HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỒ SƠ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH":

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng NNo&PTNT - 2 pdf

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG NNO&PTNT - 2 PDF

phù hợp cũng như lựa chọn lãi suất chiết khấu hợp lý để xác định NPV của dự án. Trong quá trình thẩm định các nguồn tài trợ cho dự án, Ngân hàng phải xem xét cơ sở pháp lý và cơ sở thưc tế của các nguồn vốn để có thể khẳng định chắc chắn rằng các nguồn đó là có thực. Trong thực tế có đơn vị vốn tự có thực tế không đủ hoặc không có tham gia vào dự án, nên đã đẩy vốn đầu tư lên mức nhu cầu cao hơn thực tế cần thiết để vay tín dụng bù đắp, nếu không xem xét kỹ thì vô tình ngân hàng đã tham gia 100% nhu cầu vốn đầu tư. Ngân hàng phải đánh giá nhu cầu vốn và mức cân đối vốn từ các nguồn tài trợ trong các giai đoạn thực hiện dự án. Từ đó, xây dựng một trình tự cho vay sao cho tiến độ bỏ vốn phù hợp với tiến độ thi công xây lắp và việc điều hành vốn của Ngân hàng. Thẩm định hiệu quả tài chính của dự án: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư được đánh giá thông qua các phương pháp phân tích tài chính trên cơ sở dòng tiền của dự án. Dòng tiền của một dự án được hiểu là các khoản chi và thu được kỳ vọng xuất hiện tại các mốc thời gian khác nhau trong suất chu kỳ của dự án. Khi lấy toàn bộ khoản tiền thu được trừ đi khoản tiền chi ra thì chúng ta sẽ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comxác định được dòng tiền ròng tại các mốc thời gian khác nhau. Quá trình xác định dòng tiền ròng hàng năm dựa trên lợi nhuận sau thuế, khấu hao, lãi vay và những khoản mục điều chỉnh khác khi có sự khác biệt trong cơ cấu đầu tư tài trợ cho dự án. Nếu sai lầm trong việc xác định các dòng tiền có thể dãn đến tính toán và thẩm định hiệu quả tài chính dự án không có ý nghĩa thực tế nữa. Do đó đứng trên góc độ là Ngân hàng khi xác định dòng tiền còn lưu ý một số vấn đề sau: Cơ cấu vốn tài trợ cho dự án: Như đã phân tích ở trên, cơ cấu vốn tài trợ cho dự án có ảnh hưởng đến việc xác định dòng tiền hoạt động mỗi năm của dự án. Một dự án có thể đựơc tài trợ bằng nhiều nguồn khác nhau, do đó dòng tiền sẽ được điều chỉnh để phù hợp với mỗi phương thức tài trợ. Lãi suất chiết khấu được được lựa chọn là thực hay danh nghĩa: Lãi suất thực là lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát dự kiến. Việc lựa chọn lãi suất chiết khấu hay danh nghĩa không thành vấn đề miễn là đảm bảo nguyên tắc nhất quán: Lãi suất chiết khấu thực áp dụng đối với dòng tiền thực, lãi suất chiết khấu danh nghĩa áp dụng đối
Xem thêm

16 Đọc thêm

Quyết định số 581/QĐ-KTNN ppsx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 581/QĐ-KTNN PPSX

- Chi phí dịch vụ và phương tiện trong nước cung cấp cho các nhà thầu, chuyên gia nước ngoài làm việc theo hợp đồng tại Việt Nam; - Chi phí thuê tổ chức, cá nhân thẩm định, theo dõi, đánh giá chương trình, dự án; - Chi trả các loại thuế gián thu, phí hải quan, phí bảo hiểm theo quy định hiện hành; - Tiền trả lãi, tiền đặt cọc, phí cam kết và các loại phí liên quan khác phải trả cho phía nước ngoài trong thời gian thực hiện dự án; - Chi phí tiếp nhận thiết bị và vận chuyển nội địa; 3. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm tham mưu cho Tổng Kiểm toán Nhà nước trong việc cân đối vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Kiểm toán Nhà nướcC theo quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo vốn đối ứng đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ chuẩn bị chương trình, dự án hoặc quy định trong văn kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước và điều ước quốc tế về ODA mà Việt Nam là thành viên. 4. Trường hợp gặp khó khăn đột xuất về vốn đối ứng, Giám đốc dự án hoặc ban quản lý dự án phải báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để có biện pháp giải quyết. Điều 12. Rà soát kế hoạch tổng thể của chương trình, dự án 1. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Quản lý dự án hoặc đơn vị được giao chủ trì triển khai chương trình, dự án phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh (nếu cần thiết) kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án. 2. Nội dung việc rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện bao gồm: a) Các mốc thời gian (bắt đầu, kết thúc) cho các hoạt động, các đầu ra, các hoạt động chủ yếu của chương trình, dự án và cho toàn bộ các hoạt động của chương trình, dự án; b) Khối lượng công việc phải hoàn thành tương ứng cho mỗi giai đoạn; c) Khối lượng nguồn lực đầu vào cần đáp ứng cho từng đầu ra, từng hoạt động tương ứng với mỗi giai đoạn. Riêng đối với các chương trình, dự án ODA sẽ bao gồm cả một số hoạt động có thể thực hiện trước khi điều ước quốc tế cụ thể về ODA có hiệu lực. 3. Trong quá trình rà soát cập nhật kế hoạch thực hiện tổng thể chương trình, dự án nếu chỉ điều chỉnh tiến độ thực hiện (bắt đầu, kết thúc) của các đầu ra, các hoạt động của
Xem thêm

33 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

thể cho nhiều khách hàng lớn; mở rộng mạng lưới, nhất là hệ thống các phòngGiao dịch, ATM trên nền tảng công nghệ hiện đại; nhiều chi nhánh đã chú trọnghơn đến phát triển hoạt động bán lẻ.- Nguồn vốn trung và dài hạn tăng khá nhưng khoảng cách so với sử dụngvốn trung dài hạn ngày càng lớn.Một trong những nét đáng chú ý trong công tác huy động vốn trong năm qualà vốn huy động trung, dài hạn đạt mức 17.776 tỷ qui đồng, tăng 22381 tỷ (+15%).Trong khi đó, sử dụng vốn trung dài hạn đạt mức 10.409 tỷ qui đồng, tăng với tốcđộ lớn 5.775 tỷ qui đồng (+125%), cao hơn 8 lần so với tốc độ tăng huy động vốntrung dài hạn. Hoạt động cho vayCho vay là hoạt động chính của Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam, chiếmtới 70% tổng lợi nhuận của ngân hàng. Năm 2002 - năm thực hiện thành công chủtrương của Ban lãnh đạo: "năm bứt phá tín dụng". Hoạt động tín dụng của NgânHàng Ngoại Thương đã đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ.- Tổng doanh số cho vay năm 2002 đạt 71.116 tỷ VNĐ tăng hơn 60% vàtổng doanh số thu nợ đạt 60.338 tỷ VNĐ tăng 39% so với năm 2001. Tính đến31/12/2002, tổng dư nợ tín dụng chung trong toàn hệ thống đạt 27.404 tỷ VNĐ,tăng 10.778 tỷ VND (64,8%), trong đó dư nợ vay hiện hành đạt 26.610 tỷ VNĐ,tăng 11.943 tỷ VND (81,4%) so với cùng kỳ năm ngoái. - Cuối tháng 6/ 2002, trên cơ sở mức tăng trưởng dư nợ tín dụng thực tế vượtso với kế hoạch đề ra từ đầu năm (tháng 6: 36,7%; kế hoạch: 33,5%) và dự báo dưnợ tín dụng có khả năng tiếp tục tăng với tốc độ lớn hơn trong các tháng cuối năm,Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng tín dụng cho năm2002 lên mức 51,4%. Mặc dù vậy, như các số liệu đã nêu ở trên, dư nợ tín dụngthực tế vẫn vượt với khoảng cách khá lớn so với kế hoạch đề ra.- Các khoản vay, đầu tư lớn góp phần tăng trưởng dư nợ tín dụng cao trongnăm 2002 là: Giải ngân các HĐTD đã kí trong các năm trước để đầu tư các dự ántrọng điểm của Nhà Nước 2.002 tỷ VND, thu mua gạo để xuất khẩu sangIndonexia, Irắc 1.600 tỷ, cho vay để thực hiện chương trình dự trữ xăng dầu Quốc
Xem thêm

31 Đọc thêm

Thực trạng công tác thẩm định dự án tại Sở giao dịch 3 ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH 3 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

sơ vay vốn để có thể tiếp nhận hồ sơ của khách hàngCòn đối với khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu với ngân hàng thì cán bộ thẩm định lại phải làm nhiều việc hơn. Phải hướng dẫn khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết đó là các thông tin về các nhân, các điều kiện để vay vốn.Tiếp đó là cán bộ thẩm định hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ theo các bước để có được một bộ hồ sơ hợp lệ Sau khi cán bộ thẩm định hướng dẫn khách hàng lập bộ hồ sơ hợp lí thì cần phải tiến hành kiểm tra các bộ hồ sơ đó xem đã hợp lí hay chưa, còn thiếu nội dung nào không, nếu thiếu cần yêu cầu khách hàng bổ sung thêm để có thể tiếp tục tiến hành thẩm định Bước 2: Thẩm định các điều kiện cần để vay vốn Tại bước này cán bộ thẩm định cần xem xét tại các khía cạnh sauo Cán bộ thẩm định cần tiến hành kiểm tra kĩ hồ sơ vay vốn và mục đích mà khách hàng vay vốn, xem có hợp lí hay khôngo Thẩm định về khách hàng vay vốno Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng o Xác minh lại xem các nguồn thông tin đã chính xác chưao Đưa ra các dự kiến của ngân hàng trong trường hợp phê duyệt khoản vayo Thẩm định tài sản mà khách hàng dùng để đảm bảo tiền vayBước 3:Xác định phương thức và cách thức vay vốn Tùy vào đặc điểm của khách hàng vay vốn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng luân chuyển nguồn vốn mà cán bộ thẩm định lựa chọn phương thức cho vay phù hợp .Bên cạnh đó cán bộ thẩm định cần thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp vay vốnBước 4: Tiến hành đánh giá khả năng về nguồn vốn, điều kiện thanh toán và mức lãi xuất cho vay Tại bước này cán bộ thẩm định cần phải đánh giá về nguồn vốn nhằm mục đích cân đối lại nguồn vốn đối với những khoản vay có quy mô lớn, còn đối với những khoản vay thanh toán bằng tiền ngoại tệ cần phải đưa ra đựoc mức ước tính khả năng chuyển đổi ra ngoại tệ.Cán bộ thẩm định cũng cần phải xem xét
Xem thêm

34 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN VAY VỐN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG

công tác thẩmđịnh dự án đầu tư, ngoài những thông tin do doanh nghiệp cung cấp, thì cán bộthẩm định cần phải thu thập thông tin thêm từ bên ngoài liên quan đến dự án đầu tư,để từ đó thẩm định lại tất cả các nội dung . Vậy yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩmđịnh đầu tiên là phải thẩm định theo trình tự và chi tiết các nội dung của dự án,trong đó cần đặc biệt chú trọng đến thẩm định tài chính và khả năng trả nợ của dựán.Thứ hai, do DNNVV có quy mô vốn và lao động nhỏ, nên dẫn đến nănglực thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh cũng bị hạn chế làm ảnh hưởng đếnthời gian thu hồi vốn đầu tư của dự án, hiệu quả của dự án đồng thời ảnh hưởng đếnkhả năng trả nợ cho Chi nhánh. Vậy yêu cầu đặt ra khi thẩm định dự án đầu tư sảnxuất kinh doanh của DNNVV là cán bô thẩm định cần xem xét kĩ năng lực củadoanh nghiệp, cũng như hiệu quả của dự án để xem doanh nghiệp có khả năng trảnợ hay không. Ngoài ra, cán bộ thẩm định cần sử dụng kết hợp nhiều phương phápthẩm định, để đánh giá chính xác hơn hiệu quả của dự án.Thứ ba, DNNVV tuy có quy mô vốn nhỏ nhưng lại đầu tư vào tất cả cáchoạt động của doanh nghiệp. Vậy yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩm định của Chinhánh là phải xem xét tỉ mỉ, chi tiết và toàn diện từng nội dung cần thẩm định, đồngthời phân tích kĩ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đưa raquyết định cho vay đúng đắn.Thứ tư, DNNVV còn bị hạn chế về vốn đầu tư ban đầu cho các dự án đầutư của nó, nên ảnh hưởng đến việc thẩm định tài chính của dự án. Vậy yêu cầu đặtra với công tác thẩm định là cán bộ thẩm định cần phân tích, và kiểm tra kĩ hơn đếnkhả năng tài chính của doanh nghiệp, dựa vào các báo cáo tài chính, bản cân đối kếtoán, của doanh nghiệp.Thứ năm, các DNNVV sử dụng nhiều công nghệ thủ công và lạc hậu, côngnghệ lạc hậu chiếm tỷ trọng lớn, và là đặc điểm khác biệt của các DNNVV ở ViệtNam so với các DNNVV ở các nước công nghiệp phát triển. Đặc điểm này ảnhhưởng đến sản phẩm của dự án sẽ gây khó khăn cho cán bộ thẩm định khi thẩmđịnh khía cạnh
Xem thêm

89 Đọc thêm

Những vấn đề cơ bản về nội dung thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn của NHTM

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM

Những vấn đề cơ bản về nội dung thẩm định tài chính dự án trong cho vay trung và dài hạn của NHTMI. Sự cần thiết phải thẩm định dự án Trong hoạt động cho vay – vốn là hoạt động cơ bản truyền thống của ngân hàng, đặc biệt cho vay dự án, vấn đề hạn chế tối đa các khả năng xảy ra rủi ro luôn được ngân hàng quan tâm và xem xét kỹ lưỡng trước khi ra quyết định cho vay. Chính vì vậy, để đánh giá xem dự án có thật sự khả thi, mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư và ngân hàng có thu hồi được nợ và có lợi nhuận không thì phải tiến hành thẩm định dự án. “Thẩm định dự án là việc kiểm tra và rà soát lại các nội dung của dự án nhằm đánh giá tính hợp lý, khả thi và hiệu quả của dự án làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư vào dự án”. Nội dung thẩm định dự án bao gồm: Thẩm định về khách hàng vay; Thẩm định về mặt pháp lý của khách hàng; Thẩm định tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh; Thẩm định tài chính của dự án. Trong đó, yếu tố góp phần hạn chế khả năng xảy ra rủi ro của vốn đầu tư là thẩm định tài chính dự án và là một nội dung quan trọng nhất của thẩm định dự án. Thẩm định tài chính dự án được xem như là công việc phản biện đối với việc thiết lập dự án nhằm mục tiêu: rút ra các kết luận chính xác về tính khả thi, hiệu quả tài chính, khả năng trả nợ và những rủi ro có thể xảy ra của dự án để quyết định chấp nhận hoặc từ chối cho vay.1. Về phía nhà đầu tưThông thường, khi xảy ra quyết định đầu tư một dự án, chủ đầu tư phải cân nhắc giữa nhiều sự lựa chọn khác nhau, nghĩa là nhiều dự án khác nhau trong cùng một giai đoạn sẽ được đưa đánh giá tổng quan. Mặt khác, tuy nắm vững những vấn đề, những chi tiết kỹ thuật của dự án nhưng đôi khi khả năng thu thập nắm bắt những thông tin mới của doanh nghiệp bị hạn chế nhất là với xu thế kinh tế, chính trị, xã hội mới và biến chuyển không ngừng. Điều đó làm giảm tính chính xác trong phán đoán của họ.Công tác thẩm định dự án đầu tư sẽ đi sâu vào làm rõ các vấn đề này, giúp doanh nghiệp lựa chọn được phương án tốt nhất mang lại hiệu quả cao nhất hoặc đưa ra những ý kiến xác đáng gợi ý cho chủ đầu tư để dự án có tính khả thi cao hơn.
Xem thêm

15 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI21

1Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN TỚI2.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển Quan điểm chung về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của Hải Dương:Tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, hiệu quả cao trên cơ sở phát huy mọi nguồn lực, trước hết là nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả nguồn lực tự nhiên – xã hội. Xây dựng nền kinh tế có công nghệ tiên tiến, hiện đại, cơ cấu hợp lý, năng lực sản xuất có khả năng cạnh tranh cao; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại. Đẩy mạnh sản xuất hàng hoá với quy mô giá trị ngày càng lớn. Phát huy vai trò của một tỉnh trong vùng KTTĐ Bắc Bộ, đi đầu trong một số lĩnh vực then chốt, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đầu tư có trọng điểm vào các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ chất lượng cao, tạo bước đột phá tiếp theo. Phát triển hệ thống đô thị, khu dân cư nông thôn theo hướng hiện đại.Phát triển theo hướng bền vững: kết hợp phát triển kinh tế với phát triển xã hội (đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, phát triển văn hoá, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái). Gắn hiệu quả trước mắt với phát triển lâu dài, đảm bảo phát triển hài hoà giữa thành thị và nông thôn, giảm dần sự chênh lệch giữa các vùng, các huyện trong tỉnh. Đến năm 2020, Hải Dương muốn trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển, trong đó công nghiệp và dịch vụ có tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, có nền văn hoá tiên tiến thì cần phải thực hiện được những mục tiêu cụ thể như sau:1Nguyễn Thị Thúy Lớp: Kinh tế đầu tư 47B
Xem thêm

21 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI VP BANK

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI VP BANK

Nguồn ngoại tệ thu được hoặc mức độ tiêt kiệm ngoạ tệ do sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, sử dụng nguyên liệu thay thế.Tạo ra cơ cấu kinh tế mới giải quyết việc làm không?Dự án có thực hiện các chính sách nhân đạo, giải quyết tệ nạn xã hội không. Thẩm định về ảnh hưởng môi trường sinh tháiCán bộ thẩm định cần phải kiểm tra đối chiếu với các văn bản hiện hành xem dự án có nằm trong diện phải thẩm định, và trình duyệt các báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không. Nếu có thì phải được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét phê duyệt , chấp nhận. Dự án phải đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường sinh thái xung quanh, không được ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của dân cư lân cận. Thẩm định công tác tổ chức quản lý dự ánCán bộ thẩm định cần đánh giá những nội dung chủ yếu sau:Yêu cầu về công tác quản lý vận hàng dự ánCơ cấu nguồn lực vận hàng dự ánNăng lực, kinh nghiệm của cán bộ nhân viên vận hànhKhả năng tiếp thu công nghệ mới.1.2.3. Phương pháp thẩm định dự án tại chi nhánh Hà Nội-VP BankCông tác thẩm định dự án hiện nay tại chi nhánh Hà Nội-VP Bank được tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau. Đó là các phương pháp: phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp dự báo và phương pháp phân tích độ nhạy.1.2.3.1. Phương pháp so sánh đối chiếuĐây là một trong những phương pháp cổ điển thường được dùng trong công tác thẩm định, và đây cũng là phương pháp chủ yếu của chi nhánh Hà Nội-VP Bank.Các chỉ tiêu cơ bản của dự án được cán bộ thẩm định đem so sánh với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của ngành, với những dự án tương tự đã thẩm định hoặc đang hoạt động. Các chỉ tiêu thường được sử dụng là: cơ cấu vốn đầu tư, xuất đầu tư, định mức tiêu hao năng lượng, chi phí tiền lương, giá thành của sản phẩm dịch vụ…1.2.3.2. Phương pháp dự báo
Xem thêm

43 Đọc thêm

Tài liệu Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp docx

TÀI LIỆU CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI, DỰ ÁN KHU NHÀ Ở, DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP DOCX

Chính phủ.+ Đáp ứng điều kiện về tài chính đối với chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ.+ Có văn bản cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.55.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về Kinh doanh Bất động sản.- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.- Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.
Xem thêm

3 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH HÀ NỘI – VP BANK

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH HÀNỘI – VP BANK11

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI CHI NHÁNH HÀNỘI – VP BANK1.1. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH HÀ NỘI – VP BANKVP Bank nhận được công văn chấp thuận số 3595/ UB-KT, ngày 1/10/2004 củaủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, công văn chấp thuận số 1128/ NHNN-CNH, ngày6/10/2004 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép mở chi nhánh cấp I Hà Nội (số4-Dã Tượng-Quận Hoàn Kiếm-Hà Nội). Ngày 2/11/2004, Hội đồng quản trị VP Bankđã ban hành quyết định số 77-2004/ QĐ-HĐQT thành lập chi nhánh Hà Nội và chinhánh chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 4/1/2005.Chi nhánh hoạt động trên sự kế thừa toàn bộ bộ máy, cơ cấu hoạt động của hộisở trước đây. Điều đó tạo những thuận lợi cho chi nhánh trong suốt quá trình hoạt độngso với các chi nhánh khác mới thành lập trong cùng hệ thống. Sau gần 2 năm hoạt động,chi nhánh đã kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận cao nhất trong toàn hệ thống, luôndẫn đầu về huy động vốn và cho vay. Với những kết quả kinh doanh ấn tượng trongmột thời gian ngắn, chi nhánh Hà Nội ngày càng vững chắc đi lên, quyết tâm hoànthành kế hoạch kinh doanh đã đề ra, thực hiện chiến lược dài hạn của cả hệ thống VPBank là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.Trong nền kinh tế có rất nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhiều ngành nghềkhác nhau, tuy nhiên những dự án xin vay vốn tại chi nhánh Hà Nội-VP Bank tập trungchủ yếu trong một số lĩnh vực là: thương mại-dịch vụ, xây dựng, cho vay mua ô tô… 1.2. QUY TRÌNH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠICHI NHÁNH HÀ NỘI-VP BANK1.2.1. Quy trình thẩm định dự án tại chi nhánh Hà Nội-VP BankKhách hàng nộp hồ sơ vay vốnCán bộ thẩm định tiếp nhận hồ sơKiểm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơNhân viên TDDN thẩm định mọi nội dung của dự án, trừ TSĐBTập hợp hồ sơ trình BTD, H ĐTD (tuỳ theo quy mô của từng dự án): Nhân viên TDDN tập hợp hồ sơ do khách hàng cung cấp và tờ trình của các bộ phận lập để trình BTD/ H ĐTD quyết địnhHoàn thiện hồ sơ tín dụng:- Phòng thẩm định TSĐB lập hợp đồng bảo đảm tiền vay và làm thủ tục công chứng, nhận bàn giao tài sản (nếu có)- Nhân viên TDDN nhập kho hồ sơ TSĐB, sau đó lập và trình hò sơ tín dụng để ban TGĐ hoặc GĐ chi nhánh ký duyệtThực hiện cấp tín dụngKiểm tra và xử lý nợ vay
Xem thêm

43 Đọc thêm

Công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định – Thực trạng và giải pháp

CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSNN TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

+ Cán bộ thẩm định cần nắm vững các giai đoạn đầu tư, các hạng mục công trình vì nó liên quan đến kế hoạch kế hoạch cấp vốn của cơ quan Nhà nước. Thông qua biểu đồ Gantt cán bộ thẩm định có thể xem xét tiến độ và tổng thời gian thực hiện toàn bộ các công việc có hợp lý không, từ đó có kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chí thời gian của dự án.- Về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện vận hành dự án:Để thực hiện dự án, chủ đầu tư phải tham gia vào nhiều mối quan hệ, các đơn vị thiết kế, thi công, các đơn vị cung ứng thiết bị. Phải xem xét năng lực và uy tín của các đơn vị này để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ dự kiến. Với chủ dự án, năng lực quản lý, điều hành dự án, kinh nghiệm trong thực hiện các dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án.Thẩm định công nghệ kỹ thuật của dự án đòi hỏi có những kiến thức chuyên môn về xây dựng cao, đây là những mặt mà cán bộ thẩm định còn hạn chế. Do đó cán bộ thẩm định có thể nhờ các cơ quan chuyên môn tư vấn (thường là các Công ty tư vấn thiết kế) để có thể nhận định đúng về trình độ công nghệ kỹ thuật của dự án.1.3.1.6. Thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự ánMục đích của việc dùng vốn NSNN để đầu tư cho các dự án này thường là phục vụ cho vấn đề an sinh xã hội, công cộng nên tiêu chí thẩm định hàng đầu của loại dự án này không phải thẩm định hiệu quả tài chính mà là hiệu quả kinh tế xã hội của chúng. Bởi vậy khi thẩm định dự án về khía cạnh kinh tế - xã hội, các cán bộ thẩm định nên xem xét:- Thực hiện dự án đầu tư có những tác động gì đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, có nghĩa là phải xem xét khía cạnh kinh tế- xã hội của dự án. Xem xét nếu dự án được đầu tư sẽ giải quyết được bao nhiêu lao động trên địa bàn, 19số lao động có việc làm tính trên một đơn vị vốn đầu tư, mức giá trị gia tăng phân phối cho các nhóm dân cư và vùng lãnh thổ, mức đóng góp cho ngân sách thông qua các khoản thuế, tác động đến sự phát triển các ngành, địa phương và vùng lãnh thổ…- Số người được hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ dự án.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH LÁNG HẠ

, chính sách hiện hành và thông lệ quốc tế.* Nội dung thẩm định cần đạt được.- Thẩm định lần lượt từng nội dung của dự án.- Qua thẩm định các nội dung có liên quan cần rút ra được kết luận:+ Những ưu điểm và lợi thế của dự án.+ Những yếu điểm của dự án.+ Những cơ hội mang đến cho dự án.+ Những khó khăn thách thức, nguy cơ và rủi ro mà dự án phải đối đầu.Kết quả cuối cùng của thẩm định phải đưa ra câu trả lời chấp nhận hay từ chối dự án đầu tư.Theo nhận định của bản thân tôi trên thực tế trong tất cả nội dung thẩm định thì các cán bộ thẩm định thường coi thẩm định tài chính của dự án xin vay vốn có ý nghĩa quyết định nhất trong các nội dung thẩm định.3.2. Căn cứ thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn.Khi thẩm định bất kỳ một dự án xin vay vốn nào của ngân hàng thì các cán bộ thẩm định đều phải dựa trên các căn cứ quy định cụ thể được đưa ra áp dụng cho Đỗ Trọng Hưng Lớp: Kinh tế Đầu tư 49A12Chuyên đề thực tậpGVHD: Th.S Hoàng Thị Thu Hàtoàn bộ hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hồ sơ vay vốn của khách hàng:Tùy vào từng loại dự án và từng hình thức vay vốn khác nhau mà cán bộ thẩm định yêu cầu khách hàng phải cung cấp các giấy tờ thích hợp:+Đối với cho vay cầm cố giấy tờ có giá, bộ hồ sơ xin vay vốn bao gồm:- Giấy đề nghị vay vốn- Hợp đồng tín dụng kiêm hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá - Phiếu nhập kho kiêm giấy đề nghị xuất kho- Giấy đề nghị phong toả tài sản- Biên bản định giá tài sản (Đối với chứng từ có giá bằng ngoại tệ).- Giấy đề nghị giải toả.- Giấy uỷ quyền (nếu có) (trường hợp người có chứng chỉ tiền gửi uỷ quyền cho người khác sử dụng chứng chỉ tiền gửi đó để cầm cố vay ngân hàng).+Đối với cho vay hạn mức tín dụng thì bộ hồ sơ vay vốn bao gồm:- Bảng cân đối kế toán năm liền kề năm kế hoạch - Báo cáo kết quả kinh doanh năm liền kề năm kế hoạch- Các số liệu về công nợ, hàng tồn kho, tài sản lưu động khác năm liền kề năm kế hoạch.- Kế hoạch kinh doanh năm kế hoạch+Đối với cho vay dự án đầu tư của các doanh nghiệp, bộ hồ sơ vay vốn bao gồm:a/Hồ sơ
Xem thêm

93 Đọc thêm

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐƯA VIỆT NAM SỚM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2011-2015

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐƯA VIỆT NAM SỚM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2011-2015

100% các đơn vị kết nối Mạng diện rộng của Tỉnh uỷ đều được triển khai nhiều phần mềm ứng dụng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy như: Quản lý, gửi nhận văn bản xử lý văn bản, thư điện tử, bản tin ngày, tin tuần, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên, cơ sở dữ liệu văn kiện tài liệu đảng và các phần mềm quản lý khác.Hầu hết văn bản của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 80% văn bản UBND cấp xã được trao đổi trên môi trường mạng; 80% doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh, khai báo thuế qua mạng. 4Hầu hết cán bộ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đều sử dụng thư điện tử và các phần mềm điều hành, tác nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục, Y tế. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đều xây dựng được từ 2-4 cơ sở dữ liệu riêng và tích hợp, chia sẻ, sử dụng các cơ sở dữ liệu; Nâng cấp hoàn thiện phần mềm quản lý hồ sơ công việc và điều hành tác nghiệp tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cài đặt mở rộng đến 50% UBND cấp xã. Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng các Website thành phần đến 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công mức độ 2, từ 5-10% dịch vụ hành chính công mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.2.3. Phát triển công nghiệp CNTTĐến năm 2015, tỉnh Thanh Hóa có 2-3 doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao để sản xuất thiết bị, các linh kiện máy tính và linh kiện điện tử; có từ 5-10 doanh nghiệp gia công, sản xuất phần mềm và cung cấp các giải pháp phần mềm, dịch vụ, nội dung số. Thanh Hóa phấn đấu nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ CNTT-TT đạt tỷ lệ 8% GDP của tỉnh.2.4. Phát triển hạ tầng viễn thông.Đến năm 2015, hoàn thành mạng băng thông rộng đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn và 30% số thôn bản; 100% các cơ quan, tổ chức, doanh
Xem thêm

19 Đọc thêm

Chương thẩm định dự án

CHƯƠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Thẩm định dự án Thẩm định dự ánThẩm định dự án là quá trình xem xét ra quyết định đầu tư của các cấp có thẩm quyềnQuan điểm thẩm định là xem xét tính khả thi về mặt tài chính, kinh tế - xã hội của dự ánMục đích thẩm định dự án đầu tưGiúp các cấp ra quyết định chọn được dự án đầu tư hiệu quảLựa chọn và quản lý các dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hộiQuản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên Giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến dự án Thẩm định dự ánÝ nghĩa thẩm định dự án đầu tưCơ quan quản lý Nhà nước đánh giá được tính hợp lý của dự án về mặt kinh tế xã hội. Chủ đầu tư lựa chọn các phương án đầu tư tốt nhất theo quan điểm hiệu quả tài chính và tính khả thi.
Xem thêm

14 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỐNG ĐA

- Phòng tiền tệ – kho quỹ: thực hiện thu chi tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ của các đơn vị , tổ chức kinh doanh và khách hàng qua Ngân hàng nhanh chóng kịp thời, chính xác, đầy đủ.- Phòng thông tin điện toán: Tập hợp những số liệu phát sinh trong và ngoài mạng, xử lý và lập báo cáo hạch toán.- Phòng tổ chức hành chính: quản lý nhân sự, lao động tiền lương, quản lý hành chính, quản trị, đào tạo…- Phòng nguồn vốn: thực hiện huy động vốn cả nội và ngoại tệ với hình thức chủ yếu là gửi tiết kiệm của dân cư, tiền gửi của các tổ chức kinh doanh, huy động qua bán các giấy nợ như kỳ phiếu, trái phiếu Ngân hàng.- Phòng kiểm tra, kiểm soát mọi nghiệp vụ Ngân hàng theo văn bản hiện hành( kiểm soát về mọi thủ tục cho vay, kế toán,ngân quỹ,thanh toán) trong Ngân hàng.- Ngoài ra còn có Phòng giao dịch Cát Linh và Phòng giao dịch Kim Liên.Ngoài chức năng nhiệm vụ cụ thể của mình, giữa các phòng ban đều có mối quan hệ hợp tác, bổ sung cho nhau. Điển hình là phòng kinh doanh và phòng kế toán, những thông tin về khách hàng đòi hỏi phải có sự liên hệ chặt chẽ và thông báo cho nhau kịp thời.2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tín dụng của NHCT Đống Đaa) Tình hình huy động vốn.Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, ban giám đốc NHCT Đống Đa đã bố trí các cán bộ có năng lực và chuyên môn vào những vị trí quan trọng, liên tục đổi mới phương cách làm việc, đổi mới công tác phục vụ, đảm bảo chữ tín đối với khách hàng, mở rộng mạng lưới giao dịch, đa dạng hoá các hình thức huy động, tạo điều kiện thu hút vốn nhàn rỗi từ các tổ chức kinh tế và dân cư.Bảng 1: Tình hình huy động vốn của NHCT Đống Đa (Đơn vị : tỷ đồng)Chỉ tiêu2002 2003 2004Số tiền
Xem thêm

34 Đọc thêm

Tài liệu iều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư ppt

TÀI LIỆU IỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP BỘ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ PPT

6TW. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấpBộ quyết định đầu tư11/08/2009 6.1.Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định nội dung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tại các Bộ có thẩm quyền quyết định đầu tư. Đơn vị chuyên môn trực thuộc các Bộ là cơ quan đầu mối thẩm định dự án tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định phần điều chỉnh dự án trình Bộ phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.- Nộp lệ phí thẩm định dự án.6.2. Cách thức thực hiện: -Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ:- Tờ trình thẩm định dự án;- Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án;- Văn bản pháp lý có liên quan.b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)6.4. Thời hạn giải quyết:- Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: cơ quan cấp Bộ- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị chuyên môn trực thuộc các Bộ6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:- Báo cáo kết quả thẩm định dự án6.8. Lệ phí (nếu có):- Lệ phí thẩm định dự án- Mức phí tính theo tỷ lệ %6.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Xem thêm

2 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 26/2006/QĐ-UBNDThị xã Cao Lãnh, ngày 08 tháng 5 năm 2006QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ sung Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp_________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý dự án đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư không có xây dựng công trình:a) Hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo Quy
Xem thêm

3 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 26/2006/QĐ-UBNDThị xã Cao Lãnh, ngày 08 tháng 5 năm 2006QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ sung Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp_________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý dự án đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư không có xây dựng công trình:a) Hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo Quy
Xem thêm

3 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 26/2006/QĐ-UBNDThị xã Cao Lãnh, ngày 08 tháng 5 năm 2006QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ sung Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp_________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ;Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý dự án đầu tư và dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:1. Sở Kế hoạch và Đầu tư.Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư không có xây dựng công trình:a) Hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo Quy
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÀI LIỆU THỦ TỤC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THUỘC MỌI NGUỒN VỐN CÓ QUY MÔ SỬ DỤNG ĐẤT TỪ 200HA TRỞ LÊN DOCX

TÀI LIỆU THỦ TỤC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THUỘC MỌI NGUỒN VỐN CÓ QUY MÔ SỬ DỤNG ĐẤT TỪ 200HA TRỞ LÊN DOCX

32T. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quymô sử dụng đất từ 200ha trở lên11/08/2009 32.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ dự án khu đô thị mới về Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện công tác thẩm định;- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải có giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; lấy ý kiến bằng văn bản của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan;- Sau khi thẩm định, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư.32.2. Cách thức thực hiện:- Tại trụ sở cơ quan hành chính.32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:a) Thành phần hồ sơ:- Tờ trình xin phép đầu tư;- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt;- Dự án đầu tư khu đô thị mới bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở, nội dung chủ yếu theo hướng dẫn tại điều 14, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 của Chính phủ về việc ban hànhquy chế khu đô thị mới.b) Số lượng hồ sơ: - Theo yêu cầu thực tế của Sở Xây dựng.32.4. Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thẩm định dự án là 60 ngày làm việc và xem xét kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ32.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 32.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng;
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề