PHAN TICH BAI ONG D0O CUA VU DINH LIEN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHAN TICH BAI ONG D0O CUA VU DINH LIEN":

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ LONG AN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ LONG AN

v/v ong Pham Van Ti~n thaichirc vu TGD , thong quaviec b6 nhiern ong Trac VanThanh clnrc vu TGD- Bai nhiem ong Pham VanTi~n thai clnrc vu TGD- B6 nhiern ong Trac VanThanh gift chtrc vu TGD Cty-HDQT uy quyen ong TracVan Thanh - Chirc vu TGDduoc quyen dam phan, quyetdinh, kY k~t, thirc hien t~t cacac hop d6ng tin dung, cachop dong giao dich voi NHTMCP DT &PTVN - CN PhuNhuan- Phuong an tarn ngung hoatdong SXKD cua Cty dS t~ptrung thu h6i cong no dStrang trai tra no NH va cacnha cung dp, tim kiem khachhang c6 nhu du cho thue matbang NMl, NM3. Ban thanh1y cac MMTB cu dll nhieunam str dungIll. Thay d8i thanh vien HQi dAng quan tr]: (bao gAm Iy do thay d8i)Khong c6 thay d6iIV. Giao djch cua c8 dong nQi bQI c8 dong IOn va ngrrOl lien quan:I/.Danh sach c6 dong noi bQ va nguoi c6 lien quan
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

chung toi la trinh bay y ki8n cua minh v~ Bao cao tai chinh dira tren cong viec soat xet,Chung toi dll thirc hien cong tac soat xet bao cao tai chinh theo Chuan muc kiern toan Viet Nam v~ congtac scat xet. Chuan mire nay yeu du cong tac soat xet phai I~p k8 hoach va thirc hien scat xet d8 co sir dambao vira phai r&ng cac bao cao tai chinh khong con chira dung nhirng sai sot trong y8u. Cong tac scat xetbao g6m chu y8u la viec trao d6i voi nhan sir cua cong ty va ap dung cac thu tuc phan tich tren nhirng thongtin tai chinh; do do cong tac scat xet nay cung dp mot mire dQ dam bao th~p hon cong viec ki8m toanoChung toi khong thirc hien cong viec ki8m toan nen cling khong dua ra y ki8n ki8m toanoTren co sa cong tac scat xet cua chung toi, chung toi khong th~y co sir kien nao d8 chung toi cho rang baocao tai chinh kern theo day khong phan anh trung thirc va hop Iy tren cac khia canh trong y8u tinh hinh taichinh cua Cong ty C6 ph fin Dich VI,I B8n Thanh tai thai di8m ngay 30 thang 06 narn 2011, cling nhu k8t quahoat dQng kinh doanh va cac luong hru chuyen ti~n t~ trong dean tai chinh tir ngay 01 thang 01 d8n ngay 30thang 06 narn 2011 cua Cong ty C6 ph fin Dich vu B8n Thanh, diroc I~p phu hop vci chuAn rmrc, ch8 dQ k8toan Viet Nam hien hanh va cac quy dinh phap Iy co lien quan.Chung toi hru y ngiroi doc Bao cao soat xet r&ng, pham vi cua bao cao tai chinh nay chi ph an anh tinh hinhtai chinh va cac khoan dfiu tu theo phirong phap gia g6c cua Cong ty C6 ph fin Djch VI) B8n Thanh vao ngay30 thang 06 nam 2011, cilng nhu k8t qua kinh doanh cho giai doan tai chinh tir ngay 01 thang 01 d8n ngay30 thang 06 nam 20 11. Viec hop nh~t bao cao tai chinh cua Cong ty C6 ph fin Dich VI,I B8n Thanh voi congty con, ccng ty lien k8t khong thuoc pharn vi cua bao cao nay.Vii Thi Kim Anh - Ki~m toan vienChung ~hi KTV s6: 0565/KTVNo·j oMn:•Nhir tren.•Liru .VIErVALUES6VIErvALuEi' - Mang tri thuc phuc ~ khach hang - VIErvALuEi' - Mang tri thuc phuc ~ khach hang
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

cua B9 tnrdng B9 Ta ichinh.- Doanh thu hoa t dong ta i chinh: viec ghi nh~n cloanh thu heat dong ta i chinh tua n thll day du hai di~ukien ghi nhan doanh thu quy dinh trong chufln mL(C ke toa n so' 14 " Doanh thu va thu nhfip khac" banha nh kern theo quyet dinh so' 149/2001/QD.BTCngn y 31112/2001 cua BQ tnrong B9 Ta i chinh.- Doanh thu hop dong xay dung:+ Phuong phap ghi nhan doanh thu hop dong xily dung, cong ty va d6i ta c rhea thua n cac di~u kien kyket ghi trong hop oong xfiy dung quy dinh nha thau duoc thanh toa n theo giri tri kh6i lirong thuc hien, khiket qua thuc hie n hop dong xay dung diroc xac dinh mot each dang tin c~y va diroc khach hang xacnh~ n thl doanh thu va chi phi lien quan den hop oong duoc ghi nh~ n urong irng vdi phan cong viec dahoa n tha nh OL(khach hang xac nhan trongkypha n a nh tren hoa don oa I~p.+ Pha n ccng viec oa hoa n tha nh cua hop dong lam co sd xa c dinh doanh thu la ty l~ phan tram (0/0) giilakh6i luong xiiy l~p da hoa n tha nh so vdi t6ng kh6i lucng xa y Hip phai hoa n tha nh cua hop dong.+ Viec ghi nhan cong viec da hoa n tha nh lam co sd xac dinh doanh thu hop oong xay dung tua n thu theochufin rnuc ke tca n so' 15 " Hnga y 3111212002 cua B9 truong BQ tai chinh.12. Nguyell tde va plll/dllg
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Nha nU'dcVi~t Nam thira nh~n. Cae chu§n mlfc nay yeu du cong tacsoat xet phai l~p k6 ho~ch va thlfc hi~n d~ c6 slf dam bao vira phai rhng cac bao cao tai chinh khong con chU'a dlfng cacsai s6t trQng y6u.Cong tac soat xet bao gdm chU y6u la vi~c trao d6i vdi nhan slf cua cong ty va ap dl,1ngnhung thu tl,1Cphan tich trennhUng thong tin tai chfnh; cong tac nay cung ca'p mQt mU'c dQ dam bao tha'p hdn c6ng tac ki~m toano Chung toi khongthlfc hi~n cong vi~c ki~m toan nen dIng khong dU'aray ki6nki~m toanoTren cd sd cong tac soat xet cua chUng toi, chUng toi khong tha'y c6 sri ki~n nao d~ chung toi cho rhng bao cao taichfnh kern theo day khong phan anh trung thlfc va hVi~t Nam hi~n hanh va tuan thu cac quy dinh pMp ly c6 lien quan.Ki@mtoan vienPhan Thj My Hu~ChU'ng chi KTV so': 0536IKTVDo BQ TAi Chlnh Vi~t Nam cffp.Branch in Ha Noi:C2 Room, 24 Floor. E9 Lot, VIMECO Building, Pham Hung St. Cau Giay Dlst, Ha NoiTel: (04) 37820045/46/47Tel:(051l)3715619Branch In Da Nang:36 Ho Huy Tap St, Thanh Khe Dist, Da NangTel: (0710) 3813 004RepresentativeIn Can Tho:
Xem thêm

28 Đọc thêm

HỆ THỐNG LUẬT PHÁP TRIỀU LÍ VÀ TRIỀU TRẦN CỦA VIỆT NAM

HỆ THỐNG LUẬT PHÁP TRIỀU LÍ VÀ TRIỀU TRẦN CỦA VIỆT NAM

rang cd dung la 5 mdc 60-70-80-90-100 gidi lam nghe nhU nau bep hay lao dpngtrUdng hay khdng. NhUng van de nay xem trong quan dpi, cd y nghia gid'ng nhU khaod hinh chinh trong An Nam chi lUcfc thi se dinh trong dich dinh cua Le triiu Hinhgiai dap dUdc ngay. NgUdi sat hai quan lai lugt. Tang that phu dUdc giai thich cdbi xd bdi thUdng va 80 hdac 60 trUdng (46). nghia la tu nhan nii dam nhiem cong viecTa cd the t h i y ciing gid'ng nhU trieu Ly, nudi tam. Katakura phan tich r i n g chenthich chen cung dUdc thi hanh cung vdi hoanh tUdng iing vdi chiing dien binh trongtrUdng hinh. NgUdi pham tdi dn cUdp ne'u Le trieu Hinh ludt la mpt loai dd hinh ldmla l i n d i u thi phat 80 trUdng va thich dien •viec tren dat sd hiiu cua qud'c gia (49). Cd2 chii pham dao. So' chiJ thich chen it hdn the coi la hdp ly ne'u coi Binh tUdng dng vdihdn trieu Ly nen cd cam giac phu hdp vdi chiing chen binh hoac tUdng phUdng binhthilc te hdn. Cud'i cung, trUdng hinh cua trong Le triiu Hinh ludt. Ne'u vay thi coitrieu T r i n cho tha'y hien tUdng gid'ng nhU nhu trong dd hinh cua trieu Ly cd 3 mdcthdi ky qua dp cua trUdng hinh trong Le nhUng chi cd mpt ten gpi la "Binh", day lachdng cd cho tha'y r i n g he thd'ng luat phaptrieu Hinh ludt va che dp cua trieu Ly.cua trieu Ly khdng rd rang.Mpt dieu niia phai de cap tdi trong0 Viet Nam •viec sd dung nhdng ngUditrUdng hinh ciia trieu T r i n va trieu Ly labikhepvao dd hinh lam life lUdng lao dpngsil khdng phan biet nam ndt. NhU da ndi dtren, trUdng hinh trong Le triiu Hinh lugt phai chdng la do y dd bd sung cho -viecchi ap dung vdi nam gidi. Ne'u vay thi thie'u nhan liic thdi dd. Vao trieu Ly cupcnhiing -vi du cd trong tU lieu cua trieu T r i n chien tranh vdi Champa, nay n i m d mienva trieu Ly phai chang tat ca deu la cac Trung Viet Nam, mpt mat de md rpng lanhtrUdng hdp ciia nam gidi? Hay d Hinh phap thd, ngoai ra thi mpt muc dich quan trpngvan chUa cd sii phan biet nam nii vk lieu khac niia dd la bdt tu binh, cheu dd cho
Xem thêm

24 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

JONG CONG TY CO PHANXAY LAP DAU KHI VIET NAMCONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DOCONG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAMDoc lap - Tir do - Hanh phiic~—'~::Ha Not, ngaycS^) thdng^nam 2013QUYET DINHV/v: Giai the Chi nhanh Cong ty Co phan Dau khi Dong Do tai Thanh HoaH0I DONG QUAN TRICONG TY CO PHAN DAU KHI DONG DO- Can cu Dieu le Cong ty Co phan Dau khi Dong Do;- Can cu Quyet dinh s6 12/QD-BDS TCDK-HDQT ngay 15/09/2007 cua HDQTCong ty ve viec thanh lap Chi nhanh Cong ty Co phan Bat dong san Tai chinh Dau khiViet Nam (Nay la Cong ty Co phan Dau khi Dong Do) tai Thanh Hoa;- Can cu To trinh s6 55/TTr-DKDD-TCHC ngay 09/4/2013 cua Giam d6c Cong ty;- Can cir y kien cua cac UV HDQT tai Phieu tong hop y kien so 01/THYKHDQTngay 16/4/2013.QUYET DINHDieu 1:1.1.Giai the Chi nhanh Cong ty Co phan Dau khi Dong Do tai Thanh Hoa ke tungay 29/04/2013.1.2.Thoi chiic vu Giam doc Chi nhanh Thanh Hoa doi voi ong Pham MinhTrung k£ tir ngay 29/04/2013.Dieu 2. Giao Giam doc Cong ty thyc hien cac thu tuc giai the Chi nhanh Cong ty
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

Anh VOCONG TY CO PHAN KHOANG SAN BINH DiNHDia chi: 11 Ha Huy Tap - Quy Nhan — Binh DinhMau se, B09-DN(Ban hanh theo QD so 15/2006/QD-TC ngay20/03/2006 cita BO truing BTCBAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH CHQN LQCQuy 3 nam 2014I- DAc diem hoat &Ong ctia doanh nghiep:1- Hinh thirc so' huu von:Cong ty co phAn Khodng san Binh Dinh thrgc thanh lap theo Quyet dinh s6 09/2001/QD-UB ngdy 08/01/2001 ciiaUBND tinh Binh Dinh ve viec chuyen C6ng ty Khodng san Binh Dinh thanh Cong ty co phAn Khodng san Binh Dinh; Giaychi'mg nhan dang kj, kinh doanh Ian dAu so 35 003 000009 ngdy 08/01/2001; Giay chirng nhan dang ky kinh doanh thay doiIAn tin' 9 ngdy 30/6/2014 do So Ke hoach va DAu to tinh Binh Dinh cap von dieu le Cong ty la: 123.926.300.000 d.2- Linh nrc kinh doanh:San xuAt ding nghiep. Khai thdc, the Wen va tieu thy cdc loci khodng san.3- Nganh nghe kinh doanh:Khai thdc, the bier' khodng san tir quang sa khoang Titan va cdc loci quang, khodng san khdc. Cdc host dOngh8 trqkhai thdc khodng san. Kiem tra, phan tich ky thuat cdc loci quang khodng san. Mua ban cac loci vat ttr, may m6c, thiet biphuc vu khai thdc va the bien cdc loci quang khodng san.H- Nien dQ ke toan, don vi tien to sir dyng trong ke toan:1- Nien di) ke tofu' cua Cong ty:BAt dAu tir 01/01 va ket thfic vdo ngdy 31/12 hang nam.2- Dan vi tien to sir dyng trong ke toan:Dcm vi den to sir dung trong ghi chef) ke toan la d6ng Viet Nam.
Xem thêm

17 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

theo cac quy ch~ cua Cong ty C6 phan Dich vu phan ph6i t6ng hQ'PDau khi.Di~u 7: Phe chuan viec b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhir sau:1. Phe chuan viec Ong Vil Ti~n Duong thoi tham gia thanh vien HQi d6ng quan tri vathoi gift clnrc vu Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Dich vu phan phoi t6nghQ'PDfiu khi k~ ill ngay 01/03/2016.2. Phe chuan viec bfiu Ong Phan Quang Tuan Anh, Ph6 t6ng giam d6c T6ng Cong ty C6phan Dich vu T6ng hQ'PDfiu khi tham gia HQi d6ng quan tri va gift clnrc Chu tich hQid6ng quan tri Cong ty C6 phfin Dich vu phan ph6i t6ng hQ'P Dfiu khi k€ tit ngay01/03/2016.Di~u 8: Thong qua viec mi~n nhiem va bfiu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri1) Thong qua viec mi~n nhiem thanh vien HDQT d6i voi Ong Lam Quoc Khanh.Thai gian mi~n nhiem tit ngay 01/04/2016.2) Phe chuan nhan su bfiu b6 sung tham gia thanh vien HDQT.Ba Doan Phuong Ngoc tham gia HQi d6ng quan tri voi tu each la thanh vienHDQT Cong ty k~ tit ngay 27/04/2016.Di~u 9: Phe chuan Chu tich hQi d6ng quan tri kiem chirc danh Giam d6c Cong ty317Can cu khoan 1 Di~u 26 Dieu l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty C6 phan Dichvu phan ph6i t6ng hQ'P DAu khi quy dinh Chu tich HQi d6ng quan tri kiem nhiem clurcdanh Giam d6c phai duoc phe chuan hang nam tai Dai hci c6 dong tlnrong nien,Dai hQi hQi d6ng c6 dong phe chuan Ong Phan Quang Tuan Anh - Chu tich HQid6ng quan tri kiem nhiem chirc danh Giam d6c Cong ty C6 phan Dich vu phan ph6i t6nghop DAu khi. Trong tnrong hop tim duoc ngiroi co du nang hrc, kinh nghiem va phamchAt lam Giam d6c Cong ty, HQi d6ng quan tri diroc quyen b6 nhiem thay th~ va bao caolai Dai hQi d6ng c6 dong trong cuoc hop gAn nhar,
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

toano Viec trich l~p du phong tlnrc hien thee huang d§n tai Thong nr s6 228/2009/TT-BTCngay7/12/2009 cua BO Tai chinh.4.3 Hang tan khoHang t6n kho diroc ghi nhan thee gia th&p hon gitra gia g6c va gia tri thuan c6 th~ thirc hien duoc, Giag6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bien va cac chi phi lien quan true tiep khac phatsinh d~ c6 diroc hang t6n kho (y dia di~m va trang thai hien tai. Gia tri thuan c6 th~ tlnrc hien la gia bantree tinh tnr di chi phi tree tinh d~ hoan thanh hang t6n kho va chi phi tree tinh cftn thiet cho viec tieuthu chung.Gia g6c hang t6n kho duoc tinh thee phirong phap binh quan gia quyen va diroc hach toan theoplnrong phap ke khai tlnrong xuyen.Dir phong giam gia hang t6n kho dircc trich l~p khi gia tri thuftn c6 th~ thirc hien duoc cua hang t6nkho nho hon gia g6c. Vi~c trich l~p du phong thirc hien thee huang d§n tai Thong nr s6 228/2009mBTC ngay 7112/2009 cua BO Tai chinh.4.4 Cdc khodn ilau tu tai ehinhCac khoan dftu nr vao cong ty con, cong ty lien k€t, cong ty lien doanh va cac khoan dftu nr tai chinhkhac duoc ghi nhan thee gia g6c. DV phong dircc l~p cho cac khoan giam gia dftu nr n€u phat sinh taingay k€t thuc kY k€ toano Viec trich l~p du phong thuc hien thee huang d§n tai Thong tu s6228/2009/TT-BTC ngay 7/12/2009 cua BO Tai chinh,4.5 Tai sdnea iljnh hiru hinbNguyen gidTai san c6 dinh hiru hinh ducc phan anh thee nguyen gia tnr di khau hao liiy k€.Nguyen gia bao g6m gia mua va toan bo cac chi phi ma Cong ty bo ra d~ c6 diroc tai san c6 dinh tinhd€n thai di~m dira tai san c6 dinh d6 vao trang thai sful sang S11 dung, Cac chi phi phat sinh sau ghinhan ban dftu chi duoc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh n€u cac chi phi nay chac chilo lam tang loiich kinh t€ trong nrong lai do S11 dung tai san d6. Cac chi phi khong thoa man di~u kien tren duoc ghinhan la chi phi trong ky,
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Cong ty CB phdn Dja fie Sai Gim ThU'ong Tin va cac cong ty conThuy~t minh bao cao tai chinh hQ'P nhftt giii'a nien ilq cho giai ilo\ln sau thang k~t thucngay 30 thang 6 ni'im 2014 (ti~p theo)Milo B 09a - DN/HN(d)Cac khoan ildu tU'Cac khoim ddu tu, ngo~i trir khoim ddu ttr vao ci\ng ty lien k~t duqc phim anh theo nguyen gia. Dl,l'phong fiam gia ddu tu duqc l~p khi ghi thi tru!mg cua khoim ddu tu giam xubng thdp han nguyen giaho\ic neu cong ty nh~n ddu tu bj 16. Dl,l' phong dugc holm nh~p n~u vi~c tang gil\ tri c6 th8 thu h6i saud6 c6 th8 lien h~ m9t each khlich quan t&i m9t S\f ki~n phat sinh sau khi khoan d\f phong nay dugcl~p. Khoan d\f phOng chi dugc hoan nh~p trong ph~m vi sao cho gia tri ghi sb cua cac khoan ddu tukhong vuqt qua gia trj ghi sb cua cac khoim ddu tu nay khi gill djnh kh6ng c6 khoim d\f phong nao dadugc ghi nh~n.(e)Cac khoan phii thuCac khoim phlli thu khlich hang vii cac kholln phai thu khac dugc phan llnh theo nguyen gia trir di d\fphong ,ng phai thu kh6 doi.(f)H!mg tAn khoHang t6n kho dugc phim anh theo gill thdp han giua gia gbc vit gia tri thudn c6 th8 th\fc hi~n duqc.Gia gbc dugc tfnh theo phuang phap th\fc t~ dich danh vit bao gbm tAt ell cac chi phi phat sinh d8 c6duqc han~ t6n kho & dja di8m vit tr~ng thai hi~n t~i. Dbi v&i thanh phdm vit san phdm d& dang, giagbc bao gom quySn s\r dvng ddt, chi phf phat tri8n ddt vit cas& h\1 tdng vit chi phi xiiy dl,l'ng. Nguyen
Xem thêm

66 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Tai san c6 djnh hfru hinh, thinh, tai san c6 djnh vo hinh dti'Q·c ghi nh~n thco nguyen gi{t, hao mon luy k~ v{t giit tri ~.:on l~ti.Kh~u hao dugc trich theo phtrang phap dtrcmg thftng. T) I~ kh~u hao Tai san c6 dinh hfru hinh. n> hinh dtrqc ap d\1ng theaThong tu 45/20 13/TT-BTC ngay 25/04/2013 do 13(> Hi Chinh ban hanh. lhtri gian kh:lu hau du1.n.: tinh nlw sau·- Phuong ticn v~n tai- Thi€t bi van phong06 nam03- 05 niim- Ph~n m6m vi tinh, ban quy~n plu'in m~m 0 I - 03 nl"1111Th ue tai sanCac khofm ti~n thue theo hgp d6ng thue ho~t d(>ng dtr(YC h~ch toan vao 1-.~t qua ho~lt d(>ng kinh doanh trnng I-.) th~:o phtrangplu'lp ducmg th~ng trong thai h~n cua llgp d6ng thue. Trong ky k6 to{m 6 thimg dftu nam 20 14 khong ph itt sinh ngh i~p "\'nay.Nguyen tic ghi nh~n cac khoan d~u ttr Hti chinh :Cac khoiin d§u tu vao Cong ty con, cong ty lien k~t. dtrQ·c k8 toan theo plnrung phitp gia gf1c I 9·i nhu(ln thuAn dtrc_l"~.: ~.:hia ttrcong ty con, cong ty lien k~t phat sinh sau nga) d~u ttr dtrqc ghi nh~in ':io Bao clto Kct qua ho:.tt th>n!.! k inh thu h Ca~.:khoan chia khac (ngoai lgi nhu~n thufin) dtrQ·c coi Ia ph~n thu h6i cac h.l10an dau tu 'it dLr~r~ Fl" nh~in ta khvan g1am trtt giag6c dfiu ttr. Trong kY k~ tmin 6 thang d~u nam 2014 khong ph~it sinh nghiGp vv ncly.Cac khoan v6n g6p lien doanh : Khoan d~u tu vi10 cong t) lien doanh chrc;rc k~ toan theo plnmng pluip gift goc. l\.l10an v6ngop lien doanh khong di~u chinh theo thay d6i cua ph~n sa htru cua cong ty trong tcao kSt qua kinh doanh cua cong ty phan anh khoan thu nh~p dtrqc chia ttr lqi nhu:)n thu:1n lti\ k0 cua U1ng ty lien d11anhphat sinh sau khi gop v6n lien doanh. Trong ky "-~ toan khong phat sinh nghi~p '\1 11'em
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ

thanh chi phi tai chinh va khoan phai tra nd g6c nham dim bio tj, le lai suiit dinh kj, co dinh tren s6 du' nd con lai. Chi phi thuetai chinh du'Oc ghi nhan van ket qua host deng kinh doanh , tat khi cac chi phi nay trite tiep hinh thanh nen tai san di thue,trong tradng hOp do se dude vin hea then chinh sach k6 toan cua Cong ty v8 chi phi di vay. C21C tai san di thue tai chinh throekhfiti hao tren thdi gian hGu dung adc tinh tadng tai nha dp dung voi tai san thuec se's hUu cua Cong ty hoac tren thdi gian dithue, cu the trong truting hOp thdi gian nay: nhOm phadng den van tai : 5 nam ; nhem MMTB : 7 nam.- Chi phi xay dting cci bin : Cdc tai san dang trong qua trinh xay dang phuc vu muc dich san xua-t , cho thu6, quin tri hoac chobtit kji muc dich nao khac dadc ghi nhan then gia g6c. Chi phi nay bao g6m chi phi dich vu va chi phi lai vay c6 lien quan phishdp vdi chinh skich k6 toan caa Cong ty. Viec tinh kha-u hao ctia cac tai san nay dacic kip dung gi6ng nha vdi cac tai san khkic,bat dau tit khi tai san Ci van trong thdi sEn sang sft dung5. Cac khoin ddu tif tai chinh : Back ghi nhan bat dau ngay mua khoan dau tit ya du'Oc xkic dinh giki tri ban dau theonguyen gia va cac chi phi lien quan den giao dich mua cac khoan dauTai cac nam tai chinh tiep then, cac khoin dau tit thick XkiC dinh then nguyen gia tat cac khoin giim gia dauDa phong giam gia dau tit tai chinh (lack trich lap then cac quy dinh caa k6 toan hien hank6. Cac khoin tra tritdc dai han : bao gem khoin tra tradc tien thue ha tang, 10i the kinh doanh phdt sinh khi xac dinh gid tridoanh nghiep de CPH va cac khoan chi phi tra trade dai hip khkicLOi the KD phat sinh khi xdc dinh GTDN de CPH k6 tit ngay 1/2/2010 vdi s6 tien 6.580.700.000 VND va lode tinh phan bethen phubrig phap duting thang tren thdn gian hUu dung adc tinh cua 10i the KD trong yang 3 nam .viec phan be nay phi hopvdi cac quy dinh hien hang c6 lien quan tai Viet nam ( CV 1560/BTC-TCT ngay 29/1/2011 ve viec phan b6 gid tri lOi the KD )Chi phi thue ha tang bai cang SMBD vdi so- tien 107.135.643.174 deng, dacic phan be van ben can ket qua host Ong kinhdoanh trong thdi gian thue 49 nam tinh tit ngay 16/9/2010.10Cac khoin CP tra trade dai hip khac bao gdm gia tri CCDC, linh kien loci nha da xudt dung va &Plc coi la c6 khi nang dem14i ldi ich kinh to trong Luang lai cho cong ty vdi thdi gian tit mot nam Era len. Cac chi phi nay du'Oc von haa du'oi hinh thac cackhoan tra tru'dc dai han va dttOc phan be vim BC ke-t qua host ding kinh doanh , sit dung phYdng phap du'dng thing theo thdigian hTu dung u'etc tinh7. Nguyen tae va phddng phi!) ghi nhan doanh thuDoanh thu ban hang: ducfc ghi nhan khi ddng thdi thda man ale di8u kien sau :
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Gi6ng cay tr6ng Ha Tay va Cong ty CP Gi6ng Nong lam nghi~p Quang Nam duqc I~p cho kY kStoan kSt thlle vao ngay cu6i ky kS toano Vi~e kiSm soat nay d;;ttdUQ'ekhi Cong ty ID(!e6 kha nangkiSm soat cac chfnh sach tai chinh va ho;;ttdQng cila eac eong ty nMn dAu tu nhfun thu dUQ'e-lqifeh tU·ho;;ttdQng eua Cong ty con.Lqi feh e6 dong thi~u s6 trong tai san thuAn cua cong ty con hQP nhAt dUQ'exae dinh la IDQtchitieu rieng bi~t tach khoi phAn v6n ehu so' hfru cua Cong ty. LQ'ifeh cua c6 dong thi~u s6 bao g6tngia tr, cic Iqi fch cua c6 dong thiSu s6 t~i ngay hQP nhAt kinh doanh ban dAu va phAn Igi ich cuac6 dong thic3us6 trong Sl! bi~n dQn~ cua t6ng v6n ehil sa huu k~ tl1 ngay hqp nhAt kinh doanh.Cae khoan 16 tuO'ng ung v6"iphAn von cua c6 dong thi~u s6 vUQt qua phAn v6n eua hQ trong t6ngv6n ehu so' hu'u eua Cong ty eon dll'gc tinh giam vao pbAn lqi lch eila Cong ty trlr khi c6 dong'thi6u s6 co nghTa V\l rang bUQcva c6 khAnang bu dip khoan 16 do.Trong tnrcmg hqp cAn thi€t, bao cao tai ehinh ella cong ty eon duQ'c diSu chinh dS cac ehinh sachk~ toan dU'Q'cap d1,lngt~i Cong ty tn(! va eong ty con la gi6ng nbau.Cac khoan tim nh~p va ehi phi chua thllc hi~n tl1 cac giao dieb n9i b9 va eac s6 du nQ1bQ giuaCong ty m(! va eong ty con duge lo;;tibo khi hQP nh~t bao eao tai chinh. Khoan liii vay va 16 chuath~Tehi~n phat sinh ill cae giao dich vai cae cong ty lien k~t duQ'c h~cb toan theo phu'O'ngphapv6n chu so' hG'udUQ'ctrl1 vao khoan dAu tlf trong ph~m vi lqi feb cua Cong ty va cac cong ty cont~i cong ty lien k€t.HQ'pnh;h kinh doanh dU'qc h~eh to an thea phu'o'ng phap mua t~i ngay mua, la ngay chuySn giaoquy€n kic3tnsoat giG'aCong ty va cae cong ty con.Thuyet minh Bao cao tai chinh fa m9t b9 phrJnkh6ng lach rf3'icia Bao cao fai chinh7CONG TY CO pHAN GIONG CAY TRONG TRUNG UONGDia chi: sf>01 Luong Dinh ella, Phuong Phuong Mai, Quan Df>ngDa, TP Ha NQiTHUYET MINH
Xem thêm

28 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

ChOng toi da thuc hien cong tac soot xet bao cao tai chinh tOng hgp giva nien c/0 theo Chuan muc kiem toan VietNam ve cong tac soot 'ca. Chan muc nay yeu can ding tic soot xet phai lap Ice hoach va thuc hien de co su dambao vira phai rang bao cao tai chinh gift nien dO khong china dung nhang sai sat trqng yeu. Cong tic soot xet baogiirn chi* yeu la viec trao dOi veri nhan su cOa cong ty va Sp dung cac thu tuc phan tich teen nhang thong tin taichinh; cong tic nay cung cap mOt mirc TO dam bao thap han cong tac kiem toan. Ching toi khong thuc hien congviec kiem toan nen khong dua ray kien kiem toan.Teen ca so cong tic soot xet dm chitin toi, cluing toi kitting thay có su kien nao de ching toi cho rang bao cao taichinh tOng hap era nien di) kern theo day khong phan anh trung thuc va hap ly tren cac khia canh twig yeu phihqp vii chuan muc ke toan Viet Nam va cac quy dinh phap15/ ca lien quan.Th`••■TVV'i0 MalducicsootxetlaBaocaotaichinhriengcuanhadidOChing toi xin luu S/, Bao cao tai chinh tong hqp gift nienDP itdau tu, do do cac lchoan dau tu vao Cong ty con, cong ty lien ket, lien doanh dtrac trinh bay theo phucmg phap gia AM
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

diroc khach hang thanh toan phat sinh d6i voi s6 du cac khoan phai thu tai thai di~m k8t thuc IcY k8toano Viec trich I~p du phong thirc hien theo huang dfu1 tai Thong tir s6 228/2009/TT-BTCngay07/12/2009 cua BQ Tai chinh.4.3 Hang tnn khoHang t6n kho duoc ghi nhan theo gia thfrp hon gitra gia g6c va gia tri thuan co th~ thirc hien duoc. Giag6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch8 bi8n va cac chi phi lien quan tnrc ti8p khac phatsinh d~ co diroc hang t6n kho a dia di~m va trang thai hien tai. Gia tri thuan co th~ thuc hien la gia baniroc tinh tnr di chi phi iroc tinh d~ hoan thanh hang t6n kho va chi phi tree tinh cftn thiet cho viec tieuthu chung.Gia g6c hang t6n kho dircc tinh theo phuong phap binh quan gia quyen va dUQ"chach toan theophirong phap ke khai thirong xuyen.Dir phong giam gia hang t6n kho duoc trich I~p khi gia tr] thuan co th~ thirc hien diroc cua hang t6nkho nho hon gia g6c. Viec trich I~p du phong thuc hien theo huang dfu1tai Thong nr s6 228/2009/TTBTC ngay 07/12/2009 cua BQ Tai chinh,4.4 Cdc khoiin iltm tu tai ehlnhCac khoan dftu tu vao cong ty con, cong ty lien k8t, cong ty lien doanh va cac khoan dftu nr tai chinhkhac diroc ghi nhan theo gia g6c. DV phong duoc I~p cho cac khoan giarn gia dftu nr n8u phat sinh taingay k8t thuc IcY k8 toano Vi~c trich I~p dir phong thirc hien theo huang dfu1 tai Thong nr s6228/2009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua BQTai chinh.4.5 Tai siin en ilinh hii'u hinhNguyen gidTai san c6 dinh htru hinh dircc phan anh theo nguyen gia trir di khfru hao IGyk8.Nguyen gia bao g6m gia mua va toan bQ cac chi phi ma Cong ty bo ra d~ c6 diroc tai san c6 dinh tinhd8n thai di~m dira tai san c6 dinh d6 vao trang thai sfuJ sang su dung. Cac chi phi phat sinh sau ghinh~ ban dftu chi duoc ghi tang nguyen gia tai san c6 dinh n8u cac chi phi nay chac chan lam tang loiIch kinh t8 trong nrong lai do su dung tai san d6. Cac chi phi khong thoa man di€u kien tren duoc ghinhan la chi phi trong IcY.Trang 6
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Thi~t k~ xay dl,lng cong trinh dan d\lTIgva cong nghi~p;Thi~t k~ I~p difltthi~t bi, cong ngh~ h~ th6ng thi cong khi gas cong trinh xay dl,lng;Giam sat thi cong, xay dl,lng va hoan thi~n cong trinh dan d\mg va cong nghi~p.CONG TV CO PHAN DAu TIJ" PHA T TRIEN GAS DO THJT~ng 4 - Toa nM Vi~n D~u khi Vi~t Narn, s6 167 Trung KinhBao cao tai chinhThanh ph6 Ha NQi, CHXHCN Vi~t NamCho nam tai chinb k~t thUc ngay 31 thang 12 nam 2014THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (Ti~p theo)MAU SO B 09-DNCac thuyit minh nay la m9t b9 phrjn h(Y]JthiJnh va can atr(Tca9c a6ng thai wyi baa cao tai chinh kem theoBao cao tai chinh kern theo duqc trinh bay bang D6ng Vi~t Narn (\'ND), theo nguyen t~c gia g6c vapM hqp vo; chuftn mlJc k~ toan, ch~ dQ k~ toan doanh nglll~p Vi~t Narn va cac quy dinh phap Iy co lienquan d~n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh.Bao cao tai chinb kern theo khong nharn pMn anh tinh hinh tai chinh, k~t qua ho~t dQng kinh doanh vatinh hinh luu chuy~n ti~n t~ theo cac nguyen cic va thong I~ k~ toan duqc chiip nh~n chung ~i cac nuackhac ngoai Vi~t Narn.Ngay 22 thang 12 narn 2014, BQ Tai chinh dii ban Mnh ThOng tu s6 200/2014/TT-BTC ("Thong tu200") huang dful ap d\illg ch~ dQ k~ toan cho doanh nghi~p. Thong tu nay se co hi~u IlJc cho nam taichinh b~t d~u vao ho~c sau ngay 01 thang 01 nam 2015. Thong tu 200 thay th~ cho cac quy dinh v~ ch~dQ k~ toan doanh nghi~p ban Mnh theo Quy~t dinh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 3 narn 2006 cuaBQ Tai chinh va Thong tu s6 244/2009/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2009 cua BQ Tai chinh. BanGiam d6c Cong ty dang danh gia rnuc dQ anh hm'mg cua vi~c ap d\illg Thong tu nay d~n cac bao cao taichinh trong tuang lai cua Cong tyoVi~c l~p bao cao tai chinh twin thu theo chuftn rnlJc k~ toan, ch~ dQ k~ toan doanh nghi~p Vi~t Narn va
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

voi IQ'inhuan thu~n diroc trinh hay tren Bao cao KSt qua heat dOng kinh doanh vi khong baog6m cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thuS hoac dircc khan tnr trong cac ky khac (bao g6m ca16 mang sang, nSu co) va ngoai fa khong hao g6m cac chi tieu khong chiu thue hoac khong duockhAu tnr.Vi~c xac dinh thuS thu nh~p cua Cong ty can cir vao cac quy dinh hien hanh v€ thue. Tuy nhien,nhfrng quy dinh nay thay d6i theo nrng thai ky va viec xac dinh sau cling v€ thue thu nhap doanhnghiep tuy thuoc vao kSt qua kiSm tra cua Co quan thue co tharn quyen.Cac loai thuS khac diroc ap dung theo cac Luat thuS hien hanh tai Vi~t Nam.Cae ben lien quanDuoc coi la cac hen lien quan la cac cong ty con cua Cong ty M~, cac ca nhan true tiSp hay giantiSp qua m(>thoac nhieu trung gian co quyen kiem soat cong ty hoac chiu su ki~m scat chung voiCong ty. Cac hen lien kSt, cac ca nhan nao tnrc tiep hoac gian tiSp nam quyen bieu quyet cuaCong ty ma co anh huang dang kS d6i voi Cong ty. Nhtrng chirc trach quan ly chu ch6t nhirGiam d6c, vien chirc cua cong ty, nhirng thanh vien than c~n trong gia dinh cua nhfrng ca nhanhoac cac hen lien kSt nay hoac nhtrng cong ty lien kSt voi cac ca nhan nay cling duoc coi la henlien quan.Bao cao be) ph~nB(>phan la thanh ph~n co thS phan biet diroc cua Cong ty tham gia vao viec cung dp san pharnhoac dich vu co lien quan (hO ph~n theo linh VIJC kinh doanh), hojic vao viec cung dp san phamhoac dich vu trong pham vi mOt moi tnrong kinh tS cu th~ (hO phan theo khu vue dia ly) rna b(>ph~n nay co rui ro va IQ'iich kinh tS khac voi cac hO phan kinh doanh khac. Ban giarn d6c chorAng Cong ty heat dOng trong mot hO phan kinh doanh chinh la xay I~p va hoat d(>ngtrong mothO phan theo khu VIJC dia Iy duy nhAt la Vi~t Nam. Do khong co SIJ khac biet dang k~ v€ bo phantheo Iinh VIJC kinh doanh cling nhu b(>ph~n theo khu VIJC dia ly, do do, Ban giam d6c Cong tycho rAng khong cAn thiSt phai I~p Bao cao hO phan,13,T
Xem thêm

28 Đọc thêm

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT ĐỊA LÝ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT ĐỊA LÝ

trai rOng.Cau 3 (3,0 tldm)a) Phan tich anh hUOng clla Bi~n Dong d~n khi h~u va tai nguyen thien nhien vUngbi~n Vi~t Nam.b) Chung minh D6ng b~ng song Cuu Long co nhi~u lo~i dftt khac nhau. Giai thich visao dftt phen, dftt m~n co di~n tich Ian nhftt.Cau 4 (3,0 tli€m)a) Can Cll vao nhfrng chi tieu nao d€ chia khi h~u Vi~t Nam thanh mi~n khi h~u phi aB~c va mi~n khi h~u phia Nam? D\l'a van Atlat Dla Ii Vi~t Nam va ki~n thuc da hoc hayphan tich S\l'khac nhau v~ phan mua Cllahai mi~n khi h~u tren.b) Phtln tich anh hUOngcua do cao va huang nlii tai S\l'phan b6 IUQ11gmua clla nu6c taoCau 5 (3,0 tlie"m)DtJa van Atlat Dla Ii Vi~t Nam (bi~u d6 Dan s6 Vi~t Nam qua cac nam) va ki~n thucda hoc, hay phan tich qua trinh do thi hoa nu6c ta thai ki 1960 - 2007. Anh huang clla quatrinh do thi hoa d6i v6i phat tri~n kinh t~ - xa hoi(3 ')Ia nuacta?..
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tổng hợp văn mẫu lớp 11, Văn mẫu THPT

TỔNG HỢP VĂN MẪU LỚP 11, VĂN MẪU THPT

Tổng hợp văn mẫu lớp 11, Văn mẫu THPT,nhung bai van hay lop 11 hoc ki 2,bai van mau lop 11 hoc ki 2,phan tich kho tho dau bai voi vang,cac bai van phan tich lop 11 ki2,van 11,nhung bai van hay lop 11 ve nghi luan van hoc,bài văn cảm nhận thiên nhiên và cái tôi trữ tình của xuân diệu trong 11 câu thơ đầu bài thơ vội vàng,nhan đề bài thơ tràng giang (18) phân tích nhan đề tràng giang (13) nhan đe trang giang (12) ý nghĩa nhan đề bài thơ trang giang (11) giải thích nhan đề tràng giang (10) phan tich loi de tu trong bai trang giang (8) nhung bai van hay lop 11 hk2 (3) phan tich kho tho dau tac pham vội vàng (3) đời thừa (47) đời thừa nam cao (35) phân tích đời thừa (17) doi thua cua nam cao (15) doi thua nam cao (12) Doi thừa (12) những bài văn hay 11 (11) phan tích khổ đầu bài thơ vội vàng (3)
Xem thêm

51 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

- Co tire chi tra phan clau dat 12%.- Thu nhap cüa nguai lao d'Ong on dinh so voi nam 2014.*Ke hoch Oat trien trong ttrang lai: ,Tiep tic khai thdc thi, truang truyen thong, tap trung ngu6n lyc phat tri6n mohinh kenh phan ph6i Bancassurance, lay khu vyc nonP, nghiep Wong thon, nong danlam thi truang chu dao.Myc tieu chien lugc la dua ABIC tr&. thanh mOt doanh nghiep bao hiem có uytin ye chAt hang va phong cach phyc vu khdch hang chuyen nghiep, nhAt la datsuy tinhang dau trong cong tdc &dm dinh ton that, giai quyet khieu nai, chi tra tien boithuang thuan lgi, minh bach, nhanh chong va chinh xac cho khdch hangIV. Danh gia ciia HDQT v hot dOng cila ding ty.1. Danh gia cita HDQT 14 the 111 at hoat Ong ctCa cong ty.Nam 2014 la nam ri&'n kinh te' Via Nam tip tic kilo khan, do do da tdc Ongden hoat dOng kinh doanh cüa cong ty. Tuy ,nhien Lanh dao cOng ty dä kien tri theodinh hung myc tieu kinh doanh va toan the CBNV cong ty da doan ket, n lycgang hoan thanh va hoan thanh vugt mdc cdc chi tieu ke hoach do Dai hi d6ngdong va Hi dong Quan tri giao, the hien tren cdc inat sau:- Tong doanh thu ban hang dat 107% Ice hoach nam do HDQT giao.- Corm tac giai quye't b6i thuemg bao hiem da có nhang cai thin, dam bao dugc quy&l.Igi chinh clang cüa khdch hang va cOng ty, kiem sodt tot t le boi thuang mire thaphan mix ke hoach giao.- Trich lap 136 sung day du cac guy dr phong nghiep v1.1, tong guy du phong nghiep vud'L 31/12/2014 la: 461,3 t57d6ng.- Chap hanh day dU nghTa vyvi Ngan sach Nha nuac, thgc hien trich lap quy hang\fa phan phoi tien hang cho riguai lao d6ng theo dung quyet righi cua Hi &mg Quailtri va quy dinh cUa cOng ty.- Lgi nhuan truck thue dat 118% ke hoach kinh doanh nam do HDQT giao, tangtruong 104,1% so vai 2013.- Nauon nhan sr darn bao gift on dinh va tirng buac nang cao ye chat lung, to chin:
Xem thêm

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề