CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU":

Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Số thu từ thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ sở thuế là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất. Bài viết giới thiệu vắn tắt những vấn đề lý luận về cơ sở thuế và đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm mở rộng cơ sở thuế của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào đề xuất giảm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, mở rộng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu hẹp diện ưu đãi thuế.

Đọc thêm

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÙNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÙNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng bảo hiểm trùng Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Xem thêm

61 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. Nhằm quản lý thống nhất , tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệphoạt động thời gian qua Nhà nước đã ban hành những bộ luật các văn bản dưới luậthướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đúng luật , phát huy tính tựchủ , sáng tạo của mọi thành phần kinh tế. Trong phạm vi hẹp hơn để đảm bảo sựthuận lợi trong quản lý tài chính kế toán của nhà nước cũng như quyền lợi của cácdoanh nghiệp Bộ Tài Chính đã ban hành chế độ kế toán, một số thông tư quyếtđịnh và gần đây nhất là bốn chuẩn mực kế toán.Những văn bản pháp lý này là cơ sở để các doanh nghiệp thực hiện ghi chép sổsách tuân theo đúng chế độ và là công cụ quản lý của nhà nước . Trên tinh thầnđó chúng ta có thể hiểu một số phạm trù thuộc vấn đề nghiên cứu như sau:1, Về khái niệm hao mòn , khấu hao. Tài sản cố định là yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinhdoanh của mỗi doanh nghiệp. Tuỳ theo loại hình, qui mô, đặc điểm ngành nghềkinh doanh mà tài sản cố định có thể chiếm tỷ lệ khác nhau trong tổng tài sản củadoanh nghiệp nhưng vấn đề quản lý, sử dụng tài sản cố định sao cho hiệu quả luônđược mọi doanh nghiệp đặc biệt coi trọng. Muốn làm tốt công tác này trước hếtphải làm rõ một số khái niệm : *Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệpnắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh phải thoả mãn đồng thời cảbốn tiêu chuẩn sau: -Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. -Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy. -Thời gian sử dụng ước tính trên một năm. -Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo qui định hiện hành. *Nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tàisản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sửdụng.*Hao mòn .
Xem thêm

24 Đọc thêm

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp mới
Xem thêm

Đọc thêm

môn lịch sử công tác tư tưởng TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về sự THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN và THỰC TIỄN với CÔNG tác lý LUẬN ở nước ta hiện nay tiểu luận cao học

môn lịch sử công tác tư tưởng TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về sự THỐNG NHẤT GIỮA lý LUẬN và THỰC TIỄN với CÔNG tác lý LUẬN ở nước ta hiện nay tiểu luận cao học

MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và là một trong những yếu tố góp phần làm cho tư tưởng của Người có sức sống trường tồn và sức mạnh cải tạo vĩ đại. Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có ý nghĩa hết sức to lớn đối với đất nước ta hiện nay, nhất là trong công tác tư tưởng, lý luận. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới với nhiều thách thức, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, mà trọng tâm là công tác lý luận đã trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này bắt nguồn từ sự phát triển mạnh của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, tác động sâu rộng đến giao lưu hợp tác văn hóa, sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ. Cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo nhất là sự cạnh tranh gay gắt thị trường kinh tế, cũng như cuộc đấu tranh giải quyết những vấn đề toàn cầu: chạy đua vũ trang, cuộc chiến chống đói nghèo, bệnh tật và vấn đề nóng lên của trái đất… Thực tiễn đặt ra yêu cầu và đòi hỏi lý luận phải đổi mới và phát triển để tìm được câu trả lời cho những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, cung cấp cơ sở lý luận cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với sự phát triển của đất nước và cuộc sống của nhân dân. Trước những vai trò to lớn của công tác lý luận cũng như yêu cầu bức thiết được đặt ra từ công cuộc đổi mới, em chọn đề tài “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với công tác lý luận ở nước ta hiện nay” làm đề tài tiểu luận của mình. 2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tiểu luận chỉ ra sự vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn theo quan điểm của Hồ Chí Minh vào công tác lý luận, đáp ứng những yêu cầu đang đặt ra trong quá trình đổi mới ở nước ta. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Tiểu luận nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, sự vận dụng nguyên tắc này trong công tác lý luận ở nước ta hiện nay.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN TỐI MẬT, TUYỆT MẬT TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

BÁO CÁO ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN TỐI MẬT, TUYỆT MẬT TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Tên Đề án: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, thực tiễn của Việt Nam và đề xuất quy định Nhà nước về thông tin Tối mật, tuyệt mật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.•Thời gian thực hiện từ tháng 3/2011 – 6/2011.•Kinh phí thực hiện: 40 triệu - tiết kiệm 10% = 36 triệu•Nội dung thực hiện gồm 4 chuyên đề:a. Nghiên cứu tổng quan hiện trạng, nội dung các quy định hiện hành về bí mật NN nói chung và bí mật NN trong lĩnh vực KH&CN nói riêng.b. Đánh giá thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế trong việc quy định về bí mật nhà nước trong lĩnh vực NLNTc. Nghiên cứu các vấn đề liên quan giữa các hoạt động trong lĩnh vực NLNT và yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước.d. Nghiên cứu đề xuất một số công tác cần triển khai sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành.3MỞ ĐẦU (2)Kết quả của Đề án gồm:1) Bốn (04) báo cáo chuyên đề;2) Một phụ lục các văn bản quy định liên quan;3) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ;4) Dự thảo Quyết định (đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 10/5/2011). 4KẾT QUẢ (1)Chuyên đề 1: Nghiên cứu tổng quan hiện trạng, nội dung các quy định
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề tài nghiên cứu hoạt động công chứng hợp đồng lý luận và thực tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm các vấn đề công chứng hợp động, lý luận và thực tiễn

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY GỒM CÁC VẤN ĐỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỘNG, LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đề tài nghiên cứu hoạt động công chứng hợp đồng lý luận và thực tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm các vấn đề công chứng hợp động, lý luận và thực tiễn Đề tài nghiên cứu hoạt động công chứng hợp đồng lý luận và thực tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm các vấn đề công chứng hợp động, lý luận và thực tiễn Đề tài nghiên cứu hoạt động công chứng hợp đồng lý luận và thực tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm các vấn đề công chứng hợp động, lý luận và thực tiễn Đề tài nghiên cứu hoạt động công chứng hợp đồng lý luận và thực tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm các vấn đề công chứng hợp động, lý luận và thực tiễn Đề tài nghiên cứu hoạt động công chứng hợp đồng lý luận và thực tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay gồm các vấn đề công chứng hợp động, lý luận và thực tiễn
Xem thêm

45 Đọc thêm

Án tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sự

ÁN TỒN ĐỌNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Án tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sựÁn tồn đọng những vấn đề lý luận và thực tiễn trong thi hành án dân sự
Xem thêm

69 Đọc thêm

Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn

LUẬN VĂN THS LUẬT CƠ QUAN ĐIỀU TRA CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn Luận văn ths luật cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Xem thêm

115 Đọc thêm

4 tên doanh nghiệp những vấn đề lý luận và thực tiễn

4 TÊN DOANH NGHIỆP NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Những vấn đề lý luận chung về chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại.Những vấn đề lý luậnnhững vấn đề lý luậnvận dụng lý luận và thực tiễn trong giáo dụctội cướp giật tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễntổ chức quản lý và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên những vấn đề lý luận và thực tiễnpháp luật thừa kế của việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễnmột số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử sơ thẩm vụ án hành chínhnhững vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá tringf xây dựng cnxh hiện naynhững vấn đề lý luận và thực tiễn
Xem thêm

21 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

động X. Những kết quả nhiên cứu của các tác giả trên được chúng tôi nghiên cứu,kế thừa và vận dụng trong nghiên cứu của mình.1. 2. Các khái niệm cơ bản1. 2. 1. Tính tích cựcTính tích cực là vấn đề nghiên cứu của nhiều khoa học Triết học, TLH, Giáodục học… thuật ngữ “tính tích cực” theo tiếng Latinh là ACTIVUS dùng để chỉ:Trạng thái hoạt động; Tính chủ động đối lập với tính bị động.Dưới góc độ Triết học tính tích cực là một khái niệm cơ bản, đã được nhiềutriết gia nổi tiếng từ thời cổ đại và hiện nay đề cập nghiên cứu như: Ampécđốclơ(490-430 Tr.c.n); Platôn (428-398 Tr.c.n); Aritxtốt (384-322 Tr.c.n); R. Đề các; B.Spinoda…Phần lớn các nhà duy vật khi bàn về tính tích cực đều thống nhất ở nộidung sau:Tính tích cực là thuộc tính chung của vật chất, tạo thành điều kiện tiên quyếtbên trong của sự vận động của vật chất. Tính tích cực có quá trình phát triển gắnliền với quá trình phát triển của vật chất, sự phát triển này trải qua các các giaiđoạn sau:Giai đoạn đầu tiên trong sự phát triển của tính tích cực là sự chuyển tiếp từ tínhtích cực là thuộc tính của vật chất đến tính tích cực là thuộc tính đặc trưng của sinh vậtvà biểu hiện ra trong quá trình hoạt động sống, bảo đảm cho sinh vật tồn tại và pháttriển “tính tích cực theo nghĩa này của sinh vật xét ở góc độ vật lý, sinh vật là cuộcđấu tranh cho sự tồn tại của sinh vật” [10. tr.28].Bước ngoặt thứ hai trong sự phát triển của tính tích cực gắn với sự xuất hiệnhoạt động của loài người, sự khác biệt cơ bản của hoạt động này so với hành vi củađộng vật ở chỗ chuyển tiếp đơn thuần thích nghi với thiên nhiên đến chỗ trên cơ sởnhận thức tính tất yếu mà cải tạo, sáng tạo khách thể phù hợp với mục đích của cánhân và xã hội.- Tính tích cực là sự vận động của vật chất, sự vận động và biến đổi này cóthể nhận thấy nhận thấy ở mức độ thấp của vật chất và giúp cho sự vật thoát khỏitrạng thái “quân bình” hoàn chỉnh, tạm thời hiện tại, tạo ra sự biến đổi của một vậtthể trong khoảng thời gian và không gian nhất định vì ý nghĩa đó thuật ngữ tính
Xem thêm

21 Đọc thêm

TÍN DỤNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VN

TÍN DỤNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VN

Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu đối với mọi nớc đi lên CNXH. Bộ phận quan trọng trong học thuyết của V.I.Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội là lý luận về thời kỳ quá độ lên CNXH.Theo V.I.Lênin, sự cần thiết khách quan phải có thời kỳ quá độ lên CNXH là do đặc điểm ra đời, phát 4triển của phơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và cách mạng vô sản quy định . Quan hệ sản xuất phong kiến và quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa đều dựa trên cơ sở chế độ t hữu về t liệu sản xuất. Do vậy, quan hệ sản xuất t bản chủ nghĩa có thể ra đời từ trong lòng xã hội phong kiến. Sự phát triển của phơng thức sản xuất t bản chủ nghĩa đến một trình độ nhất định, sẽ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn của xã hội phong kiến, cáh mạng t sản sẽ nổ ra. Nhiệm vụ của cách mạng t sản chủ yếu chỉ là giải quyết về mặt chính quyền Nhà nớc, làm cho kiến trúc thợng tầng thích ứng với cơ sở hạ tầng của nó.Cuộc cách mạng vô sản khác với các cuộc cách mạng khác ở chỗ :các cuộc cách mạng trớc đó giành đợc chính quyền là kết thúc cuộc cách mạng vì nó dựa trên chế độ chiếm hữu t nhân về t liệu sản xuất. Còn cuộc cảch mạng vô sản giành đợc chính quyền mới chỉ là bớc đầu, còn vấn đề chủ yếu cơ bản hơn đó là giai cấp vô sản phải xây dựng một xã hội mới, cả về lực lợng sản xuất lẫn quan hệ sản xuất, cả về cơ sở hạ tầng lẫn kiến trúc thợng tầng, cả về tồn tại xã hội và ý thức xã hội.Hơn nữa, sự phát triển của phơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ lâu dài, không một lúc có thể hoàn thiện đợc. Để phát triển của lực lợng sản xuất, tằg năng xuất lao động, xây dựng chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về t liệu sản xuất, xây dựng kiểu xã hội mới, cần phải có thời gian tơng đối lâu dài. Nói cách khác, tất yếu phải có thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội... * Lý luận của V.I.Lênin về con đờng quá độ lên CNXH ở những nớc chủ nghĩa t bản cha phát triển.C.Mác và Ph.Ăngghen là những ngời đầu tiên đã nêu lên khả năng
Xem thêm

27 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH HĐH Ở VN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CNH HĐH Ở VN

Lời nói đầuSự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoà tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN ở nớc ta hiện nay lầ một tất yếu khách quan. Quá trình chuyển đổi đó đợc bắt đầu từ đại hội VI năm 1986. Trong quá trình chuyển đổi từ đó đến nay nền kinh tế nớc ta đã thu đợc rất nhiều thành tựu to lớn. Việc chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN đã đa nớc thoát khỏi sự trì trệ về phát triển kinh tế sang một nền kinh tế mới, phát triển mạnh hơn. Trong tơng lai, có thể nền kinh tế nớc ta sẽ theo kịp đợc nền kinh tế của những nớc phát triển trên thế giới. Những thành công bớc đầu của nền kinh tế có đợc là do Đảng và nhà nớc ta đã nhận ra rằng sự vận dụng và sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng và Nhà nớc ta đã chủ chơng chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng, nhng nền kinh tế nớc ta không phải là nền kinh tế thị trờng thuần tuý mà là nền kinh tế thị trờng có sự tham gia của nhà nớc với t cách là ngời điều tiết nền kinh tế theo định hớng XHCN. Vậy Nhà nớc có vai trò rất lớn trong nền kinh tế. Đề án sẽ đề cập đến những vấn đề: Sự cần thiết khách quan và giải pháp phát triển kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc theo định hớng XHCN.Do điều kiện thời gian và trình độ còn hạn chế cũng nh những kinh nghiệm thực tế còn ít nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Qua đây em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo góp ý của thầy cô giáo để bài viết của em đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!1Nội dungI. Nền kinh tế thị trờng định hớng xhcn ở vn.Kinh tế thị trờngCơ chế thị trờng là tổng thể những mối quan hệ kinh tế, các phạm trù kinh tế và qui luật kinh tế có quan hệ hữu cơ với nhau cùng tác động để điều tiết cung - cầu giá cả cùng những hành vi của ngời tham gia thị trờng nhằm giải quyết ba vấn đề cơ bản: Sản xuất cái gì, sản xuất nh thế nào, sản xuất cho
Xem thêm

14 Đọc thêm

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG (TT)

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG (TT)

các các quyết định và bản án dân sự có hiệu lực pháp luật được thi hành trong thựctế ở Vĩnh Long trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.Xuất phát từ thực tế trên, Tác giả quyết định chọn đề tài: “Thực trạng áp dụngpháp luật thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” để làm Luận văn tốt nghiệpcho mình.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tàiỞ nước ta trong những năm gần đây, vấn đề thực hiện pháp luật đã và đangđược xác định là nhiệm vụ cấp bách của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức xãhội và mọi công dân. Chủ đề thực hiện pháp luật đã thu hút một số lượng lớn cáchọc giả tại các học viện, trường đại học nghiên cứu trong các giáo trình như: Giáotrình Lý luận nhà nước và pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, 2013, Nghiên cứu vềthực trạng pháp luật trên một số lĩnh vực cụ thể có các đề tài: "Pháp luật thi hành-2-án dân sự, thực trạng và giải pháp, liên hệ thực tiễn ở tỉnh Hải Dương" (Luận vănthạc sĩ luật học, Khoa Luật –Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014) của tác giả PhạmVăn Hùng; Trao đổi về một số vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự củatác giả Huỳnh Minh Khánh đăng trên Tạp chí Dân chủ và pháp luật (2013) thuộcBộ Tư pháp, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 - Một số hạn chế, vướng mắc cầnsửa đổi, bổ sung của tác giả Vũ Đức Hải (2014) đăng trên Tạp chí Nhà nước vàPháp luật thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Thủ tục thi hành án dânsự còn nhiều công đoạn và thi hành kéo dài của tác giả Hà An, đăng trên Tạp chíDân chủ và pháp luật (2014) thuộc Bộ Tư pháp; Đề xuất biện pháp khắc phụcvướng mắc bất cập trong thi hành án dân sự của tác giả Lê Hồng Điệp đăng trênTạp chí Kiểm sát (2014) thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiến nghị hoànthiện luật thi hành án dân sự của tác giả Nguyễn Duy Phương đăng trên Tạp chíNghiên cứu lập pháp (2014) thuộc Viện nghiên cứu lập pháp,…..Nhìn chung, các công trình nghiên cứu nói trên chỉ nghiên cứu những vấn đề
Xem thêm

16 Đọc thêm

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY LUẬN ÁN TS GIÁO DỤC HỌC

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY LUẬN ÁN TS GIÁO DỤC HỌC

tạo của Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.- Đề tài KX 10-08 "Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoahọc Mác - Lênin ở Việt Nam - những vấn đề chung" do Nguyễn Hữu Vui(2002) làm chủ nhiệm đã khái quát về những phƣơng pháp đƣợc sử dụngtrong giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin (kể cả ở những cơ sở đào tạoGV LLCT), phân tích đầy đủ những ƣu điểm, hạn chế của các phƣơng phápđó và đề ra những giải pháp cơ bản để đổi mới phƣơng pháp giảng dạy cácmôn khoa học này. Các giải pháp khả thi đƣợc đề ra nhƣ: Phải bảo vệ chủ14nghĩa Mác trên cơ sở phát triển học thuyết đó lên ngang tầm thời đại; xâydựng chƣơng trình giảng dạy cho phù hợp với các đối tƣợng khác nhau; đổimới qui trình giảng dạy; đổi mới hình thức giảng dạy...- Tiếp cận từ góc độ nghiên cứu của khoa học Quản lý giáo dục, tácgiả Đặng Thị Bích Liên (2009) đã thực hiện luận án Tiến sĩ Quản lý giáodục "Mô hình quản lý cơ sở đào tạo bồi dưỡng chính trị cấp huyện tronggiai đoạn hiện nay". Luận án đã xác định cấu trúc của mô hình quản lý cơ sởđào tạo, bồi dƣỡng chính trị cấp huyện, bao gồm: Sứ mệnh, mục tiêu tổ chứcbộ máy, nhân sự, nội dung chƣơng trình, cơ sở vật chất, kinh phí, cơ chếquản lý giáo dục, quy trình vận hành quản lý, các mối quan hệ giữa cơ sởđào tạo bồi dƣỡng chính trị với các cấp, các ngành tác động đến việc hìnhthành mô hình quản lý. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một mô hình quảnlý cơ sở đào tạo, bồi dƣỡng chính trị cấp huyện với các yếu tố cấu thành môhình mang tính hệ thống, đồng bộ, có mối quan hệ biện chứng với nhau vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, vừa có tính năng thích ứngvới nền giáo dục mở, vừa phát huy đƣợc sức mạnh tổng hợp của cả hệ thốngchính trị trong quá trình đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho cơ sở. Đồngthời, luận án đã đề xuất hệ giải pháp gồm 7 giải pháp có tính cấp thiết, hợplý và khả thi, có tính kế thừa, nhằm thực hiện mô hình quản lý có hiệu quả
Xem thêm

241 Đọc thêm

SKKN DAY CHINH TA

SKKN DAY CHINH TA

phân môn chính tả ở lớp 3 của trờng.d) Kết luận và đa ra ý kiến đề xuất 6. Phơng pháp nghiên cứuVới đề tài này tôi kết hợp, và sử dụng năm phơng pháp sau :- Phơng pháp đọc tài liệu - Phơng pháp quan sát- Phơng pháp thống kê- Phơng pháp nghiên cứu sản phẩm- Phơng pháp thực nghiệm7. Phạm vi nghiên cứuVì thời gian không cho phép và năng lực của bản thân còn có hạn, nên đề tàinày tôi chỉ nghiên cứu trên cơ sở lý luậncơ sở thực tiễn của việc dạy họcphân môn chính tả, để tìm ra một số phơng pháp và biện pháp phù hợp nhằmnâng cao chất lợng cho việc dạy học phân môn chính tả cho học sinh lớp 3.B: N ộI DUNG NGHIÊN CứU Ch ơng I : Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứuI. Lịch sử vấn đề nghiên cứu II.Các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu- Khái niệm của quá trình dạy học - Từ dạy chính âm cho đến việc dạy chính tả cho học sinh.III.Vị trí, vai trò của vấn đề nghiên cứu- Kỹ năng viết là một kỹ năng đợc quan tâm bởi học sinh học xong tiểu học thìphải đọc thông viết thạo.Ch ơng II: Thực trạng vấn đề nghiên cứu I.Điều kiện tự nhiên xã hội của Bờ Y- Bờ Y là một xã biên giới vùng sâu vùng xa. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, đờisống bà con còn lạc hậu. Họ thờng xuyên đi làm rẫy xa và ở lại rẫy dài ngày. Cácem học sinh ở đây đều là ngời dân tộc thiểu số nh: KaDong, Brâu, Mờng. Các emthờng xuyên theo bố mẹ đi rẫy và ở lại rẫy nên việc học của các em cũng giảm sútđi rất nhiều.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ninh bình trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH NINH BÌNH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Con người luôn ở vị trí trung tâm trong toàn bộ chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội, lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tri thức con người là một nguồn lực không bao giờ cạn và luôn được tái sinh với chất lượng ngày càng cao hơn bất cứ một nguồn lực nào khác. Lịch sử phát triển nhân loại đã kiểm nghiệm và đi đến kết luận: Nguồn lực con người là lâu bền nhất, chủ yếu nhất trong sự phát triển Kinh tế - Xã hội và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Nhân lực luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của một tổ chức, một doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì vậy càng cần thiết cho sự tồn tại, phát triển; nhất là trong môi trường kinh doanh đầy thách thức và nhiều biến động trong xu thế hội nhập và cạnh tranh quốc tế. 2 Ngày nay, sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các doanh nghiệp, công ty, các sản phẩm chủ yếu là cạnh tranh về tỷ lệ hàm lượng chất xám kết tinh trong sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nhờ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do vậy, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với các quốc gia trên thế giới, đối với các khu vực, các địa phương đã và đang trở thành vấn đề cấp bách có tầm chiến lược, là vấn đề có tính chất sống còn trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế với trình độ khoa học - kỹ thuật, công nghệ ngày càng cao và sự lan tỏa của kinh tế trí thức. Cho nên việc nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng nguồn nhân lực để có những giải pháp nhằm tạo ra một sự chuyển biến về chất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập của từng địa phương, từng quốc gia trở thành nhiệm vụ cấp thiết. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong và ngoài nước. Điển hình là các công trình nghiên cứu sau: - Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010-2020. Viện chiến lược phát triển – Bộ kế hoạch và Đầu tư, 1999.
Xem thêm

11 Đọc thêm

THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TÓM TẮT NGHIÊN CỨUKết cấu của đề tài:Phần I: Đặt vấn đềNêu lên lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu vàphạm vi nghiên cứu của đề tài.Phần hai: Nội dung và kết quả nghiên cứuChương I: Cơ sở lý luậnthực tiễn của vấn đề nghiên cứuNêu lên một số cơ sở khoa học và kiến thức thực tiễn liên quan tới vấn đềnghiên cứuChương II: Thực trạng quản lý thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn QuánHàu- Nêu lên thực trạng môi trường của thị trấn Quán Hàu- Nêu lên thực trạng thu gom và xử lý CTRSH trên địa bàn nghiên cứuChương III: Đánh giá hiệu quả của hệ thống thu gom CTRSH- Đưa ra các đánh giá về hiệu quả của hệ thống thu gom CTRSH trên phươngdiện kinh tế.- Đưa ra các đánh giá về hiệu quả của hệ thống thu gom CTRSH trên phươngdiện môi trường.- Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống thu gom CTRSH.Phần III: Kết luận và kiến nghịĐánh giá chung về đề tài nghiên cứu và đưa ra một số đề nghị đối với các cơquan chức năng.iPHẦN IĐẶT VẤN ĐỀ1. Lý do chọn đề tàiĐô thị hóa là xu hướng phát triển tất yếu trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnhnhững mặt tích cực không thể phủ nhận của quá trình đô thị hóa như: tạo ra những
Xem thêm

5 Đọc thêm

Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố hà nội)

PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (QUA THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đúng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương khóa IX đã khẳng định: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản suất đặc biệt, là nguồn nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước; quyền SDĐ là hàng hóa đặc biệt”. Sau 20 năm thực hiện đổi mới, chuyển từ nền kinh tế tập trung, quan liêu, kế hoạch hóa cao độ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt: Kinh tế phát triển; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước có phần đóng góp không nhỏ của mảng pháp luật về đất đai nói chung và pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người SDĐ khi Nhà nước thu hồi đất nói riêng (sau đây gọi chung là pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất); bởi lẽ, đất đai được xác định là một trong những yếu tố mang tính chất “đầu vào” của quá trình sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Các doanh nghiệp không thể tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc triển khai thực hiện các dự án đầu tư nếu không tiếp cận được vấn đề đất đai. Tuy nhiên, do quỹ đất công hiện nay hầu như đã được giao cho người SDĐ sử dụng ổn định lâu dài; vì vậy, để giải quyết “bài toán” đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thì không thể tránh khỏi việc Nhà nước thu hồi đất của người SDĐ có bồi thường. Hơn nữa, đất đai cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác ở nước ta là có hạn; trong khi đó, với sự phát triển năng động và nhanh chóng của nền kinh tế thị trường thì nhu cầu SDĐ cho phát triển ngày càng tăng, vì vậy áp lực của việc giải quyết hài hòa giữa lợi ích của người SDĐ, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhà đầu tư đang là một vấn đề nhậy cảm và mang tính thời sự. Nhận thức rõ vấn đề này, Nhà nước ta đã không ngừng sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên trong quan hệ thu hồi đất. Tuy nhiên, thực tế thi hành các quy định này vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, phức tạp: Nhà nước, người SDĐ, nhà đầu tư dường như chưa tìm được “tiếng nói” chung về lợi ích; người bị thu
Xem thêm

12 Đọc thêm

 ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG KHOA KINH TẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------- ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KINH DOANH, KHÓA C09QT 1. Tên học phần : Thực tập tốt nghiệp 2. Số đơn vị học trình : 4 ĐVHT 3. Trình độ : Sinh viên cao đẳng Quản trị kinh doanh năm thứ 3 4. Phân phối thời gian : 10 tuần (từ ngày 27/02/2012 đến 05/05/2012) 5. Điều kiện tiên quyết : Sinh viên phải học xong các học phần cơ sở của khối ngành và cơ sở ngành, chuyên ngành theo chương trình đào tạo. 6. Mục đích học phần Thực tập tốt nghiệp là một quy định bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh. Mục đích của giai đoạn này là: - Củng cố ôn luyện và tổng hợp những kiến thức đã học trong suốt thời gian học tập tại trường; - Tạo điều kiện cho sinh viên biết cách ứng dụng những kiến thức đã học vào hoàn cảnh thực tế sản xuất kinh doanh; - Tập phân tích, nghiên cứu, đánh giá và giải quyết những vấn đề cụ thể về ngành quản trị kinh doanh; - Tập tính độc lập nghiên cứu có hệ thống và trình bày một cách khoa học những kết quả thu được. 7. Yêu cầu với sinh viên  Thực hiện tốt các yêu cầu về kế hoạch, nội dung chương trình thực tập do
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề