GIÁO DỤC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO DỤC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU":

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU PHỤC VỤ QUẢN LÝ TAI BIẾN XÓI LỞ

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU PHỤC VỤ QUẢN LÝ TAI BIẾN XÓI LỞ

Nghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lởNghiên cứu biến động bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phục vụ quản lý tai biến xói lở
Xem thêm

69 Đọc thêm

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây mãng cầu ta tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng chỉ thị phân tử RAPD

Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây mãng cầu ta tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng chỉ thị phân tử RAPD

Nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây mãng cầu ta tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng chỉ thị RAPD đã được thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 10/2018.

Đọc thêm

Quá trình pháp triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1991 đến năm 2010

QUÁ TRÌNH PHÁP TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2010

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực tiễn phát triển các thành phần kinh tế trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trước tác động tích cực của nền kinh tế thị trường, Đảng, Nhà nước đang quyết tâm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, nhằm làm cho kinh tế Nhà nước phát triển hiệu quả hơn, bình đẳng với các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Tình hình đó càng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế tư nhân (KTTN), là thành phần kinh tế không thể thiếu trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, “Kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa” [42, tr.57-58]. Đã có một thời gian rất dài, KTTN bị phủ nhận, nhất là sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước được thống nhất, đáng ra thành phần kinh tế này phải được nhìn nhận lại. Nhưng do áp dụng một cách máy móc mô hình kinh tế tập trung bao cấp của các nước XHCN, chủ quan, nóng vội muốn xây dựng nhanh chủ nghĩa xã hội (CNXH), nên KTTN không được thừa nhận. Hậu quả là đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Đại hội lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), đã thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đặc biệt nhấn mạnh đến đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, trong đó KTTN được thừa nhận. Đến Đại hội lần thứ X (tháng 4-2006), Đảng thực sự khẳng định vai trò của KTTN đối với sự phát triển của đất nước, “Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế” [48, tr.83]. Thực tiễn xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 đến năm 2010, KTTN đang có những đóng góp xứng đáng cho đất nước, trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh v.v... Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi tác động đến sự phát triển KTTN, như: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, chủ trương, giải pháp của Đảng bộ, chính quyền địa phương v.v... Đặc biệt, Tỉnh có ưu thế vượt trội so nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước là tiếp giáp với biển, quản lý một vùng biển rộng lớn đến hơn một trăm km 2 thềm lục địa Nam Biển Đông, nơi có tiềm năng quan trọng về dầu khí và thủy hải sản, người dân luôn năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh v.v..., đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp cho sự hình thành và phát triển KTTN của địa phương. Hơn nữa, do yêu cầu cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân và xây dựng, phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành “tỉnh công nghiệp, mạnh về kinh tế biển, với hệ thống thương cảng quốc gia và quốc tế vào thời kỳ 2010-2015; là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hải sản của khu vực và cả nước” [35, tr.133], nên cần phải phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực tại chỗ trong đó có năng lực sản xuất, kinh doanh của KTTN. Quá trình phát triển, từ năm 1991 đến năm 2010, nhất là từ năm 2001 trở về sau này, KTTN phát triển mạnh về số lượng, hình thức và loại hình đăng ký sản xuất, kinh doanh, lượng vốn và lực lượng lao động v.v... KTTN có những đóng góp lớn trên các mặt phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc làm, xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân v.v... Tuy nhiên, nó vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế: quy mô còn nhỏ bé, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chưa thật sự đa dạng, dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường. Năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp, tay nghề người lao động còn thấp. Trình độ công nghệ, trang thiết bị còn lạc hậu. Cùng những rào cản từ tâm lý xã hội và thủ tục, quy định hành chính của các cấp chính quyền tỉnh vẫn tạo ra ít nhiều khó khăn đối với KTTN v.v... Điều đó đòi hỏi cần sự năng động, sáng tạo, những cách làm mới, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân làm kinh tế, sự đổi mới về chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện phát triển KTTN v.v... Nghiên cứu, làm sáng rõ nội dung trên sẽ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc. Vì vậy, tôi quyết định chọn vấn đề "Quá trình phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1991 đến năm 2010" làm đề tài luận án tiến sĩ. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu - Phục dựng toàn diện các hình thức, mô hình tiêu biểu của KTTN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 1991 đến năm 2010. - Đánh giá thành tựu, hạn chế của KTTN và đúc kết những kinh nghiệm về phát triển KTTN tại địa phương. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Phát hiện những nhân tố tác động đến sự phát triển KTTN của tỉnh. - Phân tích các hình thức, loại hình, lĩnh vực đăng ký sản xuất, kinh doanh và gương điển hình tiên tiến của KTTN ở địa phương từ năm 1991 đến năm 2010. - Nêu bật những thành tựu và hạn chế, khó khăn của KTTN. Đúc kết kinh nghiệm, gợi mở giải pháp tiếp tục phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Quá trình sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, các loại hình DNTN và một số mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu tại địa phương. 3.2. Pham vi nghiên cứu 3.2.1. Phạm vi không gian Luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phát triển KTTN: thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, huyện Tân Thành, Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền... Tác giả luận án tiếp xúc, tìm hiểu mô hình làm KTTN của các gương điển hình tiên tiến của KTTN nhằm hiểu được cách làm, những thuận lợi, khó khăn cần tháo gỡ.
Xem thêm

194 Đọc thêm

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho thị xã bà rịa thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu

THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO THỊ XÃ BÀ RỊA THUỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho thị xã bà rịa thuộc tỉnh bà rịa vũng tàu

40 Đọc thêm

CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN (BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU)

CUỘC THI SÁNG TÁC SLOGAN (BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU)

Cleaning: Respiratory Infection Control in Health CareFacilities11−6Một nghiên cứu của bệnhviện Chợ Rẫy cho thấy thờigian nằm viện trung bình kéodài 15 ngày với viện phítrung bình mỗi ngày là192.000VNĐ. Có thể ướctính chi phí phát sinh donhiễm khuẩn bệnh viện vàokhoảng 2.880.000VNĐCleaning: Respiratory Infection Control in Health CareFacilities11−7Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làmột bệnh viện chuyên khoa về công tác khámvà điều trị Bệnh nhân tâm. Trong những nămgần đây, lưu lượng bệnh nhân đến khám vàđiều trị ngày càng tăng cao. Đặc thù của bệnhnhân tới điều trịhầu hết đều bị những rối loạnvề cảm xúc, hành vi, kích động, chống đối,quậy phá là một thách thức rất lớn đối với nhânviên y tế khi tiến hành công tác chăm sóc và
Xem thêm

11 Đọc thêm

KINH TẾ DỊCH VỤ TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG BIỂN, ĐẢO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (TT)

KINH TẾ DỊCH VỤ TRONG PHÁT TRIỂN VÙNG BIỂN, ĐẢO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (TT)

với bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Tuổi trẻ Online; Bùi Tất Thắng (2011), “Pháttriển kinh tế biển ở Việt Nam”, Thời báo Kinh tế Việt Nam…1.2.3. Một số bài viết, đề tài nghiên cứu về kinh tế dịch vụ trong vùngbiển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuLà một tỉnh nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, vùng kinh tếnăng động nhất cả nước với nhiều hoạt động kinh tế dịch vụ, do đó Bà Rịa - VũngTàu cũng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các nhà kinh tế, các nhà khoahọc trong nước và đặc biệt là nhà lãnh đạo địa phương; do vậy đã có nhiều côngtrình nghiên cứu, bài viết về kinh tế dịch vụ biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đượcđăng tải trên các tạp chí, các kênh thông tin như: Lê Văn Bảy (2012), “Cơ hội vàthách thức phát triển dịch vụ logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, Tài liệu đàotạo logistics; Hoàng Nghĩa Doãn (2010), “Côn Đảo với mục tiêu trở thành khukinh tế du lịch - dịch vụ chất lượng cao”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17; TrầnThị Hường (2010), “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, số 17; Sa Huỳnh (2014), “Áp dụng côngnghệ và quy trình bảo quản tiên tiến: Gia tăng giá trị hải sản sau đánh bắt”, BáoBà Rịa - Vũng Tàu, ngày 6/6/2014; Nguyễn Việt Liên (2012), “Bà Rịa - Vũng Tàucó khả năng thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cảng và các dự án dịchvụ du lịch”; Nguyễn Tuấn Minh (2010), “Phát huy lợi thế, tiềm năng tiếp tục đưaBà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh, bền vững”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17;Đặng Duy Quân (2013), “Tiềm năng và giải pháp phát triển kinh tế biển - đảo tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020”, Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 6/2013; VũNgọc Thảo (2010), “Vai trò của hệ thống cảng biển trong chiến lược phát triểnkinh tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17; Phùng ĐứcVinh (2014), “Phát triển loại hình du lịch MICE một hướng đi cần thiết của Bà Rịa- Vũng Tàu”, Báo điện tử Du lịch, ngày 28/4;…1.3. Một số nhận xétCó thể nói kinh tế dịch vụ và kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo là mộtlĩnh vực rộng lớn, không chỉ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu quan tâm, màcòn là của các nhà chính trị, quân sự, an ninh trong nước và quốc tế. Với trên 200tài liệu, bài viết, các công trình nghiên cứu có liên quan đến kinh tế dịch vụ và
Xem thêm

27 Đọc thêm

BƯỚC ĐẦU VẬN DỤNG ĐỐI SÁNH TRONG GIÁO DỤC ĐỂ SO SÁNH BẢY TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BƯỚC ĐẦU VẬN DỤNG ĐỐI SÁNH TRONG GIÁO DỤC ĐỂ SO SÁNH BẢY TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

tình trạng môi trường, cung cấp CNTT và chi phí sinh hoạt.5. Đề xuất giải pháp vận dụng đối sánh cho GDPT Việt Nam(1) Việt Nam đã tham gia 2 kỳ đánh giá của PISA (năm 2012 và 2015), quakết quả PISA năm 2012 cho thấy, HS Việt Nam có thứ hạng khá cao ở lĩnh vựcToán và Khoa học. Ở tầm quốc gia cần có sự đối sánh giữa Việt Nam với các nướcđạt thành tích xuất sắc như Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Singapore... vềcả 3 phương diện: bộ chuẩn đánh giá HS, chương trình giáo dục và phân loại giáodục theo tiêu chuẩn quốc tế của UNESCO (ISCED, 2011). Từ đó, tìm ra nhữngđiểm tương đồng và khác biệt, những mặt còn hạn chế để cải tiến về bộ chỉ số đánhgiá giáo dục, cũng như cách phân loại giáo dục.(2) Cần đầu tư nghiên cứu và triển khai đối sánh cho các trường, nhất là xâydựng bộ chỉ số đối sánh. Giai đoạn đầu áp dụng cho các trường THPT, sau đó từngbước mở rộng nghiên cứu để áp dụng cho các trường THCS, tiểu học và mầm non.(3) Nghiên cứu, biên soạn tài liệu về đối sánh để tập huấn cho cán bộ quản lýcác trường phổ thông.6. Kết luậnĐối sánh là một cách tiếp cận mới và rất đa dạng khi áp dụng vào lĩnh vựcgiáo dục. Điểm cốt lõi và cái lợi ích thiết thực của đối sánh thể hiện ở 2 yếu tố, đólà: xác định những yếu tố thành công của người khác; và hiểu biết rõ ràng, đầy đủvề những hạn chế của chính mình để không ngừng cải tiến. Đối sánh được các nướcphương Tây vận dụng rất thành công. Tuy nhiên, nó lại xuất phát từ 2 triết lý lâuđời của người phương Đông: Thứ nhất, Tôn Tử - bậc thầy quân sự của Trung Hoađã nói: "Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng"; Thứ hai, xuất phát từ triết lýthể hiện ở một từ của tiếng Nhật "dantotsu" có nghĩa là "phương pháp trở thànhngười giỏi nhất của những người giỏi nhất".Theo Splendolini, quy trình đối sánh gồm 5 bước: Xác định đối tượng của đốisánh (đối sánh cái gì); Thành lập nhóm làm việc để triển khai đối sánh (ai thực hiệnhoạt động đối sánh); Xác định đối tác đối sánh (đối sánh với ai); Thu thập và phântích thông tin đối sánh; và Hành động cải thiện sau đối sánh. Mỗi bước triển khai cónhững khó khăn nhất định, đòi hỏi hai yếu tố quan trọng là: (1) Một sự cam kết
Xem thêm

47 Đọc thêm

Khái quát địa lý du lịch tỉnh bà rịa vũng tàu

KHÁI QUÁT ĐỊA LÝ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

1. Tổng quan: 3 1.1. Lịch sử: 3 1.2. Dân cư: 3 1.3. Các dự án đã, đang và sẽ đầu tư về du lịch của tỉnh trong giai đoạn 2010 – 2020: 5 1.4. Cơ sở hạ tầng giao thông: 9 2. Quy hoạch không gian du lịch của tỉnh: 12 3. Kiểm kê và phân loại tài nguyên du lịch của tỉnh: 13 3.1. Trung tâm du lịch thành phố Vũng Tàu và phụ cận: 13 3.2. Cụm du lịch Côn Đảo: 27 3.3. Cụm du lịch Bình Châu : 36 3.4. Cụm du lịch Núi Dinh: 39 3.5. Cụm du lịch Long Hải – Phước Hải: 42 4. Đề xuất hướng chuyên môn hoá: 45 4.1. Đề xuất hướng chuyên môn hoá: 45 4.2. Khái niệm về loại hình du lịch MICE : 45 4.3. Cơ sở lý luận: 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
Xem thêm

48 Đọc thêm

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Bà Rịa Vũng Tàu 2015

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CHUYÊN BÀ RỊA VŨNG TÀU 2015

Đề thi vào lớp 10 chuyên môn Toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2015 Câu 4 (1,5 điểm) Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm M thuộc đoạn BD (M khác B, D), dựng MP ⊥ BC tại P và MQ ⊥ CD tại Q. Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng AM và PQ. Chứng minh: a) Tứ giác ABPN nội tiếp. b) Các đường thẳng AN, BQ và DP đồng quy. Câu 5 (2,5 điểm) Cho đường tròn (O) bán kính R có dây BC = R√3 cố định, M là trung điểm đoạn BC. Hai tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt nhau ở điểm E. Điểm A di động trên cung lớn BC của (O) (A khác B, C), đường thẳng AE cắt (O) tại điểm D khác A. Đường thẳng d qua E và vuông góc với đường thẳng OA; d lần lượt cắt hai đường thẳng AB, AC tại hai điểm P, Q. a) Chứng minh EP = EQ b) Chứng minh tam giác ABD và tam giác AMC đồng dạng. c) Tìm vị trí của A để 2MA + 3MD đạt giá trị nhỏ nhất. Đáp án đề thi vào lớp 10 chuyên môn Toán tỉnh Vũng Tàu sẽ được cập nhật sau. Để nhận điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Vũng Tàu năm 2015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) VUNGTAU (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: SBD của bạn là 7890 và thi tại Vũng Tàu Soạn tin: THI VUNGTAU 7890 gửi 8712
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn tỉnh Vũng Tàu năm 2014

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 MÔN VĂN TỈNH VŨNG TÀU NĂM 2014

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn năm 2014 - Bà Rịa Vũng Tàu Câu 1: (3,0 điểm) Ôi những cánh đồng quê chảy máu Dây thép gai đâm nát trời chiều Những đêm dài hành quân nung nấu Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu (Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, 2008, trang 125) Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau: 1. Xác định những phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ. (1,0 điểm) 2. Hai câu thơ đầu của đoạn thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu ý nghĩa biểu đạt của nó. (1,0 điển) 3. Ý nghĩa tu từ của các từ: nung nấu, bồn chồn trong đoạn thơ. (1,0 điểm) Câu 2: (7,0 điểm) Từ vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng của dòng sông Đà được thể hiện qua đoạn trích Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân, anh/chị hãy nêu trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước trong thời điểm hiện nay. Đáp án đề thi học kì 1 lớp 12 môn Văn năm 2014 - Bà Rịa Vũng Tàu Câu 1: (3,0 điểm) 1. Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ: miêu tả, biểu cảm (1,0 điểm) 2. Hai câu thơ đầu sử dụng nghệ thuật nhân hóa. Tác dụng: gợi hình ảnh đất nước đau thương, bị quân thù giày xép trong chiến tranh (1,0 điển) 3. Các từ nung nấu, bồn chồn trong đoạn thơ gợi vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ: lòng căm thù giặc, quyết tâm chiến đấu cùng nỗi nhớ thương người yêu, tình yêu đất nước hài hòa trong tình yêu riêng tư (1,0 điểm) Câu 2: (7,0 điểm) 1. Yêu cầu về kĩ năng: Thí sinh biết cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi, biết cách phân tích một hình tượng văn học kết hợp với nghị luận xã hội. Vận dụng tốt các thao tác lập luận. Bài viết có kết cấu chặt chẽ, bố cục rõ ràng, điễn đạt tốt. Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và ngữ pháp. 2. Yêu cầu về kiến thức: Trên cơ sở hiểu biết về tác giả Nguyễn Tuân và đoạn trích Người lái đò sông Đà trong SGK Ngữ căn 12, tập 1, thí sinh có thể nêu cảm nhận về vẻ đẹp  trữ tình, thơ mộng của sông Đà và nêu trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đất nước, Bài viết có thể theo nhiều hướng khác nhau nhưng phải hợp lí, có sức thuyết phục. 
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường và thiệt hại về kinh tế, môi trường do hành vi gây ô nhiễm của công ty VEDAN và các doanh nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ THIỆT HẠI VỀ KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG DO HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM CỦA CÔNG TY VEDAN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN LƯU VỰC SÔNG THỊ VẢI

Thị Vải là con sông nước mặn chảy qua địa bàn các huyện Long Thành và Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và huyện Cần Giờ (TPHCM) với chiều dài dòng chính khoảng 31,5km. Sông Thị Vải có thể được xem như là một vịnh biển hẹp ăn sâu vào đất liền, thủy triều trên sông Thị Vải chịu sự chi phối trực tiếp của thủy triều biển Đông thông qua vịnh Gành Rái. Do chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều với dòng chảy đổi chiều 4 lần trong một ngày đêm (2 lần triều lên và 2 lần triều xuống) nên khả năng tự làm sạch của sông Thị Vải rất kém, chất ô nhiễm từ biển khó xâm nhập vào, và ngược lại, các chất ô nhiễm trên lưu vực thải ra cũng rất khó tiêu thoát ra ngoài biển để được pha loãng tốt hơn. Vì thế, nguy cơ ô nhiễm môi trường sông Thị Vải rất cao khi phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải công nghiệp và chất thải từ các hoạt động khác trên lưu vực.Sông Thị Vải khá rộng và sâu nên thuận lợi cho giao thông vận tải thủy và phát triển các cảng nước sâu, đồng thời cũng là con đường dẫn nhiều loài thủy hải sản từ biển Đông vào vịnh Gành Rái, các kênh rạch, các vùng đất ngập nước của rừng ngập mặn để sinh trưởng và phát triển. Nguồn lợi thủy hải sản ở đây khá phong phú về thành phần loài và số lượng, có nhiều loài tôm, cá có giá trị kinh tế cao. Sông Thị Vải và các chi lưu của nó, các cánh rừng ngập mặn ven sông đã từng là một địa bàn hoạt động nghề cá với nhiều hình thức khai thác khác nhau cho nhiều ngư dân địa phương và ngư dân từ các tỉnh khác đến sinh sống và khai thác thủy sản. Con sông này từ bao đời đã cung cấp một lượng lớn nguồn lợi thủy sản cho các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh.Tuy vậy từ năm 1993 trở lại đây, song song với sự hình thành và phát triển của các nhà máy, cơ sở công nghiệp và các khu công nghiệp dọc sông Thị Vải, chất lượng môi trường sông thị Vải ngày càng xuống cấp và đã bị ô nhiễm nghiêm trọng trong một khoảng thời gian dài. Các chất thải của các nhà máy công nghiệp này thải xuống sông và các lưu vực đã ảnh hưởng trực tiếp làm biến động môi trường của sông và các kênh rạch, làm chết các loài tôm cá, làm giảm sút nghiêm trọng sản lượng thủy hải sản khai thác, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân nơi đây.Hiện nay, sông Thị Vải là nguồn tiếp nhận nước thải của nhiều khu công nghiệp (KCN) trên lưu vực: Cụm KCN Nhơn Trạch (1, 2, 3, 5, 6 và Dệt may), Vedan và Gò Dầu (của tỉnh Đồng Nai); Cụm KCN Mỹ Xuân (A, A2, B1, B2), Phú Mỹ 1, Cái Mép (của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Ngoài ra, môi trường nước sông Thị Vải còn bị ảnh hưởng bởi các nguồn chất thải sinh hoạt, nông nghiệp, tàu thuyền, du nhập từ ngoài khơi vào theo chế độ dòng chảy bán nhật triều và các sự cố về môi trường do đâm va của các phương tiện giao thông đường thủy. Chế độ thuỷ triều của biển Đông có tác động rất lớn đến chế độ thuỷ văn cuả sông Thị Vải, do vậy có ảnh hưởng rất lớn tới sự lan truyền và vận chuyển chất thải cũng như khả năng tự làm sạch của sông. Do nguồn nước ngọt từ phía thượng lưu đổ xuống rất ít ỏi cộng với độ dốc thủy lực của sông nhỏ nên các chất thải từ các hoạt động kinh tế xã hội trên lưu vực đổ ra sông Thị Vải chưa kịp tải ra đến cửa sông trong các pha triều rút thì bị đẩy ngược trở lại trong các pha triều lên, tạo thành một khối nước tích tụ ô nhiễm lâu ngày kéo dài gần 20km. Khối nước ô nhiễm này cứ dịch chuyển lên xuống hàng ngày theo các pha thủy triều, song khả năng tự làm sạch của nó có thể nói là rất kém. Vì thế, sau nhiều năm tích tụ ô nhiễm, sông Thị Vải đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng và có lúc đã gần như trở thành “dòng sông chết”, ảnh hưởng trực tiếp đến nghề cá, môi trường sống và các hoạt động kinh tế, xã hội ở phía hạ lưu sông.Tình trạng ô nhiễm sông Thị Vải kéo dài trong nhiều năm (khoảng từ năm 1994 đến nay) đã đưa tới những thiệt hại đáng kể về kinh tế đối với các hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trong khu vực bị ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, các hệ sinh thái, và phần nào đến các hoạt động nông nghiệp, giao thông vận tải thủy. Trên thực tế, đã có nhiều đơn thư khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại do các hành vi gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải, song chưa đủ căn cứ để xác định mức độ bồi thường thiệt hại thỏa đáng. Ô nhiễm sông Thị Vải là kết quả tổng hợp của tất cả các hoạt động kinh tế – xã hội trên lưu vực, trong khi đó, các đơn thư khiếu nại hiện nay chủ yếu chỉ nhắm vào Công ty Vedan, do vậy trước tiên cần phải nghiên cứu làm rõ có bao nhiêu nguồn gây ô nhiễm đối với sông Thị Vải và tỷ lệ “đóng góp ô nhiễm” của mỗi nguồn thải đó là bao nhiêu. Tiếp đến cần nghiên cứu xem mức độ ô nhiễm nước sông Thị Vải tác động đến đâu, cỡ nào đến các hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; năng suất nuôi trồng và đánh bắt thủy sản có bị suy giảm một cách tự nhiên hay không nếu như không xảy ra tình trạng ô nhiễm,… Tất cả những vấn đề đặt ra đó cần được nghiên cứu làm rõ thông qua Nhiệm vụ này.
Xem thêm

109 Đọc thêm

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2014 môn Ngữ văn - THPT chuyên Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN - THPT CHUYÊN BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN VĂN NĂM 2014 THPT CHUYÊN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  Câu 1: (1,0 điểm) Cả bài thơ bốn khổ, khổ thơ nào cũng trào dâng một niềm thương nhớ bao la và xót thương vô hạn. Bốn khổ thơ, khổ nào cũng đầy ắp ẩn dụ, những ẩn dụ đẹp và trang nhã, thể hiện sự thăng hoa của tình cảm cao cả, nâng cao tâm hồn con người. (Trần Đình Sử, Đọc văn học văn) Hãy cho biết tên và tác giả bài thơ được nói đến trong đoạn trích trên? Viết lại một câu thơ có sử dụng hình ảnh ẩn dụ? Câu 2: (1,0 điểm) Họ đáp: “Hãy đến nơi tận cùng trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây”. “Mẹ mình đang đợi ở nhà” - con bảo- “Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?”. (R. Ta-go, Mây và sóng) Tìm câu có chứa hàm ý trong đoạn thơ trên? Cho biết nội dung của hàm ý? Câu 3: (3,0 điểm) Thời học sinh, tôi ít khi tham gia các hoạt động phong trào của trường, lớp vì cho đó là bao đồng, là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” và xem đó không phải việc của mình. Trường phát động làm báo tường nhân ngày 20.11, tôi lười đóng góp bài viết vì cho rằng không có tôi thì các bạn khác cũng viết. Các bạn nam lớp tôi thi đấu bóng đá và rủ các bạn nữ đi cổ vũ, tôi từ chối với suy nghĩ: ở nhà cho khỏe, việc gì phải đội nắng hò hét cho mệt! Những buổi lao động toàn trường, tôi làm qua quýt rồi tranh thủ “chuồn” sớm. Tôi co ro trong ốc đảo của riêng mình, cho đó là nơi an toàn nhất mà không nghĩ rằng chính tôi đã tự cô lập, đẩy mình rời xa tập thể… (Theo báo Thanh niên, số 144 ra ngày 24-5-2014) Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về lối sống thờ ơ được gợi nhắc từ câu chuyện trên? Câu 4: (5,0 điểm) Khát vọng hòa nhập và dâng hiến trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của tác giả Thanh Hải.  ---------- HẾT ----------- Cập nhật Tuyensinh247 thương xuyên để nhận đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT chuyên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm nhất Nhận ngay điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) vungtau (dấu cách) SBD gửi 8712 *Lưu ý: Tên tỉnh viết liền, không dấu VD: Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2014 của thí sinh có SBD 270991 thi tại Vũng Tàu Soạn tin: THI vungtau 270991gửi 8712
Xem thêm

2 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhà máy xử lý nước thải KCN Phú Mỹ 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN PHÚ MỸ 1

Bài báo cáo sau 1 tháng thực tập tại nhà máy xử lí nước thải tập trung ở KCN Phú Mỹ 1 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với công nghệ SBR hiện đại và giai đoạn 2 là AEROTANK công suất tổng cộng 4000 m3ngày đêm Với bài báo cáo này hi vọng các bạn có thể sử dụng làm tham khảo tốt cho bản thân và cho công việc, có nhiều hình ảnh thực tế từ nhà máy

59 Đọc thêm

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Vũng Tàu năm 2014

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN VŨNG TÀU NĂM 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vũng Tàu năm 2014 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPT   TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                     Năm học 2014 – 2015                    ĐỀ CHÍNH THỨC                                                              MÔN THI: TOÁN                                                                                                 Ngày thi: 25 tháng 6 năm 2014                                                                             Thời gian làm bài: 120 phút  Bài 1: (3,0 điểm) a)     Giải phương trình: x2+8x+7=0 d)      Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x;y) thảo mãn 4x2=3+y2 Bài 2: (2.0 điểm) Cho parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng (D): y= x - m+1( với m là tham số). a)      Vẽ Parabol (P) b)      Tìm tất cả các giá trị của m để (P)cắt (D) có đúng một điểm chung. c)      Tìm tọa độ các diểm thuộc (P) có hoành độ bằng hai lần tung độ. Bài 3: (1 điểm) Hưởng ứng phong trào  “Vì biển đảo Trương Sa” một đội tàu dự định chở 280 tấn hàng ra đảo. Nhưng khi chuẩn bị khởi hành thì số hàng hóa dẫ tăng thêm 6 tấn so với dự định. Vì vậy đội tàu phải bổ sung thêm 1 tàu và mối tàu chở ít hơn dự định 2 tấn hàng. Hỏi khi dự định đội tàu có bao nhiêu chiếc tàu, biết các tàu chở số tấn hàng bằng nhau? Bài 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) và một điểm A cố định nằm ngoài (O). Kẻ tiếp tuyến AB, AC với (O) ( B,C là các tiếp điểm). Gọi M là một điểm di động trên cung nhỏ BC( M khác B và C). Đường thẳng AM cắt (O) tại điểm thứ 2 là N. Gọi E là trung điểm của MN. a)    Chứng minh 4 điểm A,B,O,E cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó. b)   Chừng minh 2 góc BNC + góc BAC = 1800 c)   Chừng minh AC2 = AM.AN và MN2=4(AE2-AC2). d)  Gọi I, J lần lượt là hình chiếu của M trên cạnh AB, AC. Xác định vị trí của M sao cho tích MI.MJ đạt giá trị lớn nhất. Bài 5: (0,5 điểm) Cho hai số dương x, y thỏa xy = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Vũng Tàu năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) VUNGTAU (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: Số báo danh của bạn là 5678, thi tại tỉnh Vũng Tàu Soạn tin: THI VUNGTAU 5678 gửi 8712 Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Vũng Tàu năm 2014   Giáo viên soạn đáp án: Cù Đình Đức- THCS Dương Văn Mạnh- Long Phước- Bà Rịa.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Điều kiện kinh doanh của Công ty du lịch Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CỦA CÔNG TY DU LỊCH VŨNG TÀU CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần I. Giới thiệu khái quát về Công ty Du lịch tỉnh Bà Rịa Vòng Tàu (Vungtau tourist) 2 1.1. Công ty Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2 1.1.2. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 3 1.1.3. Nguồn nhân lực của công ty 4 1.2. Công ty du lịch Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội 5 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 5 1.2.2. Chức năng kinh doanh 5 1.2.3. Nhiệm vụ 6 Phần 2. Điều kiện kinh doanh của Công ty du lịch Vũng Tàu chi nhánh tại Hà Nội 7 2.1. Nguồn nhân lực 7 2.2. Nguồn vốn của chi nhánh 11 2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 11 Phần 3. Sản phẩm kinh doanh của chi nhánh. 13 3.1. Các mảng kinh doanh. 13 3.2. Quan hệ với các nhà cung cấp 13 3.3. Thị trường khách 14 Phần 4. Kết quả kinh doanh của chi nhánh 16 4.1. Một số chương trình du lịch tiêu biểu mà chi nhánh đã thực hiện thời gian qua: 16 4.2. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh 17 Phần 5. Nhận xét đánh giá chung. 20 5.1. Điểm mạnh 20 5.2. Điểm yếu 20 5.3. Phương hướng kinh doanh của Chi nhánh trong thời gian tới. 21
Xem thêm

23 Đọc thêm

Đề thi vào lớp 10 môn Văn chuyên Vũng Tàu năm 2015

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN CHUYÊN VŨNG TÀU NĂM 2015

Đề thi vào lớp 10 chuyên môn Văn tỉnh Vũng Tàu năm 2015 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2015-2016  MÔN: NGỮ VĂN Thời gian làm bài : 150 phút Ngày thi: 31/05/2015   Câu 1 (4,0 điểm): Ngọc trai Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến tuy rất nhỏ nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát. Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp. (Theo Lớn lên trên lưng mẹ - Bùi Xuân Lộc) Em hãy trình bày suy nghĩ của mình từ câu chuyện trên. Câu 2 (6,0 điểm): Nhà văn Nguyễn Đình Thi cho rằng: “Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng người nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ…” (Trích Tiếng nói của văn nghệ - SGK Ngữ Văn 9 tập 2 – NXB Giáo dục năm 2007) Hãy giải thích và làm sáng tỏ nhận định trên qua tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Đáp án được cập nhật say, các em chú ý theo dõi. Để nhận điểm thi vào lớp 10 Tỉnh Vũng Tàu năm 2015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) VUNGTAU (dấu cách) SBD gửi 8712 VD: SBD của bạn là 7890 và thi tại Vũng Tàu Soạn tin: THI VUNGTAU 7890 gửi 8712
Xem thêm

1 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMỞ TÌNH BÁ RỊA VŨNG TÀU

THỰC TRẠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨMỞ TÌNH BÁ RỊA VŨNG TÀU

Học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều bị ngộ độc đang điều trị tạibệnh việndùng hàng ngày do các gia đình tựnấu và pha chế, rượu giả ở các cửahàng ăn uống chứa độc tố methanolở liều lượng cao gấp hàng chục lầncho phép. Ket quả kiểm tra các mẫuthịt quay (heo, vịt, ngan) cho thấynhiễm vi sinh rất cao như nhiễm vikhuẩn tụ cầu vàng Staphylococusaureus tỷ lệ 7,5%, chả thịt heo xay9,7%.Các tác nhân hóa học, sinh họcưên sẽ gây sự tích lũy độc tố trongcác mô mỡ, tủy sống, tế bào máu,tế bào thần kinh,... của con người,là tiền đề đế phát sinh các loại bệnhnhư loãng xương, suy giảm trí nhớvà thoái hóa xương khớp, và lànguyên nhân của các bệnh cấp tínhvà mãn tính, ung thư trên địa bàndân cư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.I. Ngộ độc thực phẩm trên địabàn tinh và các giải pháp khắcphụcTrong thực tế hàng ngày vẫn diễnra các vụ ngộ độc thực phẩm, nếu
Xem thêm

3 Đọc thêm

HẤP PHỤ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI

HẤP PHỤ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI

Niêm phong xưởng nhuộm xả thải gây ônhiễm phân xưởng nhuộm của công ty TNHHMei Sheng Textiles (thuộc công ty Mei Sheng)tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuHấp phụ một số chất hữu cơ độc hại6Các công nghệ hấp phụ đã và đang là phương pháp hiệu quả nhất trong việc loại bỏcác chất hữu cơ độc hai, ví dụ như thuốc nhuộm – chất thải từ công nghiệp. Thuốcnhuộm được coi như là ô nhiễm chất hữu cơ. Ngành công nghiệp giấy và bột giấyđược cho là sử dụng một lượng lớn thuốc nhuộm, chất thải này có thể được tìm thấytrong rất nhiều ngành công nghiệp, gây ra lượng lớn nước thải có màu, độc hại và gâyung thư, đặt ra mối nguy hiểm cho các sinh vật dưới nước. Thuốc nhuộm là đại diệncho những vấn đề khó giải quyết.Trong việc tìm kiếm các vật chất có sẵn trong đời sống, có nhiều chất hấp phụ với chiphí thấp được dùng để loại bỏ thuốc nhuộm.Trấu được sử dụng để loại bỏ màu của nước thải.VD: Hấp phụ Janus Green B bằng vỏ trấuẢnh chụp cấu trúcmao quản của vỏ trấuSự hấp phụ của Janus Green B bằng vỏ trấu nồngđộ ban đầu là 50 mg / l và kích thước hạt 500μm
Xem thêm

32 Đọc thêm

 HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤCTHUẾ TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤCTHUẾ TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

29+ Cục thuế thành lập các phòng quản lý theo nhóm đối tượng phân công theotính chất và đặc điểm ngành nghề như: Phòng quản lý doanh nghiệp nhà nướcSơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàungành công nghiệp, xây dựng và giao thông; phòng quản lý doanh nghiệp ngành lưu(Nguồn Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)thông, phân phối, dịch vụ;... Ngoài ra, còn thành lập các phòng theo từng sắc thuếnhư: Phòng nghiệp vụ thuế nông nghiệp; phòng thuế trước bạ và thu khác; PhòngCỤC TRƯỞNGthuế tiêu thụ đặc biệt...+ Chi cục Thuế cũng thành lập các tổ, đội quản lý đối tượng nộp thuế theo quimô kết hợp theo sắc thuế và chức năng.Sau một quá trình lâu dài thay đổi cho phù hợp với thực tiễn đặt ra, đến tháng5/2007, bộ máy của các Cục thuế đã được tổ chức chủ yếu theo mô hình chức năngthống nhất trên toàn quốc (theo Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ, Quyết định số 49/2007/QĐ-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tàichính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuếtrực thuộc Tổng cục Thuế) là việc tổ chức trong đó cơ cấu bao gồm các bộ phận(phòng, ban, tổ) theo đó mỗi bộ phận một chức năng quản lý thuế cơ bản đối vớihầu hết các loại thuế và đối với hầu hết các đối tượng nộp thuế theo thẩm quyềnđược phân công. Đến tháng 9/2009, tiếp tục triển khai tổ chức bộ máy theo Quyếtđịnh số 115/2009/QĐ-TTg, theo Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 củaBộ trưởng Bộ Tài chính, cơ cấu tổ chức của Cục thuế vẫn tiếp tục giữ nguyên mô
Xem thêm

58 Đọc thêm

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH BRVT 2011 2020

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH BRVT 2011 2020

Trên địa bàn tỉnh có 7 trường và cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp,bao gồm 02 trường đại học, 03 trường cao đẳng, 02 trường trung cấp chuyênnghiệp.Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo nghề phân bố không đều, chủ yếu tập trungtại thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa. Quy mô đào tạo của các trườngchuyên nghiệp trên địa bàn còn nhỏ, thiếu trường trung cấp chuyên nghiệp. Cơsở vật chất của các trường còn thiếu, đặc biệt là trang thiết bị dạy học, phòngthí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện… Một số cơ sở đào tạo nghề có quy mônhỏ, manh mún, chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu. Chưa đàotạo đón đầu một số ngành nghề có triển vọng mà xã hội cần trong tương lai.Hoạt động dạy nghề cho người lao động đã được tỉnh quan tâm và tiếnhành triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phêduyệt Chương trình đào tạo phát triển lực lượng công nhân kỹ thuật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2009-2015 định hướng 2020, trong đó tập trung đào tạonghề cho một số nhóm nhân lực chuyên biệt như đào tạo nghề cho lao độngnông thôn, bộ đội xuất ngũ và đào tạo nghề cho các đối tượng xã hội kết hợpvới giải quyết việc làm cho khoảng từ 3.200 đến 4.500 học viên của các nhómđối tượng này.Theo số liệu năm 2009 của Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương Binh vàXã hội công bố, trên địa bàn tỉnh có 02 trung tâm giới thiệu việc làm đã tổ chứcđược 12 phiên giao dịch việc làm và giới thiệu việc làm được cho 1.036 laođộng, trong đó có 471 lao động nữ.2. Các điều kiện đảm bảo phát triển đào tạo2.1. Tài chínhTổng chi đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2000-2010 ước đạt39.196 tỷ đồng trong đó, chi cho Giáo dục - Đào tạo đạt 8.118 tỷ đồng (chiếm20,7%). Chi ngân sách cho ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Bà Rịa - VũngTàu tăng khá nhanh từ mức 210,4 tỷ đồng năm 2000 lên mức 1.468,9 tỷ đồngnăm 2010 với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 24,8%/năm giai đoạn 20112005 và 18,2%/năm giai đoạn 2006-2009, cao hơn so với tốc độ Tổng chi chođầu tư phát triển toàn xã hội. Chi sự nghiệp giáo dục trên địa bàn năm 2010 đạt
Xem thêm

69 Đọc thêm

Cùng chủ đề