LOI GIAI CHO CAC CAU HOI O BAI 53 VAT LY 9

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LOI GIAI CHO CAC CAU HOI O BAI 53 VAT LY 9":

Test English Cac thi trong tieng anh

Test English Cac thi trong tieng anh

Bai tap test tieng anh, cac thi trong tieng anh, nguoi su dung co the tai ve luyen tap cac loai thi trong tieng anh. De thi gom 80 cau hoi trac nghiem co dap an o duoi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

Cac de thi nay c6 dap an hoac hudng dan tra Idi. Hgc sinh nang cao dugc ki nang renluyen thuc hien trgn ven mot de thi trong thai gian quy djnh; mot mat luyen kha nang giaibai tap, giai quyet van de, mat khac he thong hoa dugc cac kien thuc va ki nang can thietcho ki thi trung hgc pho thong quoc gia.Cung vdi bg sach tren, Nha xuat ban Dai hgc Su pham tiep tue gidi thieu va phat hanhbo sach Boi duong, on luyen thi trung hoc pho thong qu6c gia theo bo de gom 5 mon(Toan, Ngu van, Tieng Anh, Sinh hgc, Hoa hgc) phuc vu hgc sinh on luyen thi trung hgcpho thong quoc gia mot each hieu qua.Dgi ngu giao vien pho thong c6 the su dung sach de hudng dan hgc sinh on luyenkien thuc, ki nang theo hudng tiep can nang luc mot each c6 he thong nham dat hieu quacao nhat trong ki thi trung hgc pho thong quoc gia, bat dau thuc hien tu nam 2015.Xin trdn trong gi&i thieu!NHA XUAT BAN DAI HOC SlT PHAMLdl NOI DAUCuon sach nham dap ung nhu cau cua hoc sinh trong vice on luyen thi trung hocpho thong quoc gia mon Sinh hoc.Ngi dung cuon sach gom ba phan, dugc cac tac gia bien soan theo huong doi mdi vehinh thuc va noi dung, dong thoi huong tdi nhiing tai lieu boi duong giao vien trongnhung nam sau. Phdn mot la dinh huong chung ciia ki thi trung hoc pho thong quoc giamon Sinh hoc; Phdn hai la cac chii d l on luyen, Phdn ba gioi thieu mot so dk thi thamkhao CO huong dan giai.Noi dung Phdn hai gom 7 chii de:• Co so phan tii ciia hien tugng di truyen va bien di• Co so te bao cua hien tugng di truyen va bien di• Tinh quy luat ciia hien tugng di truyen va biSn djI • D i truyen hgc qukn the• iTng dung di truydn hgc va di truySn hgc nguoi• Tien hoa
Xem thêm

185 Đọc thêm

TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN CHỌN LỌC ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA

TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN HÌNH KHÔNG GIAN CHỌN LỌC ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Che ban:TrinhHOAVANN h a sach H O N G A Nbay bia:THAI V A NSACH LIEN K E TTUYEN TAP 500 BAI TOAN HJNH KHONG GIAN CHON LOGMa so: 1L - 195OH2014In 1.000 cuon, kho 17 x 24cm tai Cong ti Co phan V3n hoa VSn Lang - TP. Ho Chi IVlinh.So xuat ban: 664 - 2014/CXB/01-127/OHQGHN ngay 10/03/2014.Quyet dinh xuat ban so: 198LK - TN/QO - NXBOHQGHN ngay 15/04/2014.in xong va nop IIAJ chieu quy il nSm 2014.LCilNOIDAUChung t o i x i n g i d i t h i $ u den doc gia bp sdch: Tuyen t a p cdc b ^ i toan d k n h chohoc sinh Idp 12, chuan b i t h i vao cac trucrng D a i hoc & Cao d i n g .Bo sach gom 7 quyen :.T U Y E N T A P 546 B A I T O A N T I C H P H A N
Xem thêm

280 Đọc thêm

MỘT số bài tập lý SINH 2015

MỘT số bài tập lý SINH 2015

bai tap ly sinh nam 1 bao gom nhieu bai tap hay va sat voi de thi. Ben canh do cung co nhieu dang bai gan voi kien thuc pho thong. mot so bai tap ly thuyet nhom. mot so bai tap nang cao.mot so bai lien quan den de thi ly sinh cua truong qua cac nam

Đọc thêm

Bài C12 trang 53 sgk Vật lí 9

BÀI C12 TRANG 53 SGK VẬT LÍ 9

Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ. Một bóng đèn compac (compact fluorescent lamp, hình 19.3) C12: Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ. Một bóng đèn compac (compact fluorescent lamp, hình 19.3) giá 60 000 đồng, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa 8 000 giờ. + Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ. + Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ, nếu giá 1kW.h là 700 đồng. + Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ? Vì sao? Trả lời: + Điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ là: . Bóng đèn dây tóc: A1 = P1t = 0,075.8000 = 600 kW.h = 2160.106 J. . Bóng đèn compac: A2 = P2t = 0,015.8000 = 120 kW.h = 432.106 J. + Toàn bộ chi phí cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ là: . Bóng đèn dây tóc: Vì mỗi bóng đèn dây tóc có thời gian thắp sáng tối đa là 1 000 giờ nên phải cần 8 bóng đèn dây tóc. Vì thế số tiền cần là: T1 = 8.3500 + 600.700 = 28000 + 420000 = 448000 đồng . Bóng đèn compac: Vì mỗi bóng đèn compac có thời gian thắp sáng tối đa là 8 000 giờ nên ta chỉ cần 1 bóng đèn compac. Vì thế số tiền cần là: T2 = 1.60000 + 120.700 = 60000 + 84000 = 144000 đồng + Sử dụng loại bóng đèn conpac có lợi hơn. Vì: . Giảm bớt 448000 – 144000 = 304000 đồng tiền chi phí cho 8 000 giờ sử dụng. . Sử dụng công suất nhở hơn, dành phần công suất tiết kiệm được cho nơi khác. . Góp phần giảm bớt sự cố do quá tải về điện, nhất là vào giờ cao điểm.
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lý 9 HK2 NH 2015 – 2016

ĐỀ CƯƠNG ôn tập vật lý 9 HK2 NH 2015 – 2016

đề cương ôn tập vật lý 9 hk2×de cuong on tap vat ly 9 hoc ki 1×đề cương ôn tập vật lý 10 hk2×đề cương ôn tập vật lý 8 hk2×đề cương ôn tập vật lý 9 học kì 2×đề cương ôn tập vật lý 9 hkii× Từ khóa đề cương ôn tập địa lý 9 hk2đề cương ôn tập vật lý 6 hk2đề cương ôn tập vật lý 9 hkiđề cương ôn thi vật lý 9 hk2

Đọc thêm

ÔN tập THI TUYỂN SINH vào 10 THEO CHỦ đề PHẦN đại số NÂNG CAO

ÔN tập THI TUYỂN SINH vào 10 THEO CHỦ đề PHẦN đại số NÂNG CAO

Tuyển tập ôn thi tuyển sinh vào 10 theo chủ đề phần đại số nâng cao rất chi tiết và đầy đủ. Bao gồm tất cả các chủ đề nâng cao toán 9. Co bổ sung nhieu bai tạp trong de thi tuyen sinh vao truong chuyen cac tinh o cac nam hoc

Đọc thêm

TỔNG HỢP MẸO TRONG ĐỀ THI TOEIC MẸO LÀM BÀI TOEIC TIẾNG ANH FREE DOWNLOAD

TỔNG HỢP MẸO TRONG ĐỀ THI TOEIC MẸO LÀM BÀI TOEIC TIẾNG ANH FREE DOWNLOAD

3. Bo tir “Because” (Omissions of because) Why did we change our officesupplier? (Because) Their deliveries were always late.4. Giai thich/ dien dat y kien ca nhan (de tra loi cau hoi Why -not)Why aren’t the computers workingI think there is a problem with the main power.2.5.2. Mot so cau true hay xuat hien trong ki thi Toeic1. Why is the construction being delayed?2. Why don’t you come to the beach with us? (Answer: that’s a goodidea/ that sounds good/ I’d love to)3. Why is the road closed today?4. Why was the flight delayed?5. Could you tell me why all these computer terminals are turned off?2.6. Phan tich cau tra M va mot so cum tu hay xuat hien trong cau hoi WHAT2.6.1 Cau true cau tra 1611. Danh tir chi thdi gian, mau sac, loai hinh cho cau hoi: what time/ whatcolor/ what kind of. . .(Nouns that refer to time, colors, categories...)What time will the movie start?Five o’clock2. Sai khien cho cau hoi (What shouldIdo. . .)(Imperatives)What shouldI do with this package? Give it to the manager3. Tan ngu cua ngoai dong tir (Objects of transitive verbs)What did you buy yesterday? Office supplies4. Y kien ca nhan cho cau hoi: What do you think of-/ What’s your opinion-?What is your opinion of the bank’s new lending policy? I think it’s a little bitdangerous.2.6.2. Mot so cau true hay xuat hien:1. What kind (type, sort) of lodging/ accommodation do you need?Cover: Quart Mirth - TOEIC PRACTICE GROUP13
Xem thêm

51 Đọc thêm

bài trình chiếu mẫu đẹp

bài trình chiếu mẫu đẹp

qua bài trình chiếu này nhằm cung cấp cho các bạn cac bai trình chiếu đẹp và các kiến thức phổ thông về lịch sử việt nam qua đó đề cao con người việt nam trí óc sáng tạo tuyệt vời của cha ông ta thời tiền sử

Đọc thêm

thue TNCN thuc hanh 2 (nguyen van thanh) giai dap

thue TNCN thuc hanh 2 (nguyen van thanh) giai dap

Xem file trac nghiem thue TNCN (cau hoi) để tìm được chính xác bài tập ôn thi công chức thuế 2014Xem file trac nghiem thue TNCN (cau hoi) để tìm được chính xác bài tập ôn thi công chức thuế 2014Xem file trac nghiem thue TNCN (cau hoi) để tìm được chính xác bài tập ôn thi công chức thuế 2014

Đọc thêm

NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010

NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010

NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010 NGAN HANG CAU HOI k10 HK1NH 2009 2010
Xem thêm

Đọc thêm

Câu hỏi ôn thi môn lịch sử THPT 2016

Câu hỏi ôn thi môn lịch sử THPT 2016

câu hỏi ôn thi thpt môn lịch sử giúp các bạn học sinh cấu trúc lại kiến thức để có một kết quả thi tốt cac cau hoi trong tap tai lieu nay dieu duoc lua chon ky cang de cac ban hoc sinh de hoc va cung nhu de nam bat nhat

Đọc thêm

cong thuc hoa hoc hay va hieu qua nhat trong moi bai kiem tra

cong thuc hoa hoc hay va hieu qua nhat trong moi bai kiem tra

day la de thi rat can thiet cho cac ban hoc sinh, sinh vien. Trong day neu ro nhung cau hoi hay va kho nham giup cac ban nam bat sau hon va moi me hon.Ngoai ra, trong de con co nhung loi giai hay, chi tiet nham giup cac ban hieu ro hon ve van de, hay nhung cau hoi ma truoc day cac ban chua tung lam qua. Chung toi mong rang day se la tai lieu huu ich danh cho cac ban va mong cac ban cung nhau hoc tap va lam viec that hieu qua, dat duoc thanh cong trong nhung gi minh mong muon

Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

- NIU m 0, Vx ^ 1 nen ham so dong bien tren moi khoangDANG TOAN•4.UfniG DUNG VAO GIAI PHlTOfNG TRINHNku ham sSf dan dieu tren K va c6 M, N thuoc K thi phuang trinhf(M)=f(N)Neu ham so f dong bien tren K va cd M, N thuoc K thi bat phuang trinhf(M) >f(N) ^ M>N.Neu ham so f nghich bien tren K va cd M, N thuoc K thi bat phuang trinhf(M)>f(N)o MC/iiiy:1) Ta CO the xet f(x) la ham so ve trdi, neu can thi bien doi, chon xet ham thuanlai, dat anphu, .... Tinh dgo ham roixet tinh dan dieu.Neu ham so f dan dieu tren K thi phmmg trinh f(x) = 0 co toi da 1 nghiem.Neuf(a) = 0, a thuoc K thi x = a la nghiem duy nhdt ciia phuang trinh f(x)=0.2) Neu f CO dgo ham cap 2 khong doi ddu thif ' la ham dan dieu nen phuangtrinh f '(x) = 0 cd toi da 1 nghiem do do phuang trinh f(x) = 0 cd toi da 2 nghiem.Neu f(a) = 0 va f(b) =0 vai a ^ b thi phuang trinh f(x)=0 chi cd 2 nghiem lax = a va X = b.Bai toan 1: Giai phuong trinh: V3 - x + x^ - V2 + x - x^ = 1.GidiDat t = x^ - X thi phuang trinh tra thanh: V3 + t - V2-t = 1, -3 Xet ham
Xem thêm

417 Đọc thêm

1001 cau hoi trac nghiem vat ly

1001 cau hoi trac nghiem vat ly

Tổng hợp 1001 câu hỏi trắc nghiệm vật lý là tài liệu ôn tập môn vật lý dành cho các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học, giúp các em vừa làm bài tập vật lý vừa hệ thống lại các kiến thức vật lý quan trọng một cách khoa học nhất, giúp các em đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới

Đọc thêm

1001 cau hoi trac nghiem vat ly

1001 cau hoi trac nghiem vat ly

1001 câu hỏi trắc nghiệm vật lý được tổng hợp một cách đầy đủ và chi tiết xin gửi tới các bạn học sinh lớp 12, các bạn học sinh đang ôn thi đại học cao đẳng, chuẩn bị cho các kì thi sắp tới trong đó quan trọng nhất là kì thi THPTQG sắp diễn ra.

Đọc thêm

400 CAU HOI TRAC NGHIEM VAT LY 9

400 CAU HOI TRAC NGHIEM VAT LY 9

C. cường độ dòng điện xoay chiều luôn tăng.D. hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều luôntăng.Câu 7: Thiết bị nào sau đây hoạt động bằng dòng điện xoay chiều?A. Đèn pin đang sáng.B. Nam châm điện. C. Bình điện phân.D.Quạt trần trong nhà đang quay.Câu 8: Nam Châm điện được sử dụng trong thiết bị:A. Máy phát điện.B. Làm các la bàn.C. Rơle điện từ.D. Bàn ủi điện.Câu 9: Loa điện hoạt động dựa vào:A. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.B. tác dụng từ của NamChâm lên ống dây có dòng điện chạy qua.C. tác dụng của dòng điện lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua. D. tác dụng từ của từtrường lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.Câu 10: Để chế tạo một Nam Châm điện mạnh ta cần điều kiện:A. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép.B. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non.C. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có ít vòng, lõi bằng sắt non.D. Cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây có ít vòng, lõi bằng thép.Câu 11: Trong bệnh viện, các bác sĩ phẩu thuật có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt củabệnh nhân một cách an toàn bằng các dụng cụ sau:A. Dùng kéo. B. Dùng kìm.C. Dùng nam châm.D. Dùng một viên bi còn tốt.Câu 12: Quy tắc Bàn Tay Trái dùng để xác định:A. Chiều của lực điện từ.B. Chiều của đường sức từ
Xem thêm

35 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO

NGÂN HÀNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO

nói rằng: “Từ cực Bắc của trái đất ở gần cực Bắc địa lí của trái đất”. Điều đó đúng haysai. Tại sao.Câu 32. Muốn tạo ra nam châm vĩnh cửu người ta làm thế nào. Hãy nêu vài ứng dụng củanam châm vĩnh cửu.Câu 33. Ở phòng thí nghiệm có 4 thanh nam châm thẳng, một học sinh sắp xếpchúng như hình vẽ. Theo em sự sắp xếp đó có được không, tại sao.Hãy trình bày cách sắp xếp của mình.Câu 34. Hãy nêu thí nghiệm chứng tỏ xung quanh dòng điện có từ trường.Câu 35. Làm thế nào để nhận biết một môi trường có từ trường hay không, chỉ đượcphép dùng một kim nam châm thử.Câu 36. Tại sao người ta lại khuyên rằng không nên để các loại đĩa từ có dữ liệu (đĩamềm vi tính) gần các nam châm. Hãy giải thích vì sao ?.Câu 37. Nêu phương án dùng một kim nam châm để:1. Phát hiện trong đoạn dây dẫn có dòng điện hay không.2. Chứng tỏ xung quanh trái đất có từ trường.Câu 38 Hãy chứng tỏ rằng các đường sức từ của một nam châm bất kì không bao giờ cắtnhau.Giáo viên : Nguyễn Mạnh Khánh – Trường THCS Cửu CaoNgân hàng câu hỏi vật lý 9Câu 39. Một học sinh đã dùng một thanh nam châm và một tấm xốp mỏng để xác địnhphương hướng. Hỏi học sinh đó đã dựa trên nguyên tắc nào và đã làm như thế nào.Câu 40. Sự nhiễm từ của sắt và thép giống, khác nhau ở chỗ nào. Từ đó hãy nêu cách chếtạo nam châm vĩnh cửu và nam châm điện.Câu 41: Hai ống dây trong có lõi sắt giống hệt nhau, hãy so sánh sự giống khác nhau vềphương diện từ giữa hai ống dây đó khi ống thứ nhất cho dòng điện một chiều chạy quacòn ống thứ hai cho dòng điện xoay chiều chạy qua.Câu 42: Trong tay chỉ có một nam châm thử, liệu ta có thể nhận biết được trong một dây
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÀI C2 TRANG 53 SGK VẬT LÝ 7

BÀI C2 TRANG 53 SGK VẬT LÝ 7

Khi nước ngừng chảy C2. Khi nước ngừng chảy, ta phải đổ thêm nước vào bình A để nước lại chảy qua ống xuống bình B. Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng ? Nhận xét: Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích… qua nó. Bài giải: Muốn đèn sáng này lại sáng thì ta cần cọ xát để làm nhiễm điện mảnh phim nhựa rồi chạm bút thử điện vào mảnh tôn đã được áp sát trên mảnh phim nhựa. Nhận xét:  Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích dịch chuyển qua nó.
Xem thêm

1 Đọc thêm