ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHUYÊN MÔN HÓA CÔNG VIỆC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHUYÊN MÔN HÓA CÔNG VIỆC":

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN TIÊN LỮ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN TIÊN LỮ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3 PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 4 I . Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của UBND huyện Tiên Lữ 4 1 . Vài nét về UBND huyện Tiên Lữ 4 2 . Chức năng nhiệm vụ quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của UBND huyện Tiên Lữ. 5 2.1. Chức năng của UBND huyện Tiên Lữ. 5 2.2. Nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tiên Lữ. 5 2.3. Cơ cấu, tổ chức của UBND huyện Tiên Lữ 6 II. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND huyện Tiên Lữ. 6 1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ. 6 1.1. Chức năng của Văn phòng HĐNDUBND huyện. 6 1.2. Nhiệm vụ của Văn phòng HĐNDUBND huyện. 7 2 . Cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND 8 3 . Bản mô tả công việc của lãnh đạo văn phòng 8 3.1 .Bản mô tả công việc 8 3.2. Bản phân công công việc của lãnh đạo và nhân viên 10 III .Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng của UBND huyện Tiên Lữ. 10 1.Khảo sát về tổ chức công tác văn phòng 10 1.1 Đánh giá vai trò của văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho cơ quan. Lấy ví dụ những tình huống cụ thể. 10 1.2. Sơ đồ hóa nội dung quy trình xây dựng chương trình công tác thường kỳ của cơ quan 11 1.3.Sơ đồ hóa công tác tổ chức 01 hội nghị của UBND huyện Tiên Lữ 12 1.4.Sơ đồ hóa quy trình tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo cơ quan 12 1.5 Nhận xét, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện văn hóa công sở của UBND huyện Tiên Lữ. 12 2.Khảo sát công tác văn thư 13 2.1.Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư văn thư của UBND huyện Tiên Lữ . 13 2.2. Nhận xét, đánh giá trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác văn thư của UBND huyện Tiên Lữ. 14 3.Khảo sát tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ 15 PHẦN II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN 16 1. Xây dựng mẫu lịch công tác tuần, kế hoạch công tác năm. 16 2.Soạn thảo “quy chế công tác văn thư lưu trữ” của UBND huyện Tiên Lữ 20 3.Soạn thảo “ Quy chế văn hóa công sở” của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ 39 4. Quy trình tổ chức hội nghị của UBND huyện Tiên Lữ 44 5 .Xây dựng mô hình văn phòng hiện đại cho cơ quan.Nhận xét ưu điểm, nhược điểm. 44 6 .Đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ máy văn phòng hoặc phòng Hành chính của cơ quan.Nhận xét về ưu và nhược điểm của cơ cấu tổ chức, bộ máy của văn phòng hoặc phòng Hành chính. 47 Phần III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 49 I .Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành chính văn phòng của cơ quan. 49 II. Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm. 52 KẾT LUẬN 54 PHẦN PHỤ LỤC
Xem thêm

83 Đọc thêm

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Khoa Văn thư – Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI KHOA VĂN THƯ – LƯU TRỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN NỘI DUNG 2 NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌCTRONG 40 NĂM QUA 2 I. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 2 I .CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN THƯ LƯU TRỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 14 1. Vị trí chức năng: 14 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 14 3. Cơ cấu tổ chức: 15 NGHÀNH VĂN THƯ LƯU TRỮ ĐỒNG HÀNH CÙNG 40 NĂM LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG 17 1. Sự trưởng thành của các đơn vị chuyên môn và các thành tích đạt được 17 2.Các ngành nghề do khoa quản lý 17 3. Sự phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên của khoa 18 4. Tăng cường xây dựng, thực hiện chương trình giảng dạy…….. 18 5.Nguồn nhân lực Văn thư Lưu trữ đã phát triển nhanh chóng, nhiều người sau tốt nghiệp đã phát huy tốt hiệu quả làm việc. 19 6. Gấp rút chuẩn bị cho việc đào tạo Đại học và sau Đại học 19 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA VĂN THƯ LƯU TRỮ 20 1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Văn thư lưu trữ 20 2. Vị trí và chức năng 22 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 22 4. Ngành đào tạo 23 II. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÍ, HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN 24 1. Tổ chức và hoạt động trong văn phòng 24 1.1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng 24 1.2. Khảo sát việc bố trí phòng làm việc của văn phòng; nhận xét ưu, nhược điểm, đề xuất phương án tối ưu 25 1.3. Mô tả các bước trong quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường kỳ của cơ quan nói chung 26 1.4. Mô tả những nhiệm vụ của nhà quản trị văn phòng trong việc tổ chức hội nghị của cơ quan 26 1.5. Sơ đồ hóa nội dung quy trình ngiệp vụ tổ chức chuyến đi công tác cho thủ trưởng 28 1.6. Lấy ví dụ những tình huống cụ thể về cung cấp thông tin của văn phòng cho lãnh đạo cơ quan 28 1.7. Tìm hiểu các biện pháp hiện đại hóa văn phòng của cơ quan 28 2. Khảo sát về công tác văn thư 29 2.2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan 29 2.2. Soạn thảo và ban hành văn bản 30 2.2.1 Hệ thống hóa các văn bản của cơ quan quy định về soạn thảo và ban hành văn bản 30 2.2. Tìm hiểu quy trình soạn thảo văn bản và ban hành văn bản của cơ quan 34 2.3 Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của cơ quan thực tập 38 2.3.1. Mô tả các bước trong quy trình quản lý và giải quyết văn bản đi của cơ quan, nhận xét ưu, nhược điểm 38 2.3.3. Nhận xét về việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan 46 2.4. Tổ chức sử lý và sử dụng con dấu của cơ quan 46 3 Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và đánh gía ưu nhược điểm về các nội dung 47 PHẦN II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÍ CỦA CƠ QUAN 50 1. Mẫu hóa một số văn bản hành chính của cơ quan: 50 2. Thống kê tử Sổ đăng ký công văn đi của cơ quan các tên loại văn vản quản lí được ban hành trong 5 năm trở lại đây: 50 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 51 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành chính văn phòng của cơ quan 51 II. Đề xuất những biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm. 52 LỜI CẢM ƠN 54 PHẦN PHỤ LỤC 55
Xem thêm

58 Đọc thêm

27 CÂU ÔN TẬP LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC

27 CÂU ÔN TẬP LÝ LUẬN DẠY HỌC ĐẠI HỌC

Câu 1 (4 điểm): AnhChị hãy phân tích những nét khái quát giáo dục đại học Việt Nam về trình độ, cơ sở đào tạo; mô hình giáo dục đại học, loại hình trường đại học; mục tiêu, chức năng và cơ cấu tổ chức trường cao đẳngđại học.Câu 2 (4 điểm): AnhChị hãy phân tích khái niệm, phương thức đào tạo, chương trình đào tạo và quy trình đào tạo ở trường cao đẳngđại học để định hướng đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học.Câu 3 (4 điểm): AnhChị hãy trình bày khái quát quá trình dạy học đại học; phân tích các quy luật cơ bản, mục tiêu, lôgic và động lực của quá trình dạy học đại học.Câu 4 (4 điểm): Trong quá trình dạy học, để đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo đại học, giảng viên và sinh viên cần tuân thủ những nguyên tắc nào? Cho ví dụ chứng minh.Câu 5 (4 điểm): AnhChị hãy phân tích những chuẩn kiến thức, kĩ năng của thế kỉ XXI, mục tiêu giáo dục theo quan điểm của UNESCO, khả năng lĩnh hội kiến thức và phát triển năng lực của sinh viên qua tháp học (learning pyramid).Câu 6 (5 điểm):1. AnhChị hãy phân tích, so sánh, chỉ ra mối tương quan giữa khái niệm quan điểm, phương pháp và kĩ thuật dạy học.2. Hãy trình bày 3 kĩ thuật dạy học mà AnhChị tâm đắc nhất. Vận dụng 3 kĩ thuật dạy học này vào nội dung của học phần mà AnhChị đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học.Câu 7 (4 điểm): Phương pháp dạy học đại học là gì? Có bao nhiêu cách phân loại phương pháp dạy học đại học? Có bao nhiêu nhóm phương pháp dạy học đang được chấp nhận và sử dụng ở các trường cao đẳng, đại học Việt Nam? Mỗi nhóm có những phương pháp dạy học nào?Câu 8 (4 điểm): Nhóm phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ là gì? Có ưu và nhược điểm nào? Những phương pháp dạy học cụ thể nào trong nhóm này?Câu 9 (5 điểm):1. Phương pháp diễn giảng (diễn giải thuyết giảng) là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp diễn giảng đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.3. AnhChị hãy chọn một nội dung đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học và xây dựng kịch bản sử dụng phương pháp dạy học này.Câu 10 (5 điểm):1. Phương pháp vấn đáp (hỏi đáp) là gì? AnhChị hãy phân tích mục đích, ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp vấn đáp đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này. 3. Có bao nhiêu dạng câu hỏi vấn đáp? Những yêu cầu nào cần tuân thủ khi xây dựng một câu hỏi vấn đáp? 4. Để sử dụng phương pháp vấn đáp có hiệu quả thì cần lưu ý những vấn đề gì?Câu 11 (5 điểm):1.Phương pháp thảo luận nhóm là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu, nhược điểm và quy trình thực hiện phương pháp dạy học này. 2.Để sử dụng phương pháp thảo luận nhóm đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này. 3.AnhChị hãy chọn một nội dung đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học và đặt ra những vấn đề, bài tập nhận thức, tình huống để tổ chức cho sinh viên cùng nhau thảo luận trong nhóm tìm lời giải đáp. Câu 12 (5 điểm):1. Phương pháp sử dụng tài liệu và internet là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Thực trạng tự đọc tài liệu và sử dụng internet của sinh viên hiện nay như thế nào? Làm thế nào để sinh viên yêu thích, biết cách đọc tài liệu và tra cứu internet?3. AnhChị hãy chọn một nội dungmột bàimột chương thuộc chuyên môn giảng dạy, hướng dẫn cho sinh viên tự đọc tài liệu và tra cứu internet để chiếm lĩnh kiến thức mới.Câu 13 (5 điểm):1. Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Những loại tình huống có vấn đề nào mà giảng viên cần khai thác sử dụng? Biện pháp nào của giảng viên để sinh viên giải quyết được những tình huống có vấn đề?3. AnhChị hãy chọn một nội dung đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học và tạo ra tình huống có vấn đề và mâu thuẫn, đưa sinh viên vào trạng thái tâm lí phải tìm tòi khám phá.Câu 14 (4 điểm): Nhóm phương pháp dạy học trực quan là gì? Có ưu và nhược điểm nào? Những phương pháp dạy học cụ thể nào trong nhóm này?Câu 15 (5 điểm):1. Phương pháp minh họa là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp minh họa đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.3. AnhChị hãy chọn một nội dung đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học và trình bày ý tưởng sử dụng phương pháp minh họa giúp sinh viên hiểu rõ những vấn đề phức tạp, trừu tượng trong bài học.Câu 16 (5 điểm):1. Phương pháp trình diễn thí nghiệm là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp trình diễn thí nghiệm đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.Câu 17 (5 điểm):1. Phương pháp quan sát thực tế là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp quan sát thực tế đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.Câu 18 (5 điểm):1. Phương pháp dạy học sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để phương pháp dạy học sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.3. AnhChị hãy chọn một nội dung đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học và trình bày ý tưởng thiết kế một bài giảng điện tử sử dụng phương tiện kĩ thuật hiện đại để hình thành kiến thức mới cho sinh viên.Câu 19 (4 điểm): Nhóm phương pháp dạy học thực hành, thí nghiệm là gì? Có ưu và nhược điểm nào? Những phương pháp dạy học cụ thể nào trong nhóm này?Câu 20 (5 điểm):1. Phương pháp làm bài tập là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp làm bài tập đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.3. AnhChị hãy chọn một nội dung đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học và soạn hệ thống bài tập giao cho sinh viên làm để hiểu và vận dụng được lí thuyết.Câu 21 (5 điểm):1. Phương pháp hướng dẫn làm thí nghiệm khoa học là gì? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp hướng dẫn làm thí nghiệm khoa học đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.3. AnhChị hãy chọn một bài thực hành, thí nghiệm đang hoặc sẽ dạy ở trường cao đẳngđại học và xây dựng toàn bộ kế hoạch hướng dẫn sinh viên làm thực hành, thí nghiệm khoa học.Câu 22 (5 điểm):1. Phương pháp thực hành tạo sản phẩm là gì? Thực hành tạo ra những loại sản phẩm nào? AnhChị hãy phân tích những ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Để sử dụng phương pháp thực hành tạo sản phẩm đạt hiệu quả cao, AnhChị hãy đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học nàyCâu 23 (5 điểm):1. Phương pháp trò chơi là gì? Có những loại trò chơi nào được sử dụng trong dạy học đại học? AnhChị hãy phân tích những ưu, nhược điểm và đề xuất các biện pháp khắc phục nhược điểm của phương pháp dạy học này.2. Anh (Chị) hãy chọn một nội dung dạy học thuộc chuyên môn của mình, xây dựng ý tưởng và thiết kế một trò chơi nhằm đạt các mục tiêu về kiến thức, kĩ năng và thái độ của bài học.Câu 24 (4 điểm):Nhóm phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên là gì? Có ưu và nhược điểm nào? Những phương pháp dạy học cụ thể nào trong nhóm này?Câu 25 (4 điểm):1. Tại sao nói: “Không có phương pháp và kĩ thuật dạy học nào là vạn năng”? AnhChị hãy cho ví dụ để chứng minh điều đó.2. Việc lựa chọn, sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học phụ thuộc vào những yếu tố nào? Tại sao?3. AnhChị hãy phân tích những xu hướng đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học ở các trường cao đẳng, đại học trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, AnhChị có những định hướng nào cho việc đổi mới phương pháp và kĩ thuật dạy học trong các học phần mà AnhChị đang hoặc sẽ giảng dạy ở trường cao đẳngđại học?Câu 26 (6 điểm): AnhChị hãy vận dụng những phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển các mức độ tư duy bậc cao, rèn luyện các phẩm chất, đạo đức và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên qua một bài hoặc một nội dung dạy học trong một tiết theo hình thức đào tạo học chế tín chỉ.Câu 27 (6 điểm):AnhChị hãy trình bày khái niệm hình thức tổ chức dạy học và vận dụng các hình thức tổ chức dạy học đại học để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở trường cao đẳngđại học.
Xem thêm

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN LÝ NHÂN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN LÝ NHÂN

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN 1. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA UBND HUYỆN LÝ NHÂN 3 I.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện Lý Nhân. 3 1. Vị trí, chức năng của UBND huyện Lý Nhân 3 2. Nguyên tắc làm việc của UBND huyện Lý Nhân 3 3.Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Lý Nhân: 4 II.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND huyện Lý Nhân 5 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng UBND huyện Lý Nhân 5 1.1. Chức năng: 5 1.2 Nhiệm vụ. 6 2. Cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND huyện Lý Nhân: 7 3. Bản mô tả công việc của Phó Chánh văn phòng phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp 8 3.2. Bản mô tả công việc của các nhân viên văn phòng: 10 III. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lý, hoạt động công tác hành chính văn phòng của UBND huyện Lý Nhân. 10 1.Khảo sát về tổ chức công tác văn phòng 10 1.1.Vai trò của văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho UBND huyện Lý Nhân. 11 1.2 Sơ đồ hóa nội dung, quy trình xây dựng chương trình công tác thường kỳ của UBND huyện Lý Nhân. 12 1.3 Sơ đồ hóa công tác tổ chức 01 hội nghị( hoặc hội thảo, cuộc họp của UBND huyện Lý Nhân. 13 1.4 Sơ đồ hóa quy trình tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo 13 1.5 Đánh giá công tác tình hình triển khai và thực hiện nghi thức nhà nước về văn hóa công sở của cơ quan. 14 2.Về khảo sát công tác Văn thư. 15 2.1.Tìm hiểu mô hình tổ chức Văn thư của UBND huyện Lý Nhân 15 2.1.Nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác văn thư của UBND huyện Lý Nhân. 16 3.Khảo sát về tình hình thực hiện các khâu nghiệp vụ lưu trữ. 17 PHẦN II. NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN LÝ NHÂN 18 1.Giúp cơ quan xây dựng bộ mẫu lịch công tác tuần, kế hoạc công tác tháng và năm. 18 2. Soạn thảo “Quy chế công tác văn thư lưu trữ” của cơ quan 23 3. Soạn thảo quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Lý Nhân. 46 4.Quy trình tổ chức hội nghị của UBND huyện Lý Nhân 53 5. Mô hình văn phòng hiện đại cho UBND huyện Lý Nhân. Ưu điểm, nhược điểm. 54 6 .Đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ máy Văn phòng hoặc phòng Hành chính của UBND huyện Lý Nhân. Nhận xét về ưu và nhược điểm của cơ cấu tổ chức, bộ máy của văn phòng hoặc phòng Hành chính. 56 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 58 I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ NHỮNG ƯU, NHƯỢC ĐIỂM TRONG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG. 58 1. Ưu điểm trong công tác hành chính văn phòng của UBND huyện Lý Nhân. 58 2.Nhược điểm 59 II. ĐỀ XUẤT NHỮNG Ý KIẾN ĐỂ PHÁT HUY ƯU ĐIỂM VÀ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN. 60 1.Về chất lượng cán bộ: 60 2.Về cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng 61 LỜI CẢM ƠN 62 PHỤ LỤC
Xem thêm

77 Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng tại LIÊN HIỆP các hội KHOA học và kỹ THUẬT VIỆT NAM

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẲT 4 KHÁI QUÁT VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 5 PHẦN I: KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CUẢ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 6 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 6 1.Vị trí, chức năng 6 1.1. Vị trí 6 1.2. Chức năng 6 2. Nhiệm vụ, quyền hạn 7 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VĂN PHÒNG CỦA LIÊN HIỆP KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 7 1. Chức năng, nhiệm vụ 7 1.1. Chức năng 7 1.2. Nhiệm vụ 7 1.2.1. Công tác tổng hợp 8 1.2.2. Hành chính, văn thư 8 1.2.3. Quản trị 8 1.2.4. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III 9 1.2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác 9 2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 9 III. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM 9 1. Khảo sát về tổ chức công tác văn phòng 10 1.1. Vai trò của văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm hậu cần cho cơ quan 10 1.2. Mô tả việc phân công nhiệm vụ của các vị trí công việc trong văn phòng 10 1.2.1. Chánh văn phòng: Ông Lê Công Lương 10 1.2.2. Phó Chánh Văn phòng: Bà Đinh Thị Kim Quy 11 1.2.3.Phòng tổng hợp: Ông Nguyễn Đình Quân, Bà Nguyễn Thị Giang 11 1.2.4. Phòng Văn thư: Bà Nguyễn Thị Luyến 12 1.2.5.Phòng Quản trị 12 1.2.6. Phòng lái xe 13 1.2.7.Phòng Bảo vệ 13 1.2.8 Phòng Kế toán Tài vụ 13 2. Tìm hiểu công tác Văn thư của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật ViêtNam …………………………………………………………………13 2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan 14 2.2. Hệ thống văn bản quản lý về công tác Văn thư 15 2.3. Soạn thảo và ban hành văn bản 16 2.3.1. Hệ thống các văn bản của Liên hiệp Hội Việt Nam 16 2.3.2. Thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản quản lý của cơ quan 16 2.3.3. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan 19 2.3.4. Nhận xét ưu, nhược điểm về thẩm quyền ban hành văn bản; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, quy trình soạn thảo văn bản, kỹ thuật soạn thảo văn bản tại trung tâm 20 2.4. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản 23 2.4.1. Sơ đồ hóa quy trình tổ chức, quản lý và giải quyết văn bản đi 23 2.4.2. Sơ đồ hóa quy trình tổ chức, quản lý và giải quyết văn bản đến 26 2.5. Tổ chức, quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan 28 3. Tìm hiểu về tổ chức lưu trữ của cơ quan. 29 3.1.Lập hồ sơ công việc và yêu cầu đối với hồ sơ lập 29 3.2. Hệ thống văn bản quản lý về công tác lưu trữ 30 3.3. Đánh giá ưu, nhược điểm 30 4.Tìm hiểu về công tác tổ chức sử dụng trang thiết bị văn phòng trong cơ quan 31 4.1. Tìm hiểu và nhận xét về trang thiết văn phòng, cơ sở vật chất của văn phòng. 31 4.2. Hình ảnh về cách bố trí, sắp xếp các trang thiết bị của phòng Văn thư. 32 4.2.1. Đề xuất mô hình văn phòng mới tối ưu. 33 4.3.Tìm hiểu và thống kê cụ thể tên các phần mềm đang được sử dụng trong công tác văn phòng của cơ quan. 35 PHẦN II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 36 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác văn phòng của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 36 1. Nhận xét. 36 2. Đánh giá 36 2.1. Ưu điểm 36 2.2. Nhược điểm 37 II.Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm 38 1.Các quy trình nghiệp vụ 39 1.1. Soạn thảo văn bản 39 1.2. Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi, văn bản đến 39 1.3. Về công tác lưu trữ 39 2. Hiện đại hóa văn phòng 39 2.1.Tổ chức bộ máy khoa học, gọn nhẹ và nguồn nhân lực trong văn phòng 40 2.2. Từng bước công nghệ hóa công tác văn phòng 40 2.3.Về trang thiết bị văn phòng 41 2.4.Về kỹ thuật nghiệp vụ hành chính 42 LỜI CẢM ƠN 43
Xem thêm

53 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG NỘI VỤ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG NỘI VỤ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 3 I. GIỚI THIỆU VỀ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 3 1. Khái quát về UBND Thành phố Nam Định 3 1.1 Giới thiệu về UBND Thành phố Nam Định 3 1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 3 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG NỘI VỤ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 9 1. Vị trí 9 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 10 3. Cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ 14 3.1 Số nhân sự hiện có của Phòng Nội vụ và bản mô tả phân công công việc của từng cá nhân 14 3.2 Sơ đồ cơ cấu bộ máy của Phòng Nội vụ 18 III KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH CỦA PHÒNG NỘI VỤ 18 1 Khảo sát về tổ chức công tác Phòng Nội vụ 18 1.1Vai trò của Văn thưtrong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho Phòng Nội vụ. 18 1.2. Sơ đồ hóa nội dung quy trình xây dựng chương trình công tác thường kỳ củaPhòng Nội vụ. Đánh giá ưu, nhược điểm. 20 1.3Sơ đồ hóa công tác tổ chức một Hội nghị của Phòng Nội vụ: 23 1.4 Sơ đồ hóa Quy trình tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo ở Phòng Nội vụ Thành phố Nam Định 24 1.5 Đánh giá công tác tình hình triển khai và thực hiện Nghi thức Nhà nước về văn hóa công sở ở Phòng Nội vụ Thành phố Nam Định 25 2. Khảo sát về công tác văn thư 28 2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của Phòng Nội vụ Thành phố Nam Định 28 2.2 Nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Nội vụ trong việc chỉ đạo thực hiện công tác văn thư 29 3.Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ 33 Phần II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN 35 1. Giúp cơ quan xây dựng bộ mẫu lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, kế hoạch công tác năm. 35 2. Soạn thảo “ Quy chế công tác văn thư lưu trữ ” của cơ quan 46 3. Soạn thảo “ Quy chế văn hóa công sở ” của cơ quan 65 4. Xây dựng quy trình tổ chức Hội nghị của cơ quan. 68 5.Xây dựng mô hình văn phòng hiện đại cho cơ quan. 70 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 74 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác Hành chính văn phòng của Phòng Nội vụ Thành phố Nam Định 74 II.Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm trong công tác Hành chính văn phòng ở Phòng Nội vụ Thành phố Nam Định 79 LỜI CẢM ƠN 82 PHỤ LỤC
Xem thêm

92 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƯƠNG 4 TSKH PHẠM ĐỨC CHÍNH

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƯƠNG 4 TSKH PHẠM ĐỨC CHÍNH

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NỘI DUNG 4.1.Mục tiêu 4.2.Các nguồn ứng viên 4.3. Các hình thức thu hút ứng viên 4.4. Nội dung tuyển dụng 4.5. Phỏng vấn 4.6. Bố trí, phân công công việc 4.1.MỤC TIÊU TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 1. Hiểu rõ ưu nhược điểm của các nguồn ứng viên cho doanh nghiệp 2. Mô tả được nội dung quá trình tuyển dụng 3. Biết được các mô hình thu hút, phân công, bố trí nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4. Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng

14 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Phần I: KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN KIẾN TẬP 3 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan kiến tập 3 1.1 Chức năng 3 1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 3 1.3 Cơ cấu tổ chức 8 2. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lý, hoạt động công tác hành chính văn phòng của cơ quan kiến tập 9 2.1 Tổ chức và hoạt động của văn phòng 9 2.1.1 Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 9 2.1.1.1 Chức năng 9 2.1.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 10 2.1.2 Mô tả việc phân công nhiệm vụ của các vị trí công việc trong Phòng Nội vụ 11 3. Tìm hiểu công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan tổ chức 14 3.1 Hệ thống hóa các văn bản quản lý của cơ quan về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức 14 3.2 Mô hình tổ chức văn thư của cơ quan 15 2.3 Công tác soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan 16 2.3.1 Xác định thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản quản lý của cơ quan 16 2.3.3 Mô tả các bước trong quy trình soạn thảo văn bản quản lý của cơ quan. So sánh với quy định hiện hành và nhận xét, đánh giá. 17 3.4 Nhận xét về quy trình quản lý và giải quyết văn bản 17 3.4.1 Sơ đồ hóa quy trình quản lý và giải quyết văn bản đi đến 17 3.4.2 Tìm hiểu về lập hồ sơ hiện hành của cơ quan đơn vị 19 3.5 Tìm hiểu về tổ chức lưu trữ của cơ quan, tổ chức 21 4. Tìm hiểu về công tác tổ chức sử dụng trang thiết bị văn phòng trong cơ quan 41 4.1 Tìm hiểu và nhận xét về trang thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất của văn phòng 41 4.2 Sơ đồ hóa cách bố trí, sắp xếp các trang thiết bị trong một phòng làm việc của văn phòng (hiện tại). Đề xuất mô hình văn phòng mới tối ưu. 43 3.3 Tìm hiểu và thống kê cụ thể tên các phần mềm đang được sử dụng trong công tác văn phòng của cơ quan.Nhận xét bước đầu của những hiệu quả mang lại. 44 Phần II: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 46 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác văn phòng của cơ quan 46 II. Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu, khắc phục những nhược điểm 49 LỜI CẢM ƠN 52 Phần III: Những văn bản, bảng biểu , sơ đồ chứng minh, minh hoa cho những phần trên
Xem thêm

67 Đọc thêm

So sánh nền công vụ Thái Lan và Nhật Bản

SO SÁNH NỀN CÔNG VỤ THÁI LAN VÀ NHẬT BẢN

So sánh nền công vụ Thái Lan và Nhật Bản (hệ thống phân loại vị trí công việc, tiền lương, chế độ đãi ngộ, tuyển dụng, lựa chọn, đánh giá,...) từ đó có thể suy ra những ưu, nhược điểm của mỗi nền hành chính

7 Đọc thêm

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Lịch sử nghiên cứu 1 3. Mục tiêu nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Vấn đề nghiên cứu 2 6. Phương pháp nghiên cứu 2 7. Ý nghĩa của đề tài 3 8. Kết cấu đề tài 3 NỘI DUNG 4 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC 4 1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nhân lực 4 1.1. Những khái niệm có liên quan 4 1.1.1. Khái niệm giáo dục 4 1.1.2 Khái niệm đào tạo 4 1.1.3 Khái niệm phát triển 5 1.2 Các khái niệm cơ bản. 5 1.2.1 Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 5 1.2.2 Khái niệm cán bộ, công chức. 6 1.3. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực. 7 1.3.1. Đối với tổ chức. 7 1.3.2.Đối với người lao động. 7 2. Khái niệm đào tạo phát triển và các khái niệm liên quan 8 2.1. Đào tạo 8 2.2. Phát triển 8 2.3. Nguồn nhân lực 8 2.4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nâng cao chuyên môn nguồn nhân lực 9 2.4.1. Phương pháp đào tạo trong công việc 9 2.4.2. Phương pháp đào tạo ngoài công việc 11 3. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển. 13 CHƯƠNG II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN 17 I. Tổng quan về huyện Kì Sơn 17 1. Vị trí địa lý 17 2. Điều kiện tự nhiên 17 2.1. Địa hình 17 2.2. Khí hậu 17 2.3. Sông ngòi 18 3. Tài nguyên 18 3.1. Tài nguyên Đất: 18 3.2. Tài nguyên rừng: 18 3.3. Tài nguyên khoáng sản: 18 3.4. Tài nguyên du lịch: 19 4. Giao Thông: 20 II. Khái quát chung về Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 21 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 21 2.2. Chức năng, nhiệm vụ chung của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 22 2.2.1. Vị trí, chức năng 22 2.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 22 2.3. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 24 2.4. Danh sách các đơn vị trực thuộc Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 27 III. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nâng cao trình độ chuyên môn Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 35 1. Những ưu và nhược điểm của công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 40 1.1. Những ưu điểm của công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 40 1.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 42 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN KÌ SƠN 44 1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng 44 1.1. Giải pháp chung 44 1.2. Giải pháp cụ thể 45 2. Đề xuất khuyến nghị 50 2.1. Đối với Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Kì Sơn 50 2.2. Đối với cán bộ, công chức 51 2.3. Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 51 C. KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
Xem thêm

55 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI BỘ UBND HUYỆN YÊN LẬP PHÚ THỌ

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI BỘ UBND HUYỆN YÊN LẬP PHÚ THỌ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Phần I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN LẬP 3 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập. 3 1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của uỷ ban nhân dân huyện Yên Lập 3 1.2. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 7 2. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lý, hoạt động công tác hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập. 7 2.1. Tổ chức và hoạt động của văn phòng 7 2.1.1. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập. 7 2.1.2. Mô tả việc phân công nhiệm vụ của các vị trí công việc trong văn phòng. 9 3. Tìm hiểu công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 9 3.1. Hệ thống hóa các văn bản quản lí của cơ quan về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức. 9 3.2. Mô hình tổ chức văn thư của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 10 3.3. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 10 3.3.1 Thẩm quyền ban hành các hình thức văn bản quản lý 10 3.3.2. Nhận xét về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 12 3.3.3. Các bước trong quy trình soạn thảo văn bản quản lý của Ủy ban. So sánh với quy định hiện hành và nhận xét đánh giá. 13 3.4. Nhận xét về quy trình quản lý và giải quyết văn bản. 14 3.4.1. Sơ đồ hóa quy trình quản lý và giải quyết văn bản đi – đến 14 3.4.1.1. Quy trình quản lý và giải quyết văn bản đi 14 3.4.1.2. Quy trình quản lý và giải quyết văn bản đến 17 3.4.2. Lập hồ sơ hiện hành của ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 19 3.5. Tìm hiểu về tổ chức lưu trữ của Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 22 4. Tìm hiểu về công tác tổ chức sử dụng trang thiết bị văn phòng trong Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập 24 4.1. Tìm hiểu và nhận xét về trang thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất của văn phòng. 24 4.2. Sơ đồ hóa cách bố trí, sắp xếp các trang thiết bị trong phòng làm việc của Văn phòng Ủy ban huyện. 26 4.3. Các công cụ, phần mềm đang được sử dụng trong công tác văn phòng của cơ quan. Nhận xét 28 Phần II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 29 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác Hành chính văn phòng của UBND huyện Yên Lập. 29 1. Ưu điểm: 29 2. Nhược điểm: 31 II. Đề xuất những giải pháp phát huy ưu, nhược điểm trong công tác Hành chính Văn phòng của UBND huyện Yên Lập. 31 1. Trang thiết bị cơ sở vật chất. 31 2. Đội ngũ cán bộ, công chức. 32 3. Đề xuất về nghiệp vụ văn thư 32 4. Đề xuất về việc đăng ký văn bản đi, đến, soạn thảo văn bản 32 5. Đề xuất về công tác lưu trữ : 33 KẾT LUẬN 34 PHỤ LỤC 36
Xem thêm

43 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CORPORATE FINANCE 8

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CORPORATE FINANCE 8

-Cổ phiếu ưu đãi: Công ty phát hành 20.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức 5% với mênh giá100 USD/ cổ phiếu và hiện đang được bán với giá 72 USD/ cổ phiếu.-Thông tin thị trường: Lãi suất phi rủi ro hiện là 5%, giá rủi ro thị trường là 8%.Để huy động vốn cho dự án, công ty dự định thuê CSC làm tổ chức bảo lãnh phát hànhchính. Phí bảo lãnh phát hành dự kiến phải trả cho CSC là 9% đối với cổ phiếu phổthông phát hành mới, 6% đối với cổ phiếu ưu đãi phát hành mới và 4% đối với tráiphiếu phát hành mới. CSC đã bao gồm tất cả các chi phí phát hành trực tiếp, gián tiếpvào mức phí trên. Thuế suất thu nhập hiện là 35%. Dự án yêu cầu bổ sung vốn lưu độngròng ban đầu là 900.000 USD để dự án có thể đi vào hoạt động.Công ty muốn duy trì cơ cấu vốn ổn định khi phát hành chứng khoán huy động vốn đểđầu tư cho dự án này ( Phương án 1), còn CSC đề xuất công ty nên huy động toàn bộvốn cho đầu tư bằng phát hành thêm cổ phiếu phổ thông ( Phương án 2).Yêu cầu:21. Hãy bình luận ưu nhược điểm của 2 phương án và đưa ra ý kiến của bạn về phươngán lựa chọn căn cứ vào lập luận này.2. Giả sử bạn chọn phương án huy động vốn theo đề xuất của công ty CSC. Tính dòngtiền đầu tư của dự án vào năm 0, có tính đến các tác động phụ.3. Dự án dây chuyền sản phẩm mới có phần rủi ro hơn so với hoạt động hiện tại củaELEC, chủ yếu do cơ sở dự án đặt ở nước ngoài. Quản lý công ty cho rằng bạn nên
Xem thêm

14 Đọc thêm

Môn học tài chính tiền tệ

MÔN HỌC TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

1. Tín dụng thương mại Công cụ lưu thông của tín dụng thương mại Ưu, nhược điểm của tín dụng thương mại 2. Tín dụng ngân hàng Ưu, nhược điểm của tín dụng ngân hàng 3. Tín dụng nhà nước Ưu, nhược điểm của tín dụng nhà nước 4. Tín dụng tiêu dùng Ưu, nhược điểm của tín dụng tiêu dùng 5. Một số thực trạng hoạt động của NHPT giai đoạn 20062012

13 Đọc thêm

Báo cáo kiến tập quản trị văn phòng tại công ty TNHH MTV bảo AN HƯNG THỊNH

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN HƯNG THỊNH

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 LỜI NÓI ĐẦU 4 Phần I .KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY 6 I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vầ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV BẢO AN HƯNG THỊNH 6 1. Giới thiệu chung về công ty. 6 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. 8 3. Cơ cấu tổ chức. 8 II. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng của công ty. 8 1. Tổ chức và hoạt động của phòng Hành chính. 8 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Hành chính. 8 1.2. Nhân sự của phòng Hành chính. 10 1.3. Văn bản quản lý về công tác văn thư, lưu trữ do công ty ban hành. 16 2. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan. 16 2.1. Các hình thức văn bản và số lượng ban hành trong Công ty 17 2.2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 17 2.3. Quy trình soạn thảo văn bản của công ty. 17 2.3Ưu điểm và nhược điểm của quá trình kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lí của công ty. 19 3. Công tác tổ chức sử dụng trang thiết bị văn phòng trong công ty. 19 3.1. Trang thiết bị được sử dụng trong phòng Hành chính. 19 3.2. Sơ đồ bố trí, sắp xếp các trang thiết bị trong phòng. 20 3.3. Các phần mềm được sử dụng trong công việc của phòng. 20 Phần II. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 22 I. Nhận xét, đánh giá. 22 1. Ưu điểm. 22 2. Nhược điểm. 23 2.1 Công tác văn phòng 23 Nhân sự trong văn phòng của Công ty vẫn còn thiếu cho nên tiến độ các công việc đôi khi còn chậm. 23 2.2 Công tác văn thư 23 2.3 Công tác lưu trữ 24 2.4 Công tác hành chính văn phòng 24 II. Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu diểm, khắc phục những nhược điểm. 24 III. KẾT LUẬN 26 PHỤ LỤC
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Phần I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ 3 I Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐND UBND quận Tây Hồ 3 1. Vài nét về HĐND UBND quận Tây Hồ 3 2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HĐNDUBND quận Tây Hồ 4 2.1 Chức năng: 4 2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 5 2.3 Cơ cấu tổ chức của UBND Quận Tây Hồ 6 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng cơ quan thực tập 7 III. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lý hoạt động công tác hành chính văn phòng của HĐND và UBND Quận Tây Hồ. 13 1. Khảo sát về tổ chức công tác văn phòng 13 1.1Vai trò của văn phòng trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc và đảm bảo hậu cần cho cơ quan. 13 1.2. Sơ đồ hóa nội dung quy trình xây dựng chương trình công tác thường kỳ của cơ quan. Đánh giá ưu, nhược điểm. 16 1.3 Sơ đồ hóa công tác tổ chức một hội nghị của UBND quận Tây Hồ 17 1.4. Sơ đồ hóa Quy trình tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo cơ quan 18 1.5 Đánh giá công tác tình hình triển khai và thực hiện Nghi thức Nhà nước về văn hóa công sở ở UBND quận Tây Hồ. 20 2. Khảo sát về công tác văn thư 21 2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của UBND quận Tây Hồ 21 2.2 Nhận xét, đánh giá về trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác văn thư của cơ quan. 22 3. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ 24 3.2 Đánh giá ưu, nhược điểm về công tác lưu trữ của UBND quận Tây Hồ: 26 Phần II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN 28 1. Giúp cơ quan xây dựng bộ mẫu lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, kế hoạch công tác năm. 28 2. Soạn thảo Quy chế Văn thư – Lưu trữ của UBND quận Tây Hồ 45 3. Soạn thảo ‘’ Quy chế văn hóa công sở’’ của cơ quan 53 4. Xây dựng quy trình tổ chức Hội nghị của cơ quan. 57 5.Xây dựng mô hình văn phòng hiện đại cho cơ quan. 59 6. Đánh giá về cơ cấu tổ chức, bộ máy văn phòng hoặc phòng Hành chính của cơ quan thực tập. Nhận xét về ưu và nhược điểm của cơ cấu tổ chức, bộ máy của văn phòng hoặc phòng Hành chính. 62 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 64 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác Hành chính văn phòng của UBND quận Tây Hồ. 64 II. Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm trong công tác Hành chính văn phòng ở UBND quận Tây Hồ. 66 LỜI CẢM ƠN 69 PHỤ LỤC
Xem thêm

77 Đọc thêm

THỰC TẬP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI TẠP CHÍ CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

THỰC TẬP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI TẠP CHÍ CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 LỜI CẢM ƠN 3 PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA CƠ QUAN TẠP CHÍ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM 4 I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tào soạn Tạp chí Hữu Nghị. 4 1.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tào soạn Tạp chí Hữu Nghị. 4 2. Cơ cấu tổ chức của Tào soạn Tạp chí Hữu Nghị. 6 II. Khảo sát tình hình tổ chức, quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng của cơ quan. 7 1. Tổ chức và hoạt động của văn phòng. 7 1.1 Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng; 7 1.2 Khảo sát việc bố trí phòng làm việc của văn phòng của Tào soạn Tạp chí Hữu Nghị.Nhận xét nhưng ưu, nhược điểm, đề xuất phương án tối ưu; 8 1.3 Các bước trong quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường kỳ của cơ quan nói chung; 9 1.4 Những nhiệm vụ của nhà quản trị văn phòng trong việc tổ chức hội nghị (hoặc hội thảo, cuộc họp) của cơ quan; 9 1.5. Quy trình nghiệp vụ tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo cơ quan của Văn phòng: 11 1.6. Tình huống cụ thể về cung cấp thông tin của văn phòng cho lãnh đạo cơ quan: 11 1.7 Các biện pháp hiện đại hóa văn phòng của cơ quan; 12 2. Khảo sát về công tác văn thư 14 2.1 Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan 14 2.2 Soạn thảo và ban hành văn bản 16 2.2.1. Hệ thống hóa các văn bản của cơ quan quy định về soạn thảo và ban hành văn bản: 16 2.2.2. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan 17 2.2.3. Nhận xét những ưu điểm, nhược điểm về các nội dung: 19 2.3. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của cơ quan Tạp chí Hữu Nghị: 20 2.3.1. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi của cơ quan; nhận xét ưu, nhược điểm. 20 2.3.2. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến; nhận xét ưu, nhược điểm. 23 2.3.3. Nhận xét về việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu và lưu trữ cơ quan: 26 2.4. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan 28 2.5. Trang thiết bị làm việc tại văn phòng. ( Nhận xét ưu điểm, khuyết điểm so với nhu cầu công tác của cơ quan). 29 3. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp lưu trữ và đánh giá ưu, nhược điểm về các nội dung: 31 PHẦN II. THỰC TẬP NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 35 1. Nhiệm vụ của nhân viên văn phòng trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc cuộc họp của cơ quan. 35 2. Thực hành trực điện thoại, tiếp khách, cung cấp thông tin của văn phòng phục vụ lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 36 3. Soạn thảo các văn bản hành chính của cơ quan: 36 4. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của cơ quan Tạp chí Hữu Nghị: 37 5. Thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ. 37 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 40 I. Nhận xét đánh giá chung về ưu, nhược điểm trong công tác hành chính văn phòng của cơ quan thực tập. 40 1. Nhận thức, thái độ: 40 2. Nhận xét những ưu điểm, nhược điểm: 40 II. Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm. 43 PHẦN PHỤ LỤC
Xem thêm

61 Đọc thêm

CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA HĐND UBND HUYỆN KIM BÔI

CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA HĐND UBND HUYỆN KIM BÔI

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: NỘI DUNG 6 CHƯƠNG I. KHẢO SÁT ĐẶC DIỂM TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN KIM BÔI 6 A. Điều kiện tự nhiên, xã hội của UBND huyện Kim Bôi 6 1.1. Điều kiện tự nhiên: 6 1.2. Điều kiện xã hội: 6 B. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện Kim Bôi 7 1. Vị trí, chức năng, Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Kim Bôi: 7 2. Tổ chức chê độ làm việc: 8 II. Chuyên đề thực tập: Khảo sát tình hình tổ chức, quản lý, hoạt động công tác hành chính văn phòng HĐND UBND huyện Kim Bôi: 8 1. Tổ chức và hoạt động nguyên tắc quản lí, hoạt động công tác hành chính văn phòng HĐND UBND huyện Kim Bôi: 8 1.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Văn phòng HĐND UBND huyện Kim Bôi: 9 1.1.1 Vị trí: 9 1.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn: 9 1.1.3. Tổ chức bộ mày và chế độ làm việc 11 1.2. Đánh giá vai trò của Văn phòng HĐND UBND huyện Kim Bôi trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp: 13 1.3. Sơ đồ hoá nội dung quy trình xây dựng chương trình công tác thường kỳ cho thủ trưởng cơ quan: 13 1.4. Sơ đồ hoá công tác tổ chức 01 hội nghị (hoặc hội thảo, cuộc họp) của HĐND UBND huyện Kim Bôi. 15 1.5. Đánh giá công tác tình hình triển khai và thực hiện nghi thức nhà nước về văn hóa công sơ của UBND huyện Kim Bôi: 16 1.6. Các biện pháp hiện đại hóa văn phòng tại UBND huyện Kim Bôi: 17 2. Khảo sát về công tác văn thư của HĐND UBND huyện Kim Bôi: 18 2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan: 18 2.2. Nhận xét những ưu, nhược điểm về các nội dung soạn thảo và ban hành văn bản của UBND huyện Kim Bôi 20 2.2.1. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 20 2.2.2. Thẩm quyên banh hành các hình thức văn bản quản lý nhà nước: 22 2.2.3. Quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nhà nước của UBND huyện Kim Bôi: 24 2.2.4. Tìm hiểu tình hình kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của UBND huyện Kim Bôi: 26 2.3 . Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của UBND huyện Kim Bôi: 27 2.3.1. Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi của cơ quan; nhận xét ưu khuyết điểm tình hình thực hiện: 27 2.3.2. Quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến của UBND huyện Kim Bôi 30 2.3.3. Nhận xét ưu, nhược điểm về quy trình tổ chức và giải quyết văn bản của UBND huyện: 33 2.3.4. Nhận xét ưu nhược điểm về công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ 34 2.3.4.1.Quy trình lập hồ sơ hiện hành của UBND huyện 34 2.3.4.2. Tình hình giao nộp tài liệu vào kho lưu trữ của UBND huyện: 34 2.3.4.3. Nhận xét ưu, nhược điểm về công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan: 35 2.4. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của UBND huyện Kim Bôi: 36 3. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ Lưu trữ của UBND huyện Kim Bôi 37 3.1. Công tác thu thập bổ sung tài liệu lưu trữ 37 3.1.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ của UBND huyện 37 3.1.2. Nhận xét ưu, nhược điểm 38 3.2. Công tác chỉnh lý tài liệu: 39 3.2.1. Công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại UBND huyện 39 3.2.2. Nhận xét ưu, nhược điểm 40 3.3. Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ của UBND huyện 40 3.3.1. Thực trạng công tác bảo quản tài liệu lưu trữ của UBND huyện: 40 3.3.2. Nhận xét ưu, nhược điểm 41 3.4. Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ: 41 3.4.1. Tình hình về việc tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ của UBND huyện: 41 3.4.2. Nhận xét ưu, nhược điểm về công tác tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ. 42 Phần II. SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ 43 1. Mẫu hoá một số văn bản hành chính của UBND huyện Kim Bôi: 43 2. Soạn thảo “Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ” của UBND huyện Kim Bôi 43 Phần III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 44 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành chính Văn phòng của UBND huyện Kim Bôi: 44 1. Ưu điểm 45 2. Bên cạnh những kết quả, ưu điểm đáng khích lệ, trong hoạt động của Văn phòng HĐND UBND huyện Kim Bôi còn có những hạn chế, thiếu sót như: 47 II. Đề xuất những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. 47 1. Đối với công tác Văn phòng: 48 2. Về quy trình nghiệp vụ: 49 3. Về công tác văn thư lưu trữ 50 4. Hiện đại hoá văn phòng của UBND huyện Kim Bôi: 51 PHẦN PHỤ LỤC 53
Xem thêm

330 Đọc thêm

HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT NUÔI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP

HIỆN TRẠNG KỸ THUẬT NUÔI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG PHƯƠNG PHÁP

Thuận, Tiền Giang, Cà Mau…- Giá bán dao động khoảng 30.00040.000đ/kg2. Ưunhược điểm các phương pháp nuôi của một số đối tượng ĐVTMHầuNuôi đáyƯu điểm- Đầu tư vốn ít, kĩ thuật thấp.- Không cần tốn nhiều công chămsóc.-Nhược điểm- Tốc độ tăng trưởng chậm, năng suất thấp- Vật bám dễ bị vùi lấp nếu không kiểm tra thường xuyên.- Mô hình nhỏ, chỉ là hình thức quản canh nên phụ thuộc nhiềuDễ dàng trong việc phòng tránh địch hạivào điều kiên môi trường.
Xem thêm

44 Đọc thêm

Báo cáo thực tập hành chính văn phòng tại phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Nội vụ H à Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ H À NỘI

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 LỜI CẢM ƠN 5 PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 6 I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG 6 II. KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 10 1. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng: 10 1.1.1 Chức năng: 10 1.1.2 Nhiệm vụ: 10 1.1.2.1. Quản lý đào tạo 10 1.1.2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 11 1.2 Khảo sát việc bố trí văn phòng của phòng Quản lý đào tạo: 12 1.3. Mô tả nội dung các bước trong quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường kỳ của cơ quan nói chung 14 1.4. Mô tả những nhiệm vụ của nhà quản trị văn phòng trong việc tổ chức hội nghị (hoặc hội thảo, cuộc họp) của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 14 1.5. Sơ đồ hóa nội dung quy trình nghiệp vụ tổ chức chuyến đi công tác cho thủ trưởng (nếu có) 14 1.6. Lấy ví dụ những tình huồng cụ thể về cung cấp thông tin của văn phòng cho lãnh đạo cơ quan 14 1.7. Tìm hiểu các biện pháp hiện đại hóa văn phòng của cơ quan 14 2. Khảo sát về công tác văn thư 15 2.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan (nhận xét ưu, nhược điểm) 15 2.2. Soạn thảo và ban hành văn bản 16 2.2.1. Hệ thống hóa các văn bản của cơ quan quy định về soạn thảo và ban hành văn bản như: 16 2.2.2. Tìm hiểu quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan (xem phụ lục số 05) 16 2.2.3. Nhận xét những ưu, nhược điểm về các nội dung: Thẩm quyền ban hành văn bản; thể thức và và kỹ thuật trình bày văn bản; 17 2.3. Tổ chức quan lý và giải quyết văn bản của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 20 2.3.1. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi của cơ quan; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 06) 20 2.3.2. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 07) 21 2.3.3. Nhận xét về việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan 22 2.4. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan 23 2.4.1. Các quy định về quản lý và sử dụng con dấu : 23 2.4.2. Nội dung quy định quản lý và sử dụng con dấu: 23 2.5. Trang thiết bị làm việc tại văn phòng: 24 3. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và đánh giá ưu, nhược điểm về các nội dung 24 3.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ 24 3.2. Công tác chỉnh lý tài liệu 25 3.3. Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ 26 3.4. Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ 26 Phần II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN 28 1. Soạn thảo các văn bản hành chính của cơ quan: Quyết định (cá biệt), công văn hành chính, thông báo, … 28 2. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của cơ quan 28 Phần III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 28 I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành chính văn phòng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 28 1. Công tác Quản lý Nhân sự: 28 2. Công tác Văn phòng: 29 3. Công tác Văn thư – Lưu trữ: 30 3.1. Công tác văn thư: 30 3.2. Công tác lưu trữ: 31 II. Đề xuất những biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm 32 KẾT LUẬN 34 PHẦN PHỤ LỤC 35
Xem thêm

69 Đọc thêm

Ưu - nhược điểm của phương pháp đẻ thường dưới nước

ƯU - NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẺ THƯỜNG DƯỚI NƯỚC

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Sinh con dưới nước là phương pháp rất phổ biến ở các nước hiện đại và được các mẹ truyền tai nhau là phương pháp giúp giảm đau đớn. Tuy nhiên ở Việt Nam, chưa có bệnh viện hay trung tâm y khoa nào áp dụng. Vậy phương pháp sinh con dưới nước có những ưu điểm và hạn chế gì so với phương pháp sinh truyền thống hiện nay. Thạc sĩ Nguyễn Hoài Nam, phòng Vật lí trị liệu, bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ giải đáp những thắc mắc của các chị em về phương pháp này. Sinh con dưới nước là gì? Phương pháp sinh con trong nước là người mẹ sẽ được đưa vào trong bồn nước khoảng 33 – 35 độ C trong suốt quá trình sinh đẻ. Rất nhiều người tin rằng phương pháp đẻ dưới nước sẽ giúp cho em bé chào đời  trong môi trường tương tự dịch ối và xét cho đến cùng sẽ làm cho cả mẹ và trẻ sơ sinh chào đời nhẹ nhàng hơn và ít căng thẳng ít áp lực hơn. Đẻ trong nước luôn được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ sản khoa và nữ hộ sinh tại trung tâm sinh sản hoặc tại gia đình. Nhiều trung tâm sinh đẻ và nữ hộ sinh ưa thích phương pháp sinh đẻ này vì vừa giảm căng thẳng trong quá trình sinh đẻ và vừa giảm nguy cơ tai biến cho trẻ sơ sinh. Lợi ích của đẻ dưới nước Nếu mẹ chọn phương pháp sinh con dưới nước, cả mẹ và em bé đều nhận được nhiều lợi ích từ phương pháp này. Thứ nhất, từ phía bà mẹ: - Nước giúp bà mẹ có thêm sức mạnh để rặn đẻ - Nước là sản phụ bình tĩnh thoải mái và thư giãn hơn - Nước giúp nâng đỡ cơ thể và giúp vận động dễ dàng hơn - Lực đẩy của nước giúp củng cố tuần hoàn cơ thể nên đem lại lợi ích cho cả mẹ và bé. - Ở trong nước sẽ giúp giữ cho huyết áp của sản phụ ở mức thấp. - Nước sẽ giúp cơ thể người mẹ sản sinh endorphin là một loại hormone giúp giảm đau. - Nước sẽ làm giảm nguy cơ rách cửa mình khi rặn đẻ Thứ hai, lợi ích cho trẻ sơ sinh: - Môi trường chào đời giống với môi trường dịch ối của bé suốt 9 tháng qua - Bé không bị áp lực với quá nhiều âm thanh, ánh sáng, màu sắc khi vừa lọt lòng - Không phải nhanh chóng kéo cháu ra khỏi nước bởi vì bé vẫn tiếp tục nhận được oxy từ bánh nhau và dây rốn.   Phương pháp sinh con dưới nước ở Việt Nam chưa được áp dụng. (Ảnh: minh họa) Những nguy cơ khi đẻ dưới nước Mặc dù phương pháp đẻ trong nước đã trở nên phổ biến mấy chục năm gần đây nhưng các nghiên cứu thử nghiệm thì không còn được duy trì. Khá nhiều chuyên gia tin rằng đẻ trong nước không phải thực sự là phương pháp sinh đẻ lý tưởng vì những lý do sau: -  Nguy cơ như em bé có thể hít nước vào phổi và tăng nguy cơ nhiễm trùng trong suốt quá trình sinh trong nước. - Việc duy trì nhiệt độ nước ở 33 đến 35 độ C trong suốt quá trình sinh đẻ đòi hỏi trang thiết bị kỹ thuật cao mà không phải bệnh viện nào cũng có thể đáp ứng được. - Việc ngâm mình trong nước suốt quá trình sinh cũng làm cho sản phụ có nguy cơ mất nước, vì vậy, sản phụ phải bù nước trong suốt quá trình sinh. Những sản phụ không thể sinh dưới nước - Những mẹ bị nhiễm herpes - Me bị nhiễm độc thai nghén, cao huyết áp thai kỳ, động kinh. - Mẹ có bệnh lây nhiễm tình dục. - Mẹ có nguy cơ sinh non. - Sản phụ được chẩn đoán dễ chảy máu hoặc có nhiễm trùng - Trẻ sơ sinh ị phân su sớm hoặc suy thai (nước ối đục) Chất lượng của phương pháp sinh trong nước cũng sẽ không đảm bảo nếu: - Bệnh viện không có nhân viên được đào tạo phương pháp sinh trong nước. - Bệnh viện không thân thiện với phương pháp này. Video nhiều người xem: Tận mắt xem ca đẻ thường dưới nước window.addEventListener("load", function() { zPlayerAPI('zplayer_d4fad1', 'event', { onPlay: function(){ AjaxAction('zplayer_d4fad1_ga', '/ajax/video_player_ga.html'); } }); }); Bấm SUBSCRIBE ngay để chia sẻ video này trên youtube:  
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề