Y NGHIA CUA MOT SO TRANH DAN GIAN VIET NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "Y NGHIA CUA MOT SO TRANH DAN GIAN VIET NAM":

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

tiep tuc mo rong quy mo kinh doanh mat hang gas, bia, nrou - mroc giai khat.- Giao chi tieu k~ hoach cu thS d6i voi tung phong, ban, donviec nguoi lao dong.vicosa, tao dQng lire lam- Ti~p tuc duy tri va phat trien cac loai hinh dich vu,2/. V~ heat dong d~u nr xay dung - kinh doanh CSHT KCN:- Xay dung chuang trinh quang ba va chinh sach thu hut d~u nr vao KCN Tay Bac CUChi giai doan mo rong.- Kip thai trien khai d~n bi giai toa KCN Tay B~c CU Chi giai doan mo rong,- Thuc hien dung tien dQ cac cong trinh ca so ha.3/. V~ heat dong d~u tu kinh doanh tai chinh:Chu dong can d6i nguon von kinh doanh hop ly, tranh thu nguon ti~n nhan r6i thirchien d~u nr tai chinh gop phan tang doanh thu va hieu qua cho Cong ty.5/. Gial trtnh cua Ban gidm dbc dbi voi j kiin kiim todn: Khong co.IV. Danh gia cua HQi dang quan tr]V~hoat dQng cua Cong ty:1/. Bdnh. gid cua H9i dang qudn trj vJ cdc m(zt hoat d9ng cua Cong ty:Trong nam 2012 Cong ty hoat dong tren cac Iinh virc sau:
Xem thêm

40 Đọc thêm

Lý luận chung về cơ chế thực thi luật quốc tế bình luận và đánh giá về cơ chế thực thi luật quốc tế đại học luật huế nguyễn thùy lương

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CHẾ THỰC THI LUẬT QUỐC TẾ BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CƠ CHẾ THỰC THI LUẬT QUỐC TẾ ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ NGUYỄN THÙY LƯƠNG

nhận định đánh giá về thị trường vàng hiện nay×đánh giá nguy cơ hội chứng down×đánh giá về năng lực lãnh đạo quản lý×tieu luan ve phan tich y nghia cua viec quy dinh cac nguyen tac ve kinh doanh bat dong san trong luat kinh doanh bat dong san 2006 anh chi co binh luan và danh gia gi ve cac nguyen tac nay trong thuc tien trien khai×chuyên đề hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị việt nam vinasinco×thực trạng nhiễm hiv bệnh lao afb và đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng ở nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh đắk lắk× Để có kết quả cao tại thứ hạng tìm kiếm tieu luan ve phan tich y nghia cua viec quy dinh cac nguyen tac ve kinh doanh bat dong san trong luat kinh doanh bat dong san 2006 anh chi co binh luan và danh gia gi ve cac nguyen tac nay trong thuc tien trien khaibằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh rằng cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động và sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốclý luận và thực tiễn về giám định tử thico so ly luan va thuc tien ve viec xoa doi giam ngheo cho ho nong dancơ sở lý luận và thực tiễn về xoa doi giam ngheothí nghiệm công nghệ sinh học tập 2 nguyễn đức lượnggiải pháp nâng cao chất lượng thanh toán quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước là yêu cầu bức thiết có ý nghĩa cả về lý luận và hoạt động thực tiễnluận vănphân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của ngân hàng tmcp đại dương oceanbank pdfnhunng van de chung bao ve quyen loi nguoi tieu dung ly luan va thuc tiencơ chế thi hành quyết định của trọng tài thương mại những vấn đề lý luận và thực tiễ
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

chung toi la dira ra y kien v~ bao cao tai chinh rieng dua tren k~t qua cua cuoc kiern toan.hanh kiem toan theo cac chuan mire ki~m toan Viet Nam. Cac chuan rmrc nay yeu c§u chungrmrc va cac quy dinh v~ dao due nghe nghiep, lap k~ hoach va thuc hien cuoc kiem toan o~bao hQ'P ly v~ viec li~u bao cao tai chinh rieng cua Cong ty c6 con sai s6t trong y~u haykhong.Cong viec kiern toan bao g6m thirc hien cac thu tuc nham thu thap cac bang chirng kiern to an v~ cac s6 li~u vathuyet minh tren bao cao tai chinh rieng. Cac thu tuc kiern toan duoc hra chon dua tren xet doan cua kiem toanvien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trong bao cao tai chinh rieng do gian lan hoac nham I~n. Khithuc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat nQi bQ cua Cong ty lien quan o~n viecI~p va trlnh bay bao cao tai chinh rieng trung thuc, hQ'P Iy nharn thiet k~ cac thu tuc kiem toan phu hQ'P voitinh hinh thuc t~, tuy nhien khong nharn muc dlch dira ra y ki~n v~ hieu qua cua kiern soat nQi bQ cua Cong ty.Cong viec kiern toan cGn~ bao g6m danh gia tin,h thich hop cua cac chinh sach k~ to~n oU,cap dung va tinhhop Iy cua cac uoc tinh ke toan cua Ban Giam ooc cling nhu danh gia viec trlnh bay tong the bao cao tai chlnhrieng.Chung toi tin tuong r~ng cac bang chirng kiem toan rna chung toi da thu th~p duoc la o§y ou va thich hQ'P lamco s6 cho y ki~n ki~m toan cua chung toi.Y kiln cua Ki€m todn vienTheo y kien cua chung tci, bao cao tai chfnh rieng oa ph an anh trung thirc va hQ'P Iy, tren cac khia canh trongy~u, tinh hinh tai chinh cua Cong ty tai ngay 31 thang 12 nam 2015, cling nhir k~t qua heat oQng kinh doanhva tinh hinh hru chuyen tien t~ cho narn tai chinh k~t thuc cling ngay, phu hop voi chuan mire k~ toan, ch~ oQk~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy oinh phap Iy c6 lien quan o~n vi~c I~p va trlnh bay bao cao taichinh rieng.saTen Deloitte dlJ'Q'cdung CI~chi mot ho~c nhi~u tMnh vien cua Deloitte Touche Tohmatsu Limited, mot c6ng ty TNHH c6 tn,lt~i Anh.
Xem thêm

37 Đọc thêm

KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA

từ New Zealand, Australia, nhưng kiểm tra sổ sách lại có xuất xứ từTrung Quốc, Thái Lan.Nguồn: Báo VOV – Đài tiếng nói Việt Namhttp://vov.vn/Doi-song/Buoc-tai-che-sua-Grow-milk-IQ-vi-khongco-DHA/194970.vovKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮATÌNH HUỐNG CÓ THỂ CẦN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNHTháng 8-2012 : một số sản phẩm sữa Nhật Bản: wakodo vàmolinaga có hàm lượng iot thấp dưới mức quy định vừa bịHông Kong –Trung Quốc thu hồiNguồn: Báo VietnamPlus – TTXVNhttp://www.vietnamplus.vn/hong-kong-thu-hoi-sua-tre-emwakodo-va-morinaga/156867.vnp24/4/2016KIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮATÌNH HUỐNG CÓ THỂ CẦN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNHNgày 28-3-2013: Công ty Xile Lier trụ sở tại thành phố TôChâu ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã bị phát hiệntrộn sữa nhập khẩu từ Hero Group (Thụy Sĩ) với những sữabột trẻ em đã hết hạn.Nguồn: Báo VietnamPlus – TTXVNhttp://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-lai-xay-ra-mot-vu-beboi-sua-bot-tre-em/194102.vnpKIỂM ĐỊNH NGUỒN GỐC SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA
Xem thêm

13 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ SINH 2015

MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ SINH 2015

bai tap ly sinh nam 1 bao gom nhieu bai tap hay va sat voi de thi. Ben canh do cung co nhieu dang bai gan voi kien thuc pho thong. mot so bai tap ly thuyet nhom. mot so bai tap nang cao.mot so bai lien quan den de thi ly sinh cua truong qua cac nam

6 Đọc thêm

Danh lam thắng cảnh(1)

DANH LAM THẮNG CẢNH(1)

gioi thieu ve ha noi la mot thang canh noi tieng cua viet nam. Đây là một nơi đã lưu giữ rất nhiều những di tích thời xưa và đặc biệt là văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú phải kể đến những món như là:bún chả, nem của bể, bún đậu mắm tôm cùng với lòng hiếu khách của người dân nơi đây.

8 Đọc thêm

TIM HIEU ELEARNING VA THIET KE GIAO TRINH DIEN TU PHAN TICH THIET KE HE THONG THONG TIN

TIM HIEU ELEARNING VA THIET KE GIAO TRINH DIEN TU PHAN TICH THIET KE HE THONG THONG TIN

d~n phat triSn con nguoi, phat trien nguon nhan hrc chit lUQ11gcao. Di~u nay doihoi phai co plnrong phap day va hoc moi dS phat huy t6i da tinh tich cue va tinhthftn tu hQCcua hoc vi en duoiS1)'huang d~n cua nguci thfty.Tren thirc t~ s6 hrong twang dai hoc cao d~ng tang len dang kS cling voi nhtrngthay d6i v~ muc tieu, chuang trinh, nQi dung va phirong phap giao due ... Tuy nhienv~n con nhi~u bit C?P trong plnrong phap day va hoc truyen thong: d~ cao vai trocua nguoi thfty va xem nhe tinh chu dong cua tro.Gftn day, thuat ngtr Elearningdii b~t dftu duoc bi~t d~n tai Viet Nam. Day la mot},huang di moi va thu hutS1)'quan tarn ngay cang nhiSu cua cac t6 clnrc, cong ty, donvi giao due dao tao, d~c biet la cac twang dai hoc cao d~ng, cac vien nghien ciruirng dung CNTT. HQ IAn hrot gioi thieu san pham Elearning cua minh, trong do BQGiao Due - Dao Tao va cac cong ty, t6 chirc Ian: t?P doan FPT, cong ty Di~n toanva truyen s6 lieu (VDC) ...Eleaming da, 'dang va se tro nen thuc su cAn thiet d6i voi giao due. Nh~m muc dich
Xem thêm

11 Đọc thêm

KHÁI QUÁT VỀ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM

KHÁI QUÁT VỀ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM

dưới thời Hậu lê (1533-1788), song song với việc in và phát hành tiền giấy,cũng như đạo Phật thịnh hành. Tác giả luận văn cũng đồng ý với quan điểm8này. Thực ra đây không hẳn là tìm về nguồn gốc mà là tìm thời điểm xuấthiện tranh dân gian Việt Nam. Vì rằng ngay từ xa xưa, người nguyên thủy ởnước ta, qua lao động đã dần nảy sinh ý thức thẩm mĩ. Bắt nguồn xa từ nghệthuật nguyên thủy, nghệ thuật tranh dân gian nảy sinh, phát triển trong nhândân lao động. Nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ và tínngưỡng của công chúng ngày càng rộng rãi, các nghệ nhân dân gian đã làmtranh và tìm cách cải tiến phương pháp sản xuất. Muốn có số lượng lớn tranhcác loại và bán với giá rẻ phù hợp túi tiền của người nông dân, phần lớn làngười nghèo thì người thợ làm tranh không thể dừng lại ở phương pháp vẽtranh bằng tay từng tờ tranh mà phải phát minh, cải tiến bằng cách in hàngloạt.Năm 1396, vào cuối thời Trần, Hồ Qúy Ly cho phát hành tiền giấy gọilà “Thông báo Hội sao”. Các hình vẽ rong, sóng, mây, rùa, lân, phượng,rồng là họa tiết được vẽ trên đồng bạc. Những hình vẽ quen thuộc, phù hợpvới cuộc sống sinh hoạt và đời sống tâm linh của người dân lao động nên rấtđược yêu thích. Chính vì được mọi tầng lớp nhân dân yêu thích nên các nghệsĩ dân gian đã sử dụng phổ thuật khắc in tinh tế từng tờ in đều rất chính xác.Và chỉ mấy thập kỉ sau, Lương Nhữ Hộc (người Hải Dương) đỗ thám hoathời Lê Thái Tông (1434-1442) khi đi biến rộng rãi trên tranh khắc gỗ dângian. Nghệ thuật vẽ tiền đạt đến đỉnh cao, kỹ sứ nhà Minh ông đã tìm hiểuthêm nghề in ván gỗ của Trung Quốc. Về nước ông cải tiến ván gỗ và cách incổ truyền của ta, rồi dạy lại cho dân làng Hồng Lục và Liễu Tràng quê mình.Ông trở thành “tổ sư” nghề in khắc ván từ đấy. Nghề in khắc ván cải tiến sẽảnh hưởng đến nghề khắc ván in tranh dân gian. Tranh khắc gỗ dân gian thếkỷ XV nhờ thế mà có bước tiến mới rất quan trọng. Thế kỷ XVII, tranh dân
Xem thêm

109 Đọc thêm

BÀI 15. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN

BÀI 15. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ THỜI TRẦN

CUA LOP GIAP XACDA DANG VAVAI TROLop Giap xac co khoang 20 nghin loai, song o hau het cacao,ho,song,bien,mot so o tren can va mot so nho song ki sinh.I,MOT SO GIAP XAC KHACMot amCon sunRan nuocChan kiem

5 Đọc thêm

HỆ THỐNG LUẬT PHÁP TRIỀU LÍ VÀ TRIỀU TRẦN CỦA VIỆT NAM

HỆ THỐNG LUẬT PHÁP TRIỀU LÍ VÀ TRIỀU TRẦN CỦA VIỆT NAM

nam thfl 2 (1429) da cd quy dinh chat mptp h i n ban tay ciia nhflng ke pham tpi danhcd hoac la danh bac (90). 0 day, ve hinhnay khdng dUdc tim tha'y nhUng luat phapdudng nhu khdng cam nhflng ngUdi vingheo ma phai tfl ban minh lam nd ti. Vaotrieu Trin, vdi trung tam la hoang thanqud'c thich va q u i n t h i n b giai doan trangNgoai he thd'ng hinh phat dUdc ban luand tren, trong nhflng quy dinh phap luatchung cua trieu Ly cung co nhflng npi dungke thu Dudng lugt. Gid'ng nhU da noi dTrieu T r i n thi tie'p tuc thilc thi nhflng tren, Ly Thai Tdng Minh Dao nam thfl 2hinh phat ve than the theo nhU nhflng •vi (1043) da ra sde du phat 100 trUdng vadu da dupc ke cua trieu Ly. Trong Todn thU thich dien 20 chfl dd'i vdi nhflng ke ban conndm 1264, cd bai vie't ndi rdng khi vd cua dan hoac hoang nam lam nd ti cho ngUdiT r i n Thu Dp xin cho mpt ngifdi dan ong khac, con phat 100 trUdng va thich dien 10nao dd chflc phu trach tri an d mpt lang chfl ddi vdi nhflng ke chUa ban nhUng danhd, T r i n Thii Dp da gpi ngifdi dan dng dd bat hp lao dich cho ngUdi khac. Toi nghiden ndi la se chat ngdn chan do tpi yeu ciu rdng nhflng quy dinh trflng phat cu theca nhan (87). Cdn xd phat ngUdi lap vdn nhu the nay dUdc mUdn tfl nhflng khaiban gia phai bi chat 1 dot ngon tay cua ban niem cua Dudng lugt. Trong Dudng lugt, cdtay trai (88). Trong An Nam chi lUcfc co tim quy dinh rang phai phat "giao hinh" ddi vdit h i y quy dinh tUdng tfl vdi trieu Ly, dd la nhflng ke bat cdc ngUdi khac de ban lam ndxU chat d i u dd'i vdi ke tai pham tpi thiet ti (Dudng lugt dieu 292).dao (89).0 trieu Tran, nhflng quy dinh nhU the
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Ban Tong Giam (kw Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang s6 sach ke Man dugc ghi chef met cach pha hop de phananh met each hop 15, tlnh hlnh tai chinh cua ang ty o bit kY thai diem nao va dam bao fin; bao cao tai chinh Man thacac Chuin mire Ke toan Viet Nam, He thOng KC toan Viet Nam ap dung cho cac cong ty ct ling khoan va cac quy dinhhien hanh ve ke toan tai Viet Nam. Ban TOng Giam d6c cling chiu trach nhiem dam bao an toan cho tai san cua Cong tyva thgc hien cac bien phap thich hop de ngan chin va phat hien cac hanh vi gian In va sai p am khac.Ban TOng Giam dOc xac nhan ring Cong ty da tuan tha cac yeu ciu neu tren trong viec lap bao cao tai chinh.dal dien cho Ban tOng Giam doc,uang HuyTong Giam doeHa N01, ngay 28 thong 4 nom 2010DeloitteCong ty TNHH Deloitte Viet NamSO 8-Pharr Ngoc Thach,flOng DaHa N0i, Viet NamTE I : +84-4 3852 4123Fax: +84-4 3852 4143www.deloitte.com/vnSi../Deloitte-AUDHN-REBAO CAO ICET QUA CONG TAC SOAT MET BAO CAO TAI MINH
Xem thêm

6 Đọc thêm

Chiến lược marketing org

CHIẾN LƯỢC MARKETING ORG

chien luoc marketing tai viet nam trong thoi buoi kinh te thi truong hien nay cung voi viec phat trien cua TMDT.Marketing dong vai tro quan trong trong su phat trien cua Doanh Nghiep.Do do xay dung chien luoc marketing la van de rat quan trong va cap thiet

9 Đọc thêm

BOTROKIENTHUCLUYENTHIDAIHOCTRENKENHVTV2VATLYPHAN2DIENXOAYCHIEU P4

BOTROKIENTHUCLUYENTHIDAIHOCTRENKENHVTV2VATLYPHAN2DIENXOAYCHIEU P4

tro khong dang ke, dien tich moi vong 60 c m l Stato tao ra t u tr'jong deu coA. 0,3276 A.Viflyji du 17: (DH-2010) Noi hai cue ciia mot may phat dien xoay chieu mot phavao hai dau doan mach AB gom dien tro thuan R mac noi tiep voi cuon camthuan. Bo qua dien tro cac cuon day cua may phat. Khi roto cua may quaydeu voi toe do n vong/phut thi cuong do dong dien hieu dung trong doanmach la 1 A. Khi roto cua may quay deu voi toe do 3n vong/phut thi cuongdo dong dien hieu dung trong doan mach la >/3 (A). Neu roto cua mayquay deu voi toe do 2n vong/phut thi cam khang cua doan mach AB laA.2RV3.B.2R/V3.C.RVS.D.R/-/3.f = np => CO = 27tf => Z L = coL;Z(;; =E=TNHH nrv O VVn Khang1,5R277
Xem thêm

30 Đọc thêm

Môi trường đầu tư và môi trường quản lý cho đầu tư chứng khoán ở việt nam

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ CHO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

dinh huong chien luoc phat trien TTCK Viet Nam cam ket cua viet nam gia nhap WTO trong linh vuc chung khoan luat doanh nghiepj năm 2005 và TTCK luat dau tu nam 2005 luat pha san nam 2004 nghị dinh 144 va cac van ban huong dan nghi dinh 161 ve xu phat hanh chinh tren TTCk

74 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

CHEDO KEToANCong ty ap dung ca chuck mire K~ toan Viet nam co lien quan va Ch~ dQ K~ toan Doanh nghiep banhanh thee quyet dinh 15/2006/QD-BTC ngay 20 thang 03 nam 2006 cua BQ tnrong BQ Tai chinh.III.Cac chinh sach .k~ toan ap dungN~yen t~~ ghi ,nh~n cac ~oan ti~n va ~aekhoan nrong duong ti~nTien bao gem tien tai quy, tien dang chuyen, cac khoan ky goi khong ky han .Phuong phap chuyen d6i cac d6ng tien khac ra d6ng ti~n S11 dung trong k~ toan : ngoai t~chuyen d6i ra d6ng Viet Nam thee tY gia lien Ngan hang.guyen t~c ghi nh~n hang tAn kho:guyen t~c ghi nhan hang t6n kho: thee phuong phap gia g6cPhuong phap tinh gia tri hang t6n kho: thee gia dich danh .Phuong phap hach toan hang t6n kho: thee phuong phap ke khai thirong xuyen .Phuong phap l~p dir phong giarn gia hang t6n kho: tren cachenh lech gia g6c th~p hon gia tri coth~ thirc hien dircc cua hang t6n kho vao cuoi ky k~ toan nam (n~u co).saNguyen t~c ghi nh~n va kh§u hao TSCD va b§t dQng san dAu nr:Nguyen ~c ghi nhan TSCD (hiru hinh, vo hinh, thue tai chinh): thee nguyen giaPhuong phap kh~u hao TSCD (hiru hinh, vo hinh, thue tai chinh): Duong thang
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

nghiem lam vice nhu la m6t Luat su bito chaa vit CO van phap luat tai Tim an tai can cuaMalaysia. Ong Chin dii co hon 25 nam kinh nghiem trong linh vtrc phap 19, khOi nghiepla mot Luat su cua mot hang luat co ten tuOi 6 Kuala Lumpur. Malai. I lien tai, Ong dangla, ne.trOi dirng dau hO phan Tu . van phtip 19 ctia tap down 13crittya Malai va ding lit giamdOc cua nhieu cOng ty trong tap (loan. Tong suet 19 nam lam vice cho tap down lierjaya,()nit Chin da thay mat tap down gidi quyet mot so luong Ion ctic giao dich tat Malai vaUral; ngnai. Ong Chin la dai dien gOp von cua Inter-Pacific Securities Stilt Bhd.trong nhang sang lap vien cua SBBS, vit IA thanh vice tham gia vao 110i dOng Quan tricua SBBS.ONG NGUYEN NGOC DIEU — UY VIEN IIOI DONG QUAN TRIOng Nguyen Ngoc Dieu tut nghiep Dai hoc Kinh T6 1980 va CO bang thac si can Dai hocBach Khoa vac) nam 1997. Ong Dieu cO tren 20 nam kinh nghiem trong cac linh tic taichinh va quan 19 trong thOi gian lam vice tai Van PhOng Thanh Uy vo'i to each Truitngchinh. Hien nay, Ong Dieu dang la PhO TOng Giant d6c (ling ty TNIII1 IPhOngthimh vien TM-DI. Ky 116a. Ong Dieu la mot dai dien gOp vOn cita cOng COng ty TNI II II thanh vien Tm-DL KS/ Flea, la mot tong nhang nguiti (king sang Itip cOng ty SBBS.VII. Thiing tin cu Ming va Quan tri cOng tyI. Ilia doling quail tri va Ban kiem soila. 11(ii Long titian tri : 05 ngth•iTTHo va tenCht•c vuI
Xem thêm

8 Đọc thêm

Từ vựng về các loài vật

TỪ VỰNG VỀ CÁC LOÀI VẬT

hiện nay con nguoi viet nam chung ta da co mot thu ngon ngu duoc dung rat pho bien va khong ke tuoi tac hay cap bac,chung ta cung xem day la von ngon ngu thu 2 cua ban than moi khi di ra giao tiep voi ban be,phong van viec làm..... dac biet la chung ta giao tiep noi chuyen voi ban be quoc te thi day qua la 1 dieu vo cung can thiet do la von ngon ngu tieng anh.Truoc tien muon hoc tot mon tieng anh thi viec dau tien ma chung ta can lam la phai nam vung duoc tu vung.Day la bai chia se cua minh mong dk cac ban quan tam va ung ho ạ

12 Đọc thêm

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

Hoc sinh c6 the trien khai noi dung theo nhi§u each nhung chndam bao cac y sau:- Gioi thieu dugc tinh hu6ng ngugc v§ qua khii.- Dien bi§n ciia chuy§n di: Di den dau? Gap nhan vat nao? Trochuyen ve vSn de gi? Hanh dong ra sao?...- Cam xuc cua ban than d6i voi nhan vat dugc gap.- Riit ra dugc bai hoc y nghia cho ban than hoac cgng ddng.iMGOI YLAMBAIA. Ve ki nang'"- Day la dangmo nen hoc sinh c6 the tu do lua chgn kieu bai,de lam ro vSn d§ neu ra.- Biet su dung, van dung nhuan nhuyen cac thao tac lap luan(giai thich, phan tich, so sanh, bac bo...) de bai van hip d i n , sinhdgng, thuylt phuc.B. Vikien thuc- Can cu vao noi dung truyen, hgc sinh c6 the phan doan "chu"ma Huan Cao cho vien quan nguc...- Giai thich, binh luan ve y nghia cua "chu" do...- Neu dugc thong diep ma Hu^n Cao mu6n gui gam qua "honchii" ma minh viet tang vien quan nguc. VD: HuSn Cao cho chu"Tam" la mu6n noi rang: s6ng 6 doi chn mot chu "Tam"; phai c6 tarnlong thuong yeu con nguoi, thuong yeu, tran trong cai dep cua cugcsong. Con nguoi thieu cai "Tam" thi cugc song c6 bao d i l u ba't on...* Luu y. Bai vie't cin ha'p d i n , c6 tinh thuylt phuc; to ra c6 suynghl sau sac v l v^n dh.
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Hoat dong chinh cua Con~ ty la san xuat, mua ban do uong (khon~ heat dong tal khucan CU'tap trung), san xuat kinh doanh nquyen vat lieu, bao bi, thiet bi, cong ngh$nqanh san xuat do uong, kinh doanh nha, rnoi giai b~t dong san.Tal nqay 30 thang 6 nam 2013, Cong ty co 369 nhan vien (tai ngay 31 thang 12 narn2012: 396 nhan vien).2CHuAN MV'C vA CH~ DQ K~ ToAN Ap 0VNG2.1CO' 50>cua vi~c soan I~p cac bao cao tal chinh giCPanien dQCac bao cao tai chinh giCl'anien do da duoc soan I~p theo cac Chuan mire Ke toan Vi$tNam, Che do Ke toan Vi$t Nam va cac quy dinh phap Iy co lien quan tal nuoc CHXHCNViet Nam. Bao cao tal chinh giCl'a nien do duoc soan I~p theo nquyen tac gia gec.Cac bao cao tal chinh giCl'a nien do kern theo khong nharn muc dich trinh bay tinh hinhtai chlnh, ket qua kinh doanh va cac luong luu chuyen tien t$ theo cac nquyen tac vathong 1$ke toan thU'ang duoc chap nhancac nuoc va cac the che khac ngoai nuocCHXHCN Viet Nam. Cac nquyen tac va thong 1$ke toan SlY dl,lng tai nuoc CHXHCNVi$t Nam co the khac voi cac nquyen tac va thong 1$ke toan tal cac nuoc va cac theche khac,a2.2Nam tal chinhNarn tai chinh cua Cong ty bat dau tu ngay 1 thang 1 den ngay 31 thanq 12.
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH (ti~p theo)(Cac Thuyet minh nay la br; phdn hap thanh va cdn aU(1Ca9C a6ng thai vai cac Bao cao tai chinh)Hinh thirc kS toan: Nhat kY chung.4.Tom t~t cac chinh sach k~ toan chii y~u4.1 tu» va cdc khodn tuong duong tiRnTi€n bao gem: Ti€n mat, ti€n gfri ngan hang va tien dang chuyen.Cac khoan nrong dirong ti€n la cac khoan dAu nr ngan han co thai han thu h6i hoac dao han khongqua 3 thang k~ ill ngay mua, co kha nang chuyen d6i d~ dang thanh mot IUQ11gti€n xac dinh va khongco nhieu rui ro trong chuyen dbi thanh tien.4.2 Cdc nghiepV!lbdng ngoai t~Chenh lech tY gia duoc thirc hien thee thee huong d§:n cua Chuan mire kS toan Viet Nam s6 10 (VAS10) " Anh huang cua viec thay dbi tY gia h6i doai", Theo do, cac nghiep vu phat sinh bang ngoai t~ducc chuyen d6i sang d6ng Viet Nam thee tY gia do Ngan hang Nha mroc Viet Nam cong b6 tren thitnrong ngoai t~ lien ngan hang tai thai di~m phat sinh. Cac tai khoan co s6 dir ngoai t~ duoc chuyendbi sang d6ng Vi~t Nam thee tY gia tren th] tnrong ngoai t~ lien ngan hang tai thai di~m kSt thuc ky kStoano Chenh lech tY gia ngoai t~ phat sinh trong ky va do danh gia lai s6 dir cuoi ky duoc phan anh vaokSt qua hoat dong kinh doanh trong ky.4.3 Cdc khotin phiii thuCac khoan phai thu duoc trinh bay tren bao cao tai chinh thee gia trj ghi s6 cac khoan phai thu khachhang va phai thu khac.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Cùng chủ đề