BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH LỚP 5

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH LỚP 5":

490 bài tập viết lại câu tiếng anh

490 bài tập viết lại câu tiếng anh

490 bài tập viết lại câu tiếng anh lớp 9

Đọc thêm

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH 81

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH 81

Bài tập viết lại câu Tiếng Anh 81.Peter is too young to see the horror film.->.Peter is not old enough to see the horror film.2.Remember to turn off the light before going out.->Don’t forget to turn the light before going out.3.That girl is very intelligent.->What an intelligent girl !4.I intend to come over to pick you up.->I am going to come over to pick you up.5.Her hair is long and black.->She has long black hair.6.The theater is near Hoa’s house.->The theater isn’t far from Hoa’s house.7.Alexander G.Bell invented the telephone.-> Alexander G.Bell was inventer of the telephone.8.I’ll telephone you tomorrow evening.->I’ll make a phone call you tomorrow evening.9.How about going to the movie tonight.->Let’s go to the movie tonight.10.I lived on a farm once, but I don’t any more .->I used to live on a farm once.11. Mark is too young to ride his bike to school.->Mark isn’t old enough to ride his bike to school.12.Nga enjoys listening to traditional music.->Nga is keen on listening to traditional music.13.Let’s meet at the cafe corner.->Bao suggested meeting at the cafe corner.14.” Try your best to improve your pronunciation, Tim” Miss Jackson said.-> Miss Jackson asked Tim to try his best to improve his pronunciation.
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIẾNG ANH lớp 12 gồm các CHUYÊN đề và bài tập CHI TIẾT
Xem thêm

Đọc thêm

Sách bài tập tiếng anh lớp 9

Sách bài tập tiếng anh lớp 9

Sách bài tập tiếng anh lớp 9 Sách bài tập tiếng anh lớp 9 Sách bài tập tiếng anh lớp 9 Sách bài tập tiếng anh lớp 9 Sách bài tập tiếng anh lớp 9Sách bài tập tiếng anh lớp 9Sách bài tập tiếng anh lớp 9Sách bài tập tiếng anh lớp 9Sách bài tập tiếng anh lớp 9Sách bài tập tiếng anh lớp 9 Sách bài tập tiếng anh lớp 9

Đọc thêm

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH THE WINDY

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH THE WINDY

A 7gày nay việc học tập và nghiên cícu tiếng Anh đã và đang1 V trở thành một nhu cầu không thể thiếu của đông đảo độcgiả trong các kì thi học kì, thi chứng chỉ, thi đại học... Nhằm đápứng nhu cầu này, nhóm biên soạn chúng tôi đã cho ra mắt bạn đọc“Bài tập viết lại câu tiếng AnhCuốn sách bao gồm hai dạng bài tập viết lại câu thông dụngvà hữu ích, giúp các bạn phát triển một cách hiệu quà khả năngviết tiếng Anh của mình, hơn nữa còn giúp các bạn ôn luyện từvựng cũng như các cấu trúc ngữ pháp nhanh nhất. Đặc biệt saumỗi phần bài tập đều có phần đáp án kèm theo giúp các bạn có thêđổi chiếu tham khảo dễ dàng.Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ mang lại cho cácbạn nhiều điểu thú vị và khám phả mới trong việc học tiếngAnh của mình.Trong quá trình biên soạn chủng tôi khó tránh khỏi nhữngthiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp và bo sung ỷ kiến từphía bạn đọc.Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.C húc các bạn thành côngỉSàitậpu-iếtểaicàa. ùt«ỷ—5PARTAB àitỳ ) u-ietểaicàu. tiẻnỷAnh' — 7
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH: PHẦN 1

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH: PHẦN 1

Ki c â un ÁHiệu đính:MỸ HƯƠNG & QUỲNH NHƯNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIc* L ơ o n ó c đ a uBạn đọc thăn mến!A 7gày nay việc học tập và nghiên cícu tiếng Anh đã và đang1 V trở thành một nhu cầu không thể thiếu của đông đảo độcgiả trong các kì thi học kì, thi chứng chỉ, thi đại học... Nhằm đápứng nhu cầu này, nhóm biên soạn chúng tôi đã cho ra mắt bạn đọc“Bài tập viết lại câu tiếng AnhCuốn sách bao gồm hai dạng bài tập viết lại câu thông dụngvà hữu ích, giúp các bạn phát triển một cách hiệu quà khả năngviết tiếng Anh của mình, hơn nữa còn giúp các bạn ôn luyện từvựng cũng như các cấu trúc ngữ pháp nhanh nhất. Đặc biệt saumỗi phần bài tập đều có phần đáp án kèm theo giúp các bạn có thêđổi chiếu tham khảo dễ dàng.Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ mang lại cho các
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7

Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7

61 Đọc thêm

Tuyển tập bộ đề ôn thi HK2 tiếng anh lớp 5

Tuyển tập bộ đề ôn thi HK2 tiếng anh lớp 5

Tuyển tập bộ đề ôn thi học kì 2 tiếng anh lớp 5 giúp học sinh có thêm bài tập tham khảo để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng anh học kì 2. Bộ đề bao gồm 16 đề kèm bài tập. Tuyển tập bộ đề ôn thi học kì 2 tiếng anh lớp 5 giúp học sinh có thêm bài tập tham khảo để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng anh học kì 2. Bộ đề bao gồm 16 đề kèm bài tập. Minh Pham Blog

Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 53

BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 53

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 11 UNIT 7PHẦN I: READINGĐọc đoạn văn sau và chọn một câu trả lời thích hợp nhất, từ câu 1 đến câu 5The population of the world has increased more in modern times than in all other agesof history combined. World population totalled about 500 million in 1650. It doubled inthe period from 1650 - 1680. By the year 2000, the population will be about 6.6 billion.Estimates based on research by the United Nations indicate that it will double in thetwenty-five years between 1975 and the year 2000.No one knows the limits of the population that the earth can support. Thomas Malthus,an English economist, developed a theory that became widely accepted in the nineteenthcentury. He suggested that because world population tended to increase more rapidly thanfood supply, we should continuously constrain available resources. Malthus cited wars,famines, epidemics and other disasters as in the usual limitations of world populationgrowth. With recent advances in science and technology, including improved agriculturalmethods and great progresses and in medicine, some of the limiting factors in populationgrowth have been lessened, with obvious results. International organizations haverecommended programmes to encourage general economic development that target areasalong with a decrease in birth rates to effect a lasting solution.Câu 1: Which of the options below is the best title for the passage?A. A Brief History of Population and Over-population B. Limiting Factors inPopulation GrowthC. The United Nations' EstimateD. Thomas Malthus's TheoryCâu 2: What is the population from the estimates based on research by the US?A. Two millionB. Five hundred millionC. Seven billionD.OversixbillionCâu 3: Who was Thomas Malthus?
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

Mr Pike comes……………………………………………………95. Warm weather is good for my health.I like………………………………………………………………..6VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí96. My aunt’s baby will be born in September.My aunt is………………………………………………………….97. We intend to play volleyball this weekend.We are………………………………………………………………98. How wide is Ba Dinh square?What………………………………………………………………..99. What is the age of Peter?How………………………………………………………………….100. Miss White’s face is oval. It is small.Miss White…………………………………………………………..BT dùng từ gợi ý để viết lại câukhông thay đổi hình thức của từ đã cho1. Mr and Mrs Brown have a son, Peter. (parents)…………………………………………………………………………………..2. Trung goes to bed at ten fifteen (quarter)…………………………………3. How many classrooms are there in Julia’s school? (have)…………………………….4. Our class has twenty - eight students. (are)………………………………5. We finish classes at ten to twelve. (past)…………………………………….6. The toystore is to the left of the restaurant. (right)
Xem thêm

8 Đọc thêm

WRITINGS ABOUT HOUSEHOLD CHORES

WRITINGS ABOUT HOUSEHOLD CHORES

Giáo án tự chọn chương trình tiếng Anh mới lớp 10, tiết 2. Các bài tập rèn luyện kỹ năng Viết theo chủ đề Household chores ứng với Unit 1: Family Life theo chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4 Đọc thêm

NHỮNG CẤU TRÚC THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

NHỮNG CẤU TRÚC THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Những cấu trúc thường gặp trong tiếng anh giao tiếp, bài thi đại học, bài thi ielts, toiec cơ bản và thông dung nhất cần nhớ. Hướng dẫn cách làm bài tập viết lại câu dựa trên các cấu trúc câu tiếng anh. 10 cấu trúc câu tiếng anh thông dụng nhất 1. Cấu trúc: S + V + (not) enough + noun + (for sb) to do st = (không) đủ cái gì để (cho ai) làm gì. (He doesn’t have enough qualification to work here). 2. Cấu trúc: S + V + (not) adjadv + enough + (for sb) to do st = cái gì đó (không) đủ để (cho ai) làm gì. (He doesn’t study hard enough to pass the exam). 3. Cấu trúc: S + V + too + adjadv + (for sb) to do st = cái gì quá đến nổi làm sao để cho ai đấy làm gì. (He ran too fast for me to catch up with). 4. Cấu trúc: Clause + so that + clause = để mà (He studied very hard so that he could pas the test). 5. Cấu trúc: S + V + so + adjadv + that S + V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà … (The film was so boring that he fell asleep in the middle of it). 6. Cấu trúc: It + V + such + a(n) adj noun + that S +V = cái gì đó quá làm sao đến nỗi mà (It was such a borring film that he fell asleep in the middle of it) 10 cấu trúc câu trong tiếng anh thường gặp nhất 7. Cấu trúc: If + S + present simple + S +willcanmay + V simple :câu điều kiện loại 1 = điều kiện có thật ở tương lai ( If you lie in the sun too long, you will get sunburnt). 8. Cấu trúc: If + S + past simple + S + would + V simple: Câu điều kiện loại 2 = miêu tả cái không có thực hoặc tưởng tượng ra (If I won the competition, I would spend it all). 9. Cấu trúc: If + S + past perfect + S + would + have past participle:câu điều kiện loại 3 = miêu tả cái không xảy ra hoặc tưởng tượng xảy ra trong quá khứ (If I’d worked harder, I would have passed the exam) 10. Cấu trúc: Unless + positive = If… not = trừ phi, nếu không (You will be late unless you start at one) Một số cấu trúc câu tiếng anh thường gặp trong giao tiếp Nếu đã “sợ” những cấu trúc tiếng Anh dài ngoằng và phức tạp, bạn hãy tham khảo thêm 10 cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhưng được sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày đấy. 1.To suggest someone (should) do something: Gợi ý ai làm gì. Ví dụ: I suggested she (should) buy this house. Tôi gợi ý cô ấy mua căn nhà này. 2. To suggest doing something: Gợi ý làm việc gì. Ví dụ: I suggested going for a walk. Tôi gợi ý đi dạo. 3. Try to Vnguyên mẫu: Cố gắng làm việc gì. Ví dụ: I tried to open the window. Tôi đã cố gắng mở cửa sổ. 4. Try doing something: Thử làm việc gì. Ví dụ: I tried that recipe you gave me last night. Tôi đã thử làm theo công thức bạn đưa tôi tối qua. 5. To need V_ ing: Cần được làm gì. Ví dụ: This car needs repairing. Chiếc ôtô này cần được sửa chữa. 6. To remember V_ing: Nhớ đã làm gì. Ví dụ: I remember seeing this film. Tôi nhớ đã xem phim này rồi. 7. To remember to do: Nhớ (để) làm việc gì. Ví dụ: Remember to do your homework. Nhớ làm bài tập về nhà nha. 8. To be busy V_ing for something: Bận rộn làm gì. Ví dụ: We are busy preparing for our exam. Chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. 9. To mind doing something (for someone): Có phiền làm gì Có sẵn lòng làm gì (cho ai) Ví dụ: Do Would you mind closing the door for me? Bạn có thể đóng cửa giúp tôi không? 10. To be used to doing something: Quen với việc gì. VD: We are used to getting up early. Chúng tôi đã quen dậy sớm rồi Hướng dẫn cách làm bài tập viết lại câu dựa trên các cấu trúc tiếng anh thường gặp Trong các đề thi đại học thường có bài viết lại câu nằm trong phần tự luận và thường yêu câu học sinh vận dụng các cấu trúc tiếng anh thường gặp trong đề thi đại học để hoàn thành 5 câu trong một thời gian ngắn. Dưới đây là 4 bước đơn giản để giúp học sinh làm bài thi này một cách đơn giản và ít tốn thời gian nhất. Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước và cố gắng hiểu trọn vẹn ý của câu đó. Chú ý đến những từ khóa, S V, và cấu trúc được sử dụng ở câu gốc. Bước 2: Chú ý những từ cho trước. Đưa ra ý tưởng viết lại câu sử dụng cách khác, cấu trúc khác mà vẫn giữ được ý nguyên vẹn của câu cho trước. Bước 3: Viết câu mới. Chú ý đến: Chủ ngữ và động từ mới, thì của câu mới, chú ý sự thay đổi của các cụm từ tương ứng (như although despite, adjadv, if unless…) Bước 4: Đọc và kiểm tra lỗi, có thêm chỉnh sửa nếu cần. Ví dụ: Would you like to come to my 18th birthday party” he asked me. –> He invited.………………………………………………………
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI TẬP TIẾNG ANH CÂU TƯỜNG THUẬT LỚP 8

BÀI TẬP TIẾNG ANH CÂU TƯỜNG THUẬT LỚP 8

Bài tập Tiếng Anh về câu tường thuật trong chương trình học Tiếng Anh lớp 8 được đăng tải giúp các bạn ôn luyện Tiếng Anh hiệu quả, và đạt được điểm số cao trong học tập. Chúc các bạn Thành Công trong học tập

2 Đọc thêm

100 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực hay có đáp án

100 CÂU BÀI TẬP TIẾNG ANH DẠNG VIẾT LẠI CÂU CỰC HAY CÓ ĐÁP ÁN

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh này gồm 100 câu bài tập chọn lọc dạng viết lại câu tiếng Anh cực hay bao gồm nhiều cấu trúc có đáp án kèm theo.Rất phù hợp cho các bạn sĩ tử ôn thi THPT Quốc Gia phần viết theo cấu trúc mới của Bộ GD ĐT

13 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH

HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH Trong tiếng Anh, hiện tượng đảo ngữ là một hiện tượng khó nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong các đề thi môn Tiếng Anh , đặc biệt là các đề thi học sinh giỏi và học sinh năng khiếu. Đảo ngữ thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh. Đảo ngữ trong Tiếng Anh thường được dùng với dụng ý nhấn mạnh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được đề cập tới trong câu. Trong các bài thi, các em học sinh sẽ phải đối mặt với các lựa chọn khác nhau, vì thế việc phân biệt được ngữ cảnh và ý nghĩa của câu là rất quan trọng trong việc xác định liệu câu đó có phải câu đảo ngữ hay không để có thể chọn đáp án cho đúng. Hay đơn giản là bài tập viết lại câu bình thường thành câu nhấn mạnh sử dụng cấu trúc đảo ngữ bắt đầu với một từ xác định hoặc biến đổi từ cấu trúc đảo ngữ này sang cấu trúc đảo ngữ kia và vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Do đó, Tôi đã sưu tầm các tài liệu về các cấu trúc đảo ngữ trong Tiếng Anh và một số bài tập có liên quan đến chủ đề này với hy vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo có ích cho việc bồi dưỡng học sinh khi học môn Tiếng Anh nói chung và bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng. Trong chuyên đề này tôi sẽ đề cập đến những dạng đảo ngữ thường gặp trong các bài đọc, bài thi, bài kiểm tra từ đó giúp học sinh có thể tự tin hơn trong quá trình làm bài thi v ề phần kiến thức này.
Xem thêm

37 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt trường TH An Thạnh B năm 2014

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 MÔN TIẾNG VIỆT TRƯỜNG TH AN THẠNH B NĂM 2014

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH An Thạnh B năm 2014 A/ KIỂM TRA ĐỌC : (10 điểm )        I/ ĐỌC THANH TIẾNG : ( 5 điểm )          Học sinh đọc một đoạn văn khoảng 120 chữ thuộc chủ các chủ đề  đã học ở học kì II .(GV chọn một đoạn văn trong SGK Tiếng việt 5, tập 2 ,ghi tên bài , số trang trong SGK vào phiếu học tập . Học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng đoạn văn do GV đã đánh dấu ). Sau đó trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc .         II/ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP : ( 5 điểm )          Đọc thầm bài “ Một vụ đắm tàu” SGK-TV5- Tập 2- trang 108          1/ Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau :           a/ Mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô trên chuyến tàu này là : A. Gặp lại ba mẹ , ông bà ở quê B. Bố mất ,về quê sống với họ hàng C. Đi du lịch từ Li-vơ-pun về           b/ Giữa đường , tàu thủy gặp chuyện gì ? A. Cướp biển B. Tàu bị hết nhiên liệu C. Cơn bảo nổi lên làm chìm tàu           c/ Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta có chung phẩm chất nào ? A. Biết quan tâm đến mọi người B. Dũng cảm C. Dịu dàng           d/ Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì ? -         Những đợt sóng khủng khiếp phá thủng thân tàu , nước phun vào khoang như vòi rồng . A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ B. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ trong câu C. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép       2/ Viết lại cho đúng danh hiệu và huân chương sau : -         anh hùng lao động -    huân chương độc lập hạng nhất      3/ Đặt một câu ghép có sử dụng một cặp quan hệ từ nói về chủ đề học tập :      4/ Hãy viết hai câu ca dao – tục ngữ nói về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam : B/ KIỂM TRA VIẾT : ( 10 điểm )       I/ VIẾT CHÍNH TẢ ( Nghe – viết ) : ( 5 điểm )        Bài : “ Chim họa mi hót”  SGK-TV5-Tập 2 – trang 123 Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết tựa bài và đoạn “ Chiều nào cũng vậy ......... rủ xuống cỏ cây .” II/ TẬP LÀM VĂN : (5 điểm )       Hãy tả một người mà em yêu thích nhất . Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH An Thạnh B năm 2014                A/ KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm                    I/ Đọc thành tiếng : 5 điểm                        - Đọc đúng tiếng , đúng từ : 1 đ                        - Ngắt nghỉ hơi đúng chổ : 1 đ                        - Giọng đọc có biểu cảm : 1 đ                        - Tốc độ đọc đạt yêu cầu : 1 đ        - Trả lời đúng câu hỏi giáo viên nêu : 1 đ    II/ Đọc thầm và làm bài tập :5 điểm        Câu 1 : 2 điểm                   Học sinh chọn đúng mỗi đáp án đạt 0,5 điểm                               a/  B                      b/ C                                      c/ A                      d/ C                         Câu 2 : 1 điểm                 Viết đúng danh hiệu đạt 0,5 điểm                 Viết đúng huân chương đạt 0,5 điểm        Câu 3 : 1 điểm                 Nếu đặt đúng câu ghép có dùng cặp quan hệ từ        Câu 4: 1 điểm                 Viết đúng mỗi câu ca dao – tục ngữ đạt 0,5 điểm B/ KIỂM TRA VIẾT : 10 điểm     I/ Chính tả ( Nghe – viết ) : 5 điểm        Bài viết không mắc lỗi chính tả , chữ viết rõ ràng , trình bày đúng đoạn văn : 5 điểm .        Sai mỗi lỗi chính tả trong bài viết trừ 0,5 điểm .     II/ Tập làm văn : 5 điểm         Học sinh viết đúng theo yêu cầu của một bài văn tả người .         Giáo viên đánh giá , cho điểm dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày , diễn đạt của bài tập làm văn cụ thể ( có thể cho theo các mức điểm : 0, 5 ; 1 ; 1,5 ; ……..  5 điểm ) . Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo môn Tiếng Việt học kì 2 lớp 5, các em thường xuyên theo dõi.  Nguồn
Xem thêm

3 Đọc thêm

400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9

400 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9

400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9400 câu trắc nghiệm ôn tập tiếng anh lớp 9

6 Đọc thêm

Form of word (part 1)

FORM OF WORD (PART 1)

Form of word cung cấp từ vựng tiếng Anh từ A Z cũng như các hình thức loại từ khác nhau (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ) cùng tiếp đầu ngữ của chúng, rất hữu ích cho việc làm bài tập đọc hiểu và viết lại câu.

10 Đọc thêm

Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 4 môn tiếng việt năm 2014

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT NĂM 2014

Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 4 môn tiếng việt năm 2014 A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)     I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (5 điểm)            Đọc thầm bài: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca (SGK Tiếng Việt 4 tập I trang 55)             Khoanh vào đáp án đúng nhất Câu 1. An-đrây-ca sống với ai ?           A. Sống với cha mẹ.           B. Sống với ông bà           C.Sống với mẹ và ông           D. Cả 3 ý trên đều sai Câu 2. Mẹ bảo An-đrây-ca làm gì ?           A. Nấu thuốc.      B. Đi mua thuốc      C. Uống thuốc      D. Đi thăm ông Câu 3. Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà ? A. Mẹ An-đrây-ca mừng rỡ B. Ông của An-đrây-ca đã qua đời C. Ông của An-đrây-ca đã hết bệnh Câu 4. An-đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào ? A. An-đrây-ca òa khóc khi biết ông đã qua đời. B. An-đrây-ca cho rằng chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. C. Cả A, B đều đúng Câu 5. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ nhân hậu ?            A. Bất hòa           B. Hiền hậu          C. Lừa dối          D. Che chở Câu 6. Từ nào sau đây là từ láy ?           A. Lặng im.                                              B. Truyện cổ.           C. Ông cha.                                              D. Cheo leo Câu 7. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với  nhân hậu ? .....................................................................................................................................           Câu 8. Gạch chân các danh từ trong các từ dưới đây:           nhảy dây              thật thà                  Cửu Long             con mèo     thông minh           dòng sông                     chăm chỉ                thảo luận             xinh đẹp    bàn ghế B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT I. Chính tả nghe- viết (5 điểm)             Bài viết: Người ăn xin (từ Người ăn xin vẫn đợi tôi… đến  hết.) II. Tập làm văn (5 điểm)                    Đề bài: Viết một bức thư cho thầy (cô) giáo cũ để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em hiện nay. Đáp án đề thi giữa học kỳ 1 lớp 4 môn tiếng việt năm 2014 A. KIỂM TRA ĐỌC I. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)      Đáp án: Câu 1: C (0.5 điểm)       Câu 2: B (0.5 điểm)       Câu 3: B (0.5 điểm)       Câu 4: C (0.5 điểm)       Câu 5: B (0.5 điểm) Câu 6: D (0.5 điểm)       Câu 7: Đặt câu đúng ( 1 điểm) Câu 8: Tìm đúng danh từ (1 điểm)                        Danh từ tìm được: (Một danh từ 0,25 điểm)                     Con mèo, Cửu Long, dòng sông, bàn ghế   B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) I. Chính tả nghe- viết (5 điểm)   - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn 5 điểm.   - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai, không viết hoa đúng quy định trừ: 0,5 điểm. II. Tập làm văn (5 điểm)            - Mỗi học sinh viết theo yêu cầu của đề bài Tập làm văn, đầy đủ nội dung: Phần đầu thư, phần chính, phần cuối thư.   - Giáo viên dựa vào yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của bài Tập làm văn cụ thể (có thể cho theo các mức điểm 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5).  
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định

CHUYÊN ĐỀ CÂU ĐIỀU KIỆN VÀ CÂU GIẢ ĐỊNH

Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định Mai Phương, bài tập câu điều kiện, câu giải định ngữ pháp tiếng anh Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định Mai Phương, bài tập câu điều kiện, câu giải định ngữ pháp tiếng anh Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định Mai Phương, bài tập câu điều kiện, câu giải định ngữ pháp tiếng anh Chuyên đề câu điều kiện và câu giả định Mai Phương, bài tập câu điều kiện, câu giải định ngữ pháp tiếng anh

49 Đọc thêm

Cùng chủ đề