BIẾN SỐ VÀ THÔNG SỐ

Tìm thấy 1,133 tài liệu liên quan tới từ khóa "BIẾN SỐ VÀ THÔNG SỐ":

Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số

SỰ KẾT HỢP CỦA PHƯƠNG PHÁP THÁC TRIỂN THEO THAM SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP EULER TRONG VIỆC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN NHIỀU BIẾN SỐ

Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp euler trong việc giải hệ phương trình phi tuyến nhiều biến số
Xem thêm

70 Đọc thêm

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, NHIỄM GIUN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, NHIỄM GIUN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM

_PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP CỎC BÀ MẸ LÀ MẸ CỦA CỎC TRẺ ĐÓ ĐƯỢC LỰA CHỌN_ TRANG 31 MỤC TIỜU NHÚM BIẾN SỐ BIẾN SỐ/CHỈ SỐ PHƯƠNG PHỎP THU THẬP THỤNG TIN CHUNG: Điều kiện kinh tế, văn húa, xó hội [r]

76 Đọc thêm

100 BAI TOAN BDT CÓ LỜI GIẢI

100 BAI TOAN BDT CÓ LỜI GIẢI

222 3Ta có f   c   3c2  3c , nên f(c) đồng biến trên 1;  . Vì vậy, T  f  c   f 1  13 . 2Đồng thời T  13  c  1 . Với giả thiết 0  a  b  c và a + b + c = 3 và (3) suy ra a = b = 1, tức là tam giácABC đều.Bài 66. Bài toán hoàn toàn đối xứng với ba biến số, nên không mất tính tổng quát, ta giả sử x  y  z  0 , coix là biến số và coi y , z là tham số trong hàm số f  x   x 3  x2  y  z   3xyz  xy 2  xz2  y 2 z  z2y  y 3  z 3Ta có f '  x   3x 2  2x  y  z   3yz  y 2  z 2 và f ''  x   6 x  2  y  z   2  3x  y  z   0 với mọi x , y , z  0 vàx  y  z . Điều đó chứng tỏ f '  x  là hàm số đồng biến, suy raf '  x   f '  y   3y2  2y  y  z   3yz  y 2  z2  yz  z2  0 ( do x  y  z ).Đến đây ta suy ra f  x  là hàm số đồng biến, như vậy f  x   f  y   z  z  y   0 .2Bài 68. Nhìn bài toán ta khó có thể thấy được việc sử dụng phương pháp tiếp tuyến, tuy nhiên để ý mộta  bab 21  c 2
Xem thêm

32 Đọc thêm

Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số

SỰ KẾT HỢP CỦA PHƯƠNG PHÁP THÁC TRIỂN THEO THAM SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP RUNGE KUTTA TRONG VIỆC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN TÍNH NHIỀU BIẾN SỐ

Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số Sự kết hợp của phương pháp thác triển theo tham số và phương pháp runge kutta trong việc giải hệ phương trình phi tuyến tính nhiều biến số
Xem thêm

73 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ LỜI GIẢI DALEMBERT CỦA PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

TÌM HIỂU VỀ LỜI GIẢI DALEMBERT CỦA PHƯƠNG TRÌNH SÓNG

Phƣơng trình truyền nhiệt:(1.9)Phƣơng trình Laplace:(1.10)Nhiều bài toán vật lí và kỹ thuật dẫn đến các phƣơng trình này nên ngƣời ta gọichúng là những phƣơng trình vật lí – toán cơ bản.Các phƣơng trình (1.8), (1.9) và (1.10) đều có vô số nghiệm vì vậy ta phải đặtthêm các điều kiện phụ để xác định nghiệm của chúng.Các phƣơng trình (1.8) và (1.9) xuất hiện khi các quá trình là không dừng (biếnđổi theo thời gian t). Nếu quá trình đó xảy ra trong một khoảng không gian x hữu4hạn (dao động của sợi dây có hai đầu gắn chặt) truyền nhiệt trong thanh hữu hạn thìta có hai loại điều kiện phụ sau:1) Điều kiện ban đầu cho biết trạng thái lúc t = 0.2) Điều kiện biên cho biết quá trình xảy ra ở biên của khoảng không gian. Bàitoán tìm nghiệm của phƣơng trình thỏa mãn các điều kiện ban đầu và điều kiện biêngọi là bài toán hỗn hợp, nếu quá trình xảy ra trên cả khoảng vô hạn,thì ta chỉ cần điều kiện ban đầu. Bài toán đó gọi là bài toán Côsi (Cauchy).Phƣơng trình (1.10) không chứa thời gian, cả hai biến số x, y đều là biến sốkhông gian. Nó xuất hiện khi nghiên cứu các quá trình dừng. Để xác định nghiệm,ta chỉ cần các điều kiện biên, vì vậy, bài toán này gọi là bài toán biên.Các điều kiện ban đầu và điều kiện biên thƣờng xuất phát từ việc đo đạc thựcnghiệm trong vật lí và kỹ thuật nghĩa là mang tính chất gần đúng. Những sai số nhỏcủa các điều kiện đó sẽ kéo theo những sai số nhỏ của nghiệm. Do đó, ta đòi hỏi
Xem thêm

30 Đọc thêm

NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN HUYỆN TẠI TỈNH THANH HÓA

NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG CUNG CẤP CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ Y HỌC CỔ TRUYỀN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN HUYỆN TẠI TỈNH THANH HÓA

CỎC BIẾN SỐ, CHỈ SỐ TRONG NGHIỜN CỨU_ MỤC TIỜU TỜN BIẾN SỐ ĐỊNH NGHĨA LOẠI BIẾN ĐẶC TRƯNG CỎ NHÕN Tuổi Giới Tỡnh trạng hụn nhõn Trỡnh độ văn húa Trỡnh độ chuyờn mụn Số năm cụng tỏc trong[r]

114 Đọc thêm

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI VÀ KIẾN THỨC THỰC HÀNH NUÔI TRẺ CỦA BÀ MẸ MỘT SỐ DÂN TỘC ÍT NGƯỞI ĐIỆN BIÊN VÀ LAI CHÂU NĂM 2015

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI VÀ KIẾN THỨC THỰC HÀNH NUÔI TRẺ CỦA BÀ MẸ MỘT SỐ DÂN TỘC ÍT NGƯỞI ĐIỆN BIÊN VÀ LAI CHÂU NĂM 2015

BIẾN SỐ CHỈ SỐ MỤC TIÊU NHÓM CHỈ SỐ TÊN BIẾN SỐ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP _Mục tiêu 1:_ _ Mô tả tình_ _trạng SDD ở trẻ_ _em dưới 5 tuổi_ Thông tin về TTDD của trẻ Tuổi Theo danh sách đã lập G[r]

60 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸ

HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸ

Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp của em gồm 3 phần:PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KINH DOANHPHẦN 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸPHẦN 3: MỘT SỐ VẦN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KINH DOANH 1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty………………………………………..3 1.2. Cơ cấu quản lý và tổ chức của công ty………………………………………….4 1.3. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh……………………………………………….5 1.4. Một số kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ 2012 đến 2014…………..5 PHẦN 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÔNG MỸ 2.1. Đặc điểm ngành hàng, thị trường và khách hàng trọng điểm của công ty…...6 2.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường marketing tới hoạt động marketing của công ty………………………………………………………………………….…8 2.3. Thực trạng hoạt động marketing mix của công ty 2.3.1. Thực trạng về biến số sản phẩm của công ty……………………………….12 2.3.2. Thực trạng về biến số giá của công ty……………………………………….14 2.3.3. Thực trạng về biến số phân phối của công ty……………………………….15 2.3.4. Thực trạng về biến số xúc tiến thương mại ………..………………………16 PHẦN 3: MỘT SỐ VẦN ĐỀ CẤP THIẾT CỦA CÔNG TY VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.1. Đánh giá về thực trạng hoạt động kinh doanh và marketing của công ty…..17 3.2. Một số vấn đề phát sinh………………………………………………...………19 3.3. Định hướng khóa luận tốt nghiệp……………………………………...………19
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÀI TẬP TÍCH PHÂN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

BÀI TẬP TÍCH PHÂN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

BÀI TẬP TÍCH PHÂN 12Dạng 1. Phương pháp đổi biến số và sử dụng định nghĩa, tính chất tính tích phân :Bài 1. Tính các tích phân sau :11) I = ∫ x ( x + 1) dx3013 60π25 ) I = sinxdx∫0 1 + cos x∫7 ) I = x (1 + x ) dx015xdx

1 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN1

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN1

CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN1. ĐỔI BIẾN SỐ LOẠI 1: (CÁC VÍ DỤ KHÓ)2. ĐỔI BIẾN SỐ LOẠI 2:CÁC CÔNG THỨC SAU ÁP DỤNG CHO VÍ DỤ PHÍA DƯỚI3. TÍCH PHÂN CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI4. PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN5. CHUYÊN ĐỀ TÍCH PHÂN LƯỢNG GIÁCCÁC VÍ DỤ VỀ NHÀπ2π2π2I = ∫ cos2x(sin4 x + cos4 x)dxI = ∫ cos 2 x cos 2 xdxI = ∫ (cos3 x − 1)cos2 x.dx

5 Đọc thêm

Bài giảng thống kê cơ bản và phân tích số liệu PGS TS hoàng văn minh

BÀI GIẢNG THỐNG KÊ CƠ BẢN VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PGS TS HOÀNG VĂN MINH

... thuộc xã? Thống kê Phân môn toán học có nhiệm vụ thu thập, phân tích, phiên giải trình bày số liệu Thống kê Số liệu đối tượng thống kê Biến số# Hằng số Các dạng số liệu (biến số) Số liệu định... trung vị, mode, khoảng số liệu độ lệch chuẩn? 10 Thống kê mô tả biến định tính Tần số Tỷ lệ phần trăm 11 Thống kê Quần thể Chọn mẫu Thống kê suy luận Mẫu Thống kê mô tả Thống kê suy luận Ước lượng... quần thể Thống kê Quần thể Chọn mẫu Thống kê suy luận Mẫu Thống kê mô tả Thống kê mô tả biến định lượng Đo lường độ tập trung (Location) Trung bình (mean) Trung vị (median) Mode Đo lường độ phân
Xem thêm

25 Đọc thêm

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT CƠ KHÍ CHƯƠNG 2

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ THUẬT CƠ KHÍ CHƯƠNG 2

Đồ án tốt nghiệpPhần ii: các thông số cơ bản của bộ công tácTính toán các thông số cơ bản của bộ công tác dựa trênđịnh luật đồng dạng, ở đây ta tính toán bộ công tác dựatrên cơ sở bộ công tác của máy mẫu Caterpillar 330B có trọnglợng 30 tấn, từ đó theo định luật đồng dạng ta thiết kế rabộ công tác của máy đào có có trọng lợng yêu cầu là 20 tấn.Theo định luật đồng dạng ta có.A 13 G1 N1 P13 t13 q1 v13 ...A 32 G2 N 2 P23 t32 q2 v32Trong đó:Chỉ số 1,2 là kí hiệu máy mẫu và máy thiết kế.A - Thông số kích thớcG -Thông số trọng lợngN - Thông số công suấtP - Thông số lựct - Thông số thời gian chu kì làm việcq - Thông số dung tích gầuv - Thông số tốc độTa tính toán bộ công tác theo máy mẫu với 2 loại cần:Cần có tầm với dài và cần có độ bền lớn (cần có tầm vớingắn).I. Cần có tầm với dài1. Tính chiều dài cần.áp dụng định luật đồng dạng ta có.l 3c1 G1=
Xem thêm

12 Đọc thêm

Thực tập hệ thống thông tin điện lực hệ thống scada

THỰC TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN LỰC HỆ THỐNG SCADA

Dữ liệu này là các thông số tĩnh của hệ thống được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Các thông số tĩnh này bao gồm: Thông số đường dây: Loại dây, chiều dài dây, chịu tải, chịu nhiệt… Thông số máy biến áp: Loại máy, công suất, các thông số kĩ thuật… Thông số máy phát: Loại máy, công suất… Thông số kĩ thuật của kháng, tụ và các thiết bị khác Sơ đồ trạm, kết lưới, các thiết bị trong trạm…

24 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG HOẠI TỬ XƯƠNG HÀM DOTIA XẠ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XQUANG HOẠI TỬ XƯƠNG HÀM DOTIA XẠ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

_2.2.4._ _CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU_ Tên biến số Loại biến Giá trị biến Cách thu thập Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Tuổi Liên tục 10 - 80 Hồ sơ bệnh án Giới phânNhị Nam, Nữ Hồ sơ bệnh á[r]

57 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỒN TRỮ THUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÁI BÌNH NĂM 2015

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TỒN TRỮ THUỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THÁI BÌNH NĂM 2015

CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU NỘI DUNG BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU CÁCH TÍNH, GIẢI THÍCH KỸ THUẬT THU THẬP THỰC TRẠNG NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TRONG KHO TỔNG SỐ CBCNV Tính tổng SAU ĐẠI H[r]

78 Đọc thêm

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG CÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ VÀ BÁC SĨ NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ KẾT QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG THỐNG KÊ TRONG CÁC LUẬN VĂN THẠC SĨ VÀ BÁC SĨ NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ KẾT QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP

nhà nghiên cứu không có đủ kiến thức về thiết kế nghiên cứu dẫn đến việc lựachọn thiết kế nghiên cứu không phù hợp và hậu quả là kết quả nghiên cứu sẽthiếu chính xác [25]. Mỗi một loại thiết kế nghiên cứu có những ưu nhượcđiểm khác nhau và phù hợp với các câu hỏi nghiên cứu khác nhau. Ví dụ:nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng là loại thiết kếnghiên cứu đưa ra bằng chứng cao nhất, có giá trị nhất trong các nghiên cứu yhọc nhưng lại đắt tiền và cần nhiều thời gian hơn so với các nghiên cứu quansát. Nghiên cứu thuần tập đòi hỏi thời gian dài và dày công theo dõi đối tượngnghiên cứu. Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành nhanh và ít tốn kém nhưngchỉ cung cấp một bức ảnh chụp nhanh về vấn đề nghiên cứu, đưa ra giả thuyếtvề mối quan hệ nhân quả giữa yếu tố nguy cơ và vấn đề sức khỏe mà chưa cósự kiểm chứng… Chính vì vậy thiết kế nghiên cứu không chỉ dựa vào kiếnthức của nhà nghiên cứu mà còn phụ thuộc vào nguồn lực, thời gian chophép.Những thiết kế nghiên cứu không phù hợp sẽ dẫn đến không giải quyếtđược câu hỏi nghiên cứu, lãng phí thời gian và nguồn lực mà không đem lạikết quả như mong muốn.Thiết kế nghiên cứu còn ảnh hưởng đến việc tínhtoán cỡ mẫu và lựa chọn các phân tích thống kê.Liên quan đến đối tượng nghiên cứu, đôi khi các nhà nghiên cứu chỉ chú trọngmô tả đối tượng nghiên cứu của mình mà quên mất quần thể mà từ đó mìnhlựa chọn ra đối tượng nghiên cứu.Thời gian, địa điểm, đặc điểm quần thểnghiên cứu cần thiết phải được mô tả, đây chính là cơ sở hình thành khung13chọn mẫu cho nghiên cứu. Ngoài ra, việc mô tả chi tiết quần thể nghiên cứucòn giúp cho việc xác định các biến số sẽ sử dụng trong quá trình thu thập vàphân tích, xử lý số liệu. Trong trường hợp định nghĩa quần thể nghiên cứukhông rõ ràng, các nhà nghiên cứu thường gặp phải vấn đề khi lựa chọn đơnvị mẫu và làm tăng sự không đồng nhất trong chọn mẫu [25].
Xem thêm

166 Đọc thêm

KINH TẾ VĨ MÔ CÁC BIẾN SỐ VĨ MÔ (MỞ RỘNG)

KINH TẾ VĨ MÔ CÁC BIẾN SỐ VĨ MÔ (MỞ RỘNG)

Các Biến số vĩ mô (Mở Rộng)1 Nhóm các biến số đo lường thu nhập/sản lượng quốc dân2 Nhóm các biến số đo lường mức giá cả chung3 Nhóm các biến số đo lường thất nghiệp4 Nhóm các cân đối vĩ mô5 Nhóm cac biến số về tiền tệ6 Nhóm các biến số mang tính dự báo7 Các chỉ số tổng hợp do quốc tế đánh giá1 Nhóm các biến số đo lường thu nhập/sản lượng quốc dân- GDP (GDI), GNP(GNI), NNP(NNI), NDP(NDI),NI- GDPrpc ,Productivity- GDP bình quân đầu người tính theo PPP- Industrial production (sản lượng công nghiệp)- Retail sale (doanh số bán lẻ/ tổng mức bán lẻ hàng hóa)- ICOR hệ số gia tăng vốn đầu ra2 Nhóm các biến số đo lường mức giá cả chung CPI (chỉ số giá tiêu dùng) RPI (chỉ số giá bán lẻ) PPI (chỉ số giá sản xuất) Dgdp (chỉ số điều chỉnh GDP)3 Nhóm các biến số đo lường thất nghiệp
Xem thêm

8 Đọc thêm

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ 072012 ĐẾN 072013

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊ VẬT ĐƯỜNG THỞ Ở TRẺ EM VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TỪ 072012 ĐẾN 072013

NỘI DUNG, CÁC BIẾN SỐ / CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU + CÁC BIẾN SỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN DỊ VẬT ĐƢỜNG THỞ: - Tuổi - Giới - Địa chỉ - nghề nghiệp + CÁC BIẾN SỐ VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊ VẬT ĐƢỜNG THỞ: [r]

Đọc thêm

SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2015

SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2015

CÁC BIẾN SỐ/CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU _BẢNG 2.1: CÁC BIẾN SỐ/CHỈ SỐ TRONG NGHIÊN CỨU_ STT BIẾN SỐ CHỈ SỐ/PHÂN LOẠI/ CÁCH TÍNH THÔNG TIN CHUNG 1 Tuổi Tuổi dương lịch = 2016 – năm sinh 2 Giới tính[r]

61 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH DỤNG CỤ TỬ CUNG LẠC CHỖ TRONG Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ 12009 ĐẾN 122014

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH DỤNG CỤ TỬ CUNG LẠC CHỖ TRONG Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ 12009 ĐẾN 122014

BIẾN SỐ, CHỈ SỐ NGHIÊN CỨU_ NHÓM BIẾN SỐ BIẾN SỐ CHỈ SỐ ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI Thông tin đối tượng Thông tin nhân khẩu Nhóm Tuổi ≤ 25 tuổi 26- 35 tuổi 36- 50 tuổi > 50 tuổi Nơi sống Nông [r]

52 Đọc thêm

Cùng chủ đề