THỰC TRẠNG VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN":

Luận văn thạc sỹ kinh tế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên định

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN HUYỆN YÊN ĐỊNH

Luận văn thạc sỹ kinh tếtế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên địnhLuận văn thạc sỹ kinh tếtế hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần thương mại thiệu yên huyện yên địnhLỜI CAM ĐOANMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu đề tài23. Ý nghĩa khoa học của đề tài24. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài35. Phương pháp nghiên cứu36. Kết cấu của đề tài: Đề tài được kết cấu gồm 3 chương:3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ, KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP41.1. Những vấn đề cơ bản về Thuế41.1.1. Khái niệm41.1.2. Đặc điểm của thuế41.1.3.Vai trò của thuế đối với nền kinh tế quốc dân51.2. Thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp51.2.1. Thuế Giá trị gia tăng51.2.2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp121.3. Kế toán thuế GTGT và thuế TNDN161.3.1. Kế toán thuế GTGT161.3.2. Kế toán thuế TNDN29KẾT LUẬN CHƯƠNG 136CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KỂ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CPTM THIỆU YÊN THANH HÓA372.1 Giới thiệu về công ty CPTM Thiệu Yên Thanh Hóa.372.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.372.1.2. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh412.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty422.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty462.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty472.2. Thực trạng kế toán tại công ty CPTM Thiệu Yên Thanh Hóa.492.2.1 Thực trạng kế toán thuế GTGT492.2.2 Thực trạng kế toán thuế TNDN602.3. Đánh giá về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty CPTM Thiệu Yên Thanh Hóa652.3.1. Kết quả đạt được.652.3.2. Tồn tại, hạn chế66KẾT LUẬN CHƯƠNG 269CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆU YÊN THANH HÓA703.1 Sự cần thiết và yêu cầu cần phải hoàn thiện kế toán thuế GTGT và thuế TNDN.703.1.1 Sự cần thiết703.1.2 Yêu cầu hoàn thiện713.2. Giải pháp hoàn thiện713.2.1. Hoàn thiện chính sách thuế, chế độ kế toán713.2.2 Hoàn thiện kế toán thuế GTGT723.2.3. Hoàn thiện kế toán thuế TNDN743.2.4. Một số giải pháp khác753.3 Điều kiện thực hiện giải pháp763.3.1 Đối với Nhà nước763.3.2. Đối với Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên Thanh Hóa79KẾT LUẬN CHƯƠNG 383
Xem thêm

126 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

này đã ra đời từ tháng 2 năm 2005, hướng dẫn thay đổi một số nội dung hạchtoán kế toán thuế TNDN so với chế độ kế toán thuế TNDN trước đây là: Coithuế TNDN là một khoản chi phí; các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng vàkhoản lỗ tính thuế chưa sử dụng được ghi nhận là “Tài sản thuế thu nhậpdoanh nghiệp hoãn lại”; các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế đượcghi nhận là “Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả”. 334Hoàn thiện kế toán thuế TNDN phải dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ làm, dễtheo dõi, phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cần thiết cho quảnlý trong lĩnh vực thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo chuẩn mực kế toán số 17”Thuế thu nhập doanh nghiệpthuế TNDN được coi là một khoản chi phí,hoàn thiện như thế nào để một người không phải là cán bộ kế toán cũng có thểdễ dàng hiểu những vấn đề liên quan đó. Chẳng hạn Cổ đông trong Công tycổ phần không phải ai cũng nắm được các nghiệp vụ kế toán nhưng họ muốntự nhìn vào số liệu của đơn vị để hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của đơnvị. Và coi thuế TNDN là một khoản chi phí nên thông qua chỉ tiêu này một sốcơ quan có thể đánh giá được hiện tại đơn vị có số thuế TNDN như thế nàythì tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được thể hiện qua sốthuế TNDN đó. Kế toán là một trong những công cụ cung cấp thông tin phụcvụ công tác quản lý kinh tế tại doanh nghiệp. Đảm bảo các thông tin kinh tếbiểu hiện ở các chỉ tiêu về thuế TNDN thực sự có ý nghĩa vừa phản ánh mộtcách trung thực đầy đủ, chính xác, kịp thời thuế TNDN vừa giúp cho nhàquản lý có thể đưa ra các quyết định quản lý có hiệu quả kịp thời đối với hoạtđộng SXKD của doanh nghiệp3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệptrong các doanh nghiệp Việt Nam.Với phạm vi trình độ có hạn tác giả xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp
Xem thêm

31 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)

Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Công cụ phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp trong pdf

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THUẾ THEO THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TRONG PDF

13Các ví dụ minh họa:Cung cấp dịch vụChúng ta cùng xem trường hợp đơn giảnCông nhận chi phí cung cấp dịch vụGiả sử doanh nghiệp «Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà» trong tháng 02-2009 có cung cấp các dịch vụ sau:Cho «Trung tâm Media» với số tiền là 110.000 đồng, trong đó thuế GTGT là 10.000 đồng.Cho CTCP «Pana» với số tiền là 220.000 đồng, trong đó thuế GTGT là 20.000 đồng.Theo tổng kết tháng, đã công nhận thu nhập là100.000 + 200.000 = 300.000 đồng.Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp14Các ví dụ minh họa: trích trước chi phíChúng ta cùng xem tình huống: trích trước chi phíGiả sử, doanh nghiệp «Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà» có trích trước chi phí sửa chữa là 400.000 đồng trong tháng 1Trong kế toán thuế,chi phí này chưa thực sự phát sinh Thuế thu nhập doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2009 bằng 0Phân tích thực trạng kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp15Các ví dụ minh họaChúng ta cùng xem trong cơ sở minh họa về hoạt động của doanh nghiệp «Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà» trong quý I năm 2009Công cụ Phân tích thực trạng kế toán thuế
Xem thêm

16 Đọc thêm

Bài tập: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

BÀI TẬP: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Bài tập: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp dưới đây để nắm bắt được 12 câu hỏi bài tập về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Với các bạn đang học chuyên ngành Kế toán thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

4 Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HỢP LÝ ĐỂ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG SỐ 5.

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ HỢP LÝ ĐỂ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG SỐ 5.

Luận văn tốt nghiệp Lời mở đầu Trong lịch sử thì sự xuất của Nhà nớc kéo theo sau nó là phải có vật chất đảmbảo cho nó tồn tại và hoạt động theo chức năng của mình . Điều này chỉ có thểthực hiện đợc nhờ vào ngân sách Nhà nớc. Đồng thời , Nhà nớc dùng quyền lựcchính trị để ban hành những qui định pháp luật cần thiết làm công cụ phân phốilại một phần của cải của xã hội dới hình thức giá trị sáng tạo và hình thành quỹtiền tệ nhờ vào thuế. Và thuế không chỉ là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nớc , thuế còn làcông cụ điều tiết vĩ mô thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Bởi vậy , thuế cómột vai trò cực kỳ to lớn đối với mỗi quốc gia. Đặc biệt là Để duy trì quyềnlực công cộng cần phải có sự đóng góp của những ngời công dân cho Nhà nớc,đó là thuế má-F.Anghen. Thuế bao giờ cũng là hình thức động viên, mang tính bắt buộc gắn liền vớiquyền lực chính trị của Nhà nớc, đợc thể hiện bằng các sắc Luật thuế do Nhà n-ớc qui định và một trong những sắc luật thuế đó là Luật thuế thu nhập doanhnghiệp. Để góp phần khuyến khích đầu t , ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh,đảm bảo công bằng xã hội , đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nớc, Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp đã đợc ban hành và có hiệu lực từ ngày01/01/1999 . Nhận thức đợc tầm quan trọng đó , em đã chọn làm đề tài cho luận văn tốtnghiệp của mình:Thuế thu nhập doanh nghiệp và một số yếu tố chi phí hợplý cần đợc hoàn thiện để tính thuế thu nhập doanh nghiệp . Luận văn gồm3 chơng: Chơng I: Tổng quan về thuếthuế thu nhập doanh nghiệp. Chơng II: Tình hình thực hiện luật thuế thu nhập doanh nghiệpcông ty xâylắp và vật t xây dựng số 5.1Luận văn tốt nghiệp Chơng III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phơng pháp xác định chi phí
Xem thêm

37 Đọc thêm

Thực trạng công tác kế toán thuế gtgt và thuế tndn tại công ty cổ phần sợi phú mai huế

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ MAI HUẾ

Thực trạng công tác kế toán thuế gtgt và thuế tndn tại công ty cổ phần sợi phú mai huế

74 Đọc thêm

Đề tài hạch toán thuế trong doanh nghiệp

ĐỀ TÀI HẠCH TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP

đề tài kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đề tài phương pháp xác định và hạch toán thuế gtgt trong doanh nghiệp sản xuất

43 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THUẾ THU NHẬP CÔNG TY

PHÂN TÍCH THUẾ THU NHẬP CÔNG TY

Tại Mỹ có hai loại hình công ty cổ phần: Thu nhập từ “Scorporations” chịu thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập từ “Ccorporations” chịu thuế thu nhập công ty. Công ty cổ phần nội địa của Mỹ hội đủ 3 điều kiện sau: 1. Cổ đông công ty là các cá nhân (trừ người nước ngoài không cư trú), các nhóm tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quản lý được ủy quyền quản lý và các tổ chức được miễn thuế.

71 Đọc thêm

Bài thảo luận: Hệ thống kế toán thuế Nhật Bản

BÀI THẢO LUẬN: HỆ THỐNG KẾ TOÁN THUẾ NHẬT BẢN

nộp thuế này cho thành phố. Mục tiêu của thuế này là để tài trợ cho các dự án quy hoạch thành phố và điều chỉnh đất.- Thuế suất là 0,3% giá trị đất và nhà ở.g. Thuế ô tô và thuế xe động cơ nhẹ- Thuế ô tô được trả bởi chủ sở hữu xe quận nơi xe ô tô của họ thường xuyên được ga-ra hoặc được lưu trữ- Thuế xe cơ giới nhẹ trả bởi chủ sở hữu của xe đạp có động cơ, xe có động cơ ánh sáng, xe ô tô chuyên quy mô nhỏ, và xe có động cơ hai bánh nhỏ cho thành phố nơi xe của họ thường xuyên được ga-ra hoặc lưu trữh. Thuế thành lập doanh nghiệp- Thuế này được trả bởi các công ty và cá nhân làm kinh doanh ở các thành phố lớn với dân số 3 triệu người trở lên phù hợp với kích thước của sàn không gian của cơ sở kinh doanh của họ và với tổng số tiền lương trả cho nhân viên của họ8. Tổ chức quản lý thuếQuản lý thuế tại Nhật Bản được phân thành các cấp độ quốc gia và địa phương phụ thuộc vào chính quyền áp đặt các loại thuế. Cả hai chính phủ quốc gia và chính quyền địa phương quản lý các loại thuế.- Cơ cấu quản lý thuế quốc gia: Cơ quan thuế quốc gia chịu trách nhiệm về việc đánh giá và thu thu thuế nội bộ, giám sát 11 khu vực Phòng thuế trên khắp Nhật Bản và Văn phòng Thuế khu vực Okinawa,theo đó 524 cơ quan thuế được thiết lập để thực hiện quản lý thuế. Người nộp thuế yêu cầu phải nộp tờ khai và nộp các khoản thuế nội bộ như thuế thu nhập, công ty thuế, và tiêu thụ cho cơ quan thuế có thẩm quyền trên địa điểm mà người nộp thuế cư trú.- Cơ cấu quản lý thuế địa phương: Thuế địa phương được quản lý bởi Cục Thuế địa phương của Bộ Quản lý công cộng, Nội vụ, Bưu chính Viễn thông, trong đó có trách nhiệm lập kế hoạch thuế địa phương về mức độ tỉnh, thành phố và xác định cơ quan thuế có thẩm quyền. Dịch vụ công liên quan đến đánh giá thuế và thu được cung cấp bởi chính quyền địa phương, trong đó có quyền đánh thuế. Cục Thuế, phần thuế, vv, theo từng quận và đô thị (thành phố, phường, thị trấn, hoặc thôn) chịu trách nhiệm đánh giá và thu thuế tỉnh, thành phố và các loại thuế, tương ứng.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Quyết toán thuế thu nhập pptx

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP PPTX

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch toán kế toán Do sự áp dụng Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ban hành ngày 23/11/2007, nên việc xác định và hạch toán kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện nay đã có những điểm mới khác biệt so với trước đây. Trong quá trình quyết toán thuế TNDN một trong những công việc mà các doanh nghiệp phải làm đó là xác định phần chênh lệch tạm thời giữa kế toánthuế nhằm xác định Chi phí thuế thu nhập hoãn lại hay Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại để xác định Chi phí thuế TNDN hiện hành và xác định kết quả của doanh nghiệp Nhằm làm rõ phương pháp hạch toán kế toán theo quy định hiện hành về thuế TNDN, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các bài viết liên quan. Nội dung bài viết này tập trung vào Hồ sơ quyết toán thuế TNDN và cách xác định các khoản chênh lệch tạm thời làm tăng tổng lợi nhuận trước thuế TNDN trong quá trình quyết toán thuế TNDN. Nội dung bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm hoặc khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp động, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp. - Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN, ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính giữa niên độ theo giá trị ghi sổcác khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi cấn trừ các khoản dự phòngđược lập cho các khoản phải thu khó đòi.Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dựkiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Tăng hoặc giảm số dư tàikhoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ trên báo cáokết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ.3.4Tài sản cố định hữu hình và vô hìnhTài sản cố định hữu hình và vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu haovà khấu trừ lũy kế.Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đếnviệc đưa tài sản vào hoạt động như dự kiến. Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tàisản cố định hữu hình được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửa chữađược hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ khi phát sinh.Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị khấu hao/khấu trừ lũy kế được xóasổ và các khoản lãi lỗ phát sinh do thanh lý tài sản được hạch toán vào báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh giữa niên độ.12Công ty Cổ phần Sợi Thế KỷB09a-DNTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ (tiếp theo)vào ngày và cho kỳ kế toán quý kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2015
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính10CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠNĐịa chỉ: Thị trấn Lam Sơn. huyện Thọ Xuân. Thanh HoáBÁO CÁO TÀI CHÍNHCho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuếsuất áp dụng tại ngày cuối năm. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điềuchỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuếkế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhậpvà chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại dochênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính vàcác giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả cáckhoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắntrong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúcnăm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phéplợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dựtính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mứcthuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trongBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vàovốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.16.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN THUẾ (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA): PHẦN 2

Giáo trình Kế toán thuế có kết cấu gồm 7 chương. Phần 2 giáo trình Kế toán thuế trình bày nội dung chương 5 trở đi, bao gồm: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán phí, lệ phí và các khoản thu khác.

81 Đọc thêm

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chuẩn mực kế toán số 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 122005QĐBTC ngày 15022006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nếu như trước đây thuế TNDN là khoản nợ mà Doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả cho Nhà nước được hạch toán khấu trừ vào phần Lợi nhuận chưa phân phối, thì hiện nay thuế TNDN lại được quy định là một khoản chi phí thuế. Điều này cũng dẫn đến cách phản ánh số liệu vào Sổ kế toán, trình bày Báo cáo tài chính cũng khác trước và đặc biệt là trình bày khoản chi phí thuế này trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Nhằm giúp người làm kế toán và những đối tượng quan tâm hiểu rõ hơn Tác giả sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề này.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Phân phối lợi nhuận sau thuế Thực trạng tại Công ty cổ phần Sông Đà 9 và một số giải pháp hoàn thiện

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

lại lợi nhuận sau thuế tái đầu t làm tăng quy mô vốn chủ sở hữu, từ đó làm tăng mứcvững chắc về tài chính, tăng khả năng vay nợ của công ty.Thứ t: giúp cổ đông có thể tránh thuế, hoặc hoãn thuế thu nhập cá nhân. Việcgiữ lại phần lớn lợi nhuận sau thuế tái đầu t, sẽ làm giảm thu nhập từ cổ tức của cáccổ đông, điều này vừa giúp cổ đông tránh phải nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức độcao, hoặc hoãn thuế thu nhập cá nhân sang các kỳ sau.Thứ năm: Giúp cổ đông hiện tại có thể tránh phải chia quyền kiểm soát, biểuquyết và phân chia thu nhập cao cho các cổ đông mới. Việc giữ lại lợi nhuận sauthuế tái đầu t sẽ giúp công ty tránh không phải phát hành them cổ phiếu mới, do đótránh không bị chia sẻ quyền quản ký, kiểm soát, biểu quyết cũng nh phải chia sẻthu nhập cao cho các cổ đông mới. Điều này tạo thuận lợi cho công ty trong việcquản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.Có thể thấy rằng, chính sách thặng d cổ tức phù hợp với những công ty có nhiềucơ hội đầu t tăng trởng. Đối với những công ty này, việc tăng cờng đầu t cho pháttriển tạo ra thế mạnh cho công ty là vấn đề đợc u tiên hàng đầu. Vì vậy, trong quátrình phân chia, sử dụng lợi nhuận sau thuế, trớc hết công ty dành phần lợi nhuậncần thiết để đáp ứng yêu cầu đầu t. Bên cạnh những lợi ích kể trên, chính sách thặngd cổ tức cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc áp dụng một cách cứng nhắcchính sách này sẽ dẫn tới sự bất ổn cao về tỷ lệ chi trả cổ tức. Trong một chu kỳkinh doanh, nếu xuât hiện nhiều cơ hội đầu t thì công ty sẽ trả cổ tức ở mức độ rấtthấp, thậm chí không trả. Nếu trong một thời gian dài tiếp theo công ty không có cơhội đầu t có lãi thì tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ ở mức độ rất cao. Sự không ổn định về thunhập từ cổ tức sẽ ảnh hởng đến tâm lý của các nhà đầu t, điều này sẽ ảnh hởng tớigiá cổ phiếu của công ty cũng nh hình ảnh của công ty trong con mắt của các cổđông. Mặt khác, việc u tiên giữ lại lợi nhuận tái đầu t có thể dẫn tới giảm thiểu hệsố nợ của công ty, điều này sẽ phá vỡ kết cấu nguồn vốn tối u của công ty.Vi Thị Hà- 18 -
Xem thêm

79 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

giao dịch.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời đượckhấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và cáckhoản ưu đãi thuế chưa sử dụng. Khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuếđể sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãithuế chưa sử dụng này, ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu củamột tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợinhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinhgiao dịch.Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vàongày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đếnmức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toànbộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệphoãn lại chưa ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và đượcghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thunhập hoãn lại chưa ghi nhận này.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuếsuất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài chính tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanhtoán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán.Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳngvào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trựctiếp vào vốn chủ sở hữu.15Công ty Cổ phần Sợi Thế KỷB09a-DN
Xem thêm

32 Đọc thêm

công tác quản lý thuế TNDN tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Đức Hà.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ.

- Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thù lao trả cho sánglập viên doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản suất, kinhdoanh- Chi trả tiền lãi vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu ;- Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ, thuế giá trị gia tăng nộptheo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp ;- Phần chi quản cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng, môi giới, tiếp tân, tiếpkhách, hội nghị liên quan trực tiếp đến hoạt động sản suất kinh doan củadoanh nghiệp vượt quá 10% tổng chi phí được trừ, đối với doanh nghiệpmới thành lập là phần vượt quá 15% trong ba năm đầu.Thu nhập được miễn thuế- Thu nhập từ trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản của tổ chức đượcthành lập theo luật hợp tác xã- Thu nhập từ việc dạy nghề dành riêng cho con em dân tộc thiểu số, ngườikhuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ;- Thu nhập được chia từ việc góp vốn mua cổ phần liên doanh, liên kết đãđóng thuế thu nhập doanh nghiệp ;- Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứukhoa học, văn hóa nghệ thuật, từ thiên.Các khoản lôc được chuyển theo quy địnhLỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm giữa doanh thu và chiphí.- Chuyển lỗ : doanh nghiệp sau khi quyết toán bị lỗ thì được chuyển lỗ củanăm quyết toán trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gianchuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ.- Lỗ từ chuyển nhượng bất động sản chỉ được trừ vào thu nhập của hoạt độngbất động sản.- Trường hợp cơ qua có thẩm quyền kiểm tra mà số lỗ khác với số lỗ của cơsở kinh doanh thì số lỗ được tính theo số lỗ của cơ quan có thẩm quyền xácđịnh số lỗ.
Xem thêm

51 Đọc thêm

định giá cổ phiếu và ứng dụng một số mô hình toán trong việc định giá cổ phiếu ở việt nam

ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU Ở VIỆT NAM

cũng dễ dàng và chính xác tuyệt đối. Chỉ khi nào thị trờng thật sự hoàn hảo và thông tin luôn cân xứng giữa các bên thì việc định giá mới có thể coi là chính xác. Ngay cả khi đó cũng còn rất nhiều khác nhau do bất đồng về phơng pháp kế toán và khả năng dự doán của các nhà đầu t.1.1.2.3. Cơ sở cho việc định giá cổ phiếu * Khả năng sinh lời của cổ phiếu Luận văn tốt nghiệp ĐH Kinh Tế Quốc DânBạch Thu Hiền Toán Tài Chính - 458 Với bất kỳ một loại cổ phiếu nào thì giá trị của nó đem lại chính là các khoản lợi mà nó có trong từng thời kỳ khác nhau, tuy nhiên các nguồn lợi đó không thể đánh đồng bằng cách cộng đơn giản, vì vậy luôn có sự quy đổi các giá trị này về cùng một thời điểm định giá. Hai nguyên tắc kế toán cơ bản để đo lờng lợi nhuận và thu nhập của doanh nghiệp đó là nguyên tắc tích luỹ và nguyên tắc phân chia chi phí thành chi phí hoạt động, chi phí tài chính và chi tiêu vốn. Nhiều phân tích tài chính đợc xây dựng dựa trên thu nhập tơng lai của công ty, và nhiều dự đoán đợc đa ra dựa trên thu nhập hiện tại. Dựa vào các doanh thu ta có thể xác định đợc các chỉ tiêu tài chính cơ bản sau : - Tỉ lệ lợi nhuận trên vốn đầu t (ROA): ROA = EBIT(1- t)/Tổng tài sản Trong đó : EBIT : Thu nhập trớc thuế và lãi vay t : Tỉ lệ thuế. - Tỉ lệ thu nhập trên vốn cổ phần (ROE): cho biết lợi nhuận thu đợc của vốn cổ phần bằng cách chia lợi nhuận cho vốn cổ phần. ROE = Thu nhập ròng/Vốn cổ phần phổ thông * Vấn đề rủi ro Khi tham gia vào hoạt động kinh doanh vấn đề chúng ta quan tâm là lợi nhuận, nhng đi kèm với lợi nhuận là rủi ro. Nhà đầu t mua một tài sản với hi vọng nó sẽ đem lại lợi nhuận trong suốt thời gian họ nắm giữ tài sản đó. Thu nhập thực tế có thể khác biệt so với thu nhập mong đợi đó là nguồn gốc
Xem thêm

85 Đọc thêm

PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

PHÁP LUẬT THUẾ THU VÀO THU NHẬP

của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ- Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.Như vậy, khi xác định người nộp thuế có một số lưu ý sau đây:- Đối với tổ chức là doanh nghiệp, hợp tác xã thì đương nhiên là đối người nộp thuế nếu có thu nhập hợp pháp không phân biệt nguồn gốc thu nhập của doanh nghiệp, hợp tác xã. - Đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã thì chỉ trở thành người nộp thuế nếu tổ chức có thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập. - Về mặt lý luận, để xác định quốc tịch của tổ chức phải căn cứ vào quốc gia nơi tổ chức đó được thành lập. Theo đó, nếu tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì gọi là tổ chức Việt Nam; ngược lại nếu tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh thì gọi là tổ chức nước ngoài.- Ví dụ: Ông A (quốc tịch Hàn Quốc) và Ông B (quốc tịch Thái Lan) cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên tại Quận 3 được Sở Kế hoạch và Đầu tư TpHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì gọi là tổ chức Việt Nam.Trang - 6 6Như vậy, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam điều xác định đối tượng nộp thuế trên cả 2 mối quan hệ: mối quan hệ quốc tịch (nhà nước và công dân) và mối quan hệ lãnh thổ (nhà nước và chủ quyền lãnh thổ quốc gia)- như đã phân tích trong mục A. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế trong xu thế hội nhập, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề quan trong hơn chính là việc xác định cơ chế hành thu đối với các cơ sở kinh doanh nước ngoài thường trú tại Việt Nam.3. Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định tại Điều 3 về thu nhập chịu thuế thì có thể xác định đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp gồm 2 nhóm:- Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức kinh doanh .- Thu nhập khác của các tổ chức kinh doanh : bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển
Xem thêm

33 Đọc thêm

Cùng chủ đề