BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TNLĐ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TNLĐ":

Thủ tục điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động nặng hoặc nghiêm trọng chết người pot

THỦ TỤC ĐIỀU TRA VÀ LẬP BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG NẶNG HOẶC NGHIÊM TRỌNG CHẾT NGƯỜI

Năm sinh Giới tính Nghề nghiệp3 Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nặng/ nhẹ) 1 2 3 4 NGƯỜI KHAI BO ( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh. 2 Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện. 3 Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống k ban hành, thống nhất ghi cấp 2 Mẫu số 04 Đơn điều tra TÊNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phc BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI Hồi….….giờ……ngy….…thng …….năm…. Tại…………………………………………………………………………………
Xem thêm

10 Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập Tự do Hạnh phúc Hoàng Mai, Ngày tháng . năm 2007 Biên bản Điều tra hiện trạng sử dụng đất và tài sản trên đất trong chỉ giới GPMB để thực hiện Dự án .. - Căn cứ Nghị định số 197/2004 NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ v/v Bồi thờng, hỗ trợ và tái định c khi nhà nớc thu hồi đất;- Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ - UB ngày 18/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội v/v Ban hành Quy định về bồi thờng, hỗ trợ, tái định c, thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ khi Nhà nớc thu hồi trên địa bàn Thành phố Hà Nội;- Căn cứ Quyết định số 707/QĐ -TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tớng chính phủ về việc thu hồi 17.070 m2 đất tại xã Yên Sở huyện Thanh Trì Thành phố Hà Nội ( nay là Phờng Yên Sở quận Hoàng Mai) cho Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Hoà Phát thuê để xây dựng xởng lắp ráp máy xây dựng.- Căn cứ Quyết định số 4 . của về việc thành lập Hội đồng GPMB và bổ sung thành viên Hội đồng GPMB;- Căn cứ Quyết định số của .. về việc thành lập tổ GPMB thuộc dự án ...- Hôm nay ngày . tháng . năm 2007, Tổ công tác GPMB ... cùng ông ( bà) . tiến hành lập biên bản về việc điều tra, hiện trạng sử dụng đất, tài sản trên đất nằm trong chỉ giới GPMB.I. Thành phần tổ công tác Phờng Yên Sở:1. .. Chủ tịch UBND .. -Tổ trởng.2. . Chủ tịch MTTQ . - Tổ viên.3. . - Tổ viên.4. . - Tổ viên.5. . - Tổ viên.6. . - Tổ viên.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Biên Bản Điều Tra Tai Nạn Lao Động

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG 1

Phßng Y TÕ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TT Y TÕ Dù Phßng H¬ng S¬n Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.Sè: /BB§T H¬ng S¬n ngày tháng năm BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG 1. Cơ sở và người sử dụng lao động: - Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: - Số điện thoại, Fax, Email: - Tên, địa chỉ người sử dụng lao động: - Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: - Tổng số lao động: - Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): 2. Địa phương: 3. Thành phần đoàn điều tra: 1. Chøcvô: 2. Chøcvô: 3. Chøcvô: 4 Chøc vô: 4. Những người tham dự điều tra: 1. Chøcvô: 2. Chøcvô: 3. Chøcvô:
Xem thêm

3 Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

TÊN CƠ SỞ............................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ............................................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc----oOo---- ----oOo---- Ngày.......tháng.......năm..........BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG-----(Nhẹ hoặc nặng)----1/ Cơ sở và người sử dụng lao động: - Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: .................................................................................................... - Số điện thoại, Fax, Email:........................................................ - Tên, địa chỉ người sử dụng lao động:...................................... .................................................................................................... - Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở:..................................... - Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở):...................... - Loại hình cơ sở:....................................................................... - Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có):.. ....................................................................................................2/ Địa phương:..............................................................................3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người): ....................................................................................................4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người):..........................................................5/ Sơ lược lý lịch những người bị nạn: - Họ tên:...................................................................................... - Giới tính:............... Nam/Nữ:......................Năm sinh:............ - Nghề nghiệp:............................................................................ - Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động:......năm........ - Tuổi nghề:....năm.....mức lương:.....đồng; bậc thợ (nếu có):... - Loại lao động:.......................................................................... - Có hợp đồng lao động:.........không có hợp đồng lao động:..... - Nơi làm việc:............................................................................
Xem thêm

2 Đọc thêm

MẪU BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện sang cơ quan điều tra ppt

MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA PPT

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……./BB-VT … , ngày … tháng … năm BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện sang cơ quan điều tra Căn cứ Quyết số …………. ngày …… tháng …… năm …… của …………………. về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện sang cơ quan điều tra; Hôm nay, hồi … giờ … , ngày … tháng … năm …………………………………………………….; Tại Chúng tôi gồm: Đại diện bên giao: 1. Ông (bà) ……………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị: 2. Ông (bà) ……………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị: Đại diện bên nhận: 1. Ông (bà) ……………………… Chức vụ: …………………… Đơn vị:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu BIỂU MẪU ''''"BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG " ppt

TÀI LIỆU BIỂU MẪU ''''"BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG " PPT

TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc oOo oOo Ngày tháng năm BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (Nhẹ hoặc nặng) 1/ Cơ sở và người sử dụng lao động: - Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: - Số điện thoại, Fax, Email: - Tên, địa chỉ người sử dụng lao động: - Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: - Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): - Loại hình cơ sở: - Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): 2/ Địa phương: 3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người): 4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người): 5/ Sơ lược lý lịch những người bị nạn: - Họ tên: - Giới tính: Nam/Nữ: Năm sinh: - Nghề nghiệp: - Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: năm - Tuổi nghề: năm mức lương: đồng; bậc thợ (nếu có): - Loại lao động: - Có hợp đồng lao động: không có hợp đồng lao động: - Nơi làm việc:
Xem thêm

2 Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA TRƯỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG ký, ghi rõ họ tên người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền bằng văn bản ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu [r]

2 Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG

4/ Những người tham dự điều tra họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người:.... - Huấn luyện ATVSLĐ có hay không:...[r]

3 Đọc thêm

Quy chuẩn An toan - Chính phủ pot

QUY CHUẨN AN TOAN - CHÍNH PHỦ POT

đoàn điều tra TNLĐ cấp tỉnh, Bộ LĐ-TBXH, cơ quan Bảo hiểm xã hội địaphương, cơ sở có TNLĐ và các nạn nhân hoặc thân nhân người chết, trongthời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản điều tra.2.6. Hồ sơ vụ tai nạn lao động2.6. Hồ sơ vụ tai nạn lao độnga) Hồ sơ vụ tai nạn lao động bao gồm:- Biên bản khám nghiệm hiện trường; Sơ đồ hiện trường; Ảnh hiện trường,ảnh nạn nhân (nếu có); - Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc k/nghệm thương tích;- Biên bản giám định kỹ thuật (nếu có);- Biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người làm chứng và những người cóquyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ TNLĐ;- Biên bản điều tra TNLĐ;- Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ;- Những tài liệu khác có liên quan đến vụ TNLĐ.b) Trong một vụ TNLĐ, mỗi người bị TNLĐ có một hồ sơ riêng.c) Thời gian lưu giữ hồ sơ TNLĐ tại cơ sở xảy ra TNLĐ và các cơquan thành viên đoàn điều tra được quy định tại tiết i điểm 3.1 khoản 3 mục IIcủa Thông tư2.7. Điều tra lại tai nạn lao động2.7. Điều tra lại tai nạn lao độnga) Trong thời gian quy định tại tiết i điểm 3.1 khoản 3 mục II của TTnếu có khiếu nại hoặc tố cáo, thì sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đượcđơn khiếu nại, tố cáo, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành xem xét, điều tralại và thông báo bằng văn bản kết quả điều tra lại cho người khiếu nại hoặc tốcáo biết; trường hợp không tiến hành điều tra lại thì phải nêu rõ lý do.b) Cơ sở để xảy ra TNLÐ, đoàn điều tra TNLÐ cấp tỉnh có trách nhiệmcung cấp đầy đủ hồ sơ vụ TNLÐ và vật chứng cho đoàn điều tra lại.c) Biên bản điều tra TNLÐ trước sẽ hết hiệu lực pháp lý khi biên bảnđiều tra lại được công bố.
Xem thêm

136 Đọc thêm

Báo cáo " Một số vấn đề về Biên bưn của hoạt động điều tra, xét xử và Các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án hình sự " pdf

BÁO CÁO " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN BƯN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, XÉT XỬ VÀ CÁC TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT KHÁC TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ " PDF

Nghiên cứu pháp luật tố tụng hình sự của Liên bang Nga, Cộng hòa Hàn Quốc cho thấy, Bộ luật tố tụng hình sự Liên bang Nga đề cập biên bản hoạt động điều trabiên bản phiên tòa, các tài liệu khác tại các điều 83 và 84. Điều 83 Bộ luật quy định: "Biên bản hoạt động điều trabiên bản phiên tòa đợc coi là chứng cứ nếu chúng phù hợp với những quy định của Bộ luật này"[1, tr.48]. Về các tài liệu khác, Điều 84 Bộ luật này quy định: Một số vấn đề về biên bản của hoạt động điều tra, xét xử Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, T.XXIII, Số 1, 2007 45"1. Các tài liệu khác đợc coi là chứng cứ nếu những thông tin trong đó có ý nghĩa trong việc xác định các tình tiết đợc quy định tại Điều 73 Bộ luật này. 2. Các tài liệu này có thể chứa đựng những thông tin đợc ghi nhận dới dạng văn bản hoặc dới dạng khác. Đó có thể là các tài liệu bằng ảnh, phim, băng đĩa audio, video và những vật có chứa thông tin đợc thu thập, cung cấp theo thủ tục quy định tại Điều 86 Bộ luật này. 3. Các tài liệu này đợc đa vào hồ sơ vụ án và đợc bảo quản trong thời hạn bảo quản. Theo yêu cầu của ngời chủ sở
Xem thêm

5 Đọc thêm

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu bị chết ppt

XÁC NHẬN HỒ SƠ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ VIỆC CHỜ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU BỊ CHẾT PPT

Nội dung Văn bản qui định 1. - Ngoài ra nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây có thể thêm: + Biên bản điều tra tai nạn lao động, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp nếu chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp(kể cả chết trong thời gian điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu); + Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học; + Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa nếu con đủ 15 tuổi trở lên, vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, hoặc cha mẹ Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngà Nội dung Văn bản qui định vợ hoặc người khác mà người đó khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; + Trường hợp biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động với giấy giới thiệu của BHXH tỉnh ngoài thời hạn 02 tháng kể từ ngày người lao động chết thì không là căn cứ để giải quyết chế độ tử tuất
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIẤY GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HOẶC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ

GIẤY GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HOẶC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ

CÁC GIẤY TỜ KÈM THEO , GỒM CÓ □ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG □ ĐƠN KHIẾU NẠI □ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG □ GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG TÍCH □ GIẤY RA VIỆN □ HỒ SƠ NGƯ[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Vận dụng phương pháp điều tra vào lớp 5 pdf

TÀI LIỆU VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VÀO LỚP 5 PDF

4. Học sinh phải được trình bày kết quả điều tra cuả nhóm mình tại lớp. 5. Đối với học sinh lớp 5 đã được học về thống kê , biểu đồ hình quạt, về tỷ số % , giáo viên có thể khuyến khích các em vận dụng để làm báo cáo về các số liệu đã được điều tra. Còn đối với học sinh lớp 3,4 học sinh có thể chỉ báo cáo số liệu qua dạng thống kê số liệu và vẽ biểu đồ hình cột Tuy nhiên , quá trình dạy học là quá trình tư duy sáng tạo, là nghệ thuật dạy học. Không có phương pháp dạy học nào là tối ưu, tuỳ từng nội dung bài học mà giáo viên chọn lựa phương pháp cho phù hợp . Giáo viên không cứng ngắc để rồi bài nào cũng vận dụng phương pháp điều tra , sẽ dẫn đến phản tác dụng vì có những nội dung về TNXH không thể vận dụng phương pháp này vì nó không khả thi. 6. Giáo viên cần hướng dẫn HS thật kỹ phần ghi biên bản điều tra sao cho ngắn gọn, cô đọng… Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân về việc đổi mới phương pháp dạy học qua quá trình vận dụng phương pháp điều tra khi dạy Tự Nhiên Xã Hội lớp 5 trong vài năm gần đây và đã đạt được một số thành công nhất định khi đã giúp các em chủ động học tập để chiếm lĩnh tri thức. NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Xem thêm

6 Đọc thêm

2 tội phạm trật tự kinh tế

2 TỘI PHẠM TRẬT TỰ KINH TẾ

khảo hồ sơ vụ án sau khi kết thúc điều tra hoặc sau khi hồ sơ được chuyển sang tòa án. Kinh nghiệm trong một số vụ xâm phạm trật tự kinh tế lớn trong những năm gần đây cho thấy, khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, nếu không phôtô được luật sư cần tập trung chú ý vào những vấn đề sau:1. Bao giờ việc đầu tiên khi nghiên cứu hồ sơ luật sư cần làm là phải kiểm tra tính hợp pháp của các biện pháp và thủ tục tố tụng do cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành. Cụ thế là xem xét nội dung và hình thức của các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can,bắt khám xét, kê biên, niêm phong hiện vật, tài liệu, tài sản … . Cần chú ý sự phù hợp về thời gian, thẩm quyền người kí các quyết định và sự phê chuẩn của viện kiểm soát, nội dung của hành vi và cách thức tống đạt các quyết định này, cần chú ý đến các tài liệu trao đổi của các cơ quan tiến hành tố tụng, các văn bản yêu cầu điều tra bổ sung, những vướng mắc về mặt pháp lý thể hiện trong quá trình điều tra.2. yêu cầu nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp trước thời điểm xảy ra vụ án, bao gồm các hồ sơ pháp nhân( quyết định, giấy phép thành lập, điều lệ, quy chế…) và những yếu tố, tác động điều hoạt động của doanh nghiệp về mặt khách quan và chủ quan( tình hình sản xuất, kinh doanh vào thời điểm xảy ra vào vụ án, việc cấp vốn hoặc vay vốn ngân hàng, sự chỉ đạo của cấp trên, cơ quan chủ quản, tình hình nhân sự và nặng lực, trình đồ của đội ngũ cán bộ doạnh nghiệp… )3. Cần nghiên cứu một cách kĩ lưỡng hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hoạt động mà vụ án đã xảy ra việc nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhất là trong các vụ án có ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.4. Nghiên cứu kết quả điều tra thông qua các tài liệu, kết quả giám định, biên bản ghi lời khai với tính chất là các chứng cứ được thu thập theo trình tự luận định. Có nhiều cách ghi chép khác nhau( ghi tóm tắt nội dung văn bản hoặc ghi chi tiết số văn bản, ngày tháng, nội dung chi tiết) nhưng bất luận trong trường hợp nào, cần ghi rõ số bút lục, tập hồ sơ để sau này viện dẫn chứng được chính xác.5. Tìm hiểu các tài liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết wùa nộp ngân sách ( các khoản thuế), các thành tích khen thưởng của doanh nghiệp và cá nhân bị can, các tài liệu về nhân thân.Nghiên cứu hồ sơ vụ án là một trong những phương thức để luật sư tiếp cận sự thực của vụ án. Hồ sơ vụ án là bức tranh tài liệu lại toàn bộ diễn biến của vụ án. Khi nghiên cứu hồ sơ, luật sư phải bắt đàu từ bản kết luận điều tra, cáo trạng sau đó đến nghiên cứu lời khai của bị can, bị cáo, lời khai của người bị hại, nhân chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các tài liệu về tố tụng có thể nghiên cứu sau cùng.Bản cáo trạng và bản kết luận điều tra tuy là 2 văn bản pháp lý xác định trách nhiệm hình sự về một vụ án hình sự và người phạm tội cụ thể, nhưng giữa chúng có những khác nhau căn bản. Nếu như bản kết luận điều
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Chuẩn bị xét xử vụ án hình sự docx

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ DOCX

liệukhácBiên bản về hoạt động điều tra:X Biên bản khám xét; khámnghiệm hiện trờngX Biênbảnnhậndạng.X Biên bản thực nghiệm điềuTra.X Kết luận giám định.(Nêucácchúý khiđọctừngbiên bản)Trớch h sGhi chộp cỏc ni dung sau õy:- Tờn v ỏn v cỏc b cỏo trong vỏn;- Nhng vn v th tct tngcnchỳý;- Trớch cỏc chng c cav ỏn;92.2 K nng ra các quyt đnh tronggiai đonchunb xét x s thm» Cnc ra quyt đnh;» K nng ra quyt đnh2.3 Lpk hoch xét hi» Mc đích, yêu cu- mbochovicxétxđc đyđ, chính xác, nhanh chóng- Giúp Thmphánchđng điukhinquátrìnhxéthi, x lý đúng
Xem thêm

15 Đọc thêm

Báo cáo " Một số vấn đề về Biên bưn của hoạt động điều tra, xét xử và Các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án hình sự " potx

BÁO CÁO " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIÊN BƯN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, XÉT XỬ VÀ CÁC TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT KHÁC TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ " POTX

Tạp chí Khoa học đhqghn, Kinh tế Luật, T.xxIII, Số 1, 2007 44 Một số vấn đề về Biên bản của hoạt động điều tra, xét xử và Các tài liệu, đồ vật khác trong vụ án hình sự Vơng Văn Bép(*) Biên bản về hoạt động điều tra, xét xử là văn bản pháp lý ghi nhận hoạt động điều tra, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với mỗi hoạt động tố tụng cụ thể, pháp luật tố tụng hình sự của nớc ta đều có quy định phải lập biên bản tơng ứng nh biên bản biên bản khám nghiệm hiện trờng, khám xét, biên bản bắt ngời, giao, nhận ngời bị bắt; biên bản hỏi cung bị can, biên bản ghi lời khai ngời làm chứng, ngời bị hại; biên bản đối chất, nhận dạng; biên bản thu giữ, kê biên tài sản, biên bản phiên tòa (*) Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đã quy định những nội dung bắt buộc của một biên bản ghi nhận các hoạt động tố tụng, đó là: địa điểm, ngày, giờ, tháng, năm, tiến hành tố tụng, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, nội dung các hoạt động tố tụng, những ngời tiến hành, tham gia hoặc có liên quan đến
Xem thêm

5 Đọc thêm

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

- Mẫu số 01- LĐTL: Bảng chấm công Đây là cơ sở chứng từ để trả lơng theo thời gian làm việc thực tế của từng công nhân viên. Bảng này đợc lập hàng tháng theo thời gian bộ phận( tổ sản xuất, phòng ban)- Mẫu số 06 LĐTL : Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.- Mẫu số 07 LĐTL: Phiếu làm thêm giờ Phiếu này dùng để hạch toán thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên ngoài giờ quy định đợc điều động làm việc thêm là căn cứ để tính lơng theo khoản phụ cấp làm đêm thêm giờ theo chế độ quy định.Ngoài ra còn sử dụng một số chứng từ khác nh: - Mẫu số 08 LĐTL: Hợp đồng lao động, các bản cam kết- Mẫu số 09 LĐTL: Biên bản điều tra tai nạn- Một số các chứng từ khác liên quan khác nh phiếu thu, phiếu chi, giấy xin tạm ứng, công lệch (giấy đi đờng) hoá đơn 3 Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến tiền lơng 3.1 Tính tiền lơng phải trả cho công nhân viên- Hàng tháng, trên cơ sở tính toán tiền lơng phải trả cho công nhân viên , kế toán ghi sổ theo định khoản: Nợ TK622 Chi phí nhân công trực tiếp: Tiền lơng phải trả cho công nhân viên trực tiếp sản xuất Nợ TK 241- XDCB dở dang: Tiền lơng công nhân viên xây dựng cơ bản và sửa chữa TSCĐ Nợ TK 627- Chi phí sản xuất chung ( 6271) Nợ TK 641- Chi phí bán hàng ( 6411) Nợ TK 642- Chi phí QLDN ( 642.1) Có TK 334- Phải trả CNVLê Thị Điệp Lớp 611Luận văn tốt nghiệp3.2 Tính tiền thởng phải trả công nhân viênHàng quý hoặc hàng năm tuỳ theo tình hình kinh doanh doanh nghiệp đợc trích từ lợi nhuận để lập quỹ phúc lợi và quỹ khen thởng cho ngời lao động. Sau khi đợc trích
Xem thêm

40 Đọc thêm

BẢN CÂU HỎI ĐIỀU TRA TỰ VỆDÀNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤTXUẤT KHẨU NƯỚC NGOÀI

BẢN CÂU HỎI ĐIỀU TRA TỰ VỆDÀNH CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤTXUẤT KHẨU NƯỚC NGOÀI

bằng đĩa CD hoặc ổ ghi dữ liệu USB. Phải cung cấp đầy đủ các thông tin về định dạng để đảm bảo việc khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả. Tất cả các bảng Excel phải được đặt tên phù hợp với tiêu đề tương ứng trong bản câu hỏi điều tra.Phần trả lời bản câu hỏi phải được điền trên cả bản in (hardcopy) và bản điện tử (softcopy). Bản in phải được lập thành: 5 bản sao lưu hành nội bộ; và 3 bản sao lưu hành công khai và gửi đến Cục QLCT trước khi hết hạn theo địa chỉ sau:33CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH - BỘ CÔNG THƯƠNGSố 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.Điện thoại: (84 4) 2220 5002 (máy lẻ: 1029)Fax: (84 4) 2220 5003Email: nganha@moit.gov.vn và pvtm@moit.gov.vn Bản điện tử phải được gửi đến địa chỉ email nêu trên. Tiêu đề của thư phải được ghi rõ là “Trả lời bản câu hỏi điều tra tự vệ số 12-KN-TVE-01”. Trong thư phải nêu rõ tên, địa chỉ của công ty; tên, chức vụ và điện thoại liên hệ của người đại diện trả lời bản câu hỏi này.Bản in phải gửi kèm với bản điện tử. Cả hai bản phải có cùng nội dung. Thông tin mật Những chi tiết được yêu cầu trong bản câu hỏi điều tra này sẽ cung cấp cho Cục QLCT những thông tin cần thiết để tiến hành điều tra. Do vậy tất cả các câu hỏi phải được trả lời theo mẫu yêu cầu và trong thời hạn đã được quy định. Trong quá trình điều tra tiếp theo, quý Công ty có trách nhiệm hợp tác toàn diện với Cục QLCT.Cục QLCT sẽ tạo điều kiện để tất cả các bên liên quan có cơ hội tiếp cận với các thông tin không mật liên quan tới việc bảo vệ quyền lợi của họ kể cả các thông tin được Cục QLCT sử dụng trong quá trình điều tra.Các thông tin thương mại có tính chất mật (những thông tin mà nếu bị tiết lộ chúng sẽ tạo lợi thế cho đối thủ cạnh tranh) hoặc những thông tin được cung cấp với yêu cầu được bảo mật sẽ được Cục QLCT coi là thông tin mật nếu lý do bảo mật là hợp lý.Các bên yêu cầu bảo mật thông tin do mình cung cấp cần phải:
Xem thêm

16 Đọc thêm