GIAI BAI TAP DOAN MACH SONG SONG LOP 9

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAI BAI TAP DOAN MACH SONG SONG LOP 9":

giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus

giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus

giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus giai bai tap sgk tieng anh lop 9 unit 2 write language focus

Đọc thêm

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HUONGD A N GIAI171Ldl GI6I THIEUThuc Men Quy6t dinh s6 3538/QD-BGDDT ngay 09/9/2014 ciia Bo tnrong Bo Gido dueva Dao tao phe duyet phuomg an thi tot nghiep trung hoc pho thong va tuyen sinh dai hoc,cao dang tu nam 2015 (goi la ki thi trung hoe pho thong quoc gia), huong tdi vice thuchien doi mod chuong trinh va sach giao khoa, Nha xuat ban Dai hoe Su pham to chuebien soan va phat hanh bo sach Hir&ng dan on luyen thi trung hoc pho thong quoc giagom 8 cuon, tuong ung vai 8 mon: Toan, Ngu van, Tilng Anh, Sinh hoc, Hoa hoc, Sinhhoc, Lich su va Dia If.Bo sach do cac tac gia la giang vien uy tin ciia Truong Dai hoc Su pham Ha Npi,giao vien gioi a truong trung hoc pho thong va mot so can bo ciia cac ca quan chuyenmon - nhung nguai c6 nhieu kinh nghiem tham gia cong tac tuyen sinh ciia Bg Giao dueva Dao tao - bien soan bam sat Chuang trinh giao due trung hoc pho thong, hudng tdidoi mdi phuong phap day va hoc.Cau true moi cuon sach gom ba phan:Phan mot: Djnh huong chung ki thi trung hoc pho thong quoc gia (theo tung mon)Phan hai: Cac chu d§/noi dung on luyenCae chu de/noi dung on luyen dugc bien soan doi mdi theo hudng danh gia nang lue,bam sat quy dinh eua Bg Giao due va Dao tao ve cau true de thi, trong do eo phan tomtat li thuyet, yeu cau ve bai tap/cau hoi van dung, cac bai tap/cau hoi mau va hudng danon luyen.Phan ba: Mot so de thi tham khao
Xem thêm

185 Đọc thêm

BAI TAP HINH LOP 7 HAY CO LOI GIAI

BAI TAP HINH LOP 7 HAY CO LOI GIAI

Lấy D thuộc AB, E thuộc AC sao cho AD = AE. Chứng minh : DE // BC.Gia sư Thành Đượcwww.daythem.edu.vnBài 7 :Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy D thuộc AC, E thuộc AB sao cho AD = AE.1.Chứng minh : DB = EC.2.Gọi O là giao điểm của BD và EC. Chứng minh : OBC và ODE là cân.3.Chứng minh rằng : DE // BC.Bài 8 :Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C cắt AB tại D. trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE =CB.1.Chứng minh : CD // EB.2.Tia phân giác của góc E cắt CD tại F. vẽ CK vuông góc EF tại K. chứng minh : CK Tia phân giáccủa góc ECF.Bài 9 :Cho tam giác ABC vuông tại A có. Vẽ Cx vuông góc BC, trên tia Cx lấy điểm E sao cho CE = CA(CE , CA nằm cùng phía đối BC). trên tia đối của tia BC lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh :1.Tam giác ACE đều.2.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Chinh phục bài tập điện xoay chiều

Chinh phục bài tập điện xoay chiều

bo tai lieu bai tap dien xoay chieu giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap dien xoay chieu chi trong thoi gian ngan.tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap dien xoay chieu .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

Đọc thêm

Chinh phục bài tập khảo sát hàm số

Chinh phục bài tập khảo sát hàm số

bo tai lieu bai tap khao sat ham so giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap khao sat ham so chi trong thoi gian ngan ..tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap khao sat ham so .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

Đọc thêm

16 BÀI 9SÓNG DỪNG

16 BÀI 9SÓNG DỪNG

TIẾT 16 - BÀI 9. SÓNGI. SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNGDỪNG.II. SÓNG DỪNG1) Khái niệm sóng dừng:PKhảo sát sựtạo thành sóngdừng trên dây.Sóng tớiSóng phản xạQQPĐiều gì sẽ xảy ra nếu cho đầu P dao động liên tục ?*Sóng tới và sóng phản xạ liên tục gặp nhau giao thoavới nhau vì chúng là các sóng kết hợp.TIẾT 16 - BÀI 9. SÓNGI. SỰ PHẢN XẠ CỦA SÓNG

30 Đọc thêm

BOTROKIENTHUCLUYENTHIDAIHOCTRENKENHVTV2VATLYPHAN2DIENXOAYCHIEU P4

BOTROKIENTHUCLUYENTHIDAIHOCTRENKENHVTV2VATLYPHAN2DIENXOAYCHIEU P4

dung chwa chac cue dai va khi cuvng do hieu dung cue dai thi mach chua elide eonghuong.'• • '^^ ^"1! ••• ' ' '« ^ T'' •Vi du 22: Doan mach noi tiep AB gom dien tro R = 100 Q, cuon day thuan camCO L = 2/71 H noi tiep va tu dien eo dien dung C = 0,1/7T mF. Noi AB voi mayphat dien xoay chieu mot pha gom 10 cap cue (dien tro trong khong dangke). Khi roto cua may phat dien quay voi toe do 2,5 v6ng/s thi cuong dodong di^n hieu dung trong mach la %/2 A. Thay doi toe do quay cua rotocho den khi trong mach c6 eong huong. Toe do quay cua roto va cuang dodong dien hieu dung khi do la»ahi i^ll^j'; B. 25 >/2 v6ng/s va 2 A.D. 2,5 72 v6ng/s va 2V2 A.167'ixwOP ..fSt' .8*d£Hudnvddn4'\
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÀI tập SÓNG cơ GIAO THOA SÓNG SÓNG DỪNG

BÀI tập SÓNG cơ GIAO THOA SÓNG SÓNG DỪNG

BÀI TẬP SÓNG CƠ GIAO THOA SÓNG SÓNG DỪNGI. XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNGBài 1: Một người ngồi ở bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 10m. Ngoài ra người đó đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt trong 76s. a. Tính chu kỳ dao động của nước biển. (T = 4(s) ) b. Tính vận tốc truyền của nước biển. (2,5 ms) Bài 2: Một sóng cơ lan truyền với tần số f = 500Hz, biên độ A = 0,25mm. Sóng lan truyền với bước sóng λ = 70cm. Tìm: a. Tốc độ truyền sóng. 350ms b. Tốc độ dao động cực đại của các phần tử vật chất môi trường. Bài 3: Tại t = 0 đầu A của một sợi dây dao động điều hòa với phương trình: . Dao động truyền trên dây với biên độ không đổi và tốc độ truyền sóng là v = 80 cms a. Tính bước sóng (16cm) b. Viết phương trình dao động tại điểm M cách A một khoảng 24 cm. ( ) Bài 4: Một sóng cơ học có tần số 45(Hz) lan truyền với tốc độ 360 (cms). Tính: a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động cùng pha b. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha c. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động vuông pha.Bài 5:Cho một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước và dao động điều hoà với tần số f = 20Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 10cm luôn dao động ngược pha với nhau.Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8ms đến 1ms. Bài 6: Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số f = 30Hz. Vận tốc truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng từ 1,6ms đến 2,9ms. Biết tại điểm M cách O một khoảng 10cm sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của vận tốc đó là bao nhiêu? Đáp số : v = 2 (ms). Bài 7: Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4cm, vận tốc truyền sóng trên đây là 4ms. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc Δφ = (2k + 1)π2 với k = 0, ±1, ±2,..Tính bước sóng λ. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz. Đáp số : λ = 16 (cm) Bài 8: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f = 40Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng d = 20cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong khoáng từ 3 (ms) đến 5 (ms). Tính giá trị của tốc độ v. Đáp số : v = 3,2 (ms) Bài 9: Sóng truyền với tốc độ 5 (ms) giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một phương truyền sóng. Biết phương trình sóng tại O là u = 5cos(5πt π6)(cm) và phương trình sóng tại điểm M là uM = 5cos(5πt + π3) (cm). Xác định khoảng cách OM và cho biết chiều truyền sóng. Đáp số : OM = 0,5 (m). Sóng truyền từ M đến O. Bài 10: Một sóng truyền trong một môi trường làm cho các điểm của môi trường dao động. Biết phương trình dao động của các điểm trong môi trường có dạng: a. Tính tốc độ truyền sóng. Biết bước sóng λ = 240cm. b. Tính độ lệch pha ứng với cùng một điểm sau khoảng thời gian 1s. c. Tìm độ lệch pha dao động của hai điểm cách nhau 210 cm theo phương truyền vào cùng một thời điểm. d. Li độ của một điểm ở thời điểm t là 3cm. Tìm li độ của nó sau đó 12s. Bµi 11: Dïng mét mòi nhän t¹o ra t¹i A trªn mÆt chÊt láng yªn tÜnh nh÷ng dao ®éng ®iÒu hoµ chu k× 0,5s. Trªn mÆt chÊt láng xuÊt hiÖn nh÷ng ®­êng trßn ®ång t©m A lan réng dÇn, kho¶ng c¸ch gi÷a 5 ®­êng trßn liªn tiÕp c¸ch nhau 1,4m. TÝnh vËn tãc truyÒn sãng trªn mÆt chÊt láng§S: v = 0,7ms
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ BÀI TẬP SÓNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ BÀI TẬP SÓNG CƠ CÓ ĐÁP ÁN

D. – 4,2 cmCâu 40: Một sóng truyền theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u và x tính bằng cm, ttính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này làA. 200cm/sB. 100cm/sC. 150cm/sD. 20cm/sCâu 41: Biểu thức sóng của điểm M trên dây đàn hồi có dạng u = acos2π(2t – 20x) (cm). Trong đó x tínhbằng cm, t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2s sóng truyền được quãng đường bằngA. 2,5mB. 1,5mC. 3,2mD. 1,8mCâu 42: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng vớitần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nướclà 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động củanguồn là:A. 48HzB. 52HzC. 54HzD. 64HzCâu 43: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn sóng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng vớitần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng có giá trị trongkhoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước làA. 75cm/sB. 70cm/s
Xem thêm

13 Đọc thêm

Giải hệ phương trình ôn thi vào lớp 10

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH ÔN THI VÀO LỚP 10

Giải hệ phương trình ôn thi vào lớp 10, đề cương ôn thi vào lớp 10 môn toán× ôn thi vào lớp 10× giai phuong trinh toan thi vao lop 10× bài tập ôn thi vào lớp 10 chuyên đề giải phương trình× phương pháp ôn thi vào lớp 10 hiệu quả

8 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ MẠCH PHÁT VÀ THU SÓNG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

BÀI TẬP VỀ MẠCH PHÁT VÀ THU SÓNG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

10. B20. B30. C40. CBÀI TẬP VỀ MẠCH THU SÓNG (PHẦN 2)Câu 1. Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mHvà một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3MHz đến 4 MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng:A. 1,6 pF ≤ C ≤ 2,8 pF.B. 2 μF ≤ C ≤ 2,8 μF.C. 0,16 pF ≤ C ≤ 0,28 pF.D. 0,2 μF ≤ C ≤ 0,28 μF.Câu 2. Một mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 5 μH và một tụ xoay cóđiện dung biến thiên từ 10pF đến 240 pF. Dãi sóng máy thu được làA. 10,5 m – 92,5 m. B. 11 m – 75 m.C. 15,6 m – 41,2 m. D. 13,3 m – 65,3m.Câu 3. Ang ten sử dụng một mạch dao động LC lý tưởng để thu sóng điện từ, trong đó cuộndây có L không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi được. mỗi sóng điện từ đều tạo ra trongmạch dao động một suất điện động cảm ứng. xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứngtừ đều bằng nhau. Khi điện dung của tụ điện C1 =1μF thì suất điện động cảm ứng hiệu dụngtrong mạch do sóng điện từ tạo ra là E1 = 4,5 μV. khi điện dung của tụ điện C2 =9μF thì suấtđiện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra làA. E2 = 1,5 μVB. E2 = 2,25 μVC. E2 = 13,5 μVD. E2 = 9 μVCâu 4. Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoaycó điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì
Xem thêm

11 Đọc thêm

UNIT 1 BAI TAP LOP 9

UNIT 1 BAI TAP LOP 9

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL I. CLAUSE AFTER WISH 1. I wish I _________________ her more often. (see) 2. They wish the rain _________________ soon. ( stop) 3. I wish I _________________ on the beach now. (be) 4. He wishes today _________________Monday.( be,not) 5. I wish I_________________ more time for my essay. (have) 6. She wishes she _________________next exam.( pass) 7. David wishes someone _________________ him now. (help) 8. She wishes you __________them her telephone number. (not, give) 9. Lan wishes she _________________ stay here longer. ( can) 10. He wishes ____________ a good soccer player in the future. (be) II. USED TO 1. We’re used to__________ the washing – up after every meal. (do) 2. My father used to __________ very late when he was young.( work) 3. Are you used to ____________long distance by car? ( travel) 4. Did he use to ____________coffee when he was young? (drink) 5. I’m not used to_________________ even when I’m very sad. (cry) 6. She can’t get used to_________ her bike in heavy traffic. (ride) 7. You must get used to______ things in order after using them. (put) 8. My father used to____________ a good soccer player. (be) 9. Is that actress used to_____________ on an elephan ? (ride) 10. Mr. Green used to_________ in front of a large audience. (speak) III. SUPPLY THE CORRECT TENSEFORM OF THE VERB 1. I __________ you when I crossed the street yesterday . ( see ) 2. Are you used to _______________ stories on free time ?( read ) 3. When Nam phoned me, I _______________________ ( sleep ) 4. This bridge was _____________ in this town last year . ( build ) 5. My family __________________ in HCM city since 1975 . ( live ) 6. When I ________________ (be) a child, I ________________ to be a doctor. (want) 7. The man _____________ for work very early this morning. (leave) 8. Please, don’t make noise Everyone _________________ (sleep)
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề