CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN TRI THỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN TRI THỨC":

CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN TRI THỨC

CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN TRI THỨC

+ Thứ hai, công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo cơ chế mới – cơ chế thị trường.+ Thứ ba, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân.+ Thứ tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo xu thế quốc tế hoá và hội nhập kinh tế thế giới.Chủ nghĩa xã hội muốn tồn tại và phát triển phải có cơ sở vật chất tương ứng. Cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội phải dựa trên những thành tựu mới nhất của khoa học công nghệ, dựa trên một nền tri thức tiên tiến, hiện đại.Tạo điều kiện thay đổi về chất nền sản xuất xã hội. Tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc tăng cừng, củng cố an ninh quốc phòng.Mục tiêu lâu dàiMục tiêu lâu dài của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng đất nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại. Mục tiêu trung hạnMục tiêu trung hạn là ra sức phấn đấu đến 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Một là, giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với việc mở rông hợp tác quốc tế, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại. Hai là, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân, của mỗi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

5NỘI DUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dânĐầu tư xóa đói giảm nghèoCompany name2. Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng, dịch vụ ĐỊNH HƯỚNG* Đối với công nghiệp và xây dựng- Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.- Khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tác, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.- Phát triển một số khu kinh tế mở và đặc khu kinh tế- Tích cực thu hút vốn đầu tư- Xây dựng các sân bay quốc tế, cảng biển, đường cao tốc, cấp thoát nướcCompany name2. Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng, dịch vụ ĐỊNH HƯỚNG* Đối với dịch vụ- Tạo bước phát triển vượt bậc của các nghành dịch vụ- Tiếp tục mở rộng , nâng cao các nghành dịch vụ truyền thống- Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ công cộng
Xem thêm

19 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH Giáo trình môn: Kinh tế chính trị Bài 5 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH GIÁO TRÌNH MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ BÀI 5 CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM

Kiến thức: Trang bị những cơ sở lý luận của chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự cần thiết, nội dung và điều kiện, tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh mới của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế. Kỹ năng: Trên cơ sở các kiến thức trên và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, người học có thể phát triển việc nghiên cứu, đề xuất việc vận dụng chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức vào thực tiễn ngành, địa phương mà mình công tác
Xem thêm

36 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CƠ SỞ KH VÀ ND, QUAN ĐIỂM CỦA ĐCSVN VỀ CNH,HĐH: CNH GẮN VỚI HĐH VÀ CNH GẮN VS PHÁT TRIỂN TRI THỨC, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MT

PHÂN TÍCH CƠ SỞ KH VÀ ND, QUAN ĐIỂM CỦA ĐCSVN VỀ CNH,HĐH: CNH GẮN VỚI HĐH VÀ CNH GẮN VS PHÁT TRIỂN TRI THỨC, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MT

CNH là một giai đoạn tất yếu của mỗi quốc gia. Đối với nước ta, từ một nền kinh tế nôngnghiệp lạc hậu, muốn tiến lên CNXH, nhất thiết phải trải qua CNH. Công nghiệp hóa - hiện đạihóa (CNH-HĐH) giúp phát triển lực lượng sản xuất, làm thay đổi căn bản công nghệ sản xuất,tăng năng suất lao động. Đây là thời kỳ tạo tiền đề vật chất để không ngừng củng cố và tăngcường vai trò của kinh tế nhà nước trong điều tiết sản xuất và dẫn dắt thị trường. Đồng thời,CNH-HĐH là động lực phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện tăng cường củng cố an ninh-quốcphòng và là tiền đề cho việc xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức tham gia mộtcách có hiệu quả vào sự phân công và hợp tác quốc tế.3.1.2 Đẩy mạnh CNH –HĐH gắn liền với kinh tế tri thức là vô cùng cần thiết, quan trọngđể:* Thoát khỏi tình trạng lạc hậu- Đi lên CNXH từ 1 nền kinh tế lạc hậu so với các nước trên thế giới- Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”- Định hướng: năm 2020 VN cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại=> cần đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá* Tạo ra cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiếnbộ, phù hợp với trình độ phát triển cuẩ lực lượng sản xuất- Nước ta đi lên CNXH không qua Tư bản chủ nghĩa => kinh tế còn rất yếu kém => cần tăngcường đẩy mạnh CNH –HĐH với phát triền KTTT để nhanh chóng đuổi kịp các nước và thựchiện mục tiêu xây dựng XHCN* Rút ngắn quá trình CNH –HĐH bằng việc vận dụng KTTTĐề xuất- Đẩy nhanh quá trình xây dựng thị trường khoa học-công nghệ theo hướng mọi tri thức,công nghệ đều được trao đổi, mua bán, chuyển giao thuận lợi trên thị trường, được nuôi dưỡngbằng tinh thần cạnh tranh bình đẳng.- Sử dụng công cụ tín dụng và thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp bỏ qua các thếhệ công nghệ trung gian, đi thẳng vào các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao.- Tạo môi trường thuận lợi để các tập đoàn xuyên quốc gia không chỉ đầu tư xây dựng cơ
Xem thêm

10 Đọc thêm

KINH TẾ TRI THỨC GẮN VỚI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

KINH TẾ TRI THỨC GẮN VỚI QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

I. ĐẶTVẤNĐỀViệt Nam đang ở vào một thời kỳ phát triển mới - thời kỳđẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trong đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đại hội Đảng lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Đường lối kinh tế của Đảng ta là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền kinh tếđộc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp" và chỉ rõ "phát triển kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trọng tâm". bởi vì chỉ có bằng con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm". Bởi vì chỉ có bằng con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta mới có thể thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, mới có thể hoà vào dòng thác chung của toàn nhân loại. Vậy phải thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá bằng cách nào?Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 ban chấp hành trung ương khoá VIII đã xác định rõ "Công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước phải bằng và dựa vào khoa học công nghệ", "khoa học công nghệ phải trở thành nền tảng vàđộng lực cho CNH, HĐH". Đến đại hội IX của Đảng điều này lại được khẳng định lại một lần nữa, "phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam, coi sự phát triển giáo dục vàđào tạo, khoa học và công ghệ là nền tảng vàđộng lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa".Chúng ta hãy tìm hiểu đề tài "Kinh tếtri thức gắn với quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam".II. GIẢIQUYẾTVẤNĐỀ1. Cơ sở lý luận- Khái niệm về tri thức:Tri thức là một yếu tốđặc trưng quan trọng của ý thức con người. Cùng với xúc cảm, tri thức của con người về tự nhiên, về xã hội đã tạo nên ý thức, ý thức theo nhận xét của Các Mác và Ph.Ăngghen trong "hệ tư tưởng Đức" ngay từđầu là sản phẩm của xã hội và vẫn là như vậy chừng nào con người còn tồn tại.Xét về nguồn gốc, tri thức bắt nguồn từ trong quá trình lao động và giao tiếp giữa con người với con người. Phương tiện giao tiếp đầu tiên chính
Xem thêm

16 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA NỀN KINH TẾ TRI THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Vai trò của nền kinh tế tri thức đối với phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở việt nam

31 Đọc thêm

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC doc

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC DOC

mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn, nắm bắt thời cơ chuyển mạnh sang phát triển kinh tế tri thức thì nguy cơ tụt hậu xa là không tránh khỏi. Bảng 1. Chỉ số phát triển kinh tế tri thức (KEI) năm 2008 của Việt Nam và một số nước có thứ bậc từ 77 đến 100 trong 132 nước 3. Nguyên nhân chính của những hạn chế: a Tư duy, nhận thức chậm đổi mới, nhất là tư duy phát triển và nhận thức về bối cảnh quốc tế mới, chưa thống nhất quan điểm về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta, về quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; còn nặng giáo điều, duy ý chí, bảo thủ, trì trệ. b Còn chịu ảnh hưởng nặng của cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung; chậm hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường; nhà nước vẫn còn chỉ huy tập trung, bao cấp, chậm khắc phục cơ chế xin cho; quản lý kinh tế nặng về khối lượng, hiện vật, không lấy hiệu quả làm đầu; lại thêm bệnh thành tích, thiên về qui mô lớn mà không tính đến hiệu quả 99kinh tế, dẫn tới nhiều sai lầm trong chính sách đầu tư: đầu tư vào nhiều công trình rất tốn kém, không hiệu quả; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mà ít đầu tư cho nhân lực, cho phát triển công nghệ; coi nhẹ đầu tư vô hình tạo nền tảng cho sự phát triển …; cơ chế quản lý đó còn là mảnh đất màu mỡ cho nạn tham nhũng duy trì và phát triển; đó là lỗi của hệ thống quản lý. c Hệ thống chính trị chậm đổi mới: Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận trong hệ thống chính trị chưa được phân định rõ ràng, rành mạch, còn tình trạng trùng lắp, lẫn lộn, không rõ trách nhiệm thuộc về đâu, nhất là trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng; bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, gây phiền hà cho dân. Công tác xây dựng Đảng yếu, nhiều cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, làm mất lòng tin đối với Đảng. Hệ thống chính trị không chuyển biến theo kịp yêu cầu của thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chưa phát huy được sức mạnh con người VN, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. III. PHƯƠNG HƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TIẾP TỤC ĐẢY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN LIỀN VỚI PHÁT
Xem thêm

23 Đọc thêm

Công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp hóa - hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức pdf

CÔNG NGHIỆP HÓA GẮN VỚI HIỆN ĐẠI HÓA VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC PDF

Quá trình đó liên quan với quá trình biến đổi hành chính, chính trị, ý thức tư tưởng và mọi mặt của đời sống xã hội loài người.Làn sóng công nghiệp hóa thứ nhất bắt đầu từ Anh Quốc vào cuối thế kỷ XVIII, tiếp theo là Pháp vào đầu thế kỷ XIX. Làn sóng công nghiệp hóa thứ hai bắt đầu ở Đức và Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ XIX, tiếp theo là Nhật bản vào thập niên 70 thế kỷ XIX, Nga và nhiều nước Châu Âu khác vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Sau thế chiến thứ hai, nhiều nước thuộc thế giới thứ ba thực hiện chiến lược công nghiệp hóa của riêng mình, một số dựa theo mô hình công nghiệp hóa của Mỹ, một số dựa theo mô hình công nghiệp hóa của Nga. Một số nước đã công nghiệp hóa rút ngắn thành công và trở thành những nước công nghiệp mới. Làn sóng công nghiệp hóa thứ nhất bắt đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp (cách mạng kỹ thuật) lần thứ nhất với công nghệ chủ đạo là cơ khí hóa, làn sóng thứ hai từ cách mạng công nghiệp lần thứ hai với công nghệ chủ đạo là điện khí hóa, hóa học hóa, (cách mạng trong năng lượng, vật liệu). Giữa thế kỷ XX cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại phát triển dẫn tới sự bùng nổ công nghệ, nhất là công nghệ cao, và bắt đầu làn sóng công nghiệp hóa lần thứ ba. Thực ra ý nghĩa và tác động xã hội của nó to lớn, sâu sắc hơn nhiều so với hai cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, đây là bước chuyển của lực lượng sản xuất từ dựa chủ yếu vào nguồn lực vật chất sang dựa chủ yếu vào nguồn lực trí tuệ con người, xã hội công nghiệp đang chuyển sang xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức, loài người bước sang nền văn minh mới.Trong hai thế kỷ qua công nghiệp hóa gắn liền với sự phát triển chủ nghĩa tư bản đã làm cho kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ, khoa học và công nghệ bùng nổ, lực lượng sản xuất loài người bước lên thang bậc mới, của cải tạo ra tăng lên hàng trăm lần, đem lại sự cường thịnh cho nhiều quốc gia; nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều hậu quả nan giải cho loài người: cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường sống, khoảng cách giàu nghèo giữa các nước tăng hàng trăm lần, cùng với nạn đói nghèo, sự bất công xã hội, sự suy giảm văn hóa, đạo đức Công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa đang khoét sâu các mâu thuẫn của thời đại. Mô hình công nghiệp hóa đó không còn phù hợp với thời đại ngày nay, chính chủ nghĩa tư bản cũng phải đại điều chỉnh.b. Hiện đại hóa Hiện đại hóa (modernization) là một quá trình thường được hiểu là quá trình biến đổi xã hội thông qua công nghiệp hóa, đô thị hóa và những biến đổi xá hội khác nhằm làm thay đổi cuộc
Xem thêm

13 Đọc thêm

hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hoàn thiện cơ chế tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam
Xem thêm

187 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KHOA học CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ở hà nội

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HÀ NỘI

nông nghiệp của Thành phố, gián tiếp tác động đến vấn đề việc làm ở nông thônbằng cách chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang làm việc ở các lĩnhvực khác làm cho tỷ trọng và lao động trong nông nghiệp của Hà Nội ngày mộtgiảm, tỷ trọng và lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ ở nông thôntăng lên, đáp ứng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hớngtiến bộ, hiệu quả. Với nông nghiệp, thông qua việc chuyển giao, ứng dụng cáctiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm thay đổi căn bản cơ cấu nông nghiệp và phinông nghiệp, tạo ra sức hút lao động nhất là lao động đã qua đào tạo để ngời dâncó nhiều cơ hội hơn trong tìm kiếm việc làm với mức thu nhập cao. Đồng thời,phát triển khoa học - công nghệ còn thúc đẩy tính chất xã hội hóa trong ngànhnông nghiệp của Hà Nội diễn ra nhanh hơn. Nó trực tiếp phá vỡ tính chất đặc tr-ng của kiểu sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào cácđiều kiện tự nhiên nhất là ở khu vực mới mở rộng địa giới.Ba là, phát triển khoa học - công nghệ làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xãhội ở khu vực nông thôn Hà Nội ngày càng đồng bộ và hiện đại, bảo đảm thắng16lợi chơng trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố.Hà Nội là một trong những địa phơng dẫn đầu cả nớc về xây dựng nôngthôn mới. Chơng trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từngbớc nâng cao đời sống nông dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 đãđợc Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVthông qua ngày 12/7/2011. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015 có trên 40% sốxã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2030 có 100% số xã đợc công nhậnđạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Để thực hiện đợc mục tiêu đó, Đảng bộ Thànhphố đã đa ra nhiều giải pháp, đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh vai trò của khoahọc - công nghệ trong việc hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nôngthôn. Nhờ ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ tiên tiến vào quátrình xây dựng nông thôn mới nên các tiêu chí nh: quy hoạch nông thôn, giaothông, thủy lợi, tổ chức sản xuất nông nghiệp, điện lực, giáo dục, y tế, nhà vănhóa ở nhiều địa phơng đã từng bớc hoàn thành, ngày càng đồng bộ và hiện
Xem thêm

74 Đọc thêm

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở thành phố Đà Nẵng luận án tiến sỹ

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ

11[9] tập hợp những bài viết của nhiều tác giả tiếp cận dưới các góc độ khácnhau về quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam: văn hóa, triết học, kinh tế…Tuynhiên các bài viết đều nhấn mạnh CNH, HĐH ở nước ta cần áp dụng CN mới,tiên tiến để rút ngắn so với các nước đi trước, trong đó nguồn lực quan trọngnhất đó là con người, nguồn lực của mọi nguồn lực được đặt vào vị trí trungtâm của chiến lược phát triển. Các tác giả còn chỉ ra sự cần thiết và nội dung,vai trò CNH, HĐH trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của KH&CN trên thế giới. Đưa ra các giảipháp quan trọng thúc đẩy quá trình này đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tếquốc để xây dựng đất nước ta ngày càng hiện đại. Trần Đình Thiên trong cuốn ,-$N;9-3RS&9G [86] đã đưa ra khái niệm CNH "là quá trình cải biến nền kinh tếnông nghiệp dựa trên nền tảng kỹ thuật thủ công, mang tính hiện vật, tự cung- tự cấp thành nền kinh tế công nghiệp - thị trường" [86, tr.23]. Tác giả cònchỉ ra trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, để vượt qua tình trạng chậm pháttriển, CNH ở Việt Nam không thể thực hiện tuần tự như các nước đi trước màphải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ: chuyển nền kinh tế nông nghiệp sangcông nghiệp hiện đại; phát triển KTTT tham gia vào quá trình toàn cầu hóa.Những nội dung này sẽ là những gợi mở để NCS kế thừa và phát triển trongquá trình thực hiện luận án. Lưu Ngọc Trịnh trong 67<')*2;G'%6727- [92] đã hệ thống hóa lại một số cách hiểu khácnhau về nền KTTT, phân tích những đặc trưng cơ bản, mô tả chi tiết thực tếvà thực trạng của các quốc gia trong việc xây dựng nền kinh tế tri thức nhưMỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore,Thái Lan…Qua đó, tác giả đã chỉ ra những chiến lược, chính sách khác nhaugiữa các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển khi tiến vào12nền KTTT. Đối với các nước đang phát triển với xuất phát điểm thấp, nền
Xem thêm

187 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp Phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay Phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay Phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

74 Đọc thêm

VẤN ĐỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA PHÁT TRIỂN TRI THỨC VÀ PHÁT TRIỂN

VẤN ĐỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA PHÁT TRIỂN TRI THỨC VÀ PHÁT TRIỂN

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phần mở đầuHiện nay nhân loại đang bứơc vào thế kỷ 21, cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã, đang và sẽ làm nên nhiều kỳ tích và tạo nên nhiều bớc nhảy vọt trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Thực tiến sinh động của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nớc ngày càng khẳng định vai trò trung tâm của con ngời trong hệ thống các nguồn lực. Sự tác động của nhân tố con ngời có ý nghĩa tác động tới toàn bộ quá trình phất triển của lịch sử. Con ngời là nhân vật chính trong lịch sử của chính mình. Với t cách là nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt, nhân tố con ngời là nguồn động lực sáng tạo ra mọi của cải vật chất, sáng tạo và hoàn thiện ngay chính bản thân mình, vừa là chủ nhân sử duụng có hiệu quả nguồn tài sản vô giá ấy.Nhng nếu con ngời đợc coi là nguồn lực chủ chốt, thì nguồn lực trí tuệ là bộ phận tiêu biểu nhất, trung tâm làm nên chất lợng và sức mạnh của con ngời và tạo nên tiềm năng phát triển của một dân tộc. Vì vậy, đầu t phát triển tri thức là sự đầu t đúng đắn có chiều sâu cơ bản nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững lâu dài. Do đó bài tiểu luận của em đợc viết dới đề tài: Vấn đề quan hệ biện chứng giữa phát triển tri thứcphát triển LLSX ở Việt Nam1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Phần nội dungI. Cơ sở lí luận 1. Tri thức là gì? thế nào là nền kinh tế tri thứcKhoảng cách giữa các nớc giàu nghèo chính là khoảng cách về tri thức. Đuổi kịp các nớc chủ là bằng cách rút ngắn khoảng cách về ttri thức.Điều đó đã khẳng định tầm quan trọng của kinh tế tri thức, nền kinh tế tri thức.a) Vậy tri thức là gì? thế nào là nền kinh tế tri thức?Sự xuất hiện và hiện thực hóa nền kinh tế tri thức đã tác động to lớn đến nhiều mặt của đời sống kịnh tế nhân loại.Trớc hết chúng ta tìm hiểu tri thức là gì?
Xem thêm

12 Đọc thêm

TIỂU LUẬN KINH tế NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực PHỤC vụ sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa gắn với PHÁT TRIỂN KINH tế TRI THỨC ở nước TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN KINH tế NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực PHỤC vụ sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa gắn với PHÁT TRIỂN KINH tế TRI THỨC ở nước TA HIỆN NAY

Để xây dựng thành công mô hình nền nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần phải tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, nhằm bảo đảm cho nền kinh tế tồn tại và phát triển trên chính cơ sở của nó. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi chúng ta cần phát huy và tận dụng rất nhiều nguồn lực như: nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật – công nghệ tiên tiến hiện đại…
Xem thêm

Đọc thêm

 VẤN ĐỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA PHÁT TRIỂN TRI THỨC VÀ PHÁT TRIỂN LLSX Ở VIỆT NAM1

VẤN ĐỀ QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA PHÁT TRIỂN TRI THỨC VÀ PHÁT TRIỂN LLSX Ở VIỆT NAM1

thành nhân tố sản xuất quan trọng nhất đóng góp vào sự phát triển kinh tế. Do vây cốt lõi của việc phát triển một nèn kinh tế tri thức không phải đơn thuần là phát triển khoa học công nghệ, mà là phát triển một nền văn hóa đổi mới sáng tạo để thuận nhất cho việc sản xuất, khai thác sử dụng mọi hiểu biết nhân loại. Kinh tế tri thức có thể đợc hiểu nh là một giai đoạn phát triển mới của toàn bộ nền kinh tế, điều này sẽ dẫn tới một thời kì mới của xã hội loài ngời nói chung.b) Sự thay đổi về cơ cấu và vai trò các nguồn lực trong kinh tế tri thức Khi chuyển theo thời đại kinh tế tri thức, ngoài các nguồn lực vốn có của thời đại kinh tế công nghiệp, giờ đây kinh tế tri thức thông tin trở thành một nguồn lực cực kỳ quan trọng ở chỗ:- Nó cấu thành bộ phận quan trọng nhất. Đó là bộ phận vi sử lý của hệ thống máy móc và thiết bị hiện đại.- Nó là yêu cầu, là điều kiện quan trọng nhất của sức lao động hiện đại.Nó là tiền đề quan trọng nhất của quản lý sản xuất hiện đại.Chính vì vậy tri thức trở thành nguồn lực hàng đầu tạo ra sự tăng trởng quan trọng hơn lao động, tài nguyên thiên nhiên và vốn. Trong nền kinh tế tri thức, hàm lợng tri thức chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong kết cấu giá trị sản 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phẩm hàng hóa, dịch vụ. Ngời ta hoàn toàn có lý khi cho rằng nền kinh tế trí thức là nền kinh tế dựa trên sự d dật, chứ không phảI khan hiém các nguồn lực. Điều đó bắt nguồn từ đặc điẻm các nguồn lực tri thức khoi đợc truyền bá và sử dụng không mất đi nh các nguồn lực khác mà trái lại còn tăng thêm.2. Nguồn nhân lực Trớc hết ta tìm hiểu LLSX là gì? LLSX là mối quan hệ giữa con ngời với giới tự nhiên thể hiện khả năng chinh phục của con ngời với giới tự nhiên ở những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định.LLSX bao gồm t liệu sản xuất và ngời lao động.Trong đó t liệu sản xuất đợc cấu thành từ hai bộ phận là đối tợng lao động
Xem thêm

12 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đó có thể là những ngành mới như CNTT, các ngành công nghiệp,dịch vụ mới dựa vào công nghệ cac,và cũng có thể là những ngành truyền thống được cải tạo bằng khoa hoc, công nghệ.Ví dụ: Ngành công nghiệp sản xuất ô tô thông minh không cần người lái ,nông nghiệp sử dung công nghệ sinh học ,tự động điều khiển ,hầu như không có người lao động,ngành công nghiệp dệt may sử dụng internet để sản xuất và cung cấp hang may mặc theo yêu cầu của khách hàng trên khắp thế giới…Một nước có thể được gọi là nền kinh tế tri thức khi :- Có hơn 70% GDP đóng góp do ngành kinh tế tri thức- Cơ cấu giá trị gia tăng có trên 70% giá trị do lao động trí óc mang lại.- Cơ cấu lao động có hơn 70% là công nhân trí thức- Cơ cấu tư bản trên 70% là tư bản con người.Một số đặc điểm của kinh tế tri thức:-Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ý thức đổi mới và công nghệ mới trở thành chìa khóa cho việc tạo ra việc làm mới và nâng cao chất lượng cuộc sống. nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, dịch chuyển cơ cấu nhanh-Sản xuất công nghệ trở thành lọa hình sản xuất quan trọng nhất, tiên tiến nhất. các doanh nghiệp đều có sản xuất công nghệ, trong đó khoa học và sản xuất được thể chế hóa, không còn phân biệt giữa phòng thí nghiệm và công xưởng.-Ứng dụng CNTT được tiến hành rộng rãi trong mọi lĩnh vực, mạng thông tin đa phương tiện đươc phủ khắp nước, nối hầu hết các tổ chức, gia đình. -Dân chủ hóa đươc thúc đẩy. mọi người đều dễ dàng truy cập thông tin mà mình cần. -Xã hội học tập. Giáo dục phát triển. Đầu tư cho giáo dục và khoa học chiếm tỷ lệ cao. Phát triển con người trở thành nhiệm vụ trọng tâm-Tri thức trơ thành vốn quý nhất, nguồn nhân lực hàng đầu tạo tăng trưởng, không như các nguồn vốn khác bị mất đi khi sử dụng, tri thức và thông tin có thể được chia sẻ, tăng lên khi sư dụng và hầu như không tốn kém khi
Xem thêm

25 Đọc thêm

Định hướng phát triển các nghành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGHÀNH VÀ LĨNH VỰC KINH TẾ TRONG QUÁ TRÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

Định hướng phát triển các nghành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

48 Đọc thêm

 ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA

b. Hạn chế và nguyên nhân Hạn chế- Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn hết sức lạc hậu. Những ngành công nghiệp then chốt còn nhỏ bé và chưa được xây dựng đồng bộ, chưa đủ sức làm nền tảng cho nền kinh tế quốc dân.- Lực lượng sản xuất trong nông nghiệp mới chỉ bước đầu phát triển, nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu về lương thực, thực phẩm cho xã hội. Đất nước vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, kém phát triển, rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nguyên nhân những hạn chế- Về khách quan: Tiến hành công nghiệp hóa từ điểm xuất phát thấp (nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn) và trong điều kiện chiến tranh kéo dài, vừa bị tàn phá nặng nề, vừa không thể tập trung sức người, sức của cho công nghiệp hóa.- Về chủ quan: Những sai lầm nghiêm trọng xuất phát từ chủ quan duy ý chí trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa.II. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóaa. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960 - 1985Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội VI của Đảng đã nghiêm khắc chỉ ra những sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa. Đó là:- Sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, cải tạo xã hội chủ nghĩa và quản lý kinh tế, v.v… Muốn xóa bỏ những bước đi cần thiết nên đã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa trong khi chưa có đủ các tiền đề cần thiết, mặt khác chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.- Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, trước hết là cơ cấu sản xuất và cơ cấu đầu tư: thiên về công nghiệp nặng và những công trình quy mô lớn, không tập trung sức giải quyết các vấn đề căn bản về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Kết quả là đầu tư nhiều nhưng hiệu quả thấp.- Không thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội V: chưa thật sự coi nông nghiệp là mặt
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÁO cáo KHÍA CẠNH của CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa HIỆN NAY

BÁO CÁO KHÍA CẠNH CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ VŨ THỊ HỢP KHÍA CẠNH TRIẾT HỌC CỦA SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY CHUYÊN NGÀNH: TRIẾT HỌC Mà SỐ: 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TRIẾT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN VĂN HÒA Huế, 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và được chọn lọc từ những nguồn tư liệu có tính khoa học và được phổ biến rộng rãi. Kết quả đạt được trong luận văn chưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả luận văn Vũ Thị Hợp Lời cảm ơn Bằng những tình cảm chân thành nhất, em xin gửi đến thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa lời cảm ơn sâu sắc nhất. Cảm ơn thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trong khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Khoa học Huế và các học viên lớp Cao học Triết khóa 2010 đã giúp đỡ em trong quá trình thực hiện luận văn cũng như trong suốt thời gian qua. Học viên Vũ Thị Hợp MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu 3 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 8 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 8 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 9 7. Kết cấu của luận văn 9 CHƯƠNG 1: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA DƯỚI GÓC ĐỘ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT 10 1.1. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 10 1.1.1. Lực lượng sản xuất 10 1.1.2. Quan hệ sản xuất 18 1.1.3. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 22 1.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 26 1.2.1. Công nghiệp hóa 26 1.2.2. Hiện đại hóa 36 1.2.3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường 42 1.3. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất với công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay 44 1.3.1. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta 44 1.3.2. Vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với phát triển kinh tế xã hội. 47 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY 52 2.1. Những điều kiện tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thừa Thiên Huế.. 52 2.1.1. Điều kiện kinh tế xã hội ở Thừa Thiên Huế 52 2.1.2. Điều kiện toàn cầu hóa 55 2.1.3. Điều kiện kinh tế tri thức 58 2.2. Thực trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay 59 2.3. Những định hướng và giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay 74 2.3.1. Định hướng 74 2.3.2. Giải pháp 75 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chúng ta biết rằng, để chuyển một nền kinh tế từ nông nghiệp, lạc hậu sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại, không có con đường nào khác ngoài con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đó là một tất yếu khách quan mà mỗi quốc gia phải trải qua. Thực tiễn phát triển xã hội chứng minh rằng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một cuộc cách mạng toàn diện, có tác dụng to lớn và ý nghĩa sâu sắc. Xét ở khía cạnh triết học, công nghiệp hóa, hiện đại hóa có mối quan hệ gắn bó trực tiếp với lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa chính là tiền đề, là cơ sở, để nhiều quốc gia vươn lên trở thành các cường quốc kinh tế, nhiều nước kém phát triển và đang phát triển vươn lên, đuổi kịp các nước phát triển. Vì vậy, Đảng ta xác định: “Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại... là nhiệm vụ trung tâm” 11, tr.9 trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vào thập niên đầu của thế kỷ XXI, đất nước ta đang chuyển mình nhanh chóng, bước sang thời kỳ mới thời kỳ đổi mới toàn diện, mở cửa và hội nhập kinh tế với thế giới, thời kỳ có những biến đổi mạnh mẽ chưa từng thấy. Trước những thách thức và yêu cầu của thời đại mới, khi sự phát triển chủ yếu dựa vào nguồn lực thông tin và tri thức. Xu thế toàn cầu hóa, đã và đang lôi cuốn sự hội nhập của mọi quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới ở mức độ khác nhau. Cuộc cạnh tranh diễn ra ở quy mô toàn cầu ngày càng gay gắt, quyết liệt, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng chứa đựng không ít thách thức, vẫn còn rất nhiều ẩn số đòi hỏi phải suy ngẫm, tìm tòi và giải đáp. Trong bối cảnh đó, vấn đề phát triển lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao, đồng thời xây dựng và hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất phù hợp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trở thành yêu cầu cấp bách không thể trì hoãn. Để làm được điều đó, đòi hỏi công nghiệp hóa nhất thiết phải gắn với hiện đại hóa, bởi đó là con đường duy nhất cho phép rút ngắn thời gian để “đi tắt”, “đón đầu”, vừa thực hiện “bước tuần tự”, vừa có “bước nhảy vọt”. Hoà vào bối cảnh chung của thế giới và cả nước, tiếp tục đưa Thừa Thiên Huế phát triển trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản thì Thừa Thiên Huế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn như: suy giảm kinh tế, lạm phát tăng cao, thiên tai, dịch bệnh... nếu so với mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì vẫn còn những biểu hiện chậm trễ, thiếu đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa tương xứng với thế mạnh, tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của tỉnh. Nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào nguồn lao động và tài nguyên, giá trị do tri thức tạo ra chưa đáng kể; chưa khơi dậy và phát huy tối đa năng lực sáng tạo của con người; nền kinh tế còn chứa đựng nhiều yếu tố phát triển không bền vững. Điều đó đòi hỏi Thừa Thiên Huế phải nhận thức rõ khía cạnh triết học của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tức là vận dụng sáng tạo mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đảm bảo duy trì tăng trưởng cao cùng với phát triển bền vững, trong đó lấy phát triển con người làm trung tâm, coi trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 26 năm đổi mới, với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, Thừa Thiên Huế cùng cả nước đã phấn đấu và nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những thành tựu quan trọng mà Thừa Thiên Huế đã giành được cần phải kể đến đó là: kinh tế tăng trưởng tốc độ khá cao và ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và tích cực, thế và lực của tỉnh không ngừng tăng lên và đang trở thành một cực phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung và cả nước. Văn hóa xã hội có bước tiến bộ rõ rệt, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo cũng đạt được những kết quả rất khả quan. Nhờ đó, mà Thừa Thiên Huế đã hoàn thành được mục tiêu thoát ra khỏi tỉnh nghèo, kém phát triển. Quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững; chính trị ổn định; hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng. Những thành tựu nói trên, tạo cho Thừa Thiên Huế một thế và lực mới; đó là những tiền tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ở những chặng đường tiếp theo. Hơn nữa, Thừa Thiên Huế còn là nơi hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh hơn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu quan trọng của nhân dân Thừa Thiên Huế và ra kết luận 48KLTW về xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế. Để thực hiện thắng lợi kết luận 48 LLTW và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV với mục tiêu “Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” 8, tr12, đòi hỏi Thừa Thiên Huế cần phải thể hiện khía cạnh triết học của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để từ đó có thể vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, để xác định rõ mục tiêu, bước đi hợp lý. Cũng như, xây dựng một lộ trình cụ thể cho một chiến lược hoàn chỉnh về công nghiệp hóa, hiện đại hóa riêng của mình. Trên cơ sở của công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần có những định hướng đúng đắn và những giải pháp quyết liệt trong phát triển kinh tế xã hội; có như vậy, Thừa Thiên Huế mới có thể tạo ra động lực mạnh mẽ, tiền đề vững chắc để nhanh chóng đạt được những chỉ tiêu của một thành phố trực thuộc Trung ương, và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2015 theo đúng như Nghị quyết của đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đã đề ra. Nói khác đi, làm rõ khía cạnh triết học của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một tất yếu khách quan, là yêu cầu bức thiết cả về lý luận và thực tiễn để Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, vai trò của tỉnh trong nước và trên trường quốc tế. Với tính cấp thiết đó, tôi đã chọn đề tài “Khía cạnh triết học của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay” làm luận văn thạc sĩ triết học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu Đề cập đến lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thu hút được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu và đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong đó có một số công trình, tác phẩm và bài viết có liên quan đến đề tài như: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và các nước trong khu vực” của Phạm Ích Khiêm, Nguyễn Đình Phan, (Nxb Thống kê, Hà Nội, 1994). Tác phẩm đã trình bày một cách có hệ thống những quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ đó đi đến khẳng định tính tất yếu của việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời tác phẩm cũng trình bày những kinh nghiệm tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các nước trong khu vực. “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam lý luận và thực tiễn” do GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn (đồng chủ biên), (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002) là tập hợp những bài viết của các nhà nghiên cứu và các tác giả góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chủ trương, chính sách, giải pháp bước đi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. “Phát huy yếu tố con người trong lực lượng sản xuất” của Nguyễn Đình Hòa (Tạp chí Triết học, số 1 1993); “Vấn đề về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất xét từ tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất” của Trương Hữu Hoàn (Tạp chí Triết học, số 1 1994); “Xã hội hóa tri thức khoa học và công nghệ một nhu cầu thiết yếu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Phạm Thị Ngọc Trầm (Tạp chí Triết học, số 3(103) 1998); “Góp thêm vào vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay” của Nguyễn Thế Nghĩa (Tạp chí Triết học, số 4(104) 1998); “Mấy suy nghĩ về vấn đề phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Nguyễn Công Toàn (Tạp chí Triết học, số 5(105) 1998); “Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn” của Lê Văn Dương (Tạp chí Triết học, số 1(128) 2002); “Phát triển kinh tế tri thức rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của GS.TS. Đặng Hữu (Tạp chí Cộng sản, số 22 2002); “Công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Việt Nam giai đoạn 2001 2010” của Nguyễn Xuân Dũng (Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002); “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam Phát thảo lộ trình” của TS. Trần Đình Thiên (Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2002); “Phát triển nguồn lực con người cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo” của GS. Đặng Hữu (Tạp chí Khoa học xã hội, số 1 (59) 2003); “Kinh tế tri thức xét từ góc độ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất” của Phạm Ngọc Quang (Tạp chí Triết học, số 3 2003); “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệ, nông thôn ở nước ta hiện nay: khía cạnh môi trường sống” của Nguyễn Đình Hòa (Tạp chí Triết học, số 8 (159) 2004); “Mối quan hệ phát triển nguồn nhân lực và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của TS. Nguyễn Đình Hòa (Tạp chí Triết học, số 12 (163) 2004); “Đổi mới chính sách khoa học và công nghệ trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế” (Tạp chí Cộng sản, số 20 2005); “Đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa với việc đảm bảo quyền sống và làm việc của người lao động” của TS. Nguyễn Hữu Dũng (Tạp chí Lý luận chính trị, số 11 2005); “Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin” (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006); “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của một số nước Đông Nam Á bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam” của TS. Hoàng Thị Bích Loan (Tạp chí Lý luận chính trị, số 1 2006); “Về chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” của Chu Tiến Quang và Nguyễn Thị Thu Hằng (Tạp chí Cộng sản, số 9 2006); “Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam” của Đỗ Quốc Sam (Tạp chí Cộng sản, số 11 2006); “Quan điểm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức Bước phát triển mới trong đường l
Xem thêm

101 Đọc thêm

CÂU hỏi ôn tập đường lối cách mạng ĐCSVN

CÂU HỎI ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐCSVN

mới chỉ chiếm 11,2%. Tiếp tục khuyến khích phát triển mạnh thêm du lịch sẽ giúp chonông thôn giải quyết hàngloạt vấn đề: tạo công ăn việc làm, nâng cao dân trí, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, từ đó,làm thay đổi cơ cấu kinh tế và lao động trong nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, pháttriển nông thôn văn minh, hiện đại phù hợp với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước.Một thực tế nữa là, ở nước ta trên 3/4 số các khu di tích văn hóa, lịch sử, khu du lịch sinh thái,nghỉ dưỡng của đất nước đều nằm tại các vùng nông thôn, miền núi và vùng hải đảo. Song thunhập hiện từ du lịch mới tập trung chủ yếu ở hai thành phố du lịch lớn của đất nước là Hà Nội vàThành phố Hồ Chí Minh (chiếm 62% tổng doanh thu), vì thế phát triển du lịch ở các vùng miềnnông thôn không những sẽ đánh thức những tiềm năng trên để phát triển kinh tế nông thôn, xâydựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà còn làm tăng thêm thu nhập cho đông đảo người dân sống ở nông thôn.Câu 10. nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm lịch sử của cách mạng tháng 8/1945 ?Mùa thu năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam đã diễn rathắng lợi đánh dấu một mốc lịch sử trong sự Người soạn: Tôn Văn Khánh – ĐH CNTT K3 - 13Tài liệu môn: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Namnghiệp dựng nước và giữ nước củadân tộc: Cách mạng tháng 8, năm 1945.1 . N g u y ê n n h â n t h ắ n g l ợ i Cách mạng tháng 8 nổ ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi: Kẻ thù trựctiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô vàcác lực lượng dân chủ trên thế giới đánh bại, quân Nhật ở ĐôngDương và tay sai tan rã. Đảng ta đãchớp thời cơ, phát động toàn dân nổi dậy khởi nghĩa giành thắng lợi nhanhchóng Cách mạng tháng 8 là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh gian khổ của toàndân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã được rèn luyện qua 3 cao trào cách mạngrộng lớn: Cao trào cách mạng 1930-
Xem thêm

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề