3 THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "3 THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA":

Việc làm ở khu vực nông thôn thành phố hà nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

VIỆC LÀM Ở KHU VỰC NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

và lãng phí. Hiện nay, thành phố có 20 trung tâm dịch vụ việc làm gồm: Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Hà Nội, Thành đoàn, Liên đoàn lao động, Hội phụ nữ Thành phố Hà Nội, Tổng liên đoàn lao động thành phố, Trung tâm dạy n[r]

18 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CREATING JOBS FOR RURAL LABOR FORCE IN DONG ANH DISTRICT, HANOI

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CREATING JOBS FOR RURAL LABOR FORCE IN DONG ANH DISTRICT, HANOI

các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề ở nông thôn với cáccông cụ, phương pháp sản xuất tương đối lạc hậu, năng suất lao động thấp.Đông Anh là một huyện ngoại thành phía bắc thành phố Hà Nội. Huyệncó 23 xã, 1 thị trấn với 156 thôn, làng và 62 tổ dâ[r]

15 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA

đời sống cho người lao động nổi lên như một hiện tượng vừa mang tính kháchquan của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, vừa mang tính đặc thù của khuvực nông nghiệp, nông thôn (Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 2011).Tạo việc làm cho n[r]

180 Đọc thêm

Luận văn : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 1 pps

LUẬN VĂN : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN PART 1 PPS

mức sống cho người lao động nông thôn. Muốn vậy, phải phấn đấu đến năm 2010: giảm tỷ lệ sinh hàng năm xuống 0,01%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%, nâng tỷ lệ thời gian sử dụng lao độngnông thôn lên 85%. Chú trọng nâng cao chất lượng lao động nông thôn,[r]

19 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài:Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBNDtỉnh Vĩnh Phúc, Huyện Bình Xuyên đƣợc tỉnh Vĩnh Phúc xác định là huyệntrọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh, do vậy là một địa phƣơng đƣợctỉnh đầu tƣ rất lớn cho phát triển công nghiệp, nhƣ

13 Đọc thêm

Luận văn : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 9 ppt

LUẬN VĂN : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN PART 9 PPT

2. Năm 2006, gia đình phải chuyển đổi mục đích sử dụng bao nhiêu ha đất? - Đất ở - Đất lâm nghiệp - Đất nông nghiệp + Đất trồng lúa + Đất trồng màu + Đất vườn + Đất ao + Đất trồng chè + Đất khác II. Dân số * Tổng số người trong hộ: - Dưới 15 tuổi: - Từ 15 tuổi đến 60 tuổi: Số hóa bởi Trung tâ[r]

19 Đọc thêm

Luận văn : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN part 10 pptx

LUẬN VĂN : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN PART 10 PPTX

6.967,90 964,90 89,90 8.477,00 Nguồn: Phòng Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bảng 2.13: Kết quả sản xuất cây ăn quả ở thành phố Thái Nguyên năm 2004 - 2006 Chỉ tiêu 2004 2005 2006 So sánh khố[r]

17 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

phòng hộ đầu nguồn và tạo điều kiện cho công nghiệp nông thôn phát triển.còn 49,1%, bình quân giảm 2,65%/năm; đất lâm nghiệp cũng có xu hướngBảng 2.1 Tình hình đất đai của TPTN 2004 - 2006tương tự, giảm bình quân 0,14%/năm, đất chuyên dùng tăng bình quân15,40%/năm, đất chưa sử dụng giả[r]

95 Đọc thêm

Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN docx

LUẬN VĂN: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN DOCX

Trong quá trình phát triển, con người vừa là đối tượng hưởng thụ, mặt khác lại là người cung cấp đầu vào quan trọng cho quá trình biến đổi sản xuất. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 14 Hoạt động lao động ra đời cùng với sự hình thành và phá[r]

188 Đọc thêm

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Nhà nƣớc đã ban hành nhiều chính sách để giải quyết vấn đề bồi thƣờng , táiđịnh cƣ, bảo đảm việc làm , thu nhập và đời sống của ngƣời dân có đất canhtác bị thu hồi . Song, tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, khó khăn trongcuộc sống, sinh hoạt tại nơi ở mới, đặc biệt đối với ngƣời[r]

117 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VẤN ĐỀ DI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TỪ LÝ LUẬN ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH" pdf

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " VẤN ĐỀ DI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TỪ LÝ LUẬN ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH" PDF

• Năng suất lao động nông nghiệp giảm, làm giảm năng suất cận biên và tiền lương trong lĩnh vực nông nghiệp (Wr), giảm thu nhập kỳ vọng ở khu vực nông thôn. Mô hình Harris – Todaro cho phép giải thích được lý do tồn tại tình trạng thất nghiệp ở các đô thị tại các nước đan[r]

8 Đọc thêm

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH

động ở nông thôn thường di chuyển ra các đô thị, khu công nghiệp,…để tìm kiếmĐAviệc làm, ban đầu chỉ mang tính thời vụ, dần dần định cư lâu dài ở đô thị và thànhthị, hệ quả là áp lực dân số ở thành phố cùng nhiều hiện tượng xã hội như uốngrượu, đánh bạc, mại dâm…gây mất t[r]

117 Đọc thêm

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VIỆT XUÂN, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Để xã hội và đời sống người dân ngày một phát triển thì những công việc quan trọng hàng đầu mà chúng ta cần thực hiện đó là tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động. Giải quyết việc làm luôn là một vấn đề nóng hổi và còn là thách thức cần được quan tâm với mỗi chúng ta. Muốn đất nước p[r]

116 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

2.1.1Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.Phát huy thế mạnh về đất và rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc gắn với chế biến. Phát triển mạnh kinh tế trang trại ... phát triển các vùng cây công nghiệp tập trung tạo ra khối lượng hàng[r]

18 Đọc thêm

Đề tài: Thực trạng về vấn đề hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

    “ Công nghiệp hóa Hiện đại hóa Đô thị hóa ” là một xu thế tất yếu của mọi quốc gia muốn đạt đến sự phát triển, và nó đóng một vai trò rất quan trọng đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam hiện nay. Xét trên bình diện chung có thể thấy rằng, đô thị hóa đã mang lại điểm sáng cho b[r]

18 Đọc thêm

Tiểu luận cao học, quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh thanh hóa hiện nay

Tiểu luận cao học, quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh thanh hóa hiện nay

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giải quyết việc làm luôn là nhiệm vụ cấp bách trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, với cơ cấu lao động trẻ, nguồn lao động dồi dào thì giải quyết việc làm cho người lao động đang là vấn đề rất được qua[r]

Đọc thêm

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ HUẾ HIỆN NAY docx

VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ HUẾ HIỆN NAY DOCX

5. Công việc khác 7 6,42 Tổng 109 100 Nguồn: Số liệu điều tra 100 hộ lao động nông nghiệp bị thu hồi đất ở thành phố Huế năm 2010. 70Rõ ràng với những loại hình việc làm mà những người lao động nông nghiệp thuộc diện bị thu hồi đất có được như trên phần nào nói lên được[r]

8 Đọc thêm

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

người có trình độ cao hơn, trẻ tuổi và ít đất đai. Vì vậy sẽ có hiện tượng thiếu hụt cucbộ lao động tiềm năng trẻ, khỏe, có năng lực trong khi nhiều lao động không đáp ứngTryêu cầu của các doanh nghiệp ngay trên địa bàn. Về lâu dài, có khả năng thiếu trầmtrọng lao động củ[r]

76 Đọc thêm

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

cơ hội, mạnh mẽ khẳng định vị thế trong xã hội. Muốn vậy, phụ nữ hiện đại cần nỗ lực̣Cnhiều hơn trong việc trau dồi, tích lũy tri thức cũng như vốn sống, vốn văn hóa. Có triOthức, phụ nữ sẽ có bản lĩnh hơn và có nhiều cơ hội lựa chọn hơn trong cuộc sống. Cùng̣I Hvới đó, việc tự[r]

113 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HKII - DL7

ĐỀ KIỂM TRA HKII - DL7

. . P N V THANG IMCâu 1: (2.0 điểm)- Vị trí địa lý: Nằm trong vòng cực Nam của trái đất. (0,5 đ)- Khí hậu: (0,5 đ)+ Rất lạnh giá - cực lạnh của trái đất. + Nhiệt độ quanh năm dới 00C+ Nhiều gió bão nhất thế giới, vận tốc gió thờng trên 60 km/giờ.- Cha có con ngời sinh sống thờng xuyên. (0,5[r]

5 Đọc thêm