THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TỪ TRƯỚC ĐẾN NGÀY 01 4 2014

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TỪ TRƯỚC ĐẾN NGÀY 01 4 2014":

Quản lý đào tạo ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY

2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý đào tạo ở trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay, đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo ở trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1.Khách thể nghiên cứu Quản lý đào tạo ở trường đại học. 3.2.Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lí đào tạo ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. 4. Giả thuyết khoa học Công tác quản lý đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong những năm qua đã có sự đổi mới và đạt được những kết quả nhất định. Song vẫn chưa đáp ứng được với nhu cầu và yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Nếu áp dụng các biện pháp quản lý đào tạo tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo của trường Đại học Nội vụ Hà Nội, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng của xã hội hiện nay.
Xem thêm

126 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

quả hoạt động của Trường.- Xây dựng kịp thời các chương trình hoạt động, các kế hoạch công tác chocơ quan theo chủ trương và yêu cầu của Hiệu trưởng như kết quả cuộc họp giaoban hàng tuần hay lịch công tác của Ban Giám hiệu, việc tham mưu giúp Hiệutrưởng xây dựng các quy chế, quy định trong Trường như: quy chế văn thư - lưutrữ, quy chế văn hóa công sở,…- Chủ động đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo định kỳ việc thực hiệncác chương trình công tác năm. Hàng quý hay hàng năm văn phòng đã tổ chứctổng hợp và báo cáo tổng kết như báo cáo tổng kết công tác quý III, báo cáo sơkết 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, báo cáo tổng kết công tác năm.- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức chấphành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thựchiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.- Đạt hịêu quả trong việc truyền đạt các Văn bản quy phạm pháp luật, chỉđạo kịp thời của cơ quan cấp trên, đồng thời đảm bảo cung cấp thông tin kịp thờichính xác cho Ban Giám hiệu.- Công tác văn thư- lưu trữ được quan tâm thực hiện theo đúng quy địnhvà từng bước hiện đại hoá trong việc quản lý văn bản và lập hồ sơ.Phạm Thuỳ Linh21Lớp CĐ. QTVPK7CBáo cáo thực tập tốt nghiệpTrường Đại học Nội vụ Hà NộiVí dụ: Tham mưu cho Hiệu trưởng về: mở ngành mới, đổi mới
Xem thêm

81 Đọc thêm

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU: 1 1.Lý do chọn đề tài: 1 2. Lịch sử nghiên cứu: 2 3. Mục đích nghiên cứu: 3 4. Đối tượng nghiên cứu: 3 5. Phạm vi nghiên cứu: 4 6. Phương pháp nghiên cứu: 4 7. Ý nghĩa lý luận của đề tài: 4 8. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 4 PHẦN NỘI DUNG 5 CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA SINH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI: 5 1.1. Khái niệm giao thông, luật giao thông, luật giao thông đường bộ 5 1.2. Khái niệm về sinh viên 6 1.3:Phân loại giao thông đường bộ: 6 1.4: Chức năng của giao thông đường bộ: 8 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI. 9 2.1: Khái quát về Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội: 9 2.2: Thực trạng ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của sinh viên Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội: 10 2.3: Nguyên nhân: 12 2.3: Hậu quả của thiếu ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ: 13 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 15 3.1:Mức độ vi phạm của sinh viên 15 3.2: Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ: 17 KẾT LUẬN: 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 19 PHIẾU ĐIỀU TRA
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 2 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: 3 4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. Đóng góp của đề tài 4 8. Nguồn tài liệu tham khảo 5 9. Cấu trúc dự kiến của đề tài 5 PHẦN NỘI DUNG 7 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THÔNG TIN, THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN 7 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 7 1.1.1. Thông tin 7 1.1.2. Thu thập thông tin 9 1.1.3. Xử lý thông tin 11 1.2. Mối quan hệ giữa thu thập và xử lý thông tin. 12 1.3. Tầm quan trọng của thu thập và xử lý thông tin đối với học tập của sinh viên 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 15 2.1. Tổng quan về trường Đại học Nội vụ Hà Nội 15 2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Nội vụ Hà Nội 15 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của trường Đại học Nội vụ Hà Nội 17 2.2. Nhu cầu thu thập, xử lý thông tin phục vụ học tập của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội 19 2.2.1. Nhu cầu thu thập thông tin 19 2.2.2. Nhu cầu xử lý thông tin 23 2.3. Thực trạng thu thập, xử lý thông tin phục vụ học tập của sinh viên Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội 24 2.3.1. Thực trạng thu thập thông tin 24 2.3.1.1. Các nguồn thông tin được thu thập 24 2.3.1.2. Các phương pháp thu thập thông tin 29 2.3.2. Thực trạng xử lý thông tin 31 2.3.2.1. Phân loại thông tin 32 2.3.2.2. Phân tích thông tin 33 2.3.2.3 Tóm tắt thông tin 38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN PHỤC VỤ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 39 3.1. Nhận xét 39 3.1.1. Hiệu quả của các phương pháp thu thập, xử lý thông tin của sinh viên 39 3.1.2. Hạn chế của phương pháp thu thập, xử lý thông tin của sinh viên 41 3.2. Đề xuất một số phương pháp thu thập, xử lý thông tin phục vụ học tập của sinh viên trường Đại học Nội vụ Hà Nội 42 3.2.1. Một số phương pháp thu thập thông tin 42 3.2.1.2. Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu 45 3.2.1.3. Phương pháp làm việc nhóm 46 3.2.1.4. Phương pháp phỏng vấn, điều tra 49 3.2.2 Một số phương pháp xử lý thông tin 51 3.2.2.1. Phương pháp xử lý thông tin định lượng 52 3.2.2.2. Xử lý thông tin định tính 53 KẾT LUẬN 55
Xem thêm

70 Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng tại TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

MỤC LỤC A. LỜI NÓI ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 3 PHẦN I: KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 3 I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại Học Nội . 3 1. Quá trình hình thành và phát triển: 3 2. Chức nằng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 6 2.1. Chức năng: 6 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 6 2.3. Cơ cấu tổ chức của Trường 8 II. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 10 1. Tình hình tổ chức, quản lý, hoạt động công tác hành chính văn phòng của trường. 10 1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hành Chính Tổng Hợp Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội. 10 1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ: 10 1.1.2. Vai trò của văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho cơ quan. 11 1.1.3. Mô tả việc phân công nhiệm vụ của các vị trí công việc trong văn phòng. 12 1.1.4. Nhận xét về công tác hoạt động của văn phòng trong nhà trường 20 2. Khảo sát về công tác văn thư – lưu trữ của Trường. 22 2.1. Tìm hiểu, nhận xét, đánh giá về thực hiện công tác văn thư tại Trường. 22 2.2. Nhận xét về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý của cơ quan so với các quy định hiện hành. 24 2.3. Mô tả các bước trong quy trình soạn thảo văn bản quản lý của trường. So sánh với quy định hiện hành và nhận xét. 26 2.4. Nhận xét về quy trình quản lý và giải quyết văn bản 28 2.4.1. Trình tự quản lý văn bản đến 28 2.4.2. Trình tự quản lý văn bản đi 30 2.4.3. Quy trình lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: 32 2.5. Công tác lưu trữ. 32 3. Tìm hiểu về công tác tổ chức và sử dụng trang thiết bị văn phòng trong cơ quan. 35 3.1. Các thiết bị văn phòng và cơ sở vật chất của văn phòng. 36 3.1.1. Các đồ dùng văn phòng 37 3.2. Sơ đồ cách sắp xếp, bố trí các tang thiết bị trong văn phòng làm việc của văn phòng. Đề xuất mô hình văn phòng mới tối ưu. 38 3.2.1. Sơ đồ và cách sắp văn phòng làm việc của khoa Quản Trị Văn Phòng 38 3.2.2. Nhận xét. 39 3.3. Đề xuất ý kiến sắp xếp văn phòng Khoa hợp lý hơn. 40 Phần II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 42 I. Nhân xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành chính văn phòng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 42 1. Công tác Quản lý Nhân sự: 42 2. Công tác Văn phòng: 43 3. Công tác Văn thư – Lưu trữ: 44 3.1. Công tác văn thư: 44 3.2. Công tác lưu trữ: 45 II. Đề xuất những biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm 45 PHẦN III. PHỤ LỤC 48
Xem thêm

62 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI VÀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 3 1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trung tâm Ngoại Ngữ 3 1.1.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 3 1.1.2. Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 5 1.1.2.1. Vị trí, chức năng 5 1.1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 5 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Hành chính – Tổng hợp trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 5 1.1.3.1. Vị trí, chức năng 5 1.1.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 5 1.1.3.3. Cơ cấu tổ chức của phòng Hành chính Tổng hợp. 7 1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại Ngữ. 8 1.1.4.1. Vị trí, chức năng 8 1.1.4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn 8 1.1.4.3. Cơ cấu tổ chức 9 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 11 2.1. Thực trạng tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác văn thư của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 11 2.1.1. Tình hình tổ chức công tác văn phòng của Trung tâm Ngoại Ngữ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 11 2.1.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm 11 2.1.1.2. Tình hình việc bố trí phòng làm việc của Trung tâm Ngoại Ngữ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 12 2.1.1.3. Sơ đồ bố trí phòng làm việc của Trung tâm Ngoại Ngữ 12 2.1.1.4. Nhận xét, đánh giá ưu, nhược điểm trong việc tổ chức công tác văn phòng của Trung tâm Ngoại Ngữ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 12 2.1.2. Tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác văn thư của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13 2.1.2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức công tác văn thư của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 13 2.1.2.2. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 14 2.1.2.3. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 17 2.1.2.4. Nhận xét về việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan 20 2.1.2.5. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu 21 2.1.2.6. Trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác văn thư của cơ quan. 21 Chương 3. NHẬN XÉT CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 24 3.1. Nhận xét chung về công tác văn thư của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 24 3.1.1. Ưu điểm: 24 3.1.2. Nhược điểm 26 3.2. Một số đề xuất và khuyến nghị để khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm trong công tác văn thư của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 26 KẾT LUẬN 30 LỜI CẢM ƠN 31 PHỤ LỤC
Xem thêm

44 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN KHOA KINH TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA CÁ NHÂN SINH VIÊN TÓM LƯỢC VỀ BẢN THÂN Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Mai Phương Ngày sinh: 11031994 Nơi sinh: Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh Khoa: Kinh tế Lớp: Kinh tế chính trị K32 Thực tập tại trường: Đại học Nội vụ Hà Nội Thời gian thực tập: 22.02.2016 đến 15.04.2016   MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 3 PHẦN I: MỘT VÀI NÉT CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3 1. Tình hình thủ đô 3 1.1. Tình hình phát triển kinh tế 3 1.2. Tình hình chính trị, an ninh quốc phòng 5 1.3. Tình hình văn hóa xã hội 6 2. Quận Tây Hồ Hà Nội 7 2.1. Tình hình kinh tế xã hội: 7 2.2. Định hướng phát triển cho những năm tới: 9 PHẦN II: NHẬN THỨC CHUNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ 10 1. Khái quát chung về trường đại học Nội Vụ 10 1.1. Lịch sử hình thành 10 1.2. Công tác chuyên môn 12 1.2.1. Công tác đào tạo 12 1.2.2. Công tác Thanh tra, Khảo thí, bảo đảm chất lượng 13 1.2.3. Công tác quản lý học sinh, sinh viên 15 1.3. Công tác Quản lý khoa học 16 1.4. Công tác Hợp tác quốc tế 17 1.5. Công tác Tổ chức cán bộ và thực hiện quy chế dân chủ 18 1.5.1. Công tác Tổ chức cán bộ 18 1.5.2. Thực hiện quy chế dân chủ 19 1.6. Công tác Hành chính – Tổng hợp 20 1.7. Công tác Quản trị Thiết bị 21 1.8. Công tác Kế hoạch Tài chính 21 1.9. Công tác thư viện 22 1.10. Công tác Tạp chí, thông tin, truyền thông 23 1.11. Công tác đảng và đoàn thể 24 2. Khoa Khoa học chính trị 25 2.1. Giới thiệu Khoa Khoa học Chính trị: 25 2.2. Những thành tích nổi bật của Khoa Khoa học chính trị: 28 3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự khoa Khoa học Chính trị: 30 3.1. Lãnh đạo Khoa: 30 3.2. Các bộ môn trực thuộc Khoa 30 3.3. Các học phần Khoa đang giảng dạy: 30 3.4. Cơ cấu tổ chức và nhân sự khoa Khoa học Chính trị: 31 PHẦN III: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRONG TOÀN BỘ THỜI GIAN THỰC TẬP TẠI KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ 33 PHẦN IV: NHỮNG THU HOẠCH SÂU SẮC CỦA BẢN THÂN VÀ MỘT SỖ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC TẬP SƯ PHẠM 40 4.1. Nhận thức về khả năng đảm nhiệm vai trò một giảng viên sau này 40 4.2. Một số kiến nghị đề xuất đối với trường đại học Nội Vụ Hà Nội và Học viện Báo chí và Tuyên truyền 40 4.2.1. Đối với trường đại học Nội Vụ Hà Nội 40 4.2.2. Đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền 41 KẾT LUẬN 42
Xem thêm

53 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại Trường đại học nội vụ hà nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 3 I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 3 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: 3 1.1. Lịch sử thành lập Trường: 3 1.2.Các nhiệm vụ chính: 5 1.3. Các chuyên ngành đào tạo: 5 1.4. Các hình thức đào tạo: 6 1.5. Thành tích công tác và quy mô phát triển: 6 1.6. Cơ sở vật chất: 7 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: 7 2.1. Vị trí và chức năng: 7 2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 8 2.3. Cơ cấu tổ chức: 9 2.3.1. Ban giám hiệu gồm có: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng. 9 2.3.2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác. 10 2.3.3. Các Phòng chức năng: 10 2.3.4. Các Khoa: 10 2.3.5 .Các tổ chức khoa học – công nghệ và dịch vụ: 10 2.3.6. Cơ sở đào tạo trực thuộc: 10 2.3.7.Các tổ chức Đảng, Đoàn thể theo quy định. 11 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công tác sinh viên 11 1. Vị trí và chức năng: 11 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 11 2.1. Công tác chính trị tư tưởng: 11 2.2. Công tác quản lý sinh viên 12 2.3. Công tác quản lý ký túc xá: 13 2.4. Công tác quản lý cơ sở Đông Ngạc 13 2.5. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ có liên quan đến sinh viên theo phân cấp quản lý của Hiệu trưởng (trừ các xác nhận về kết quả học tập, đảng, đoàn 14 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Phòng Công tác sinh viên 14 4. Bản mô tả công việc của lãnh đạo và Viên chức Phòng CTSV 14 III. khảo sát tình hình tổ chức, quản lý, hoạt động của Phòng Công tác sinh viên 15 1. Khảo sát về tổ chức công tác văn phòng 15 1.1. Vai trò của bộ máy văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho cơ quan: 15 1.1.1. Đối với tham mưu, tổng hợp: 15 1.1.2. Đối với giúp việc và đảm bảo hậu cần trong Nhà trường: 15 1.2. Quy trình xây dựng công tác thường kỳ của Phòng Công tác sinh viên. 15 1.2.1. Chương trình công tác năm 15 1.2.2. Chương trình công tác quý 16 1.2.3. Chương trình công tác tháng 16 1.3. Công tác tổ chức Hội họp của Phòng Công tác sinh viên. 17 1.3.1. Khái quát chung về công tác tổ chức hội họp 17 1.3.2. Công tác lập kế hoạch tổ chức hội họp: 18 1.3.3. Công tác chuẩn bị tổ chức hội họp 19 1.4 Quy trình tổ chức chuyến đi công tác của lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên. 24 1.5. Nhận xét tình hình triển khai và thực hiện nghi thức nhà nước về văn hóa công sở của cơ quan: 25 2. Khảo sát về công tác Văn Thư 27 2.1.Mô hình công tác Văn Thư 27 2.2. Nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác Văn thư của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 27 2.2.1. Soạn thảo và ban hành văn bản 29 2.2.2. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: 38 2.2.3. Tổng số văn bản đi và đến trong một năm 46 3. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ Lưu trữ. 46 3.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ. 46 3.2. Công tác chỉnh lý tài liệu Lưu trữ. 48 3.3. Công tác bảo quản tài liệu Lưu trữ 48 3.4. Công tác tổ chức sử dụng tài liệu Lưu trữ 48 PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 49 1. Xây dựng bộ mẫu lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, kế hoạch công tác năm. 49 1.1 Mẫu kế hoạch công tác tuần. 50 1.2 Mẫu kế hoạch công tác năm: 51 2. Quy chế công tác Văn thư Lưu trữ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 52 3. Soạn thảo Quy chế văn hóa công sở của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 70 4. Quy trình tổ chức Hội nghị của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 86 5. Xây dựng mô hình văn phòng hiện đại của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 87 6. Đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ máy phòng Hành chính tổng hợp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Nhận xét những ưu điểm, nhược điểm của cơ cấu tổ chức, bộ máy của phòng Hành chính Tổng hợp. 91 6.1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của phòng Hành chính tổng hợp của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội: 91 6.2. Ưu và nhược điểm của cơ cấu tổ chức, bộ máy phòng Hành chính tổng hợp: 93 PHẦN II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 95 I. Nhận xét đánh giá chung về ưu nhược điểm trong công tác hành chính của Phòng Công tác sinh viên 95 1. Nhận xét 95 2. Một số kiến nghị đối với Phòng Công tác sinh viên 96 II. Đề xuất giải pháp để Phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm…….. .98 LỜI CẢM ƠN 98 PHỤ LỤC 99 Một số hình ảnh về Phòng Công tác Sinh viên 107
Xem thêm

114 Đọc thêm

Giáo trình tiếng việt thực hành dành cho hệ trung học

GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH DÀNH CHO HỆ TRUNG HỌC

Giáo trình này do nhóm tác giả là giảng viên khoa Hành chính học biên soạn, được sử dụng cho hệ cao đẳng tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội.. Giáo trình này do nhóm tác giả là giảng viên khoa Hành chính học biên soạn, được sử dụng cho hệ cao đẳng tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

161 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THƯ KÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THƯ KÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN

14Lớp: CĐ Thư ký văn phòng K7Báo cáo thực tập tốt nghiệpTrường Đại học Nội vụ Hà Nộitâm của mình bằng cách mời khách dùng nước...để họ thấy thoải mái hơn. Tìm hiểu mục đích đến công ty của khách....xem họ đến gặp ai? Côngviệc gì? Và trong trường hợp khách không chủ động cho biết lí do hoặc cố tìnhkhông nhắc đến mục đích viếng thăm, người lễ tân cần hết sức tế nhị, khôn ngoan,kiên nhẫn tìm hiểu điều đó. Nếu cần thiết, phải làm cho khách hiểu đây là nguyêntắc làm việc nhưng vừa tránh xúc phạm khách vừa thực hiện với sự kiên quyết vànụ cười trên môi. Đối với khách không có lịch hẹn, hoặc Trưởng phòng chưa có mặt ởphòng để có thể giải quyết công việc cho khách thì trước tiên, thư ký nên mờikhách ngồi đợi bằng cách đưa báo hay tài liệu có liên quan mà khách muốn quantâm trong thời gian thư ký liên hệ, xin ý kiến giải quyết của cấp trên, cá nhân cóchức năng giải quyết.2. Giải quyết công việc cho khách Sau khi đón khách và tìm hiểu qua mục đích, lí do đến thư ký nhanhchóng chủ động hướng dẫn thông qua các quy trình, thủ tục buộc phải áp dụngđể giải quyết công việc cho khách nhưng vẫn phải đảm bảo tạo ra môi trườnggiao tiếp thoải mái cho khách không nên quá căng thẳng, gò bó, hay tỏ ra bấthợp tác khi khách nhờ hướng dẫn công việc. Điều này gây mất thiện cảm màkhách dành cho mình cũng như công ty mình vậy. Thể hiện sự quan tâm, nhiệt tình hướng dẫn, chỉ dẫn một cách chi tiếtvề các quy trình, thủ tục giải quyết công việc và yêu cầu, đề nghị khách thựchiện đúng theo quy trình để công việc diễn ra một cách trình tự và khoa học. Luôn cố gắng thực hiện quy trình làm việc: tập trung làm việc dựa trênkhả năng của mình và không phân tán tư tưởng trong khi giải quyết công việc
Xem thêm

58 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA UBND PHƯỜNG NÔNG TIẾN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA UBND PHƯỜNG NÔNG TIẾN

thức mới, cập nhật và làm phong phú thêm được kho tàng lý luận. Sau khi hoànthành xong chương trình truyền đạt lý thuyết cơ bản cho sinh viên chuyên ngànhLưu trữ học, trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức đợt kiến tập kéo dàiSinh viên: Hà Thị Hà1Lớp: ĐH. Lưu trữ học 13BBáo cáo kiến tậpKhoa Văn thư - Lưu trữtrong 03 tuần cho sinh viên từ ngày 01/6/2016 đến ngày 17/6/2016. Đợt kiến tậpnày cũng đã giúp tôi nhận ra được những điểm yếu của mình trong các khâunghiệp vụ chuyên môn, sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các thaotác, Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ. Từ đây tôi có thể khắc phục được những lỗhổng về kiến thức chuyên môn mà chương trình lý thuyết không thể đáp ứng đủ.Có thể nói đợt kiến tập này giúp cho tôi cụ thể hóa và nắm chắc kiến thức củamình hơn.Báo cáo này chính là kết quả của quá trình khảo sát thực tế cùng sự kếthợp với lý luận chuyên môn mà tôi đã rút được tại cơ quan kiến tập.Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong Trường đạihọc Nội vụ Hà Nội, Khoa Văn thư – Lưu trữ đã giảng dạy, giúp đỡ và truyềnđạt tới tôi những kiến thức vững chắc về nghiệp vụ công tác của mình.Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, các cán bộ nhân viên tại UBNDphường Nông Tiến – Thành phố Tuyên Quang đã giúp đỡ tôi trong quá trìnhkiến tập và thực hiện tìm hiểu về đề tài “Công tác Văn thư – Lưu trữ tạiUBND phường Nông Tiến”. Mọi người đã rất nhiệt tình và thân thiện, tận tình
Xem thêm

52 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN THƯỜNG TÍN

Báo cáo thực tập tốt nghiệpTrường Đại học Nội vụ Hà NộiUỷ ban nhân dân huyện Thường Tín đã làm tốt công tác thu thâp, bổsung tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước ban hành ravà chỉ đạo của Chánh Văn Phòng Uỷ ban nhân dân chỉ đạo hướng dẫn.Theo quy định, hàng ngày cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ phảithư thập ngay bản gốc (bản lưu có chữ ký tươi của trưởng bộ phận phòng, banhay lãnh đạo cơ quan…) khi cán bộ của các phòng, ban khác đến xin dấu pháthành văn bản. Những bản gốc đó phải giữ cẩn thận và hàng tháng cán bộ Vănthư - Lưu trư lại đem ra sắp xếp, kiểm tra gọn gàng. Nếu thấy có thiếu thì phảiđến các phòng, ban thu thập đầy đủ. Cuối năm lập hồ sơ và giao nộp vào lưu trữcơ quan mình theo đúng quy định đã đề ra.Hai là :Xác định giá trị tài liệu lưu trữ.Xác định giá trị tài liệu lưu trữ là dựa trên những nguyên tắc, tiêu chuẩn,phương pháp của lưu trữ học để quy định thời hạn bảo quản cho từng loại tàiliệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân theogiá trị của chúng về các mặt chính trị, văn hóa, khoa học… Từ đó, lựa chọn đểthu thập, bổ sung những tài liệu đó vào Phông lưu trữ Quốc gia và loại ra nhữngtài liệu đã hết giá trị để tiêu hủy theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.Công tác xác định giá trị tài liệu của Uỷ ban nhân dân huyện Thường Tínvẫn chưa được làm tốt cho lắm. Do Uỷ ban nhân dân huyện Thường Tín chỉ cómột cán bộ phụ trách về công tác lưu trữ mà tài liệu trong cơ quan sản sinh rahằng năm lại nhiều nên số tài liệu được xác định chưa hoàn chỉnh và đầy đủ. Tạikho lưu trữ Uỷ ban nhân dân huyện Thường Tín khối, tài liệu có từ năm 1954trở về đây, nhưng tài liệu đã được xác định giá trị và thời hạn bảo quản thì chỉ cótừ năm 1954 đến năm 2009 còn tài liệu từ năm 2010 đến nay vẫn trong tìnhtrạng bó gói, chất đống. Uỷ ban nhân dân huyện Thường Tín cũng chưa lần nàothành lập Hội đồng xác định gái trị tài liệu mà chỉ làm theo sự chỉ đạo củaChánh Văn Phòng và dựa vào bảng thời hạn bảo quản tài liệu.Vì vậy, công tác xác định giá trị tài liệu được làm chưa thực sự tốt cho
Xem thêm

92 Đọc thêm

Introduction to Management Information Systems

INTRODUCTION TO MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Tài liệu tham khảo dùng cho học phần : hệ thống thông tin quản lý dành cho bậc đại học ngành Quản trị văn phòng tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội. (Tài liệu viết bằng tiếng Anh).Introduction 2. Role and Importance Of Management 3. Process of Management 4. Organisation Structure and Theory 5. Strategic Management of Business Exercises

193 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

Bồi dưỡng là quá trình cập nhật hóa kiến thức còn thiếu hoặc đã lạc hậu, bổtúc nghề nghiệp, đào tạo thêm hoặc củng cố các kỹ năng nghề nghiệp theo cácchuyên đề. Các hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội đểcủng cố và mở mang một cách có hệ thống những tri thức, kỹ năng chuyên môn,nghề nghiệp sẵn có để lao động có hiệu quả hơn.(Nghị định 18/2010/NĐ – CP củaChính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức)Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một quá trình nhằm trang bị chođội ngũ cán bộ, công chức những kiến thức, kỹ năng, hành vi cần thiết để thực hiệntốt nhất nhiệm vụ được giao. Tùy thuộc vào từng nhóm cán bộ, công chức ở trên đãnêu.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là công tác xuất phát từ đòi hỏi kháchquan của công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêucầu quản lý trong từng giai đoạn. Đào tạo, bồi dưỡng trang bị cập nhật kiến thứccho cán bộ, công chức, giúp họ theo kịp với tiến trình kinh tế, xã hội đảm bảo hiệuquả của hoạt động công vụ.Nhìn chung, trong điều kiện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nước tacòn hạn chế, thì đào tạo, bồi dưỡng là giải pháp hiệu quả, nó cũng góp phần hoànthiện cơ cấu cho chính quyền Nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đào tạo,SVTH: Lê Thị Linh18Lớp QTNL K1ABáo cáo kiến tậpTrường đại học Nội vụ Hà Nộibồi dưỡng để đảm bảo nhu cầu nhân sự cho tổ chức, để rèn luyện và nâng cao năng
Xem thêm

46 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

định vào thẻ ATM và nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn và các chếđộ chính sách khác (khen thưởng, phân nhà, đất, đi học tập ở nước ngoài) nhằmthu hút và tuyển dụng được những người có tài năng thực sự.*Quan điểm và các chương trình phúc lợi cơ bản:Khái niệm: Phúc lợi là phần thù lao dán tiếpđược trả dưới dạng các hỗ trợvề cuộc sống cho người lao động.Áp dụng : Sở Nội vụ luôn có các chương trình, chính sách nâng cao đờisống cho CBCC về cả vật chất và tinh thần như: Tăng tiền thưởng cho cácCBCC vào các dịp lễ, tết, các cá nhân tổ chức có thành tích xuất sắc; tổ chứcthăm quan, nghỉ mát cho CBCC, tạo cơ hôi giao lưu giữa các thành viên, cácphòng ban trong huyện.Sinh viên: Mai Ngọc Tuyền21Lớp: CĐ Quản trị Nhân lực K6DBáo cáo thực tập tốt nghiệpTrường Đại học Nội vụ Hà Nội*Công tác giải quyết các quan hệ lao động:Khái niệm: Quan hệ lao động là hoạt động lao động tập thể sản sinh ramối quan hệ xã hội giữa người với người. Các mối quan hệ đó liên quan tới lợiích của tập đoàn người này với tập đoàn người khác có địa vị khác nhau trongtoàn bộ quá trình sản xuất.Áp dụng thực tế: tỉnh đã đưa ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dụcthể thao cho CBCC trong một phòng ban hay CBCC giữa các phòng ban vớinhau. Nhằm gắn kết sự đoàn kết giữa các CBCC, tạo ra sự hòa đồng, vui vẻ giữacác CBCC.1.2 Cơ sở lí luận về thực trạng và giải pháp của công tác tuyển dụng
Xem thêm

53 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN TRIỆU SƠN

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN TRIỆU SƠN

17Lớp: Quản trị Văn phòng K1BBáo cáo kiến tậpTrường Đại học Nội vụ Hà NộiMở sổ theo dõi tài sản, thu chi, xuất nhập hàng hóa vật tư theo đúng quyđịnh của cơ quan tài chính; xây dựng các định mức sử dụng vật tư hàng hóa đảmbảo phù hợp với thực tế sử dụng, tránh để xảy ra lãng phí;Có kế hoạch kinh phí hàng tháng, quý, năm để mua sắm trang thiết bị, tàisản, vật tư hàng hóa phục vụ yêu cầu công tác cơ quan;Thực hiện chế độ thanh toán cho các đơn vị bên ngoài cơ quan và chocán bộ, công chức với tinh thần nhanh nhất, tích cực nhất nhưng phải đảm bảonguyên tắc, chế độ quy định hiện hành;Quản lý, theo dõi việc sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơbản thuộc Văn phòng.Quản lý đội xe và đảm bảo hoạt động tốt để phục vụ Lãnh đạo huyện vàVăn phòng;Xe phục vụ phải đúng theo quy định của Nhà nước, thực hiện tiết kiệmxăng dầu và giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn;Mở sổ theo dõi lý lịch của xe để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thaythế phụ tùng cho xe nhằm có điều kiện phục vụ công tác kịp thời, không bị áchtắc;Khi có công việc đột xuất của thường trực HĐND, UBND trực tiếp điềuhành xe đi công tác thì lái xe có trách nhiệm thông báo cho Chánh hoặc PhóChánh Văn phòng biết trước khi đi.• Bộ phận tổng hợp.Bộ phận tổng hợp có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chương trình côngtác của UBND huyện, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất; đề xuất, biên tập
Xem thêm

49 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN THƯ LƯU TRỮ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN THƯ LƯU TRỮ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

Báo cáo thực tậpTrường Đại học Nội vụ Hà Nội+ Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ky hiệu vàngày, tháng của văn bảnLà khâu nghiệp vụ bắt buộc trước khi ban hành văn bản. Kiểm tra xem cósai xót để báo cho người có trách nhiệm còn kịp thời giải quyết.+ Đóng dấu cơ quan và dấu mức dộ khẩn, mật(nếu có)Dấu được đóng khi đã có chữ ky của người có thẩm quyển. Dấu phảiđóng rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều, đúng màu mực quy định. Dấu đóng chùmlên 1/3 chữ ky về phía bên trái, không được đóng dấu khống chỉ.+ Đăng ky văn bản điTất cả các văn bản đi của cơ quan đều được đăng ky vào sổ đăng ky vănbản đi được in sẵn của cơ quan trước khi chuyên giao văn bản đến các đốitượng có liên quan, đăng ky đúng, đầy đủ, rõ ràng, các cột theo quy định của nhànước.+Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản điSau khi làm xong các thủ tục đăng ky văn bản đi thì phải chuyển phátngay văn bản đi, chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, phải đảm bảo đến nơi ghinhận trên phong bì .+ Lưu văn bản điKhi phát hành văn bản đi phải lưu giữ lại bản gốc để dễ dàng quản ly vàphục vụ cho việc tra tìm hồ sơ tài liệu mà các cán bộ lưu thông tin của văn bảntrên máy tính, theo số thứ tự, ngày tháng năm, nội dung, nơi nhận theo từngnhóm hồ sơ.* ( Xem phụ lục 03)• Quản ly văn bản đếnTất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bảnhành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản fax, văn bản được chuyển quamạng và văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tổ chức được goi chung là
Xem thêm

41 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI VIỆN HÓA HỌC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI VIỆN HÓA HỌC

Báo cáo thực tập tốt nghiệpTrường Đại học Nội vụ Hà Nộihỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ,sản xuất thử chitin/chitosan dùng làm màng băng, màng sinh học, thuốc kemchữa bỏng.- Đã nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ, sản xuất thử một số vậtliệu mới trên cơ sở các polyme, polyme nancomposit có tính chất đặc biệt, đượcsử dụng để chế tạo đệm chống va đập tàu biển, giày, guốc hàm tàu hỏa, xử lý ônhiễm dầu, giữ nước cho cây trồng, các sản phẩm trong công nghiệp in, điện vàtử.-Nghiên cứu các hiệu ứng, các chất tăng cường, điện cực biến tính, sensorđiện hóa cũng như các phép đo hiện đại có sử dụng máy vi tính, xây dựng cácphương pháp đo quang phân tử, đo quang nguyên tử, sắc kí và điện hóa hiện đạiđể xác định sự phân bố các nhóm chức, các dạng cấu trúc hóa học các chất vô cơvà hữu cơ trong các mẫu tự nhiên phúc tạp với độ chính xác và chọn lọc cao.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Hóa học- Nghiên cứu khoa học cơ bản có định hướng và có tầm quan trọng đối vớiViệt Nam trong các lĩnh vực: Hóa vô cơ, hóa lý, Hóa phân tích, Hóa lý thuyết,Điện hóa,hóa hữu cơ, Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hóa polyme, Hóasinh,Hóa môi trường và công nghẹ hóa học.- Nghiên cứu ứng dụng và triển khai các thành tựu của hóa học vào côngnghiệp, nông nghiệp và đời sông.- Đào tạo sau đại học- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ và hợp tác nghiên cứu khoa học,triển khai và đào tạo với các viện nghiên cứu, các trường đại họ, các cơ sở sảnxuất trong và ngoài ngoàiNhiệm vụ
Xem thêm

56 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỦA VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TÌM HIỂU CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỦA VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tình hình nghiên cứu trong nước: Công tác tổ chức hội nghị tại các cơ quan, tổ chức đã được rất nhiều tác giả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu được chia làm hai nguồn chính: một là các giáo trình, lý luận về công tác tổ chức hội nghị tại cơ quan, tổ chức; hai là các đề tài nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hội nghị tại một cơ quan, đơn vị cụ thể. Đầu tiên các sách, giáo trình nghiên cứu lý luận tổ chức hội nghị tại các cơ quan, tổ chức có một số giáo trình tiêu biểu như: Trần Hoàng – Nguyễn Hữu Thời, Giáo trình Nghiệp vụ thư ký, Hà Nội, 1989. Phạm Hưng, Lê Văn In, Nghiêm Kỳ Hồng, Văn phòng hiện đại và Nghiệp vụ hành chính Văn phòng, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1996. Hoàng Giang, Nghiệp vụ thư ký văn phòng, Nxb Văn hóa Thông tin, hà Nội, 2009. Nghiêm Kỳ Hồng, Lê Văn In, Phạm Hưng, Trần Mạnh Thành, Bùi Hữu Duy, Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại, Nxb Lao động, Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Giáo trình Nghiệp vụ thư ký văn phòng, Hà Nội, 2010. Trường Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội, Nghiệp vụ thư ký văn phòng, Hà Nội, 2009. Cùng với đó là các Công trình nghiên cứu, Báo cáo, Luận văn nghiên cứu về tổ chức hội nghị như: Đề tài: Tìm hiểu Quy trình tổ chức Hội nghị ở Tổng cục Thuế – Trần Thị Vân Anh – TKVPK2 – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đề tài: Tìm hiểu Quy trình tổ chức một loại hình Hội họp cụ thể ở các cơ quan, tổ chức – Nguyễn Thị Bích Hằng – Liên thông TKVPK2 – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đề tài: Tìm hiểu Quy trình tổ chức một số loại hình Hội họp tại phòng Thông tin khoa học Quân sự Trường Học viện Kỹ thuật Quân sự – Hoàng Thị Phương – TKVK3 – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đề tài: Tìm hiểu Quy trình tổ chức một loại hình Hội nghị ở UBND – HĐND huyện Như Thanh – Nguyễn Thị Thoa – TKVPK2 – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đề tài: Quy trình tổ chức Hội nghị trong cơ quan, tổ chức – Trần Thị Thanh Hoài – Liên thông TKVPK2 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Đề tài: Tìm hiểu công tác tổ chức Hội thảo tại Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội – Ngô Thi Lệ – TKVPK3 – Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. 3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tổ chức hội nghị, đề tài nhằm nghiên cứu thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác tổ chức hội nghị của Văn phòng Bộ Khoa học Công nghệ. Mục tiêu cụ thể: Làm rõ Cơ sở lý luận về công tác Hội nghị trong cơ quan, tổ chức; Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tổ chức Hội nghị của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện về công tác tổ chức Hội nghị của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Xem thêm

91 Đọc thêm

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI TRƯỚC YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI TRƯỚC YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu kiểm địnhchất lượng thư viện đại học ........................................................................................1113.2.1. Chú trọng nguồn và chất lượng nguồn tuyển dụng .........................1143.2.2. Tăng cường đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ..........................1153.2.3. Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện.........................................1173.2.4. Chú trọng cải thiện thu nhập cho cán bộ ..........................................1183.2.5. Nâng cao nhận thức nghề nghiệp cho cán bộ thư viện....................1183.3. Hoàn thiện và đổi mới tổ chức và hoạt động thư viện đảm bảo yêucầu kiểm định chất lượng giáo dục đại học .........................................................1203.3.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức thư viện ..................................................1203.3.2. Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin ............1213.3.3. Chú trọng phát triển nguồn lực thông tin .........................................1243.3.4. Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ hiện đại.............................................1283.3.5. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện hiện đại................................................................................................1283.3.6. Tăng cường đầu tư kinh phí đảm bảo hoạt động của thư viện........1303.3.7. Mở rộng liên kết, hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước....1303.3.8. Chú trọng đào tạo người dùng tin .....................................................131KẾT LUẬN........................................................................................................................132DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................1344DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu chỉ đạo1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐTngày 01/11/2007 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề