ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN CAO LỘC TỈNH LẠNG SƠN":

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)

Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng trường THPT huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH

chất lượng bồi dưỡng và nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, đặc biệt là trên phương diện quản lý, lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo và đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên. Những nghiên cứu về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn cho đến nay vẫn còn rất hạn chế, mặc dù thông tư quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 11 trung học ban hành cho đến thời điểm hiện tại đã được hơn hai năm. Những giải pháp quản lý căn bản đã được đưa ra tuy nhiên vấn đề thực hiện theo những giải pháp đó vẫn còn là vấn đề phải bàn luận rất nhiều. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo chu kỳ của Bộ GD & ĐT quy định cụ thể theo từng năm học, các nội dung bồi dưỡng về đường lối chính sách phát triển giáo dục trung học phổ thông, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông. Thực hiện chương trình này tới đây các Sở GD & ĐT sẽ tiến hành chỉ đạo cho các đơn vị tiến hành bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ hàng năm cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo hướng Chuẩn nghề nghiệp. Hoạt động đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp đã được tiến hành từ năm học 2010 – 2011 nhưng vấn đề bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp thì vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu tổng thể, việc tiến hành bồi dưỡng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp các trường THPT đã thực hiện và đạt được hiệu quả nhất định. Trong khuôn khổ luận văn, chúng tôi muốn xác định rõ hơn cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng hoạt động bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp, thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp của HT. Từ đó, đề xuất một số biện pháp quản lý bồi dưỡng GV THPT theo Chuẩn nghề nghiệp các trường THPT trên địa bàn huyện Gia Bình cho phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục. 1.2. Một số vấn đề lý luận của đề tài 1.2.1. Các khái niệm cơ bản 1.2.1.1. Bồi dưỡng Theo từ điển tiếng Việt năm 1998 của Hoàng Phê: “Bồi dưỡng là làm tăng cường thêm năng lực hoặc phẩm chất”[43]. Bồi dưỡng là làm nâng cao trình độ nghề
Xem thêm

115 Đọc thêm

Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp

ĐỀ TÀI BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trƣờng THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài.....................................................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................................4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .........................................................................4 4. Giả thuyết khoa học...................................................................................................4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................................5 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu....................................................................................5 7. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................5 8. Cấu trúc đề tài nghiên cứu........................................................................................7 Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ ................................................................8 1.1.Tổng quan nghiên cứu về đánh giá, xếp loại giáo viên........................................8 1.2. Giáo viên và đánh giá, xếp loại giáo viên...........................................................12 1.2.1. Giáo viên ............................................................................................................12 1.2.2. Đánh giá, xếp loại giáo viên.............................................................................13 1.2.2.1. Khái niệm và nội dung đánh giá, xếp loại giáo viên...................................13 1.2.2.2. Ý nghĩa của đánh giá, xếp loại giáo viên .....................................................16 1.3. Chuẩn giáo viên THCS và đánh giá xếp loại giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp............................................................................................................................17 1.3.1. Chuẩn giáo viên THCS .....................................................................................17 1.3.1.1. Giáo viên THCS..............................................................................................17 1.3.1.2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS............................................................17 1.3.2. Đánh giá xếp loại giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp ........................19 1.3.2.1 Bản chất của đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp:.........19 1.3.2.2 Mục đích của đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ........20 1.3.2.3. Các yêu cầu đánh giá, xếp loại giáo viên ....................................................21 1.3.2.4. Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên.........................................................21 Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trƣờng THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 1.4. Nội dung quản lý đánh giá ,xếp loại giáo viên THCS theo Chuản nghề nghiệp ........................................................................................................................................23 1.4.1. Quản lý................................................................................................................23 1.4.2. Nội dung quản lý đánh giá, xếp loại giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp............................................................................................................................25 1.4.2.1. Quản lý mục tiêu đánh giá, xếp loại.............................................................25 1.4.2.2 Quản lý triển khai kế hoạch đánh giá xếp loại.............................................25 1.4.2.3 Quản lý nội dung đánh giá xếp loại..............................................................26 1.4.2.4. Quản lý phương pháp đánh giá ....................................................................29 1.4.2.5. Quản lý lực lượng tham gia đánh giá xếp loại giáo viên ..........................30 1.4.2.6. Giám sát quy trình đánh giá xếp loại ...........................................................31 1.4.2.7. Quản lý kết quả đánh giá xếp loại ................................................................32 1.4.2.8. Quy trình quản lý hoạt động đánh giá xếp loại..........................................33 1.4.2.9. Phân cấp quản lý trong quản lý hoạt động đánh giá xếp loại..................33 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động đánh giá giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp .......................................................................................................34 1.5.1. Quan điểm và các quy định của nhà nước......................................................34 1.5.2. Các đặc điểm văn hóa xã hội của từng địa phương.......................................36 1.5.3. Đặc điểm học sinh của các trường ..................................................................36 1.5.4 Năng lực sư phạm và điều kiện hoạt động của giáo viên...............................36 Năng lực này được quy định tại tiêu chuẩn 3, 4 của Chuẩn GV cần phải đảm bảo các năng lực dạy học và giáo dục. Có một số nhân tố ảnh hưởng đến việc đáp ứng các chuẩn này: trình độ đào tạo, độ tuổi, giới tính của GV…..................................36 1.5.5. Số lượng giáo viên trong một nhà trường và cơ cấu bộ môn........................37 1.5.6. Năng lực và trình độ quản lí của người hiệu trưởng .....................................38 Tiểu kết chương 1.........................................................................................................39 Chương 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THCS THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH ..............................40 2.1Khái quát về đặc điểm giáo dục của huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định........40 Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trƣờng THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 2.1.1 Điều kiện tự nhiên............................................Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ..............................Error! Bookmark not defined. 2.1.3 Tình hình giáo dục.............................................................................................40 2.1.3.1 Tình hình chung...............................................................................................40 2.1.3.2 Thực trạng về đội ngũ giáo viên THCS.........................................................42 2.2. Thực trạng hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên THCS theo Chuẩn nghề nghiệp của huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định ................................................................42 2.2.1 Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.............44 2.2.2 Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.....................................................................................................................43 2.2.3 Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn năng lực dạy học ................................................47 2.2.4 Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn năng lực giáo dục..............................................49 2.2.5 Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn năng lực hoạt động chính trị, xã hội.................50 2.2.6 Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn năng lực phát triển nghề nghiệp ......................51 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp của Phòng GD& ĐT huyện Mỹ Lộc .............................................................54 2.3.1 Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động đánh giá giáo viên các trường THCS.............................................................................................................................54 2.3.2 Thực trạng về mục tiêu đánh giá, xếp loại GV ................................................56 2.3.3 Thực trạng về quản lý nội dung đánh giá ........................................................58 2.3.4. Quản lý phương pháp đánh giá, xếp loại GV.................................................59 2.3.5. Thực trạng về quản lý lực lượng, quy trình và thời điểm đánh giá ..............61 2.3.6. Thực trạng về quản lý kết quả đánh giá, xếp loại GV THCS huyện Mỹ Lộc ........................................................................................................................................62 2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến các biện pháp quản lý đánh giá,xếp loại giáo viên THCS ở huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định ....................................................................65 2.4.1 Các yếu tố khách quan......................................................................................65 2.4.2 Các yếu tố chủ quan ..........................................................................................66 2.5. Thuận lợi, khó khăn..............................................................................................70 2.5.1 Thuận lợi và khó khăn........................................................................................70 Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trƣờng THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 2.5.2 Nguyên nhân của những khó khăn : ................................................................73 Tiểu kết chương 2.........................................................................................................74 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THCS Ở HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP.............76 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp........................................................................76 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa......................................................................76 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, khoa học.................................................77 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và hiệu quả ..............................................77 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ giữa đánh giá và tự đánh giá, giữa đánh giá và phát triển............................................................................................................78 3.2 Một số biện pháp quản lý cụ thể..........................................................................78 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các CBQL, giáo viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ........................................................................................................................................78 3.2.1.1 Mục đích, yêu cầu của biện pháp...................................................................78 3.2.1.2 Nội dung của biện pháp..................................................................................79 3.2.1.3 Tổ chức thực hiện biện pháp ........................................................................80 3.2.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo thực hiện đánh giá theo các tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS và sự cụ thể hóa các tiêu chí đó phù hợp với thực tế và yêu cầu của ngành GD huyện Mỹ Lộc.......................................................................81 3.2.2.1 Mục đích yêu cầu của biện pháp....................................................................81 3.2.2.2 Nội dung của biện pháp..................................................................................82 3.2.2.3 Tổ chức thực hiện biện pháp ........................................................................82 Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.3. Biện pháp 3: Bồi dưỡng nâng cao năng lực đánh giá cho đội ngũ giáo viên và lực lượng tham gia đánh giá..................................................................................83 Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.3.1 Mục đích của biện pháp..................................................................................83 3.2.3.2 Nội dung của biện pháp..................................................................................83 3.2.3.3 Tổ chức thực hiện biện pháp ........................................................................84 Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trƣờng THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức thực hiện đúng các yêu cầu của quy trình và phương pháp đánh giá, xếp loại GV.........................................................................................85 3.2.4.1 Mục đích, yêu cầu của biện pháp...................................................................85 Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.4.2 Nội dung của biện pháp..................................................................................85 3.2.4.3 Tổ chức thực hiện biện pháp ........................................................................85 Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.5. Biện pháp 5: Công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của lực lượng tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, theo Chuẩn nghề nghiệp ............................86 Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.5.1 Mục đích yêu cầu của biện pháp....................................................................86 3.2.5.2 Nội dung của biện pháp..................................................................................87 3.2.5.3 Tổ chức thực hiện biện pháp ........................................................................87 Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.6. Biện pháp 6: Sử dụng hợp lý kết quả đánh giá, xếp loại tạo động lực làm việc cho giáo viên.........................................................................................................88 3.2.6.1 Mục đích yêu cầu của biện pháp....................................................................88 Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên trường THCS huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam định theo Chuẩn nghề nghiệp 3.2.6.2 Nội dung của biện pháp..................................................................................89 3.2.6.3 Tổ chức thực hiện biện pháp ........................................................................89 3.3 Mối quan hệ giữa các biện pháp đề xuất ............................................................90 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp .........................92 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm......................................................................................92 3.4.2 Nội dung và cách tiến hành ..............................................................................92 3.4.3 Kết quả khảo nghiệm các biện pháp đề xuất ..................................................93 3.4.3.1 Sự phù hợp .......................................................................................................93
Xem thêm

136 Đọc thêm

quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường mầm non thành phố uông bí tỉnh quảng ninh theo chuẩn nghề nghiệp

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

đó được cấu tạo liên kết hữu cơ từ nhiều yếu tố, theo một quy luật nhất định; phù hợp với điều kiện khách quan. - Quản lý bao giờ cũng là hoạt động hướng đích, có mục tiêu xác định. - Hệ thống quản lý gồm có 2 phân hệ. Đó là sự liên kết giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, đây là quan hệ ra lệnh – phục tùng, không đồng cấp và có tính bắt buộc. Tuy nhiên, quản lý có khả năng thích nghi giữa chủ thể với đối tượng quản lý và ngược lại. - Tác động của quản lý thường mang tính chất tổng hợp, hệ thống tác động quản lý gồm nhiều giải pháp khác nhau nhằm đưa hệ thống tiếp cận mục tiêu, và nếu xét về mặt công nghệ là sự vận động thông tin. - Cơ sở của quản lý là các quy luật khách quan và điều kiện thực tiễn của môi trường. - Mục tiêu cuối cùng của quản lý là tạo ra, tăng thêm và bảo vệ lợi ích của con người, bởi thực chất của quản lýquản lý con người và vì lợi ích của con người. Ngày nay trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự biến động không ngừng của nền kinh tế-xã hội, quản lý được xem là một trong năm nhân tố phát triển kinh tế-xã hội (vốn-nguồn lực lao động-khoa học kỹ thuật- Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 14 tài nguyên và quản lý) trong đó quản lý đóng vai trò cho sự thành công hay thất bại của công việc. 1.2.5. Biện pháp QL hoạt động bồi dưỡng GV theo chuẩn nghề nghiệp 1.2.5.1. Biện pháp Biện pháp là cách làm, cách thức tiến hành, cách giải quyết một vấn đề cụ thể. Theo đó, biện pháp QL là cách thức chủ thể QL tiến hành sử dụng các công cụ QL tác động vào việc thực hiện từng khâu của chức năng QL trong mỗi quá trình QL nhằm tạo nên sức mạnh, tạo ra năng lực thực hiện mục tiêu
Xem thêm

118 Đọc thêm

Đề cương Quản lý đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Đak Song tỉnh Đăk Nông

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở HUYỆN ĐAK SONG TỈNH ĐĂK NÔNG

Chỉ thị số 40CTTW của ban bí thư trung ương Đảng ngày 15 tháng 06 năm 2004 đã chỉ rõ “ Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”. Chính vì vậy ngành giáo dục có một trách nhiệm lớn là đào tạo ra nguồn nhân lực có cất lượng cao về trí tuệ và trình độ tay nghề. Những năm qua, nhất là khi đất nước đổi mới chúng ta đã xây dựng được đội ngũ giáo viên đông đảo, có phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ này đã “ Đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào thắng lợi sự nghiệp của đất nước”.Trong hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục Mầm non là ngành học đầu tiên, có một vị trí, vai trò quan trọng là hình thành ở trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một. Muốn đạt được mục tiêu trên, việc đầu tiên cần phải chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, bởi vì giáo viên là nhân tố quyết định trực tiếp đến quá trình hình thành phát triển nhân cách trẻ.Hiện nay trên địa bàn huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông giáo viên mầm non mặc dù số lượng nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo tương đối cao, nhưng năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhiều nhà giáo còn hạn chế, chưa thực sự đổi mới phương pháp giảng dạy, vẫn còn có những giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là nhà giáo công tác ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc taị chỗ, ít có điều kiện nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức. Bên cạch đó công tác quản lý và xây dựng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp chưa thực sự được quan tâm, chưa có biện pháp và chiến lược cụ thể mà chỉ đánh giá qua loa, hình thức.Để đáp ứng với nhu cầu đổi mới và phát triển giáo dục nói chung và bậc học mầm non nói riêng trong giai đoạn hiện nay UBND huyện và ngành giáo dục và đào tạo huyện Đăk Song đã chú ý tới việc nâng cao chất lượng đội ngu cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp Tuy nhiên vẫn chưa có công trình đề cập đến vấn đề “ Quản lý đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp ở huyện Đak Song tỉnh Đăk Nông ”. Tiếp thu, kế thừa những thành tựu trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng các trường THPT huyện gia bình tỉnh bắc ninh

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN GIA BÌNH TỈNH BẮC NINH

Đây là nguồn luận văn được tác giả sư tầm tư nhiều nguồn thư viện đáng tin cậy. Luận văn chứa đầy đủ thông tin về lý thuyết cũng như số liệu đều chuẩn xác với tên đề tài nghiên cứu. Bố cục Luận văn được áp dụng theo chuẩn về hình thức lẫn nội dung.

111 Đọc thêm

Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cho giáo viên trung học cơ sở hải phòng tại trung tâm tin học

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẢI PHÒNG TẠI TRUNG TÂM TIN HỌC

trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt đề án dạy học tin học, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong trường phổ thông giai đoạn 2004-2006. 10. . Thông tư số 03/2001/TT-BGD&ĐT ngày 28/1/2011. Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học . 11.   Quyết định số 14/2004/ ngày 17/5/ 2004. Về việc ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS chu kỳ III (2004-2007). 12.  Chỉ thị nhiệm vụ năm học: 2005 – 2006; 2006-2007; 2007- 2008; 2008- 2009; 2009 – 2010. 13.  Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 14.  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học (THCS và THPT). Tài liệu dùng trong đợt thí điểm áp dụng Chuẩn để đánh giá giáo viên.  15. . Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD&ĐT ngày 30-9-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012. 16.  Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm nongiáo viên phổ thông công lập. 17. Cẩm nang nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên 18. Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà trường 19.  (2010), “”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục số 58 tháng 7-2010, tr.21-24. 20.  Những cơ sở lý luận quản lý giáo dục; Cơ sở khoa học quản lý; Sự phát triển các quan điểm giáo dục hiện đại. 21.  Những cơ sở của lý luận quản lý giáo dục. 22.  Lý luận quản lýquản lý nhà trường. 22
Xem thêm

23 Đọc thêm

bồi dưỡng lịch sử thường xuyên

BỒI DƯỠNG LỊCH SỬ THƯỜNG XUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 2  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Xương, ngày 10 tháng 09 năm 2014   KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20142015 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Ngọc Chí; Trình độ chuyên môn: ĐHSP Lịch Sử. Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giáo viên, Bí thư đoàn trường Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên Căn cứ thông tư số 262012TTBGDĐT ngày 10072012 của BGDĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 2200SGDĐTGDCN ngày 10122012 HưỚNG DẪN của Sở GDĐT Thanh Hóa hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 2200SGDĐTGDCN ngày 10122012 hướng dẫn đơn vị trược thuộc thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên và các nội dung hướng dẫn tại Công văn này; Căn cứ Công văn số 713SGDĐTGDCN ngày 25042014 Vv hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 20142015; Mục tiêu của việc Bồi dưỡng thường xuyên nhằm những mục tiêu sau: 1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. 2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên: Nội dung bồi dưỡng 1( Khối lượng kiến thức bắt buộc: Thời lượng 30tiết) (Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nội dung bồi
Xem thêm

29 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THCS CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THCS CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA

MụC LụC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4. Phạm vi nghiên cứu 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Giả thuyết khoa học 4 7. Phương pháp nghiên cứu. 5 8. Cấu trúc luận văn 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 7 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản. 11 1.2.1. Bồi dưỡng 11 1.2.2. Bồi dưỡng giáo viên 13 1.2.3. Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên 13 1.2.4. Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên 14 1.2.5. Chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động BDTX cho GV. 19 1.2.6. Nội dung quản lý hoạt động BDTX cho GV 20 1.2.7. Biện pháp quản lý hoạt động BDTX cho GV 21 1.3. Vai trò, tầm quan trọng của việc quản lý hoạt động BDTX cho GVTHCS. 22 1.4. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người GV trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam 22 1.5. Chương trình BDTX cho GVTHCS của Bộ GDĐT ban hành. 27 1.6. Một số yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý hoạt động BDTX cho GV THCS. 29 1.6.1. Nhận thức của GV THCS về việc BDTX 29 1.6.2. Yêu cầu về đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong thời kỳ mới. 30 1.6.3. Năng lực quản lý hoạt động BDTX cho GV của lãnh đạo Phòng GDĐT. 30 1.6.4. Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng, phương pháp và hình thức tổ chức bồi dưỡng, các điều kiện vật chất, chế độ chính sách là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động BDTX cho GV. 31 1.7. Một số kinh nghiệm của nước ngoài và của Việt Nam trong hoạt động BDTX cho đội ngũ GV. 31 1.7.1. Một số kinh nghiệm của nước ngoài 31 1.7.2. Kinh nghiệm của nước ta 34 Kết luận chương 1 36 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS CỦA PHÒNG GDĐT HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA 37 2.1. Khái quát về tình hình kinh tế xã hội, giáo dục của huyện Quỳnh Nhai 37 2.1.1. Tình hình kinh tế xã hội của huyện Quỳnh Nhai 37 2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục và đào tạo. 39 2.2. Thực trạng quản lý hoạt động BDTX cho GVTHCS huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 45 2.2.1. Nhận thức của GV và các cấp QLGD về hoạt động BDTX 46 2.2.2. Về công tác lập kế hoạch BDTX cho GV 47 2.2.3. Về tổ chức triển khai các hoạt động BDTX 49 2.2.4. Nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp và các điều kiện tổ chức BDTX cho GVTHCS 50 2.3. Đánh giá chung về một số biện pháp quản lý hoạt động BDTX cho GVTHCS của Phòng GDĐT huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 57 2.4. Một số kết luận chung về thực trạng BDTX cho GV và công tác quản lý hoạt động BDTX cho GVTHCS của phòng GDĐT huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 60 2.4.1. Về công tác BDTX cho GVTHCS tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 60 2.4.2. Công tác quản lý hoạt động BDTX cho GVTHCS của phòng GDĐT huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 64 Kết luận chương 2 67 Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BDTX CHO GVTHCS CỦA PHÒNG GDĐT HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA 68 3.1.Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý hoạt động BDTX cho GVTHCS 68 3.1.1. Đảm bảo tính kế thừa 68 3.1.2. Đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ và thống nhất 69 3.1.3. Đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.4. Đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả 70 3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo 71 3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động BDTX cho GVTHCS của Phòng GDĐT huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 71 3.2.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho GV và các CBQL về công tác BDTX trong hoạt động nghề nghiệp 71 3.2.2. Khảo sát nhu cầu BDTX để lập kế hoạch bồi dưỡng cho sát với nhu cầu và trình độ của GV. 73 3.2.3. Đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện và phương pháp BDTX để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho GV 74 3.2.4. Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên đủ năng lực để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng, đồng thời phát huy chức năng của các trường sư phạm trong tỉnh trong công tác bồi dưỡng GV 77 3.2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động BDTX cho GVTHCS 78 3.2.6. Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác BDTX đạt hiệu quả 80 3.2.7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động BDTX giáo viên. 81 3.2.8. Khuyến khích về vật chất và tinh thần đối với GV trong việc BDTX 83 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 85 3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 86 3.4.1. Tính cần thiết của các biện pháp quản lý đã đề xuất. 87 3.4.2. Tính khả thi của các biện pháp quản lý đã đề xuất. 88 3.3.3. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. 90 Kết luận Chương 3 92 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93 1. Kết luận 93 2. Khuyến nghị 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC
Xem thêm

132 Đọc thêm

Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I

chung đạt chuẩn về NVSP, hầu hết giáo viên nghề là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề; cao đẳng nghề, đại học chuyên ngành hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao, đại đa số giáo viên chưa qua đào tạo tại các trường sư phạm, việc dạy học chủ yếu dựa trên kinh nghiệm là chính nên để đạt chuẩn giáo viên nghề, đáp ứng nhiệm vụ của giáo viên nghề thì giáo viên phải tham gia các lớp BDNVSP. * Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Bồi dưỡng NVSP chính là quá trình tác động bổ sung và hoàn thiện thêm kỹ năng, tình cảm thái độ cho người giáo viên, giúp họ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của giáo dục. Bồi dưỡng NVSP là một loại hỡnh BD thường xuyên cho GV về tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD & ĐT. 1.2.2.3. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng NVSP chính là tổ hợp các cách thức tác động vào quá trình bồi dưỡng NVSP nhằm đạt mục tiêu mà chủ thể quản lý giáo dục mong muốn là không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giao viên, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong từng giai đoạn phát triển. 1.3. Quản lý hoạt động bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm 1.3.1. Nguyên tắc quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Nguyên tắc quán triệt quan điểm giáo dục của Đảng và Nhà nước: - Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đời sống, với những nhiệm vụ phát triển của đất nước - Nguyên tắc phối hợp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên phải đảm bảo tính hệ thống, tính khoa học, tính vừa sức, tính kế thừa, tính phát triển, phát huy tính tích cực tự giác, chủ động sáng tạo của người giáo viên. 1.3.2. Các nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 1.3.2.1.Quản lý mục tiêu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Quản lý mục tiêu bồi dưỡng NVSP chính là quá trình giúp giáo viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng NVSP, từ đó giáo viên cần có các hoạt động trau dồi và nâng cao năng lực và phẩm chất của mình đạt mục tiêu giáo dục. 1.3.2.2. Quản lý nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
Xem thêm

21 Đọc thêm

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông hải an, hải phòng trong giai đoạn hiện nay

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hải An, Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay Bùi Thanh Bình Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Xuân Hải Năm bảo vệ: 2008 Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về quản lý giáo dục nói chung và quản lý hoạt động dạy học (HĐDH) nói riêng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT). Khái quát về trường THPT Hải An, thành phố Hải Phòng. Tìm hiểu thực trạng quản lý HĐDH của hiệu trưởng trường THPT Hải An, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. Phân tích những thành công, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế đó khi thực hiện các biện pháp quản lý HĐDH trường THPT Hải An. Đề xuất một số biện pháp bao gồm: bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đổi mới quản lý HĐDH trong trường THPT; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, khuyến khích tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên; tăng cường chỉ đạo hoạt động đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường quản lý và khai thác sử dụng phương tiện kỹ thuật hỗ trợ cho HĐDH; tăng cường chỉ đạo xây dựng kỷ cương, nề nếp HĐDH trong nhà trường; đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá HĐDH trong năm học của giáo viên; hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học… nhằm quản lý có hiệu quả HĐDH của hiệu trưởng trường THPT Hải An, Hải Phòng Keywords: Hiệu trưởng; Hoạt động dạy học; Quản lý giáo dục; Trường trung học phổ thông; Hải Phòng
Xem thêm

8 Đọc thêm

Thực trạng quản lý lớp học của giáo viên chủ nhiệm theo mô hình trường học mới ở các trường Tiểu học Huyện Nghĩa Hưng – Tỉnh Nam Định ”

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỚP HỌC CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NGHĨA HƯNG – TỈNH NAM ĐỊNH ”

2.Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở nghiên cứu lí luận biện pháp quản lý lớp học của giáo viên ở các trường Tiểu học huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đề tài đề xuất một số biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả quản lý lớp học của giáo viên chủ nhiệm trong các nhà trường Tiểu học đang áp dụng mô hình trường học mới.3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu3.1. Khách thể nghiên cứuCông tác của giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học mới(VNEN).3.2. Đối tượng nghiên cứuBiện pháp quản lý lớp học của giáo viên chủ nhiệm theo mô hình trường học mới ở các trường Tiểu học huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định .4.Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Giới hạn nội dung nghiên cứu:Giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học thực hiện song song hai nhiệm vụ: giảng dạy và giáo dục học sinh. Trong khuôn khổ đề tài, tác giả chỉ tập trung vào chức năng giáo dục học sinh, trọng tâm là biện pháp quản lý lớp học của giáo viên chủ nhiệm theo mô hình trường Tiểu học mới. Phạm vi nghiên cứu:Đề tài được thực hiện trong phạm vi các trường Tiểu học huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Xem thêm

91 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON QUAN HOA

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON QUAN HOA

Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan Hoa
Xem thêm

Đọc thêm

Biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên trường trung học phổ thông hải an thành phố hải phòng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẢI AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

    2.2.2. Thực trạng về năng lực dạy học của giáo viên trường THPT Hải An so với yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên ( thông qua điều tra khảo sát mức độ đạt được các tiêu chí liên quan đến năng lực dạy học ) Bảng 2.9 : Kết quả do Giáo viên tự đánh giá Xếp loại Số lƣợng Phần trăm 8 xuất sắc   15 22 % khá   44 64,7 % trung bình   9
Xem thêm

23 Đọc thêm

SKKN Quản lý tiểu học: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học thông qua 2 môn Toán và Tiếng Việt

SKKN QUẢN LÝ TIỂU HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÔNG QUA 2 MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

Là Hiệu trưởng nhà trường tôi vô cùng băn khoăn trăn trở, phải làm thế nào để giáo viên của cấp mình quản lý phải là người có đầy đủ kiến thức tòan cấp, tự tin với vị trí mình đã chọn “giáo viên tiểu học”, sẵn sàng nhận nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy lớp nào khi được phân công và thực hiện có hiệu quả quy định 14 Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên tiểu học của BGDĐT. Chính vì vậy tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan như trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học thông qua 2 môn Toán và Tiếng Việt”.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, một số đặc tính sinh học của vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy ở bê, nghé tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TỨ KỲ - HẢI DƯƠNG

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN TỨ KỲ - HẢI DƯƠNG

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn và các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Tứ Kỳ Hải Dương. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng để nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học trong trường tiểu học huyện Tứ Kỳ Hải Dương.. Xác định cơ sở lý luận của đề tài Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng một số trường tiểu học. Đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng tiểu học và khảo sát tính khả thi của các biện pháp đó.Cái mới của đề tài Phát hiện thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng tiểu học huyện Tứ Kỳ Hải Dương. Đề xuất được các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trong các trường tiểu học huyện Tứ Kỳ Hải Dương.
Xem thêm

Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

a) Nguyên tắc trao đổi, chia sẻ trong sinh hoạt chuyên môn: nội dung trao đổi vềgiờ dạy tập trung vào hoạt động học của HS; không xếp loại giờ dạy minh hoạ trong nghiêncứu bài học; lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt khi thảo luận.b) Kĩ năng trong sinh hoạt chuyên môn: suy ngẫm để trao đổi, chia sẻ.5. Khai thác thế mạnh của công nghệ thông tin (CNTT) trong sinh hoạt chuyên môna) Kĩ năng chia sẻ thông tin bằng công nghệ điện toán đám mây trong sinh hoạtchuyên môn; b) Kĩ năng sử dụng Diễn đàn trên mạng để thảo luận trongsinh hoạt chuyên môn. Diễn đàn trên mạng (Forum) là một trong những công cụ hữu íchđể tổ chức các hoạt động thảo luận chuyên môn trên mạng Internet; c) Kĩ năng sử dụng15họp trực tuyến trong sinh hoạt chuyên môn. Hệ thống này cũng được cung cấp quawebsite giaoducphothong.edu.vn, truonghocketnoi.edu.vn*Cách thức tiến hành:Các phòng GD&ĐT: xây dựng kế hoạch chỉ đạo thành lập các cụm trường sinhhoạt chuyên môn, phân công các trường đăng cai chủ trì sinh hoạt chuyên môn theo cụm;hướng dẫn định hướng các đơn vị trường thực hiện; tổ chức thanh kiểm tra, đánh giá tìnhhình triển khai thực hiện và kết quả thực hiện sinh hoạt tổ chuyên môn theo cụm trường;tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tiêu biểu; báo cáo kết quả về SởGD&ĐT.Các trường THCS: xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới sinhhoạt tổ chuyên môn theo cụm; hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên trong đơn vị cácthực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo cụm; tổ chức kiểm tra, đánh giá.Tổ chuyên môn của trường và cụm trường: Lập kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môntheo cụm, phân công, giám sát, đánh giá chất lượng giáo viên khi tham.* Điều kiện thực hiện biện phápCần có hệ thống mạng internet được kết nối thuận lợi cho các chia sẽ trao đổi trênmạng. Các GD&ĐT, sở GD&ĐT tích cực khuyến khích , động viên, nhân rộng các môhình tốt để công việc này trở thành hoạt động thiết thực và thực sự hiệu quả đối với các
Xem thêm

27 Đọc thêm

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện tam đảo, tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

nghĩa chủ đạo, quyết định, đó là là tăng cường hiệu quả QL hoạt động dạy học của GV và hoạt động học tập của HS. Tác giả luận văn đã phân tích và hệ thống lại lý luận về QL, QLGD, QL trường THCS, các biện pháp QL hoạt động dạy học, những yêu cầu của xã hội và xu thế phát triển trường THCS, những yếu tố ảnh hưởng đến việc QL hoạt động dạy học, nhất là những nét đặc thù, chuyên biệt trong nhiệm vụ giáo dục tại các khu vực vùng núi, vùng đặc biệt khó khăn từ đó đưa ra các biện pháp QL phù hợp. Với thực trạng tại các trường THCS huyện Tam Đảo, công tác QL hoạt động dạy học đã có nhiều cố gắng, được Phòng GD-ĐT Tam Đảo đánh giá là đã và đang có sự chuyển biến lớn. Những biện pháp tăng cường trong QL hoạt động dạy học của HT các trường THCS đã bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, song nhìn chung vẫn còn có những yếu kém, bất cập, cần phải tiếp tục đổi mới để khắc phục những trì trệ, hạn chế, tạo động lực cho việc nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học trong nhà trường, để các nhà trường thực sự là nơi đào tạo ra những HS có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, thái độ, nhân cách tốt chuẩn bị bước vào bậc học THPT. Trong công tác QL hoạt động dạy học tại các trường THCS trong toàn huyện Tam Đảo, cả về phía QL vĩ mô và vi mô vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định, những nguyên nhâ n chủ yếu là: - Sự đầu tư của UBND huyện và các ngành hữu quan cho các trường THCS trong huyện còn rất hạn chế, CSVC của các nhà trường còn nhiều yếu kém, bất cập, hạn chế đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của các nhà trường - HT nhà trường vẫn còn những hạn chế về khả năng và kinh nghiệm QL. - Đội ngũ GV còn những hạn chế nhất định về chuyên môn nghiệp vụ. - Trình độ dân trí thấp, kinh tế phát triển chậm, công tác xã hội hóa giáo dục trong toàn huyện còn chưa có hiệu quả cao, HS và cha mẹ HS chưa thực sự quan tâm đầy đủ tới mục tiêu giáo dục của nhà trường. Qua nghiên cứu lí luận về quản lý hoạt động dạy học nói chung và cơ sở lí luận để tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tại các trường THCS huyện Tam Đảo nói riêng; khảo sát thực trạng theo các nội dung của khung lí thuyết. Trên cơ sở các luận chứng, luận cứ có được tác giả đã đề xuất 7 biện pháp. Các biện pháp qua khảo sát ý kiến, thử nghiệm bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan, một số biện pháp được đánh giá có mức độ cấp thiết, khả thi cao trong điều kiện cụ
Xem thêm

23 Đọc thêm

Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo lớn theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi các trường mầm non huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề