TAI LIÊU ĐỀ CUONG THI KHOA SU DIA LOP 5 HOC KI 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TAI LIÊU ĐỀ CUONG THI KHOA SU DIA LOP 5 HOC KI 2":

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP 5

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP 5

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP 5PHẦN I: TRẮC NGHIỆMCâu 1 (1 điểm): Phụ nữ có thai cần nên tránh sử dụng chất nào dưới đây?A. Chất đạmB. Chất kích thíchC. Chất béoD. Vi-ta-min và muối khoángCâu 2 (1 điểm): Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là:A. Thụ thaiB. Sự thụ tinhC. Hợp tửD. Bào thaiCâu 3 (1 điểm): Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu vào khoảng thời gian nào?A. Từ 10 đến 15 tuổi.B. Từ 15 đến 19 tuổi.C. Từ 13 đến 17 tuổi.D. Từ 10 đến 19 tuổi.Câu 4 (1 điểm): Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết:A. Do vi rútB. Do một loại kí sinh trùngC. Muỗi A - nô - phen.D. Muỗi vằnCâu 5 (1 điểm): Cao su tự nhiên có nguồn gốc từ:A. Than đá - dầu mỏB. Nhựa cây cao suC. Nhà máy sản xuất cao suD. Tất cả các ý trênCâu 6 (1 điểm): Điền các từ: ăn chín, rửa tay sạch, tiêu hóa, uống sôi vào chỗ chấmsao cho phù hợp.Bệnh viêm gan A lây qua đường ............... Muốn phòng bệnh cần: " ............"," ...............",............trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG KHOA học lớp 5 kì II

ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC LỚP 5 KÌ II

Câu14: Chúng ta cần làm gì để tránh lãng phí điện? Để tránh lãng phí điện, chúng ta cần chú ý: Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt đèn, quạt, tivi... Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là ( ủi) quần áo ( vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện) Câu 15 : Môi trường bao gồm những thành phần nào ? Nhà ở , trường học , làng mạc thành phố , công trường , nhà máy . . Đất đá , không khí , nước , nhiệt độ , ánh sang . . Thực vật ,động vật , con người . Câu 16: Môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống con người? Cung cấp thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở,… Cung cấp các tài nguyên thiên nhiên để con người sử dụng trong đời sống sản xuất. Là nơi tiếp nhận các chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người. Câu 17 : Tài nguyên thiên nhiên là gì ? Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên.Con người khai thác và sử dụng chúng cho lợi ích của bản than và cộng đồng . Câu 18 : Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì ? Không có màu sắc đẹp , cánh hoa , đài hoa thường nhỏ hoặc không có Câu : Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có đặc điểm gì ? Thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm ,mật ngọt …. Hấp dẫn côn trùng . Câu 19 : Nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá : Do đốt rừng làm nương rẫy , lấy củi , đốt than , lấy gỗ làm nhà , đóng đồ dung , phá rừng để lấy đất làm nhà , làm đường ,…. Câu 20: Chúng ta nên sử dụng tài nguyên trên Trái Đất như thế nào ? Vì sao ? Chúng ta phải sử dụng tài nguyên có kế hoạch, đúng mục đích, khai thác hợp lí và tiết kiệm. Vì tài nguyên có hạn nên không khai thác đúng thì sẽ bị cạn kiệt. Câu 21: Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ môi trường ? Đáp án: Bảo vệ môi trường là không phải việc riêng của một quốc gia nào, một tổ chức nào. Đó là nhiệm vụ chung của mọi người trên thế giới. Mỗi chúng ta, tuỳ lứa tuổi, công việc và nơi sống đều có thể góp phần bảo vệ môi trường.
Xem thêm

5 Đọc thêm

cau hoi on tap dia 8 hoc ki 2

CAU HOI ON TAP DIA 8 HOC KI 2

Hay lắm đấy, mọi người vào xem đi. Đề cương ôn tập địa lí 8 học kì 2 ,..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Đọc thêm

TAI LIEU DANH CHO HOC SINH LOP 5 5TH GRADE 2011

TAI LIEU DANH CHO HOC SINH LOP 5 5TH GRADE 2011

de thitai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011 tai lieu danh cho hoc sinh lop 5 5th grade 2011
Xem thêm

6 Đọc thêm

KẾT QUẢ THI TẬP SỰ HNCC LẦN 2

KẾT QUẢ THI TẬP SỰ HNCC LẦN 2

BO Tif PHAF'HOI BONG KIEM TRA KET QUATAP Sir HANH NGHE CONGCHUNG LAN THe HAICONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAMD(ic 14p — Tty do —14#nh phiics62.5?pTP-HDKTV/v thong bao kjt qua dm kST kiem tra k6tqua tap su HNCC lan thu haiHa NOi, ngay I thong 7 nom 2017KinhTu phap cac tinh, thanh ph8 trt.rc thu9c Trung uongco thi sinh tong Danh sash tham du. kiem tra.Thgc hien K6' hoach to chuc kiem tra ket qua tap su hanh nghe cong chunglan thir hai ban hanh kern theo Quyet dinh s8 566/QD-HDKT ngay 20/4/2017, kSTkiem tra da dugc to chirc to ngay 19 den ngdy 21/5/2017 tai thanh pha Ha N9i.Can cir ket qua chAm di&ri kiem tra, H9i ding kiem tra ket qua tap su hanhnghe cong chirngthir hai thong bao cho cac So. Tu phap ve diem va ket quakiem tra ket qua Op su hanh nghe cong chung tan thir hai (co Danh scichkern theo Cong van nay).So Tu phap có trach nhiem thong bao dAy du, kip thei diem va ket qua cilakS7 kiem tra cho cac thi sinh trong Danh sach tham du kiem tra cua dia phuongminh. Trong truing hgp thi sinh khong ding y vari ket qua kiem tra cua minh cóquyen de nghi phac tra d6i vai bai hem tra viet theo quy dinh tai khoan 1 Dieu
Xem thêm

28 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN KHOA HỌC LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ÂN ĐỨC NĂM 2015 - 2016

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN KHOA HỌC LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ÂN ĐỨC NĂM 2015 - 2016

Trường: Tiểu học Số 2 Ân ĐứcHọ và tên.......................................Lớp: ..............................................ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ 1MÔN: KHOA HỌC LỚP 5Thời gian: 40 phútA/ TRẮC NGHIỆM : Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất:1. Phát biểu nào sau đây về bệnh sốt rét là không đúng?A. Sốt rét là bệnh truyền nhiễm.B. Sốt rét là bệnh hiện không có thuốc chữa.C. Cần giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh để phòng bệnh này.D. Bệnh này do kí sinh trùng gây ra.2. Phát biểu nào sau đây về bệnh sốt xuất huyết là không đúng?A. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm.B. Hiện chưa có thuốc đặc trị để chữa bệnh này.C. Cần giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh để phòng bệnh này.D. Bệnh này không nguy hiểm với trẻ em.3. Phát biểu nào sau đây về bệnh viêm não là không đúng?A. Bệnh viêm não là bệnh không truyền nhiễm.B. Hiện chưa có thuốc đặc trị để chữa bệnh này.C. Bệnh viêm não là bệnh rất nguy hiểm đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em.D. Cần giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh để phòng bệnh này.4. Để cung cấp vi ta min cho cơ thể, trong 3 cách dưới đây :1. Uống vi ta min.2. Tiêm vi ta min.3. Ăn thức ăn chứa nhiều vi ta min.Thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp là :A. 1, 2, 3B. 2, 1, 3
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn khoa học năm 2015

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 MÔN KHOA HỌC NĂM 2015

Đề thi học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm 2015 I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) *Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : Câu 1. Sự biến đổi hóa học là gì?               a. Sự chuyển thể của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.                       b.Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.   Câu 2. Cơ quan sinh sản  của thực vật có hoa là ?        a. Củ.                                 b. Quả               c. Hoa  . Câu 3. Sự thụ phấn là:   a. Hiện tượng đầu nhụy nhận được các hạt phấn của nhị. b. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn.           c. Hiện tượng hợp tử phát triển thành phôi. Câu 4. Con vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa ?            a.   Voi                                    b.   Chó                                              c.    Lợn   Câu 5. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là:             a. Mặt trời.                                        b. Mặt trăng                   c. Gió                                    Câu 6. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch ?            a.  Năng lượng mặt trời .                                       b.  Năng lượng nước chảy .                   c.  Năng lượng từ than đá, xăng dầu … Câu 7. Hậu quả của việc phá rừng là:            a. Khí hậu bị thay đổi. Đất đai bạc màu.            b. Động, thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tiêu diệt.            c. Cả 2 ý trên  Câu 8. Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây?            a. Tài nguyên trên Trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.                                      b. Tài nguyên trên Trái đất là có hạn nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.                               c. Tài nguyên thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác . II.  PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm) Câu 1 (3 điểm) Theo em, môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ? Câu 2  ( 3 điểm)  Nêu các nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá ? Em cần làm gì để bảo vệ rừng ? Đáp án đề thi học kì 2 môn khoa học lớp 5 năm 2015  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm ) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm Câu 1 -  ý    b Câu 2 -  ý    c Câu 3 -  ý    a  Câu 4 -  ý    c Câu 5 -  ý    a Câu 6 -  ý    c Câu 7 -  ý    c   Câu 8 -  ý    b II.PHẦN TỰ LUẬN:  ( 6 điểm ) Câu 1 (3 điểm) Theo em, môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống con người ? Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người là:           - Môi trường tự nhiên cung cấp cho con người:           + Thức ăn, nước uống, khí thở, nơi vui chơi giải trí, …           + Các tài nguyên thiên nhiên dùng trong sản xuất và đời sống.           - Môi trường còn là nơi tiếp nhận những chất thải trong sinh hoạt, trong quá trình sản xuất và trong các hoạt động khác của con người .  Câu 2  (3 điểm) Các nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá : - Có nhiều nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá như : Đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng để lấy đất làm nhà, lấy gỗ, lấy củi, đốt than... - Em cần tuyên truyền cho mọi người có ý thức bảo vệ rừng. Cần phải lên án mọi hành vi phá hoại rừng. Tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 5 của các trường THPT trên cả nước năm 2015 tại đây:   Nguồn dethi.violet  
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN KHOA HỌC LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG 2, HÀ NỘI NĂM 2015 - 2016

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN KHOA HỌC LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG 2, HÀ NỘI NĂM 2015 - 2016

b. Giặt giũ và chăm sóc con cái.c. Làm bếp, thêu may giỏi.d. Tất cả các ý trên.Câu 3: Cách phòng bệnh sốt rét?a. Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh.b. Diệt muỗi, diệt bọ gậy.c. Tránh để muỗi đốt.d. Tất cả các ý trên.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíCâu 4: Thuỷ tinh có những tính chất gì?a. Trong suốt, không gỉ, cứng, dễ vỡ.b. Không cháy, không hút ẩm.c. Không bị a-xít ăn mòn.d. Tất cả các ý trên.Câu 5: Bệnh nào dưới đây được xã hội coi là đại dịch (chưa có thuốc điều trịthành công)a. Sốt xuất huyết.b. Viêm gan A.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tổng hợp văn mẫu lớp 11, Văn mẫu THPT

TỔNG HỢP VĂN MẪU LỚP 11, VĂN MẪU THPT

Tổng hợp văn mẫu lớp 11, Văn mẫu THPT,nhung bai van hay lop 11 hoc ki 2,bai van mau lop 11 hoc ki 2,phan tich kho tho dau bai voi vang,cac bai van phan tich lop 11 ki2,van 11,nhung bai van hay lop 11 ve nghi luan van hoc,bài văn cảm nhận thiên nhiên và cái tôi trữ tình của xuân diệu trong 11 câu thơ đầu bài thơ vội vàng,nhan đề bài thơ tràng giang (18) phân tích nhan đề tràng giang (13) nhan đe trang giang (12) ý nghĩa nhan đề bài thơ trang giang (11) giải thích nhan đề tràng giang (10) phan tich loi de tu trong bai trang giang (8) nhung bai van hay lop 11 hk2 (3) phan tich kho tho dau tac pham vội vàng (3) đời thừa (47) đời thừa nam cao (35) phân tích đời thừa (17) doi thua cua nam cao (15) doi thua nam cao (12) Doi thừa (12) những bài văn hay 11 (11) phan tích khổ đầu bài thơ vội vàng (3)
Xem thêm

51 Đọc thêm

04DEC DANH SACH HOC BONG K65 HK I 2014 2015

04DEC DANH SACH HOC BONG K65 HK I 2014 2015

thong van tai ban hanh theo Quyet dinh s6 1702/QD-BGTVT ngay 09/5/2014 dmBO twang BO giao thong van tai;Can cir Quy& dinh se) 3367/QD-DHCNGTVT ngay 09/9/2014 dm Hieutrutmg Trutmg Dai hoc Cong nghe Giao thong van tai ye viec ban hanh "Quy dinhtieu chuan va mirc xet, cap hoc b6ng khuyen khich hoc tap" doi vi HSSV TwomgDai hoc Cong nghe GTVT;Can cir vao ban teng hop ket qua hoc tap va phAn du ren luyen hoc kST I namhoc 2014 - 2015 cüa sinh vien khoa Cong trinh;Xet d nghi cüa Trtrong phong Cong tac hoc sinh - sinhQUYET DINH:Dieu 1. Phe duyet cap hoc bong KKHT hoc kY I nam hoc 2014 - 2015 cho 53sinh vien khOa . 65, Nganh ding nghe ky thuat giao thong va nganh Cong nghe kythuat Cong trinh )(Ay dkrng thuec khoa Cong trinh dang theo hoc tai Ca sa dao taoHa N6i (co danh scich kern theo).Dieu 2. Phong Tai chinh Ke toan phi hop voi phong Cong tac h9c sinh sinhvier' va khoa de chi tra hoc bong cho hoc sinh, sinh vien theo dung quy dinh hienhanh.Dieu 3: Giam dc cac Co sa dao tao, Tnrang cac phong chirc nang, Trua(ngcac khoa, To be m6n, Gido vien chd nhiem, lop va cac sinh vien co ten trong danhsach can dr Quyet dinh thi hanh./.ItU TRIMINGNdi nhOn:tU TRIXONG- NInr Dreu 3;TfEth1- HiC'u twang (de b/c);- Ltru VT, CTHSSV.uyen Hoang Long
Xem thêm

11 Đọc thêm

Kế hoạch chủ để lớp 4, 5 tuổi

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ LỚP 4, 5 TUỔI

ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi ke hoach chu de lop 4 5 tuoi

52 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Khoa học năm 2014 - TH Long Mai 1

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 5 MÔN KHOA HỌC NĂM 2014 - TH LONG MAI 1

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN KHOA HỌC LỚP 5 - TH LONG MAI 1 Phần I.   Đánh dấu( X )vào ô  trước câu trả lời đúng nhất: 1. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là nguồn năng lượng sạch? a)  Năng lượng mặt trời                     b)  Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt c)  Năng lượng gió                            2. Yếu tố làm ô nhiễm nước là: a)  Không khí                        b)  Ánh sáng mặt trời.                       c)  Chất thải 3. Đặc điểm quang trọng nhất của nước sạch là? a)  Dễ uống.              b)  Không mùi, không vị. c)  Phòng tránh bệnh tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt. 4. Để đề phòng dòng điện quá mạnh có thể gây cháy đường dây và cháy nhà, người ta lắp thêm vào mạch điện cái gì? a)  Một cầu chì.         b)  Một cái quạt.       c)  Một bóng đèn điện. 5. Trứng đã được thụ tinh gọi là gì? a)  Bào thai.  b)  Hợp tử.                c)  Phôi. 6. Trứng ếch nở ra con gì? a)  Nòng nọc.            b)  Ếch con.              c)  Cá con màu đen   7. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là: a)  Gió.                                 b)  Mặt trăng.                        c)  Mặt trời. Phần II: 1. Tại sao lũ lụt hay xãy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy? 2. Con người sử dụng năng lượng Mặt Trời như thế nào? ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN KHOA HỌC LỚP 5 - TH LONG MAI 1  Phần I. * Mỗi câu đúng cho 1 điểm : 7 câu x 1 đ = 7 điểm 1. B      2. C      3. C      4. A     5. B      6. A     7. C Phần II: 1/ (1,5 điểm) * Khi rừng đầu nguồn bị phá hủy sẽ không còn cây cối giữ nước, nước thoát nhanh giây ra lũ lụt. 2/ (1,5 điểm) * Con người sử dụng năng lượng Mặt Trời trong chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, đun nấu, chạy máy móc. Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo môn Tiếng Việt học kì 2 lớp 5, các em thường xuyên theo dõi. Xem thêm:                                    Theo GV Nguyễn Thị Thu Nguyệt - TH Long Mai 1 -
Xem thêm

2 Đọc thêm