 15 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 16 1.4. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp 16 1.4.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 16 1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 17 1.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 19 1.5.1. Kế toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 19 1.5.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 29 Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTCP ĐTPT XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 33 2.1. Khái quát chung về CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp 33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp 33 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp 37 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp 40 2.2. Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp 48 2.2.1. Thực trạng phân loại chi phí sản xuất và phân loại giá thành sản phẩm. 48 2.2.2. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 50 2.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 51 2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp 53 2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 53 2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 72 2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 87 2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 98 2.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 107 Chương 3: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CTCP ĐTPT XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 117 3.1. Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp 117 3.1.1. Những kết quả đã đạt được 117 3.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 120 3.2. Ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CTCP ĐTPT xây dựng công nghiệp. 122 KẾT LUẬN 133 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 134
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thủy sản

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty thủy sản

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại từng thời điểm, đồng thời cung cấp những thông tin kinh tế cho xã hội hữu ích cho các cổ đông cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty và giúp cho Nhà nước trong việc chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh tế nhằm phục vụ tốt cho công cuộc định hướng phát triển của đất nước.Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý doanh nghiệp bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán của sản phẩm, khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp, mà mục tiêu của các doanh nghiệp là phải tìm kiếm lợi nhuận do đó việc tổ chức thực hiện tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Nếu xác định không đúng đắn chúng ta có thể bỏ sót hoặc thêm vào các chi phí không hợp lý làm giá thành của sản phẩm bị đội lên và làm mất tính cạnh tranh về giá cả của mặt hàng trên thị trường.Đối với doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là với doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, sản xuất các mặt hàng có tính cạnh tranh cao, ngoài các yếu tố nguồn vốn, nguồn nhiên liệu, thị trường,… thì một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là công việc quản trị chi phí và tính giá thành sản phẩm. Khi chúng ta bước vào nền kinh tế thị trường thì cũng là lúc chúng ta phải chịu chi phối bới các tác động của các yếu tố khách quan bên ngoài, cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong nước nhất là cạnh tranh về giá cả. Do đó bắt buột doanh nghiệp phải hết sức tỉnh táo trong kinh doanh, phải hạch toán một cách đúng đắn, đầy đủ và quản lý các khoản chi phí một cách hợp lý, điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp năng cao sức cạnh tranh và tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường.Qua một thời gian thực tập tại Công ty và nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm nên em quyết định chọn đề tài “ Nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt” làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.2.Mục tiêu nghiên cứu2.1.Mục tiêu tổng quátNghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty, từ đó đưa ra cách đánh giá làm cơ sở để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt.2.2.Mục tiêu cụ thểHệ thống hoá cơ sở lý luận về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt qua 3 năm 2012 2014.Tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt.Đề xuất một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Chế Biến Thủy Sản Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Việt.
Xem thêm

Đọc thêm

Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIM HOÀNG

Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH một thành viên Kim Hoàng.

71 Đọc thêm

Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG

Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG

Một vài thập niên gần đây, nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó chúng ta cũng thu được nguồn vốn đầu tư lớn nước ngoài. Do đó vốn đầu tư cho ngành xây dựng cơ bản cũng tăng nhanh. Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế Quốc dân. Hàng năm ngành XDCB thu hút gần 30% tổng số vốn Đầu tư của cả nước. với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thì công kéo dài và thường trên quy mô lớn đã đặt ra vấn đề lớn phải giải quyết là: "Làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong những công cụ đắc lực để quản lý có hiệu quả đó là kế toán với phần hành cơ bản là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường. Những việc đó chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp ích rất nhiều cho hạch toán kinh tế nội bộ của doanh nghiệp. Sử dụng hợp lý thông tin này sẽ tạo đòn bẩy kinh tế tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp xây lắp thông tin này là cơ sở kiểm soát vốn đầu tư XDCB. Vì vậy việc tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công việc quan trong giúp cho doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của yếu tố (từng đồng) chi phí phải bỏ ra, từ đó có được các quyết định chính xác trong việc tổ chức và điều hành sản xuất. Về thực tập tại công ty CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG. Để vận dụng kiến thức đã học một cách thiết thực vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị, giúp cho công tác tổ chức hạch toán kế toán ngày càng hoàn thiện hơn. Trong điều kiện hạn chế về thời gian và để có thể tập trung vào một vấn đề mà công ty đang chú trọng đó là đánh giá hiệu quả của các chi phí sản xuất kinh doanh, em đã cố gắng đi sâu nghiên cứu chuyên đề: "Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG" Nội dung chuyên đề gồm có ba chương: CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM , TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG. CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÊ KÈ và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG. Vì thời gian thực tập ở công ty có hạn và do thiếu kinh nghiệm nên có thể báo cáo của em còn chưa được tốt. Rất mong được các thầy cô giáo và Quý Công ty góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn , cùng toàn thể nhân viên phòng Kế toán – Tài vụ của công ty đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này!
Xem thêm

Đọc thêm

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC I

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước là ngành xây dựng cơ bản. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cũng mang đặc điểm nổi bật của ngành xây dựng cơ bản, xây lắp điện đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài qua nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Thông tin kế toán là công cụ đắc lực của quản lý. Vì vậy để giải quyết đựoc vấn đề trên, mỗi doanh nghiệp nói chung và doang nghiệp xây lắp nói riêng cần có các thông tin phục vụ cho quản lý sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chi phí được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc tính đầy đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp xây lắp Điện Công ty Điện Lực I, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trần Đức Vinh và các cán bộ phòng Tài Chính Kế Toán của xí nghiệp, em đã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và chọn đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I. Đề tài gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần II: Tình hình thực hiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp Điện. Phân III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xây lắp Điện nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp.
Xem thêm

95 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3-COMA3

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3-COMA3

Trong thời kì đổi mới,Chính Phủ ta không ngừng đấy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá để phát triển đất nước.Nhất là sau khi gia nhập tổ chức kinh tế Thế giới WTO,thì kinh tế Nước ta không ngừng phát triển,trở thành một nền kinh tế mạnh trong khu vực ASEAN nói riêng và là một điểm đến của các nhà đầu tư kinh tế trên thế giới nói chung.Điều này tạo ra nhiều cơ hội cũng như không ít khó khăn và thách thức cho mọi nghành kinh tế của Đất nước ta.Ngành xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ chốt trong quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản cố định,cũng không nằm ngoài qui luật cạnh tranh của thị trường.Và để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường,đòi hỏi các nhà quản trị cần quản lý vốn và đầu tư vốn tốt,thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới hiệu quả.Chính vì vậy,hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế-tài chính,cung cấp đầy đủ thông tin cho nhà điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,để nâng cao hiệu quả kinh doanh,từng bước hội nhập với kinh tế thế giới. Trong đó,hoạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng phản ánh một cách tổng hợp hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng, có vai trò tích cực trong quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp xây lắp,việc quản lý chi phí còn là vấn đề quan tâm của nhà nước và các cơ quan chức năng .Đồng thời việc tính giá thành sản phẩm xây lắp giữ vai trò quan trọng trong việc phân tích,ra quyết định đúng đắn về giá cả,sử dụng hiệu quả hơn các yếu tố cấu thành sản phẩm xây lắp. Là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cơ khí xây dựng, hoạt động trong nền kinh tế thị trường thì vấn đề quản lý tốt chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sao cho mang lại lợi nhuận cao nhất là vấn đề cần thiết đặt ra cho Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 - COMA3. Từ vai trò quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, qua thời gian thực tập tại Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 - COMA3, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.s Đinh Thế Hùng và sự giúp đỡ của các anh chị cán bộ thuộc các phòng ban trong Công ty,em đã chọn đề tài:“Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3-COMA3”làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài lời mở đầu-kết luận,còn được chia thành 3 chương sau: Chương I: Đặc điểm sản phẩm,tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3. Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3. Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3. Trong quá trình làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp, em đã cố gắng tiếp cận với những kiến thức mới nhất về chế độ kế toán do nhà nước ban hành kết hợp với những kiến thức đã học ở trường. Đây là đề tài nghiên cứu đầu tiên, mặc dù cố gắng song thời gian làm chuyên đề thực tập có hạn, tầm nhận thức còn mang nặng tính lý thuyết, chưa nắm được nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên chắc chắn chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung của thầy giáo và các anh chị trong phòng TC-KT của Công ty để chuyên đề của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội,ngày 30 tháng 4 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Thanh Hải
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN tốt nghiệp công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

LUẬN VĂN tốt nghiệp công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựngTDC11.Sau đây em xin giới thiệu nội dung luận văn bao gồm 3 chương:Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp.Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựngTDC11.Chương3: Nhận xét và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh Công ty CP Phát triển kỹ thuật Xây dựngTDC11.
Xem thêm

Đọc thêm

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Kế toán được xác định là công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.Trong đó công tác kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Kế toán không chỉ dừng lại ở việc ghi chép và lưu giữ các số liệu mà quan trọng hơn là thiết lập hệ thống thông tin cho nhà quản lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin khác nhau cho các đối tượng.Thông tin kế toán là một bộ phận thông tin quan trọng cấu thành hệ thống thông tin kinh tế của đơn vị. Vì vậy các số liệu của kế toán cung cấp phải rõ ràng, dễ hiểu để kiểm tra. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý,đặc điểm của quy trình công nghệ sản xuất. Phải tạo điều kiện cho chủ Doang nghiệp nắm được các thông tin chính xác, kịp thời để đề ra các quyết định kinh doanh hợp lý. Trên góc độ kinh tế thì giá thành sản phẩm la thước đo chi phí và khả năng sinh lời. Vì nếu trong khi bán sản phẩm không đổi thì giá thành sản phẩm sẽ tăng (giảm) làm cho lợi nhuận giảm (tăng). Do vậy doanh nghiệp hạ thấp được giá thành sản phẩm thì lợi nhuận sẽ tăng và ngược lại. Bởi thế nên phấn đấu giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu quan trọng của mọi đơn vị sản xuất kinh doanh. Nội dung công tác kế toán rất rộng nhưng đề tài chỉ đi sâu vào nội dung : “ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí.”
Xem thêm

72 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả Bình Minh

Trong nền kinh tế thị trường ngày một phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần thiết phải biết tự chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng năng lực, cơ hội để lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn. Để có được điều đó, một trong những biện pháp là mỗi doanh nghiệp đều không ngừng hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm Là một trong những phần hành quan trọng của công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh trong thời gian, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản trị đưa ra được các phương án thích hợp giữa sản xuất kinh doanh, xác định giá bán sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm thực sự cần thiết và có ý nghĩa. Sau khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, một số doanh nghiệp không thích ứng kịp thời, không có sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả sản xuất kinh doanh kém đã dẫn tới giải thể, phá sản. Bên cạnh đó, có rất nhiều doanh nghiệp đã vươn lên để khẳng định mình và ngày càng phát triển. Một trong số đó là Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh với sản phẩm đa dạng, phong phú, giá cả hợp lí đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Sau quá trình thực tập tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lắp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh, cùng với sự hướng dẫn của thầy Trần Đức Vinh và các cô chú trong Phòng Kế toán của công ty, em đã chọn đề tài: “hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây lắp bình minh-nhà máy chế biến rau quả bình minh”. Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây lặp Bình Minh- Nhà máy chế biến rau quả Bình Minh
Xem thêm

Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ

Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Tây Hồ

Kết câú bài luận văn được chia thành 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ. Chương 3: Phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ.

Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công trình giao thông 422

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty công trình giao thông 422

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10 1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP 10 1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11 1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 11 1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 12 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm: 13 1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 15 1.3. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 15 1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định: 15 1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định: 16 1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: 16 1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 17 1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 17 1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 18 1.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 27 1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29 1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30 1.5.1. Kỳ tính giá thành 30 1.5.2. Các phương pháp tính giá thành 30 1.6. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 32 1.7. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY: 33 1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 33 1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán: 34 1.7.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy: 35 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 38 2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY 38 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38 2.1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty 39 2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm tại công ty 39 2.1.4.Quản lý chi phí sản xuất của công ty. 41 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán được áp dụng ở công ty 46 2.1.6.Giới thiệu phần mềm kế toán công ty đang áp dụng 52 2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRINH GIAO THÔNG 422 53 2.2.1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty công trình giao thông 422 53 2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá SP dở dang 48 2.2.3.Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty. 53 CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CTGT 58 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 58 3.1.1.Ưu điểm 58 3.1.2. Hạn chế 59 3.2. GIAI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 61 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề