DOAN VAN KE VE MUA THU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "DOAN VAN KE VE MUA THU":

UPU 44 HAY VIET MOT BUC THU KE VE THE GIOI EM MUON LON LEN

UPU 44 HAY VIET MOT BUC THU KE VE THE GIOI EM MUON LON LEN

upu 44 hay viet mot buc thu ke ve the gioi em muon lon len upu 44 hay viet mot buc thu ke ve the gioi em muon lon len upu 44 hay viet mot buc thu ke ve the gioi em muon lon len upu 44 hay viet mot buc thu ke ve the gioi em muon lon len upu 44 hay viet mot buc thu ke ve the gioi em muon lon len

2 Đọc thêm

BCTAI CHINH ĐA ĐUOC SOAT XET

BCTAI CHINH ĐA ĐUOC SOAT XET

Trech nhiamciaKiAm toen vicnTrach nhiem cia chung toi la dua ra ket luan ve b6o c5o tai chlnh gia-ta nien d0 dqa trcn ket qr.re soat x6tcia chUnq toi. Chinq t6i d5 thuc hien c6ng vec so6t xet theo Chuen mlvc Vet Nam ve hop d6ng dich vuso5t xet s-6 2410 - So5t xet th6ng tin tai chlnh gioa nien dO do ki6m toen vien doc lap cia don vi thqc hiensoatnhirsoaien dO bao gdm vigc thPc hiCn cac uoc phdng van' chi yeu laConq viecphdrig v6ncAc v6n dA tai ch'nh k6 toan, va th c hien thi tvc phan tich vav6co ban c6 ph?m vi hep hon mot cuoc kidm toan duqc th\rci:ac tirl tucNamvldo vay Lh6ng cho phdp ching t6i d?t duqc sq dam b-aotoanVetmuck6mhien theo cac chuandA
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Tong Giarn doc Cong ty chiu trach nhiern v€lviec I~p va trinh bay trung thuc va hoopIy bao cao taichinh cua Cong ty theo cac Chuan ml,l'Cke toan Vi$t Nam, Che d¢ ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam, cacquy dinh va hU'&ngdan ke toan ap dl,Jngcho cong ty chCrngkhoan va cac quy dinh phap Iy c6 lien quanden vi$c I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi$m v€l kiem soat n¢i b¢ ma Ban Tong Giamdoc Cong ty xac dinh la can thiet de dam bao cho vi$c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong c6 sais6t trong yeu do gian I~n ho~c nham Ian.,(Traeh nhi~m eLia Kiem toan vienTrach nhiem cua chung toi la dU'a ra y kien v€l bao cao tai chinh dl,l'atren ket qua cua cu¢c kiem toanoChung toi da tien hanh kiem toan theo cac Chuan ml,l'Ckiem toan Vi$t Nam. Cac chuan ml,l'c nay yeucau chung toi tuan thu chuan ml,l'Cva cac quy dinh v€ld~o dCrcngh€lnghi$p, I~p ke ho~ch va thl,l'Chiencu¢c kiem toan de d~t dU'oocSl,l'dam bao hoopIy ve viec li$u bao cao tai chinh cua Cong ty c6 c6n sais6t trong yeu hay khOng.Cong viec kiem toan bao gam thl,l'Chien cac thu tl,lCnhc'3mthu th~p cac bc'3ngchCrngkiem toan ve cacso lieu va thuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tl,lCkiem toan dU'oocIl,I'achon dl,l'atren xet doancua kiem toan vien, bao gam danh gia rui ro c6 sai s6t trong yeu trong bao cao tai chinh do gian I~nho~c nham Ian. Khi thl,l'Chien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat n¢i b¢ cuaCong ty lien quan den viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh trung thl,l'c, hoopIy nhc'3mthiet ke cac thutl,lCkiem toan phu hoopv&i tinh hinh thl,l'cte, tuy nhien khong nhc'3mml,lCdich dU'ara y kien ve hieu quacua kiem soat n¢i b¢ cua Cong ty. Cong viec kiem toan cOng bao gam danh gia tinh thich hoopcua cacchinh sach ke toan dU'oocap dl,lng va tinh hoopIy cua cac U'&ctinh ke toan cua Ban Tong Giam doccOngnhU'danh gia viec trinh bay tong the bao cao tai chinh.Chung toi tin tU'ang rc'3ngcac bc'3ngchCrngkiem toan ma chung toi da thu th~p dU'oocla day du va thfchhoopde lam cO'sa cho y kien kiem toan cua chung toi.A member firm of Ernst & Young Global Limited
Xem thêm

48 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

co so ha tang khu cong nghiep,SX va mua ban thuoc la diEfu;Dich vu phuc vu cac doanh nghiep; kinh doanh cho thuekho xLlong,nha, can hO chung CL1;gia cong quan ao kimono xuat kh~u; Thi cong xay di,lng cac cong trlnh; san xuat vagia cong khung kao thap, cac san ph~m Cdkhi; Dich Vl,lth~ dl,lc th~ thao, v~n chuy~n hang hoa; kinh doanh v~t tLl phl,lcVl,lnuoi trong thOy san, trong rung...4 £l~c di~m hoq.tdong cua doanh nghiep trong nam tai chinh co anh hLlongcte'nbao cao tai chinh:II.Ky ke toan nam, ddn vi tien te sCIdl,lng trong ke toan1 Ky ke'toan nam: bat ctauW ngay 01/10/2014 den ngay 30/09/20152 £ldn vi tien te sCIdl,lng trong kEftoan: Tien dong Viet NamIII. Chu~n mi,lc va ke toan ap dl,lng1. Che'do ke toan ap dl,lng: Che do ke toan doanh nghiep2. Tuyen bo ve viec tuan thu chu~n mi,lc ke' toan va che'dO ke'toan: Bao cao tai chinh da.dLl~CI~p va trlnh bay phu hQpvoi cac chu~n mi,lc va che dO ke' toan Viet Nam.3. Hlnh thuc ke' toan ap dl,lng: Chung W ghi s6 tren may vi tfnhIV. Cae ehrnh saeh kA' toan ap dung1. Cac nguyen tac ghi nh~n cac khoan tien va tLldngdLldngtien: Theo nguyen tac so phat sinhPhLldngphap chuy~n d6i cac dong tien khac ra dong tien sCIdl,lng trong ke toan: £long viet Nam2. Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho- Nguyen tac ghi nh~n hang ton kho:Ghi nh~n theo gia goc- PhLldngphap tfnh gia tri hang ton kho: Blnh quan gia quyen- PhLldngphap hq.chtoan hang ton kho: PhLldngphap ke khai thLlang xuyen.- PhLldngphap I~p di,l phong giam gia hang ton kho:3. Nguyen tac ghi nh~n va khau hao TSC£l va bat dong san dau tLl:- Nguyen tac ghi nh~n TSC£l (huu hlnh, va hlnh, thue tai chinh): Nguyen gia. Trong Bang Can doi ke' toan dLl~Cphananh theo 3 chi tieu : Nguyen gia;; hao mon lOyke', gia tri con Iq.i.- PhLldngphap khau hao TSC£l (huu hlnh, va hlnh, thue tai chinh): Theo dLlangth~ng4. Nguyen tac ghi nh~n va khau hao bat dong san dau tLl:- Nguyen tac ghi nh~n bat dong san dau tLl:
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Ly do thay dOi: G6p v6n vao Gong ty Kien £lue voi til I~ v6n gop 12%/ v6n diau I~- Gong ty GP Tan Binh+ Ve 56 111Qng:+ Va gia trj Giam104,300,000 do'ngLy do thay dOi: Thu hoi v6n gop dau tu vao Gong ty- ElauII( Irai phi4u+ Gong trinh giao thong Thuy LOi:- ElauII( Ifn phi4u,ky phi4u- Gho yay dai hanLy do thay doi tiJng khoan dau tl1l.oai co phieu trai phieu+ Va 56 1110ng(d6i voi co phi1fu,trai phit'fu)+ Va gia tr]Cljng dau II( dai han khac14- Chi phi tra tn/Dc dili han- Chi phi ma ban can ho chung ctJSon Ky 1- Trich chi phi h~ tang KCN Tan Binh- Chi phi khiic (thue may chu)COng15- Vay vii nO'ngeln han- Vay ngan h~n- NQdai h~n cte'nh~n tra
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Hoot deng kinh doanh can Cong ty la sin xuAt, chiet nap khi thien nhien CNG, LNG vi LPG, quy mo 50.000.000 m3/ntun; cung cap cicdjch vo cii too, boo duong, sfra chtra, lip at cac thiet bj chuyen d6i cho cac phuong tien su dong nhien lieu khi thien nhien CNG, LNGva LPG; kinh doanh djch vo van chuyen khi CNG, LNG va LPG va kinh doanh cic nhien lieu khic theo quy djnh caa phip luat; cung capdjch vo xay dong, lip dat, bio clueing, sea chika ding trinh khi; mua bin va cho thue thiet bj ding nghiep phµc vo cong trinh khi.Hoot dOng chinh caa Ong ty IA san xuAt, chiet nap khi thien nhien CNG, LNG va LPG.2.CO Ser LAP BAO CAO TAI CHINH VA NAM TAI CHINHCa sof lip ban do tai chinhBio cio tai chinh kern theo dugc trinh bay bing Wing Viet Nam (VND), theo nguyen tic gia got va phi hop yen chutin mi,rc ke tan, thedO ke toin doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bAy bao cio tai chinh.Cic bio cio tai chinh kem theo khong nhim phin anh tinh hinh tai chinh, ket qui hoot Ong kinh doanh va tinh hinh Iuu chuyen tien totheo cic nguyen tic va thong le ke toin dugc chAp nhan chung tai cic nuec }chic ngoai Viet Nam.Nam tit chinhNam Cal chinh cua Citing ty bit dAY tit ngay 01 thing 01 va ket thOc vac) nay 31 thing 12.3. CHE DO KE TOAN AP DUNGNgiy 22 thing 12 ram 2014, Be Tai chinh da ban hanh Thong tu se. 200/2014/TT-BTC ("Thong hr 200") hueng din ap dong the dt) ketoin cho doanh nghiep. Thong tu nay se ce hieu loc cho ram tai chinh bit dAu vao hoac sau ngay 01 thing 01 nam 2015. Thong tu 200thay the cho cac quy djnh ve the dO ke toan doanh nghiep dm Be Tii chinh ban Muth theo Quyet djnh sO 15/2006/QD-BTC ngay 20thing 3 nam 2006 va Thong tu sO 244/2009/TT-BTC ngay 31 thing 12 nam 2009.4. TOM TAT CAC CHINH SACH KE TOAN CHCJ YEUSau day IA cac chinh sich ke toin chit yeu dugc Cong ty ip (long trong viec lap bac) cio tai chinh:trec tinh ke twinViet iftp bao cio tai chinh tuan thu theo chain mac ke toin, the d8 ke toin doanh nghiep Viet Nam va cic quy djnh phip ly co lien quanden viec lap Nit trinh bay bio cio tai chinh yeu cAu Ban Giam d6c phai co nhang Ink tinh va gia djnh anh twang den s6 lieu bio cio yecung ng, tai sin vi viec trinh biy cac khoin ding ng va tai sin tiem tang toi ngay ket thOc nien de ke toin cang nhu cic se lieu bio cio vedoanh thu va chi phi trong suOt nom tai chinh. Mac du cac uec tinh ke loin dugc lap bing tat ca so hieu biet caa Ban Giim dOc, se thoc
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

-- Nguyen giỏ t6i thiu Cỹa ti san cú djnh tang tỹ 10 triu dng len 30 triu ding. D6i vi nhtthg ti san c 06 djnhtruc day khOng thOa man Mu kiin nay thi giỏ trj cOn lai thrỗic diu Chinh sang Chi phi trỏ truõc di han vphõn b6 vo chi phi san xuat kinh doanh trong thoi han khụng qua 3 nam ti Chinh.2.12 . Cỏc khoỏn dau ttr ti chinhCc khoón dau tu ti chInh tai th&i dim bỏo cỏo, nờu:KS' phiu, tin phiu kho bac, tin gi'ri ngõn hang cú thOi han thu hi hoac dỏo han khOng qua 3 thỏng ke trngy mua khoón dAu ttx dO thrỗic coi l "tixcing throng tin";CO thai han thu hi von duõi 1 nam hoc trong 1 chu 4 kinh doanh duqc phõn loai l ti san ngõn han;CO thai han thu h8i vOn trờn 1 nam hoc horn 1 Chu k5' kinh doanh &rc phõn Ioai l ti san di han.2.13 . Chi phi di vayChi phi di vay dtxỗic ghi nhõn vo chi phi san xuat, kinh doanh trong nam khi phỏt sinh, trr chi phi di vay lienquan tni,xc tiep dn viC Mu tu xay di,rng hoc san xuỏt ti san dõ dang thrcic tInh vo giỏ trj cUa ti san dO (duỗicvon hoỏ) khi cO dU cỏc diu kin quy djnh trong Chuan ml,rc Ke toỏn Vit Nam sO 16 "Chi phi di vay".2.14 . Chi phi tró tru&cCỏc chi phi tn truõc chi lien quan dn chi phi san xuat kinh doanh cUa mot nam ti chinh hoac mot chu k5' kinhdoanh ducic ghi nhn l chi phi tn truc ngõn han v ducrc tInh vo chi phi san xuat kinh doanh trong nam tichInh.Cỏc chi phi d phỏt sinh trong nam ti chinh nhung lien quan den kột qua hog dng san xuat kinh doanh cUanhiốu niộn dO k toỏn ducic hach toỏn vo chi phi tn truõc di han del phõn bO dAn vo kt qua hoat dOng kinhdoanh trong cỏc niộn dO kộ toỏn sau.Vic tinh v phõn bO chi phi tra truc di han vo chi phi san xuAt kinh doanh tirng nm hach toỏn ducic can ctrvo tInh chat, mi.rc dO tirng loai chi phi d chQn phucing phỏp v tiờu thỹc phõn bO hỗrp 15'. Chi phi trỏ trtrOc thrqcphõn bO dan vo chi phi san xuAt kinh doanh theo phixong phỏp thrOng thing.
Xem thêm

32 Đọc thêm

VĂN MẪU 10 LOIGAIHAY

VĂN MẪU 10 LOIGAIHAY

http://nhungbaivanhay.net/bai-van-ke-ve-ki-niem-ve-nguoi-thay-co-hay-nhat-20-939.htmlkể lại một kỉ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình hoặc tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kểthứ nhất (Bài 2) Mãi cho đến bây giờ, tôi mới thật sự hiểu một điều giản dị. Những bí ẩn của cuộcsống bắt đầu từ tình cảm. Trong kí ức của tôi, mẹ luôn là một người tuyệt vời nhất. Mẹ đã mang chotôi nhiều niềm tin trong cuộc sống này. Có khi cuộc sống không là gì cả, nhưng một khoảnh khắc lại làtất cả! Và những khoảnh khắc ấy là những mảnh ghép cho cuộc sống, dần dần chúng hiện lên theonăm tháng, tạo nên một bức tranh giữa tôi và mẹ. Bức tranh to hơn, rộng hơn mà khi càng khônglớn, con người ta ai cũng muốn vẽ lên những gam màu tươi sáng nhất. “Lần đầu tiên, khi còn rất nhỏ,con đã háo hức trèo lên bậc tam cấp khá cao một mình và bị ngã. Con ngồi khóc mãi, ấm ức mong cóai đến nâng con dậy, dỗ dành và dắt con đi tiếp...” Mẹ kể vậy đầy âu yếm nhìn tôi! Tôi không nhớ rõchuyện mẹ kể là có thật hay không? Nhưng chắc đại loại là có thật. Nhưng tôi không còn như vậynữa, tôi lớn hơn và đã hiểu chuyện hơn. Đó là một trong những kí ức tuổi thơ mà tôi biết thông quamẹ. Tôi và mẹ suốt ngày ở bên nhau như hình với bóng khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, vì nhiều lý donên tôi không còn gần mẹ như trước. Tôi cũng không để ý rằng tóc mẹ đã bạc hay chưa? Hay mặt mẹcó nhiều nếp nhăn hơn trước không? Nhưng tôi vẫn yêu mẹ, yêu như tôi yêu bản thân mình. Và tôitin, mẹ cũng giống hàng triệu người mẹ trên thế giới này cũng yêu tôi. Có khi còn hơn bản thân mìnhấy chứ! Khi tôi còn nhỏ, một hôm sau khi đi học về, một đứa bạn rủ tôi đi tắm sông. Tôi do dự, ngầnngại rồi cũng theo chúng bạn đi. Tôi tưởng về nhà sẽ bị một trận đòn tả tơi khi mẹ biết. Nhưng mẹchỉ hỏi tôi có phải con vừa đi tắm sông về không? Tôi ngạc nhiên, vì sao mẹ lại biết và không hề lamắng tôi???. Rồi mẹ ôn tồn kể cho tôi nghe về chuyện “chiếc gương thần”. Mẹ nói có một bà tiên chomẹ chiếc gương, có thể thấy việc làm của tất cả người thân mình. Từ đó, tôi không còn đi đâu chơimà không xin phép mẹ cả hoặc là cũng chỉ quanh quẩn gần nhà. Và dù có đi xa thì tôi vẫn luôn ngó vềphía sau, vì tôi tin, mẹ luôn dõi theo tôi ở đâu đó. Nhưng chắc hẳn bạn đã hiểu, chẳng có cái gươngthần nào hết. Chỉ là một ý nghĩ của người lớn để dọa trẻ con mà thôi. Cũng chỉ là niềm tin được xâydựng trên một tình cảm thiêng liêng mà mẹ đã tặng cho tôi. Nhờ vậy mà tôi có trách nhiệm với bảnthân hơn. Lên mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Khi bảo tôi nhảy qua mộtcái xà bắt trên hai thanh sắt kia, thầy giáo thể dục gửi theo tôi ánh mắt ái ngại. Kết quả buổi tập thửhôm ấy, tôi không nhảy qua mức xà quy định. Khi thấy tôi gần như bỏ cơm tối vì buồn, mẹ lại kể vềnhững bậc tam cấp và cô bé là tôi ngày nhỏ, còn tôi thì nhớ lại cảnh mình bị té. Nhưng lúc đó tôi đãmười một tuổi, tôi không muốn ai phải nâng tôi đứng lên nữa cả. Tôi phải tự đi trên chính đôi chân
Xem thêm

19 Đọc thêm

TRICH DOAN SACH DIEN TU VAO DOAN VAN LOVEBOOK

TRICH DOAN SACH DIEN TU VAO DOAN VAN LOVEBOOK

TẠM DỊCH: THE LIBERALS, OR PROGRESSIVES, TEND TO BE INTERESTED IN THE DEVELOPMENT OF THE WHOLE CHILD, NOT MERELY IN training the child’s mind or in preparing the child for adult life in [r]

6 Đọc thêm

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN Tháng..............Năm.............. Tên cơ sở kinh doanh :....................................................... Địa chỉ :.............................................................................. Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :............................................... Người tổ chức thu mua :................................................................... STT Ngày tháng năm mua hàng Người bán Tên hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá trị thanh toán Thuế GTGT được khấu trừ Ghi chú Tên người bán Địa chỉ Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá mua vào : Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ : Ngày........Tháng...........Năm........... Người lập Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

- Thi cong J{ip d~t cac c6ng trinh di~n;- San xuat nllac cat, nllac u6ng dong chai;- San xuat cac san phfim khac bang kim lo?i va cac ho?t dl)ng dtch Vf! c6 lien quan den c6ng vi~c che I?O kim lo?i;- Uip d~t trang thiet bt cho cac cong trinh xily df/ng;- Cho thue thief bt, tai san c6 dtnh, cau cang, van phong;- Cho thue phllang ti~n v?n tai;- Kinh doanh nhcl hang, khach S?n;- Kinh doanh Mt dl)ng san;- V?n chuyen hilnh khach theo hqpc16rig;- CM bien va kinh doanh nong san;- CM bien va kinh doanh hi!Ji san.4- El~c di~m ho(lt dII· Ky ke loan, ddn vj tii!n t~ sii d\Jng trong ke toan:1- Ky ke loan nam bat dau tlr ngay 01/01 ket thtlc vao ngay 31/122- Elan vi tien !$ sll d\lng trong ke toan: VNDIll- Chu&n m\fc va Che dg ke toan ap d~ng1- Che d(l ke loan ap d~ng: Thea Quyet cltnh s615/2006/QD-8TC ngtw 201312006 cua 8(> tniang 8(> Tai Chinh2- Tuy€m b6 ve vi¢c tuan thu Chu~n mlfc ke toan va Che d9 ke toim: Gong ty CP Nhi~t cli~n 8a Rta cam kef tuiin thU cac chuifn mlfc va eM cl(> ke taan Vi~t Nam3- Hinh thCrc ke loan ap d~ng: Nh?t ky chungIV- Cac chinh sach ke toan ap d~ng1- Nguyen tac, phl!ong phap xac d!nh cac khaan tien: tien m~t. lien gfri ngan hang, tien dang chuyen gam:- Nguyen tac xac d!nh cac khoan tLiong dLiong tien: Thifc te- Nguyen tac va phLiong phap chuyen d6i cac dong lien khac ra dong tien sfr d~ng trong ke toan: Thea tY gia binh qutm lien ngiin hiing2- Nguyen tac ghi nh$n hang ton kho- Nguyen tac ghi nh$n hang ton kha: Thea thlfc te phat sinh- PhLiong phap trnh gia tr! hang ton kho cu6i ky: 8inh qulin gia quyen- PhLiong phap h~ch toan hang ton kho (ke khai lhLiong xuyen hay kiem ke d!nh ky): Ke khai th11ang xuyen- L$p dif phong giam gia hang ton kho:
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 CTCP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 CTCP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

NguyengidCidri haombnlut ke( IIV- C6ckhorinildu tu tii chinh dii hanI Diu tu tu v:rocdng!y con2. Dauuveo c6ngty lien kgr,liCndanh3.Drutudeihankhdc4. DrJphbnggirimgi6 chritg khodndeutu ddi han(V- Tii sdndii han khicL Chiphi re Eu6cdei han2. Tei senthu6thu nhaphoanlai3. Tdi sandai hankhncTONGcONcTArsAN(2so=loo+2oo)NGU6Nv6NA-NOPHAITRA (300=310+330)l- Nd ngdnhanl. Vay ve no ngin haD2. PheitrachongLrdib6n3. Ngudimuara tidntrudc4. Thu6vircacklroin pheina'pNhAnu6c5. Pheitfa ngrdi laod6ng6.Chiphiphii ra

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LỚP 3 CT MUA THU CUA EM

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LỚP 3 CT MUA THU CUA EM

TRANG 1 CHÍNH TẢ LỚP 3 TRANG 2 TRANG 3 MÙA THU CỦA EM LÀ VÀNG HOA CÚC NHƯ NGHÌN CON MẮT MỞ NHÌN TRỜI ÊM MÙA THU CỦA EM LÀ XANH CỐM MỚI MÙI HƯƠNG NHƯ GỢI TỪ MÀU LÁ SEN MÙA THU CỦA EM RƯỚC[r]

12 Đọc thêm

Viết một đoạn văn ngắn kể về buổi đầu tiên em đi học

VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN NGẮN KỂ VỀ BUỔI ĐẦU TIÊN EM ĐI HỌC

Bây giờ đã là học sinh lớp 6 nhưng kỷ niệm về buổi đầu tiên đi học thạt khó quên. Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp trong em tự nhiên biến mất.Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình. loigiaihay.com  
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tìm hiểu về hoạt động quản trị dịch vụ tại nhà hàng TA KE tại thành phố huế

TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TẠI NHÀ HÀNG TA KE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Tìm hiểu về hoạt động quản trị dịch vụ tại nhà hàng TA KE tại thành phố huếTìm hiểu về hoạt động quản trị dịch vụ tại nhà hàng TA KE tại thành phố huếTìm hiểu về hoạt động quản trị dịch vụ tại nhà hàng TA KE tại thành phố huếTìm hiểu về hoạt động quản trị dịch vụ tại nhà hàng TA KE tại thành phố huế

34 Đọc thêm

TLV KE VE LE HOI

TLV KE VE LE HOI

TRANG 1 TẬP LÀM VĂ N BÀI: KỂ VỀ LỄ HỘI HOẠT ĐỘNG1: QUAN SÁT HÃY QUAN SÁT BỨC ẢNH VÀ NÊU NÊN NHỮNG HÌNH ẢNH MÀ EM NHÌN THẤY.[r]

4 Đọc thêm