ĐỀ CƯƠNG MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ CƯƠNG MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC":

Đề cương môn Quản lí hành chính nhà nước ngắn gọn, dễ nhớ, mới nhất

Đề cương môn Quản lí hành chính nhà nước ngắn gọn, dễ nhớ, mới nhất

Đề cương môn Quản lí hành chính nhà nước ngắn gọn, dễ nhớ, mới nhất Đề cương môn Quản lí hành chính nhà nước ngắn gọn, dễ nhớ, mới nhất Đề cương môn Quản lí hành chính nhà nước ngắn gọn, dễ nhớ, mới nhất Đề cương môn Quản lí hành chính nhà nước ngắn gọn, dễ nhớ, mới nhất Đề cương môn Quản lí hành chính nhà nước ngắn gọn, dễ nhớ, mới nhất

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Môn Quản lý học đại cương và Môn Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Môn Quản lý học đại cương và Môn Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP (Gửi tặng các bạn trong nhóm) I. Môn Quản lý học đại cương Vấn đề 1. Khái niệm quản lý, Các yếu tố cấu thành của hoạt động quản lý. Vấn đề 2: Tư tưởng Đức trị của Khổng Tử Vấn đề 3. Thuyết quản lý theo khoa học của Taylor Vấn đề 4: Lập kế hoạch. Vai trò của việc lập kế hoạch Vấn đề 5: Quyết định quản lý. Đặc điểm, vai trò của Quyết định quản lý Vấn đề 6: Thông tin quản lý. Yêu cầu đối với thông tin quản lý II. Môn Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Vấn đề 1: Mô hình bộ máy quan liêu thư lại theo Max Weber Vấn đề 2: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chính phủ. Vấn đề 3: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND. Vấn đề 4: Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vấn đề 5. Những nguyên tắc cơ bản tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Câu 1.Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực.Phân biệt với khái niệm quản lý nhân sự. Câu 2.Phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước Câu 3.Trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhân lực của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động đó? Câu 4.Tập sự là gì?Những vấn đề cần quan tâm khi tiến hành tập sự cho người mới được tuyển vào cơ quan quản lý hành chính nhà nước? Câu5: phân tích mục tiêu của hoạt động QLNNL trong các cơ quan HCNN. Câu 6: Trình bày những hoạt động cơ bản trong quá trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan QLHCNN. Câu7:Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực của tổ chức. Câu 8:Phân tích các yếu tố môi trường bên trong tác động đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức. Câu9: Tại sao trong hoạt động tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chớnh nhà nước lại cần phải tạo lập thị trường lao động riêng cho các cơ quan đó, hóy nờu 1 số biện phỏp để tạo lập thị trường lao động riêng. Câu 10: Trình bày các phương pháp đánh giá nhân sự trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước? Câu 11.Phân tích ưu nhược điểm của mô hình chức nghiệp và mô hình việc làm trong hoạt động quản lý nguồn nhân của các cơ quan hành chính nhà nước. Câu 12. Phân tích ý nghĩa và lợi ích của quá trình tập sự đối với người mới được tuyển vào cơ quan hành chính nhà nước?Vai trò người quản lý và cá nhân trong quá trình tập sự Câu 13:Trình bày việc phân loại người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu ôn thi đầy đủ môn Quản Lí Hành Chính Nhà Nước

Tài liệu ôn thi đầy đủ môn Quản Lí Hành Chính Nhà Nước

đề cương chi tiết 1. Anhchị hiểu như thế nào về khái niệm viên chức theo quy định của pháp luật: 2. Anhchị hãy phân tích và cho ví dụ minh hoạ các đặc điểm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam. 3. Anh (chị) hãy nêu những thành tựu và nguyên nhân những thành tựu của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (6 điểm) 4. Anh (chị) hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (5 điểm)

Đọc thêm

Đề cương môn luật hành chính 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH 2

Đề thi ôn tập và đáp án môn luật hành chínhCâu 16: Tại sao Luật hành chính quy định về các hình thức quan hệ giữa cơ quan hành chính và các tổ chức xã hội?Câu 18: Khái niệm, đặc điểm và những nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước.trả lời :Khái niệm: Hoạt động công vụ là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật này và các quy định khác có liên quan.Đặc điểm hoạt động công vụ:Mục đích của công vụ là phục vụ nhân dân và xã hội.Nội dung hoạt động công vụ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong việc quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, đồng thời thực hiện chức năng tổ chức phục vụ các nhu cầu chung của xã hội không vì mục đích lợi nhuận.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề cương môn luật hành chính 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH 4

Đề cương môn luật hành chính (phần 4) Câu 39 : Tại sao phải kết hợp giữa phương pháp thuyết phục và cưỡng chế trong QLHCNN? Câu 40 : Lấy 1 ví dụ về việc kết hợp giữa thuyết phục hành chính và cưỡng chế hành chính trong QLHCNN và chỉ rõ từng phương pháp trong ví dụ đó? Câu 41: Hình thức quản lí hành chính nhà nước là gì? Trình bày các hình thức quản lí trong quản lí hành chính nhà nước? Câu 42: Cho ví dụ về một hình thức quản lý hành chính mang tính pháp lí , một hình thức quản lí hành chính ít mang tính pháp lí tương ứng và phân tích mố quan hệ giữa chúng.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đề cương môn luật hành chính 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH 1

Câu hỏi và đáp án chính xác môn luật hành chính Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về quản lý hành chính nhà nước. Câu 2: Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học Luật hành chính. Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính với các khoa học xã hội khác. Câu 3: Phân loại quy phạm luật hành chính. Cho một ví dụ về một quy phạm vật chất và một quy phạm thủ tục hành chính tương ứng và nêu rõ mối quan hệ giữa chúng............
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI tập NHẬN ĐỊNH môn LUẬT đất ĐAI (có đáp án)

BÀI TẬP NHẬN ĐỊNH MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI tập NHẬN ĐỊNH môn LUẬT đất ĐAI (có đáp án)1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất cho thuê đất chính là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung?2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất?3. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo thẩm quyền giao đất, cho thuê đất?..................

15 Đọc thêm

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Thanh Hóa

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Thanh Hóa

Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung tỉnh thanh hóa năm 2016. Bao gồm 5 chuyên đề + Hệ thống chính trị + Quản lý nhà nước + Công chức + Cải cách hành chính + Văn bản quy pháp pháp luật + Môn tin học và các lưu ý về tin học + Tiếng anh

Đọc thêm

TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẬP BÀI GIẢNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Xem thêm

108 Đọc thêm

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM

Nằm trong sự vận động, phát triển chung của bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện là cần thiết, cấp bách, mang tính liên tục. Qua nghiên cứu học tập môn quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã, đặc biệt là sau khi nghiên cứu chuyên đề về cải cách hành chính nhà nước, trong đó có nội dung cải cách thủ tục hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa”, bản thân tôi đã nhận thức được đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của bản thân và đóng góp phần nhỏ công sức của mình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện, thông qua học tập và nghiên cứu giáo trình, vận dụng thực tế, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” để làm đề tài thực tế của mình.
Xem thêm

32 Đọc thêm

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO PHẦN 2

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO PHẦN 2

Tài liệu môn quản lý nhà nước của Học viện hành chính quốc gia, tài liệu dùng cho môn học quản lý nhà nước, các bài tập tình huống, bài tập tốt nghiệp, bài tập hết môn

29 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn quản lý dự án đầu tư

Đề cương ôn tập môn quản lý dự án đầu tư

bài tập môn quản lý dự án đầu tư×giải bài tập môn quản lý dự án đầu tư×đề cương ôn thi môn quản lý dự án đầu tư×đề cương ôn tập môn quản lý kinh tế×đề cương ôn tập môn quản lý tài chính công×đề cương ôn tập môn quản lý hành chính công× Từ khóa đề cương ôn tập môn quản lý học đại cươngđề cương ôn tập môn quản lý nhà nướcđề cương ôn tập môn quản lý dự ánđề cương ôn tập môn quản trị dự án

Đọc thêm

Ôn tập môn tài chính công

ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

ôn tập môn tài chính công×đề cương ôn tập môn tài chính công×đề cương ôn tập môn tài chính công đại cương×tài liệu ôn tập môn hành chính công×tài liệu ôn tập môn tài chính công đại cương×câu hỏi ôn tập môn tài chính công đại cương× Để có kết quả cao tại thứ hạng tìm kiếm ôn tập môn tài chính côngtài liệu ôn tập môn tài chính côngđề cương ôn tập môn tài chính côngđề cương ôn tập môn tài chính công đại cươngtài liệu ôn tập môn hành chính côngtài liệu ôn tập môn tài chính công đại cươngcâu hỏi ôn tập môn tài chính công đại cươngcâu hỏi ôn tập môn tài chính công và công sảncâu hỏi ôn tập môn tài chính côngcác câu hỏi ôn tập môn tài chính công
Xem thêm

58 Đọc thêm

đề cương hành chính CLC

ĐỀ CƯƠNG HÀNH CHÍNH CLC

đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC đề cương hành chính CLC

73 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn lí luận nhà nước và pháp luật

Đề cương ôn tập môn lí luận nhà nước và pháp luật

Đề cương ôn tập môn lí luận nhà nước và pháp luật .....MÔN LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT....là 1 đề cương hữu ích cho những ai đang học luật...trình bày chi tiết đáp án từ những câu hỏi hay gặp......Chúc các bạn ôn tập tốt

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HỌC CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH LUẬT HỌC CHUYÊN NGÀNH: LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Lý thuyết về Hiến pháp và tổ chức quyền lực nhà nước (Theory of Constitution and State Power Organization) 1. Thông tin về giảng viên 1.1. Nguyễn Đăng Dung Chức danh khoa học, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Thời gian làm việc: Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: P206, Nhà E1,144 Xuân Thủy, Hà Nội Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Điện thoại: NR: 04 37566605; CQ: 04 3754 7913; DĐ: 0904250244 Email: dangdung52yahoo.com Các hướng nghiên cứu chính: Các thể chế của nhà nước trong nhà nước pháp quyền Sự giới hạn quyền lực nhà nước Hình thức của các nhà nước đương đại 1.2. Đặng Minh Tuấn Chức danh khoa học, học vị: Tiến sĩ Thời gian làm việc: Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: P206, Nhà E1,144 Xuân Thủy, Hà Nội Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Điện thoại: 0989676886 1.3. Đào Trí Úc
Xem thêm

343 Đọc thêm

đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2015 ĐẾN 2016

đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016 đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anh năm học 2015 đến 2016
Xem thêm

377 Đọc thêm

de cuong khoa hoc QLDC

DE CUONG KHOA HOC QLDC

Đây là đề cương ôn tập môn Khoa học quản lý đại cương, gồm các câu hỏi và đáp án Đây là đề cương ôn tập môn Khoa học quản lý đại cương, gồm các câu hỏi và đáp án Đây là đề cương ôn tập môn Khoa học quản lý đại cương, gồm các câu hỏi và đáp án

66 Đọc thêm

Cùng chủ đề