VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ Y TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ Y TẾ":

CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI BỘ Y TẾ

CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI BỘ Y TẾ

được 100%. Ở Bộ Y tế, việc thực hiện kế hoạch cũng đạt được 75% so với kếhoạch đã đặt ra. Điều này có thể giải thích do có nhiều công việc đột xuất vàvăn phòng chịu bị động từ nhiều phía (có thể từ trên đưa xuống, cũng có thểtừ dưới đưa lên). Từ đó ta có thể thấy rằng, có 2 nhân tố cơ bản ảnh hưởngđến việc thực hiện kế hoạch của văn phòng là những yếu tố xảy đến bất ngờvà những biến động của ngoại cảnh. Như vậy, các văn phòng hiện nay tuy rấtchú trọng trong việc lập kế hoạch theo mục tiêu và khoa học nhưng vẫn cònthiếu sót chưa tính hết những tác động ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạchbằng những kế hoạch dự phòng.6. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan.a) Nhận xét về thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản quản lícủa cơ quan.Được Bộ quy định rất rõ ràng theo đúng quy định của pháp luậtb) Nhận xét về thể thức.* Ưu điểm:Về thể thức, kỹ thuật trình bày và soạn thảo văn bản của BộY tế cơ bản được áp dụng theo đúng văn bản hướng dẫn của Nhà nước.- Về thẩm quyền ban hành văn bản được Bộ quy định rất rõ ràng theođúng quy định của Pháp Luật;- Các chuyên viên văn phòng làm công tác soạn thảo văn bản của Bộ đềunắm chắc kỹ thuật soạn thảo văn bản từ thể thức đến nội dung văn bản;- Các bước cơ bản của quá trình soạn thảo văn bản được thực hiện rấtnghiêm chỉnh, thường xuyên có sự đôn đốc, nhắc nhở;- Văn bản khi đã được thảo ra đều được trình lên Lãnh đạo ký nháy đểkiểm tra tính chính xác về nội dung và thể thức của văn bản;- Đảm bảo được đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mangtinh khoa học, trình tự logic và theo mẫu nhất định;- Ngôn ngữ là ngôn ngữ hành chính, khách quan, mạch lạc dễ hiểu, thểhiện quyền lực của pháp luật, ý chí nhà nước.
Xem thêm

37 Đọc thêm

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC GPP DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH THEO CÁC TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC GPP DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành Khảo sát thực trạng của các nhà thuốc trên địa bàn tỉnh quảng ninh theo các tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc GPP do bộ y tế ban hành
Xem thêm

64 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA SỞ Y TẾ TRONG THÚC ĐẨY CÁC BỆNH VIỆN KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA BỘ Y TẾ

VAI TRÒ CỦA SỞ Y TẾ TRONG THÚC ĐẨY CÁC BỆNH VIỆN KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA BỘ Y TẾ

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVAI TRÒ CỦA SỞ Y TẾ TRONG THÚCĐẨY CÁC BỆNH VIỆN KHÔNG NGỪNGNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THEO ĐỊNHHƯỚNG CỦA BỘ Y TẾTS TĂNG CHÍ THƯỢNG – PGĐ SỞ Y TẾ TP.HCMTrách nhiệm của SYT về nâng cao chất lượng KCBtheo định hướng của BYT & đáp ứng yêu cầu thựctiễn của TP.HCM1) Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại y tế cơ sởnhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đến KCB banđầu tại trạm y tế, BV tuyến huyện2) Đổi mới phương thức hoạt động nhằm tăng hiệu quảcấp cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch, baogồm cấp cứu ngoại viện và cấp cứu ngay tại bệnh viện3) Cải tiến chất lượng liên tục tại bệnh viện theo 83 tiêuchí chất lượng bệnh viện – BYT, nhằm giảm thanphiền, bức xúc, tăng hài lòng của người bệnhBên cạnh:- BV vệ tinh của các BVtuyến cuối tại các tỉnh phíaNam- Khoa vệ tinh của các BV TPtại các BV quận, huyệnSYT triển khai thí điểm:
Xem thêm

43 Đọc thêm

KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA CHỦ QUẦY THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN HAI HUYỆN GIA LÂM VÀ THANH TRÌ HÀ NỘI TRONG LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GPP NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC CỦA BỘ Y TẾ

KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA CHỦ QUẦY THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN HAI HUYỆN GIA LÂM VÀ THANH TRÌ HÀ NỘI TRONG LỘ TRÌNH THỰC HIỆN GPP NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC CỦA BỘ Y TẾ

Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế Khảo sát nhận thức của chủ quầy thuốc trên địa bàn hai huyện gia lâm và thanh trì hà nội trong lộ trình thực hiện GPP nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc của bộ y tế
Xem thêm

65 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp văn thư lưu trữ tại Bộ y tế

Báo cáo thực tập tốt nghiệp văn thư lưu trữ tại Bộ y tế

A. LỜI NÓI ĐẦU B. NỘI DUNG CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ BỘ Y TẾ 1.1 .Lịch sử hình thành , chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Bộ Y Tế 1.1.1 Lịch sử hình thành 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Y Tế 1.1.3 Cơ cấu tổ chức của Bộ Y Tế 1.1.4 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của từng đơn vị trực thuộc Bộ Y Tế 1.2 Tình hình tổ chức, chức năng,nhiệm vụ của đơn vị phụ trách Công tác Lưu trữ ở Bộ Y Tế 1.2.1 Tình hình tổ chức và cán bộ làm công tác Lưu trữ 1.2.2 Các đơn vị phụ trách công tác Lưu Trữ ở Bộ Y Tế 1.2.3 Chức năng,nhiệm vụ của đơn vị phụ trách công tác Lưu trữ ở Bộ Y Tế 1.2.4 Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong hoat động lưu trữ của Bộ Y Tế 1.2.5 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ ở Bộ Y Tế 1.2.6 Thanh tra kiểm tra, Giải quyết và Xử lý vi phạm quy chế công tác lưu trữ ở Bộ Y Tế CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1 Tình hình quản lý và Công tác chỉ đạo về Lưu trữ của Bộ Y Tế 2.1.1 Về ban hành văn bản chỉ đạo về công tác lưu trữ 2.1.2Về thực hiện các văn bản chỉ đao ,hướng dẫn về lưu trữ 2.2 Hoạt động quản lý nghiệp vụ : 2.2.1Về công tác thu thập, Bổ sung tài liệu vào lưu trữ 2.2.2 Xác định giá trị tài liệu lưu trữ 2.2.3 Công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ hiện hành 2.2.4 Thống kê, bảo quản tài liệu lưu trữ 2.2.5 Bảo quản tài liệu lưu trữ 2.2.6 Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ CHƯƠNG III : BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1 Báo cáo tóm tắt những công việc đã làm trong thời gian thực tập và kết quả đạt được. 3.2 Nhận xét 3.2.1 Ưu điểm 3.2.2Tồn tại 3.3 Các nội dung đề xuất 3.3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác chỉnh lý 3.3.2.Tăng cường cơ sở vật chất cho lưu trữ cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ C. KẾT LUẬN D. PHẦN PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

9 tháng, 50 người tử vong vì bệnh dại

9 THÁNG, 50 NGƯỜI TỬ VONG VÌ BỆNH DẠI

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Nhân ngày Thế giới Phòng chống bệnh Dại (27/8), Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp loại trừ bệnh dại ở Việt Nam.   Bệnh dại có thể phòng ngừa bằng cách tiêm phòng cho chó và ngăn chặn sự lan truyền của virus dại sang người. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, đến nay Việt Nam đã có 50 người tử vong vì bệnh dại. Cùng thời điểm này năm trước, Việt Nam có 81 trường hợp tử vong vì bệnh dại. Theo Bộ Y tế, bệnh dại có tỷ lệ tử vong tới 99,9% nhưng dự phòng được 100%. “Có thể loại trừ được bệnh dại bằng cách tiêm phòng cho chó và ngăn chặn sự lan truyền của virus dại sang người”, Bộ Y tế cho hay. Mặc dù số trường hợp tử vong đã giảm một cách đáng khích lệ, tuy nhiên 24 tỉnh vẫn báo cáo có các ca bệnh dại. Để hưởng ứng cách tiếp cận liên ngành “Một Sức Khỏe” của ngành y tế và thú y ở Việt Nam, ngày Thế giới phòng chống bệnh dại năm nay có chủ đề là "Cùng nhau phòng chống bệnh Dại". Thông thường, vì sợ bệnh dại mà người dân ghét bỏ chó, nhưng khi chó được tiêm phòng, chúng sẽ ngăn ngừa bệnh dại từ gốc và phòng lây nhiễm và tử vong ở người, góp phần loại trừ bệnh dại. Mục tiêu loại trừ bệnh dại ở Việt Nam vào năm 2020 đòi hỏi phải cam kết chính trị dựa trên nền tảng vững chắc của các dịch vụ y tế và thú y. "Các ban ngành ở Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ, và ngày thế giới phòng chống bệnh dại là một cơ hội để thiết lập và củng cố những mối liên kết này" Đại diện WHO tại Việt Nam, ông Jeffery Kobza tuyên bố. PGS. TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hợp tác với WHO và FAO thúc đẩy việc tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó ở các địa phương, nâng cao nhận thức trong các hành động dự phòng.
Xem thêm

1 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

này, khiến các em ỷ lại, lời vận động dẫn đến sức khỏe giảm sút. Một số emrơi vào tình trạng suy nhợc thần kinh, thiếu dinh dỡng, không bảo đảm sứckhoẻ. Nhiều em đến lớp trong trạng thái gà gật, có khi bị hạ can xi, phải cấpcứu. Trong khi đó, nhân viên y tế không có chuyên môn nghiệp vụ nên khôngthể t vấn giúp đỡ các em để các em có ý thức rèn luyện và giữ gìn sức khỏe.b. Về đội ngũ giáo viên và nhân viên y tế:Đội ngũ giáo viên làm công tác GDTC và YTHĐ, hiện nay nhà trờng có3 giáo viên dạy môn Thể dục đợc đào tạo theo đúng trình độ chuẩn của giáoviên giảng dạy ở cấp học, trong đó 1 GV đợc tạo trình độ đại học, 2 giáo viênđào tạo trình độ cao đẳng. Nhìn chung giáo viên đều có trách nhiệm trong5công tác giảng dạy nhng cha thực sự nhạy bén trong công việc, bộ phận giáoviên cao tuổi có tính ỷ lại, cha có đổi mới trong giảng dạy, xác định mục tiêugiáo dục không rõ ràng, việc tiếp cận với tri thức mới thời hội nhập vào dạyhọc cha đợc thể hiện rõ nét.Về công tác giảng dạy, giáo viên mới chỉ dừng lại giảng dạy chơngtrình nội khóa, đảm bảo đợc số tiết quy định, việc nhận thức đợc vai trò quantrọng của giáo dục thể chất trong nhà trờng còn non kém. Nội dung hoạt độngthể thao ngoại khoá trong nhà trờng còn nghèo nàn, cha thực sự tạo đợc sựhứng thú cho học sinh.Đối với công tác y tế học đờng: Tuy đợc đánh giá là rất cần thiết nhngnhà trờng cha có nhân viên y tế, vì hiện nay tỉnh Thanh Hóa cha áp dụngthông t 35/2006/TTLT-BGD-ĐT- BNV nên nhà trờng vẫn không có tiêu chuẩnbiên chế cho cán bộ y tế học đờng. Nhân viên y tế của nhà trờng hiện naykhông đợc đào tạo về y tế, không phải là bác sĩ, y tá mà là một giáo viên cótrình độ chuyên môn khác đợc giao cho kiêm nhiệm làm nhân viên y tế, phụtrách chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh toàn trờng.
Xem thêm

21 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ Ở VIỆT NAM TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ Ở VIỆT NAM TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

lên tới trên 300.000 m3/ngày đêm.1.2. Công tác quản lý chất thải y tếBộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản và tài liệu hướng dẫn, trong đóđáng chú ý là ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế (Quyết định số43/2007/QĐ-BYT ), Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Y tế giai đoạn42009-2015 (Quyết định số 1873/QĐ-BYT ngày 28/5/2009). Đây là kếhoạch có tính chất tổng thể với mục tiêu chung là nhằm giải quyết tìnhtrạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở y tế có nguy cơ gây ô nhiễm môitrường cao nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế, cộng đồng dân cư vàhạn chế đến mức thấp nhất các tác động gây ảnh hưởng tới chất lượng môitrường. Hiện, Bộ Y tế đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ántổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015.Xử lý chất thải lỏngHiện có khoảng 44% các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế(76,5% các BV tuyến trung ương; 53% các BV tuyến tỉnh và 37% các BVtuyến huyện). Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải ở nhiều bệnh viện đãxuống cấp, cần được sửa chữa, nâng cấp cho phù hợp với quy mô pháttriển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo quy chuẩn, tiêuchuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Theo số liệu thống kê, có 809 bệnhviện cần được xây dựng và trang bị mới hoặc sửa chữa nâng cấp hệ thốngxử lý nước thải, trong đó khoảng gần 603 bệnh viện chưa có hệ thống xử lýnước thải (chủ yếu là ở tuyến huyện và tỉnh).Xử lý chất thải rắn- 100% các cơ sở y tế thực hiện xử lý ban đầu đối với chất thải cónguy cơ lây nhiễm cao; 95,6% chất thải rắn y tế được phân loại, thu gom.Phương tiện thu gom chất thải y tế như túi, thùng đựng chất thải, xe đẩy
Xem thêm

Đọc thêm

tiểu luận môn quản lý nhà nước Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường mỹ bình, thành phố long xuyên đến năm 2015

tiểu luận môn quản lý nhà nước Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường mỹ bình, thành phố long xuyên đến năm 2015

MỞ ĐẦU Trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân ở nước ta trong nhiều năm qua tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển; nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; các dịch vụ y tế ngày một đa dạng; nhiều công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng; việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế đã từng bước thực hiện theo tiêu chuẩn “Thực hành tốt” do Bộ Y tế ban hành góp phần đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, có hiệu quả. Bảo hiểm y tế được hình thành và bước đầu phát huy được tác dụng. Nhân dân ở hầu hết các vùng, miền đã được chăm sóc sức khỏe tốt hơn; phần lớn các chỉ tiêu tổng quát về sức khỏe của nước ta đều vượt các nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người. Đạt được những thành tựu trên là nhờ có sự phấn đấu nỗ lực của đại đa số cán bộ, nhân viên ngành y tế; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân. Tuy nhiên, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ở nước ta vẫn còn nhiều bất cập và yếu kém. Hệ thống y tế chậm đổi mới, chưa thích ứng với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi của cơ cấu bệnh tật; chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân; điều kiện chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tổ chức và hoạt động của y tế dự phòng còn nhiều bất cập. Một bộ phận nhân dân chưa hình thành được ý thức và thói quen tự bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Vệ sinh môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trên địa phường Mỹ Bình những năm gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp gây tình trạng quá tải cho trạm y tế ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được trạm y tế phường thực hiện khá tốt như: kiểm soát được dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng,..., khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại trạm y tế; với công tác khám, chữa bệnh điều trị tiếp tục được nâng cao chất lượng các hoạt động. Tuy nhiên với chất lượng đạt được vẫn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của người dân và ứng phó với nhiều vấn đề xã hội mới phát sinh như ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội,... Xuất phát từ thực tiễn công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường Mỹ Bình và những định hướng phát triển y tế phường Mỹ Bình đến năm 2015, nên tôi chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên đến năm 2015 làm Tiểu luận cuối khóa Trung cấp lý luận chính trịhành chính để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế ở địa phương, cũng là thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của phường giai đoạn 20132015.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ THANH TRÌ HÀ NỘI

Báo cáo thực tập tổng hop tại công ty thiết bị y tế thanh trì Hà NộiBáo cáo thực tập tổng hop tại công ty thiết bị y tế thanh trì Hà NộiBáo cáo thực tập tổng hop tại công ty thiết bị y tế thanh t đối tác kinh doanh, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm đến các đại lý đầu mối và người tiêu dùng . Tìm hiểu thị trường, chuẩn bị nguồn hàng, lập kế hoạch kinh doanh và trình các phương á n kinh doanh theo t ừng giai đoạn, từng phân khúc thị trường. Trợ giúp c ho Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại của Công ty. Có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp, lưu trữ và ban hành các văn bản liên quan tới Công ty. Chịu trách nhiệm về nhân sự của Công ty từ khâu tuyển dụng đến việc sắp xếp lao động và công tác khen thưởng, kỷ luật + Phòng Kế toán tài vụ: Có nhiệm vụ ghi ché p, tính toán dưới hình thức giá trị và hiện vật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đảm bảo ghi chép kịp thời và đầy đ ủ đúng chế độ kế toán được Bộ Tài Chính ban hà nh. Đảm nhiệm hạch toán kế toán các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cho Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng theo quy định. Tham mưu cho Ban Giám đốc các chế độ chính sách mới của thuế để kịp thời cập nhật và thực hiện. . SV: PHẠM ĐỨC KHÔI Trang 5 6. GVHD: TS Nguyễn Thị Hòa BÁO CÁO THỰC TẬP 1.3. đặc đi ểm tổ chức sản xuất kinh doanh Cô ng ty TNHH Thương mại và Thi ết bị y tế Thanh Trì. Công ty gồm có tổng số 15 cán bộ công nhân viên Trong đội ngũ đó bao gồm 7 nhân viên thuộc phòng kinh doanh Công ty ko sản xuất mà chỉ tập chung kinh doanh phân phối sản phẩm và thiết bị y tế như cao dán hạ sốt trẻ em bao cao su các loại dụng cụ thử thai tất cả đều mang thương hiệu Recare, các nhân viên kinh doanh luôn năng động tìm tòi thị trường mới để ngày càng phân phối sản phẩm nhiều hơn đến tận tay người tiêu dung trên cả nước 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Cô ng ty TNHH Thương mại và Thi ết bị y tế Thanh Trì. 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán a. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của Cô ng ty được tổ chức theo hình thức t ập trung, vì toàn bộ các công việc kế toán đều được thực hiện t ập trung tại phòng kế toán. Phòng kế toán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kế toán, công tác tài chính và công tác thống kê trong toàn Công ty.Do công ty nhỏ nên phòng kế toán được tối giản về nhận sự, mỗi người sẽ được kiên nhiều bộ phận và công việc khác nhau. Phòng kế toán Công ty có 4 người. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán được thể hiện ở sơ đồ sau SV: PHẠM ĐỨC KHÔI Trang 6 7. GVHD: TS Nguyễn Thị Hòa BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN NGÂN KẾ TOÁN THUẾ THỦ QUỸ HÀNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TSCĐ KẾ TOÁN VẬT TƯ THỦ KHO Sơ đồ 1.2: bộ máy tổ chức phòng kế toán tại công ty b. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán: Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợrì Hà Nội
Xem thêm

67 Đọc thêm

 HỆ THỐNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM

HỆ THỐNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM

Cơ cấu tổ chức ở Việt NamDịch vụ y tế chuyên sâu Dịch vụ KCB chuyên sâu tại một số trung tâmcó đầu tư trang thiết bị chuyên sâu và có cánbộ được đào tạo, có nhiều kinh nghiệm chuyênsâuDịch vụ y tế chuyên Dịch vụ KCB chuyên khoa tại phòng khámkhoachuyên khoa, bệnh viện các tuyếnChăm sóc sức khỏe ban Dịch vụ KCB tại trạm y tế xã, phòng khám đađầukhoa, khoa khám chữa bệnh (ngoại trú) tạibệnh viện đa khoa các tuyến kết hợp với cáchoạt động y tế dự phòng như truyền thônggiáo dục sức khỏe, bảo đảm nguồn nướcsạch.Mô hình cung ứng dịch vụ y tế/KCBĐầu vàoCung ứng DVĐầu raCHÍNH PHỦBộ Y tế: Cục
Xem thêm

41 Đọc thêm

KẾ HOẠCH NÂNG CAO SỬ DỤNG NƯỚC SẠCHCHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở QUẬN BÌNH THỦYNĂM 2015

KẾ HOẠCH NÂNG CAO SỬ DỤNG NƯỚC SẠCHCHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở QUẬN BÌNH THỦYNĂM 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠKẾ HOẠCH NÂNG CAO SỬ DỤNG NƯỚC SẠCHCHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH Ở QUẬN BÌNH THỦYNĂM 2015BÀI THỰC HÀNH LẬP KẾ HOẠCH Y TẾMÔN HỌC : TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Y TẾGIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS THÁI THỊ NGỌC THÚYNăm học: 2014-2015Tên cơ quan thực hiệnTrường Đại Học Y Dược Cần ThơTên tổ chức đề xuất kếhoạchKhoa Y tế công cộngĐịa chỉ179, Nguyễn Văn Cừ, Q.Ninh Kiều, TPCT

13 Đọc thêm

Những điểm khác biệt của hai biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết hủy bỏ và bãi bỏ

Những điểm khác biệt của hai biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết hủy bỏ và bãi bỏ

Những điểm khác biệt của hai biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết hủy bỏ và bãi bỏ Bài tập cá nhân môn Xây dựng văn bản pháp luật Chuyên mục Bài tập cá nhân, Xây dựng văn bản pháp luật VBPL là những văn bản được ban hành bởi các chủ thể có thẩm quyền do pháp luật quy định, chứa đựng ý chí của nhà nước nhằm đạt được mục tiêu quản lí và được nhà nước đảm bảo thực hiện. Do vậy, VBPL đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quản lý xã hội của Nhà nước, có tác động không nhỏ đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Với một vai trò to lớn như vậy nhưng trên thực tế, vẫn còn tồn tại những VBPL “còn thiếu sót, chưa hoàn chỉnh” không đảm bảo về chất lượng mà nhà nước yêu cầu. Đó là những VBPL khiếm khuyết. Và để khắc phục, điều 9 Luật ban hành VBQPPL đã quy định 6 cách thức xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết, trong đó có hai phương pháp khá phổ biến là hủy bỏ và bãi bỏ. Để phân biệt hai biện pháp này hay nói cách khác là điểm khác nhau cơ bản giữa hai biện pháp hủy bỏ và bãi bỏ, chúng ta có thể dựa trên các tiêu chí: 1.Thứ nhất là: Khái niệm : Biện pháp hủy bỏ là biện pháp xử lý được áp dụng đối với VBPL bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và văn bản hành chính có những dấu hiệu vi phạm luật nghiêm trọng. Còn biện pháp bãi bỏ có thế được hiểu như là biện pháp xử lý “bỏ đi, không thi hành nữa”. 2.Thứ hai là : Đối tượng : Đối tượng của phương pháp hủy bỏ là cả 3 loại văn bản : quy phạm pháp luật, áp dụng và văn bản hành chính. Trong khi đó, đối tượng của phương pháp bãi bỏ chỉ là văn bản quy phạm pháp luật. 3.Thứ ba là : Dấu hiệu : Dấu hiệu để văn bản khiếm khuyết trở thành đối tượng của biện pháp hủy bỏ là văn bản đó vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ví dụ như : có nội dung trái pháp luật, trái thẩm quyền về nội dung ; sai phạm thủ tục ban hành,... làm mất cơ sở pháp lý của việc giải quyết công việc pháp sinh. Bên cạnh đó, những văn bản nào có dấu hiệu khiếm khuyết như có nội dung không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng hay đại đa số nội dung không phù hợp quyền và lợi ích chính đáng của đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản. Hay nếu văn bản đó có nội dung không phù hợp với nội dung văn bản do cấp trên ban hành, hoặc phần lớn nội dung không phù hợp với thực trạng kinh tế xã hội,... thì sẽ đều bị bãi bỏ. Ví dụ như năm 2006, thành phố Đã Nẵng đã phải hủy bỏ một số quyết định như quyết định số 1372001QĐUB ngày 1192001 về việc xử phạt hành chính và thu phạt trực tiếp đối với vi phạm hành chính trong quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hay UBND huyện giao Phòng VHTT huyện Tân Kỳ ra thông báo hủy bỏ và thu hồi Công văn số 05VHTT ngày 303 về quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn huyện. Tất cả những văn bản này đều được hủy bỏ với lý do nội dung những quyết định này trái luật. Còn ví dụ như quyết định số 332008QĐ – BYT về việc ban hành tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bị bãi bỏ, không được thi hành với lý do đã vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích chính đáng của công dân khi tham gia giao thông và đồng thời cũng vi phạm thẩm quyền ban hành khi mà chủ thể ban hành là Bộ y tế trong khi vấn đề được điều chỉnh là thuộc thẩm quyền của Bộ giao thông vận tải. 4.Thứ tư là : Thởi điểm mất hiệu lực của VBPL khi áp dụng các biện pháp xử lý : VBPL bị hủy bỏ sẽ bị hết hiệu lực kể từ thời điểm văn bản đó được quy định là có hiệu lực pháp lý, nghĩa là văn bản đó không được thừa nhận giá trị ở mọi thời điểm dù trước khi bị hủy bỏ nó đã từng có hiệu lực. Còn với VBPL bị bãi bỏ, nó sẽ chỉ hết hiệu lực kể từ thời điểm văn bản xử lý nó có hiệu lực pháp luật. 5. Cuối cùng là : Phát sinh nghĩa vụ bồi thường, bồi hoàn của chủ thể ban hành văn bản pháp luật : Đối với phương pháp hủy bỏ văn bản áp dụng pháp luật thì chủ thể ban hành văn bản sẽ có trách nghiệm bồi thường, bồi hoàn những thiệt hại phát sinh từ văn bản. Nghĩa vụ này sẽ không được đặt ra với việc hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cũng như đối với hình thức bãi bỏ văn bản pháp luật.
Xem thêm

Đọc thêm

Luận văn: Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làng

LUẬN VĂN: ĐỔI MỚI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ HÀ GIANG THEO HƯỚNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO CƠ SỞ BẢN LÀNG

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làng” 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Trên cơ sở đổi mới nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất theo định hướng nghề, cho phép mỗi nhân viên Y tế ở cơ sở bản làng còn có khả năng sử dụng kiến thức thể dục thể thao trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc vùng cao tỉnh Hà Giang. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Nội dung chương trình môn học GDTC theo định hướng nghề cho học sinh trường Trung cấp Y tế Hà Giang. 3.2. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy và học môn học GDTC của thầy và trò trường Trung cấp Y tế Hà Giang. 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu mỗi nhân viên Y tế được kết hợp đào tạo năng lực tổ chức và hướng dẫn phong trào thể dục thể thao cơ sở thì sẽ: - Góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp của họ sau khi ra trường. - Tối ưu hóa hiệu quả đào tạo của nhà trường. - Thể dục thể thao trở thành một phương tiện quan trọng để thực hiện chức năng chăm sóc sức khỏe của người nhân viên Y tế. - Tăng cường lực lượng hướng dẫn viên thể dục thể thao cho cơ sở bản làng trong tiến trình triển khai chủ trương xã hội hóa thể dục thể thao của Đảng và nhà nước, 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1. Nhiệm vụ 1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng của hoạt động GDTC và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy trong trường Trung cấp Y tế Hà Giang, tìm hiểu nhu cầu hoạt động TDTT của học sinh và nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân tại cơ sở bản làng . 5.2.Nhiệm vụ 2 Nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình môn học GDTC của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên cơ sở bản làng và đánh giá hiệu quả. 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Định hướng và cơ sở đổi mới nội dung chương trình giáo dục thể chất của trường trung cấp Y tế Hà Giang. - Đổi mới nội dung chương trình môn học giáo dục thể chất theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao ở cơ sở bản làng. - Thực nghiệm nội dung chương trình đổi mới trong thực tiễn và đánh giá hiệu quả. 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để giải quyết các nhiệm vụ của đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: 7.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu Sử dụng phương pháp này nhằm mục đích tiếp nhận các thông tin, tài liệu khoa học đã được công bố. Sưu tầm tổng hợp và nghiên cứu trên các tư liệu, văn bản, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngành Thể dục Thể thao về công tác GDTC trong trường Đại học, cao Đẳng, TCCN, các công trình nghiên cứu có liên quan của các tác giả đi trước… Từ đó hình thành nên cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học cho đề tài. 7.2. Phương pháp phỏng vấn, tọa đàm Phương pháp này được sử dụng trong quá trình tìm hiểu, thu thập và xử lý nguồn thông tin thông qua hỏi và trả lời giữa nhà nghiên cứu và các cá nhân khác nhau về các vấn đề liên quan đến đề tài. Đề tài này sử dụng phương pháp phỏng vấn dưới
Xem thêm

125 Đọc thêm

Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã tại tỉnh Hòa Bình (FULL TEXT)

Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã tại tỉnh Hòa Bình (FULL TEXT)

ĐẶT VẤN ĐỀ Y tế tuyến xã, phường là một cấu phần quan trọng của hệ thống y tế cơ sở, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong hệ thống Y tế Việt Nam bởi đây là đơn vị kỹ thuật y tế gần dân nhất, phát hiện ra sớm nhất những vấn đề sức khỏe cộng đồng, giải quyết 80% khối lượng dịch vụ y tế, là nơi thể hiện rõ nhất sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, nơi trực tiếp thể hiện và kiểm chứng các chủ trương của Đảng và Nhà nước về y tế [4], [5], [52]. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là y tế xã, do vậy so với trước đây, mạng lưới y tế xã đã có những cải thiện đáng kể như: Tính đến 31/12/2015, 100% số xã có nhân viên y tế hoạt động, trong đó 98,9% có nhà trạm; 78% TYTX có bác sỹ làm việc; 98% có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; 75% thôn, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế hoạt động, ở khu vực nông thôn, miền núi là 94,6%, khoảng 80% TYTX thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thí điểm thực hiện quản lý một số bệnh mạn tính như hen, tăng huyết áp, đái tháo đường tại trạm y tế, góp phần giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí cho người dân… [6], [7], [17], [93]. Tuy nhiên, trong thực tế, do nhiều lý do từ nguồn kinh phí hạn hẹp, chính sách còn bất cập nên việc phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả của mạng lưới y tế xã đang gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Mô hình tổ chức y tế xã chưa ổn định và phù hợp; nhân viên y tế thiếu về số lượng yếu về chất lượng; khả năng đáp ứng về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn nhiều hạn chế; tình trạng thiếu nhân lực, thiếu kinh phí và thiếu chủ động trong việc phòng chống một số bệnh dịch diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương... Bên cạnh đó, kết quả điều tra mức sống và y tế hộ gia đình nhiều năm qua cho thấy, tỷ lệ khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại trạm y tế xã của cả nước chưa cao [24]. Ngoài ra, nhiều văn bản quy định về tổ chức, nhân lực, chức năng, nhiệm vụ và chế độ chính sách cho trạm y tế xã đã được ban hành khá lâu, từ năm 1994 - 1995 [13], [89] và một số nội dung đã không còn phù hợp với tình hình hiện nay, song đến ngày 08/12/2014, tức là 20 năm sau mới có Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ “quy định về y tế xã, phường, thị trấn” để thay thế. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự thay đổi về điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới; sự chuyển đổi mô hình bệnh tật đã đặt ra những yêu cầu lớn trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là đối với y tế cơ sở. Yêu cầu đặt ra là cần phải đầu tư phát triển y tế cơ sở và cần xem xét, đánh giá, đổi mới sắp xếp về tổ chức, cơ cấu nhân lực và nhiệm vụ của trạm y tế xã đáp ứng với tình hình hiện nay và phù hợp với các vùng, miền. Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về trạm y tế xã qua các giai đoạn khác nhau với nhiều mô hình trạm y tế xã, tuy nhiên, hiện nay, trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý của trạm y tế xã, từ trực thuộc phòng y tế huyện về trung tâm y tế huyện, trong đó có tỉnh Hòa Bình, vẫn còn ít nghiên cứu đánh giá toàn diện và chuyên biệt về trạm y tế xã trong cả nước cũng như xây dựng và thử nghiệm mô hình trạm y tế xã phù hợp với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng cao của nhân dân. Chính vì những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã tại tỉnh Hòa Bình” nhằm các mục tiêu sau: 1. Mô tả thực trạng tổ chức, hoạt động của trạm y tế xã và một số yếu tố liên quan tại 3 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình, năm 2015. 2. Đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại địa bàn nghiên cứu, 2015-2016.
Xem thêm

Đọc thêm

10 bệnh gây tử vong nhiều nhất tại Việt Nam

10 BỆNH GÂY TỬ VONG NHIỀU NHẤT TẠI VIỆT NAM

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết tại Hội nghị khối y tế dự phòng khu vực phía Bắc. Cụ thể năm 2012, bệnh dại  đã làm 98 người tử vong, sốt xuất huyết khiến 80 người tử vong, tay chân miệng: 45 người tử vong, viêm não virút: 16 người tử vong, uốn ván sơ sinh: 15 ca tử vong, sốt rét: 8 ca tử vong, não mô cầu: 7 ca tử vong, liên cầu lợn: 6 ca tử vong, tiêu chảy: 6 ca tử vong và cúm H5N1 có 2 ca tử vong.   Bệnh tay chân miệng đã khiến 45 người tử vong năm 2012 (Ảnh minh họa) Theo ông Bình, các dịch bệnh trên cũng là các dịch bệnh đáng chú ý, phải tập trung phòng chống trong năm 2013, đặc biệt trong đó là bốn bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm và bệnh dại. Bệnh tay chân miệng đang ở mức trên 1.000 ca mắc mới/tuần, nhưng cao điểm có thể lên đến 3.000-5.000 ca mắc mới/tuần, dự kiến sẽ tăng cao vào tháng 4 - 5 và tháng 8 - 11 tới đây. Nhiều năm gần đây dịch sốt xuất huyết có xu hướng diễn biến theo hình sin, năm trước giảm mắc thì năm sau lại tăng. Do năm 2012 số mắc sốt xuất huyết đã giảm khoảng 20% so với năm 2011 nên dịch sốt xuất huyết có thể tăng mạnh vào năm 2013 này. Bên cạnh đó, Cục Y tế dự phòng cảnh báo bệnh dại gia tăng trở lại trong khoảng 5 năm gần đây, với số tử vong rất cao. Phần lớn các trường hợp tử vong đều không được tiêm vắcxin và huyết thanh kháng dại sau khi bị chó, mèo nhiễm virút dại cào, cắn.
Xem thêm

1 Đọc thêm

THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỬA QUẢ LỌC CHO MÁY THẬN NHÂN TẠO

THIẾT KẾ HỆ THỐNG RỬA QUẢ LỌC CHO MÁY THẬN NHÂN TẠO

càng tăng. Theo kết quả nghiên cứu của GS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn NguyênKhôi, nguyên trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai: “Hiện nay cả nướcta có khoảng trên 5.000.000 bệnh nhân mắc bệnh niệu thận, trên 700.000 bệnh nhânmắc bệnh suy thận, trên 300.000 bệnh nhân mắc bệnh suy thận độ I, trên 200.000bệnh nhân mắc bệnh suy thận độ II, trên 100.000 bệnh nhân mắc bệnh suy thận độIII và trên 70.000 bệnh nhân mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối - đây là những bệnhnhân cần được điều trị thường xuyên và liên tục. Hàng năm sẽ có thêm khoảng800.000 bệnh nhân suy thận mới. Đặc biệt, chúng ta mới đáp ứng khả năng điều trịcho 10% số bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, còn lại 90% bệnh nhân sẽ tử vong”[1, 2]. Với số liệu thống kê ở trên, ta thấy hàng năm Nhà nước phải chi 1 khoảnkinh phí khá lớn để điều trị cho những bệnh nhân suy thận và hiện nay ngành bảohiểm đang không thể gánh nổi do chi phí điều trị quá lớn.Theo Quy định của Bộ Y tế, số lần tái sử dụng tối đa cho mỗi quả lọc hiệnnay là 15 lần [3]. Tuy nhiên hiện tại các bệnh viện đều do nhân viên y tế thực hiệnrửa bằng tay nên hiệu quả sử dụng chỉ từ 5 – 6 lần. Bên cạnh đó, hiệu quả rửa khôngcao, tốn nhiều thời gian và tiền bạc do không tối ưu được quy trình rửa, chất lượngrửa không đồng đều và không đúng yêu cầu. Ngoài ra sẽ không an toàn cho nhânviên y tế do phải tiếp xúc trực tiếp với quả lọc và dây dẫn máu có dính máu bệnhnhân nên rất dễ bị mắc bệnh nghề nghiệp [2].Một số hệ thống thiết bị nhập ngoại có giá thành và chi phí cho việc rửa quảlọc còn khá cao, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế của các nước đang phát triểnnhư Việt Nam, đặc biệt một số tính năng không phù hợp như quy trình vận hànhphức tạp, không rửa được dây dẫn máu, khả năng thay đổi quy mô của hệ thống đểphù hợp với từng bệnh viện khó, chưa tối ưu được quy trình rửa quả lọc để giảmthời gian lọc, giảm chi phí vận hành.8Do vậy, việc nghiên cứu, thiết kế ra hệ thống thiết bị rửa quả lọc và dây dẫnmáu thông minh để tái sử dụng trong điều trị bệnh suy thận bằng phương pháp chạy
Xem thêm

Đọc thêm

TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ CỦA 5BENZYLIDEN2THIOHYDRANTOIN VÀ MỘT SỐ DẪN CHẤT BASE MANNICH

TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TẾ BÀO UNG THƯ CỦA 5BENZYLIDEN2THIOHYDRANTOIN VÀ MỘT SỐ DẪN CHẤT BASE MANNICH

quan trọng đó, việc nghiên cứu và phát triển các dược chất mới hoàn thiệnhơn, hiệu quả hơn luôn được đề lên hàng đầu. Nguồn gốc của dược chất vôcùng đa dạng: chiết xuất từ thiên nhiên, bán tổng hợp, tổng hợp; trong đó tổnghợp hóa dược là con đường quan trọng đã giúp tìm ra nhiều hoạt chất mớiđược ứng dụng rộng rãi và mang lại lợi ích to lớn trong phòng bệnh và chữabệnh. Một trong những vấn đề về sức khỏe hiện nay trên toàn thế giới là ungthư - tác nhân gây chết người hàng đầu. Tại hội thảo “Tiếp cận điều trị ungthư hiệu quả và đáp ứng khả năng chi trả” do Bộ Y tế tổ chức ngày 12/4/2016tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết mỗi năm cả nước cókhoảng 150.000 ca ung thư mới, trong đó có 75.000 ca tử vong khiến ViệtNam trở thành quốc gia có tỷ lệ ung thư ở mức báo động. Vì vậy, việc nghiêncứu và phát triển các hoạt chất mới có khả năng kháng tế bào ung thư với mụctiêu hiệu quả hơn, ít tác dụng phụ hơn là nhu cầu cấp thiết.Trong lĩnh vực tổng hợp hóa dược, để nhanh chóng tạo ra các thuốc mới,các nhà nghiên cứu thường dựa trên cấu trúc của các chất đang được dùnglàm thuốc hoặc các chất có hoạt tính sinh học có triển vọng để tạo ra các chấtmới dự đoán có tác dụng tốt hơn, ít độc tính hơn và có hiệu quả hơn trongđiều trị.Trên thế giới, các nhà khoa học đã quan tâm nghiên cứu về tổng hợp hóahọc, tác dụng sinh học và ứng dụng làm thuốc của các dẫn chất 2thiohydantoin [9], [14], [29], [35]… Trong đó nhiều dẫn chất 5-aryliden-2thiohydantoin có tác dụng chống ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm, khángvirus và ức chế aldose reductase,… đáng quan tâm [1], [4], [6], [16], [20],[22], [36], [37].Để góp phần nghiên cứu, tìm kiếm các dẫn chất 5-aryliden-2thiohydantoin có tiềm năng về hoạt tính sinh học, đặc biệt có tác dụng trên tếbào ung thư, chúng tôi thực hiện khóa luận với các mục tiêu sau:1. Tổng hợp dẫn chất 5-benzyliden-2-thiohydantoin và một số dẫn chấtbase Mannich.2. Thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư trên dòng tế bào ung thư ganngười Hep-G2.
Xem thêm

93 Đọc thêm

BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ VIRUS ZIKA GÂY TEO NÃO THAI NHI

BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VỀ VIRUS ZIKA GÂY TEO NÃO THAI NHI

Virus Zika có cơ chế lây nhiễm bệnh gần giống với virus gây bệnh sốt xuấthuyết. Bệnh chủ yếu lây qua vật chủ trung gian là muỗi, cụ thể là loại muỗi Aedes(lan truyền bệnh sốt xuất huyết). Đó là lý do loại virus này có tốc độ lan truyềnnhanh chóng và nguy hiểm. Tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc sốt xuất huyết cao nênđược cảnh báo là có nguy cơ lớn lây truyền virus Zika. Trên thực tế, nếu ngườilớn bình thường nhiễm virus Zika thì không gây ảnh hưởng nhiều tới sứckhoẻ, chỉ xuất hiện những triệu chứng tương tự như sốt xuất huyết, xuất huyếtVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phínội, đau mỏi cơ, đau mắt,… nhưng ở mức nhẹ hơn. Tuy nhiên, khi bà bầu bịnhiễm virus Zika thì nguy cơ dẫn tới dị tật não bộ ở thai nhi vô cùng cao.4. Hiện nay chưa có thuốc chữa trị virus ZikaĐến nay vẫn chưa có bất kỳ phương thuốc nào điều trị được bệnh do virus Zikagây ra. Với người lớn bình thường, bệnh sẽ tự hết sau khoảng 1 tuần. Còn với cácbà bầu, hiện nay chỉ có duy nhất một biện pháp là phòng ngừa bệnh, chứ chưa cóphương thức điều trị chính thức. Hiện các tổ chức Y tế vẫn đang tiếp tục nghiêncứu để tìm ra vắc xin phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này.5. Cách thức phòng tránh bệnh do virus Zika gây ra đối với các bà bầuBệnh do virus Zika lây truyền chủ yếu qua vật chủ trung gian là muỗi, tương tựnhư bệnh sốt xuất huyết. Do đó, cách phòng tránh căn bệnh này cũng giống nhưphòng sốt xuất huyết. Trong thời điểm “nóng” này, mọi bà bầu cần hết sức cẩntrọng. Bởi nếu nhiễm virus Zika thì tỷ lệ dị tật não bộ ở thai nhi là vô cùng cao vàchưa có cách chữa trị.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

4 Đọc thêm

3 CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM CHÍNH CỦA VIRUS ZIKA

3 CON ĐƯỜNG LÂY NHIỄM CHÍNH CỦA VIRUS ZIKA

Các cơ sở y tế trên thế giới đã ghi nhận một số trường hợp lây truyền virus Zikaqua đường tình dục, trong đó có một người ở Texas, Mỹ. Theo báo cáo, người nàybị nhiễm virus sau khi quan hệ với một người bệnh vừa trở về từ Venezuela, nơivirus Zika đang bùng phát.Theo CDC, virus Zika có thể tồn tại trong tinh dịch của nam giới 10 tuần sau khibệnh khởi phát. Một số người nhiễm bệnh nhưng lại không có biểu hiện sẽ truyềnVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phívirus cho các đối tác tình dục.Vì vậy, CDC khuyến cáo những người đàn ông sống hoặc du lịch tới khu vực bịảnh hưởng bởi virus Zika nên tránh sinh hoạt tình dục, hoặc sử dụng các biện phápphòng tránh như bao cao su, đặc biệt với phụ nữ mang thai để bảo vệ thai nhi.Truyền máuTheo Reuters, đầu tháng 2, các quan chức y tế Brazil đã xác nhân 2 trường hợpnhiễm bệnh qua đường truyền máu từ người mang virus Zika.Các chuyên gia khuyến cáo việc hiến máu và truyền máu cần được đảm bảo và xétnghiệm virus cẩn thận. Tại Mỹ, các ngân hàng máu lớn, bao gồm cả Hội chữ thậpđỏ Mỹ, đã yêu cầu người dân không nên hiến máu nếu họ vừa tới Mexico, vùngCaribbean, Nam hay Trung Mỹ trong vòng 28 ngày.Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện virus Zika có thể được tìm thấy trongsữa mẹ, nước bọt và nước tiểu. Tuy nhiên, tại thời điểm này vẫn chưa xảy ratrường hợp nào nhiễm virus qua các con đường này.Chiều 23/3, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biếtViệt Nam nhận được thông tin từ Cơ quan đầu mối Điều lệ Y tế quốc tế của TổVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề