GIAI BAI TAP 3TRANG133 BAI VUNG DONG BANG SONG CUU LONG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAI BAI TAP 3TRANG133 BAI VUNG DONG BANG SONG CUU LONG":

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

nay c6 16 chu de vdiva phUdng phap giai,Ipc can ban minh hpabai tap c6 hadng danDO da CO gang kiem tra trong qua trlnh bien soan song khong tranhkhoi nhQng sai sot ma tac gia chaa thay het, mong don nhan cac gop ycua quy ban dpc, hpc sinh de Ian in sau hoan thien hdn.Tac giaLE HOANHPHO3O CHUD E IT i N H t>ON t>IEUDANG TOAN•1.TiM KHOANG DONG BIEN VA NGHjCH BIENDinh nghia: Hdm so f xdc dinh tren K Id mot khodng, doan hodc nica khodng.- f dong hien tren K neu vai moi xi, X2 e K: x/

417 Đọc thêm

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

Met vOng xfch do dal 2 dude goi IA met chuygn trf. Vong••• , ik) phan tfch chive thanh tfch 0 1 ,xfch§ 2. DINH THUGI. Gia sit K IA met trueng (trong cuan sich nay to din yauxet K la &Ong s6thvc K hoac truang s6 phitc C). Ma tran kidu(m, n) vdi cox phan tit troll twang IC la met bang chit nhat gfimm hang, n cet cac phan tit K, i = 1,m, j = 1,n. Tap cac matran kidu (m, n) chive kf hieu M(m, n, R). Ma trail vuong cap nIA ma tran co n dong, n cot. Tap cac ma trail vu8ng cap n vdi cacphan tit thuoc truong K ki hiOu IA Mat(n, K).2. Cho ma tr4n A vuong cap n, A = (ad, i, j = 1, 2, ..., n.Dinh thitc ciia ma tran A, kf hieu det A la met flan tit dm Kdude xac dinh nhu sau:detA =zsgn(a)a mo)ESn3. Tinh eh& ceta Binh thata) Neu dgi cho hai dong (hoac hai cot) nao do cim ma tramA, thi dinh auk cim no ddi da:u.b) N6u them veo met dong (hoac met cot) cim ma tran Amet to hdp tuygn tinh cim nhUng thing (hoac nhung
Xem thêm

188 Đọc thêm

Chinh phục bài tập điện xoay chiều

CHINH PHỤC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

bo tai lieu bai tap dien xoay chieu giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap dien xoay chieu chi trong thoi gian ngan.tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap dien xoay chieu .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

45 Đọc thêm

Chinh phục bài tập khảo sát hàm số

CHINH PHỤC BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ

bo tai lieu bai tap khao sat ham so giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap khao sat ham so chi trong thoi gian ngan ..tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap khao sat ham so .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

12 Đọc thêm

BAI THUYET MINH TUYEN DIEM MIEN TAY DB SONG CUU LONG

BAI THUYET MINH TUYEN DIEM MIEN TAY DB SONG CUU LONG

Bạn đang tìm kiềm một bộ tài liệu phục vụ cho việc thuyết minh, giới thiệu đến du khách của bạn về tuyến điểm miền Tây? Bạn đang muốn tìm tài liệu giải đáp các thắc mắc của bạn về văn hóa, đời sống và về tuyến điểm cung đường Nam Bộ? Tài liệu này sẽ có thể giúp bạn điều đó.

20 Đọc thêm

KHU DU TRU SINH QUYEN DONG BANG SONG HONG

KHU DU TRU SINH QUYEN DONG BANG SONG HONG

các chòi xem phim trang bò các ống nhòm xa, thuyền đưa du khách thamSVTH: Nguyễn Ngọc Mai _ K34ATrang 19Khu dự trữ sinh quyển sông HồngGVHD: Ths. Trần Đức Minhquan hệ sinh thái rừng ngập mặn cửa sông Hồng... trên cơ sở để ngườidân đòa phương cùng quản lý và thực hiện các dòch vụ du lòch sinh thái.Ngoài ra trong khu bảo tồn đề xuất, các cộng đồng dân đòa phươngđang tiến hành một số hoạt động kinh tế như: nuôi trồng thuỷ sản, chănnuôi gia súc, đánh cá và lượm, bắt các loài thân mềm. Trong khoảngthời gian từ ngày 21 - 25/4/1996, đã có tới 920 người dân vào thu bắt hảisản trên các bãi triều có diện tích 900 ha ở phía Bắc khu bảo tồn. Cácloài hải sản được thu lượm chủ yếu là: Lingula sp., Glauconomechinensis, Meretrix sp., Mactra quadrangularis và Cyclina sinensis. Bìnhquân sản lượng hải sản mỗi ngày khoảng 1,9 tấn, giá trò tương đươngkhoảng 529 đô la.IV. Rừng ngập mặn Kim Sơn.Vùng biển Kim Sơn - Thuộc bờ biển Ninh Bình là khu vực đượcUnesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới cùng với VQG GiaoThủy và Khu bảo tồn thiên nhiên biển Tiền Hải. Đây là những tiểu vùngsinh thái thuộc cửa sông Đáy và cửa sông Hồng chúng được gọi chung làkhu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng. Nơi đây trong tươnglai sẽ phát triển rất mạnh loại hình du lòch đồng quê, sinh thái, môi
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÀI 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP THEO)

BÀI 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP THEO)

Tit 23 Bi 21:Nhóm 3:VNG NG BNG SễNG HNG( Tip theo)Hoạt động nhóm- Cho biết các ngành côngnghiệp của vùng? Kể tênnhững ngành công nghiệptrọng điểm? Xỏc nh trờnlc nơi phân bố cácngành công nghiệp trọng-điểmCác ngànhđó? công nghiệp: luyệnkim, cơ khí, hoá chất, vật liệuxây dựng, chế biến thực phẩm,sản xuất hàng tiêu dùng, nhiệtđiện-Ngành công nghiệp trọngđiểm: Chế biến lơng thực,thực phẩm, sản xuất hàng tiêudùng, vật liệu xây dựng, cơ khí(Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dơng ,Hình 21. 2: Lợc đồ kinh tếĐồng bằng Sông Hồng
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÀI 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP THEO)

BÀI 21. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (TIẾP THEO)

THẢO LUẬN NHÓM-Nhóm 1: Vùng ĐBSH có những điều kiện nào để phát triển nôngnghiệp?- Nhóm 2 : Cho biết sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng cóđặc điểm gì ?+ Quan sát H21.1 hãy rút ra nhận xét về tình hình năng suất lúa củavùng đồng bằng sông Hồng so với vùng đồng bằng sông Cửu Long vàcả nước.-Nhóm 3: Cho biết vì sao vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước? Vìsao vùng trồng được cây ưa lạnh? Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụđông trở thành vụ sản xuất chính ở vùng đồng bằng sông Hồng?- Nhóm 4: Dựa vào kênh chữ SGK nêu đặc điểm ngành chăn nuôi vùngđồng bằng sông Hồng.ĐB SÔNG HỒNGĐBSH có nhữngđiều kiện gì thuậnlợi cho sự pháttriển Nông nghiệp?THUẬN LỢI:- Diện tích đất phù sa lớn- Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa- Có một mùa đông lạnh- Có sông Hồng cung cấp nguồn
Xem thêm

30 Đọc thêm

NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HIỆN NAY (TT)

NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HIỆN NAY (TT)

Từ định nghĩa này, luận án đã xác định nội dung của phát triển nôngnghiệp bền vững, đó là:+ Bền vững về kinh tế. Duy trì tính hiệu quả và lợi nhuận của hệthống nông nghiệp theo thời gian, đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng cao củacon người về các sản phẩm nông nghiệp.+ Bền vững về xã hội. Đó là sự tác động tích cực của hệ thống nôngnghiệp tới cộng đồng xã hội trên các mặt như: giải quyết việc làm, nângcao thu nhập, tạo ra sự bình đẳng, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, giữvững ổn định chính trị - xã hội cho nông dân và dân cư khu vực nông thôn.+ Bền vững về môi trường.Bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn tàinguyên phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần bảo vệ môi trườngkhu vực nông thôn trong sạch để nó vừa phục vụ phát triển nông nghiệp,vừa bảo vệ sức khoẻ người dân.2.2. VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG PHÁT TRIỂN NÔNGNGHIỆP BỀN VỮNGVai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững chínhlà sự ảnh hưởng, những tác động và sự đóng góp của họ trên thực tế cũngnhư ở khả năng trong tương lai đối với quá trình phát triển nông nghiệp bềnvững. Vai trò này được thể hiện trong cả 3 nội dung kinh tế, xã hội và môitrường trong phát triển nông nghiệp bền vững.2.2.1. Vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững vềkinh tế- Là chủ thể tiếp nhận, ứng dụng và phát triển những thành tựu khoahọc và công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong phát triểnnông nghiệp bền vững.13
Xem thêm

27 Đọc thêm

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỖI LO CÒN ĐÓ

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NỖI LO CÒN ĐÓ

- Sự kết hợp giữa đê biển với đường giao thôngven biển, đê sông/bờ bao kiểm soát lũ và nâng nềndân cư... cũng sẽ được nâng cao và chặt chẽ hơn.- Các giải pháp thuỷ lợi phục vụ NTTS (cảnước ngọt và nước lợ/mặn), đặc biệt giải phápcấp nước ngọt/nước mặn, tiêu thoát nước thải...được nghiên cứu và đề xuất.2. Giải pháp phi công trình- Quản lý vùng thiên tai (mà cụ thể là vùng bị tácđộng nặng nề nhất của BĐKH-NBD), bao gồmviệc phân chia các khu vực trong vùng xâm nhậpmặn, ngập lụt và quản lý, khai thác chúng mộtcách khoa học, hợp lý, trong đó có sử dụng đất,quản lý phát triển trong vùng mặn, vùng lũ, thayđổi cơ cấu mùa vụ thích nghi với quy luật triều,quy luật mặn và quy luật lũ, tìm biện pháp địnhcanh, định cư an toàn và ổn định trong vùngngập lũ...;- Thực thi các giải pháp dự báo và cảnh báothiên tai như gia tăng xâm nhập mặn, hạn hán,NBD, gió bão, triều cường, lũ lụt, mưa to..., cứuhộ và tổ chức sơ tán tạm thời, làm tốt công tácnày trong cả 3 giai đoạn trước, trong và sau khithiên tai xảy ra;- Thông qua cứu trợ, khôi phục và bảo hiểmthiên tai để chia sẻ tổn thất do thiên tai gây racho người dân vùng ven biển, vùng ngập lũ...,đặc biệt coi trọng những người dễ bị tổn thươngdo thiên tai như phụ nữ và trẻ em. Tăng cường
Xem thêm

25 Đọc thêm

LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

chỉ định. Chức năng của CESR bao gồm 3 mặt: (1) Cụ thể hóa chiến lược phát triểnquốc gia để xây dựng định hướng phát triển, quy hoạch và kế hoạch phát triển vùngcũng như định hướng chung về khai thác huy động nguồn lực trên vùng; (2) Tư vấnvà triển khai tổ chức thực hiện các quy hoạch và kế hoạch phát triển vùng; (3) tưvấn xây dựng hệ thống chính sách vùng, cụ thể hóa hoặc nghiên cứu, hình thành cơchế thực hiện các chính sách quốc gia có liên quan đến phát triển vùng.Như vậy, Hội đồng tư vấn phát triển vùng ở Pháp là một cơ quan được thànhlập theo một cơ chế mềm, đây không phải là một cấp hành chính và cũng khôngphải là cơ quan hành chính. Chức năng chính là trực tiếp giải quyết các hoạt độngkinh tế xã hội trên địa bàn vùng mà chính phủ quốc gia hay chính quyền vùngkhông có khả năng thực hiện. Theo nhóm nghiên cứu, đây có thể là một mô hìnhnên học tập trong quản lý các vùng kinh tế ở Việt Nam, vì hiện nay, trên địa bànvùng, chúng ta chưa có cơ quan trực tiếp tổ chức phối hợp hoạt động kinh tế xã hội,chưa có cơ quan lập kế hoạch vùng, triển khai các chính sách có liên quan đến pháttriển vùng hoặc phối hợp liên kết các địa phương trên địa bàn vùng thực hiện mụctiêu phát triển, vì thế hạn chế phát huy ưu thế của liên kết vùng.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt NamQuan điểm chiến lược trong phát triển lãnh thổPhát triển vùng kinh tế theo lãnh thổ thường đòi hỏi các vùng có tiềm năng,lợi thế phải phát triển nhanh chóng để trở thành những lãnh thổ có hệ thống kết cấuhạ tầng hiện đại, chức năng đa dạng, dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng cho sự pháttriển của các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ hiện đại và đòi hỏi hàmlượng chất xám cao cùng với các ngành nông nghiệp sản xuất ra các sản phẩm cóchất lượng và giá trị kinh tế cao. Các vùng kinh tế sau đó sẽ nhanh chóng tạo ra cáctác động lan toả - các ảnh hưởng tích cực trong việc kích thích tăng trưởng và pháttriển của các lãnh thổ xung quanh nó và toàn bộ nền kinh tế thông qua quá trình phânbố lại các cơ sở kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách đểbổ sung nguồn vốn cho phát triển sản xuất và kết cấu hạ tầng, lan truyền tiến bộ côngnghệ, văn hoá, xã hội... Các vùng kinh tế sẽ trở thành những lãnh thổ động lực quantrọng, những “đầu tầu” tạo gia tốc phát triển chung cho toàn bộ nền kinh tế. Do vậy,
Xem thêm

71 Đọc thêm

CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MD ICRSL

CHỐNG CHỊU KHÍ HẬU TỔNG HỢP VÀ SINH KẾ BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MD ICRSL

động của các cây cầu bắt qua sông Vũng Liêm, Tân Dinh và Rạch Bông Bót sẽ lấp đầykhoảng cách về giao thông bộ và thúc đẩy hội nhập phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực TDA.Các mô hình sinh kế bền vững sẽ góp phần cải thiện chất lượng nước, tăng thu nhập củangười dân và nâng cao năng lực của người dân trước bối cảnh BĐKH. Vị trí xây dựng 3 cốngnằm trên sông Vũng Liêm, Tân Dinh và rạch Bông Bót và hầu hết các hoạt động sẽ diễn ratrên mặt nước, diện tích thu hồi đất khá nhỏ (khoảng 33.997m2 đất của 13 hộ ) và có 12 hộgia đình sẽ bị di dời. Không có công trình văn hóa và lịch sử trong khu vực thu hồi đất. Ngườidân tộc thiểu số không có mặt trong trong khu vực thu hồi đất TDA nhưng có mặt trong vùngTDA. Một bản Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được chuẩn bị phù hợp với Khungchính sách tái định cư (RPF) của dự án MD-ICRSL. Kế hoạch này sẽ được trình lên WB đểxem xét. Thực hiện và giám sát việc thực hiện RAP sẽ được thực hiện phù hợp với chính sáchan toàn của dự án MD-ICRSL. CPMU với sự hỗ trợ của các điều phối chính sách xã hội(SSC) và Tư vấn giám sát độc lập RAP (IMC) sẽ giám sát tuân thủ và báo cáo. Định kỳ thamvấn và công bố thông tin đến địa phương cộng đồng sẽ được giám sát chặt chẽ.Tác động môi trường tiêu cực trong giai đoạn chuẩn thi công bao gồm: gia tăng ô nhiễm trongkhông khí, tiếng ồn, độ rung, ô nhiễm nước, khí thải, vận tải đường bộ và đường thủy, rủi roan toàn, biến động dân số của địa phương và tác động xã hội khác. Hầu hết những tác độngnày được xem là trung bình và hầu hết chỉ là tạm thời, cục bộ, và có thể được giảm nhẹ thôngqua việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý xây dựng tốt như được đề cập trong Quytắc thực hành môi trường (ECOP) đề xuất cho TDA, giám sát xây dựng và giám sát chấtlượng môi trường nước/sinh thái.Tác động tiêu cực trong quá trình vận hành tác động đối với giao thông đường thuỷ, thuỷ sản,tăng ô nhiễm nước trên sông Vũng Liêm, Tân Dinh và Rạch Bông Bót, thay đổi độ mặn môitrường nước và thay đổi sinh thái. Kích thước cửa cống đã được thiết kế đảm bảo tối đa hiệuquả của cống và được mở thường xuyên để đảm việc trao đổi nước và đời sống thủy sinhtrong khu vực TDA. Dự kiến 3 cống chỉ đóng trong một khoảng thời gian rất ngắn, cụ thể:khoảng 4-5 giờ trong 2-3 ngày vào tháng III và IV âm lịch để kiểm soát sự xâm nhập mặn chovà 4-5 ngày trong tháng XI và XII để chống ngập cho vùng TDA. Việc đóng cống này cũngsẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong vùng. Để giảm thiểu tác động này thì thời gian
Xem thêm

31 Đọc thêm

Cùng chủ đề