CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2008 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2008 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINPEARL

chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ18CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARLĐịa chỉ: Đảo Hòn Tre – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha TrangBÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘCho giai đoạn 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đángkể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo.Doanh thu cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thờihạn cho thuê, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán.Doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất được ghi nhận khi khi phần lớnrủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất được được chuyển giao cho ngườimua.Tiền lãi được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thuđược xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ.23.Bên liên quanCác bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đốivới bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.V.
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG - TRỤ SỞ CHÍNHĐịa chỉ: lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngBÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ (tiếp theo)11.Chi phí phải trảChi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa,dịch vụ đã sử dụng.12.Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và bảo hiểm thất nghiệpQuỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động cóthời gian làm việc từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 tại các công ty trongCông ty. Mức trích quỹ dự phòng trợ mất việc làm là 03% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xãhội và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8năm 2003 của Bộ Tài chính. Trường hợp quỹ dự phòng trợ mất việc làm không đủ để chi trợ cấpcho người lao động thôi việc trong năm thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.Theo Luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 người sử dụng lao động phải đóngquỹ Bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 01% của mứcthấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung đượcChính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người sửdụng lao động không phải trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc củangười lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tuy nhiên trợ cấp thôi việc trả cho người lao độngđủ điều kiện cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 là mức lương bình quântrong vòng sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc.
Xem thêm

47 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúngtôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán đểđạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu haykhông.Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu vàthuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểmtoán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầmlẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quanđến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phùhợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ củaTập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được ápdụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổngthể báo cáo tài chính hợp nhất.Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làmcơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.Ý kiến của Kiểm toán viênTheo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnhtrọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quả hoạt động kinhdoanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán,chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáotài chính.CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC___________________________________________________________________Hoàng Lam - Tổng Giám đốcGiấy chứng nhận đăng ký hành nghềkiểm toán số 0701-2013-099-1
Xem thêm

37 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀ

khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản ph n bổ l y kế tính th o phương pháp lãi suất thực tếcủa phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ (trựctiếp hoặc thông qua việc sử dụng một tài khoản dự phòng) do giảm giá trị hoặc do không thể thuhồi.Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị ph n bổ của một hoặc một nhóm nợphải trả tài chính và ph n bổ thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi suất thực tế làlãi suất chiết khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận được trong tương lai trong suốt vòngđời dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện tại thuầncủa nợ phải trả tài chính.Công cụ ốn chủ sở hữuCông cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của Công tysau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ.22.Bù trừ các công cụ tài chínhCác tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trênBảng c n đối kế toán khi và chỉ khi Công ty: Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùngmột thời điểm.Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ18CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA - SÔNG ĐÀĐịa chỉ: Số 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaBÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7

Số:/2016/BC.KTTC-AASC.KT5BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốcCông ty Cổ phần Sông Đà 7Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêngChúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 được lập ngày29/02/2016 từ trang 06 đến trang 41, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báocáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày vàBản Thuyết minh báo cáo tài chính riêng.Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tàichính riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy địnhpháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộmà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không cósai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.Trách nhiệm của Kiểm toán viên Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầuchúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộckiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sóttrọng yếu hay không.Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệuvà thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán củakiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặcnhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công tyliên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục
Xem thêm

43 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

13.375.417.871Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà NộiĐịa chỉ: Số 11, Km2, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà NộiBáo cáo tài chínhnăm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán doThông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tinđối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợplý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dựphòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.Quản lý rủi ro tài chínhRủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựnghệ thống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro.Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi rovà kiểm soát rủi ro.Rủi ro thị trườngHoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất.Rủi ro về tỷ giá hối đoái:Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biếnđộng theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiệnbằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.Rủi ro về lãi suất:Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biếnđộng theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳhạn, các khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính3.CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP)3.2Áp dụng các Chuẩn mực và Hướng dẫn kế toán mới (Tiếp)•Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại các khoản phải trả dài hạn được ghinhận vào kết quả kinh doanh trông kỳ. Trong trường hợp Công ty bị lỗ, Công ty có thểphân bổ một phần khoản lỗ chênh lệch tỷ giá trong vòng 5 năm tiếp theo sau khi đã trừđi phần chênh lệch tỷ giá phát sinh tương ứng với phần nợ dài hạn đến hạn trả.Nếu chênh lệch tỷ giá được hạch toán theo Thông tư số 201/2009/TT-BTC, lợi nhuậntrước thuế của Công ty cho năm tài chính tăng lên và tài khoản “Chênh lệch tỷ giá” thuộcphần Vốn chủ sở hữu sẽ giảm đi tương ứng 1.292.596.477 VND. Ban Giám đốc Công tyquyết định áp dụng việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Chuẩn mực Kếtoán Việt Nam số 10 (“VAS 10”) và tin tưởng việc áp dụng theo VAS 10 sẽ phản ánh hợplý hơn tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúcngày 31/12/2010.3.3Ước tính kế toánViệc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu BanGiám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về các côngnợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáotài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính (kỳ
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Chức vụTổng Giám đốcPhó Tổng Giám đốcPhó Tổng Giám đốcNgày bổ nhiệmNgày 24 tháng 4 năm 2013Ngày 8 tháng 6 năm 2010Ngày 01 tháng 11 năm 2013Kiểm toán viênCông ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định soát xét Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niênđộ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốcBan Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ phản ánh trung thực vàhợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Trong việc lậpBáo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ này, Ban Tổng Giám đốc phải: Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán; Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách thận trọng; Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sailệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chínhtổng hợp giữa niên độ; Lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giảđịnh rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu để đảm bảo việc lập và trình bàyBáo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính tổnghợp giữa niên độ; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, vớimức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ được
Xem thêm

40 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 04

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 04

90.969.705.4386.464.537.577Cộng219.839.523.038169.603.065.075Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán doThông tư 210/2009/TT-BTC và các quy định hiện hành yêu cầu trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tinđối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra các hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận giá trị hợplý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, ngoại trừ các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dựphòng giảm giá các khoản đầu tư chứng khoán đã được nêu chi tiết tại các Thuyết minh liên quan.Quản lý rủi ro tài chínhRủi ro tài chính của Công ty bao gồm rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Công ty đã xây dựng hệthống kiểm soát nhằm đảm bảo sự cân bằng ở mức hợp lý giữa chi phí rủi ro phát sinh và chi phí quản lý rủi ro. BanTổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi quy trình quản lý rủi ro để đảm bảo sự cân bằng hợp lý giữa rủi rovà kiểm soát rủi ro.Rủi ro thị trườngHoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá, tỷ giá hối đoái và lãi suất.Rủi ro về giá:Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn và dài hạn do tínhkhông chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư. Các khoản đầu tư cổ phiếu dài hạn được nắm giữ với mục đíchchiến lược lâu dài, tại thời điểm kết thúc năm tài chính Công ty chưa có kế hoạch bán các khoản đầu tư này.Rủi ro về tỷ giá hối đoái:Công ty chịu rủi ro về tỷ giá do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biếnđộng theo những thay đổi của tỷ giá ngoại tệ khi các khoản vay, doanh thu và chi phí của Công ty được thực hiệnbằng đơn vị tiền tệ khác với đồng Việt Nam.Rủi ro về lãi suất:Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG

11 – 12Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng13 – 32BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐCBan Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bàyBáo cáo này cùng với Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng12 năm 2012 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TYCông ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh lần đầu số 0303000149 ngày 18 tháng 3 năm 2004 và các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhthay đổi từ lần thứ 01 đến lần thứ 09 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 111.000.000.000 đồng.Hoạt động chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 là kinh doanhcác loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu điện dân dụng.Ngoài ra, Công ty không có hoạt động nào khác làm thay đổi chức năng kinh doanh đã được cấp phép.Trụ sở chính của Công ty: La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.Ngoài ra, Công ty còn có văn phòng đại diện đặt tại số 02 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.1CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONGLa Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà NộiNHỮNG ẢNH HƯỞNG QUAN TRỌNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM CỦACÔNG TYTrong năm, Công ty góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Alphanam Thiết bị điện
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa,dịch vụ đã sử dụng.13.Trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệpCông ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc tại Công ty từ 12tháng trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 với mức chi trả bằng 1/2 tháng lương cộng phụcấp lương (nếu có) bình quân của sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc cho 01 năm làm việc.Theo Luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Công ty phải đóng quỹ Bảo hiểmthất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 01% của mức thấp hơn giữalương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung được Chính phủ qui địnhtrong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Công ty không phải trả trợ cấpthôi việc cho thời gian làm việc của người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.Trợ cấp thôi việc được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp khi chi trả cho người lao động.14.Các khoản dự phòng phải trảDự phòng cho bảo hành sản phẩm được lập cho từng công trình xây lắp có cam kết bảo hành vớimức trích lập được ước tính bằng 05% doanh thu công trình xây lắp có yêu cầu bảo hành.Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ18CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNGĐịa chỉ: Số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngBÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ
Xem thêm

48 Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA

ẾLập và kiểm Hóa đơn được - Hóa đơn được lập bởi một bộ phận độc lập với phòng kếtra hóa đơnlập chính xác, toán và bộ phận bán hàng.đúng thời gian - Hóa đơn phải có chữ ký của người lập, người đại diện theopháp luật của DN và khách hàng. Có thể thay chữ ký củangười đại diện theo pháp luật bằng cách đóng dấu treo,trường hợp bán hàng qua điện thoại có thể không cần chữký của khách hàng.- Khi lập hóa đơn phải: Kiểm tra các chứng từ có liên quan,ghi giá vào hóa đơn, tính ra số tiền cho từng loại và cho cảhóa đơn, đánh số thứ tự liên tục, lập thành 3 liên, kiểm tratrước khi gửi hàng cho khách hàng.Theo dõi thanh Kiểmsoát - Bộ phận xét duyệt bán chịu định kỳ lập báo cáo Nợ phảitoánviệc thu hồi thu theo từng nhóm tuổi để có biện pháp đòi nợ.nợ- Định kỳ gửi thư thông báo nợ cho khách hàng. Mục đích:Giúp đơn vị đôn đốc khách hàng thanh toán; xác minh, điềuchỉnh kịp thời những chênh lệch giữa số liệu giữa hai bên.Xét duyệt các Đánh giá đúng - Quy định chính sách CKTM. Xét duyệt HBBTL và GGHBkhoảnchiết giá trị của rõ ràng.khấu thương khoản phải thu - Xây dựng bộ phận độc lập chịu trách nhiệm tiếp nhận, xétmại, hàng bán khách hàngduyệt, khấu trừ Nợ phải thu có liên quan đến các khoản trên.bị trả lại và- Đối với HBBTL, khi xuất hàng trả bên mua phải lập hóa
Xem thêm

138 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

Các khoản phải thu thƣơng mại và phải thu khácCác khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứngtừ.Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quáhạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.5.Tài sản cố định hữu hìnhTài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố địnhbao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểmđưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉđược ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tếtrong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận làchi phí trong kỳ.Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳkhoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ15CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦUTƯ TÂN BÌNHĐịa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí MinhBÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP GIỮA NIÊN ĐỘ6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2012Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ (tiếp theo)
Xem thêm

48 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Số tham chiếu: 60755046/15503858BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢPNHẤT GIỮA NIÊN ĐỘKính gửi:Các cổ đôngNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt NamChúng tôi đã soát xét các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Ngân hàng Thương mại Cổ phầnĐầu tư và Phát triển Việt Nam (“Ngân hàng”) và các công ty con được trình bày từ trang 6 đến trang 73,bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30 tháng 6 năm 2012, báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho giaiđoạn từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012 và các thuyết minh báo cáo tài chínhhợp nhất giữa niên độ kèm theo.Việc lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này thuộc trách nhiệm của Ban Điềuhành của Ngân hàng. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra báo cáo nhận xét về các báo cáo tài chínhhợp nhất giữa niên độ này dựa trên kết quả công tác soát xét của chúng tôi.Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam 910 - Công tác soát xétbáo cáo tài chính. Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công tác soát xétđể có sự đảm bảo vừa phải về việc liệu các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ có còn các sai sóttrọng yếu hay không. Công tác soát xét chủ yếu bao gồm việc trao đổi với nhân sự của Ngân hàng vàáp dụng các thủ tục phân tích đối với những thông tin tài chính. Do đó, công tác soát xét cung cấp mộtmức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiện công việc kiểm toán nênchúng tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.
Xem thêm

79 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

ngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo)Mẫu B 09a – DN/HN(p)ThuếThuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành vàthuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt độngkinh doanh hợp nhất ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mụcđược ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳngvào vốn chủ sở hữu.Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ, sửdụng các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán, và các khoản điều chỉnh thuếphải nộp liên quan đến những kỳ trước.Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạmthời giữa giá trị ghi sổ cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế củacác khoản mục tài sản và nợ phải trả. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cáchthức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụngcác mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuếtrong tương lai để tài sản thuế thu nhập này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lạiđược ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụngđược.(q)Vốn cổ phần và cổ phiếu quỹVốn chủ sở hữu bao gồm các cổ phần được phát hành. Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc pháthành thêm cổ phần hoặc quyền chọn được trừ vào số tiền thu được do bán cổ phần.Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu của Tập đoàn đã phát hành và được Tập đoàn mua lại. Khoản tiền đã trả
Xem thêm

56 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

Báo cáo tài chính hợp nhấtcho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tếvà trình bày trên Bảng cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu. Công ty không ghi nhận các khoản lãi(lỗ) khi mua, bán, phát hành hoặc hủy cổ phiếu quỹ.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điềuchỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợinhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Đại hộiđồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của phápluật Việt Nam.Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng cân đối kế toán của Công ty sau khi cóNghị quyết chia cổ tức của Đại hội đồng cổ đông Công ty.Các nghiệp vụ bằng ngoại tệCông ty hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp, theo đó các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vịtiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty (VND) được hạch toán theo tỷ giá giao dịch vào ngày phát sinhnghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong năm được ghi nhận vào doanh thu hoặc chi phí tài chính củanăm tài chính. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giábình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm này. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại sốdư cuối năm của các khoản tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ được phảnánh ở khoản mục “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trong phần Vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán và sẽ được ghigiảm trong năm tiếp theo; chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn có gốc ngoại tệđược hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm tài chính. Tuy nhiên, trường hợp ghi nhận lỗchênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ phải trả dài hạn vào chi phí dẫn đến kết quả kinhdoanh của công ty bị lỗ, một phần chênh lệch tỷ giá có thể được phân bổ vào các năm sau để công ty không bị lỗnhưng mức ghi nhận vào chi phí trong năm ít nhất phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trảtrong năm đó. Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí trong các năm tiếp theovới thời gian tối đa là 5 năm.Theo quy định tại ChuNn mực Kế toán Việt Nam số 10 - "Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái" thì các
Xem thêm

42 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNGCơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính hợp nhấtBáo cáo tài chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính của các Công ty doCông ty kiểm soát (các Công ty con) được lập tại ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc kiểm soát này đạtđược khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các Công ty nhậnđầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các Công ty này.Kết quả hoạt động kinh doanh của các Công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm được trìnhbày trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngày bán khoảnđầu tư ở Công ty con đó.Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các Công ty con được điều chỉnh để các chính sáchkế toán được áp dụng tại Công ty và các Công ty con khác là giống nhau.Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các Công ty được loại bỏ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của Công ty con khi hợp nhất được xác định là mộtchỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty mẹ. Lợi ích của cổ đôngthiểu số bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phầnlợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinhdoanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trongtổng vốn chủ sở hữu của Công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Công ty trừ khi cổ đôngthiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.Ước tính kế toánViệc lập Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toánDoanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốcphải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu Báo cáo về công nợ, tài sản và việc trìnhbày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu Báocáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thểkhác với các ước tính, giả định đặt ra.Công cụ tài chínhGhi nhận ban đầuTại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các chi phí giao dịch có
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý

Kính gửi:Các Cổ đôngHội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốcCông ty Cổ phần Thép Việt ÝChúng tôi đã thực hiện công tác soát xét bảng cân đối kế toán tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 cùng với báo cáokết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đếnngày 30 tháng 6 năm 2012 và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo (gọi chung là "báo cáo tài chính") củaCông ty Cổ phần Thép Việt Ý (gọi tắt là "Công ty"), từ trang 3 đến trang 29. Báo cáo tài chính kèm theokhông nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theocác nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam. Việc lập và trìnhbày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi làđưa ra Báo cáo kết quả công tác soát xét về báo cáo tài chính này trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi.Chúng tôi đã thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 - Côngtác soát xét báo cáo tài chính. Chuẩn mực này yêu cầu công tác soát xét phải lập kế hoạch và thực hiện để cósự đảm bảo vừa phải rằng báo cáo tài chính không chứa đựng những sai sót trọng yếu. Công tác soát xét baogồm chủ yếu là việc trao đổi với nhân sự của công ty và áp dụng các thủ tục phân tích trên những thông tin tàichính; công tác này cung cấp một mức độ đảm bảo thấp hơn công tác kiểm toán. Chúng tôi không thực hiệncông việc kiểm toán nên cũng không đưa ra ý kiến kiểm toán.Trên cơ sở công tác soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có sự kiện nào để chúng tôi cho rằng báo cáotài chính kèm theo không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính củaCông ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệcho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 6 năm 2012 phù hợp với Chuẩn mực kếtoán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.Phạm Hoài NamPhó Tổng Giám đốcChứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0042/KTV
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

Doanh thu từ các bán khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạtđộng kinh doanh riêng khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu được chuyển giao chongười mua. Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu chỉ được chuyển giao cho ngườimua khi hoàn thành giao dịch (đối với chứng khoán đã niêm yết) hoặc khi hoàn thành hợp đồngchuyển nhượng tài sản (đối với chứng khoán chưa niêm yết).(r)Các khoản thanh toán thuê hoạt độngCác khoản thanh toán thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhriêng theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đithuê được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng như là một bộ phận hợp thànhcủa tổng chi phí thuê.21Công ty Cổ phần Sữa Việt NamThuyết minh báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúcngày 30 tháng 6 năm 2013 (tiếp theo)Mẫu B 09a – DN(s)Phân phối cổ tứcLợi nhuận sau thuế của Công ty được trích chia cổ tức cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổđông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự trữ theo Điều lệ của Công ty.Cổ tức giữa kỳ được công bố và chi trả dựa trên số lợi nhuận ước tính đạt được. Số cổ tức cuối kỳđược công bố và chi trả trong niên độ kế tiếp từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối căn cứ vào sự phêduyệt của Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội thường niên.
Xem thêm

54 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG VÀ CƠ KHÍ HỮU NGHỊ VĨNH SINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG VÀ CƠ KHÍ HỮU NGHỊ VĨNH SINH

2 ngày 07/04/2006; Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 ngày 02/10/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu t HảiPhòng cấp.Tên giao dịch tiếng Anh: MARINE SUPPLY AND ENGINEERING SERVICE JOINT STOCK COMPANY.Tên viết tắt:Vốn điều lệ:Trong đó:MASERCO.8.000.000.000 đồng (VND)Vốn đầu t của Nhà nớc: 1.800.000.000 đồng (VND)Vốn góp của các cổ đông: 6.200.000.000 đồng (VND)Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đờng biển; Dịch vụ môi giới hànghải; Dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá; Dịch vụ lai dắt tàu biển; Dịch vụ sửa chữa tàubiển tại cảng; Dịch vụ vệ sinh tàu biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; Đóng mới và sửa chữaphơng tiện thuỷ, bộ, container; Gia công kết cấu thép và sửa chữa thiết bị cảng biển; Kinh doanh xuấtnhập khẩu vật t, thiết bị, hàng hoá; Vận chuyển hàng hoá bằng phơng tiện vận tải thuỷ - bộ, đa phơngthức; Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ.Trụ sở chính của Công ty đặt tại Số 8A - Đờng Vạn Mỹ - Hải Phòng.Công ty có thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Thành phố Hồ Chí Minh; trụ sở Chi nhánh Côngty đặt tại 125/36 Đờng 304 - Phờng 25 Quận Bình Thạnh -Thành phố Hồ Chí Minh.Hội đồng quản trị và Ban Giám đốcCác thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty trong năm 2006 và đến ngày lập báocáo tài chính là:Hội đồng quản trịÔng Nguyễn Văn CờngÔng Nguyễn Văn ViệtÔng Trần Văn BàiÔng Tạ Mạnh CờngÔng Nguyễn Văn Thuỷ
Xem thêm

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề