MÉT VΜI H×NH ¶NH NÃI VÒ SÙ ®ÓNG ®¾N CÑA LÝ CNG UÈN KHI DÊI ® VÒ §¹I LA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÉT VΜI H×NH ¶NH NÃI VÒ SÙ ®ÓNG ®¾N CÑA LÝ CNG UÈN KHI DÊI ® VÒ §¹I LA":

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ĐẸP VỀ HÌNH THỨC. NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG DOWNLOAD VỀ CHỈ CẨN CHỈNH SỬA NGÀY THÁNG VÀ IN

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp §1: mÖnh ®Ò Ngµy so¹n: 1882015. PPCT: TiÕt 1. I. Môc tiªu. 1 VÒ kiÕn thøc. HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ). N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng. Ph©n biÖt ®­îc kiÖn cÇn vµ ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn. 2 VÒ kü n¨ng. BiÕt lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò, X§ ®­îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò trong nh÷ng tr­êng hîp ®¬n gi¶n. Nªu ®­îc VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr­íc. 3 VÒ t­ duy th¸i ®é. RÌn luyÖn t­ duy l«gÝc, t­ duy lËp luËn CÈn thËn, chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n vµ trong lËp luËn II. ChuÈn bÞ. 1 Gi¸o viªn: Th­íc kÎ + compa + b¶ng phô + phiÕu häc tËp. 2 Häc sinh: Th­íc kÎ + compa III. Ph­¬ng ph¸p. Chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, ph¸p vÊn, gîi më. IV. TiÕn tr×nh bµi häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu mét sè lo¹i c©u ®• häc. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS ®äc vµ so s¸nh c¸c c©u trong hai bøc tranh. C¸c c©u ë bøc tranh bªn tr¸i lµ nh÷ng c©u kh¼ng ®Þnh (cã thÓ ®óng hoÆc sai) ®­îc gäi lµ c¸c mÖnh ®Ò. C¸c c©u cña bøc tranh bªn ph¶i kh«ng ph¶i lµ c¸c mÖnh ®Ò. LÊy thªm VD ®Ó HS hiÓu râ h¬n ? Yc HS nªu Kn mÖnh ®Ò. HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. §äc vµ so s¸nh Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mét mÖnh ®Ò. T×m c¸ch ph¸t biÓu Kn mÖnh ®Ò. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. MÖnh ®Ò . (SGK) VÝ dô: +) MÖnh ®Ò. a) Hµ néi lµ thñ ®« cña ViÖt Nam. (MÖnh ®Ò ®óng) b) 2 3 = 5. (MÖnh ®Ò sai) +) Kh«ng ph¶i mÖnh ®Ò a) Trêi h«m nay n¾ng qu¸ b) Chñ nhËt nµy cËu cã r¶nh kh«ng? Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ph¸t biÓu nh­: +) “n chia hÕt cho 3” +) “ 2 + x = 5” Tuy ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng, sai cña c¸c kh¼ng ®Þnh trªn. Nh­ng nÕu ta g¸n cho n (hoÆc x) mét gi¸ trÞ cô thÓ th× sÏ nhËn ®­îc mét mÖnh ®Ò. Yc HS chän cho n (hoÆc x) nh÷ng gi¸ trÞ cô thÓ ®Ó xÐt tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò Yc HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Cho HS lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mÖnh ®Ò chøa biÕn LÊy VD kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt MÖnh ®Ò chøa biÕn. VÝ dô. a) n chia hÕt cho 3 b) 2 + x = 5 Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS t×m hiÓu VD1 SGK. ? Dùa vµo VD1 h•y lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña c¸c mÖnh ®Ò sau. a) A “Pari lµ thñ ®« cña ViÖt Nam” b) B: “3 lµ sè nguyªn tè”. c) C: “15 lµ mét sè ch½n”. ? Tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. §äc vµ hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. Suy nghÜ lËp mÖnh ®Ò cña mét mÖnh ®Ò theo yc cña GV T×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. Th«ng b¸o kq t×m ®­îc Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. KÝ hiÖu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò P lµ . Ta cã: +) ®óng th× P sai. +) sai th× P ®óng. Yc HS tù lÊy VD. Yc HS lµm BT trong H§4 SGK Lµm BT cñng lý thuyÕt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Nªu vÊn ®Ò: Cho hai mÖnh ®Ò P: “ Tr¸i ®Êt kh«ng cã n­íc” Q: “Tr¸i ®Êt kh«ng cã sù sèng” ? H•y nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu… th×…”. Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ mÖnh ®Ò võa lËp. Ta nãi mÖnh ®Ò d¹ng: “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo. LÊy VD thÓ hiÖn tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò P => Q. ? MÖnh ®Ò P => Q chØ ®óng khi nµo. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo. Nèi hai mÖnh ®Ò ®• cho thµnh mét mÖnh ®Ò vµ nhËn xÐt. Ghi nhí c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo: nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu … th×…” NhËn xÐt tÝnh ®óng, sai cña m®. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò kÐo theo. +) MÖnh ®Ò “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo KÝ hiÖu: P => Q. +) MÖnh ®Ò P => Q chØ sai khi P sai vµ Q ®óng vµ ®óng trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i Nªu vÊn ®Ò: Ta cã ®Þnh lÝ sau: NÕu cã hai c¹nh bªn b»ng nhau th× c©n. ? H•y t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña ®Þnh lÝ trªn. Ta thÊy r»ng ®Þnh lÝ trªn ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® P => Q ®óng, khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Suy nghÜ t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi to¸n. NhËn diÖn c¸c ®Þnh lÝ th­êng ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® ®óng P => Q. Ghi nhí c¸ch gäi tªn cña P vµ Q trong ®Þnh lÝ d¹ng P => Q Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ®Þnh lÝ cã d¹ng P => Q. Khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Cho HS lµm BT trong H§6 SGK Lµm BT cñng cè lý thuyÕt Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò ®¶o, hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS lµm BT trong H§7 SGK C¸c m® Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña m® P => Q Yc HS lÊy VD Suy nghÜ lµm BT . Th«ng b¸o kq t×m ®­îc. Ghi nhí c¸ch cho mét m® ®¶o. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò ®¶o. MÖnh ®Ò Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P => Q Chó ý: P => Q ®óng kh«ng nhÊt thiÕt Q => P ph¶i ®óng ë trong H§7b ta thÊy r»ng c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng. Khi ®ã ta nãi m® P => Q t­¬ng ®­¬ng víi m® Q => P L­u ý HS c¸c tr­êng hîp kh¸c kh¸c kh«ng gäi lµ mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. LÊy VD vÒ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. Yc HS tù lÊy VD vÒ hai m® Ghi nhí c¸ch cho mét m® t­¬ng ®­¬ng . Suy nghÜ t×m VD MÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng NÕu c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng ta nãi r»ng P vµ Q lµ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. KÝ hiÖu: vµ ®äc lµ: P t­¬ng ®­¬ng Q, hoÆc P lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó cã Q, hoÆc P khi vµ chØ khi Q
Xem thêm

148 Đọc thêm

Kỹ thuật nuôi lợn Tác giả: Phạm Sỹ Tiệp

Kỹ thuật nuôi lợn Tác giả: Phạm Sỹ Tiệp

Ch¨n nu«i lîn thÞt lµ kh©u cuèi cïng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt thÞt lîn. §ã lµ mét m¾t xÝch quan träng quuyÕt ®Þnh kh«ng nh÷ng vÒ sè l−îng mµ cßn vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm thÞt lîn cho tiªu dïng trong n−íc vµ cho xuÊt khÈu. Nu«i lîn thÞt cã tû lÖ n¹c cao, thÞt lîn s¹ch (lîn khoÎ m¹nh, thÞt kh«ng tån d− thuèc kh¸ng sinh, c¸c lo¹i kim lo¹i nÆng vµ hormone sinh tr−ëng v.v.) ®ang lµ yªu cÇu cña s¶n suÊt vµ tiªu dïng hiÖn nay. Do ®ã, ch¨n nu«i lîn thÞt ®óng quy tr×nh kü thuËt lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕ
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án tuần 32 HẰNG nước và các hiện tượng tự nhiên

giáo án tuần 32 HẰNG nước và các hiện tượng tự nhiên

KÕ ho¹ch tuÇn 31 Mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn ( Thùc hiÖn tõ ngµy 10> 14 04 2017) I, Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ biÕt tËp c¸c ®éng tay, l­ên, ch©n, bËt mét c¸ch nhÞp nhµng. TrÎ biÕt mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn, biÕt nhËn xÐt vÒ c¸c hiÖn t­îng ®ã. TrÎ biÕt nhËn vai ch¬i, gãc ch¬i vµ thÓ hiÖn ®­îc vai ch¬i cña m×nh, biết giao lưu với các bạn và sử dụng đồ dùng đồ chơi hợp lý. TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ m×nh, vÒ b¹n. RÌn cho trÎ cơ tay, cơ chân, cơ toàn thân cho trẻ. RÌn cho trÎ kü n¨ng kh¸m ph¸ vµ nhËn ra c¸c hiÖn t­îng tù nhªn. RÌn kü n¨ng ch¬i ho¹t ®éng gãc cho trÎ. RÌn cho trÎ kh¶ n¨ng nhËn xét về bản thân và bạn. Gi¸o dôc trÎ n¨ng tËp thÓ dôc ®Ó c¬ thÓ lu«n khoÎ m¹nh. TrÎ b¶o vÖ gi÷ g×n søc khoÎ, ¨n mÆc phï hîp thêi tiÕt. Gi¸o dôc trÎ b¶o vÖ vµ gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i. II, ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm s©n b•i s¹ch sÏ, b»ng ph¼ng. QuÇn ¸o c« vµ trÎ gän gµng, s¹ch sÏ. C« chuÈn bÞ mét sè c©u hái, tranh ¶nh ®Ó trß chuyÖn cïng trÎ. Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc phï hîp víi chñ ®Ò ®ang häc. III, Tæ chøc ho¹t ®éng: H§ Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 §c §ãn trÎ Nh¾c trÎ chµo hái, cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. C« trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp vµ søc khoÎ cña trÎ. Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i l¾p ghÐp trong líp. Trß chuyÖn Néi dung dù kiÕn: Con h•y kÓ mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn mµ con biÕt? ( sÊm, sÐt, m­a, n¾ng….) con h•y nªu ®Æc ®iÓm cña mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn? Con h•y nªu Ých lîi vµ t¸c h¹i cña c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn? ThÓ dôc buæi s¸ng Khëi ®éng: §i, ch¹y theo c¸c kiÓu Träng ®éng: Tập theo nhÞp ®Õm H« hÊp: Thæi n¬ §T tay: Tay ®­a vÒ tr­íc, gËp khuûu tay. §T l­ên: Tay lªn cao nghiªng ng­êi sang hai bªn. §T ch©n: Ngåi xæm, ®øng lªn ngåi xuèng liªn tôc. §T bËt: Bật tách chân, khÐp ch©n.
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 10

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CHUẨN 10

Ngµy so¹n:1882014 Ngµy gi¶ng:2082014 phÇn mét: lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i tõ gi÷a thÕ kØ xVI ®Õn n¨m 1917 Ch­¬ng I thêi k× x¸c lËp cña chñ nghÜa t­ b¶n TiÕt 1: Bµi 1 nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n ®Çu tiªn A. Môc tiªu bµi häc 1 KiÕn thøc Nguyªn nh©n, diÔn biÕn, tÝnh chÊt, ý nghÜa cña c¸ch m¹ng Hµ Lan gi÷a thÕ kØ XVI, c¸ch m¹ng t­ s¶n Anh thÕ kØ XVII, chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña13 thuéc ®Þa ë B¾c mÜ vµ viÖc thµnh lËp Hîp chóng Quèc ch©u MÜ USA C¸c kh¸i niÖm trong bµi: c¸ch m¹ng t­ s¶n 2 T­ t­ëng NhËn thøc ®óng vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n. CNTB cã mÆt tiÕn bé song cßn nhiÒu h¹n chÕ. 3 KÜ n¨ng Sö dông b¶n ®å, tranh ¶nh. KÜ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong häc tËp. B. ThiÕt bÞ d¹y häc . B¶n ®å thÕ giíi. S­u tÇm c¸c t­ liÖu. C Ho¹t ®éng d¹y– häc. I. æn ®Þnh líp. 8C: ........................... II. Giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh. III. D¹yhäc bµi míi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t H: §äc SGK ? Em h•y nªu nh­Ïng biÓu hiÖn cña mét nÒn s¶n xuÊt míi ë T©y ¢u? ? NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo. ? NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi kÐo theo sù ra ®êi cña giai cÊp nµo? ? Sù xuÊt hiÖn cña c¸c giai cÊp lµm n¶y sinh m©u thuÉn nµo trong x• héi? G: S¬ kÕt chuyÓn ý. I Sù biÕn ®æi vÒ kinh tÕ,x• héi ë T©y ¢u trong c¸c thÕ kØ XVXVII c¸ch m¹ng hµ lan thÕ kØ XVI 1 NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi VÒ kinh tÕ + C¸c c«ng tr­êng thñ c«ng,c«ng x­ëng thuª nh©n c«ng + Thµnh thÞ trë thµnh trung t©m s¶n xuÊt bu«n b¸n, ng©n hµng. VÒ x• héi 2 giai cÊp : TS – VS gc Phong kiÕn >< gc TS míi c¸ch m¹ng bïng næ. G: Dïng b¶n ®å gt vïng Nª §Ðc Lan < Hµ Lan, BØ nay> cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¢u. ? Vïng Nª §Ðc Lan cã ®Æc ®iÓm g×? ? Môc ®Ých cuéc c¸ch m¹ng Hµ Lan lµ g×? kÕt qu¶? < Chèng v­¬ng triÒu TBN, gi¶Ø phãng ®Êt n­íc më ®­êng cho CNTB tù do ph¸t triÓn> ? VËy thùc chÊt ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng g×? ? ý nghÜa cña cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n? G: TiÓu kÕt H: §äc SGK G: S¬ kÕt t×nh h×nh. ? Em h•y nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ TBCN ë Anh? ? YÕu tè nµo lµ yÕu tè më ®Çu cho nÒn kinh tÕ TBCN? ? Nh÷ng biÕn ®æi nµo vÒ kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn x• héi Anh ? Em h•y ph©n biÖt tÇng líp quÝ téc míi vµ quÝ téc cò? Míi– kinh doanh theo lèi TBCN. Cò bãc lét n«ng n« b»ng t« thuÕ. G: Dïng l­îc ®å gt diÔn biÕn cña c¸ch m¹ng? ? V× sao QH vµ nh©n d©n chèng l¹i vua G: Cho h xem H 2 Ngµy 23121648 nghÞ viÖn th«ng qua s¾c lÖnh xÐt xö vua 411649 nghÞ viÖn th«ng b¸o lµ c¬ quan nhµ n­íc cao nhÊt. 3011649...nhµ vua bÞ b¾t quú, kª ®Çu trªn bôc gç, mét nh¸t r×u gi¸ng xuèng. Ng­êi ®ao phñ gi¬ cao chiÕc ®Çu cña «ng vua chuyªn chÕ. QuÇn chóng reo hß... ? KÕt qu¶ cuéc c¸ch m¹ng ntn? ? Lùc l­îng lµm c¸ch m¹ng ®«ng ®¶o nhÊt lµ ai? Hä cã quyÒn lîi kh«ng? 2 C¸ch m¹ng Hµ Lan thÕ kØ XVI Vïng Nª§ÐcLan kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¢u bÞ v­¬ng quèc TBN thèng trÞ. DiÔn biÕn: 81566 phong trµo ®Êu tranh m¹nh 1581 thµnh lËp n­íc céng hoµ Hµ lan 1648 Hµ Lan ®­îc gi¶i phãng TÝnh chÊt §©y lµ cuéc c¸ch m¹ng TS diÔn ra d­íi h×nh thøc lµ cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng ®Êt n­íc Lµ cuéc c¸ch m¹ng TS ®Çu tiªn trªn thÕ giíi, më ra thêi k× CËn §¹i. II C¸ch m¹ng Anh gi÷a thÕ kØ XVII 1 Sù ph¸t triÓn cña CNTB ë Anh VÒ kinh tÕ + C«ng tr­êng thñ c«ng + Trung t©m c«ng nghiÖp,th­¬ng m¹i, tµi chÝnh. + Ph¸t minh míi vÒ kÜ thuËt– n¨ng xuÊt cao. VÒ x• héi. + QuÝ téc míi xuÊt hiÖn. + N«ng d©n biÕn thµnh c«ng nh©n lµm thuª, di c­. + M©u thuÉn gi÷a giai cÊp TS, QT míi víi ®Þa chñ,quÝ téc cò. > C¸ch m¹ng bïng næ. 2 TiÕn tr×nh c¸ch m¹ng. a Giai ®o¹n 1 <16421648>. 1640 vua cÇn tiÒn triÖu tËp QH. 81642 Néi chiÕn bïng næ. 1648 vua bÞ b¾t néi chiÕn kÕt thóc. b Giai ®o¹n 2 <16491688>. 3011649 S¸c l¬ I bÞ chÆt ®Çu ChÊn ®éng ch©u ¢u PK
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giáo án lịch sử 8 chuẩn 11

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 8 CHUẨN 11

Ngµy so¹n:1882014Ngµy gi¶ng:2082014phÇn mét:lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹itõ gi÷a thÕ kØ xVI ®Õn n¨m 1917Ch­¬ng Ithêi k× x¸c lËp cña chñ nghÜa t­ b¶nTiÕt 1: Bµi 1 nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n ®Çu tiªnA. Môc tiªu bµi häc1 KiÕn thøcNguyªn nh©n, diÔn biÕn, tÝnh chÊt, ý nghÜa cña c¸ch m¹ng Hµ Lan gi÷a thÕ kØ XVI, c¸ch m¹ng t­ s¶n Anh thÕ kØ XVII, chiÕn tranh giµnh ®éc lËp cña13 thuéc ®Þa ë B¾c mÜ vµ viÖc thµnh lËp Hîp chóng Quèc ch©u MÜ USAC¸c kh¸i niÖm trong bµi: c¸ch m¹ng t­ s¶n2 T­ t­ëng NhËn thøc ®óng vÒ vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong c¸c cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n. CNTB cã mÆt tiÕn bé song cßn nhiÒu h¹n chÕ.3 KÜ n¨ng Sö dông b¶n ®å, tranh ¶nh. KÜ n¨ng gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong häc tËp.B. ThiÕt bÞ d¹y häc . B¶n ®å thÕ giíi. S­u tÇm c¸c t­ liÖu.C Ho¹t ®éng d¹y– häc.I. æn ®Þnh líp. 8C: ...........................II. Giíi thiÖu néi dung ch­¬ng tr×nh.III. D¹yhäc bµi míi.Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinhNéi dung kiÕn thøc cÇn ®¹tH: §äc SGK? Em h•y nªu nh­Ïng biÓu hiÖn cña mét nÒn s¶n xuÊt míi ë T©y ¢u?? NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi trong hoµn c¶nh nµo.? NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi kÐo theo sù ra ®êi cña giai cÊp nµo?? Sù xuÊt hiÖn cña c¸c giai cÊp lµm n¶y sinh m©u thuÉn nµo trong x• héi?G: S¬ kÕt chuyÓn ý.I Sù biÕn ®æi vÒ kinh tÕ,x• héi ë T©y ¢u trong c¸c thÕ kØ XVXVII c¸ch m¹ng hµ lan thÕ kØ XVI1 NÒn s¶n xuÊt míi ra ®êi VÒ kinh tÕ+ C¸c c«ng tr­êng thñ c«ng,c«ng x­ëng thuª nh©n c«ng+ Thµnh thÞ trë thµnh trung t©m s¶n xuÊt bu«n b¸n, ng©n hµng. VÒ x• héi 2 giai cÊp : TS – VSgc Phong kiÕn >< gc TS míi c¸ch m¹ng bïng næ.G: Dïng b¶n ®å gt vïng Nª §Ðc Lan < Hµ Lan, BØ nay> cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¢u.? Vïng Nª §Ðc Lan cã ®Æc ®iÓm g×?? Môc ®Ých cuéc c¸ch m¹ng Hµ Lan lµ g×? kÕt qu¶?< Chèng v­¬ng triÒu TBN, gi¶Ø phãng ®Êt n­íc më ®­êng cho CNTB tù do ph¸t triÓn>? VËy thùc chÊt ®©y lµ cuéc c¸ch m¹ng g×?? ý nghÜa cña cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n?G: TiÓu kÕtH: §äc SGKG: S¬ kÕt t×nh h×nh.? Em h•y nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ TBCN ë Anh?? YÕu tè nµo lµ yÕu tè më ®Çu cho nÒn kinh tÕ TBCN?? Nh÷ng biÕn ®æi nµo vÒ kinh tÕ t¸c ®éng ®Õn x• héi Anh ?Em h•y ph©n biÖt tÇng líp quÝ téc míi vµ quÝ téc cò? Míi– kinh doanh theo lèi TBCN. Cò bãc lét n«ng n« b»ng t« thuÕ.G: Dïng l­îc ®å gt diÔn biÕn cña c¸ch m¹ng?? V× sao QH vµ nh©n d©n chèng l¹i vuaG: Cho h xem H 2 Ngµy 23121648 nghÞ viÖn th«ng qua s¾c lÖnh xÐt xö vua 411649 nghÞ viÖn th«ng b¸o lµ c¬ quan nhµ n­íc cao nhÊt. 3011649...nhµ vua bÞ b¾t quú, kª ®Çu trªn bôc gç, mét nh¸t r×u gi¸ng xuèng. Ng­êi ®ao phñ gi¬ cao chiÕc ®Çu cña «ng vua chuyªn chÕ. QuÇn chóng reo hß...? KÕt qu¶ cuéc c¸ch m¹ng ntn?? Lùc l­îng lµm c¸ch m¹ng ®«ng ®¶o nhÊt lµ ai? Hä cã quyÒn lîi kh«ng?2 C¸ch m¹ng Hµ Lan thÕ kØ XVI Vïng Nª§ÐcLan kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¢u bÞ v­¬ng quèc TBN thèng trÞ. DiÔn biÕn: 81566 phong trµo ®Êu tranh m¹nh 1581 thµnh lËp n­íc céng hoµ Hµ lan1648 Hµ Lan ®­îc gi¶i phãng TÝnh chÊt §©y lµ cuéc c¸ch m¹ng TS diÔn ra d­íi h×nh thøc lµ cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng ®Êt n­íc Lµ cuéc c¸ch m¹ng TS ®Çu tiªn trªn thÕ giíi, më ra thêi k× CËn §¹i.II C¸ch m¹ng Anh gi÷a thÕ kØ XVII1 Sù ph¸t triÓn cña CNTB ë Anh VÒ kinh tÕ+ C«ng tr­êng thñ c«ng+ Trung t©m c«ng nghiÖp,th­¬ng m¹i, tµi chÝnh.+ Ph¸t minh míi vÒ kÜ thuËt– n¨ng xuÊt cao. VÒ x• héi.+ QuÝ téc míi xuÊt hiÖn.+ N«ng d©n biÕn thµnh c«ng nh©n lµm thuª, di c­.+ M©u thuÉn gi÷a giai cÊp TS, QT míi víi ®Þa chñ,quÝ téc cò.> C¸ch m¹ng bïng næ.2 TiÕn tr×nh c¸ch m¹ng.a Giai ®o¹n 1 <16421648>. 1640 vua cÇn tiÒn triÖu tËp QH. 81642 Néi chiÕn bïng næ. 1648 vua bÞ b¾t néi chiÕn kÕt thóc.b Giai ®o¹n 2 <16491688>. 3011649 S¸c l¬ I bÞ chÆt ®Çu ChÊn ®éng ch©u ¢u PK
Xem thêm

10 Đọc thêm

bài giảng cơ sở môi trường đất đại học quốc gia hà nội

BÀI GIẢNG CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG ĐẤT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Sù ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn cña ®Êt còng gièng nh ­ bÊt cø vËt thÓ tù nhiªn nµo, muèn ph¸t sinh vµ ph¸t triÓn ph ải tr ải qua qu¸ trình ®Êu tranh thèng nhÊt gi ữa c¸c mÆt ®èi lËp cña b ản th©n mình. C¸c m©u thuÉn nµy ® ­îc thÓ hiÖn vÒ mÆt sinh häc, ho¸ häc, l ý häc, l ý ho¸ häc. Nh ­ng chóng t¸c ®éng t ­¬ng hç lÉn nhau cã thÓ nªu ra: Sù tæng hîp chÊt h ữu c¬ vµ ph©n gi ải chóng. Sù tËp trung t Ých luü chÊt h ữu c¬, v« c¬ vµ sù röa tr«i chóng. Sù ph©n huû kho¸ng chÊt vµ sù tæng hîp kho¸ng chÊt vµ hîp chÊt ho¸ häc míi (kho¸ng thø sinh). Sù x©m nhËp cña n ­íc vµo ®Êt vµ sù mÊt n ­íc tõ ®Êt. Sù hÊp thô năng l ­îng MÆt Trêi cña ®Êt lµm cho ®Êt nãng lªn vµ sù mÊt năng l ­îng tõ ®Êt lµm cho ®Êt l ¹nh ®i Tr ­íc khi sù sèng xuÊt hiÖn, trªn tr¸i ®Êt chØ cã mét vßng tuÇn hoµn
Xem thêm

174 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, theo ®Þnh h­íng x• héi chñ nghÜa, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ph¶i ®èi diÖn trùc tiÕp víi thÞ tr­êng, ph¶i thay ®æi c¸ch thøc lµm ¨n míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nhÊt lµ trong thêi ®¹i tù do ho¸ th­¬ng m¹i nh­ hiÖn nay... Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ®æi míi vÒ mäi mÆt ®Ó t¹o ra ®­îc hµng ho¸ cã søc c¹nh tranh cao. Lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®• dÇn dÇn tõng b­íc thÝch nghi ®­îc víi c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn. C¸c s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty ®• chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi, víi sù ph¸t triÓn ®ã ®• kh¼ng ®Þnh lîi thÕ cña m×nh trong tËp ®oµn c¸c c©y c«ng nghiÖp. ChÌ lµ mét trong sè c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m, cã chu ký sèng dµi vµ cã gi¸ trÞ kinh tÕ lín. S¶n phÈm chÌ lµ ®å uèng cã gi¸ trÞ sö dông cao, cã nhiÒu c«ng dông trong cuéc sèng hµng ngµy cña con ng­êi vµ ®­îc sö dông réng r•i trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn còng nh­ nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh XNK kh¸c, Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thö th¸ch trong c«ng t¸c kinh doanh. §ã lµ mèi quan t©m chung cña ban l•nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæng c«ng ty lµ: Lµm thÕ nµo ®Ó ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp kh¾c phôc vµ h¹n chÕ khã kh¨n, thóc ®Èy h¬n n÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ më réng thÞ tr­êng néi ®Þa ®­a Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lín m¹nh xøng ®¸ng lµ con chim ®Çu ®µn cña ngµnh chÌ ViÖt Nam. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam, t«i ®• quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, rót ra nh÷ng thµnh tùu ®• ®¹t ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i vµ ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty trong thêi gian tíi. §èi t­îng nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp lµ t×nh h×nh xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Ph¹m vi nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò giíi h¹n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty chÌ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.   Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn chuyªn ®Ò ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Vai trß vµ néi dung cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ë doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu chÌ cña tæng c«ng ty chÌ viÖt nam tõ 1998 2000 Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n thóc ®Èy xuÊt khÈu chÌ cña Tæng c«ng ty . Trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cã sö dông ph­¬ng ph¸p thèng kª vµ ph©n tÝch sè liÖu cña c¸c n¨m ®Ó tõ ®ã ph©n tÝch cô thÓ thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty.
Xem thêm

75 Đọc thêm

Thực tập chuyên đề kỹ thuật điều chế xung số

THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ XUNG SỐ

Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, ®Æc biÖt thÕ kû XXI nµy cña chóng ta ®−îc xem lµ thÕ kû cña th«ng tin, tÊt c¶ c¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng hiÖn ®¹i cña c¸c n−íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®ang ch¹y ®ua nhau trong sù ph¸t triÓn v« cïng m¹nh mÏ. C¸c ph−¬ng tiÖn truyÒn thanh, truyÒn h×nh, th«ng tin vÖ tinh d−íi d¹ng t−¬ng tù vµ sè lµ c¸c kü thuËt thu ph¸t v« tuyÕn (wireless communication), mét phÇn rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn nµy. Víi nh÷ng nhËn ®Þnh trªn, viÖc x©y dùng néi dung cña hÖ thèng bµi thùc tËp v« tuyÕn ®iÖn tö chuyªn ®Ò nµy dùa trªn tinh thÇn x¸c ®Þnh nhu cÇu cÊp thiÕt cña viÖc ®µo t¹o V« tuyÕn §iÖn tö truyÒn th«ng theo h−íng c¬ b¶n vµ c«ng nghÖ; tham kh¶o c¸c hÖ thèng bµi thùc tËp cña c¸c tr−êng ®¹i häc trong n−íc vµ trªn thÕ giíi; c¸c nhµ s¶n xuÊt danh tiÕng cña Mü, NhËt, Italia, Hµn Quèc... TËp trung trang bÞ nh÷ng hÖ thèng bµi thùc tËp hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn, môc ®Ých chÝnh dµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o sinh viªn, nghiªn cøu khoa häc cña häc viªn cao häc vµ nghiªn cøu sinh. C¸c bµi thÝ nghiÖm mang ®Ëm nÐt mµu s¾c b¶n chÊt vËt lý cña chuyªn ngµnh VËt lý §iÖn tö V« tuyÕn hiÖn ®¹i mµ c¸c phßng thÝ nghiÖm tr−íc ®©y ch−a cã ®iÒu kiÖn trang bÞ. C¸c bµi viÕt h−íng dÉn hÖ thèng c¸c bµi thùc tËp ®−îc dùa trªn tµi liÖu h−íng dÉn tham kh¶o khi nhËp mét hÖ bµi thùc tËp cña h·ng Veneta, Italia. Víi tõng bµi thùc tËp, sÏ bao gåm rÊt nhiÒu m«®un thùc tËp ®¬n lÎ chuyªn s©u cho tõng kü thuËt v« tuyÕn ®iÖn tö sÏ ®−îc giíi thiÖu lÇn l−ît trong bé s¸ch Thùc tËp chuyªn ®Ò. Cuèn “Thùc tËp chuyªn ®Ò kü thuËt ®iÒu chÕ xung sè” gåm 3 bµi thùc tËp lín, trong ®ã bµi 1 vµ bµi 2 th©u tãm tÊt c¶ c¸c kü thuËt ®iÒu chÕ xung vµ ®iÒu chÕ sè tõ c¬ b¶n cho ®Õn c¸c IC tÝch hîp. Riªng chuyªn ®Ò vÒ m· hãa PCM ®−îc sö dông rÊt phæ biÕn trong thùc tÕ khoa häc kü thuËt ®−îc giíi thiÖu riªng trong bµi thùc tËp sè 3. Gi¸o tr×nh “Thùc tËp chuyªn ®Ò kü thuËt xung sè” nµy chÝnh thøc ®−îc viÕt cho sinh viªn chuyªn ngµnh V« tuyÕn, thùc tËp vµo 8 kú 2 n¨m thø 4, ngay tr−íc thêi gian khãa luËn cña sinh viªn, xem nh− lµ mét b−íc chuyÓn tiÕp quan träng gióp sinh viªn b−íc ®Çu lµm quen víi nh÷ng hÖ thèng kiÕn thøc thùc tiÔn phøc t¹p. Ngoµi ra, nh÷ng kiÕn thøc chuyªn s©u trong gi¸o tr×nh lµ phÇn thùc tËp vµ tham kh¶o quan träng cho häc viªn cao häc vµ nghiªn cøu sinh cña chuyªn ngµnh. Bé bµi h−íng dÉn nµy ®−îc xem lµ mét tµi liÖu nghiªn cøu vµ tham kh¶o cùc kú c¬ b¶n vµ phong phó. V× xuÊt b¶n lÇn ®Çu nªn ch¾c ch¾n cuèn s¸ch sÏ khã tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt. RÊt mong sù céng t¸c cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn cïng c¸c quý ®éc gi¶ ®Ó tµi liÖu nµy hoµn thiÖn h¬n cho c¸c thÕ hÖ ®µo t¹o vÒ sau.
Xem thêm

258 Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 5

GIÁO ÁN MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 5

Thø ngµy th¸ng n¨m 201 M«n: §¹o ®øc TiÕt : 1 Em lµ häc sinh líp 5 ( TiÕt 1) I. Môc tiªu: Gióp HS biÕt: HS líp 5 cã mét vÞ thÕ míi so víi HS c¸c líp d­íi. HS c¶m thÊy vui tù hµo v× m×nh lµ HS líp 5. Cã ý thøc rÌn luyÖn , häc tËp ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5 Cã kÜ n¨ng tù nhËn thøc mÆt m¹nh, kh¾c phôc mÆt yÕu. BiÕt ®Æt môc tiªu vµ lËp kÕ ho¹ch phÊn ®Êu. II. §å dïng d¹y – häc .Tranh vÏ c¸c t×nh huèng SGK . PhiÕu bµi tËp cho mçi nhãm . HS chuÈn bÞ tranh vÏ theo chñ ®Ò III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Ho¹t ®éng d¹y cña thÇy Ho¹t ®éng häc cña trß Tæ chøc cho HS h¸t bµi em yªu tr­êng em 1 .Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn `Yªu cÇu quan s¸t tõng tranh, ¶nh trong SGK trang 3 4 vµ th¶o luËn råi tr¶ lêi theo c¸c c©u hái sau: + Bøc tranh thø nhÊt chôp c¶nh g×? + Em thÊy nÐt mÆt c¸c b¹n nh­ thÕ nµo? + Bøc tranh thø 2 vÏ g×? + C« gi¸o ®• nãi g× víi c¸c b¹n? + Em thÊy th¸i ®é c¸c b¹n nh­ thÕ nµo? + Bøc tranh thø ba vÏ g×? + Bè cña c¸c b¹n HS ®• nãi g× víi c¸c b¹n? +Theo em b¹n HS ®ã ®• lµm g× ®Ó ®­îc bè khen? +Em nghÜ g× khi xem c¸c bøc tranh trªn? GV YC th¶o luËn nhãm 4, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phiÕu PhiÕu bµi tËp Em h•y tr¶ lêi c©u hái sau vµ ghi ra giÊy c©u tr¶ lêi cña m×nh. 1. HS líp 5 cã g× kh¸c so víi HS c¸c líp d­íi trong tr­êng? .................................................................... 2. Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5? .................................................................... 3. Em h•y nãi c¶m nghÜ cña em khi ®• lµ HS líp 5? .................................................................... GV kÕt luËn 2. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi tËp 1 SGK Gäi HS ®äc YC cña bµi tËp vµ th¶o luËn Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy ,söa ch÷a ®­a ra kÕt luËn ®óng:C¸c ®iÓm (a), (b), (c), (d), (e), trong bµi1 lµ nh÷ng nhiÖm vô cña HS líp 5 mµ chóng ta cÇn thùc hiÖn. B©y giê chóng ta h•y tù liªn hÖ xem ®• lµm ®­îc nh÷ng g×; nh÷ng g× cßn cÇn cè g¾ng h¬n. 3.Ho¹t ®éng 3: Tù liªn hÖ( bµi 2 SGK) YC HS th¶o luËn nhãm 2. tù liªn hÖ. . H•y nªu nh÷ng viÖc lµm cña m×nh tõ tr­êc ®Õn nay víi nh÷ng nhiÖm vô cña HS líp 5 . H•y nªu nh÷ng ®iÓm em thÊy m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5. GV kÕt luËn: C¸c em cÇn cè g¾ng ph¸t huy nh÷ng ®iÓm mµ m×nh ®• thùc hiÖn tèt vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn thiÕu sãt ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5 4. Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i phãng viªn GV phæ biÕn luËt ch¬i Chän mét sè em ®ãng vai phãng viªn c¸c b¸o, gîi ý 1 sè c©u pháng vÊn + Theo b¹n, HS líp 5 cÇn ph¶i lµm g×? + B¹n c¶m thÊy thÕ nµo khi lµ HS líp 5? + B¹n ®• thùc hiÖn ®iÓm nµo khi thùc hiÖn (ch­¬ng tr×nh ®éi viªn)? + H•y nªu nh÷ng ®iÓm b¹n ®• xøng ®¸ng lµ HS líp 5. + H•y nªu nh÷ng ®iÓm b¹n thÊy m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n ®Ó xøng ®¸ng lµ HS líp 5? + B¹n h•y h¸t 1 bµi h¸t hoÆc 1 bµi th¬ vÒ chñ ®Ò tr­êng em.... NX vµ kÕt luËn Gäi HS ®äc ghi nhí trong SGK 5. Ho¹t ®éng nèi tiÕp YC HS vÒ nhµ 1. LËp kÕ ho¹ch phÊn ®Êu cña b¶n th©n trong n¨m häc nµy: Môc tiªu phÊn ®Êu Nh÷ng thuËn lîi ®• cã Nh÷ng khã kh¨n cã thÓ gÆp BiÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n Nh÷ng ng­êi cã thÓ hç trî, gióp ®ì emkh¾c phôc khã kh¨n. 2. S­u tÇm c¸c bµi th¬ bµi h¸t, bµi b¸o nãi vÒ HS líp 5 g­¬ng mÉu vµ vÒ chñ ®Ò tr­êng em. 3. VÒ nhµ vÏ tranh vÒ tr­êng em. C¶ líp h¸t HS thùc hiÖn. HS quan s¸t vµ th¶o luËn. L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái 3 nhãm tr×nh bµy tr­íc líp, c¸c nhãm cßn l¹i NX bæ sung. L¾ng nghe,ghi nhí 1HS ®äc YC, 2HS cïng bµn th¶o luËn 3 nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c NX HS tù liªn hÖ 2 HS cïng bµn th¶o luËn 5 HS lÇn l­ît tr¶ lêi, c¸c HS kh¸c NX L¾ng nghe L¾ng nghe 3HS tham gia lµm phãng viªn, c¸c HS kh¸c tr¶ lêi c©u hái pháng vÊn L¾ng nghe 2HS ®äc ghi nhí l¾ng nghe, ghi nhí
Xem thêm

47 Đọc thêm

QLXH_Tham nhung ở nước ta hiện nay

QLXH_Tham nhung ở nước ta hiện nay

1. Lý do chän ®Ò tµi LÞch sö ®Êt n­íc ta ®• b­íc sang trang míi, vËn mÖnh ®Êt n­íc ®• ®æi thay, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ta ®• vµ ®ang héi nhËp s©u réng vµo nÒn kinh tÕ quèc tÕ. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, ®Êt n­íc ®èi mÆt víi cßn nh÷ng nguy c¬ vµ th¸ch thøc lín, mét trong ®ã cã tÖ n¹n tham nhòng. Tham nhòng lµ mét h¹n chÕ c¬ b¶n cña viÖc thùc hiÖn môc tiªu “D©n giµu, n­íc m¹nh, x• héi c«ng b»ng- d©n chñ v¨n minh”. Nã g©y mÊt lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng, Nhµ n­íc vµ chÕ ®é mµ chóng ta ®ang x©y dông. §¶ng ta x¸c ®Þnh tham nhòng lµ mét nguy c¬ cña ®Êt n­íc vµ ®• ®ang nç lùc phßng chèng tham nhòng, bëi cã chèng tham nhòng hiÖu qu¶ th× nh©n d©n míi cã niÒm tin chung tay vµo x©y dùng ®Êt n­íc, nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi chóng ta trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi – WTO. Sù trao ®æi th­¬ng m¹i vµ sù lu©n chuyÓn cña c¸c ngµnh tµi chÝnh gi÷a n­íc ta vµ c¸c n­íc trªn thÕ giíi nhiÒu h¬n. Trong khi ®ã hÖ thèng ph¸p luËt cña n­íc ta ch­a hoµn thiÖn sÏ t¹o ra nhiÒu khÏ hë cho tÖ n¹n than nhòng ph¸t sinh. VËy khi LuËt Phßng chèng tham nhòng n­íc ta ®• ra ®êi vµ cã hiÖu lùc th× viÖc triÓn khai bé luËt nµy cã mang l¹i hiÖu qu¶ ®Ých thùc hay kh«ng; kh«ng chØ phô thuéc vµo bé m¸y qu¶n lý cña nhµ n­íc mµ cßn phô thuéc vµo ý thøc tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ thùc thi ph¸p luËt vµ sù ®ång thuËn tõ nh©n d©n ®èi víi viÖc ph¸t hiÖn, tè gi¸c tÖ n¹n tham nhòng. Hay nãi c¸ch kh¸c luËt ph¶i ®i vµo cuéc sèng th× nãi ph¶i ®i ®«i víi lµm, ph¶i cã sù kÕt hîp gi÷a ph¸t hiÖn, tè gi¸c cña nh©n d©n, b¸o chÝ víi c¬ quan chøc n¨ng nh»m t¹o ra m¾t xÝch quan träng ®Ó ®Êu tranh, h¹n chÕ tÖ n¹n tham nhòng.T¹o ra m«i tr­êng ph¸t triÓn lµnh m¹nh ®­a ®Êt n­íc ta ®i lªn. ThÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ®Êu tranh phßng chèng tham nhòng ë n­íc ta hiÖn nay ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nªn em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nµy “Qu¶n lý x• héi trong c«ng t¸c phßng chèng tham nhòng ë n­íc ta hiÖn nay”.
Xem thêm

Đọc thêm

giáo án hình học 11 cơ bản đẹp không cần chỉnh sửa chỉ download về dùng ngay

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 11 CƠ BẢN ĐẸP KHÔNG CẦN CHỈNH SỬA CHỈ DOWNLOAD VỀ DÙNG NGAY

Ch­¬ng I: PhÐp dêi h×nh vµ phÐp ®ång d¹ng trong mÆt ph¼ng Ngµy so¹n: 1682015. §1: PhÐp biÕn h×nh PPCT: TiÕt 1 I. Môc tiªu: 1. VÒ kiÕn thøc: N¾m v÷ng ®n phÐp tÞnh tiÕn, c¸ch x¸c ®Þnh phÐp tÞnh tiÕn khi biÕt vÐct¬ tÞnh tiÕn. N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt cña phÐp tÞnh tiÕn. N¾m ®­îc biÓu thøc to¹ ®é phÐp tÞnh tiÕn, biÕt øng dông ®Ó x¸c ®Þnh to¹ ®é ¶nh khi biÕt to¹ ®é ®iÓm t¹o ¶nh . Häc sinh vËn dông phÐp tÞnh tiÕn ®Ó gi¶i c¸c bµi to¸n. 2. VÒ kü n¨ng: Sau khi häc xong, häc sinh biÕt dùng ¶nh cña mét ®iÓm , mét ®­êng th¼ng , mét h×nh qua phÐp tÞnh tiÕn vµ biÕt tr×nh bµy c¸ch dùng. Tr×nh bµy ®­îc lêi gi¶i mét sè bµi to¸n h×nh häc cã øng dông phÐp tÞnh tiÕn, biÕt nhËn d¹ng c¸c bµi to¸n t­¬ng øng mçi ®iÓm , mçi h×nh nµo ®ã cã ph¶i lµ phÐp biÕn h×nh kh«ng. 3. VÒ t­ duy, th¸i ®é: RÌn luyÖn cho HS t­ duy t­ëng t­îng, thÊy ®­îc to¸n häc cã øng dông thùc tÕ. Cã tinh thÇn hîp t¸c, tÝch cùc tham gia bµi häc, rÌn luyÖn t­ duy logic. II. ChuÈn bÞ. 1. ChuÈn bÞ cña GV : C¸c phiÕu häc tËp, b¶ng phô, m« h×nh, th­íc kÎ, compa 2. ChuÈn bÞ cña HS : Th­íc kÎ, compa, giÊy nh¸p, bµi cò (c¸c kiÕn thøc vect¬ vµ to¹ ®é cña vect¬). III. Ph­¬ng ph¸p VÒ c¬ b¶n sö dông PPDH gîi më vÊn ®¸p ®an xen ho¹t ®éng nhãm. IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. æn ®Þnh líp. 2. Bµi míi. Ho¹t ®éng 1: PhÕp biÕn h×nh H§TP1. T×m hiÓu ®Þnh nghÜa phÐp biÕn h×nh trong mÆt ph¶ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Nội dung ?1: H•y nh¾c l¹i kh¸i niÖm hµm sè? ?2: Cho A(1;1); B(3; 5); M(5;4). T×m ®iÓm M’ tho¶ m•n ? Cã bao nhiªu ®iÓm M’ nh­ vËy? ?3: PhÐp biÕn M thµnh M’ nh­ trªn gäi lµ mét phÐp biÕn h×nh, nh­ vËy em hiÓu ntn lµ vÒ phÐp biÕn h×nh? TLCH1:NÕu cã mét quy t¾c øng víi mçi , x¸c ®Þnh ®­îc mét sè duy nhÊt th× quy t¾c ®ã gäi lµ mét hµm sè x® trªn . TLCH2: gäi M’(x;y) th× VËy M’(3;0) lµ duy nhÊt. TLCH3: §n: Quy t¾c ®Æt t­¬ng øng mçi ®iÓm M cña mp víi mét ®iÓm x® duy nhÊt M’ cña mp ®ã ®­îc gäi lµ phÐp biÕn h×nh trong mÆt ph¼ng. Định nghĩa: (SGK) M M’ d Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. Ký hiệu phép biến hình là F, ta có: F(M) = M’ hay M’ = F(M) M’ gọi là ảnh của M qua phép biến hình F. H§TP2. T×m hiÓu ký hiÖu vµ thuËt ng÷: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Gv: NÕu ta ký hiÖu phÐp biÕn h×nh lµ F vµ M’ lµ ¶nh cña M qua F th× ta viÕt: M’ = F(M) hay . Vµ HD HS c¸ch gäi tªn cho M, M’ ?1: T­îng tù nÕu F biÕn h×nh H thµnh h×nh H’ th× ta viÕt ntn? ?2: H•y vÏ ®­êng trßn (C) vµ ®­êng th¼ng (d) råi vÏ ¶nh cña ®­êng trßn qua phÐp chiÕu lªn d? ?3: VÏ vµ . LÇn l­ît vÏ A’, B’, C’ ¶nh cña A, B, C qua phÐp tÞnh tiÕn , cã nxÐt g× vÒ vµ . TLCH1: hay . TLCH 2:VÏ 2 tiÕp tuyÔn d1, d2 cña (C) vµ . Khi ®ã AB chÝnh lµ ¶nh cña (C) lªn (d). TLCH3: = ( cã c¸c c¹nh t­¬ng øng song song (hoÆc trïng nhau )vµ b»ng nhau). Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ ®Þnh nghÜa phÐp tÞnh tiÕn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng ?1. §Æt vÊn ®Ò: Trong mp, cho VT cè ®Þnh vµ mét ®iÓm M . T×m ®iÓm M’ sao cho ? §iÓm M’ nh­ vËy cã ph¶i lµ duy nhÊt kh«ng? T¹i sao? Qua VT ta dùng ®­îc ®iÓm M’ duy nhÊt tho¶ m•n . Khi ®ã ta nãi: Tån t¹i mét phÐp biÕn h×nh biÕn M thµnh M’. PHÐp biÕn h×nh theo VT nh­ trªn ta gäi lµ “phÐp tÞnh tiÕn theo VT”. ?. Yc HS nªu ®Þng nghÜa phÐp tÞnh tiÕn dùa vµ ®Þnh nghÜa phÐp biÕn h×nh võa häc. Yc mét HS ®øng t¹i chç ®äc ®n SGK. ?. Tõ ®Þnh nghÜa h•y cho biÕt: PhÐp tÞnh tiÕn x¸c ®Þnh ®­îc khi nµo? Gv l­u ý häc sinh: PhÐp tÞnh tiÕn theo vect¬ c ®­îc ký hiÖu lµ , VT ®­îc gäi lµ vÐct¬ tÞnh tiÕn. Nh­ vËy: . GV HD HS c¸ch gäi tªn cho M vµ M’ ?. NÕu th× phÐp tÞnh tiÕn lµ phÐp biÕn h×nh g×? Nhí l¹i ®Þnh nghÜa hai VT b»ng nhau vµ lªn b¶ng x¸c ®Þnh ®iÓm M’ theo Yc cña GV. Suy nghÜ tr¶ lêi c©u hái cña GV. VÏ h×nh vµ x¸c ®Þnh: ®iÓm M’ lµ duy nhÊt T×m c¸ch ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. Tr¶ lêi c©u hái cña GV:PhÐp tÞnh tiÕn x¸c ®Þnh ®­îc khi cho tr­íc VT . Ghi nhí kÝ hiÖu phÐp ttÞnh tiÕn lµ Vµ c¸ch viÕt gän Còng nh­ c¸ch gäi tªn cho M vµ M’ X¸c ®Þnh: => NÕu th× phÐp tÞnh tiÕn lµ phÐp ®ång nhÊt. Bài 2. PHÉP TỊNH TIẾN. I. Định nghĩa: (SGK) Phép tịnh tiến theo vectơ kí hiệu: , gọi là vectơ tịnh tiến. M’ M (M) = M’ Phép tịnh tiến biến điểm thành điểm, biến tam giác thành tam giác, biến hình thành hình, …(như hình 1.4) Gv yªu cÇu hs quan s¸t h×nh 1.4 + PhÐp tÞnh tiÕn biÕn c¸c ®iÓm A, B, C t­¬ng øng thµnh c¸c ®iÓm A’, B’, C’. + PhÐp tÞnh tiÕn biÕn h×nh H thµnh h×nh H’. Cñng cè lý thuýet th«ng qua ho¹t ®éng 1 sgk Hs quan s¸t vµ ghi nhí ( häc sinh lµm theo nhãm ) +Nhãm: 1 + 2: Vect¬ tÞnh tiÕn + Nhãm: 3 + 4: Vect¬ tÞnh tiÕn Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp tÞnh tiÕn. Bµi to¸n: Cho 2 ®iÓm M, N vµ vect¬ , gäi M’, N’ lÇn l­ît lµ ¶nh cña M, N qua phÐp tÞnh tiÕn . H•y chøng minh: . Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Tæ chøc cho HS gi¶i bµi to¸n ®• cho ?Tõ ®ã suy ra mçi quan hÖ gi÷a MN vµ M’N’ TÝnh chÊt 1 ? Yªu cÇu häc sinh ph¸t biÓu tÝnh chÊt 1 sgk. TÝnh chÊt 2 Gv yªu cÇu hs ®äc tÝnh chÊt 2 cña phÐp tÞnh tiÕn . ? Tr­êng hîp nµo th× phÐp tÞnh tiÕn biÕn ®­êng th¼ng thµnh ®­êng th¼ng song song víi nã? Tr­êng hîp nµo th× phÐp tÞnh tiÕn biÕn ®­êng th¼ng thµnh ®­êng th¼ng trïng víi nã? VÏ h×nh vµ t×m h­íng gi¶i to¸n.: Dùa vµ h×nh vÏ nhËn xÐt: Tõ ®ã suy ra: MN = M’N’ Ph¸t biÓu bµng lêi kÕt qu¶ võa t×m. T×m hiÓu Tc 1 SGK T×m hiÓu Tc 2 th«ng qua SGK Tr¶ lêi c©u hái cña GV. + d d’ khi vµ chØ khi cã gi¸ c¾t d. + d trïng d’ khi vµ chi khi cã gi¸ song song hoÆc trïng víi d Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu biÓu thøc to¹ ®é cña phÐp tÞnh tiÕn. Bµi to¸n: Trong mÆt ph¼ng cho VT vµ ®iÓm M(x; y). T×m to¹ ®é cña ®iÓm M’ sao cho Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Gv: Tæ chøc HD cho HS gi¶i to¸n Kh¼ng ®Þnh: biÓu thøc gäi lµ biÓu thøc to¹ ®é cña phÐp tÞnh tiÕn theo VT Cñng cè lý thuyÕt th«ng qua H§ 3 SGK §éc lËp suy nghÜ t×m h­íng gi¶i to¸n.: X¸c ®Þnh: . Gi¶ sö (x’; y’) lµ to¹ ®é ®iÓm M’. Khi ®ã: VËy M’(x + a; y + b) Hs tiÕn hµnh gi¶i BT trong H§ 3 SGK: KÕt qu¶: hay M’(4;1) V. Cñng cè . 1. Gv yªu cÇu hs nh¾c l¹i nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi häc: a) §Þnh nghÜa cña phÐp tÞnh tiÕn. b) C¸c tÝnh chÊt cña phÐp tÞnh tiÕn. c) BiÓu thøc to¹ ®é cña phÐp tÞnh tiÕn.. 2. BTVN: Lµm BT1 ®Ðn BT4 SGK
Xem thêm

203 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN TẠI • KHÁCH SẠN MOVENPICK

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN TẠI • KHÁCH SẠN MOVENPICK

1.2. Bố trí dây truyền sản xuất của bộ phận bếp. §Ó cã thÓ t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c cho chÝnh m×nh trong th­¬ng tr­êng, còng nh­ trong kinh doanh du lÞch ®ã kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu qu¸ khã vµ qu¸ dÔ ®èi víi bÊt kú ai c¶. Khi nhµ kinh doanh vÒ du lÞch kh«ng cã vèn kiÕn thøc trong m×nh ®Ó mµ vËn dông vµo thùc tÕ, thùc tÕ cña viÖc lµm ®ã nã ®­îc kh¼ng ®Þnh ngay trong c«ng viÖc nÊu ¨n cña ng­êi ®Çu bÕp vµ ng­êi qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã lµ mét ®iÒu dÔ lµm khi viÖc kinh doanh diÔn ra æn ®Þnh, thuËn lîi, kh¸ch hµng biÕt ®Õn vµ hµi lßng vÒ n¬i m×nh ®ang lµm, ®iÒu nµy tÊt nhiªn lµ cÇn ng­êi kinh doanh du lÞch thËt giái vÒ mäi viÖc, cã kiÕn thøc, biÕt khÐo lÐo vËn dông vµo thùc tÕ vµ t¹i Kh¸ch s¹n Movenpick Hµ Néi ®• cã mét gi¸m ®èc tµi ba trong kinh doanh du lÞch. 1.3. Tổ chức sản xuất và bố trí phân công lao động trong ca làm việc. Trong kinh doanh du lịch nhất là đối với nấu ăn, tất cả quá trình làm việc để công việc trở thành hoàn hảo thì đối với việc bố trí phân công lao động và tổ chức sản xuất trong khách sạn là việc cần làm nhất và cũng là việc quan trọng nhất. Trong khách sạn mọi việc bận rộn vì cũng nhiều khách nhưng việc tổ chức sản xuất và bố trí phân công lao động không thể thiếu được, vì vạy việc bố trí cũng rất đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất cao.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Bài tập học sinh giỏi vật lý lớp 7

BÀI TẬP HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 7

Bµi 1: Dïng mét chiÕc bót nhùa cä x¸t vµo v¶i quÇn, sau ®ã ®-a l¹i gÇn nh÷ng mÈu giÊy vôn, ta thÊy nh÷ng mÈu giÊy vôn bÞ hót vÒ phÝa bót nhùa. Ta nãi bót nhùa bÞ nhiÔm ®iÖn. Nh­ng nÕu ®­a bót nhùa l¹i gÇn mét tê b×a, ta thÊy sù “hót” n¯y kh«ng x¶y ra. VËy chiÕc bót nhùa cã bÞ nhiÔm ®iÖn hay kh«ng? T¹i sao? Bµi 2: §iÖn nghiÖm lµ mét dông cô dïng ®Ó kiÓm tra xem vËt cã bÞ nhiÔm ®iÖn hay kh«ng. Métt ®iÖn nghiÖm ®¬n gi¶n lµ mét chai b»ng thñy tinh, mét thanh kim lo¹i luån qua n¾p chai, ë ®Çu thanh kim lo¹i cã treo hai lµ b¹c máng (giÊy b¹c cña bao thuèc l¸ ch¼ng h¹n. Víi dông cô nh- thÕ h·y gi¶i thÝch t¹i sao cã thÓ kiÓm tra vËt cã nhiÔm ®iÖn hay kh«ng? Cã x¸c ®Þnh ®-îc lo¹i ®iÖn tÝch kh«ng khi ta chØ cã mét vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vµ ®iÖn nghiÖm? Bµi 3: Häc sinh cïng dïng d¹ cä x¸t lªn hai thanh nhùa gièng nhau (®éng t¸c cä x¸t gièng hÖt nhau). Sau ®ã cïng cho thanh nhùa ch¹m vµo hai ®iÖn nghiÖm gi«ng nhau theo hai c¸ch sau: - Häc sinh A: Ch¹m thanh nhùa vµo qu¶ cÇu cña ®iÖn nghiÖm. - Häc sinh B: KÐo tr-ît thanh nhùa trªn qu¶ cÇu cña ®iÖn nghiÖm. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã kh¸c nhau kh«ng? Bµi 4: Cã mét èng nh«m nhÑ ®-îc treo trªn mét sîi chØ t¬, trong tay em cã mét thanh nhùa nhiÔm ®iÖn©m vµ mét ®òa thñy tinh nhiÔm ®iÖn d-¬ng. H·y tr×nh bµy ph-¬ng ¸n thÝ nghiÖm ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh èng nh«m ®· bÞ nhiÔm ®iÖn hay kh«ng? X¸c ®Þnh ®-îc lo¹i ®iÖn tÝch cña èng nh«m kh«ng? Bµi 5: Chän c©u sai:
Xem thêm

9 Đọc thêm

32 câu hỏi triết học Mac Leenin ( có đáp án)

32 CÂU HỎI TRIẾT HỌC MAC LEENIN ( CÓ ĐÁP ÁN)

Môc lôc ®¸p ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ C©u 9:Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ­u thÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸sovèi kinh tÕ tù nhiªn C©u 10: Ph©n tÝch hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸ vµ quan hÖ cña hai thuéc tÝnh ®ã víi tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ C©u 11: Ph©n tÝch mÆt chÊt, l­îng cña gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ C©u 12: Ph©n tÝch nguån gèc, b¶n chÊt, chøc n¨ng tiÒn tÖ. C©u 13: Ph©n tÝch néi dung, yªu cÇu, t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Sù biÓu hiÖn hµng ho¸ cña quy luËt nµy trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa T­ b¶n nh­ thÕ nµo? C©u 14: Tr×nh bÇy thÞ tr­êng vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cñathÞ tr­êng? C©u 15: Ph©n tÝch quy luËt c¹nh tranh vµ quy luËt cung cÇu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng? C©u 16: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm, néi dung vµ mèi quan hÖ gi÷a gi¸ c¶ s¶n xuÊt, gi¸ c¶ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ ®éc quyÒn víi gi¸ trÞ hµng ho¸ ? C©u 17: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm t¸i s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, t¸i s¶n xuÊt më réng, t¸i s¶n xuÊt x• héi vµ néi dung cña nã ? C©u 18: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x• héi. Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x• héi C©u 19: Tr×nh bÇy c«ng thøc chung cña T­ b¶n vµ m©u thuÉn cña nã. Ph©n biÖt tiÒn víi t­ c¸ch lµ tiÒn vµ tiÒn víi t­ c¸ch lµ T­ b¶n ? C©u 20: Ph©n tÝch hµng ho¸ søc lao ®éng vµ mèi quan hÖ gi÷a tiÒn l­¬ng víi gi¸ trÞ søc lao ®éng C©u 21: Tr×nh bÇy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ vµ ph©n tÝch hai ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­. Nªu ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy C©u 22: Ph©n tÝch néi dung, vai trß quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ vµ sù biÓu hiÖn cña nã trong giai ®o¹n CNTB tù do c¹nh tranh vµ CNTB ®éc quyÒn ?. C©u 23: ThÕ nµo lµ T­ b¶n bÊt biÕn vµ T­ b¶n kh¶ biÕn. T­ b¶n cè ®Þnh vµ T­ b¶n l­u ®éng. Ph©n tÝch c¨n cø vµ ý nghÜa ph©n chia ha icÆp ph¹ trï ®ã? C©u 24: So s¸nh gi¸ trÞ thÆng d­ víi lîi nhuËn, tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ víi tû suÊt lîi nhuËn. Tèc ®é chu chuyÓn cña t­ b¶n cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi khèi l­îng gi¸trÞ thÆng d­ Trang20 C©u 25: Ph©n tÝch thùc chÊt cña tÝch luü t­ b¶n vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quy m« tÝch luü ? So s¸nh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n? C©u 26: ThÕ nµo lµ tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t­ b¶n ? Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é chu chuyÓn t­ b¶n ? ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò trªn? C©u 27: ThÕ nµo lµ lîi nhuËn, tû suÊt lîi nhuËn. Ph©n tÝch sù h×nh thµnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n vµ ý nghÜa cña nã? C©u 28: Ph©n tÝch nguån gèc cña lîi nhuËn th­¬ng nghiÖp, lîi tøc Ng©n hµng vµ lîi nhuËn Ng©n hµng C©u 29: Tr×nh bµy nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ sù h×nh thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n ? C©u 30: Ph©n tÝch b¶n chÊt ®Þa t« vµ c¸c h×nh thøc ®Þa t« ? C©u 31: Ph©n tÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh, c¸c h×nh thøc cña ®éc quyÒn, b¶n chÊt kinh tÕ cña chñ nghÜa t­ b¶n ®éc quyÒn ? C©u 32: Ph©n tÝch nguyªn nh©n h×nh thµnh CNTB ®éc quyÒn Nhµ n­íc vµ vai trß kinh tÕ cña Nhµ n­íc trong CNTB hiÖn ®¹i C©u 9: Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ­u thÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸ so víi kinh tÕ tù nhiªn. a §iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸ Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt x• héi cã hai h×nh thøc kinh tÕ lµ kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸. Kinh tÕ tù nhiªn lµ h×nh thøc kinh tÕ mµ s¶n phÈm chØ dïng ®Ó tho¶ m•n nhu cÇu cña ng­êi s¶n xuÊt trong néi bé ®¬n vÞ kinh tÕ. §ã lµ kiÓu s¶n xuÊt tù cÊp tù tóc. Kinh tÕ hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó b¸n. S¶n xuÊt hµng ho¸ ra ®êi trªn hai ®iÒu kiÖn: Cã sù ph©n c«ng lao ®éng x• héi. Ph©n c«ng lao ®éng x• héi lµ sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt, mçi ng­êi chØ s¶n xuÊt ®­îc mét hoÆc mét sè lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh; nh­ng nhu cÇu cuéc sèng l¹i cÇn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm. V× vËy, ng­êi s¶n xuÊt nµy ph¶i trao ®æi víi ng­êi s¶n xuÊt kh¸c. Cã chÕ ®é t­ h÷u hoÆc h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm. §iÒu nµy lµm cho ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp víi nhau cã quyÒn ®em s¶n phÈm cña m×nh trao ®æi víi s¶n phÈm cña ng­êi kh¸c Do vËy, ph©n c«ng lao ®éng x• héi lµm cho nh÷ng s¶n xuÊt phô thuéc vµo nhau, cßn chÕ ®é t­ h÷u lµm hä ®èi lËp víi nhau. §ã lµ m©u thuÉn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, nã chØ ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua trao ®æi mua b¸n. b ¦u thÕ cña kinh tÕ hµng ho¸ so víi kinh tÕ tù nhiªn Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Trong kinh tÕ hµng ho¸, do sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh vµ quy luËt cung cÇu, buéc ng­êi s¶n xuÊt ph¶i ra søc c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cho gi¸ trÞ c¸ biÖt hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ x• héi ®Ó thu nhiÒu l•i. KÕt qu¶ lµm cho lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh x• héi ho¸ s¶n xuÊt nhanh chãng, ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt s©u réng, hîp t¸c ho¸ chÆt chÏ, h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong n­íc, h×nh thµnh thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng thÕ giíi. Thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô tËp trung s¶n xuÊt. BiÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh ®ã lµ h×nh thµnh c¸c xÝ nghiÖp, c¸c c«ng ty cæ phÇn kh«ng chØ trong n­íc mµ trªn ph¹m vi quèc tÕ. Tuy cã nh÷ng ­u thÕ trªn, nh­ng s¶n xuÊt hµng ho¸ còng cã nh÷ng mÆt tiªu cùc nh­ khñng ho¶ng, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, lõa ®¶o, hµng gi¶, trèn lËu thuÕ... C©u 10: Ph©n tÝch hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸ vµ quan hÖ cña hai thuéc tÝnh ®ã víi tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ a Hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸ Hµng ho¸ lµ s¶n phÈm cña lao ®éng cã thÓ tho¶ m•n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng­êi vµ ®em trao ®æi, ®em b¸n. Hµng ho¸ cã hai thuéc tÝnh lµ gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ (hay gi¸ trÞ trao ®æi) Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ lµ c«ng cô cña vËt phÈm cã thÓ tho¶ m•n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng­êi (nh­ l­¬ng thùc ®Ó ¨n, quÇn ¸o ®Ó mÆc...). Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ do thuéc tÝnh tù nhiªn cña nã quy ®Þnh, nªn nã lµ ph¹m trï vÜnh viÔn. Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ lµ gi¸ trÞ sö dông cho ng­êi kh¸c, cho x• héi chø kh«ng ph¶i cho ng­êi s¶n xuÊt ra nã. Trong kinh tÕ hµng ho¸, gi¸ trÞ sö dông ®• mang gi¸ trÞ thay ®æi. Gi¸ trÞ hµng ho¸: Muèn hiÓu gi¸ trÞ ph¶i th«ng qua gi¸ trÞ trao ®æi. Gi¸ trÞ trao ®æi lµ biÓu hiÖn quan hÖ tû lÖ vÒ l­îng trao ®æi víi nhau gi÷a c¸c gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n mét mÐt v¶i trao ®æi lÊy 10 kg thãc, hai hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau cã thÓ trao ®æi ®­îc víi nhau theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh, v× chóng ®Òu lµ s¶n phÈm cña lao ®éng, cã c¬ së chung lµ sù hao phÝ lao ®éng chung cña con ng­êi. VËy gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ lao ®éng x• héi cña ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ kÕt tinh trong hµng ho¸. Gi¸ trÞ lµ c¬ së cña gi¸ trÞ trao ®æi, cßn gi¸ trÞ trao ®æi lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ biÓu hiÖn mèi quan hÖ s¶n xuÊt gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ lµ mét ph¹m trï lÞch sö. ChØ tån t¹i trong kinh tÕ hµng ho¸. b Quan hÖ cña hai thuéc tÝnh ®ã víi tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ Hµng ho¸ cã hai thuéc tÝnh lµ gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ, v× lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ cã tÝnh chÊt hai mÆt lµ lao ®éng cô thÓ vµ lao ®éng trõu t­îng. Lao ®éng cô thÓ lµ lao ®éng cã Ých d­íi mét h×nh thøc cô thÓ cña nh÷ng nghÒ chuyªn m«n nhÊt ®Þnh. Mçi lao ®éng cô thÓ cã môc ®Ých riªng, ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng riªng, c«ng cô lao ®éng riªng, ®èi t­îng lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng riªng. VÝ dô: thî méc dïng r×u, c­a, bµo ®Ó lµm ra ®å dïng b»ng gç nh­ bµn, ghÕ, tñ...; thî may dïng m¸y may, kÐo, kim chØ ®Ó may quÇn ¸o. KÕt qu¶ cña lao ®éng cô thÓ t¹o ra gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Lao ®éng trõu t­îng lµ lao ®éng x• héi cña ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸, kh«ng kÓ ®Õn h×nh thøc cô thÓ cña nã. C¸c lo¹i lao ®éng cô thÓ cã ®iÓm chung gièng nhau lµ sù hao phÝ søc ãc, thÇn kinh vµ b¾p thÞt sau mét qu¸ tr×nh lao ®éng. §ã lµ lao ®éng trõu t­îng nã t¹o ra gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n, tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ sù biÓu hiÖn cña m©u thuÉn gi÷a lao ®éng t­ nh©n vµ lao ®éng x• héi cña nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸. §ã lµ m©u thuÉn c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng ho¸ gi¶n ®¬n. M©u thuÉn nµy cßn biÓu hiÖn ë lao ®éng cô thÓ víi lao ®éng trõu t­îng, ë gi¸ trÞ sö dông víi gi¸ trÞ cña hµng ho¸. M¸c lµ ng­êi ®Çu tiªn ph¸t hiÖn tÝnh chÊt hai mÆt cña lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸. M¸c gäi tÝnh chÊt hai mÆt lµ §iÓm mÊu chèt ®Ó hiÓu biÕt kinh tÕ chÝnh trÞ häc. C©u 11: Ph©n tÝch mÆt chÊt, l­îng cña gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸. a MÆt chÊt cña gi¸ trÞ hµng ho¸ Gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ hao phÝ lao ®éng cña con ng­êi kÕt tinh trong hµng ho¸. V× vËy, chÊt cña gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ lao ®éng kÕt tinh trong hµng ho¸. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ: ChÊt cña gi¸ trÞ lµ lao ®éng cña con ng­êi kÕt tinh th× bÊt cø vËt g× kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm cña lao ®éng ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ. Nh­ kh«ng khÝ rÊt cã Ých cho con ng­êi nh­ng kh«ng ph¶i lµ s¶n phÈm cña lao ®éng nªn kh«ng cã gi¸ trÞ. Qu¶ d¹i, n­íc suèi lµ s¶n phÈm cña thiªn nhiªn, ng­êi ta dïng nã kh«ng ph¶i tr¶ gi¸ c¶ nµo nªn còng kh«ng cã gi¸ trÞ. Kh«ng ph¶i bÊt cø lao ®éng nµo cña con ng­êi còng lµ chÊt cña gi¸ trÞ, mµ chØ cã lao ®éng cña con ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ míi lµ chÊt cña gi¸ trÞ. Trong c«ng x• nguyªn thuû, ng­êi ta còng lao ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, nh­ng lao ®éng ®ã kh«ng ph¶i lµ chÊt cña gi¸ trÞ v× s¶n phÈm b©y giê kh«ng coi nh­ hµng ho¸ ®Ó b¸n. Kh«ng ph¶i thø lao ®éng nµo cña con ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ còng lµ chÊt cña gi¸ trÞ, còng ®Òu t¹o ra gi¸ trÞ. Ch¼ng h¹n mét ng­êi thî thñ c«ng nÕu lµm ra mét s¶n phÈm kh«ng dïng ®­îc, s¶n phÈm háng th× lao ®éng cña hä lµ v« Ých, kh«ng cã gi¸ trÞ. NÕu gi¸ trÞ sö dông thuéc tÝnh tù nhiªn cña hµng ho¸ th× gi¸ trÞ lµ thuéc tÝnh x• héi cña hµng ho¸. Ta kh«ng nh×n thÊy, kh«ng sê thÊy gi¸ trÞ cña hµng ho¸, nã chØ biÓu hiÖn khi th«ng qua liªn hÖ x• héi, th«ng qua gi¸ trÞ trao ®æi. Gi¸ trÞ biÓu hiÖn quan hÖ s¶n xuÊt cña ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸, nghÜa lµ gi¸ trÞ chØ sinh ra vµ tån t¹i trªn c¬ së cña quan hÖ hµng ho¸. NÕu kh«ng cã sù trao ®æi hµng ho¸ th× kh«ng cã gi¸ trÞ. b L­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ L­îng gi¸ trÞ hµng ho¸. NÕu chÊt cña gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ lao ®éng x• héi kÕt tinh trong hµng ho¸, th× l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ sè l­îng lao ®éng x• héi hao phÝ ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸. L­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ ®­îc ®o b»ng thêi gian lao ®éng. L­îng gi¸ trÞ lín hay nhá kh«ng ph¶i do thêi gian lao ®éng cña ng­êi lao ®éng c¸ biÖt quyÕt ®Þnh mµ do thêi gian lao ®éng x• héi cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh. Thêi gian lao ®éng x• héi cÇn thiÕt lµ thêi gian cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt mét hµng ho¸ trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt b×nh th­êng cña x• héi víi tr×nh ®é kü thuËt trung b×nh, tr×nh ®é khÐo lÐo trung b×nh vµ c­êng ®é lao ®éng trung b×nh. Th«ng th­êng thêi gian lao ®éng x• héi cÇn thiÕt gÇn s¸t víi thêi gian lao ®éng c¸ biÖt cña ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo chiÕm ®¹i bé phËn hµng ho¸ ®ã trªn thÞ tr­êng. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn l­îng gi¸ trÞ hµng ho¸ N¨ng suÊt lao ®éng ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ trÞ hµng ho¸. N¨ng suÊt lao ®éng ®­îc ®o b»ng sè l­îng s¶n phÈm t¹o ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian hoÆc sè l­îng thêi gian ®Ó s¶n xuÊt mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Gi¸ trÞ hµng ho¸ thay ®æi tû lÖ nghÞch víi n¨ng suÊt lao ®éng, cßn n¨ng suÊt lao ®éng l¹i phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: Tr×nh ®é kü thuËt cña ng­êi lao ®éng, møc trang bÞ kü thuËt cho ng­êi lao ®éng, ph­¬ng ph¸p tæ chøc lao ®éng vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng. CÇn ph©n biÖt t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng víi t¨ng c­êng ®é lao ®éng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, sè l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn, nh­ng tæng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm kh«ng ®æi, cßn gi¸ trÞ mét s¶n phÈm gi¶m xuèng. T¨ng c­êng lao ®éng, sè l­îng s¶n phÈm t¨ng lªn vµ tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm còng t¨ng lªn nh­ng gi¸ trÞ mét s¶n phÈm kh«ng ®æi. Lao ®éng cña ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ cã tr×nh ®é thµnh th¹o kh¸c nhau. Nã ®­îc chia thµnh hai lo¹i: lao ®éng gi¶n ®¬n vµ lao ®éng phøc t¹p. Lao ®éng gi¶n ®¬n lµ kh«ng ph¶i qua ®µo t¹o huÊn luyÖn, lao ®éng phøc t¹p lµ lao ®éng ph¶i tr¶i qua ®µo t¹o, huÊn luyÖn. Trong cïng mét ®¬n vÞ thêi gian, lao ®éng phøc t¹p t¹o ra nhiÒu gi¸ trÞ h¬n lao ®éng gi¶n ®¬n. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, mäi lao ®éng phøc t¹p ®Òu ®­îc quy thµnh béi sè lao ®éng gi¶n ®¬n trung b×nh mét c¸ch tù ph¸t trªn thÞ tr­êng. C©u 12: Ph©n tÝch nguån gèc, b¶n chÊt, chøc n¨ng tiÒn tÖ a TiÒn tÖ xuÊt hiÖn lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸, cña c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ hµng ho¸. b C¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ hµng ho¸ H×nh th¸i gi¶n ®¬n (hay ngÉu nhiªn). ë h×nh th¸i nµy, hµng ho¸ thø nhÊt biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña nã ë hµng ho¸ thø hai, cßn hµng ho¸ thø hai ®ãng vai trß lµ vËt ngang gi¸. H×nh th¸i gi¸ trÞ më réng. Khi sè hµng ho¸ trao ®æi trªn thÞ tr­êng nhiÒu h¬n, th× mét hµng ho¸ cã thÓ trao ®æi víi nhiÒu hµng ho¸ kh¸c. H×nh th¸i gi¸ trÞ chung. Khi hµng ho¸ ph¸t triÓn h¬n, trao ®æi hµng ho¸ trë nªn réng r•i h¬n, th× cã mét hµng ho¸ ®­îc t¸ch ra lµm vËt ngang gi¸ chung. VËt ngang gi¸ chung cã thÓ trao ®æi víi bÊt kú hµng ho¸ nµo. VËt ngang gi¸ chung trë thµnh ph­¬ng tiÖn trao ®æi. Mçi ®Þa ph­¬ng, mçi d©n téc th­êng cã nh÷ng vËt ngang gi¸ chung kh¸c nhau. H×nh th¸i tiÒn tÖ. Khi s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ ph¸t triÓn cao h¬n n÷a, vËt ngang gi¸ chung ®­îc cè ®Þnh ë vµng vµ b¹c th× h×nh th¸i tiÒn tÖ ra ®êi. Khi tiÒn tÖ ra ®êi, thÕ giíi hµng ho¸ chia ra hai cùc: mét cùc lµ c¸c hµng ho¸ th«ng th­êng, mét cùc lµ hµng ho¸ ®ãng vai trß tiÒn tÖ. VËy tiÒn tÖ lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt, ®ãng vai trß vµ vËt ngang gi¸ chung cho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ kh¸c. c Chøc n¨ng cña tiÒn tÖ Kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn, tiÒn tÖ cã 5 chøc n¨ng: Th­íc ®o gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ cña mét hµng ho¸ ®­îc biÓu hiÖn b»ng mét sè l­îng tiÒn nhÊt ®Þnh. Së dÜ cã thÓ lµm th­íc ®o gi¸ trÞ v× b¶n th©n tiÒn còng cã gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ biÓu hiÖn b»ng tiÒn lµ gi¸ c¶. Do ®ã, gi¸ trÞ lµ c¬ së cña gi¸ c¶. Gi¸ c¶ hµng ho¸ thay ®æi lªn xuèng xoay quanh gi¸ trÞ tuú theo quan hÖ cung cÇu vÒ hµng ho¸, nh­ng tæng sè gi¸ c¶ lu«n b»ng tæng sè gi¸ trÞ hµng ho¸. Ph­¬ng tiÖn l­u th«ng. TiÒn tÖ lµm m«i giíi trung gian trong trao ®æi hµng ho¸ vµ ph¶i lµ tiÒn mÆt, viÖc trao ®æi hµng ho¸ vËn ®éng theo c«ng thøc HTH Ph­¬ng tiÖn cÊt tr÷: Lµm chøc n¨ng nµy, tiÒn tÖ ph¶i cã ®ñ gi¸ trÞ nh­ vµng, b¹c. Ph­¬ng tiÖn thanh to¸n. Kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nµo ®ã sÏ sinh ra viÖc mua, b¸n chÞu. TiÒn tÖ sÏ lµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, thùc hiÖn tr¶ tiÒn mua, b¸n chÞu, tr¶ nî... Chøc n¨ng nµy ph¸t triÓn lµm t¨ng thªm sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸. TiÒn tÖ thÕ giíi. Khi quan hÖ trao ®æi, mua, b¸n hµng ho¸ v­ît khái biªn giíi quèc gia vµ quan hÖ buèn b¸n gi÷a c¸c n­íc h×nh thµnh, th× chøc n¨ng nµy xuÊt hiÖn. TiÒn tÖ thÕ giíi ph¶i lµ tiÒn cã ®ñ gi¸ trÞ, tøc lµ vµng, b¹c... C©u 13: Ph©n tÝch néi dung, yªu cÇu, t¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Sù biÓu hiÖn hµng ho¸ cña quy luËt nµy trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña chñ nghÜa T­ b¶n nh­ thÕ nµo ? Quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸. ë ®©u cã s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ th× ë ®ã cã quy luËt gi¸ trÞ ho¹t ®éng. a Néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ yªu cÇu viÖc s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng x• héi cÇn thiÕt (tøc gi¸ trÞ) Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, gi¸ c¶ vµ gi¸ trÞ th­êng chªnh lÖch, cung Ýt h¬n cÇu gi¸ c¶ sÏ cao h¬n gi¸ trÞ, cung qu¸ cÇu gi¸ c¶ sÏ thÊp h¬n gi¸ trÞ. MÆc dï gi¸ c¶ lªn xuèng xoay quanh gi¸ trÞ, nh­ng xÐt ®Õn cïng, hµng ho¸ vÉn b¸n ®óng gi¸ trÞ (v× gi¸ c¶ hµng ho¸ lóc lªn bï lóc xuèng vµ ng­îc l¹i). Gi¸ c¶ hµng ho¸ lªn xuèng xoay quanh gi¸ trÞ lµ biÓu hiÖn ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ. b T¸c dông cña quy luËt gi¸ trÞ §iÒu tiÕt s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ mét c¸ch tù ph¸t Khi hµng ho¸ nµo cung Ýt h¬n cÇu lµm cho gi¸ c¶ cao h¬n gi¸ trÞ, ®Ó cã ®­îc nhiÒu l•i sÏ cã nhiÒu lao ®éng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt dån vµo ngµnh ®ã. Khi hµng ho¸ nµo cung v­ît qu¸ cÇu lµm cho gi¸ c¶ thÊp h¬n gi¸ trÞ sÏ cã mét bé phËn lao ®éng vµ t­ liÖu s¶n xuÊt ë ngµnh Êy chuyÓn sang ngµnh kh¸c. Nh­ vËy sÏ lµm cho c¸c ngµnh cã thÓ gi÷ ®­îc mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt. Quy luËt gi¸ trÞ còng ®iÒu tiÕt l­u th«ng hµng ho¸. Hµng ho¸ bao giê còng vËn ®éng tõ n¬i gi¸ thÊp ®Õn n¬i gi¸ cao. Nh­ vËy, quy luËt gi¸ trÞ cã t¸c dông ph©n phèi hµng ho¸ mét c¸ch hîp lý gi÷a c¸c vïng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thóc ®Èy c¶i tiÕn kü thuËt, ®Èy m¹nh lùc l­îng s¶n xuÊt x• héi ph¸t triÓn NÕu ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ trÞ c¸ biÖt hµng ho¸ cña hä thÊp h¬n gi¸ trÞ x• héi sÏ trë lªn giÇu cã, ng­îc l¹i ng­êi s¶n xuÊt nµo cã gi¸ trÞ c¸ biÖt cao h¬n gi¸ trÞ x• héi sÏ bÞ lç vèn, ph¸ s¶n. T×nh h×nh trªn tÊt nhiªn thóc ®Èy ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt, do ®ã ®Èy m¹nh lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Ph©n ho¸ nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ Hµng ho¸ b¸n theo gi¸ trÞ x• héi, ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo cã gi¸ trÞ c¸ biÖt thÊp h¬n gi¸ trÞ x• héi sÏ thu ®­îc nhiÒu l•i vµ trë nªn giÇu cã, ng­îc l¹i, ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ nµo cã gi¸ trÞ c¸ biÖt cao h¬n gi¸ trÞ x• héi hµng ho¸ kh«ng b¸n ®­îc sÏ lç vèn, ph¸ s¶n. T¸c dông nµy cña quy luËt gi¸ trÞ mét mÆt kÝch thÝch c¸c yÕu tè tÝch cùc, ®µo th¶i c¸c yÕu tè kÐm, mÆt kh¸c ph©n ho¸ x• héi thµnh ng­êi giÇu, kÎ nghÌo, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i Sù biÓu hiÖn ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña Chñ nghÜa T­ b¶n Chñ nghÜa T­ b¶n ph¸t triÓn theo hai giai ®o¹n, giai ®o¹n T­ b¶n tù do c¹nh tranh vµ giai ®o¹n T­ b¶n ®éc quyÒn. trong giai ®o¹n T­ b¶n tù do c¹nh tranh, gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ c¶ s¶n xuÊt, tøc gi¸ trÞ hµng ho¸ biÕn thµnh gi¸ c¶ s¶n xuÊt, song kh«ng tho¸t ly quy luËt gi¸ trÞ v× tæng gi¸ c¶ s¶n xuÊt vÉn b»ng tæng gi¸ trÞ. Trong giai ®o¹n T­ b¶n ®éc quyÒn, gi¸ c¶ xoay quanh gi¸ c¶ ®éc quyÒn song vÉn kh«ng tho¸t ly quy luËt gi¸ trÞ, v× tæng gi¸ c¶ ®éc quyÒn vÉn b»ng tæng gi¸ trÞ hµng ho¸. C©u 14: Tr×nh bÇy thÞ tr­êng vµ c¬ chÕ thÞ tr­êng. Ph©n tÝch c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ tr­êng? a ThÞ tr­êng. Theo nghÜa hÑp lµ n¬i gÆp nhau gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ®Ó trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. HiÓu réng h¬n, thÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra sù trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô theo yªu cÇu cña quy luËt s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸, lµ tæng hîp c¸c mèi quan hÖ l­u th«ng hµng ho¸ vµ l­u th«ng tiÒn tÖ. C¨n cø vµo néi dung quan hÖ thÞ tr­êng, cã thÞ tr­êng hµng tiªu dïng, thÞ tr­êng søc lao ®éng, thÞ tr­êng t­ liÖu s¶n xuÊt, thÞ tr­êng tiÒn tÖ, thÞ tr­êng chøng kho¸n. C¨n cø vµo ph¹m vi ho¹t ®éng, cã thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng, thÞ tr­êng d©n téc, thÞ tr­êng khu vùc vµ thÞ tr­êng thÕ giíi. b C¬ chÕ thÞ tr­êng. §ã lµ c¬ chÕ ho¹t ®éng cña kinh tÕ hµng ho¸, c¬ chÕ tù ®iÒu tiÕt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng hµng ho¸ theo nh÷ng yªu cÇu kh¸ch quan cña c¸c quy luËt kinh tÕ vèn cã cña nã nh­ quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, quy luËt l­u th«ng tiÒn tÖ. C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ tæng thÓ h÷u c¬ cña c¸c nh©n tè kinh tÕ: cung, cÇu, gi¸ c¶ trong ®ã ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng t¸c ®éng lÉn nhau th«ng qua thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh 3 vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? c C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ tr­êng Thõa nhËn c«ng dông x• héi cña s¶n phÈm vµ lao ®éng chi phÝ s¶n xuÊt nã. S¶n xuÊt hµng ho¸ lµ viÖc riªng cña tõng ng­êi, cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt kh¸c. Nh­ng hµng ho¸ cña hä cã ®¸p øng nhu cÇu x• héi vÒ chÊt l­îng, h×nh thøc, thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng kh«ng? gi¸ trÞ cña hµng ho¸ cã ®­îc thõa nhËn kh«ng? ChØ cã trªn thÞ tr­êng vµ th«ng qua thÞ tr­êng c¸c vÊn ®Ò trªn míi ®­îc kh¼ng ®Þnh. Lµ ®ßn bÈy kÝch thÝch vµ h¹n chÕ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Trªn thÞ tr­êng mäi hµng ho¸ ®Òu mua, b¸n theo gi¸ c¶ thÞ tr­êng. C¹nh tranh vµ cung cÇu lµm cho gi¸ c¶ thÞ tr­êng biÕn ®æi. Th«ng qua sù biÕn ®æi ®ã, thÞ tr­êng cã t¸c dông kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ s¶n xuÊt ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt, kÝch thich hoÆc h¹n chÕ tiªu dïng ®èi víi ng­êi tiªu dïng. Cung cÊp th«ng tin cho ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. thÞ tr­êng cho biÕt nh÷ng biÕn ®éng vÒ nhu cÇu x• héi, sè l­îng, gi¸ c¶, c¬ cÊu vµ xu h­íng thay ®æi cña nhu cÇu c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô. §ã lµ nh÷ng th«ng tin cùc kú quan träng ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸, gióp hä ®iÒu chØnh s¶n xuÊt cho phï hîp víi nh÷ng th«ng tin cña thÞ tr­êng. C©u 15: Ph©n tÝch quy luËt c¹nh tranh vµ quy luËt cung cÇu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng? a Quy luËt c¹nh tranh C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh vÒ kinh tÕ gi÷a nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt víi nhau, gi÷a ng­êi s¶n xuÊt víi ng­êi tiªu dïng hµng ho¸ vµ dÞch vô, nh»m giµnh ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®Ó thu ®­îc nhiÒu lîi Ých nhÊt cho m×nh. Nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt, tiªu thô cã ®iÒu kiÖn kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt, chuyªn m«n, kh«ng gian m«i tr­êng s¶n xuÊt, ®iÒu kiÖn nguyªn, vËt liÖu... nªn chi phÝ lao ®éng c¸ biÖt kh¸c nhau. KÕt qu¶ cã ng­êi l•i nhiÒu, ng­êi l•i Ýt, ng­êi ph¸ s¶n. §Ó giµnh lÊy c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, buéc hä ph¶i c¹nh tranh. C¹nh tranh cã hai lo¹i: c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. C¹nh tranh lµnh m¹nh lµ dïng tµi n¨ng cña m×nh vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶, võa cã lîi cho nhµ kinh doanh, võa cã lîi cho x• héi. C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh lµ dïng nh÷ng thñ ®o¹n phi ®¹o ®øc, vi ph¹m ph¸p luËt (trèn thuÕ, hµng gi¶...) cã h¹i cho x• héi vµ ng­êi tiªu dïng. Quy luËt c¹nh tranh cã t¸c dông ®µo th¶i c¸i l¹c hËu, b×nh tuyÓn c¸i tiÕn bé ®Ó thóc ®Èy hµng ho¸ ph¸t triÓn. b Quy luËt cung cÇu Mèi quan hÖ kh¸ch quan gi÷a cung vµ cÇu diÔn ra trªn thÞ tr­êng ®­îc gäi lµ quy luËt cung cÇu hµng ho¸. Cung lµ tæng sè hµng ho¸ ®­a ra thÞ tr­êng. Cung do s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh, nh­ng kh«ng ®ång nhÊt víi s¶n xuÊt, nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nh­ng kh«ng ®­a ra thÞ tr­êng, v× ®Ó tiªu dïng cho ng­êi s¶n xuÊt ra nã hoÆc kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng kh«ng ®­îc x• héi chÊp nhËn kh«ng ®­îc gäi lµ cung. CÇu cã nhu cÇu cho s¶n xuÊt vµ nhu cÇu cho tiªu dïng c¸ nh©n. Nhu cÇu x• héi biÓu hiÖn trªn thÞ tr­êng vµ ®­îc ®¶m b¶o b»ng sè l­îng tiÒn t­¬ng øng gäi lµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Nh­ vËy, quy m« cña cÇu phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ng tr­íc hÕt vµ chñ yÕu phô thuéc vµo tæng sè tiÒn cña x• héi dïng ®Ó mua t­ liÖu s¶n xuÊt vµ t­ liÖu tiªu dïng dÞch vô tõ thêi kú nhÊt ®Þnh. Quy luËt cung cÇu t¸c ®éng vµo gi¸ c¶, lîi nhuËn, c¹nh tranh, quy m« s¶n xuÊt, c«ng viÖc lµm... N¾m ®­îc quy luËt cung cÇu lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña sù thµnh ®¹t trong c¹nh tranh, nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch t¸c ®éng vµo tæng cung vµ tæng cÇu ®Ó nÒn kinh tÕ c©n ®èi vµ t¨ng tr­ëng. C©u 16: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm, néi dung vµ mèi quan hÖ gi÷a gi¸ c¶ s¶n xuÊt, gi¸ c¶ thÞ tr­êng, gi¸ c¶ ®éc quyÒn víi gi¸ trÞ hµng ho¸ ? Gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ lao ®éng x• héi kÕt tinh trong hµng ho¸ hay lµ chi phÝ lao ®éng x• héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸. Gi¸ c¶ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ hµng ho¸. Gi¸ trÞ lµ c¬ së cña gi¸ c¶. Khi quan hÖ cung cÇu c©n b»ng, gi¸ c¶ hµng ho¸ cao hay thÊp lµ do gi¸ trÞ cña hµng ho¸ quyÕt ®Þnh. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, gi¸ c¶ hµng ho¸ tù ph¸t lªn xuèng xoay quanh gi¸ trÞ, tuú theo quan hÖ cung cÇu, c¹nh tranh vµ søc mua cña ®ång tiÒn... Sù ho¹t ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ biÓu hiÖn ë sù lªn xuèng cña gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng. Tuy vËy, sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ vÉn ph¶i cã c¬ së lµ gi¸ trÞ, mÆc dÇu nã th­êng xuyªn t¸ch rêi gi¸ trÞ. §iÒu ®ã cã thÓ hiÓu theo hai mÆt: + Kh«ng kÓ quan hÖ cung cÇu nh­ thÕ nµo, gi¸ c¶ kh«ng t¸ch rêi gi¸ trÞ qu¸ xa. + NÕu nghiªn cøu sù vËn ®éng cña gi¸ c¶ trong mét thêi gian dµi th× thÊy tæng sè gi¸ c¶ b»ng tæng sè gi¸ trÞ v× bé phËn v­ît qu¸ gi¸ trÞ sÏ bï vµo bé phËn gi¸ c¶ thÊp h¬n gi¸ trÞ (gi¸ c¶ ë ®©y lµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ gi¸ c¶ gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n tho¶ thuËn víi nhau) Gi¸ c¶ s¶n xuÊt lµ h×nh th¸i biÕn t­íng cña gi¸ trÞ, nã b»ng chi phÝ s¶n xuÊt cña hµng ho¸ céng víi lîi nhuËn b×nh qu©n. Trong giai ®o¹n T­ b¶n tù do c¹nh tranh, do h×nh thµnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n, nªn hµng ho¸ kh«ng b¸n theo gi¸ trÞ mµ b¸n theo gi¸ c¶ s¶n xuÊt. Gi¸ trÞ hµng ho¸ chuyÓn thµnh gi¸ c¶ s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lµ phñ nhËn quy luËt gi¸ trÞ mµ chØ lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña quy luËt gi¸ trÞ trong giai ®o¹n t­ b¶n tù do c¹nh tranh. Qua hai ®iÓm d­íi ®©y sÏ thÊy râ ®iÒu ®ã: 1 Tuy gi¸ c¶ s¶n xuÊt cña hµng ho¸ thuéc ngµnh c¸ biÖt cã thÓ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ, nh­ng tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña toµn bé hµng ho¸ cña tÊt c¶ c¸c ngµnh trong toµn x• héi ®Òu b»ng tæng sè gi¸ trÞ cña nã. Tæng sè lîi nhuËn mµ tÊt c¶ c¸c nhµ T­ b¶n thu ®­îc còng b»ng tæng sè gi¸ trÞ thÆng d­ do giai cÊp c«ng nh©n s¸ng t¹o ra. 2 Gi¸ c¶ s¶n xuÊt lÖ thuéc trùc tiÕp vµo gi¸ trÞ. Gi¸ trÞ hµng ho¸ gi¶m xuèng, gi¸ c¶ s¶n xuÊt gi¶m theo, gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng lªn kÐo theo gi¸ c¶ s¶n xuÊt t¨ng lªn. Gi¸ c¶ ®éc quyÒn Trong giai ®o¹n T­ b¶n ®éc quyÒn, tæ chøc ®éc quyÒn ®• n©ng gi¸ c¶ hµng ho¸ lªn trªn gi¸ c¶ s¶n xuÊt vµ gi¸ trÞ. Gi¸ c¶ ®éc quyÒn b»ng chi phÝ s¶n xuÊt céng víi lîi nhuËn ®éc quyÒn. Lîi nhuËn ®éc quyÒn v­ît qu¸ lîi nhuËn b×nh qu©n. Khi nãi gi¸ c¶ ®éc quyÒn th× th­êng hiÓu lµ gi¸ c¶ b¸n ra cao h¬n gi¸ c¶ s¶n xuÊt vµ gi¸ trÞ, ®ång thêi còng cÇn hiÓu cßn cã gi¸ c¶ thu mua rÎ mµ T­ b¶n ®éc quyÒn mua cña ng­êi s¶n xuÊt nhá, T­ b¶n võa vµ nhá ngoµi ®éc quyÒn. Gi¸ c¶ ®éc quyÒn kh«ng xo¸ bá giíi h¹n cña gi¸ trÞ hµng ho¸, nghÜa lµ gi¸ c¶ ®éc quyÒn kh«ng thÓ t¨ng thªm hoÆc gi¶m bít gi¸ trÞ vµ tæng gi¸ trÞ thÆng d­ do x• héi s¶n xuÊt ra: phÇn gi¸ c¶ ®éc quyÒn v­ît qu¸ gi¸ trÞ chÝnh lµ phÇn gi¸ trÞ mµ nh÷ng ng­êi b¸n (c«ng nh©n, ng­êi s¶n xuÊt nhá, T­ b¶n võa vµ nhá...) mÊt ®i. Nh×n vµo ph¹m vi toµn x• héi, toµn bé gi¸ c¶ ®éc quyÒn céng víi gi¸ c¶ kh«ng ®éc quyÒn vÒ ®¹i thÓ b»ng toµn bé gi¸ trÞ. C©u 17: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm t¸i s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, t¸i s¶n xuÊt më réng, t¸i s¶n xuÊt x• héi vµ néi dung cña nã ? S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ ho¹ ®éng c¬ b¶n cña loµi ng­êi. Nã kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng nhÊt thêi mµ lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc lÆp l¹i th­êng xuyªn vµ phôc håi kh«ng ngõng tøc lµ t¸i s¶n xuÊt. XÐt vÒ quy m« ng­êi ta chia t¸i s¶n xuÊt thµnh hai lo¹i: t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng: T¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i víi quy m« nh­ cò. Lo¹i h×nh t¸i s¶n xuÊt nµy th­êng g¾n víi s¶n xuÊt nhá vµ lµ ®Æc tr­ng chñ yÕu cña s¶n xuÊt nhá v× ch­a cã s¶n phÈm thÆng d­ hoÆc nÕu cã th× tiªu dïng cho c¸ nh©n hÕt. T¸i s¶n xuÊt më réng lµ mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ quy m« s¶n xuÊt n¨m sau lín h¬n n¨m tr­íc. Lo¹i s¶n xuÊt nµy th­êng g¾n víi nÒn s¶n xuÊt lín vµ lµ ®Æc tr­ng chñ yÕu cña nÒn s¶n xuÊt lín cã nhiÒu s¶n phÈm thÆng d­. Nguån gèc cña t¸i s¶n xuÊt më réng lµ s¶n phÈm thÆng d­. T¸i s¶n xuÊt më réng cã thÓ thùc hiÖn theo hai m« h×nh sau: a T¸i s¶n xuÊt ph¸t triÓn theo chiÒu réng: biÓu hiÖn ë chç s¶n phÈm s¶n xuÊt ra t¨ng lªn nh­ng kh«ng ph¶i do n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn, mµ lµ do vèn s¶n xuÊt vµ khèi l­îng lao ®éng t¨ng lªn. b T¸i s¶n xuÊt ph¸t triÓn theo chiÒu s©u: biÓu hiÖn ë chç s¶n phÈm s¶n xuÊt ra t¨ng lªn do n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. T¸i s¶n xuÊt x• héi. Trong t¸i s¶n xuÊt cã thÓ xÐt trong tõng doanh nghiÖp c¸ biÖt vµ cã thÓ xem xÐt trong ph¹m vi x• héi. T¸i s¶n xuÊt x• héi lµ tæng thÓ nh÷ng t¸i s¶n xuÊt c¸ biÖt trong mèi liªn hÖ h÷u c¬ víi nhau. Néi dung cña t¸i s¶n xuÊt x• héi: BÊt kú x• héi nµo, t¸i s¶n xuÊt còng bao gåm nh÷ng néi dung sau: a T¸i s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt: Cña c¶i vËt chÊt s¶n xuÊt ra bao gåm t­ liÖu s¶n xuÊt vµ t­ liÖu tiªu dïng. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ t¸i s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ tæng s¶n phÈm x• héi. Trªn thÕ giíi hiÖn nay th­êng theo c¸ch tÝnh qua hai chØ tiªu tæng s¶n phÈm quèc gia (GNP = Gross National Product) vµ tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP = Gross Domestic Product). Sù kh¸c nhau gi÷a GNP vµ GDP ë chç: GNP ®­îc tÝnh c¶ phÇn gi¸ trÞ trong n­íc vµ gi¸ trÞ phÇn ®Çu t­ ë n­íc ngoµi ®em l¹i, cßn GDP chØ tÝnh phÇn gi¸ trÞ trong n­íc. Sù t¨ng lªn cña tæng s¶n phÈm x• héi hay GDP vµ GNP phô thuéc vµo c¸c nh©n tè t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ t¨ng khèi l­îng lao ®éng, trong ®ã t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ nh©n tè v« h¹n. b T¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng: Søc lao ®éng lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nã bÞ hao mßn. Do ®ã nã ph¶i ®­îc s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo: T¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng cßn bao hµm viÖc ®µo t¹o, ®æi míi thÕ hÖ lao ®éng cò b»ng thÕ hÖ lao ®éng míi cã chÊt l­îng cao h¬n phï hîp víi tr×nh ®é míi cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i. c T¸i s¶n xuÊt quan hÖ s¶n xuÊt: T¸i s¶n xuÊt diÔn ra trong nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. V× vËy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt, lµm cho quan hÖ s¶n xuÊt thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. d T¸i s¶n xuÊt m«i tr­êng: Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr­êng sèng cña sinh vËt vµ con ng­êi. Ngµy nay, sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp, hËu qu¶ cña chiÕn tranh, ch¹y ®ua s¶n xuÊt vµ thö nghiÖm vò khÝ ®• lµm m«i tr­êng sinh th¸i mÊt c©n b»ng. Do ®ã, t¸i s¶n xuÊt m«i tr­êng sinh th¸i ph¶i trë thµnh néi dung cña s¶n xuÊt, ph¶i n»m trong c¬ cÊu ®Çu t­ vèn cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. C©u 18: Tr×nh bÇy kh¸i niÖm t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¸c cØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x• héi. Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x• héi ? a T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ T¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ sù t¨ng lªn vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm x• héi vµ c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra nã. NhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ thÓ hiÖn ë nhÞp ®é t¨ng tr­ëng GNP vµ GDP. T¨ng tr­ëng kinh tÕ cã thÓ theo chiÒu réng vµ chiÒu s©u. T¨ng tr­ëng kinh tÕ theo chiÒu réng lµ t¨ng sè l­îng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, kü thuËt s¶n xuÊt kh«ng thay ®æi. T¨ng tr­ëng kinh tÕ theo chiÒu s©u lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ trªn c¬ së hoµn thiÖn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn kinh tÕ: Sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ nÕu ®­îc kÕt hîp víi sù biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn cña c¬ cÊu kinh tÕ vµ sù tiÕn bé x• héi lµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ. b C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qña s¶n xuÊt x• héi KÕt qu¶ cña t¸i s¶n xuÊt më réng, cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung ë hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x• héi. T¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x• héi lµ t¨ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt x• héi cao nhÊt víi chi phÝ lao ®éng x• héi Ýt nhÊt. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt x• héi ®­îc biÓu hiÖn b»ng quan hÖ tû lÖ gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt x• héi víi chi phÝ lao ®éng x• héi. KÕt qu¶ s¶n xuÊt x• héi HiÖu qu¶ s¶n xuÊt x• héi = Chi phÝ lao ®éng x• héi HiÖu qu¶ s¶n xuÊt x• héi ®­îc tÝnh to¸n qua c¸c chØ tiªu sau: hiÖu qu¶ sö dông vèn, hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, hiÖu qu¶ sö dông vËt t­, n¨ng suÊt lao ®éng. c Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x• héi HiÖu qu¶ cña t¸i s¶n xuÊt x• héi ®­îc xem xÐt d­íi hai khÝa c¹nh: kinh tÕ kü thuËt vµ kinh tÕ x• héi. MÆt kinh tÕ kü thuËt (hÖ thèng c¸c chØ tiªu nãi trªn) dïng cho mäi x• héi v× nã phô thuéc vµo tr×nh ®é kü thuËt cña nÒn s¶n xuÊt, th× mÆt kinh tÕ x• héi do quan hÖ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ nh­ng kh«ng ph¶i bÊt kú x• héi nµo còng ®­îc ph©n phèi c«ng b»ng mµ chØ cã trong Chñ nghÜa X• héi, vÊn ®Ò c«ng b»ng x• héi míi ®­îc gi¶i quyÕt tèt nhÊt. T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x• héi cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. T¨ng tr­ëng kinh tÕ, s¶n phÈm x• héi nhiÒu h¬n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph©n phèi c«ng b»ng, ng­îc l¹i ph©n phèi c«ng b»ng sÏ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Do ®ã, môc tiªu cña §¶ng ta lµ phÊn ®Êu cho d©n giÇu, n­íc m¹nh, x• héi c«ng b»ng vµ v¨n minh. C©u 19: Tr×nh bÇy c«ng thøc chung cña T­ b¶n vµ m©u thuÉn cña nã. Ph©n biÖt tiÒn víi t­ c¸ch lµ tiÒn vµ tiÒn víi t­ c¸ch lµ T­ b¶n ? a C«ng thøc chung cña t­ b¶n: T­ b¶n bao giê còng b¾t ®Çu b»ng mét sè tiÒn nh­ng b¶n th©n tiÒn kh«ng ph¶i lµ t­ b¶n. Nã chØ trë thµnh t­ b¶n trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. C«ng thøc chung cña t­ b¶n lµ T H T (1) vµ c«ng thøc l­u th«ng hµng ho¸ ®¬n gi¶n H T H (2). C«ng thøc (1) kh¸c víi c«ng thøc (2) ë b¾t ®Çu b»ng mua sau ®ã míi b¸n. §iÓm kÕt thóc vµ më ®Çu ®Òu lµ tiÒn, hµng ho¸ chØ lµ trung gian trao ®æi, ë ®©y tiÒn ®­îc øng tr­íc ®Ó thu vÒ víi sè l­îng lín h¬n T>T hay T=T + T. L­îng tiÒn d«i ra (T) ®­îc M¸c gäi lµ gi¸ trÞ thÆng d­, ký hiÖu lµ m. Sè tiÒn øng ra ban ®Çu (T) víi môc ®Ých thu ®­îc gi¸ trÞ thÆng d­ ®• trë thµnh T­ b¶n. Nh­ vËy tiÒn tÖ chØ biÕn thµnh t­ b¶n khi ®­îc dïng ®Ó ®em l¹i gi¸ trÞ thÆng d­ cho nhµ t­ b¶n. T­ b¶n cho vay vµ t­ b¶n Ng©n hµng vËn ®éng theo c«ng thøc T T. Nh×n h×nh thøc ta t­ëng l­u th«ng t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­. Kh«ng ph¶i nh­ vËy mµ vay tiÒn vÒ còng ph¶i mua hµng ®Ó s¶n xuÊt míi t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­ ®Ó tr¶ lîi nhuËn vµ lîi tøc cho t­ b¶n Ng©n hµng vµ t­ b¶n cho vay. Do ®ã míi nãi T H T lµ c«ng thøc chung cña t­ b¶n. b M©u thuÉn cña c«ng thøc chung cña t­ b¶n Lý luËn gi¸ trÞ kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ lµ lao ®éng x• héi kÕt tinh trong hµng ho¸, nghÜa lµ nã chØ ®­îc t¹o ra trong s¶n xuÊt. Nh­ng míi tho¹t nh×n vµo c«ng thøc (1) ta ®• cã c¶m gi¸c gi¸ trÞ thÆng d­ ®­îc t¹o ra trong l­u th«ng. Cã ph¶i l­u th«ng t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­ kh«ng? Ta biÕt, mÆc dï l­u th«ng thuÇn tuý cã diÔn ra d­íi h×nh thøc nµo: mua rÎ, b¸n ®¾t, lõa läc... xÐt trªn ph¹m vi x• héi còng kh«ng hÒ lµm t¨ng gi¸ trÞ mµ chØ lµ ph©n phèi l¹i gi¸ trÞ mµ th«i. Nh­ng nÕu tiÒn tÖ n»m ngoµi l­u th«ng còng kh«ng thÓ lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ. Nh­ vËy, m©u thuÉn cña c«ng thøc chung cña T­ b¶n biÓu hiÖn ë chç: gi¸ trÞ thÆng d­ võa kh«ng ®­îc t¹o ra trong l­u th«ng võa ®­îc t¹o ra trong l­u th«ng. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy ph¶i t×m trong l­u th«ng (trong thÞ tr­êng) mét hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng t¹o ra gi¸ trÞ míi lín h¬n gi¸ trÞ b¶n th©n nã. §ã lµ hµng ho¸ søc lao ®éng. c Ph©n biÖt tiÒn víi t­ c¸ch lµ tiÒn vµ tiÒn víi t­ c¸ch lµ t­ b¶n B¶n chÊt cña tiÒn tÖ: TiÒn tÖ lµ mét hµng ho¸ ®Æc biÖt ®­îc dïng lµm vËt ngang gi¸ chung cho c¸c hµng ho¸ kh¸c vµ b¶n chÊt cña nã thÓ hiÖn ë 5 chøc n¨ng th­íc ®o gi¸ trÞ, ph­¬ng tiÖn l­u th«ng, ph­¬ng tiÖn cÊt tr÷, ph­¬ng tiÖn thanh to¸n, tiÒn tÖ thÕ giíi. §ã lµ tiÒn víi t­ c¸ch lµ tiÒn mµ tiÒn kh«ng ph¶i lµ t­ b¶n. TiÒn sÏ víi t­ c¸ch lµ t­ b¶n. Trong x• héi cã giai cÊp, tiÒn tÖ lµ c«ng cô cña ng­êi giÇu ®Ó bãc lét ng­êi nghÌo. Nh­ d­íi chÕ ®é T­ b¶n, tiÒn tÖ trë thµnh t­ b¶n ®Ó bãc lét lao ®éng lµm thuª. §ång thêi trong x• héi T­ b¶n, tiÒn tÖ cã quyÒn lùc rÊt lín, nã cã thÓ mua ®­îc hÕt th¶y, thËm chÝ cã thÓ mua ®­îc c¶ danh dù vµ l­¬ng t©m con ng­êi. C©u 20: Ph©n tÝch hµng ho¸ søc lao ®éng vµ mèi quan hÖ gi÷a tiÒn l­¬ng víi gi¸ trÞ søc lao ®éng ? a Hµng ho¸ søc lao ®éng: Søc lao ®éng lµ toµn bé thÓ lùc vµ trÝ cña con ng­êi, lµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña con ng­êi. Nã lµ yÕu tè c¬ b¶n cña mäi qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt vµ chØ trë thµnh hµng ho¸ khi cã hai ®iÒu kiÖn: Mét lµ: Ng­êi cã søc lao ®éng ph¶i ®­îc tù do vÒ th©n thÓ ®Ó cã quyÒn ®em b¸n søc lao ®éng cña m×nh nh­ mét hµng ho¸ kh¸c tøc ®i lµm thuª. Hai lµ: Hä kh«ng cã t­ liÖu s¶n xuÊt vµ cña c¶i kh¸c. Muèn sèng hä buéc ph¶i b¸n søc lao ®éng, tøc lµ lµm thuª. Khi trë thµnh hµng ho¸, søc lao ®éng còng cã hai thuéc tÝnh nh­ c¸c hµng ho¸ kh¸c nh­ng cã ®Æc ®iÓm riªng. Gi¸ trÞ hµng ho¸ søc lao ®éng còng lµ l­îng lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt ra nã. Nã ®­îc quyÕt ®Þnh b»ng toµn bé gi¸ trÞ c¸c t­ liÖu sinh ho¹t vËt chÊt vµ tinh thÇn cÇn thiÕt ®Ó duy tr× cuéc sèng b×nh th­êng cña c«ng nh©n vµ gia ®×nh anh ta vµ nh÷ng phÝ tæn ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n ®¹t ®­îc tr×nh ®é nhÊt ®Þnh. C¸c yÕu tè hîp thµnh cña gi¸ trÞ hµng ho¸ søc lao ®éng phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng n­íc: tr×nh ®é v¨n minh, khÝ hËu, tËp qu¸n... Gi¸ trÞ sö dông hµng ho¸ søc lao ®éng còng nh»m tho¶ m•n nhu cÇu cña ng­êi mua ®Ó sö dông vµo qu¸ tr×nh lao ®éng. Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ søc lao ®éng kh¸c víi hµng ho¸ th«ng th­êng kh¸c lµ khi ®­îc sö dông sÏ t¹o ra ®­îc mét l­îng gi¸ trÞ míi lín h¬n gi¸ trÞ cña b¶n th©n nã. §ã chÝnh lµ nguån gèc cña gi¸ trÞ thÆng d­. Hµng ho¸ søc lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn ho¸ tiÒn thµnh t­ b¶n. Tuy nã kh«ng ph¶i lµ c¸i quyÕt ®Þnh ®Ó cã hay kh«ng cã bãc lét, viÖc quyÕt ®Þnh cßn ë chç gi¸ trÞ thÆng d­ ®­îc ph©n phèi nh­ thÕ nµo. b Quan hÖ gi÷a tiÒn l­¬ng víi gi¸ trÞ søc lao ®éng TiÒn l­¬ng d­íi chÕ ®é t­ b¶n lµ h×nh thøc biÕn t­íng cña gi¸ trÞ hay gi¸ c¶ søc lao ®éng. Còng gièng nh­ gi¸ c¶ cña c¸c hµng ho¸ kh¸c, gi¸ c¶ søc lao ®éng lµ gi¸ trÞ søc lao ®éng biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Ch¼ng h¹n, gi¸ trÞ mét ngµy cña søc lao ®éng b»ng thêi gian lao ®éng x• héi tÊt yÕu lµ 4 giê, nÕu 4 giê gi¸ trÞ biÓu hiÖn b»ng tiÒn lµ 3 ®«la th× 3 ®«la Êy lµ gi¸ c¶ (tiÒn l­¬ng) cña mét ngµy søc lao ®éng. Còng gièng nh­ c¸c hµng ho¸ kh¸c, gi¸ c¶ søc lao ®éng tuy h×nh thµnh trªn c¬ së gi¸ trÞ, nh­ng do quan hÖ cung cÇu thay ®æi nªn nã còng th­êng xuyªn biÕn ®éng. Nh­ng sù biÕn ®éng tù ph¸t cña gi¸ c¶ søc lao ®éng kh¸c. Gi¸ c¶ c¸c thø hµng ho¸ kh¸c lóc thÊp h¬n hoÆc cao h¬n gi¸ trÞ tuú quan hÖ cung cÇu: hµng ho¸ søc lao ®éng nãi chung cung v­ît cÇu do n¹n thÊt nghiÖp, cho nªn gi¸ c¶ søc lao ®éng th­êng thÊp h¬n gi¸ trÞ. C©u 21: Tr×nh bÇy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ vµ ph©n tÝch hai ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­. Nªu ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy ? a Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt TBCN lµ sù thèng nhÊt gi÷a hai qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ sö dông víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­. VÝ dô nhµ T­ b¶n s¶n xuÊt sîi ph¶i mua c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh­ sau: Mua 20kg b«ng hÕt 20 ®«la Mua søc lao ®éng mét ngµy 8 giê hÕt 3 ®«la Hao mßn m¸y mãc ®Ó kÐo 20kg b«ng thµnh sîi hÕt 1 ®«la Gi¶ sö 4 giê lao ®éng ®Çu Lao ®éng cô thÓ kÐo 10kg b«ng thµnh sîi: 10 ®«la Hao mßn m¸y mãc: 0,5 ®«la Lao ®éng trõu t­îng t¹o ra gi¸ trÞ míi 3 ®«la (b»ng gi¸ trÞ søc lao ®éng) Gi¸ trÞ cña sîi lµ: 13,5 ®«la 4 giê lao ®éng sau: Lao ®éng cô thÓ kÐo 10 kg b«ng thµnh sîi: 10 ®«la Hao mßn m¸y mãc 0,5 ®«la Lao ®éng trõu t­îng t¹o ra gi¸ trÞ míi: 3 ®«la Gi¸ trÞ cña sîi lµ 13,5 ®«la Nhµ T­ b¶n b¸n sîi ®óng gi¸ trÞ 27 ®«la, nh­ng chØ bá ra 24 ®«la. Nhµ T­ b¶n thu ®­îc 3 ®«la d«i ra. §ã lµ gi¸ trÞ thÆng d­. VËy gi¸ trÞ thÆng d­ lµ phÇn gi¸ trÞ d«i ra ngoµi gi¸ trÞ hµng ho¸ søc lao ®éng do c«ng nh©n lµm ra vµ bÞ nhµ T­ b¶n chiÕm kh«ng b Hai ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ Cã 2 ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ chñ yÕu lµ ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ t­¬ng ®èi vµ ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ tuyÖt ®èi. Gi¸ trÞ thÆng d­ tuyÖt ®èi lµ gi¸ trÞ thÆng d­ thu ®­îc do kÐo dµi ngµy lao ®éng qu¸ giíi h¹n thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt. Ngµy lao ®éng kÐo dµi khi thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt kh«ng ®æi sÏ lµm t¨ng thêi gian lao ®éng thÆng d­. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông chñ yÕu ë giai ®o¹n ®Çu cña CNTB khi c«ng cô lao ®éng thñ c«ng thèng trÞ, n¨ng suÊt lao ®éng cßn thÊp. Gi¸ trÞ thÆng d­ t­¬ng ®èi lµ gi¸ trÞ thÆng d­ thu ®­îc do rót ng¾n thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt trªn c¬ së t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x• héi. §é dµi ngµy lao ®éng kh«ng ®æi, thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt gi¶m sÏ lµm t¨ng thêi gian lao ®éng thÆng d­ ®Ó s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d­ t­¬ng ®èi. Do ch¹y theo gi¸ trÞ thÆng d­ vµ c¹nh tranh, c¸c nhµ T­ b¶n lu«n t×m c¸ch c¶i tiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lµm cho gi¸ trÞ c¸ biÖt cña hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ x• héi. Nhµ T­ b¶n nµo lµm ®­îc ®iÒu ®ã sÏ thu ®­îc phÇn gi¸ trÞ thÆng d­ tréi h¬n gi¸ trÞ b×nh th­êng cña x• héi gäi lµ gi¸ trÞ thÆng d­ siªu ng¹ch. c ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy NÕu g¹t bá môc ®Ých vµ tÝnh chÊt TBCN th× c¸c ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­, nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ t­¬ng ®èi vµ gi¸ trÞ thÆng d­ siªu ng¹ch cã t¸c dông m¹nh mÏ, kÝch thÝch c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ ng­êi lao ®éng ra søc c¶i tiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn qu¶n lý s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lùc l­îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh. C©u 22: Ph©n tÝch néi dung, vai trß quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ vµ sù biÓu hiÖn cña nã trong giai ®o¹n CNTB tù do c¹nh tranh vµ CNTB ®éc quyÒn ? a Néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ S¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ lµ môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt TBCN. Ph­¬ng tiÖn ®Ó ®¹t môc ®Ých lµ t¨ng c­êng ph¸t triÓn kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng c­êng ®é lao ®éng ®Ó bãc lét søc lao ®éng cña c«ng nh©n. Trong bÊt kú x• héi nµo cã s¶n xuÊt hµng ho¸ s¶n phÈm thÆng d­ ®em b¸n trªn thÞ tr­êng ®Òu cã gi¸ trÞ nh­ng chØ trong CNTB th× gi¸ trÞ cña s¶n phÈm thÆng d­ míi lµ gi¸ trÞ thÆng d­. V× vËy s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ lµ quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña CNTB. Néi dung cña quy luËt nµy lµ t¹o ra ngµy cµng nhiÒu gi¸ trÞ thÆng d­ cho nhµ T­ b¶n b»ng c¸ch t¨ng c­êng c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt vµ qu¶n lý ®Ó bãc lét ngµy cµng nhiÒu lao ®éng lµm thuª. b Vai trß cña quy luËt: Quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ cã t¸c dông m¹nh mÏ trong ®êi sèng x• héi T­ b¶n. Mét mÆt nã thóc ®Èy c¶i tiÕn kü thuËt, c¶i tiÕn qu¶n lý s¶n xuÊt, lµm cho lùc l­îng s¶n xuÊt, n¨ng suÊt lao ®éng cã b­íc thay ®æi vÒ chÊt vµ cã nÒn s¶n xuÊt ®­îc x• héi ho¸ cao. MÆt kh¸c, nã lµm cho c¸c m©u thuÉn vèn cã cña CNTB tr­íc hÕt lµ m©u thuÉn c¬ b¶n (m©u thuÉn gi÷a tÝnh chÊt x• héi cña s¶n xuÊt víi quan hÖ chiÕm h÷u t­ nh©n TBCN) ngµy cµng gay g¾t, quy ®Þnh xu h­íng vËn ®éng tÊt yÕu cña CNTB lµ ®i lªn x• héi míi v¨n minh h¬n ®ã lµ Chñ nghÜa X• héi. c BiÓu hiÖn cña quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ trong giai ®o¹n CNTB tù do c¹nh tranh vµ CNTB ®éc quyÒn Trong giai ®o¹n CNTB tù do c¹nh tranh quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ biÓu hiÖn thµnh quy luËt tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n. Lîi nhuËn b×nh qu©n lµ cïng mét T­ b¶n b»ng nhau ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau ®Òu thu ®­îc lîi nhuËn b»ng nhau. Tæng gi¸ trÞ thÆng d­ cña tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong x• héi b»ng tæng lîi nhuËn b×nh qu©n cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong x• héi. Trong giai ®o¹n CNTB ®éc quyÒn quy luËt gi¸ trÞ thÆng d­ biÓu hiÖn thµnh quy luËt lîi nhuËn ®éc quyÒn bao gåm lîi nhuËn b×nh qu©n céng víi mét sè lîi nhuËn kh¸c do ®éc quyÒn ®em l¹i (mua rÎ, b¸n ®¾t). Lîi nhuËn ®éc quyÒn còng cã c¬ së lµ gi¸ trÞ thÆng d­ nªn tæng gi¸ trÞ thÆng d­ cña tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong x• héi còng b»ng tæng lîi nhuËn ®éc quyÒn. C©u 23: ThÕ nµo lµ T­ b¶n bÊt biÕn vµ T­ b¶n kh¶ biÕn. T­ b¶n cè ®Þnh vµ T­ b¶n l­u ®éng. Ph©n tÝch c¨n cø vµ ý nghÜa ph©n chia hai cÆp ph¹m trï ®ã ? T­ b¶n lµ gi¸ trÞ ®em l¹i gi¸ trÞ thÆng d­ b»ng c¸ch bãc lét c«ng nh©n lµm thuª. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, nhµ T­ b¶n øng tiÒn ra mua t­ liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng. C¸c yÕu tè nµy cã vai trß kh¸c nhau trong viÖc t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d­. a T­ b¶n bÊt biÕn vµ T­ b¶n kh¶ biÕn: Bé phËn t­ b¶n dïng ®Ó mua t­ liÖu s¶n xuÊt (nhµ x­ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhiªn liÖu, nguyªn liÖu, vËt liÖu phô...) mµ gi¸ trÞ cña nã ®­îc b¶o tån vµ chuyÓn nguyªn vµo s¶n phÈm, tøc lµ gi¸ trÞ kh«ng thay ®æi vÒ l­îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ T­ b¶n bÊt biÕn (ký hiÖu lµ c) Bé phËn T­ b¶n dïng ®Ó mua søc lao ®éng mµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng nã t¸i s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ søc lao ®éng mµ cßn s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ thÆng d­. NghÜa lµ bé phËn T­ b¶n nµy cã sù thay ®æi vÒ l­îng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gäi lµ T­ b¶n kh¶ biÕn (ký hiÖu lµ v) b T­ b¶n cè ®Þnh vµ T­ b¶n l­u ®éng T­ b¶n cè ®Þnh lµ bé phËn t­ b¶n mµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chuyÓn dÇn gi¸ trÞ lµm nhiÒu lÇn vµo s¶n phÈm míi nh­ nhµ x­ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ..., T­ b¶n l­u ®éng lµ bé phËn t­ b¶n mµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chuyÓn mét lÇn toµn bé gi¸ trÞ vµo s¶n phÈm míi nh­ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ tiÒn l­¬ng T­ b¶n cè ®Þnh ®­îc sö dông l©u dµi trong nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ bÞ hao mßn dÇn: cã hai lo¹i hao mßn: hao mßn h÷u h×nh vµ hao mßn v« h×nh. Hao mßn h÷u h×nh lµ hao mßn thuÇn tuý vÒ mÆt gi¸ trÞ sö dông. Do qu¸ tr×nh sö dông vµ sù t¸c ®éng cña tù nhiªn lµm cho c¸c bé phËn cña T­ b¶n cè ®Þnh dÇn dÇn hao mßn ®i tíi chç ph¶i thay thÕ. Hao mßn v« h×nh lµ hao mßn thuÇn tuý vÒ mÆt gi¸ trÞ. Hao mßn v« h×nh x¶y ra khi m¸y mãc cßn tèt nh­ng bÞ mÊt gi¸ c¶ v× xuÊt hiÖn m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n, c«ng suÊt cao h¬n nh÷ng l¹i rÎ h¬n hoÆc gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng. §Ó kh«i phôc t­ b¶n cè ®Þnh, nhµ t­ b¶n lËp quü khÊu hao. Sau mçi thêi kú b¸n hµng ho¸, hä trÝch ra mét sè tiÒn b»ng møc ®é hao mßn t­ b¶n cè ®Þnh bá vµo quü khÊu hao (mét phÇn ®­îc dïng vµo söa ch÷a c¬ b¶n, mét phÇn göi Ng©n hµng chê ®Õn kú mua m¸y míi) c C¨n cø vµ ý nghÜa ph©n chia hai cÆp ph¹m trï ®ã Chia t­ b¶n ra lµm t­ b¶n bÊt biÕn vµ t­ b¶n kh¶ biÕn lµ c«ng lao vÜ ®¹i cña M¸c. Sù ph©n chia Êy ®• v¹ch râ nguån gèc thùc sù cña gi¸ trÞ thÆng d­ lµ do t­ b¶n kh¶ biÕn t¹o ra. C¸c nhµ kinh tÕ häc t­ s¶n kh«ng thõa nhËn sù ph©n chia ®ã, häc chia t­ b¶n thµnh t­ b¶n cè ®Þnh vµ t­ b¶n l­u ®éng. Chia t­ b¶n thµnh t­ b¶n cè ®Þnh vµ t­ b¶n l­u ®éng sÏ che ®Ëy nguån gèc thùc sù cña gi¸ trÞ thÆng d­. V× ®em gi¸ trÞ mua søc lao ®éng vµ gi¸ trÞ mua nguyªn liÖu, nhiªn liÖu ®­a vµo mét kh¸i niÖm t­ b¶n l­u ®éng sÏ lµm lu mê t¸c dông ®Æc biÖt cña yÕu tè søc lao ®éng trong viÖc t¹o ra gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ thÆng d­. ChØ khi nµo kh¶o s¸t sù kh¸c nhau cña c¸c bé phËn t­ b¶n vÒ ph­¬ng h­íng chuyÓn dÞch gi¸ trÞ th× M¸c míi chia t­ b¶n thµnh t­ b¶n cè ®Þnh vµ t­ b¶n l­u ®éng ®Ó trong qu¶n lý s¶n xuÊt cÇn cã c¸c biÖn ph¸p chèng hao mßn v« h×nh vµ hao mßn h÷u h×nh, cßn khi kh¶o s¸t t¸c dông kh¸c nhau cña c¸c bé phËn t­ b¶n trong qu¸ tr×nh t¨ng thªm gi¸ trÞ th× chia thµnh t­ b¶n bÊt biÕn vµ t­ b¶n kh¶ biÕn. C©u 24: So s¸nh gi¸ trÞ thÆng d­ víi lîi nhuËn, tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ víi tû suÊt lîi nhuËn. Tèc ®é chu chuyÓn cña t­ b¶n cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ ? Lîi nhuËn lµ gi¸ trÞ thÆng d­ so s¸nh víi toµn bé t­ b¶n bá vµo s¶n xuÊt coi nh­ toµn bé t­ b¶n Êy sinh ra. Thùc ra lîi nhuËn kh«ng ph¶i do toµn bé t­ b¶n sinh ra mµ chØ do t­ b¶n kh¶ biÕn, nã lµ h×nh thøc biÕn t­íng cña gi¸ trÞ thÆng d­. Míi nh×n P = m, nh­ng P vµ m th­êng kh«ng b»ng nhau, P cã thÓ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n m tuú theo quan hÖ cung cÇu vÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Tû suÊt lîi nhuËn lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a gi¸ trÞ thÆng d­ vµ toµn bé t­ b¶n øng tr­íc. Ký hiÖu P m m (P = x 100%). Nã kh¸c víi tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ (m = x 100%) c + v v Tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ chØ râ møc ®é bãc lét cña nhµ t­ b¶n ®èi víi c«ng nh©n, cßn tû suÊt lîi nhuËn nãi râ møc l•i cña nhµ t­ b¶n. Tû suÊt lîi nhuËn bao giê còng nhá h¬n tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­. Tèc ®é chu chuyÓn cña t­ b¶n cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ ? Khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ b»ng tÝch cña tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ vµ tæng t­ b¶n kh¶ biÕn M = m x V. T¨ng tèc ®é chu chuyÓn cña t­ b¶n th× tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ hµng n¨m sÏ n©ng cao, tøc lµ n©ng cao tû suÊt gi÷a khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ t¹o ra trong mét n¨m víi t­ b¶n kh¶ biÕn øng ra tr­íc. VÝ dô: Cã 2 t­ b¶n, mçi t­ b¶n cã 25.000 ®«la, t­ b¶n kh¶ biÕn, tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ ®Òu lµ 100%. NÕu t­ b¶n thø nhÊt mét n¨m chu chuyÓn mét lÇn, t­ b¶n thø hai chu chuyÓn hai lÇn. KÕt qu¶ khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ cña t­ b¶n thø nhÊt lµ: 100% x 25.000 ®« la = 25.000 ®« la Khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ cña t­ b¶n thø hai lµ: 100% x (25.000 ®« la x 2) = 50.000 ®« la Nh­ vËy tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ cña t­ b¶n thø nhÊt lµ: mv x 100% = 25.00025.000 x 100% = 100% Tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ cña t­ b¶n thø hai lµ: mv x 100% = 50.00025.000 x 100% = 200% Nh­ vËy, tuy tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ thùc tÕ kh«ng ®æi, nh­ng t­ b¶n chu chuyÓn cµng nhanh, sè vßng chu chuyÓn cña t­ b¶n kh¶ biÕn cµng nhiÒu th× khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ cµng lín, tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ hµng n¨m cµng cao. C©u 25: Ph©n tÝch thùc chÊt cña tÝch luü t­ b¶n vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn quy m« tÝch luü ? So s¸nh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n? a Muèn t¸i s¶n xuÊt më réng, nhµ t­ b¶n kh«ng thÓ sö dông hÕt gi¸ trÞ thÆng d­ cho tiªu dïng c¸ nh©n, mµ ph¶i dïng mét phÇn gi¸ trÞ thÆng d­ thµnh t­ b¶n phô thªm. Nguån gèc duy nhÊt cña tÝch luü t­ b¶n lµ gi¸ trÞ thÆng d­. Thùc chÊt cña tÝch luü t­ b¶n lµ biÕn mét phÇn gi¸ trÞ thÆng d­ thµnh t­ b¶n phô thªm. b Quy m« tÝch luü t­ b¶n phô thuéc vµo khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ vµ tû lÖ ph©n chia gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng c¸ nh©n. NÕu tû lÖ ph©n chia kh«ng thay ®æi th× quy m« tÝch luü phô thuéc vµo c¸c nh©n tè lµm t¨ng khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ nh­: t¨ng c­êng ®é lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, quy m« t­ b¶n øng tr­íc, sù chªnh lÖch ngµy cµng lín gi÷a t­ b¶n cè ®Þnh sö dông vµ t­ b¶n cè ®Þnh tiªu dïng. So s¸nh qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n + TÝch tô t­ b¶n lµ sù t¨ng thªm quy m« t­ b¶n c¸ biÖt b»ng c¸ch t­ b¶n ho¸ mét phÇn gi¸ trÞ thÆng d­. Nã lµ kÕt qu¶ trùc tiÕp cña tÝch luü t­ b¶n. + TËp trung t­ b¶n lµ sù t¨ng thªm quy m« t­ b¶n c¸ biÖt b»ng c¸ch kÕt hîp nhiÒu t­ b¶n nhá thµnh mét t­ b¶n lín h¬n. TËp trung t­ b¶n th­êng diÔn ra b»ng hai ph­¬ng ph¸p lµ c­ìng bøc vµ tù nguyÖn: TÝch tô t­ b¶n lµm t¨ng thªm quy m« t­ b¶n x• héi, nã ph¶n ¸nh mèi quan hÖ trùc tiÕp gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ giai cÊp t­ s¶n. Cßn tËp trung t­ b¶n chØ ph©n phèi l¹i vµ tæ chøc l¹i t­ b¶n x• héi, nã ph¶n ¸nh quan hÖ trùc tiÕp gi÷a c¸c nhµ t­ b¶n. TÝch tô t­ b¶n vµ tËp trung t­ b¶n cã quan hÖ víi nhau vµ t¸c ®éng thóc ®Èy nhau. NÕu g¹t bá tÝnh chÊt t­ b¶n th× tÝch tô vµ tËp trung t­ b¶n lµ h×nh thøc lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n vµ sö dông hîp lý, cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn cña x• héi. C©u 26: ThÕ nµo lµ tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t­ b¶n ? Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é chu chuyÓn t­ b¶n ? ý nghÜa cña viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò trªn ? TuÇn hoµn cña t­ b¶n: Mäi t­ b¶n s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng ®Òu qua 3 giai ®o¹n, tån t¹i d­íi 3 h×nh thøc vµ thùc hiÖn 3 chøc n¨ng råi quay vÒ h×nh thøc xuÊt ph¸t cña nã gäi lµ tuÇn hoµn t­ b¶n Chu chuyÓn cña t­ b¶n. Sù tuÇn hoµn cña t­ b¶n s¶n xuÊt, nÕu xÐt nã lµ qu¸ tr×nh ®Þnh kú ®æi míi, diÔn ra liªn tôc, lÆp ®i l¨p l¹i gäi lµ chu chuyÓn cña t­ b¶n. Chu chuyÓn cña t­ b¶n nãi lªn tèc ®é vËn ®éng cña t­ b¶n nhanh hay chËm. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn tèc ®é chu chuyÓn cña t­ b¶n. Thêi gian chu chuyÓn t­ b¶n lµ kho¶ng thêi gian tõ khi t­ b¶n øng ra d­íi mét h×nh thøc nhÊt ®Þnh ®Õn khi nã trë vÒ h×nh thøc ®ã nh­ng cã thªm gi¸ trÞ. Nh­ vËy, ®Ó chu chuyÓn mét vßng, t­ b¶n ph¶i tr¶i qua hai giai ®o¹n l­u th«ng vµ mét giai ®o¹n s¶n xuÊt. Muèn t¨ng tèc ®é chu chuyÓn t­ b¶n, ph¶i gi¶m thêi gian s¶n xuÊt vµ thêi gian l­u th«ng. Muèn gi¶m thêi gian l­u th«ng ph¶i cã ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i tèt, ®Çy ®ñ vµ thuËn tiÖn, ®ång thêi c¸c s¶n phÈm lµm ra ph¶i cã chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh h¹, hîp thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Muèn gi¶m thêi gian s¶n xuÊt ph¶i t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m thêi gian gi¸n ®o¹n b»ng c¸ch øng dông khoa häc kü thuËt. Nghiªn cøu tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña t­ b¶n cã ý nghÜa thùc tiÔn quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh. T¨ng tèc ®é chu chuyÓn lµm t¨ng khèi l­îng gi¸ trÞ thÆng d­ vµ tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ hµng n¨m. C©u 27: ThÕ nµo lµ lîi nhuËn, tû suÊt lîi nhuËn. Ph©n tÝch sù h×nh thµnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n vµ ý nghÜa cña nã ? a Lîi nhuËn Hao phÝ lao ®éng thùc tÕ cña x• héi lµ c + v + m. NÕu gäi G lµ gi¸ trÞ hµng ho¸ th× G = c + v + m. Chi phÝ s¶n xuÊt T­ b¶n chñ nghÜa lµ c + v. NÕu ký hiÖu chi phÝ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa lµ K th× K = c + v  G = K + m. Khi c+v chuyÓn thµnh K th× sè tiÒn nhµ T­ b¶n thu ®­îc tréi h¬n so víi chi phÝ s¶n xuÊt T­ b¶n chñ nghÜa. Sè tiÒn tréi h¬n ®ã ®­îc quan niÖm lµ do toµn bé T­ b¶n øng tr­íc (K) t¹o ra vµ gäi lµ lîi nhuËn, ký hiÖu lµ P. Ta cã G = K + P Thùc ra lîi nhuËn lµ h×nh thøc biÕn t­íng cña gi¸ trÞ thÆng d­, lµ h×nh thøc biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cña gi¸ trÞ thÆng d­. Nh×n bÒ ngoµi th× P = m, c¸i kh¸c nhau ë chç khi nãi (m) lµ bao hµm so s¸nh nã víi (v), cßn nãi (P) l¹i bao hµm so s¸nh víi (c+v). P vµ m th­êng kh«ng b»ng nhau. P cã thÓ lín h¬n hoÆc bÐ h¬n m phô thuéc vµo quan hÖ cung cÇu vÒ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh. b Tû suÊt lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn tû lÖ phÇn tr¨m gi¸ trÞ thÆng d­ vµ toµn bé t­ b¶n øng tr­íc, ký hiÖu lµ P m P = x 100% c + v Tû suÊt lîi nhuËn (P) kh¸c víi tû suÊt gi¸ trÞ thÆng d­ (m) + NÕu xÐt vÒ l­îng P lu«n nhá h¬n m + NÕu xÐt vÒ chÊt P nãi lªn cho nhµ t­ b¶n biÕt kinh doanh vµ ngµnh nµo cã lîi h¬n, cßn m nãi lªn tr×nh ®é bãc lét cña t­ b¶n víi c«ng nh©n lµm thuª. c Sù h×nh thµnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n vµ ý nghÜa cña nã Trong nÒn s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa, cã hai h×nh thøc c¹nh tranh chñ yÕu lµ c¹nh tranh trong néi bé ngµnh vµ c¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh. C¹nh tranh trong néi bé ngµnh lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c xÝ nghiÖp cïng s¶n xuÊt mét lo¹i hµng ho¸ nh»m thu ®­îc lîi nhuËn siªu ng¹ch. C¹nh tranh trong néi bé ngµnh buéc c¸c xÝ nghiÖp ph¶i t×m c¸ch gi¶m gi¸ trÞ c¸ biÖt cña hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ x• héi ®Ó giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. KÕt qu¶ lµ lµm cho ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trung b×nh trong mét ngµnh thay ®æi, gi¸ trÞ x• héi cña hµng ho¸ gi¶m xuèng. C¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ t­ b¶n ë c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau nh»m t×m n¬i ®Çu t­ cã lîi h¬n. ë c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nhau, cã nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau, do ®ã tû suÊt lîi nhuËn còng kh¸c nhau. C¸c nhµ t­ b¶n chän ngµnh cã tû suÊt lîi nhuËn cao ®Ó ®Çu t­. VÝ dô: Ngµnh A cã P = 20%, ngµnh B cã P = 30%, ngµnh C cã P = 10%. Mét sè nhµ t­ b¶n ë ngµnh C sÏ chuyÓn sang kinh doanh ngµnh B lµm cho cung hµng ho¸ nµy t¨ng lªn dÉn tíi P dÇn dÇn gi¶m xuèng tõ 30% xuèng 20%, ngµnh C do gi¶m ng­êi s¶n xuÊt nªn cung Ýt ®i lµm cho P tõ 10% dÇn dÇn lªn ®Õn 20%. KÕt qu¶ lµ h×nh thµnh tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n (tû suÊt lîi nhuËn ë c¸c ngµnh kh¸c nhau ®Òu b»ng nhau). Cßn lîi nhuËn mµ c¸c xÝ nghiÖp thu ®­îc th× b»ng tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n (ký hiÖu lµ P) nh©n
Xem thêm

36 Đọc thêm

Giáo án ngữ văn 6 học kỳ 2 Trường THCS Lê Quý Đôn

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 HỌC KỲ 2 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn ( TrÝch DÕ MÌn phiªu l­u kÝ T« Hoµi) I. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs: 1 Kiến thức: Giúp HS: Hiểu được nội dung ý nghĩa bài học đường đời đầu tiên. Nắm được những đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả và kể chuyện của bài văn. 2 Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc truyện đồng thoại, đọc lời đối thoại ohù hợp với tính cách các nhân vật, tả vật. 3 Thái độ: Giáo dục ý thức sống thân ái đoàn kết với mọi người II. Chuẩn bị: 1 GV: Bảng phụ: Tóm tắt 3 sự việc chính. Chân dung của tác giả Tô Hoài 2 HS: Đọc, nghiên cứu nội dung SGK III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc(1p) 2. KiÓm tra bµi cò.(5p) KiÓm tra bµi cò (vë so¹n) 3.Bµi míi:(34p) Giíi thiÖu bµi míi: T« Hoµi lµ nhµ v¨n chuyªn viÕt truyÖn ng¾n cho thiÕu nhi. C¸c t¸c phÈm cña «ng ®Òu lµ nh÷ng t¸c phÈm mang mµu s¾c t­ëng t­îng phong phó. DÕ mÌn phiªu l­u kÝ còng lµ mét trong nh÷ng t¸c phÈm nh­ vËy. TruyÖn v« cïng hÊp dÉn nªn ®• ®­îc chuyÓn thµnh phim vµ dÞch ra nhiÒu thø tiÕng trªn thÕ giíi. Bµi häc ngµy h«m nay chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu mét ®o¹n trÝch trong t¸c phÈm dµi nµy. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn H§1(10p) HD t×m hiÓu môc 1 H: H•y tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶? (GVgiíi thiÖu ¶nh ch©n dung tg ) H: Tr×nh bµy hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c phÈm ? GV : DÕ mÌn phiªu l­u kÝ lµ t¸c phÈm næi tiÕng ®Çu tiªn cña T« Hoµi, ®­îc s¸ng t¸c lóc «ng 21 tuæi ThÓ lo¹i cña t¸c phÈm lµ kÝ nh­ng thùc chÊt vÉn lµ mét truyÖn TiÓu thuyÕt ®ång tho¹i mét s¸ng t¸c chñ yÕu lµ t­ëng t­îng vµ nh©n ho¸ §©y lµ t¸c phÈm v¨n häc hiÖn ®¹i l¹i nhiÒu lÇn nhÊt ®­îc chuyÓn thÓ thµnh phim ho¹t h×nh, móa rèi ®­îc kh¸n gi¶, ®éc gi¶ n­íc ngoµi hÕt søc h©m mé. ? Nêu cách đọc văn bản ? GV : §o¹n: DÕ MÌn tù t¶ ch©n dung m×nh ®äc víi giäng hµo høng, kiªu h•nh, to, vang, chó nhÊn giäng ë c¸c tÝnh tõ, ®éng tõ miªu t¶. §o¹n trªu chÞ Cèc: + Giäng DÕ MÌn trÞch th­îng khã chÞu. + Giäng DÕ cho¾t yÕu ít, rªn rÈm. + Giäng chÞ Cèc ®¸o ®Ó, tøc giËn. §o¹n DÕ MÌn hèi hËn ®äc giäng chËm, buån, s©u l¾ng vµ cã phÇn bÞ th­¬ng. GV ®äc mÉu 1đoạn H: truyÖn ®­îc chia lµm mÊy phÇn? em h•y nªu néi dung chÝnh ®­îc kÓ trong mçi phÇn truyÖn? H: TruyÖn ®­îc kÓ b»ng lêi nh©n vËt nµo? ®­îc kÓ b»ng ng«i thø? GV: DÕ MÌn tù kÓ Ng«i thø nhÊt. H§2(20p) HD t×m hiÓu v¨n b¶n Gäi häc sinh ®äc ®o¹n 1 H: Khi xuÊt hiÖn ë ®Çu c©u chuyÖn, DÕ MÌn ®• lµ mét chµng DÕ thanh niªn c­êng tr¸ng. Chµng DÕ Êy ®• hiÖn lªn qua nh÷ng nÐt cô thÓ nµo vÒ:H×nh d¸ng? C¸ch miªu t¶ ©y gîi cho em h×nh ¶nh DÕ MÌn nh­ thÕ nµo? DÕ MÌn lÊy lµm h•nh diÖn víi bµ con vÒ vÎ ®Ñp cña m×nh. Theo em DÕ MÌn cã quyÒn h•nh diÖn nh­ thÕ kh«ng? GV:+ cã v× ®ã lµ t×nh c¶m chÝnh ®¸ng; + kh«ng v× nã t¹o thµnh thãi kiªu ng¹o h¹i cho DÕ MÌn sau nµy. H: T×m nh÷ng chi tiÕt miªu t¶ nh÷ng hµnh ®éng cña DÕ MÌn? H: §o¹n v¨n miªu t¶ ®• lµm hiÖn h×nh mét chµng DÕ nh­ thÕ nµo trong t­ëng t­îng cña em? H: TÝnh c¸ch cña DÕ MÌn ®­îc miªu t¶ qua c¸c chi tiÕt nµo vÒ hµnh ®éng vµ ý nghÜ? H: Qua nh÷ng chi tiÕt ®ã em thấy DMÌn lµ mét con ng­êi nh­ thÕ nµo? ? Cã ®iÒu g× ®Ñp vµ ch­a ®Ñp trong h×nh d¸ng vµ tÝnh c¸ch cña DÕ MÌn? GV : NÐt ®Ñp trong h×nh d¸ng cña DÕ MÌn lµ khoÎ m¹nh, c­êng tr¸ng, ®Çy søc sèng, thanh niªn; vÒ tÝnh nÕt: yªu ®êi, tù tin. NÐt ch­a ®Ñp: Kiªu c¨ng, tù phô, hîm hÜnh, thÝch ra oai... ? NhËn xÐt vÒ tr×nh tù miªu t¶ cña t¸c gi¶ GV: Tõ ng÷ chÝnh x¸c, s¾c c¹nh Tr×nh tù miªu t¶: tõng bé phËn cña c¬ thÓ, g¾n liÒn miªu t¶ h×nh d¸ng víi hµnh ®éng khiÕn h×nh ¶nh DÕ MÌn hiÖn lªn mçi lóc mét râ nÐt  đây cũng là một trình tự khi chúng ta vận dụng để miêu tả những sự vật con người xung quanh mình trong bài văn miêu tả . Gv nhËn xÐt, gi¶ng: §o¹n v¨n miªu t¶ h×nh d¸ng, tÝnh c¸ch cña DÕ MÌn lµ mét ®o¹n v¨n rÊt ®Æc s¾c, ®éc ®¸o vÒ nghÖ thuËt t¶ vËt.Bµng c¸ch nh©n hãa cao ®é, dïng nhiÒu tÝnh tõ, ®éng tõ , tõ l¸y, so s¸nh rÊt chän läc vµ chÝnh x¸c, T« Hoµi ®• ®Ó §ª MÌn tù häa bøc ch©n dung cña m×nh v« cïng sèng ®éng.Kh«ng ph¶I lµ mét con dÕ mÌn mµ lµ mét chµng DÕ mÌn cô thÓ ®Õn tõng bé phËn c¬ thÓ, cö chØ, hµnh ®éng,tÝnh c¸ch.TÊt c¶ l¹i rÊt phï hîp víi thùc tÕ, víi h×nh d¸ng vµ tËp tÝnh cña loµi dÕ còng nh­ cña mét sè thanh thiÕu niªn ®­¬ng thêi vµ nhiÒu thêi.DÕ mÌn c­êng tr¸ng, kháe m¹nh nh­ng kiªu c¨ng, hîm hÜnh, lè bÞch mµ kh«ng tù biÕt.§iÓm ®¸ng khen vµ ®¸ng chª cña DÕ MÌn lµ ë chç ®ã H® cña hs 1 hs tr¶ lêi 1hs nhËn xÐt. Hs trả lời HS nghe 1 hs nêu cách đọc, 2 hs ®äc, líp l¾ng nghe. 1 hs tr¶ lêi 1hs nhËn xÐt. H §äc ®o¹n 1 1 hs tr¶ lêi C¶ líp suy nghÜ, HS kh¸ tr¶ lêi. 1 hs tr¶ lêi H kh¸ tr¶ lêi . tr¶ lêi Th¶o luËn nhãm 3ph ®¹i diÖn tr×nh bµy HS phát hiện HS suy nghĩ, trả lời cá nhân HS thảo luận nhóm 4 HS khá trả lời HS trả lời HS nghe HS nghe và ghi bài Néi dung cÇn ®¹t I. Đọc – tìm hiÓu chung 1. T¸c gi¶: Tªn khai sinh lµ NguyÔn Sen sinh 1920, huyÖn Hoµi §øc, Hµ §«ng. Tù häc mµ thµnh tµi. ¤ng cã khèi l­îng t¸c phÈm phong phó: DÕ MÌn phiªu l­u kÝ, §µn chim g¸y, Vî chång A Phñ... 2. T¸c phÈm: a. Xuất xứ §o¹n trÝch trÝch trong t¸c phÈm DÕ MÌn phiªu l­u kÝ viÕt 1941. TruyÖn 10 ch­¬ng thuéc thÓ lo¹i TiÓu thuyÕt ®ång tho¹i. §o¹n trÝch ë ch­¬ng I. b. §äc, tóm tắt c. Bè côc: 2 phÇn P1: Tõ ®Çu  thiªn h¹: H×nh d¸ng tÝnh c¸ch cña dÕ MÌn. P2: PhÇn cßn l¹i: Bµi häc ®­êng ®êi ®Çu tiªn. II.Đọc hiÓu v¨n b¶n 1. Bøc ch©n dung tù ho¹ cña DÕ MÌn + Ngo¹i h×nh: Cµng: mÉm bãng Vuèt: nhän ho¾t c¸nh: dµi th©n ng­êi: mµu n©u bãng mê ®Çu: to, næi tõng m¶ng 2 r¨ng: ®en nh¸nh r©u: dµi, uèn cong.  Chµng DÕ thanh niªn c­êng tr¸ng, rÊt khoÎ mạnh, tù tin, yªu ®êi vµ rÊt ®Ñp trai. + Hµnh ®éng: ®¹p phµnh ph¹ch nhai ngoµm ngo¹m trÞnh träng vuèt r©u ¨n uèng ®iÒu ®é lµm viÖc chõng mùc. •Chµng dÕ: Hïng dòng, ®Ñp ®Ï, ®Çy søc sèng, tù tin, yªu ®êi, hÊp dÉn. + TÝnh c¸ch ®i ®øng oai vÖ nh­ con nhµ vâ,nhón ch©n, rung r©u cµ khÞa víi tÊt c¶ hµng xãm qu¸t mÊy chÞ cµo cµo ®¸ mÊy anh gäng vã t­ëng m×nh s¾p ®øng ®Çu thiªn h¹ chª bai kÎ kh¸c. • Dế Mèn kiªu c¨ng, tù phô, hîm hÜnh.
Xem thêm

157 Đọc thêm

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 7

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 7

TuÇn 1 TiÕt 1 Cæng tr-êng më ra ( Lý Lan ) A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Qua bµi häc, h/s cã ®-îc: 1. KiÕn thøc: +C¶m nhËn vµ thÊm thÝa t/c ®Ñp ®Ï,thiªng liªng s©u nÆng cña cha mÑ ®èi víi con c¸i.Tõ dã gi¸o dôc HS cã t/c biÕt ¬n ®èi víi cha mÑ. +ThÊy ®-îc ý nghÜa lín lao cña nhµ tr-êng ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ng-êi 2. RÌn kü n¨ng: §äc diÔn c¶m,c¶m nhËn,liªn hÖ 3.Gi¸o dôc HS:Yªu th-¬ng ,kÝnh träng cha mÑ;say mª häc tËp 4.TÝch hîp: VB nhËt dông vµ tõ ghÐp B. Chuẩn bị 1. GV: Gi¸o ¸n, tranh ¶nh 2. HS: §äc v¨n b¶n vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK C. Tiến trỉnh tổ chức các hoạt động dạy – học:: 1. æn ®Þnh tæ chøc: SÜ sè:........................................................ 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS 3. Bµi míi: *Khëi ®éng:Trong mçi HS chóng ta ,ai còng cã nh÷ng kØ niÖm ®Ñp ®Ï,®¸ng ghi nhí vÒ ngµy khai t-êng ®Çu tiªn.Em h·y nhí vµ kÓ l¹i tãm t¾t t©m tr¹ng cña em vµo buæi tèi vµ ®ªm tr-íc ngµy khai gi¶ng ®Çu tiªn Êy? Cã thÓ nãi ®ã lµ 1 ngµy ®¸ng nhí trong cuéc ®êi mçi ng-êi.Ngµy ®ã mçi ng-êi cã 1 t©m tr¹ng kh¸c nhau nh-ng cã lÏ ai còng cã 1 t©m tr¹ng chung ®ã lµ båi håi,xao xuyÕn xen lÉn víi lo l¾ng,sî h·i m¬ hå.Song cã ai trong chóng ta ®Î ý tíi t©m tr¹ng vµ nçi lßng cña mÑ m×nh vµo thêi ®iÓm ®ã nh- thÕ nµo kh«ng?Víi Vb: “Cæng tr-êng më ra” cña LÝ Lan mµ chóng ta t×m hiÓu h«m nay sÏ ®-a chóng ta trë l¹i nh÷ng kØ niÖm ®Ñp ®Ï cña ngµy ®Çu tiªn ®i häc.Vµ qua VB nµy chóng ta sÏ hiÓu thªm vÒ tÊm lßng cña ng-êi mÑ kÝnh yªu cña m×nh. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn H§ cña HS Néi dung cÇn ®¹t *Ho¹t ®éng1:H-íng dÉn HS t×m hiÓu chung vÒ VB ? Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ tg vµ xuÊt xø cña VB nµy? ? Cã ý kiÕn cho r»ng ®©y lµ 1 VB nhËt dông.ý kiÕn cña em ntn?v× Giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t/g vµ xuÊt xø tp PBCN I.§äc vµ t×m hiÓu chung vÒ VB 1.T¸c gi¶,t¸c phÈm *TG:LÝ Lan lµ 1 nhµ b¸o cã nhiÌu bµi viÕt vÒ trÎ em *XuÊt xø:TrÝch tõ b¸o yªu trÎ sè 166 xuÊt b¶n t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ngµy1/9/2000 2.KiÓu VB: - KiÓu VB biÓu c¶m Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 - Trường THCS Khương Mai - Khiếu Thị Hải sao? ?KÓ tªn nh÷ng VB nhËt dông mµ em ®· ®-îc häc ë líp 6? HS nªu tªn c¸c vb nhËt dông ®· häc ë líp 6: - CÇu Long Biªn chøng nh©n lÞch sö - Bøc th- cña thñ lÜnh da ®á - §éng Phong Nha - ThÓ lo¹i: kÝ - Nhãm VB nhËt dông ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò nhµ tr-êng vµ ng-êi mÑ +C¸ch ®äc:Giäng chËm r·i,t×nh c¶m GV ®äc mÉu:tõ dÇu ®Õn …“ngµy mai thøc dËy cho kÞp thêi” Gäi HS ®äc tiÕp -HS1 ®äc tiÕp. “®Çu n¨m häc” -HS2:®äc phÇn cßn l¹i 3.§äc vµ gi¶i thÝch tõ khã *§äc *Gi¶i thÝch tõ khã(SGK) *H§ 2: H-íng dÉn HS t×m hiÓu chi tiÕt VB ?Nªu ®¹i ý cña Vb b»ng 1 vµi c©u v¨n?(Tãm t¾t ND chÝnh) Tãm t¾t néi dung chÝnh cña v¨n b¶n II.T×m hiÓu chi tiÕt VB *§¹i ý: T©m tr¹ng cña ng-êi mÑ trong ®ªm kh«ng ngñ tr-íc ngµy khai tr-êng lÇn ®Çu tiªn cña con.
Xem thêm

249 Đọc thêm

CPSX CTY CO DIEN TRUONG THANH

CPSX CTY CO DIEN TRUONG THANH

Môc lôc Môc lôc 1 Lêi më ®Çu 4 Danh môc viÕt t¾t 6 PhÇn I: 7 1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 7 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt. 7 1.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt . 8 1.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. 11 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 11 1.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. 11 1.3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 14 1.3.1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 14 1.3.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 14 1.3.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 15 1.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 15 1.4.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 17 1.4.2. H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 18 1.4.3. H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng. 19 1.4.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 22 1.4.5. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm dë dang cuèi k×. 26 1.5. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. 28 1.5.1. §èi t­îng, k× h¹n, ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh. 28 1.5.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. 29 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n 33 2.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung vÒ c«ng ty. 33 2.1.1. Giíi thiÖu chung vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 33 2.1.1. Giíi thiÖu chung vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 33 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty cæ phÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh 39 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña c«ng ty cæ phÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh 39 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. 40 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. 40 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh . 43 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh . 47 2.2.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. 47 2.2.2. Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh. 51 2.2.2. Tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh. 51 2.2.3. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty. 78 PhÇn III 84 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thÞªn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ ®iÖn x©y dùng tr­êng thµnh. 84 3.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh . 84 3.1.1. Nh÷ng ­u ®iÓm. 84 3.1.2. Nh÷ng mÆt tån t¹i. 86 3.2.1. Néi dung hoµn thiÖn. 87 3.2.2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn. 90 3.3. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh . 91 KÕt luËn 94 Tµi liÖu tham kh¶o 95 Lêi më ®Çu X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, hµng n¨m tæng kinh phÝ ng©n s¸ch chi cho lÜnh vùc nµy chiÕm tíi 80% vèn ®Çu t­ cña c¶ n­íc. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi, cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ mµ cßn lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã tÝnh thÈm mü cao thÓ hiÖn phong c¸ch, lèi sèng cña d©n téc ®ång thêi cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ x• héi. Trong bèi c¶nh n­íc ta hiÖn nay ®ang thùc hiÖn b­íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang lµ mét ®ßi hái hÕt søc cÊp thiÕt ë kh¾p mäi n¬i nhÊt lµ ë c¸c vïng s©u, vïng xa. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa khèi l­îng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¨ng lªn mµ song song víi nã lµ sè vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vµ sö dông vèn mét c¸ch hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng l•ng phÝ, thÊt tho¸t vèn. ChÝnh v× thÕ, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®• lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng vµ x• héi nãi chung. Víi c¸c doanh nghiÖp, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm c¬ së ®Ó gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng, tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng míi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay. Víi nhµ n­íc, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó nhµ n­íc kiÓm so¸t vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ thu thuÕ. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã khoa Kinh tÕ Tr­êng §¹i Häc L­¬ng ThÕ Vinh ®• tæ chøc cho sinh viªn ®i thùc tËp t¹i c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó lµm quen víi m«i tr­êng lµm viÖc vµ phôc vô cho c«ng viÖc sau nµy.Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn – X©y Dùng Tr­êng Thµnh, ®­îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty, thÊy ®­îc tÇm quan träng cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Ó hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung nµy em ®• lùa chän ®Ò tµi: “ KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn X©y Dùng Tr­êng Thµnh” Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba phÇn: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn – X©y Dùng Tr­êng Thµnh. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn gãp phÇn hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn – X©y Dùng Tr­êng Thµnh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó, c¸c anh chÞ phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n, c¸c c« chó c¸n bé qu¶n lý, l•nh ®¹o c«ng ty cïng víi sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn ThS.D­¬ng ThÞ V©n Anh ®• gióp em hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh. Nh­ng víi thêi gian cã h¹n, n¨ng lùc, tr×nh ®é nghiÖp vô cßn h¹n chÕ, do vËy b¸o c¸o thùc tËp nµy cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó c¸n bé trong c«ng ty ®Ó b¸o c¸o thùc tËp cña em hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Nam §Þnh, ngµy 17 th¸ng 06 n¨m 2011 Sinh viªn NguyÔn Ngäc Hµ Danh môc viÕt t¾t BHXH : B¶o hiÓm x• héi BHYT : B¶o hiÓm y tÕ KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oµn TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh GTGT : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng DN : Doanh nghiÖp CNVC : C«ng nh©n viªn chøc KH : KhÊu hao CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung PS : Ph¸t sinh QLDN : Qu¶n lÝ doanh nghiÖp NVLTT : Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp NCTT : Nh©n c«ng trùc tiÕp SXKD : S¶n xuÊt kinh doanh XDCB : X©y dùng c¬ b¶n HC : Hµnh chÝnh TC : Tµi chÝnh C§KT : C©n ®èi kÕ to¸n CTGS : Chøng tõ ghi sæ CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt XD : X©y dùng TK§¦ : Tµi kho¶n ®èi øng CT : Chøng tõ CC – DC : C«ng cô dông cô D®k : D­ ®Çu k× Dck : D­ cuèi k× SH : Sè hiÖu NT : Ngµy th¸ng PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n VÒ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ S¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp X©y l¾p. 1.1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt. Trong mét doanh nghiÖp dï lín hay nhá muèn s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh. Nh÷ng chi phÝ nµy lµ ®iÒu kiÖn vËt chÊt lµ tiÒn ®Ò b¾t buéc ®Ó c¸c dù ¸n x©y dùng trë thµnh hiÖn thùc. Trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng th× gian ®o¹n s¶n xuÊt lµ gian ®o¹n quan träng nhÊt. ë ®ã diÔn ra qu¸ tr×nh tiªu dïng cña c¶i vËt chÊt, søc lao ®éng ®Ó t¹o chi phÝ dÞch vô cho yÕu tè ®Çu ra (tiªu thô s¶n phÈm). Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ th× c¸c chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu ®­îc biÓu diÔn d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ. Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y l¾p ph¸t sinh th­êng xuyªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ng ®Ó phôc vô cho qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®­îc tÝnh to¸n, tËp hîp theo tõng thêi kú hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m phï hîp víi kú b¸o c¸o. Trong ®éi x©y l¾p chi phÝ s¶n xuÊt gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt kinh tÕ, c«ng dông kh¸c nhau vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi cïng lo¹i còng kh¸c nhau. VÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ c¨n cø vµo sè liÖu tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt mµ ph¶i theo dâi, dùa vµo sè liÖu cña tõng lo¹i chi phÝ. HiÓu mét c¸ch chung nhÊt, chi phÝ s¶n xuÊt trong ngµnh x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸, tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n mµ doanh nghiÖp ®• bá ra cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt thi c«ng vµ bµn giao s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 1.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt . Víi mçi doanh nghiÖp, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã néi dung kinh tÕ kh¸c nhau, c«ng dông kh¸c nhau vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau. §Ó lËp kÕ ho¹ch vµ tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh, ®Ó khèng chÕ vµ thèng nhÊt c¸c lo¹i chi phÝ, nh»m nghiªn cøu ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ thµnh tõng nhãm riªng theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh. §èi víi n­íc ta hiÖn nay, viÖc ph©n lo¹i chi phÝ ®­îc ¸p dông theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ®­îc ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc sau: 1.1.2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung kinh tÕ cña chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, mçi lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt mang mét néi dung kinh tÕ riªng, ngoµi ra kh«ng ph©n biÖt chi phÝ s¶n xuÊt mang mét néi dung kinh tÕ riªng, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt nµo, ë ®©u vµ môc ®Ých hoÆc t¸c dông cña chi phÝ nh­ thÕ nµo. Ta cã thÓ ph©n lo¹i nh­ sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Lµ toµn bé chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu phô tïng thay thÕ, vËt liÖu thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n mµ doanh nghiÖp ®• sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ toµn bé tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶, c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Chi phÝ c«ng cô, dông cô lµ phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña c¸c lo¹i c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p. Chi phÝ hao TSC§: Lµ toµn bé sè tiÒn tÝnh khÊu hao TSC§ sö dông vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p cña doanh nghiÖp. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ vÒ c¸c dÞch vô bªn ngoµi sö dông vµo qu¸ tr×nh x©y l¾p cña doanh nghiÖp nh­ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i.. Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ë doanh nghiÖp ngoµi c¸c yÕu tè trªn vµ ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung kinh tÕ chØ râ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x©y l¾p doanh nghiÖp ph¶i ph©n bè ra c¸c lo¹i chi phÝ g×, nã lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè, phôc vô viÖc lËp b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh, lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, kiÓm tra dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, lµ c¬ së ®Ó tÝnh møc tiªu hao vËt chÊt vµ thu nhËp quèc d©n. 1.1.2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ kh«ng xÐt ®Õn néi dung kinh tÕ cña chi phÝ. Tiªu thøc ph©n lo¹i nµy chØ râ chi phÝ doanh nghiÖp bá ra cho tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng, tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh c¸c kho¶n môc: Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ chi phÝ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt kÕt cÊu, vËt liÖu lu©n chuyÓn cÇn thiÕt ®Ó t¹o nªn s¶n phÈm x©y l¾p, kh«ng bao gåm chi phÝ vËt liÖu ®• tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ m¸y thi c«ng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ chi phÝ vÒ tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l­îng cña nh©n c«ng trùc tiÕp x©y l¾p cÇn thiÕt ®Ó hoµn chØnh s¶n phÈm x©y l¾p, kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n phÈm x©y l¾p vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Lµ toµn bé chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p c«ng tr×nh bao gåm: chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng, chi phÝ söa ch÷a lín söa ch÷a th­êng xuyªn m¸y thi c«ng, chi phÝ nhiªn liÖu vµ ®éng lùc dïng cho m¸y thi c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y thi c«ng chi phÝ di chuyÓn, th¸o, l¾p m¸y thi c«ng. Kho¶n môc chi phÝ m¸y thi c«ng kh«ng bao gåm kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ trùc tiÕp khai th¸c ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ë tæ ®éi, c«ng tr­êng x©y dùng bao gåm: l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p nh©n viªn qu¶n lý ®éi, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, khÊu hao TSC§ dïng chung cho ho¹t ®éng cña tæ, ®éi vµ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña tæ, ®éi. 1.1.2.3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ víi ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ chi phÝ liªn quan ®Õn tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ, nh÷ng chi phÝ nµy ®­îc kÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó tËp hîp cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng chÞu chi phÝ; nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng liªn quan theo mét tiªu chuÈn thÝch hîp. C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ nµy cã ý nghÜa ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t­îng mét c¸ch hîp lý. 1.1.2.4. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ víi khèi l­îng s¶n phÈm. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt gåm 3 lo¹i: Chi phÝ cè ®Þnh: Lµ chi phÝ mµ tæng sè kh«ng thay ®æi khi cã sù thay ®æi vÒ khèi l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt hoÆc khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. Chi phÝ biÕn ®æi: Lµ nh÷ng thay ®æi vÒ tæng sè tû lÖ víi sù thay ®æi cña møc ®é ho¹t ®éng, cña khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ hçn hîp: Lµ chi phÝ gåm c¸c yÕu tè ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸ch nµy cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp, phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngoµi ra c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trªn tuú thuéc vµo c¸c yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p cã thÓ ph©n lo¹i theo c¸c c¸ch kh¸c nhau, mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt víi quy tr×nh c«ng nghÖ, theo thÈm quyÒn vµ ra quyÕt ®Þnh. 1.2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ chi phÝ kh¸c biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®• bá ra ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng x©y l¾p, c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh theo quy ®Þnh s¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh chÊt c¸ biÖt, mçi h¹ng môc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh hay khèi l­îng x©y l¾p khi ®• hoµn thµnh ®Òu cã gi¸ riªng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n vËt t­, lao ®éng, tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®• sö dông nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh. 1.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh. a. C¨n cø vµo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc chia ra thµnh gi¸ thµnh dù to¸n, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh thùc tÕ. Gi¸ thµnh dù to¸n (Zdt)): lµ tæng sè c¸c chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh mét khèi l­îng x©y l¾p. Gi¸ dù to¸n ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ ®­îc duyÖt vµ khung gi¸ quy ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n ¸p dông vµo tõng vïng l•nh thæ, tõng ®Þa ph­¬ng cã thÈm quyÒn ban hµnh. dt = Gi¸ trÞ dù to¸n lîi nhuËn ®Þnh møc. Gi¸ trÞ dù to¸n cña c«ng trt×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ chi phÝ cho c«ng t¸c l¾p r¸p c¸c cÊu kiÖn, l¾p ®Æt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ... bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung vµ lîi nhuËn ®Þnh møc. Lîi nhuËn ®Þnh møc lµ chØ tiªu Nhµ n­íc quy ®Þnh ®Ó tÝch luü cho x• héi do ngµnh x©y dùng t¹o ra. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch (kh = dt møc h¹ gi¸ dù to¸n) Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho phÐp ta xem xÐt vµ thÊy ®­îc chÝnh x¸c nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch còng nh­ hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p kü thuËt lµ h¹ gi¸ thµnh dù to¸n. Víi ®¬n vÞ kh«ng cã gi¸ thµnh dù to¸n th× gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi b­íc vµo kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ n¨m tr­íc vµ c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt tiªn tiÕn cña ngµnh. Bao gåm c¸c chi phÝ g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm theo mét danh môc thèng nhÊt cho tõng ngµnh s¶n xuÊt trªn c¬ së hao phÝ lao ®éng vËt chÊt vµ gi¸ c¶ kÕ ho¹ch... do vËy bªn c¹nh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cßn x©y dùng gi¸ thµnh ®Þnh møc kh«ng ph¶i cho c¶ thêi kú kÕ ho¹ch mµ trªn c¬ së møc hiÖn hµnh cho tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®ã (th¸ng, quý,...). §iÒu ®ã cã nghÜa to lín gióp l•nh ®¹o doanh nghiÖp kÞp thêi ph¸t triÓn sím ®Ó phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh. Nãi c¸ch kh¸c gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Gi¸ thµnh thùc tÕ: Gi¸ thµnh thùc tÕ ph¶n ¸nh toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh giao khèi l­îng x©y l¾p vµ doanh nghiÖp ®• nhËn thÇu. Gi¸ nµy bao gåm c¶ phÝ tæn theo ®Þnh møc nh­ c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt, c¸c kho¶n béi chi, l•ng phÝ vÒ vËt t­ lao ®éng tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh thùc tÕ ®­îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu kÕ to¸n vµo cuèi thêi kú kinh doanh. Gi¸ thµnh thùc tÕ mang tÝnh chÊt x• héi. Nhê viÖc so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh dù to¸n cho phÐp ta ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp x©y l¾p ®ã trong mèi quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c. ViÖc so s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho phÐp ®¸nh gi¸ sù tiÕn bé hay sù non yÕu cña doanh nghiÖp x©y l¾p trong ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ c¬ së vËt chÊt tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý cña b¶n th©n nã. b. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi tÝnh gi¸ thµnh. Do qóa tr×nh thi c«ng vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p kÐo dµi ng­êi ta ph©n chia gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p thµnh gi¸ thµnh hoµn chØnh vµ gi¸ thµnh kh«ng hoµn chØnh. + Gi¸ thµnh hoµn chØnh: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh. Hay chÝnh lµ chi phÝ chia ra ®Ó tiÕn hµnh thi c«ng mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kÓ tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi kÕt thóc hoµn thµnh bµn giao cho bªn A. + Gi¸ thµnh kh«ng hoµn chØnh: (gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p thùc tÕ) ph¶n ¸nh gi¸ thµnh cña mét khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt nhÊt ®Þnh, nã cho phÐp kiÓm kª kÞp thêi chi phÝ ph¸t sinh ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh cho thÝch hîp ë nh÷ng giai ®o¹n sau, ph¸t hiÖn nh÷ng nguyªn nh©n g©y t¨ng gi¶m chi phÝ. c. Ngoµi ra trong ngµnh x©y l¾p cßn sö dông hai chØ tiªu gi¸ thµnh sau: Gi¸ ®Êu thÇu x©y l¾p: lµ mét lo¹i gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p cho chñ ®Çu t­ ®­a ra ®Ó c¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo tÝnh gi¸ thµnh cña m×nh (cßn gäi lµ gi¸ thµnh dù thÇu c«ng t¸c x©y l¾p). Gi¸ ®Êu thÇu c«ng t¸c x©y l¾p do chñ ®Çu t­ ®­a ra vÒ nguyªn t¾c chØ b»ng hoÆc nhá h¬n gi¸ thµnh dù to¸n. Cã nh­ vËy chñ ®Çu t­ míi tiÕt kiÖm ®­îc vèn ®Çu t­ vµ h¹ gi¸ thÊp chi phÝ vÒ lao ®éng. Gi¸ thµnh hîp ®ång c«ng t¸c x©y l¾p: lµ lo¹i gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p ghi trong hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t­ vµ ®¬n vÞ x©y l¾p, sau khi tho¶ thuËn giao nhËn thÇu. VÒ nguyªn t¾c, gi¸ thµnh hîp ®ång chØ ®­îc nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ ®Êu thÇu c«ng t¸c x©y l¾p. ViÖc ¸p dông hai lo¹i gi¸ thµnh x©y l¾p lµ mét yÕu tè quan träng cña viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ trong ngµnh x©y dùng. Tãm l¹i, sù ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p thùc tÕ phôc vô cho kÕ to¸n qu¶n trÞ. KÕ to¸n qu¶n trÞ quan t©m ®Õn chi phÝ vµ kÕt qu¶, lµm chøc n¨ng th«ng tin cho nhµ qu¶n lý doan nghiÖp vµ chi phÝ ph¸t sinh cho tõng ®èi t­îng cÇn quan t©m mét c¸ch th­êng xuyªn vµ gióp cho nhµ qu¶n lý so s¸nh víi møc kÕ ho¹ch ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi. 1.3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 1.3.1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. C«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp hay kh«ng cßn phô thuéc vµo viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c lo¹i chi phÝ ®­îc tËp hîp trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m phôc vô cho viÖc kiÓm tra ph©n tÝch chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm . Trong s¶n xuÊt x©y l¾p víi tÝnh chÊt phøc t¹p cña quy tr×nh c«ng nghÖ vµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, th­êng ph©n chia thµnh nhiÒu ®¬n vÞ bé phËn thi c«ng. NÕu tuú thuéc vµo c«ng viÖc cô thÓ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ cña mçi doanh nghiÖp x©y l¾p cô thÓ mµ ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ kh¸c nhau lµ h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh... ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Cã x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp míi tæ chøc ®­îc ®óng ®¾n ®­îc c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tõ kh©u h¹ch to¸n ban ®Çu, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc, tËp hîp sè liÖu, tæ chøc më sæ s¸ch tµi kho¶n theo ®óng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ ®• x¸c ®Þnh. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®óng ®èi t­îng cã t¸c dông phôc vô tèt cho viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý s¶n xuÊt vµ chi phÝ s¶n xuÊt, cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ néi bé vµ h¹ch to¸n kinh tÕ toµn c«ng ty, phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi chÝnh x¸c. 1.3.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph­¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. VÒ c¬ b¶n, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ bao gåm c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo s¶n phÈm. 1.3.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ thø tù c¸c b­íc c«ng viÖc cÇn tiÕn hµnh nh»m tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®­îc kÞp thêi tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña tõng ngµnh. §èi víi ngµnh x©y l¾p viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp qua c¸c b­íc sau: B­íc 1: TËp hîp c¸c chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. B­íc 2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh phô cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trªn c¬ së khèi l­îng lao vô phôc vô vµ ®¬n vÞ gi¸ thµnh lao vô. B­íc 3: TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh cã liªn quan theo tiªu thøc phï hîp. B­íc 4: X¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú. Tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh hoµn thµnh. 1.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn.  Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. TK 621 chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú, cuèi kú kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt cÊu tµi kho¶n: Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm . Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµo TK 154 chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Gi¸ trÞ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho. TK 621 cuèi kú kh«ng cã sè d­. TK nµy më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TK nµy dïng ®Ó tËp hîp vÒ kÕt chuyÓn chi phÝ tiÒn c«ng cña tõng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµo tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK 154 TK 622 cuèi kú kh«ng cã sè d­. Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. TK623: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cña tõng ®èi t­îng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh) bao gåm: chi phÝ vËt liÖu, tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y thi c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn bé phËn m¸y thi c«ng trong tõng ®éi (chi phÝ khÊu hao, chi phÝ söa ch÷a m¸y thi c«ng thuª ngoµi, ®iÖn, n­íc, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c...). Bªn Nî: Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo TK 154. TK 623 cuèi kú kh«ng cã sè d­. TK nµy dïng ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tµi kho¶n nµy ®Ó tËp hîp toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc phôc vô, qu¶n lý, chÕ t¹o s¶n phÈm ph¸t sinh trong c¸c ph©n x­ëng, bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÊt. Bªn nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú Bªn cã: Ph©n bæ vµo TK 154 TK 627 còng nh­ TK 623,TK622 vµ TK 621 cuèi kú kh«ng cã sè d­. TK 154 : chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. TK 154 ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra TK 154 cßn ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô, thuª ngoµi gia c«ng tù chÕ. Bªn nî: Chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm trong kú Bªn cã: Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®­îc. D­ nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú TK 154 ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh...) 1.4.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp gåm c¸c gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu c¸c cÊu kiÖn, bé phËn rêi lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn cÇn thiÕt. Khi vËt t­ mua vÒ nhËp kho trªn c¬ së ho¸ ®¬n cña ng­êi b¸n, c¸n bé cung øng tiÕn hµnh lËp c¸c phiÕu nhËp kho. Gi¸ thùc tÕ vËt t­ ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ phÝ thùc tÕ kÕ to¸n h¹ch to¸n theo ®óng gi¸ thùc tÕ nhËp, x¸c ®Þnh theo chøng tõ nhËn ®­îc. KÕ to¸n ghi: Nî TK 152, 153: Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô Nî TK 133: ThuÕ VAT Cã TK 331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Cã TK 111, 112: NÕu mua tr¶ ngay cho ng­êi b¸n. Tr­êng hîp c¸c ®¬n vÞ thi c«ng mua vËt t­ th× chøng tõ gèc lµ ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho cña ng­êi b¸n. PhiÕu xuÊt kho vµ chøng tõ liªn quan nh­ ho¸ ®¬n vËn chuyÓn t¹o thµnh bé chøng tõ ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm sè liÖu h¹ch to¸n. Dùa vµo phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, phiÕu xuÊt kho di chuyÓn néi bé (nÕu xuÊt vËt liÖu di chuyÓn néi bé) kÕ to¸n ghi: Nî TK 621: chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 152, 142, 111, 112: VËt liÖu xuÊt kho hoÆc mua ngoµi NÕu nhËp l¹i kho nguyªn vËt liÖu, gi¸ trÞ vËt liÖu cßn cã thÓ sö dông hÕt, gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Trong x©y dùng c¬ b¶n, còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c lµ vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ph¶i ®­îc tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Cuèi kú c¨n cø vµo gi¸ trÞ kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ nguyªn vËt liÖu cho tõng h¹ng môc, kÕ to¸n ghi vµo kho¶n môc chi phÝ vËt liÖu b»ng bót to¸n sau: Nî TK 154: Chi phÝ SXKD dë dang chi tiÕt cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Cã TK 621: Chi phÝ cho tõng ®èi t­îng. 1.4.2. H¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp h¹ch to¸n vµo TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ kho¶n tiÒn l­¬ng tiÒn c«ng tr¶ cho sè ng­êi lao ®éng thuéc danh s¸ch do DN qu¶n lý vµ lao ®éng thêi vô thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc cô thÓ, chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng s¶n xuÊt : C¨n cø vµo sè tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 334(1): Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n thuéc danh s¸ch. Cã TK liªn quan (3342,111....): Tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi . Tr­êng hîp t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p n«i bé (bé phËn nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n riªng). Khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ khèi l­îng x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®• bµn giao ®­îc duyÖt, kÕ to¸n ghi nhËn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî TK 622 ( chi tiÕt ®èi t­îng). Cã TK 141(3) : KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. TrÝch tiÒn l­¬ng BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh kÕ to¸n kh«ng ph¶n ¸nh vµo TK 622 nh­ ë c¸c DN th«ng th­êng mµ ph¶n ¸nh ë TK 627Chi phÝ s¶n xuÊt chung. Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo h¹ng môc:
Xem thêm

86 Đọc thêm

GIÁO ÁN VĂN BẢN: THẠCH SANH NGỮ VĂN 6

GIÁO ÁN VĂN BẢN: THẠCH SANH NGỮ VĂN 6

Bµi 6 TiÕt 21. §äc hiÓu v¨n b¶n: Th¹ch Sanh (TruyÖn cæ tÝch) A. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Nhãm truyÖn cæ tÝch ca ngîi ng­êi dòng sÜ NiÒm tin thiÖn ¸c, chÝnh nghÜa th¾ng gian tµ cña t¸c gi¶ d©n gian vµ nghÖ thuËt tù sù d©n gian cña truyÖn cæ tÝch Th¹ch Sanh 2. T­ t­áng: Gi¸o dôc cho HS t­ t­áng yªu chuéng hoµ b×nh, ghÐt c¸i ¸c, sù gi¶ dèi. 3. KÜ n¨ng: B­íc ®Çu biÕt c¸ch ®äc hiÓu v¨n b¶n truyÖn cæ tÝch theo ®Æc tr­ng thÓ lo¹i B­íc ®Çu biÕt tr×nh bµy nh÷ng c¶m nhËn, suy nghÜ cña m×nh vÒ c¸c nh©n vËt vµ c¸c chi tiÕt ®Æc s¾c trong truyÖn KÓ l¹i mét c©u chuyÖn cæ tÝch
Xem thêm

7 Đọc thêm

giáo án tuần. nước và các hiện tượng thiên nhiên

giáo án tuần. nước và các hiện tượng thiên nhiên

KÕ ho¹ch tuÇn 31 Mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn ( Thùc hiÖn tõ ngµy 10> 14 04 2017) I, Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ biÕt tËp c¸c ®éng tay, l­ên, ch©n, bËt mét c¸ch nhÞp nhµng. TrÎ biÕt mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn, biÕt nhËn xÐt vÒ c¸c hiÖn t­îng ®ã. TrÎ biÕt nhËn vai ch¬i, gãc ch¬i vµ thÓ hiÖn ®­îc vai ch¬i cña m×nh, biết giao lưu với các bạn và sử dụng đồ dùng đồ chơi hợp lý. TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ m×nh, vÒ b¹n. RÌn cho trÎ cơ tay, cơ chân, cơ toàn thân cho trẻ. RÌn cho trÎ kü n¨ng kh¸m ph¸ vµ nhËn ra c¸c hiÖn t­îng tù nhªn. RÌn kü n¨ng ch¬i ho¹t ®éng gãc cho trÎ. RÌn cho trÎ kh¶ n¨ng nhËn xét về bản thân và bạn. Gi¸o dôc trÎ n¨ng tËp thÓ dôc ®Ó c¬ thÓ lu«n khoÎ m¹nh. TrÎ b¶o vÖ gi÷ g×n søc khoÎ, ¨n mÆc phï hîp thêi tiÕt. Gi¸o dôc trÎ b¶o vÖ vµ gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i. II, ChuÈn bÞ: §Þa ®iÓm s©n b•i s¹ch sÏ, b»ng ph¼ng. QuÇn ¸o c« vµ trÎ gän gµng, s¹ch sÏ. C« chuÈn bÞ mét sè c©u hái, tranh ¶nh ®Ó trß chuyÖn cïng trÎ. Mét sè ®å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc phï hîp víi chñ ®Ò ®ang häc. III, Tæ chøc ho¹t ®éng: H§ Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 §c §ãn trÎ Nh¾c trÎ chµo hái, cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. C« trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh häc tËp vµ søc khoÎ cña trÎ. Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i l¾p ghÐp trong líp. Trß chuyÖn Néi dung dù kiÕn: Con h•y kÓ mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn mµ con biÕt? ( sÊm, sÐt, m­a, n¾ng….) con h•y nªu ®Æc ®iÓm cña mét sè hiÖn t­îng tù nhiªn? Con h•y nªu Ých lîi vµ t¸c h¹i cña c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn? ThÓ dôc buæi s¸ng Khëi ®éng: §i, ch¹y theo c¸c kiÓu Träng ®éng: Tập theo nhÞp ®Õm H« hÊp: Thæi n¬ §T tay: Tay ®­a vÒ tr­íc, gËp khuûu tay. §T l­ên: Tay lªn cao nghiªng ng­êi sang hai bªn. §T ch©n: Ngåi xæm, ®øng lªn ngåi xuèng liªn tôc. §T bËt: Bật tách chân, khÐp ch©n.
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu công nghệ thông tin LTE và SAE trong hệ thống thông tin di động 4G

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LTE VÀ SAE TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G

Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn th«ng còng ph¸t triÓn nh­ vò b•o. C«ng nghÖ kh«ng d©y ®• dÇn dÇn ®­îc ph¸t triÓn vµ trë thµnh chiÕn l­îc cña c«ng nghÖ truyÒn th«ng trong t­¬ng lai. Qua mét thêi gian ph¸t triÓn vµ øng dông trong thùc tÕ m¹ng kh«ng d©y ®• ph¸t triÓn rÊt nhanh vµ thu ®­îc rÊt nhiÒu thµnh qu¶, ®ãng gãp to lín cho sù ph¸t triÓn chung cña ngµnh th«ng tin liªn l¹c. §iÓn h×nh lµ c¸c hÖ thèng th«ng tin di ®éng. Tuy lµ hÖ thèng ra ®êi muén trong lÞch sù ngµnh th«ng liªn l¹c, nh­ng hÖ thèng th«ng tin di ®éng l¹i cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh nhÊt cïng víi rÊt nhiÒu sù c¶i tiÕn vÒ mÆt kü thuËt còng nh­ cÊu tróc cña hÖ thèng. C¸c hÖ thèng di ®éng hiÖn nay ®• ®­îc ph¸t triÓn tõ nh÷ng hÖ thèng analog 1G, 2G vµ hiÖn nay lµ 3G. Ch­a dõng l¹i ë ®ã, viÖc nghiªn cøu ®ang ®­îc tiÕp tôc ®Ó h­íng tíi c¸c thÕ hÖ m¹ng di ®éng cao h¬n nh­ 4G vµ 5G. Th«ng tin di déng ngµy nay kh«ng ®¬n thuÇn chØ phôc vô cho liªn l¹c tho¹i mµ cßn rÊt nhiÒu øng dông liªn quan ®Õn thu ph¸t d÷ liÖu tèc ®é cao (multimedia, transfer file, email, chat, video), nh»m phôc vô nhu cÇu di chuyÓn ngµy cµng nhiÒu h¬n cña con ng­êi, phôc vô cho nhu cÇu gi¶i trÝ, lµm viÖc, häc tËp. ViÖc ®ã ®ßi hái hÖ thèng di ®éng cÇn ®­îc n©ng cÊp ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao nh­ng vÉn cã thÓ tËn dông ®­îc h¹ tÇng vèn cã tõ c¸c hÖ thèng ®i tr­íc. HiÖn t¹i c¸c hÖ thèng di ®éng còng ®• cung cÊp c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn d÷ liÖu, tuy nhiªn vÉn kh«ng thÓ cung cÊp c¸c dÞch vô nh­ TV, video. Thªm vµo ®ã lµ sù ra ®êi cña WiMAX, ®ang g©y søc Ðp lín lªn c¸c hÖ thèng di ®éng 3,5G bëi lÏ WiMAX ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra cña hÖ thèng di ®éng 4G. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ WiMAX ®­îc xem nh­ lµ sù më réng cña m¹ng Wifi trong ph¹m vi réng. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn 3GPP ®• ®­a ra tiªu chuÈn 3GPP LTE, c«ng nghÖ m¹ng di ®éng 4G cã thÓ ph¸t triÓn lªn tõ h¹ tÇng m¹ng UMTS(3G) hoÆc HsxPA(3,5G). Tr­íc sù ra ®êi cña WiMAX IEEE 802.16e, 3GPP buéc ph¶i ph¸t triÓn 3G LTE ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng di ®éng. Bªn c¹nh ®ã, ngoµi viÖc ph¸t triÓn ®Ó LTE cã thÓ trë thµnh c«ng nghÖ di ®éng hµng ®Çu, chiÕm thÞ phÇn lín, 3GPP ®ång thêi còng nghiªn cøu c¸c kü thuËt ®­îc øng dông trong m¹ng lâi cña hÖ thèng nh»m ®¶m b¶o ®­îc sù ph¸t triÓn hµi hßa cña cµ m¹ng lâi vµ m¹ng v« tuyÕn. M¹ng lâi cã c¸c chøc n¨ng riªng biÖt vµ kh«ng kÐm phÇn quan träng so víi m¹ng v« tuyÕn. M¹ng lâi cña hÖ thèng LTE ®­îc ph¸t triÓn trªn nguyªn t¾c míi kh«ng tËn dông ®­îc kiÕn tróc cña hÖ thèng m¹ng lâi tõ c¸c thÕ hÖ di ®éng tr­íc ®©y do 3GPP ph¸t triÓn. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ hÖ thèng LTE còng nh­ hÖ thèng m¹ng lâi SAE, chóng ta ®i vµo nghiªn cøu qua 4 ch­¬ng cña néi dung ®å ¸n: NGHI£N CøU C¤NG NGHÖ LTE Vµ SAE TRONG HÖ THèNG TH¤NG TIN DI §éNg 4g Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ LTE vµ SAE. Ch­¬ng 2: C¸c kü thuËt sö dông trong LTE. Ch­¬ng 3: Líp vËt lý LTE. Ch­¬ng 4: SAE. Trong quá trình thực hiện do khả năng và thời gian còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi xin chân thành cảm ơn Thượng tá, Ts.Mai Thanh Hải đã trực tiếp hướng dẫn, giúp tôi hoàn thành đồ án này.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Cùng chủ đề