HAY CHUNG MINH NHAN DINH CUA EM VE CAU TRUYEN CHIEC LA CUOI CUNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HAY CHUNG MINH NHAN DINH CUA EM VE CAU TRUYEN CHIEC LA CUOI CUNG":

PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X20

PHÂN TÍCH CƠ CẤU VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN X20

nhap nhAt dinh, duqc gQi la chi phi hay gia dm quyen sir dung v6n. Ve ban chAt, chiphi von la chi phi co hOi trong viec sir dung von va dtrgc hinh thanh theo quan he cungcAu ten thi trutmg. Chi phi von co the &lye xic dinh bang s6 tuyet d6i, bang mot s6ti&I hoac dirge xac dinh bang so tuang d6i, mot tS, le phAn tram. Thong thuarng, to haydung ti le phAn tram.Tren goc de) ctia nha dAu ttr, chi phi vein la tS , suAt sinh Lori ma nha dAu to doi hoikhi cap von cho DN. Con d6i vori doanh nghiep, chi phi v6n dtrac coi la tS , suAt sinhloci t6i thieu can phai dat dtrqc khi sir dung ngu6n tai trq do cho dAu to hay hog dungkinh doanh de dam bao cho tS, suAt lgi nhuan vein CSH hay thu nhap tren mgt co phieukhong bi sut giam.Viec xem xet chi phi von la mot van de quan trong d6i yen cac nha guar' tri. Xemxet chi phi vein too ra tam nhin cho cac nha quan tri khi xem xet chien lugc huy dOngvon. Ben canh do, do la mgt can cir quan twig cho viec lira chQn du an du ttr, giatang gia tri DN.Sall day la chi phi von ctia tong ngth'in rieng biet.1.2.1 Chi phi von vayDe dap Ung nhu cAu von trong hoot Ong, DN CO the huy dOng ng duai hinh aukvay dm cac t6 chirc tin dung, ngan hang thtrang mai hoac co the phat hanh trai phieu.Chi phi von vay la tS, suAt sinh loci t6i thieu ma DN can dat dugc tir viec sir dungWin vay de cho tS, suAt lgi nhuan von CSH hay thu nhap ctia mot c6 phAn la kh8ng bisut giam. Neu vay t6 chirc tai chinh trung gian thi chi phi sir dung ng chinh la lai suAtvay. Neu phat hanh trai phieu thi chi phi sir dung ng la lqi suAt dao hp cong ty tra chonha d'Au tu.1.2.1.1 Chi phi van vay NHVay NH ngan hang: Day la ngu6n tai trq het sirc quan trQng d6i WA cac DN hiennay. Dac diem dm viec sir dung vein vay ngan hang (tin dung ngan hang) la phai sirdung dung muc dich, co hieu qua, co vat to bao dam, co thoi han va phai tra Mi. VayNH la cac khoan vay co thin han dtrai 12 thang. Cac hinh thirc chii yeti ngan hang cho
Xem thêm

71 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI QUỐC TẾ - SỐ 1 ĐẾN 19

QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI QUỐC TẾ - SỐ 1 ĐẾN 19

- Phat do vi ph m thOi han thus hien hop d6rig tit ngay01/7/1996 dgn ngay 1 /10/1996 vdi so ti"k la 107.402,971 USD.- Phat do vi ph m nghia vu tigp nhan hang hod tit ngay01/7/1996 den ngay 1 /10/1996 vdi so- tien la 161.104, 45USD.- Phat do vi pha nghia vu thanh toan (15% tri gia L/C con lai)ke tit ngay 31/10/199 (tit ngay ngan hang nhan bo chUng tit) dgnngay tra tik la ngay 10/12/1996, Oh 41 ngay cham tra, s6 tin la3.268,32 USD.L4p lucin dict Bid dn:Sau khi giao han vao kho ngoai quan, Nguyen ddn xtat trinhchiing tit cho Ngan h' ng, trong so cac chiing tit cc') Gia-y chi rig nhanxugt xi do chinh Ngu don cap, dieu nay trai vdi cac digu khoannguyen thug ciia L/C i theo L/C nay thi Nguyen don phai xugt trinhGigy chiing nhan xugt xit do PhOng Thuong mai va. Cong nghiep VietNam cap. Nhung Ngu en ddn nai rang Gigy chiing nhan xuA xi naychi dtioc PhOng Thad g mai va Cong nghiep Viet Nam cap khi hangddoc b6c len tau. Do•6, Nguyen don de nghi Bi don sila do2i L/C vdinOi dung la de nhan 85% tri gia L/C, chi can xua:t trinh Gigy chiingnhan xugt xi do chin Nguyen don cap, va chi can xugt trinh GigychUng nhan xligt xii d PhOng Thuldng mai va Cong nghiep Viet Namcap khi nhan 15% tri • is L/C con lai. Bi don da dOng y sUa L/C nhuvay chi vi luc do khan he có nghi ngO ve xugt xit hang hoa.Dai dien Bi don Bi thin cii dgn giam dinh hang cid khongthe xac dinh rang ha g hoa khong phai xugt xd Viet Nam, bai vikho có the phan biet at digu xugt xii Campuchia vOi hat digu xtat20
Xem thêm

133 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

la "Cong ty"), diroc I~p ngay 03 thang 3 nam 20 16, tic trang 04 d~n trang 29 bao gbm Bang can d6i k~ toan taingay 31 thang 12 nam 2015, Bao cao k~t qua boat d(>ngkinh doanh, Bao cao hru chuyen tien t~ cho nam taichinh k~t thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh.Trdcl: nhi~m cua Ban Gidm illx:Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem ve vi~c I~p,va trinh bay trung thirc va hop Iy bao cao tai chinh cuaCong ty theo chuan mire k~ toan, ch~ dQk~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quand~n viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ve kiem soat nQi bQ ma Ban Giam d6c xac dinhla can thiet d~ dam bao cho viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong c6 sai sot trong y~u do gian I~ hoacnhAIDlfut.Trach nhi~m cua Kilm loan vienTrach nhiem cua chung toi la dua ra y ki~n ve bao cao tai chinh dua tren k~t qua cua cUQckiem toano Chung toida ti~n hanh kiem toan theo chuan muc kiem toan Vi~t Nam. Cac chuan muc nay yeu du chung toi tuan thuchuan mire va cac quy dinh ve dao dire nghe nghiep, I~p k~ hoach va thuc hien cUQcki~m toan d~ dat duoc SI!dam bao hop Iy ve viec li~u bao cao tai chinh cua Cong ty c6 con sai s6t trong y~u hay khong.Cong vi~c ki~m toan bao gbm thuc bien cac thu tuc nham thu thap cac bang clnrng ki~m toan ve cac s6 li~u vathuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiem toan duoc lira chon dua tren xet doan cua Ki~m toan vien,bao gbm danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trong bao cao tai chinh do gian I~ hoac nham lfut. Khi thirc hiendanh gia cac rui ro nay, Ki~m toan vien da xem xet kiem soat nQibQcua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trinhbay bao cao tai chinh trung thuc, hop Iy nham thiet k~ cac thu tuc kiem toan phu hop v6i tinh hinh thirc t~, tuynhien khong nham muc dich dua ra y ki~n ve hieu qua cua kiem soat nQibQ cua Cong ty. Cong vi~c kiem toancling bao gbm danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach k~ toan diroc ap dung va tinh hop Iy cua cac uoc tinhk~ toan cua Ban Giam d6c cling nhu danh gia viec trinh bay tAngth~ bao cao tai chinh.Chung Wi tin nrong rang cac bAngclnrng kiem toan ma chung toi da thu thap duoc la dAydu va thich hop lamco sa cho y ki~n kiem toan cua chung toi.t kilncua Kilm loan vienTheo y ki~n cua chung toi, bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia canh trong y~u, tinh
Xem thêm

32 Đọc thêm

TÓM TẮT TRUYỆN NGẮN CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

TÓM TẮT TRUYỆN NGẮN CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Đề bài: Tóm tắt truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri Hướng dẫn làm bài Ở một khu phố tồi tàn tại Oa-sinh-tơn, có một xưởng vẽ chung của hai người bạn là Xiu và Giôn-xi có cùng sở thích về nghệ thuật và hợp nhau về nhiều mặt. Giôn-xi bị chững viêm phổi và cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày. Bác sĩ chỉ còn bó tay và Xiu cũng vô cùng thương xót, cố động viên cô ăn uống và vui vẻ. Giôn-xi nhìn ra cửa sổ- khi ấy là mùa đông- đếm từng chiếc lá rơi. Cô tin rằng có khi chiếc lá cuối cùng trên cây leo già cỗi rụng xuống là cô sẽ vĩnh biệt cuộc đời. Chỉ còn một chiếc lá cuối cùng, Giôn-xi muốn nhìn thấy nó lìa cành trước khi trời tối và cô cũng sẽ đi xa. Thầm hiểu, thương bạn, Xiu đến nhờ bác họa sĩ già ở tầng dưới, ông họa sĩ đã hai mươi lăm năm cầm bút vẽ nhưng chưa có tác phẩm nào ưng ý – Kiệt tác mà ông mơ ước. Ông tự coi mình là con chó loại đặc biệt luôn sẵn sàng bảo vệ cho hai nữ nghệ sĩ trẻ ở xưởng vẽ tầng trên. Biết được Giôn-xi sắp sửa đang tuyệt vọng, ông buồn bã vô cùng. Trong một đêm mưa gió bão bùng, người nghệ sĩ già tuổi ngoài năm mươi lại bị lao ấy, đã vẽ nên Chiếc lá cuối cùng trên bức tường – kiệt tác của mình. Ông mất hai ngày sau đó nhưng Giôn-xi đã khỏe mạnh lại và đã sống với con người mà trước đó chưa có.   Tham khảo thêm:  Soạn bài chiếc lá cuối cùng  Thuyết minh truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri  Cảm nhận của em về nhân vật cụ Bơ- men trong truyện Chiếc lá cuối cùng
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

dugc lap ngay 03/08/2015 ciia Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien dien Mien Trung (sau day ggi tit la''Cong ty") dinh kem tu trang 5 den trang 34. Bao cao tai chinh nay dugc lap theo Che do ke toan doanhnghiep Viet Nam.Trach nhiem cua Tong Giam doc C5ng ty va cua Kiem toan vienViec lap va trinh bay Bao cao tai chinh hgp nhat nay thugc trach nhiem cua Tong Giam doc Cong ty. Trachnhiem ciia Kiem toan vien la dua ra y kien nhan xet ve Bao cao tai chinh hgp nhat nay dua tren co so ketqua cong tac soat xet cua chiing toi.Pham vi soat xetChung toi da thuc hien cong tac scat xet bao cao tai chinh hgp nhat theo Chuan muc Kiem toan Viet Namve cong tac soat xet. Chuan muc nay yen can cong tac soat xet phai lap ke hoach va thuc hien soat xet de cosu dam bao vira phai rang lieu bao cao tai chinh hgp nhat co chua dung nhung sai sot trgng yeu hay khong.Cong tac soat xet bao gom chii yeu la vifc trao doi vgi cac nhan su ciia Cong ty va ap dung cac thu tucphan tich doi voi nhirng thong tin tai chinh; cong tac soat xet nay cung cap mgt muc do dam bao ihap honcong tac kiem toan. Chiing toi khong thuc hien cong viec kiem toan nen khong dua ra y kien kiem toan.Y kien nhan xet cua Kiem toan vienTren co so cong tac soat xet cua chiing toi, xet tren cac khia canh trgng yeu, chiing toi khong thay co si^kien nao de chiing toi dua ra y kien rang Bao cao tai chinh hgp nhat dinh kem khong phan anh trung thucva hgp ly ve tinh hinh tai chinh ciia Cong ty tai ngay 30/06/2015 va ket qua hoat dong kinh doanh cung nhucac luong luu chuyen tien te cho ky ke toan 6 thang dau nam 2015, phu hgp voi Chuan muc, Che do ketoan doanh nghiep Viet Nam hien hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan ve lap va trinh bay Bao cao taichinh hgp nhat.Van de can nhan manhNhu trinh bay tai muc (*) Thuyel minh so 10, Cong ty thay doi thoi gian khau hao doi voi cac tai san codinh thugc Nha may thiiy dien Ea Kronggrou. Viec thay doi nay lam chi phi khau hao tai san co dinh 6thang dau nam 2015 giam 7.747.537.765 dong so voi cung ky nam truoc.So G i d y CN D K H N k i e m l o a n : 1 0 3 1 - 2 0 1 3 - 0 1 0 - 1B a N a n g , ngayNguyen Thi Thuy - Kiem toan vien
Xem thêm

36 Đọc thêm

Yếu tố di truyền gây bệnh tự kỷ ở trẻ em: Hiện trạng và các phương pháp chẩn đoán

YẾU TỐ DI TRUYỀN GÂY BỆNH TỰ KỶ Ở TRẺ EM: HIỆN TRẠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN

Trong thoi doi phat trien, benh to IcS can tar nen pha bien trong xa hc)i,.dac. Wet la a tre Khi benh mai ducc phat hien, nguai to cho rang nguyen nhan gay benh chit yeu do yeu to mai truing song, str thieu quan tam tir cha me va nh4ng nguai co trach nhiem day do. Tir da se clan den firth twig tre kern phat trien toin dien ve mat neon nga, giao tiep va gag hoat clang xa ,hai. Thai gian gin day, viec nghien ciru can benh nay da cO met buoc tien mai khi cac nha khoa hoc da bat dau tim ra nhitng gen c6 kha nang gay benh do xay ra hien Wong dot bien gen. Tir day, mat nhan dinh duoc dua ra de là benh tkr kjr co the c6 kha nang di truyen to bo,me sang con cal. Trong so nhung gen c6 kha nang gay benh, gen SHANK3 yeu to dung vao ir6 quan trong nhat, ben canh nhCrng gen khac nhu NLGN3, NLGN4X,... FISH (floumescent in situ hybridization) va aCGH (array comparative genomic hybridization) la hai phuong phap chinh duce sir dung de phat hien nhung sai khac tren gen hay tren nhiem sac the, ben canh d6 de xic nhan lai nhung thay dal do, phuong phip MLPA (multiplex ligation probe amplification) se duce clung den. Ben canh viec tim ra nhung rot loan ye di tntyen, nhimg lieu phap chera tri cling dirge ap dung de gin) cho benh nhan cc, the mph dan han trong viec giao tiep, trong nhung hoot dang xa hai va nhan biet nhung sit vat, hien tuong xung quanh. Tuy nhien, cho den nay, mat cau hei van chtra co lai giii la sit twang quan gifra kieu hinh, kieu gen cita benh va sv twang tic gifra nhimg yeu to di truyen va hoar girth m8i tnreng. Trong tuang lai gin, neu nhung thic mac nay c6 lei giii dap chinh xac thi se la mat tien ba len trong viec ngan chart va dieu tri can benh nay.
Xem thêm

9 Đọc thêm

CẨM NANG LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGỮ VĂN (2)

CẨM NANG LUYỆN THI ĐẠI HỌC NGỮ VĂN (2)

khoi va sang tao nhung gi chua c6". Ho day hoai bao ve gia'c ma chinh phucdinh cao. Anh la nha van chan chinh.Khong chi vay. Nam Cao con phat hien ra Ho la con nguoi giau long nhanai. Chinh trong Idi khang dinh ve tac pham trong tuong lai ciia minh, anh danoi: tac pham c6 gia tri la tac pham "ca tung long tuong, tinh bac ai, sy congbinh". Trong van chuong, anh muon ca ngpi tinh thuong va trong cupc doithuc, tinh thuang la tat ca. Chinh vi le song tinh thuong aia minh, anh da donTu, giiip T u thoat khoi nhimg tiii nhuc khi mot minh tra troi voi dua conkhong cha. Nhirng giot nuoc mat ciia T u va ciia ba m? gia ciia T u da khieh anhxiic dpng. Ho muon khoc cho den khi "bao nhieu xuong thit cu tan ra thanhnuoc mat" nhung gap anh, tinh thuong cua anh da toa rang den giup hp thoatkhoi nhung dan dau. Mpt nguoi dam bo cai doi bay nhay ciia tuoi xanh denuoi nang vp con chang la nguai diing cam lam sao ! Chinh tinh thuong - lesong tinh thuang da khien anh lam vi^c ay. Anh cao dep biet duang nao!d. Bieu h i | n cuoi cung ciia gia tri nhan dao la niem tin ciia Nam Cao vaokha nang \vtan day ciia nhan vat. Cuoi tac pham la hinh anh Hp 6m t u vaolong. Bao nhieu dau don, bao nhieu hoi han don nen lai a Hp de roi bat lenthanh tieng khoc. Tieng "khoc nuc nb, tieng khoc bat ra nhu qua chanh nguai ta bopmqnh" cua Hp cho ta thay su hoi han va dau kho len den tot cung ciia nguai trithuc tieu t u san ngheo c6 nhan each. Gipt nuoc mat ay da nang do Hp, thanliIpc tam hon anh, giiip anh dung vimg tren bo vuc thSm ciia su tha hoa. Chacchan dang sau nhCrng gipt nuoc mat ay la su "tro ve" cua nha van Hp.3. D a n h gia chung: T u tuong nhan dao moi me ciia Nam Cao the hien dviec nha van biet de cao nhirng khat vpng dep ciia nguoi t r i thiic, da biet thongcam vai nhirng noi kho ciia hp. Nhirng " t u tuong nhan dao moi me, dpc dao"ay da la dang quy, dang tran trpng bie't bao ! Dpc dao, moi me chinh la a longthuang nguoi - tinh nguai nong dupm bao la dang sau lo'i viet van tuong nhudung dung lanh dam. Duong nhu nhung day dirt trong cupc doi ong - cupcdai van sT kho ai - da nhap vao nhijug suy t u ciia Hp, da nhap vao tan bi kichtinh than ciia Hp. Co nguoi noi. Hp chinh la hinh anh ciia nha van Nam Cao
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

BAO CAO KIEM TOAN DOC LAPKinh giiri:CAC CO DONG, HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOCCONG TY CO PHAN XAY Dl/NG VA GIAO TH6NG BINH DUONGChung toi da kiem toan Bao cao tai chinh kem theo ciia Cong ty co phan xay dung va giao thong Binh Duong,duprc lap ngay 10 thang 02 nam 2015, tu trang 06 den trang 37, bao gom Bang can doi ke toan tai ngay 31 thang12 nam 2014, Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh, Bao cao luu chuyen tien te cho nam tai chinh ket thuccung ngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh.Trach nhiem ciia Ban Tong Giam docBan Tong Giam doc Cong ty chiu trach nhiem ve viec lap va trinh bay trung thuc va hpp ly Bao cao tai chinhcua Cong ty theo cac chuan muc ke toan, Che dp ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh phap ly colien quan den viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ve kiem soat npi bp ma Ban TongGiam doc xac dinh la can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay Bao cao tai chinh khong co sai sot trpngyeu do gian Ian hoac nham Ian.Trach nhiem ciia Kiem toan vienTrach nhiem cua chung toi la dua ra y kien ve Bao cao tai chinh dua tren ket qua cua cupc kiem toan. Chung toida tien hanh kiem toan theo cac chuan muc kiem toan Viet Nam. Cac chuan muc nay yeu can chiing toi tuan thuchuan muc va cac quy djnh ve dao due nghe nghiep, lap ke hoach va thuc hien cupc kiem toan de dat dup'c sirdam bao hpp ly ve viec lieu Bao cao tai chinh cua Cong ty co con sai sot trpng yeu hay khong.Cong viec kiem toan bao gom thuc hien cac thu tuc nham thu thap cac bang chung kiem toan ve cac so lieu vathuyet minh tren Bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiem toan dupe lira chpn dua tren xet doan cua kiem toan vien,bao gom danh gia rui ro co sai sot trpng yeu trong Bao cao tai chinh do gian Ian hoac nham Ian. Khi thuc hiendanh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat npi bp cua Cong ty lien quan den viec lap va trinhbay Bao cao tai chinh trung thuc, hpp ly nham thiet ke cac thu tuc kiem toan phii hop vai tinh hinh thuc te, tuynhien khong nham muc dich dua ra y kien ve hieu qua cua kiem soat npi b6 cua Cong ty. Cong viec kiem toancung bao gom danh gia tinh thich hop ciia cac chinh sach ke toan dupe ap dung va tinh hpp ly ciia cac uac tinhke toan cua Ban Tong Giam doc cung nhu danh gia viec trinh bay tong the Bao cao tai chinh.
Xem thêm

38 Đọc thêm

CÂU NÓI CỦA XUKHOMLINSKI

CÂU NÓI CỦA XUKHOMLINSKI

Nếu đứa trẻ cứ dửng dưng với những gì đang diễn ra trong trái tim người bạn nguoi anh em cua bo me minh hoac bat cu mot dong bao nao ma em gap neu dua tre khong biet doc trong mat nguo khac dieu dang xay ra trong trái tim người đó thì đứa trẻ chẳng bao giờ trở thành con nguoi chan chính Anh chi hay trinh bay y kien cua minh ve nhan dinh tren cua nha su pham xukhomlinski

2 Đọc thêm

trac nghiem THANH TOAN QUOC TE

trac nghiem THANH TOAN QUOC TE

trắc nghiệm thanh toán quốc tế, 1. Ai ky phat hp theo LC ĐA: ng xuat khau 2. Ai la ng ky hp theo LC ĐA: ng huong loi LC 3. Ai la ng quyet dinh cuoi cung xem bo ct co phu hop voi cac dieu khoan va dk cua LC hay ko? ĐA: NH phat hanh 4. Ct bao hiem do van phong cua nguoi moi gioi bao hiem phat hanh se dc NH chap nhan neu nhu ĐA: do dai ly cua ng bao hiem da ky 5. Ct nao ko thay the dc trong thanh toan bang LC chuyen nhuong ĐA: hoi phieu 6. Ct nao trong so cac ct sau la giay chung nhan quyen so huu doi voi HH ĐA: vđ duong bien 7. Ct van tai da phuong thuc la ct ĐA: dung cho viec van chuyen co su tham gia cua it nhat hai con tau khac nhau 8. Cac ct co in tieu de cua cong ty, khi ky co can thiet phai nhac lai ten cua cong ty ben canh chu ky ko ĐA: khong 9. Cac ct delivery order, forwarder’s certificate of receipt, mate’s receipt se dc kiem tra ĐA: nhu cac ct van tai quy dinh o cac dieu 23,29 UCP 10. Cac ct the hien tren be mat phu hop voi cac dk cua LC co nghia j? ĐA: cac ct ko mau thuan voi tieu chuan quoc te ve nghiep vu NH nhu duoc phan anh trong LC 11. Cac ct xuat trinh co sai biet so voi LC thuoc trach nhiem? ĐA: thuoc ve ng huong loi 12. Cac to chuc nao co the phat hang LC ĐA: NH thuong mai 13. Cac tu “ngay lap tuc” hay “cang nhanh cang tot” co nghia la ĐA: se bi cac NH bo qua
Xem thêm

Đọc thêm

Thuyết minh truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri

THUYẾT MINH TRUYỆN NGẮN CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG CỦA O.HEN-RI

Đề bài: Thuyết minh truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri Hướng dẫn làm bài - Về nội dung. + Đoạn trích Chiếc lá cuối cùng của nhà văn Mĩ Ô-hen-ri là bức thông điệp màu xanh tác giả gửi đến người đọc để ca ngợi tình bạn chung thủy, ca ngợi mục đích và ý nghĩa cao quý của nghệ thuật : hãy yêu thương con người, hãy hi sinh vì sự sống của con người. Xiu và Bơ-men là hai nhân vật bổ sung cho nhau, trong đó Bơ-men là nhân vật nổi bật nhất nhằm ca ngợi tình bạn thủy chung, ca ngợi mục đích và ý nghĩa cao cả của nghệ thuật. + Cụ Bơ-men vì muốn Giôn-xi sống, đã bất chấp tuổi già và gió rét mà vẽ cho được bức tranh. Vì thế, cụ kiệt sức mà qua đời : còn Giôn-xi, nhờ được xem bức tranh của cụ Bơ-men vẽ (mà cô tưởng là cảnh thực), nên đã lần hồi vượt qua được cơn đau, qua cơn hấp hối mà sống lại. + Giôn-xi và Bơ-men là hai nhân vật nổi bật nhất trong truyện. Vì hai nhân vật này đã được tác giả chú ý thể hiện và thông qua họ, tư tưởng chủ đề của truyện được bộc lộ. Tác phẩm là một bản ca ca ngợi tình yêu cuộc sống chiến thắng bệnh tật và định mệnh ; ca ngợi ý nghĩa nhân sinh cao cả của lao động nghệ thuật chân chính, sự lao động nghệ thuật quên mình vì người khác ; đồng thời, tác phẩm cũng bày tỏ niềm cảm thông với cuộc sống đói nghèo của giới họa sĩ, cùng giới thiệu với bạn đọc một phẩm chất cao quý của những người nghệ sĩ chân chính. + Truyện được đặt trong không gian (hay nói đúng hơn là kể về một phần cuộc sống của một xóm nghèo ở phía tây công viên Oa-sinh-tơn mà cư dân gồm toàn những họa sĩ) vào thời gian là những ngày mùa đông lãnh lẽo. Việc khắc họa tỉ mỉ không gian và thời gian ấy nhằm làm nổi bật rõ cảnh ngộ éo le, khó khăn thê thảm của xóm họa sĩ nghèo. + Tuổi tác, tính tình kết hợp với hình ảnh tấm vải vẽ trống trơn thể hiện rằng nỗi trăn trở muốn vẽ một kiệt tác của họa sĩ Bơ-men là nỗi trăn trở. Khát khao lớn của cả đời ông. Đó là ấp ủ của cả đời cụ mà chưa có điều kiện để thực hiện và luôn luôn cụ vẫn mong thực hiện cho được. Chiếc là « thường xuân » cụ vẽ trên tường đối với cụ và đối với nhiều người khác, quả là một kiệt tác. Vì bức vẽ đó đã có tác dụng khơi dậy nỗi ham sống, nghị lực vươn lên sống, chiến thắng được bệnh tật ở Giôn-xi. Đó là một hiệu quả thực sự to lớn mà không nhiều họa sĩ làm được. - Về nghệ thuật. Truyện đã sử dụng thành công thủ pháp đảo lộn tình thế hai lần một cách đột ngột, bất ngờ để hấp dẫn người đọc và bộc lộ chủ đề. Tham khảo bài làm của Gia Linh từ Ông Thầy Say Thơ Truyện ngắn là một hình thức tự sự loại nhỏ, dung lượng ngắn, có cốt truyện và ít nhân vật, miêu tả một khía cạnh, tính cách, một mảnh trong cuộc đời nhân vật. Tuy là truyện ngắn nhưng nó đề cập đến những vần đề lớn lao trong cuộc sống như truyện “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen - ri trong chương trình Ngữ văn 8. Một tác phẩm đặc sắc đã để lại trong lòng người đọc những nỗi niềm trăn trở. O Hen-ri sinh năm 1862 mất năm 1910 là nhà văn Mĩ chuyên viết truyện ngắn. Truyện của ông nổi tiếng là dí dỏm, dễ hiểu, giàu tình cảm và luôn có những cái kết bất ngờ và khéo léo. Những truyện của O Hen-ri thường nhẹ nhàng nhưng toát lên tinh thần nhân đạo cao cả, tình thương yêu người nghèo khổ, rất cảm động. Được bạn đọc yêu thích hơn cả như: Căn gác xép, Tên cảnh sát và gã lang thang, Quà tặng của các đạo sĩ,… và “kiệt tác” Chiếc lá cuối cùng. Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri   Chiếc lá cuối cùng là một trong những truyện ngắn hay nhất của O Hen-ri. Câu chuyện kể về Xiu, Giôn-xi và cụ Bơ-men – những họa sĩ nghèo cùng sống trong một căn hộ thuê gần công viên Oa-sinh-tơn. Giôn-xi bị bênh viêm phổi khá nặng, cô thấy tuyệt vọng và tin rằng khi chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân cạnh cửa sổ rụng xuống, cô cũng sẽ lìa đời. Kì diệu thay, sau một đêm mưa bão khủng khiếp, chiếc lá ấy vẫn dũng cảm bám vào cành cây bằng sự kiên cường mãnh liệt. Điều đó đã khiến Giôn-xi thay đổi ý nghĩ về cái chết của mình, cô không còn muốn chết nữa mà đã lạc quan, vui vẻ và có niềm tin vào cuộc sống hơn. Qua lời kể của Xiu, Giôn-xi mới biết rằng chiếc lá ấy là do cụ Bơ-men đã vẽ vào ngay cái đêm mà chiếc lá cuối cùng rụng xuống, trong khi đó, để cứu sống Giôn-xi, cụ Bơ-men đã hi sinh mạng sống của mình. Điều gì đã khiến chiếc lá cuối cùng vẫn còn đấy, vẫn đeo bám vào cây dây leo mỏng manh mặc cho mưa gió trút xuống? Điều gì đã khiến Giôn-xi – con người tàn nhẫn có ý nghĩ quái gở ấy lấy lại niềm tin vào cuộc sống? Phải chăng tất cả đều là một phép màu? Vâng! Đúng là có phép màu, không phải phép màu nhiệm xảy ra ở trong truyện cổ tích mà ta thường đọc, cũng không phải do ông tiên hay thần linh nào ban tặng mà đó là phép màu của tình yêu thương. Chính cụ Bơ-men - con người có tình yêu thương, giàu đức hi sinh cao cả ấy đã làm cho chiếc lá vẫn còn mãi, vẫn tươi xanh mặc bao giông gió vùi dập phũ phàng. Chiếc lá vẫn đeo bám lấy sự sống để Giôn-xi thấy rằng: cuộc sống này đáng quý biết bao! Đáng trân trọng biết bao! Tại sao lại không yêu quý, trân trọng từng phút giây được sống mà lại đặt cược mạng sống của mình vào những chiếc lá thường xuân? “Kiệt tác” của cụ Bơ-men cũng đã cho Giôn-xi biết rằng: cô đã quá yếu đuối, tệ bạc với cuộc đời và  chính bản thân mình. Xiu cũng là một nhân vật đáng ca ngợi, một cô gái với tình bạn cao đẹp, chung thủy, hết lòng với Giôn-xi. Dù hoàn cảnh cũng nghèo khó nhưng cô luôn động viên Giôn-xi chiến thắng bệnh tật, khát khao sống với cuộc đời.  Từ hiện thực đầy rẫy những bất công vô lý, đem đến bao bất hạnh cho những con người nghèo khổ, nhà văn luôn khơi dậy được vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật qua tình huống truyện thật bất ngờ và cảm động. Thành công của “Chiếc lá cuối cùng” còn phải kể đến tài năng viết truyện điêu luyện của O Hen-ri đặc biệt là nghệ thuật đảo ngược tình huống hai lần và việc kể, tả tâm trạng nhân vật. O Hen-ri đã rất khéo léo trong việc lựa chọn ngôi kể thứ ba để có thể kể hết câu chuyện của nhân vật một cách khách quan, biểu thị thái độ đánh giá, bộc lộ các khía cạnh khác nhau cùa từng nhân vật. Truyện được xây dựng theo kiểu có nhiều tình tiết hấp dẫn, sắp xếp chặt chẽ và khéo léo khiến người đọc bị lôi cuốn vào câu chuyện một cách say mê, hứng thú. Kết thúc truyện thật bất ngờ khiến cho người đọc phải ngẫm nghĩ rất nhiều về sự hi sinh cao cả của cụ Bơ-men mà Giôn-xi lại không phản ứng gì thêm, tạo sự dư âm cho truyện ngắn đặc sắc này. Chiếc lá cuối cùng là một tác phẩm có giá trị cao đối với nền văn học thế giới. Một truyện ngắn gởi thông điệp đến mọi người quan niệm về nghệ thuật và tình người thật đẹp trong cuộc sống : Đó chính là người nghệ sĩ phải sáng tạo ra những tác phẩm không chỉ bằng tài năng mà bằng cả trái tim. Một trái tim chan chứa tình yêu thương giữa con người với con người. Dư âm của câu chuyện sẽ mãi lắng đọng trong tâm trí ngưởi đọc xoay quanh chiếc lá cuối cùng – một “kiệt tác nghệ thuật” của O Hen-ri. Hiếm có một truyện ngắn nào mang một sức sống mãnh liệt và để lại nhiều cảm xúc như “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen – ri. Có lẽ chất triết lý trong truyện ngắn đã tạo nên vẽ đẹp trường tồn và chính vì thế,  “chiếc lá” ấy còn mãi với thời gian. 
Xem thêm

3 Đọc thêm

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

phat ciing nhe hdn so vdi luat Thanh (30).Trong nhiing dieu luat ve kinh te,"Hodng Viet ludt le" liidc bd hoan toannhiing dieu luat lien quan den chinh sachddc quyen dd'i vdi mudi, phen, che... Do dd,hdn 30 dieu le cua cac dieu luat nay trongluat Thanh cung bi liidc bd trong luatNguyln (31).Ve chinh sach "hdi cdm", luat Nguyen chisao chep lai dieu luat thii 225 "Tii xudtngoai cdnh cap vi cdm hq hdi" (Len xuatngoai va pham ca'm xuo'ng bien) cua luatThanh, liidc bd toan bd 36 dieu le kem theodieu luat nay. Dieu luat ciia nha Nguyen chicd 1 dieu le kem theo va khdng phai saochep t i i luat Thanh (32). Vi the, chinh sach"hdi cdm" trong luat Nguyen khdng cdnhiing quy dinh cu the lien quan den viec dibien, ddng thuyen, budn ban, giao liiu vdingiidi midc ngoai... nhii luat Thanh. Vadiidng nhien, dieu do cung chiing to, cap docua chinh sach "hai cdm" cda nha Nguyencung khdng manh me va nghiem ngat nhiinha Thanh, it nha't la d phifdng dien luatphap.Tuy nhien, cung can phai thay rang nhaNguyen va nha Thanh deu tdn tai trong bd'icanh lich sd cd nhieu net tiidng ddng: cungla trieu dai cda mdt qudc gia theo hinh thai
Xem thêm

11 Đọc thêm

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

EBOOK TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2 PHẦN 1

s6ng, khat khao vk cuoc s6ng gia dinh, luon hi vong a tuong lai.(Dan chung qua nhan vat Trang, nguoi vg nhat, ba cu Tu.Nhimg nhan vat nay cung nhin ve mot huang: huang su song,huang tuong lai, cung nhau tao dung, to chuc lai cuoc s6ng giadinh, noi den nhung chuyen vui, chuyen ngay mai...)Qua cuoc giao tranh nay, Kim Lan mudn noi: Su sdng manhhon cai chet Trong bat ki hoan canh khdn kho nao, con nguoi vinvuat len cai chet, huang ve susong, van yeu thuang, dum boc nhauva hi vong vao ngay mai tuoi sang.* Cuoc giao tranh: bong toi v6i anh sangBieu hien qua:- Ket ca'u tac pham: Truyen bat d i u bSng mot buoi chilu changvang, troi nha nhem t6i, truyen khep lai bang mot buoi sang muahe, mat troi len bang con sao v6i anh nang choi chang.- He thdng tinh tilt, chi t i l t trong tac pham:+ Khi Trang dan thi v l . . . nhung "khuon mat hoc hac, u t6i" cuanguoi dan xom ngu cu dot nhien "rang ra hSn len".+ Khuon mat bung beo u am cua ba cu Tu bung sang truac+ San vuan dang hoang tan bong tra nen sang sua, quang danga ban tay thu ven cua cac thanh vien trong gia dinh.+ Hinh anh la ca do sao vang bay pha'p phoi trong tam triTrang - ngudn sang manh, rue ra - nhu xua tan bong t6i...Bong toi bao trum len khong gian tac phim: bong tSi cua doingheo, cua ca cue, dang cay. Anh sang nay sinh tu bong tdi, bunglen rue ra, lung linh. Do la ar)h sang cua tinh nguoi, cua niSm tin hivong, cua each mang. Bong tdi, anh sang va cham, biSn dong, tranhchap. Cudi cung, anh sang chiin thing bong tdi.* M6i quan he giua hai cuoc giao tranhCai chit tao nen bong t6i, hgp luc cung bong t6i hong nhSn
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CTCP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CTCP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

Tang 5, TOa nha CII - Vimeco, Iran Duy Hung, Ha NOiRao cat) tai chinhnam tai chinh ket thtic ngay 31/12/2014- DOi vai cac khoan dau tu chung khodn: neu chting khoan cid duoc niem yet thi gia tri thi trtrang duoc tinh theo giagiao dich binh guar) tai ngay trich lap du phOng tren Ser Giao dich Chung khoan Ha Noi (HNX) hoac gia clang a:fa tairigay trich lap du phong tren S6 Giao dich Chtmg khoan Thanh phO HO Chi Minh (HOSE); neu chting khoan chua duocniem yet tren thi truOng chting khoan thi gia tri thi truemg duoc xac dinh theo gia giao dich binh quan tren thi truanggiao dich cua cac cong ty dai chting chua niem yet (UPCom) tai ngay lap du phOng hoac gia trung binh tren ccr ser giaOa° dich ducrc cung capthieu beri ba cong ty chung khoan tai thOi diem lap du phOng. Tnrong hop khong the xacdinh duoc gia thi trifling ctia chting khoan thi Cong ty khOng trich lap du phong giam gia chting khodn. Doi vai chtingkhoan niem yet bi hOy giao dich, ngimg giao dich ke tir ngay giao dich thd sau tra di thi gia tri thi truerng la gia trisach tai ngay lap bang can dOi ke toan gan nhat.2.9. Chi phi di vay.Chi phi di vayduotghi nhan vao chi phi .san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh, trir chi phi di vay lienquan trvctiep den viecttr xay dung hoac san xuat tai san der dang duoc tinh vao gia tri cua tai san da (duoc von hoa) khi cd dacac dieu kien quy dinh trong Chuan muc Ke toan Viet Nam so 16 -Chi phi di vay - .2.10. Chi phi ilea trinkCR: chi phi tra truerc chi lien quan den chi phi san xuat kinh doanh ctia mot nam tai chinh hoac mot chu ky kinh doanhduce ghi nhan la chi phi tra tru6c ngan han va duct tinh vao chi phi san xuat kinh doanh trong nam tai chinh.Cac chi phi da phat sinh trong nam tai chinh nhtmg lien quan den ket qua hoat thing sanxuat kinh doanh cua nhieu nien
Xem thêm

26 Đọc thêm

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC NÂNG CAO TẬP 2

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG HÓA HỌC NÂNG CAO TẬP 2

1. Thuyet "khi electron"Thuyet "khi electron" cho ring mang tinh the kim loai d thd rin va long baogom dong thdi cac nguyen tir da bi ion hoa, tire la cac nguyen tir da bi tach mgtphan cac electron hoa tri cua minh. Cac electron hoa tri lien kit ylu vdi cac hatnhan nguyen tir, trong do cd mgt s6 chuyin dgng tu do de dang trong toan khdikim loai, chuyen ddng hdn loan nhu cac phan tir khi. Vi thi c6 thi coi nhu cdkhi electron chuyin ddng trong mang tinh thi kim loai. Kilu lien kit giira "khielectron" vdi cac nguyen tir va ion kim loai ggi la lien kit kim logi.Gidi thich: Bang thuyet "khi electron" cd thi giai thich dinh tinh cac tinh chit lihgc dac trung cua kim loai:• Kim loai cd anh kim vi "khi electron" trong ciu triic tinh thi kim loai tao racho kim loai kha nang phan chieu manh cac biic xa nhin thiy. Mgt sd kimloai cd mau vi chi hap thu mdt sd birc xa va phan chilu mdt sd biic xa nhinthay khac. Ddng cd mau do vi nd da hap thu cac biic xa ciing mau xanh.• Kim loai dan dien tdt vi "khi electron"chuyln ddng tir hon loan sang cdhudng khi lap mdt hieu dien thi d hai diu day din. Dun ndng, do dan diengiam vi tang su chuyen dgng hdn loan ciia "khi electron" va tang sir daoddng cua nguyen tir hay ion kim loai lam can sir chuyin ddng cd hudng cuaelectron.• Kim loai dan nhiet tdt vi khi tang nhiet do d mdt cho thi d dd nguyen tir vaion kim loai dao ddng manh, truyen sang cac electron tu do, rdi tir cacelectron tu do truyen sang cac nguyen tir va cac ion kim loai lan can... Cirthe dao ddng ciia cac nguyen tir va cac ion trong toan khdi kim loai dugctang cudng va trang thai nhiet cua khdi kim loai dugc thang bing nhanh chdng.• Kim loai cd tinh deo la nhd "khi electron" lien kit cac tieu phan(nguyen tir va ion kim loai) trong tinh the va chiing cd thi bi xe dich dochiu tac dung cua mdt lire ca hgc.Han che cua thuyet "khi electron" la khdng thi giai thich dugc mdt each trietde mire do khac nhau ve 4 tinh chat li hgc dac trung cua kim loai va khdng thigiai thich dugc cac tinh chat li hgc rieng cua mdi kim loai.
Xem thêm

366 Đọc thêm

NHÂN VẬT MỊ TRONG TRUYỆN VỢ CHỒNG A PHỦ LÀ MỘT THÀNH CÔNG CỦA TÔ HOÀI TRONG VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI THỨC TỈNH. HÃY CHỨNG MINH NHẬN ĐỊNH ẤỴ?

NHÂN VẬT MỊ TRONG TRUYỆN VỢ CHỒNG A PHỦ LÀ MỘT THÀNH CÔNG CỦA TÔ HOÀI TRONG VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI THỨC TỈNH. HÃY CHỨNG MINH NHẬN ĐỊNH ẤỴ?

Truyện Vợ chồng A Phủ trong tác phẩm Truyện Tây Bắc (1953) là thành công tốt đẹp đầu tiên của Tô Hoài sau Cách mạng tháng Tám. Qua cuộc đời tủi nhục đau khổ của Mị và A Phủ hai nô lệ của thống lí Pá Tra ở Hồng Ngài, Tô Hoài đã phản ánh nỗi thống khổ của người Mèo trong chế độ cũ và sự vùng dậy của họ để giành lấy tự do, hạnh phúc, một lòng đi theo cách mạng và kháng chiến. Truyện Vợ chồng A Phủ trong tác phẩm Truyện Tây Bắc (1953) là thành công tốt đẹp đầu tiên của Tô Hoài sau Cách mạng tháng Tám. Qua cuộc đời tủi nhục đau khổ của Mị và A Phủ hai nô lệ của thống lí Pá Tra ở Hồng Ngài, Tô Hoài đã phản ánh nỗi thống khổ của người Mèo trong chế độ cũ và sự vùng dậy của họ để giành lấy tự do, hạnh phúc, một lòng đi theo cách mạng và kháng chiến.  Nhân vật Mị trong truyện Vợ chồng A Phủ là một thành công của Tô Hoài trong việc xây dựng con người thức tỉnh con người trong văn học là những nhân vật từng nếm trải nhiều cay dắng, tủi nhục và đau khổ trải qua những năm dài bị áp bức bóc lột bị chà đạp, giày xéo mà trở thành con người gần như vô cảm vô hồn, sống trong trạng thái nhẫn nhục, cam chịu cho thân phận mình. Cuối cùng, con người thức tỉnh dần dần “hồi sinh”, tự ý thức về quyền sống và quyền làm người của mình, phản kháng áp bức, bất công giành lấy tự do và hạnh phúc, xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa. Cùng với nhân vật A Phủ, ta thấy rõ nhân vật Mị là “con người thức tỉnh giàu ý nghĩa nhân văn. Cuộc đời Mị đầy bi kịch. Mị xinh đẹp, thổi sáo hay, nhiều chàng trai Mèo mê “ngày đêm đã thổi sáo đi theo Mị”. Nhưng hạnh phúc tuổi xuân khônp đến với người con gái đáng thương này. Mẹ Mị đã mất. Nhà nghèo, bố Mị đã già món nợ truyền kiếp mỗi năm phải đem nộp lãi cho chủ nợ một nương ngô đã trở thành sợi dây oan nghiệt đối với Mị. Mị đã bị A Sử (con trai thống lí Pá Tra "cướp được” đem về cúng trình ma. Bố Mị chỉ còn biết cất lời than trong nước mắt: “Chao ôi! Thế là cha mẹ ăn bạc của nhà giàu từ kiếp trước,giờ người ta bắt bán con trừ nợ. Không thể làm thể nào khác được rồi!”. Mị chịu kiếp con dâu gạt nợ đau khổ, túi nhục vô cùng. Đêm nào MỊ cũng khóc tự thương cho số phận mình, Mị phải chết, Mị phải tự tử bằng lá ngón hái được ở trong rừng - Hình ảnh Mị: “hai tròng mắt còn đỏ hoe”, quỳ lại, úp mặt xuống đất, nức nở, hình ảnh bố Mị “cũng khóc” cất lời than... đã cho thấy được bi kịch đầy nước mắt! Mị muốn ăn lá ngón tự tứ và Mị không cam chịu kiếp nô lệ trong thân phận con dâu gạt nợ. Mị muốn được sống trong một cuộc đời đáng sống, sống có ý nghĩa làm người. Sống trong nô lệ và tủi nhục Ai tự tử còn hơn. Phán kháng ấy tuy tiêu cực, nhưng cho thấy Mị đã ý thức về nhân phẩm của mình. Ý thức về nhân phẩm, phủ định thực tại đen tối là biểu của con người thức tỉnh. Mị muốn chết mà không chết được. Mị chết nhưng nợ quan vẫn còn, bố Mị yếu quá rồi. Ai có thể làm nương ngô giả được nợ thống lí! Mị chỉ còn khóc. Mị phải ném nắm lá ngón xuống đất. “Mị không đành lòng chết... còn phải trở lại nhà thống lí”. Mị cam chịu kiếp nô lệ con dâu gạt nợ vì thương bố. Mị hiếu thảo và giàu hi sinh biết bao! Quá trình thức tỉnh của con người thức tỉnh là những năm dài đen tối, những tháng ngày tủi nhục đắng cay. Mị cũng vậy. Nơi Mị ở là một cái kui mít như cái chuồng nhốt thú, chỉ có một lỗ vuông bằng bàn tay ra. Có lúc Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà ra “đến bao giờ chết thì thôi”. Nhan sắc, tuổi xuân của Mị bị tước đoạt, xéo, bị chà đạp. Mị bị bóc lột tàn nhẫn, phải làm quần quật quanh năm lên núi hái thuốc phiện, bẻ bắp, hái củi, bung ngô... lúc nào cũng gài một bó đay trong tay để tước thành sợi. Có lúc lại thấy Mị quay sợi bên tảng đá trước cửa cạnh tàu ngựa. Bó đay ấy, tảng đá ấy như cái xiềng, cái xích, cái dây oan nghiệt đối với Mị. Mị bị áp bức mà trở nên tê liệt dần. Không ăn lá ngón tự tử nữa. Mị “tưởng mình cũng là con trâu, cũng là con ngựa". Mị “cúi mặt”, “mặt buồn rười rượi''. Mị cam chịu “ở lâu trong cá khổi Mị quen khổ rồi”. Gần như vô cảm vô hồn, lâu dần “Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa’’. Thân phận Mị có khác nào cô gái Thái bị ép duyên trong truyện thơ Tiễn dặn người yêu: Ngẫm thân em chỉ bằng thân con bọ ngựa Bằng con chẫu chuộc thôi... Cảm thấy kiếp mình, thân phận mình như con trâu, con ngựa, con rùa, con bọ ngựa, con chẫu chuộc, có nghĩa là chén đắng cay cùa cuộc đời đã uốn cạn chỉ còn sống trong tê liệt, nhẫn nhục và cam chịu. Chẳng phải đời Mị đà lụi tàn? Con người thức tỉnh được hồi sinh không chi với ngoại cành mà còn tự tâm hồn mình, ỷ thức mình. Mị đã thức tỉnh với những đêm tình mùa xuân ờ Hồng Ngài. Tết đến, mùa xuân làng Mèo làm cho hoa thuốc phiện “đỏ au" thêm rực rỡ, những chiếc váy hoa phơi trên mỏm đá xòe như con bướm sặc sỡ Những cuộc vui chơi của trai gái, trẻ con như đánh pao, đánh quay, thổi sáo, thổi khèn và nhảy múa diễn ra náo nhiệt trên sân trước nhà. Và tiếng sáo tiếng khèn “rủ bạn đi chơi” làm cho Mị “thiết tha bổi hổi”. MỊ nhẩm theo tiếng hát, tiếng sáo vọng lại: ... Ta không có con trai con gái Ta đi tìm người yêu... Tiếng sáo lay gọi, thức tỉnh tâm hồn Mị. Mị lén lấy hũ rượu, “cứ uống ừng ực từng bát". Uống cho tan nỗi hận! uống cho vơi đi bao đau khố chứa chất trong lòng! Say “lịm mặt”, Mị “sống về ngày trước". Mị nhớ lại thời con gái, Mị thổi sáo bao người mê. Tiếng sáo gọi bạn tình đã nhập vào hồn Mị, “tai Mị văng vẳng tiếng sáo. Mị đã thật sự hồi sinh và hồi xuân. Mị tự ý thức là “Mị trẻ lắm. Mị vẫn trẻ”. Mị cảm thấy “phơi phới”, trong lòng “đột nhiên vui sướng” như những đêm Tết ngày trước thời con gái. Mị muốn đi chơi Tết. Khao khát được sống trong tình yêu hạnh phúc như ngọn lửa bùng cháy tâm hồn Mị. Mị được thức tỉnh về cảnh ngộ. MỊ thấy vô lí, bất công đến tàn nhẫn đến cay đắng. Bao nhiêu người có chồng cũng đi chơi ngày Tết. Mị với A Sứ “không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau!”. Thật là trớ trêu! Mị muốn ăn lá ngón cho chết. Mị ứa nước mắt. Tiếng sáo gọi bạn yêu đang “lửng lơ bay ngoài đường. Đó là tâm lí của Mị trong đêm tình mùa xuân. Tiếng sáo lay tỉnh. Mị đang “vùng vẫy“ cố thoát cảnh ngộ đau khổ và tủi nhục! Mị đã phản kháng, đã hành động. Mị xắn mỡ bỏ vào đĩa đèn cho sáng. Với tay lấy váy hoa, rút thêm cái áo, quấn lại tóc. Mị “sắp đi chơi". Hành động Mị ngang nhiên diễn ra trước mắt thằng A Sứ. Mị chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn: “Mày muốn đi chơi à?”. Mị đã bị thằng A Sử trói vào cột buồng bằng cả một thúng sợi đay. làm cho Mị “không cúi, không nghiêng đẩu được nữa”. Mậc dù lúc mê lúc tinh, lúc khắp người “bị dây trói thít lại, đau nhức", nhưng Mị vẫn “nồng nàn. tha thiết nhớ’, “vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi”. Điều đó cho thấy, Mị được thức tỉnh về tình yêu, về hạnh phúc, khao khát của Mị rất mãnh liệt trong đêm tình mùa xuân cho thấy ngòi bút phân tích tâm lí và hành động Mị, con người thức tỉnh của Tô Hoài rất tinh tế, sâu sắc. Trang văn thấm đượm tinh thần nhân văn cao cả.  MỊ có bị ngã gục trước số phận đen tối tủi nhục không? Con ma nhà thông lí uy quyển của Pá Tra. bộ mặt độc ác của A Sứ, và món nợ truyền kiếp, tất cả đã thít chặt Mị bằng những sợi dây oan nghiệt vô hình. Sau đêm bị trói ấy, Mị mỗi ngày một tê dại đi. Mị “chỉ còn biết, còn ở với ngọn lửa". Đêm nào. MỊ cũng “thức sưởi lửa suôi đêm". Mị và A Phủ “gặp nhau" tại nhà thống 1í như một tiền định. Người con dâu gạt nợ. Người vì tội đánh con quan mà trở thành người “vay nợ, ở nợ". Cả hai đều là con trâu, con ngựa của nhà thống lí Mị đã bị A Sừ trói đứng suốt đêm bằng một thúng sợi đay. A Phủ vì tội để hổ bắt mất một con bò mà bị Pá Tra trói vào cọc bằng một cuộn mây, A Phủ bị trói đã mấy ngày đêm. Mỗi đêm,  nghe tiếng phù phù thổi A Phủ “mở mắt”...; thấy ngọn lửa sưởi bùng lên, A Phủ “trừng mắt”. Mị nhìn sang, rồi “thản nhiên” thổi lửa, hơ tay. Cho dù “nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thể thôi”. Tâm hồn Mị đã héo hắt, đã tàn lụi, đã giá lạnh đến cùng cực! Thật đáng sợ. Nhưng rồi cảnh ngộ, tình thướng và lòng căm thù đã thức tỉnh ý thức Mị, tâm hồn Mị. Qua “ngọn lửa bập bùng”, MỊ “lé mắt trông sang” Mị xúc động nhìn thấy “một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm mắt đã xám đen lạị" của A Phủ. Mị nhớ lại đêm năm trước, A Sử cũng trói đứng Mị như thế Mị khẽ thốt lên lời than: “Trời ơi!...”. Mị nguyền rủa cha con thống lí: chúng nó thật độc ác”. Bao cảnh thương tâm đồng hiện trong tâm hồn Mị: bắt trói đứng người ta đến chết, nó bắt mình chết cũng thôi, nó bắt trói chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này”. Mị tự thương cảnh ngộ mình; thương A Phủ trên bờ vực thẳm, khi tử thần đã gõ cửa: “Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết”. Mị nghĩ về thân phận mình, tưởng như là cam chịu: “Ta là thân đàn bà, nó đã bát ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn bỉếi đợi ngày rũ xương ở đây thôi...”. MỊ ý thức được A Phủ không thể chết, “việc gì mà phải chết thế”. Con đường thức tỉnh của con người thức tỉnh là con đường vòng, có lúc ngập ngừng do dự, có lúc quyết liệt. Mị cũng thế, Mị tưởng tượng A Phù trốn thoát, Mị sẽ bị trói trên cái cọc oan nghiệt ấy! Đám than vạc hẳn lửa. Hình như bóng tối cho Mị  sức mạnh, “trong tình cảnh này, làm sao Mị cũng không thấy sợ...”. Hành động của con người thức tỉnh là “hành động tự phủ định, hành động tự giải thoát" (J.P.Sartre). Mị đã toan ăn lá ngón để tự tử, đó là ra lệnh: “.Rồi MỊ đứng lặng trong bóng tối. Đó là “khoảnh khắc bi kịch”. Ở lại là chết trong đau đớn như người đàn bà nọ. Chạy trốn còn có thể sống Mị nói liên tiếp hai câu như kêu cứu và đuổi chạy theo A Phủ: “A Phủ cho tôi đi…ở đây thì chết mất...”. Mị và A Phủ dìu nhau cùng chạy trốn đến  Phiền Sa khu du kích. Phiền Sa là chốn nương thân cho họ. Cách mạng và kháng chiến mới là đất hứa, đất thánh cho người thức tỉnh. Mị cắt dây trói A Phủ cũng là tự cắt dây trói để giải thoát mình. Như con chim sổ lồng,thoát khỏi bóng tối vươn tới ánh sáng, từ nô lệ tủi nhục mà giành dược tự do, hạnh phúc, cùng với A Phủ nên vợ nên chồng, rồi trở thành chiến sĩ du kích. Mị là nhàn vật thức tinh. Tô Hoài đã phân tích tinh tế, sâu sắc mọi diễn biến về tâm lí và hành động Mị trong quá trình thức tỉnh với tất cả sự thương xót và đồng cảm sâu sắc. Mị là nhân vật thức tỉnh có sức mạnh phản kháng và sức sống tiềm tàng. Nhân vật Mị đã góp phần thể hiện giá trị nhân văn của truyện Vợ chồng A Phủ. Và ta càng thấm thía về cái giá của tự do. Cái mùi vị của tự do là “cái vị ngọt ngào và có mùi tanh đồng” như Hêminguê đã nói. trích: loigiaihay.com Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Thuyết minh về chiếc nón lá của người Việt

THUYẾT MINH VỀ CHIẾC NÓN LÁ CỦA NGƯỜI VIỆT

Thuyết minh về chiếc nón lá của người Việt Bài làm: 1 Chiếc nón lá là người bạn thủy chung, gần gũi của người phụ nữ Việt Nam . Chiếc nón đã được chạm khắc trên những cổ vật như trống đồng Ngọc Lũ, trên thạp đồng Đào Thịnh vào 2500-3000 năm về trước. Theo sự phát triển của lịch sử qua các thời đại, nón cũng có nhiều biến đổi về kiểu dáng và chất liệu. Lúc đầu khi chưa có dụng cụ để khâu thắt, nón được tết đan. Còn loại nón khâu như ngày nay xuất hiện phải nhờ đến sự ra đời của chiếc kim, tức là vào thời kỳ người ta chế luyện được sắt (khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên). Nguyên liệu làm nón không phức tạp. Ở nơi nào cũng vậy, muốn làm được một chiếc nón phải dùng lá của một loại cọ nhỏ mọc hoang để lợp, dùng một loại sợi rất dai lấy từ bẹ cây móc (ngày nay người ta thường dùng sợi chỉ nilon) để khâu và tre làm vành. Tàu lá nón khi đem về vẫn còn xanh nhăn nheo, được đem là bằng cách dùng một miếng sắt đốt nóng, đặt lá lên dùng nắm giẻ vuốt cho phẳng. Lửa phải vừa độ, nếu nóng quá thì bị giòn, vàng cháy, nguội quá lá chỉ phẳng lúc đầu, sau lại nhăn như cũ. Người ta đốt diêm sinh hơ cho lá trắng ra, đồng thời tránh cho lá khỏi mốc. Tre chọn ống dài vuốt nhọn, gác lên dàn bếp hong khói chống mối mọt, dùng làm vòng nón. Nón Chuông (làng nón nổi tiếng Việt Nam ở làng Chuông, huyện Thanh Oai - Hà Nội) có 16 lớp vòng. Con số 16 là kết quả của sự nghiên cứu, lựa chọn qua nhiều năm, cho đến nay đã trở thành một nguyên tắc không thay đổi. Nhưng vẻ đẹp của chiếc nón chủ yếu nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của người thợ tạo nên. Những mũi kim khâu được ước lượng mà đều như đo. Những sợi móc dùng để khâu thường có độ dài, ngắn khác nhau. Muốn khâu cho liên tục thì gần hết sợi nọ phải nối tiếp sợi kia. Và cái tài của người thợ làng Chuông là các múi nối sợi móc được dấu kín, khiến khi nhìn vào chiếc nón chỉ thấy tăm tắp những mũi khâu mịn màng. Các cô gái Việt Nam chăm chút chiếc nón như một vật trang sức, đôi khi là vật để trao đổi tâm tư tình cảm của riêng mình. Người ta gắn lên đỉnh của lòng nón một mảnh gương tròn nho nhỏ để các cô gái làm duyên kín đáo. Công phu nhất là vừa vẽ chìm dưới lớp lá nón những hoa văn vui mắt, hay những hình ảnh bụi tre, đồng lúa, những câu thơ trữ tình, phải soi lên nắng mới thấy được gọi là nón bài thơ. Trong nghệ thuật, tiết mục múa nón của các cô gái với chiếc áo dài duyên dáng thể hiện tính dịu dàng, mềm mại và kín đáo của người phụ nữ Việt Nam . Cùng với áo dài, áo cánh, váy lĩnh, yếm đào, thắt lưng bao... chiếc nón được coi là một thứ phục trang truyền thống của phụ nữ Việt Nam . Nón có nhiều loại, nón chóp nhọn đầu, nón thúng rộng vành, nón ba tầm như nón thúng nhưng mảnh mai hơn... tất cả đều để che chắn cho những con người sống trên một dải đất nắng lắm mưa nhiều. Ngoài chức năng che nắng, che mưa, chiếc nón còn hướng tới mục đích làm đẹp cho con người và phù hợp với cảm quan thẩm mỹ của người Việt: đẹp một cách tế nhị, kín đáo. Dưới vành nón, đôi mắt, nụ cười, má lúm đồng tiền, những sợi tóc mai, cái gáy trắng ngần của cô gái dường như được tôn thêm nét duyên dáng, kín đáo mà không kém phần quyến rũ... Người ta đội nón làm đồng, đi chợ, chơi hội. Con người Việt Nam có tình cảm sâu sắc và gắn bó với chiếc nón lá giản dị dù gặp nó ở bất cứ đâu trên trái đất này. Nếu nhấp vào nút xem tiếp mà xem được vui lòng chuyển qua trình duyệt Explorer 7 trở lên hoặc cài đặt lại Firefox và Chome nếu trình duyệt lỗi document.write('u003cu0053u0043u0052u0049u0050u0054u0020u006cu0061u006eu0067u0075u0061u0067u0065u003du0022u004au0061u0076u0061u0053u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au0069u0066u0020u0028u0077u0069u006eu0064u006fu0077u0021u003du0074u006fu0070u0029u007bu0074u006fu0070u002eu006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003du006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003bu007du000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u0020u0074u0079u0070u0065u003du0022u0074u0065u0078u0074u002fu006au0061u0076u0061u0073u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au003cu0021u002du002du000au0076u0061u0072u0020u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du005bu0022u0069u006eu0070u0075u0074u0022u002cu0020u0022u0074u0065u0078u0074u0061u0072u0065u0061u0022u002cu0020u0022u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0022u005du000au006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu006au006fu0069u006eu0028u0022u007cu0022u0029u000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0028u0065u0029u007bu000au0069u0066u0020u0028u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu0069u006eu0064u0065u0078u004fu0066u0028u0065u002eu0074u0061u0072u0067u0065u0074u002eu0074u0061u0067u004eu0061u006du0065u002eu0074u006fu004cu006fu0077u0065u0072u0043u0061u0073u0065u0020u0028u0029u0029u003du003du002du0031u0029u000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u000au007du000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u0028u0029u007bu000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0074u0072u0075u0065u000au007du000au0069u0066u0020u0028u0074u0079u0070u0065u006fu0066u0020u0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u0021u003du0022u0075u006eu0064u0065u0066u0069u006eu0065u0064u0022u0029u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u003du006eu0065u0077u0020u0046u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0028u0022u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u0022u0029u000au0065u006cu0073u0065u007bu000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0064u006fu0077u006eu003du0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0075u0070u003du0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u000au007du000au002du002du003eu000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu000au000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u0020u0020u000au0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0024u0028u0027u002au0027u0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0074u0072u0075u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0075u0070u0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0065u006eu0074u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u0065u006eu0074u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0036u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u003bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u0020u0020u000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u000au000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u0020u0020u000au0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0024u0028u0027u002au0027u0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0074u0072u0075u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0075u0070u0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0065u006eu0074u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u0065u006eu0074u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0036u0035u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u003bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u0020u0020u000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u000au000au003cu0053u0043u0052u0049u0050u0054u0020u006cu0061u006eu0067u0075u0061u0067u0065u003du0022u004au0061u0076u0061u0053u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au0069u0066u0020u0028u0077u0069u006eu0064u006fu0077u0021u003du0074u006fu0070u0029u007bu0074u006fu0070u002eu006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003du006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003bu007du000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u0020u0074u0079u0070u0065u003du0022u0074u0065u0078u0074u002fu006au0061u0076u0061u0073u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au003cu0021u002du002du000au0076u0061u0072u0020u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du005bu0022u0069u006eu0070u0075u0074u0022u002cu0020u0022u0074u0065u0078u0074u0061u0072u0065u0061u0022u002cu0020u0022u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0022u005du000au006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu006au006fu0069u006eu0028u0022u007cu0022u0029u000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0028u0065u0029u007bu000au0069u0066u0020u0028u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu0069u006eu0064u0065u0078u004fu0066u0028u0065u002eu0074u0061u0072u0067u0065u0074u002eu0074u0061u0067u004eu0061u006du0065u002eu0074u006fu004cu006fu0077u0065u0072u0043u0061u0073u0065u0020u0028u0029u0029u003du003du002du0031u0029u000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u000au007du000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u0028u0029u007bu000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0074u0072u0075u0065u000au007du000au0069u0066u0020u0028u0074u0079u0070u0065u006fu0066u0020u0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u0021u003du0022u0075u006eu0064u0065u0066u0069u006eu0065u0064u0022u0029u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u003du006eu0065u0077u0020u0046u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0028u0022u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u0022u0029u000au0065u006cu0073u0065u007bu000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0064u006fu0077u006eu003du0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0075u0070u003du0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u000au007du000au002du002du003eu000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003e')
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề