CAUTAO TRONG CUA THAN LAN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CAUTAO TRONG CUA THAN LAN":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

nr 200") huang d§n chS d(>kS toan cho doanh nghiep. Theo d6, cac nghiep vu phat sinh bang ngoai t~diroc chuyen d6i theo ty gia tai ngay phat sinh nghiep vu, S6 du cac khoan muc ti~n t~ c6 g6c ngoait~ tai ngay k~t thuc nien d(>k~ toan duoc chuyen d6i theo ty gia tai ngay nay. Chenh lech ty gia phatsinh duoc hach toan vao bao cao ket qua heat dQng kinh doanh.Cac khoan du' phongCac khoan du phong duoc ghi nhan khi Cong ty c6 nghTa VI,l no hien tai do kSt qua tir mot SlJ kien dl:Ixay ra, va Cong ty c6 kha nang phai thanh toan nghTa vu nay. Cac khoan du phong diroc xac dinh trenCO' s& uac tinh cua Ban Giam d6c v~ cac khoan chi phi dn thi~t d~ thanh toan nghTa Vl,l ng nay t~ingay k~t thuc nam tai chinh.Thu~Thu~ thu nh~p doanh nghi~p th~ hi~n t6ng gia trj cua s6 thu~ phai tra hi~n t~i va s6 thuS hoan I~i.14CONGTyc6PHANVANGB~CDAQu~PHDNHU~N170 Ph an Dang Liru, Phuong 3, Quan Phu NhuanBao cao tai chinh riengThanh ph6 H6 Chi Minh, CHXHCN Viet NamCho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 I thang 12 nam 2015THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH RIENG (Ti~p theo)MAU B 09-DNCac thuyet minh nay fa mot b9 phdn hop thanh va cdn duac doc a6ng thoi voi bdo cdo tai chinh rieng kem theoS6 thue phai tra hien tai duoc tinh dua tren thu nhap chiu thu~ trong narn. Thu nhap chiu thu~ khacveri loi nhuan thuan duoc trinh bay tren bao cao k~t qua hoat dQng kinh doanh vi thu nhap chiu thu~khong bao g6m cac khoan thu nhap hay chi phi tinh thu~ hoac duoc khau tnr trong cac nam khac (baog6m ca 16 mang sang, n~u c6) va ngoai ra khong bao g6m cac chi tieu khong chiu thu~ hoac khongdiroc khau tnr,Thu~ thu nhap hoan lai duoc tinh tren cac khoan chenh lech giua gia tri ghi s6 va co ser tinh thue thunhap cua cac khoan muc tai san hoac cong no tren bao cao tai chinh rieng va duoc ghi nhan theophuong phap bang can d6i k~ toano Thu~ thu nhap hoan lai phai tra phai diroc ghi nhan cho t§t ca cac
Xem thêm

37 Đọc thêm

BC TINH HINH QUAN TRI CTY NIEM YET 2016

BC TINH HINH QUAN TRI CTY NIEM YET 2016

·~So ltr9·ng,t) I~ n~.m'1giii· cophi~u saukhi giaodichChichu4. Giao djch gifra cong ty v4.1. Giao dich giua cong ty voi cong ty ma thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m scat, Giarnd6c (T6ng Giarn d6c) di€u hanh da va dang la thanh vien sang l~p hoac thanh vien HDQT. Giarnd6c (T6ng Giam d6c) di~u harm trong thai gian ba (03) nam tr6 l~i day (tinh t~i thai di~m l?p baocao: Khong c64.2. Giao djch gifra cong ty v6i cong ty ma nguai c6 lien quan cua thanh vien HDQT, thanh vienBan Ki~m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di€u hanh la thanh vien HDQT, Giam d6c (T6ngGiam d6c) di€u hanh: Khong co4.3. Cac giao djch khac ci:1a cong ty (n~u c6) c6 th~ mang l~i lqi ich v~t ch~t ho?c phi v~t ch~t d6iv6i thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki~m soat Giam d6c (T6ng Giam d6c) di~u hanh: Khongco
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

la "Cong ty"), diroc I~p ngay 03 thang 3 nam 20 16, tic trang 04 d~n trang 29 bao gbm Bang can d6i k~ toan taingay 31 thang 12 nam 2015, Bao cao k~t qua boat d(>ngkinh doanh, Bao cao hru chuyen tien t~ cho nam taichinh k~t thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh.Trdcl: nhi~m cua Ban Gidm illx:Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem ve vi~c I~p,va trinh bay trung thirc va hop Iy bao cao tai chinh cuaCong ty theo chuan mire k~ toan, ch~ dQk~ toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quand~n viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhiem ve kiem soat nQi bQ ma Ban Giam d6c xac dinhla can thiet d~ dam bao cho viec I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong c6 sai sot trong y~u do gian I~ hoacnhAIDlfut.Trach nhi~m cua Kilm loan vienTrach nhiem cua chung toi la dua ra y ki~n ve bao cao tai chinh dua tren k~t qua cua cUQckiem toano Chung toida ti~n hanh kiem toan theo chuan muc kiem toan Vi~t Nam. Cac chuan muc nay yeu du chung toi tuan thuchuan mire va cac quy dinh ve dao dire nghe nghiep, I~p k~ hoach va thuc hien cUQcki~m toan d~ dat duoc SI!dam bao hop Iy ve viec li~u bao cao tai chinh cua Cong ty c6 con sai s6t trong y~u hay khong.Cong vi~c ki~m toan bao gbm thuc bien cac thu tuc nham thu thap cac bang clnrng ki~m toan ve cac s6 li~u vathuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu tuc kiem toan duoc lira chon dua tren xet doan cua Ki~m toan vien,bao gbm danh gia rui ro c6 sai s6t trong y~u trong bao cao tai chinh do gian I~ hoac nham lfut. Khi thirc hiendanh gia cac rui ro nay, Ki~m toan vien da xem xet kiem soat nQibQcua Cong ty lien quan d~n vi~c I~p va trinhbay bao cao tai chinh trung thuc, hop Iy nham thiet k~ cac thu tuc kiem toan phu hop v6i tinh hinh thirc t~, tuynhien khong nham muc dich dua ra y ki~n ve hieu qua cua kiem soat nQibQ cua Cong ty. Cong vi~c kiem toancling bao gbm danh gia tinh thich hop cua cac chinh sach k~ toan diroc ap dung va tinh hop Iy cua cac uoc tinhk~ toan cua Ban Giam d6c cling nhu danh gia viec trinh bay tAngth~ bao cao tai chinh.Chung Wi tin nrong rang cac bAngclnrng kiem toan ma chung toi da thu thap duoc la dAydu va thich hop lamco sa cho y ki~n kiem toan cua chung toi.t kilncua Kilm loan vienTheo y ki~n cua chung toi, bao cao tai chinh da phan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia canh trong y~u, tinh
Xem thêm

32 Đọc thêm

Canh cua nấu mồng tơi, mướp hương thanh mát

CANH CUA NẤU MỒNG TƠI, MƯỚP HƯƠNG THANH MÁT

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Nguyên liệu: - 200g cua đồng - Một mớ mồng tơi - 2 trái mướp hương - Gia vị: bột canh, bột ngọt, dầu ăn. Cách làm : Bước 1: Cua rửa sạch, bóc bỏ mai, miệng cua rồi xóc qua với muối.   Gạt lấy phần gạch cua và cho ra bát nhỏ.   Bước 2: Cho cua vào máy xay, xay nhỏ, thêm nước và lọc qua rây.     Bước 3: Rau mồng tơi nhặt lá, rửa sạch, để ráo và thái sơ. Tùy vào sở thích mỗi người mà có thể thái rau nhỏ hơn hoặc không thái nhé.   Bước 4: Mướp hương gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng vừa ăn.   Bước 5: Hành khô bóc vỏ, đập dập.   Bước 6: Cho nước cua vào nồi và đun nhỏ lửa, nêm thêm chút bột canh và bột ngọt.   Bước 7: Trong lúc chờ cua nổi thịt thì lấy một nồi khác phi thơm hành và cho gạch cua vào đảo cùng.   Bước 8: Khoảng 30 giây thì cho mướp vào đảo cùng, thêm một chút nước để mướp chín đều, nêm gia vị cho vừa ăn rồi cho rau mồng tơi vào đảo cùng. Đến khi rau chín tái thì tắt bếp.     Bước 9: Khi nước cua nổi thịt, dùng vợt vớt thịt cua ra bát con.     Đổ phần nước còn lại vào nồi rau. Bật bếp đun sôi. Nêm lại gia vị cho vừa. Trút canh ra bát và đổ phần thịt cua lên trên.     Thưởng thức canh khi còn nóng. Canh cua rất phù hợp cho những ngày hè vì mùi vị thơm ngon và đậm đà của nó. Canh cua mồng tơi có thể ăn kèm với cà pháo sẽ rất đưa cơm.   Chúc bạn và gia đình có bữa cơm ngon miệng với canh cua nấu mồng tơi, mướp hương dễ ăn!
Xem thêm

9 Đọc thêm

ỨNG DỤNG HÀM GREEN TRONG MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN SÓNG THẦN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM

ỨNG DỤNG HÀM GREEN TRONG MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN SÓNG THẦN KHU VỰC BIỂN ĐÔNG VIỆT NAM

liên quan với sự cố động đất nào. Phân tích sơ bộ dẫn đến kết luận, đây là hiệntƣợng sóng thần nguồn gốc khí tƣợng: ở vùng tâm bão hay lốc xoáy, xa vùng biểnTrà Cổ, do áp suất khí quỷên thấp, nƣớc biển dâng cao trên diện rộng. Khi áp suấtkhí quyển thay đổi đột ngột vì những nguyên nhân khác nhau, quả đồi nƣớc này xụpsuống bởi trọng lực gây ra sóng trọng lực, tức sóng thần”.Nghi ngờ có thể đƣợc đặt ra là liệu có thể có một cơn lốc xảy ra trong thờitiết rất đẹp không? hay là một cơn sóng thần địa phƣơng, gắn với một động đất gầnmà ta chƣa điều tra đƣợc?. Nếu nƣớc biển dâng cao trên diện rộng thì chắc chắn sẽgây ngập lụt trên một diện rộng, chí ít cũng sẽ quan sát thấy ở cả khu vực HảiPhòng, thậm chí có thể ở Thanh Hoá, Nghệ An hay xa hơn nữa về phía Nam.- Đối với sóng cao ở Diễn Châu các tác giả này cũng cho rằng do nguyênnhân khí tƣợng song cũng chƣa chứng minh đƣợc rằng đã có hiện tƣợng khí tƣợng9Luận văn thạc s ĩ khoa họcMai Xuân Bách, 2011nào xảy ra vào lúc bấy giờ. Thế thì liệu có nguyên nhân nào khác nữa, nhƣ sóngthần chẳng hạn?.Sự thật là có thể đã xảy ra sóng thần ở Diễn Châu vào khoảng năm 18601865?, vào ngày 18 tháng 8 âm lịch. Đó là một ngày đẹp trời, nƣớc biển tự dƣngdâng lên cao (có thể đạt 15-20 m), ập vào bờ với vận tốc lớn đã tàn phá một vùngrộng lớn của huyện Diễn Châu. Số ngƣời và tài sản bị nƣớc cuốn trôi ra biển là vôkể. Và ngƣời ta cũng tìm đƣợc rất nhiều ngƣời đã chết sau trận sóng, nhờ nhữngbún tóc cuốn vào ngọn tre nên không bị cuốn đi. Ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng nămlà ngày giỗ chung tại rất nhiều xã vùng ven biển Diễn Châu.3. sóng th ần có th ể đã tác động đế n bờ biể n Vi ệ t NamBảng 1.1. Danh mục các trận sóng thần gây thiệt hại lớn khu vực Đông Nam Châu Á
Xem thêm

66 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ MỘT MÓN ĂN VIỆT NAM DÂN DÃ

GIỚI THIỆU VỀ MỘT MÓN ĂN VIỆT NAM DÂN DÃ

Mặc dù là món quà sáng bình dân, nhưng bún riêu cua cũng được xếp vào thú "ẩm thực" của người dân Hà Nội. Muốn ăn bún riêu cua, bạn không thể tìm thấy trong thực đơn của nhà hàng hay khách sạn, nó chỉ có ở chợ và quán vỉa hè của Hà Nội. Khác với phở có vị béo ngậy, cháo có vị thanh thanh, man mát, bún riêu có vị ngọt đậm, nước dùng hơi chua, phảng phất mùi cua đồng. Bún riêu cua làm không khó nhưng tỉ mẩn và công phu. Cua mua về  phải ngâm, dùng đũa khoắng xả nước bẩn, lột mai để riêng, bỏ vỏ yếm và miệng cua. Những bà bán bún riêu cua thường nói, gạch ở mai cua mới tạo nên mùi vị rất riêng của bún riêu. Gạch cua khều ra phải phi hành mỡ cho thật thơm, vàng đều, đảo gạch cua nhanh tay sao cho không nát, tạo màu vàng sẫm mới đạt yêu cầu. Phần thân cua trước khi cho vào cối giã nhuyễn, phải xóc qua muối, dội nước lã cho sạch và để ráo nước, giã nhuyễn sau đó mới đổ nước lã vào lọc kỹ, gạn lấy nước trong, bỏ bã. Cua được giã càng nhuyễn thì nước dùng càng có nhiều váng thịt cua. Quả dọc đem nướng thật kỹ, bóc bỏ vỏ, cà chua rửa sạch, bỏ hạt và thái miếng như miếng cau ăn trầu, mẻ nghiền nát lọc lấy nước, hành rửa sạch, thái thật nhỏ là những gia vị không thể thiếu cho nồi riêu cua. Nồi nước cua đun lửa sao cho váng thịt cua nổi dần trên mặt nước, nêm vừa mắm muối, quả dọc, cà chua vào đun sôi lăn tăn. Rắc hành hoa và rưới gach cua trưng lên trên là bạn đã có nồi nước dùng thật ngon. Để làm bún riêu cua ngon, cua phải được giã bằng tay, váng thịt cua mới mềm, mịn và giữ được mùi vị đặc trưng. Nếu đem xay cua bằng máy xay, coi như nồi nước dùng bị giảm đến 50% vị ngon, váng thịt cua thường xốp, sạn. Bún rối được trần bằng nước sôi lăn tăn, chan riêu cua ngập bún, còn nóng át bột chưng mỡ và rau diếp. Yêu cầu đặc trưng nhất của bún riêu cua là váng thịt cua phải đông đặc, nổi màu vàng sẫm của gạch cua, nước dùng mang vị ngọt đậm, hơi chua, hơi cay. Mặc dù là món quà sáng bình dân, nhưng bún riêu cua cũng được xếp vào thú "ẩm thực" của người dân Hà Nội. Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

CUA SỐT GỪNG THƠM LỪNG GÓC BẾP

CUA SỐT GỪNG THƠM LỪNG GÓC BẾP

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Nguyên liệu: - 3 con cua - 30g bột mì; 90ml dầu ăn; 4-5 lát gừng; 4 nhánh hành lá’ 45ml rượu nấu ăn; 1 nhúm đường; 1 ít hạt tiêu; 10ml xì dầu Cách làm: Bước 1: Cua rửa sạch. Cho cua vào tủ lạnh khoảng 5-10 phút để dễ bóc vỏ. Sau đó cho cua ra thớt. Đầu tiên bóc mai cua rồi lật cua, bóc yếm và vỏ phần dưới bụng. - Bóc bỏ phần mang hai bên bụng cua.   - Sau đó rửa sạch cua dưới vòi nước rồi chặt cua thành các phần nhỏ.   Bước 2: Lăn các phần của cua qua đĩa bột mì. Sau đó để sang một đĩa. Rắc bột mì lên các phần nhỏ còn lại của cua.   Bước 3: Đun nóng dầu ăn trong chảo, lắc đều chảo để dầu nóng đều. Khi dầu nóng, nhanh chóng cho từng miếng cua lớn vào chảo. Nghiêng chảo thành một vòng tròn để dầu ăn có thể lan rộng ra xung quanh chảo và ngấm đều vào các miếng cua. Nhiệt độ vẫn ở giữ ở mức cao. Say 15 giây, sử dùng thìa lật các miếng cua rồi chiên thêm 15 giây nữa. Chuyển cua ra một đĩa.     Bước 4: Làm sạch chảo, thêm 30ml dầu ăn vào, cho gừng vào xào khoảng 15 giây và sau đó thêm hành lá.   - Vẫn để lửa lớn, cho cua vào chảo rồi đảo đều.     - Sau 10 giây, thêm rượu nấu ăn vào, đậy vung, hạ nhiệt xuống mức trung bình. Nấu cua như vậy từ 2-3 phút. Trong quá trình này, tốt nhất là vẫn đậy vung và thỉnh thoảng nghiêng chảo để nước sốt có thể ngấm đều vào cua.     Sau đó, mở vung, thêm hành lá, đường, tiêu trắng, xì dầu. Đảo đều trong 10 giây rồi cho cua ra đĩa và thưởng thức!     Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cua sốt gừng nhé!
Xem thêm

2 Đọc thêm

KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN

KỸ THUẬT NUÔI CUA BIỂN

CUA BIỂNGIÁ TRỊ THỰC PHẨM VÀ Y HỌC• Cua biển là một trong những•hải sản có giá trị cao trongthực phẩm và y học.Ngoài tác dụng tăng cườngsinh lực cho các quý ông, hỗtrợ chữa liệt dương, cua biểncòn giúp trị đái dầm ở trẻ,đau bụng ở sản phụ...GIÁ TRỊ THỰC PHẨM VÀ Y HỌC• Thịt cua biển vị ngọt, mặn, tínhbình không độc, có tác dụngthanh nhiệt, sinh huyết, tán ứ,giảm đau, thông kinh lạc, bổxương tủy, rất tốt cho cơ thểđang phát triển ở trẻ nhỏ vàtình trạng suy yếu ở người caotuổi.
Xem thêm

65 Đọc thêm

KỊCH TÍNH TRONG TRUYỆN CỦA LAN KHAI

KỊCH TÍNH TRONG TRUYỆN CỦA LAN KHAI

2.2. Kịch tính trong truyện Lan Khai Trong Văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Trương Tửu khi nhận xét về tiểu thuyết lịch sử của Lan Khai có nhận xét: “Ở phạm vi này, ông lại có nhiều cái tài tình. Nhất là mưu cơ trong truyện bày đặt rất khéo. Truyện nào cũng có rải rác những cảnh vật bất ngờ, đột ngột như trên sân khấu. Vì thế nên mỗi tiểu thuyết lịch sử của ông là một chuỗi dài những xung đột nhau” 77;237. Trong Chân dung văn học Tiểu luận phê bình, NXB. Hội nhà văn 2001, Hoài Anh nhận xét: Những thủ pháp gây xung đột, kịch tính như mâu thuẫn giữa bên tình bên hiếu, giữa tình yêu và nghĩa vụ, giữa tình yêu và thủ đoạn chính trị, tình yêu và số mệnh tàn ác…mang màu sắc lãng mạn thoát li và triết lí bi quan túc mệnh, được lặp đi lặp lại đến thành nhàm chán trong hầu hết tiểu thuyết lịch sử của ông 77;297. Trong chuyên khảo Lầm than (2004), tác giả Trần Mạnh Tiến cho rằng: “Có được bức tranh hiện thực sống động về những kiếp người nô lệ tối tăm bởi trái tim người nghệ sĩ ấy đã sống hết mình với nỗi nhục lầm than của những người lao động, đồng thời với ngòi bút sắc bén và linh hoạt của một nhà tiểu thuyết đã làm cho nhiều trang viết vừa giàu chất phóng sự lại vừa giàu kịch tính. Trong Lầm than, có trang viết như những thước phim thời sự ghi lại những cảnh sống và lao động nhọc nhằn của người thợ mỏ gợi ra những cảm giác rung rợn, ghê sợ như cảnh ngột ngạt, bẩn thỉu trong hầm lò, cảnh người chết vì sập lò… Cảnh đối thoại giữa Cai Tứ và Thuật; Thuật bị bắt ở nhà riêng, Thuật ra hầu tòa đều có thể chuyển thành những vở diễn giàu kịch tính và những bộ phim mang tính hiện thực cao. Mỗi màn kịch là một bức tranh tương phản giũa hai thái cực: giữa chủ và thợ; kẻ có quyền và người bị áp bức; một bên là gian ngoan xảo quyệt, một bên là lòng thẳng dạ ngay” 77;171. Đây là công trình duy nhất có đề cập đến yếu tố kịch tính trong truyện của Lan Khai ở một tác phẩm tiêu biểu nhưng chưa được hệ thống. Trong cuốn Nhà văn hiện đại (1942) Vũ Ngọc Phan nhận xét Tiếng gọi nơi rừng thẳm của Lan Khai là có lời văn giản dị và linh động, tả khéo léo tình cảm giữa chàng thanh niên phong lưu đất kinh kỳ với cô gái Mán chất phác. Tuy nhiên, để tạo kịch tính cho câu chuyện tác giả dùng nhiều tình huống bất ngờ, nhưng đôi chỗ tác giả tạo tình huống bất ngờ và đột ngột quá gây nên cảm giác không thực cho độc giả. Đặc biệt Vũ Ngọc Phan cho rằng đoạn tả cái chết của Cang Ngrào đột ngột quá, không khác nào một xen trong phim chiếu bóng” 77;261. Khi nhận xét về Truyện đường rừng Vũ Ngọc Phan tuy không nói trực tiếp đến kịch tính trong các truyện của Lan Khai nhưng có đề cập đến hiệu quả của việc tạo độ căng cho tình huống trong câu chuyện tạo sự tò mò, hồi hộp của độc giả. Ông đã nhận xét về truyện “Người lạ” như sau: Lan Khai kể rất tài tình, khi sắp đến chỗ ghê sợ, người thuật truyện bao giờ cũng ngừng lại (để nạp điếu thuốc lào chẳng hạn) hay tả qua cái cảnh nặng nề lặng lẽ và u uất chung quanh. Chính những chỗ ấy là chỗ tác giả để cho độc giả được thở điều hòa một chút để rồi lại bị kích thích bởi những cái ghê sợ tiếp theo 77;263. Như vậy, yếu tố kịch tính trong truyện Lan Khai chưa được nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, nó chỉ được đề cập đến trong một số ý kiến đánh giá của một số nhà nghiên cứu. Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu, phát triển những ý kiến, nhận định của các công trình nghiên cứu trên, chúng tôi mạnh dạn đặt vấn đề nghiên cứu: Kịch tính trong truyện của Lan Khai, hi vọng sẽ góp thêm tiếng nói khẳng định những nét đặc sắc làm nên phong cách nghệ thuật độc đáo của nhà văn Lan Khai.
Xem thêm

106 Đọc thêm

listening all on thi B1

LISTENING ALL ON THI B1

1 They were more tired yesterday than today.  Today they are not as tired as yesterday.(LÀM MẪU ĐÓ) 2 Mr Hai is a good driver.  Mr Hai drives ......................................... 3 English isnt so difficult as Maths.  Maths is …...................................... 4 His brother is not so good at French as him.  He is 5 His role is more important than mine.  My role 6 I cant swim as well as Jane.  Jane 7 No one in my class is noisier than Lan.

22 Đọc thêm

BÚN RIÊU CUA CHO BỮA SÁNG

BÚN RIÊU CUA CHO BỮA SÁNG

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Nguyên liệu: - Cua đồng: 500g - Cà chua: 2-3 quả - Me chua: 1-2 quả - Hành lá, rau răm. - Hành khô: 5 củ - Mộc nhĩ: (dùng làm chả lá lốt) - Thịt thăn băm nhỏ (gói chả lá lốt): 150g - Lá lốt: Vài lá - Giò sống: 100g - Bún - Rau thơm ăn kèm. Bún riêu cua cũng có thể nấu theo sở thích, mình có thêm món chả lá lốt vào nem ăn cũng khá thú vị.   Cách làm: Bước 1: Cua đồng rửa sạch, bóc bỏ phần mai, khều lấy gạch. Cho phần thịt cua vào xay hoặc giã nhuyễn. Trước khi giã thêm vài hạt muối để cua có nhiều gạch hơn.   Bước 2: Lọc lấy 1 bát nước cua.   Bước 3: Cà chua, me, hành, rau răm rửa sạch. Cà chua bổ múi cau. Hành lá, rau răm thái nhỏ.   Bước 4: Đặt nồi nước cua lên bếp đun nhỏ lửa, thêm 1 thìa súp. Đợi cua đóng tảng vớt gạch cua ra bát để riêng.   Bước 5: Phi thơm hành khô với chút dầu ăn, cho cà chua vào xào sơ. Đổ phần cà chua vào nồi nước cua đun nhỏ lửa, thêm 2 quả me vào đun. Khi me chín, vớt ra đánh nhuyễn, bỏ vỏ.   Bước 6: Khi nồi riêu cua sôi, thả giò sống vào, đợi giò sống chín nổi lên là được.   Bước 7: Trong khi đợi nồi riêu chín bạn quay ra làm chả lá lốt. Thịt băm nhỏ, trộn với ít mộc nhĩ thái nhỏ, dùng lá lốt gói lại rán chín vàng.   Bước 8: Đặt bún vào bát tô, xếp chả lá lốt, chả viên lên bát tô, chan nước riêu cua lên bát dùng, thêm ít hành hoa cùng hành khô chiên vàng giòn.   Bún riêu cua chua ngọt ăn rất ngon trong những ngày nắng nóng.   Chúc bạn và gia đình ngon miệng với bún riêu cua vị chua ngon hấp dẫn ngày nắng nhé!
Xem thêm

6 Đọc thêm

TAC DONG CUA ETYLENE TRONG THUC VAT

TAC DONG CUA ETYLENE TRONG THUC VAT

Ethylene and fruit ripening1. Ethylene in Fruit ripening2. Climacteric and climacteric fruit3.

19 Đọc thêm

Đồ án Android Ứng Dụng Game Bầu Cua

ĐỒ ÁN ANDROID ỨNG DỤNG GAME BẦU CUA

ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án android ứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án androidứng dụng game bầu cua đồ án android
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÀI 39. CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN

BÀI 39. CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN

TiÕt 40:CÊu t¹o trong cña th»n l»nI. Bộ xươngCét sèngXương đầu21 4 Đai chi trướcCác8đốtCác5 sốnxương chig cổ7Các xương chi sau6Đai chi sau3 Xương sườnBộ xương thằn lằn- Xương đầu-Cột sống có các xương sườn ( xương sườn kếthợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực)-Các xương chi( Xương đai, các xương chi)-Cã 8 ®èt sèng cæ

29 Đọc thêm

BOTROKIENTHUCLUYENTHIDAIHOCTRENKENHVTV2VATLYPHAN2DIENXOAYCHIEU P4

BOTROKIENTHUCLUYENTHIDAIHOCTRENKENHVTV2VATLYPHAN2DIENXOAYCHIEU P4

C. 6 0 H z .> VD. 54 H z .'201V i du 5: ( D H - 2 0 n ) Mot khung day dan phang quay deu voi toc dogocquanh mot true co djnh nam trong mat phang khung day, trong mot t i itruong deu c6 vecto cam ung tu vuong goc voi true quay cua khung. Sua'tdien dong cam ling trong khung c6 bieu thiic e = Eocos(cot + nil).Tai thojdiem t = 0, vecto phap tuyen cua mat ph^ng khung day hop voi vecto cam. ^Ju 8: Mot khung day dan det hinh tron ban kinh 1 cm gom c6 1000 vong,uay voi toe do 1500 (vong/phiit) quanh mot true nam trong mat phang cuakhung day, trong mot tCr truong deu eo cam ung tu 0,2 T c6 huang vuongrrdc voi true quay. Tinh sua't dien dong hieu dung trong khung day.A.8(V). 'B.5(V).
Xem thêm

30 Đọc thêm