SO SÁNH NHO GIA VÀ PHÁP GIA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SO SÁNH NHO GIA VÀ PHÁP GIA":

PHÁP GIA TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI PHONG KIẾN VIỆT NAM (TT)

PHÁP GIA TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI PHONG KIẾN VIỆT NAM (TT)

kỷ IX Tr.CN trở về trước và từ thế kỷ VIII Tr.CN đến cuối thế kỷ III Tr.CN.Tuy nhiên, do phạm vi nghiên cứu, nên luận án chỉ tập trung khảo cứu ởthời kỳ thứ hai, thời Xuân Thu – Chiến Quốc (tức 770 – 221 Tr.CN).2.1.2. Tình hình kinh tếXuân Thu – Chiến Quốc là thời kỳ có sự thay đổi mau lẹ về côngcụ sản xuất với cuộc cách mạng chuyển từ đồ đồng sang đồ sắt gắn liềnvới sức kéo bằng trâu, bò thay thế sức người. Từ sự thay đổi căn bản vềlực lượng sản xuất dẫn đến yêu cầu cần có một quan hệ sản xuất phùhợp. Trước những biến động sâu sắc của kinh tế các học thuyết chính trị13đương thời, như: Nho gia, Mặc gia... tỏ ra lúng túng, đòi hỏi phải có mộthệ tư tưởng và thiết chế mới đủ sức quản lý, điều hành xã hội. Trước yêucầu đó Pháp gia xuất hiện để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử này.2.1.3. Tình hình chính trị - xã hộiĐây là thời kỳ mà trong xã hội thường xuyên xảy ra cảnh tôigiết vua, cha con hại nhau, vợ chồng chia lìa. Xuân Thu cũng là thờikỳ mà người dân phải gánh nhiều nghĩa vụ: sưu thuế, phu phen, laodịch nặng nề. Thêm vào đó, bao phủ thời Xuân Thu - Chiến Quốc làkhung cảnh chiến tranh. Thực trạng này chứng tỏ, hệ tư tưởng Nhogiáo – học thuyết “Ngô tòng Chu” đã không còn đủ sức lãnh đạo xãhội, đòi hỏi phải có một hệ tư tưởng mới có đủ lý luận và sức thuyếtphục để ổn định xã hội.2.2. Các tiền đề tư tưởng2.2.1. Phong trào "Bách gia tranh minh" với sự hình thành tưtưởng Pháp giaTrước thực tiễn xã hội phát triển nhanh và phức tạp, chư hầuxưng hùng, xưng bá. Các vua chúa, quý tộc cần đến kẻ sĩ để vạchmưu tính kế, do vậy việc đào tạo kẻ sĩ đã trở thành nhu cầu trong xã
Xem thêm

27 Đọc thêm

Pháp gia trong lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Trung Quốc cổ đại và ảnh hưởng của nó đối với xã hội phong kiến Việt Nam

PHÁP GIA TRONG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI PHONG KIẾN VIỆT NAM

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Danh gia, Âm dương gia với tư cách là sản phẩm của “Bách gia tranh minh” thì Pháp gia là một trong sáu học phái lớn nhất, có tầm ảnh hưởng đến toàn xã hội Xuân Thu - Chiến Quốc ở Trung Quốc. Pháp gia và học thuyết của trường phái này có lịch sử phát triển khá độc đáo trong quá trình hình thành nhà nước quân chủ chuyên chế Trung Hoa cổ đại. Vai trò của học thuyết Pháp gia không chỉ ở việc Tần Thủy Hoàng đã áp dụng thành công học thuyết này trên đất Tần để kết thúc cục diện Xuân Thu – Chiến Quốc, mà còn tiếp tục tác động đến xã hội phong kiến Trung Hoa và các nước phương Đông đồng văn, trong đó có Việt Nam. Sở dĩ như vậy là vì nội dung tư tưởng biến pháp, cách dựng luật, những phương thuật dùng người; các biện pháp để cải tạo xã hội, phương pháp xây dựng nhà nước mạnh, cách thức phát triển kinh tế - xã hội… trong đường lối trị nước là điều kiện cần thiết cho sự trường tồn của bất kỳ triều đại phong kiến nào. Với giá trị to lớn đó, Pháp gia đã thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả cũng như các nhà hoạt động chính trị từ trước đến nay trên thế giới. Ở Việt Nam, trong 70 năm qua kể từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, việc nghiên cứu về Pháp gia và tư tưởng trị nước của trường phái này luôn được các học giả quan tâm. Tuy nhiên, trên thực tế những nghiên cứu về vị thế và vai trò của Pháp gia trong lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Trung Quốc cổ đại được đề cập còn khá mờ nhạt, đặc biệt là sự tiếp thu những giá trị lý luận trong học thuyết đó cho việc thiết lập thể chế, kiến tạo xã hội và hình thành nên một hệ thống pháp luật đồng bộ cho xã hội phong kiến Việt Nam như thế nào, cho đến nay vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ. Chính vì vậy, việc trình bày một cách có hệ thống nhằm lý giải nguyên nhân ra đời của Pháp gia và những nội dung căn bản về tư tưởng chính trị - xã hội của nó cũng như những tác động của hệ tư tưởng này đến đời sống chính trị - xã hội phong kiến nước ta là một việc làm có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn. Về lý luận, những kết quả nghiên cứu mới sẽ góp phần làm rõ thêm diện mạo của trường Pháp gia trong lịch sử triết học chính trị, chỉ ra những giá trị và đóng góp của nó cho kho tàng văn hóa của phương Đông nói riêng, của toàn nhân loại nói chung. Về thực tiễn, do nhu cầu quản lý xã hội không thể thiếu pháp luật trong bất kỳ thời đại nào cũng như cách thức vận dụng những nội dung phù hợp của tư tưởng pháp trị, cho nên việc tìm hiểu mức độ ảnh hưởng, cách thức ảnh hưởng của Pháp gia trong lịch sử cũng như ngày nay là việc làm có ý nghĩa. Trải qua 70 năm chính thể mới của chúng ta, đặc biệt là sau 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực pháp luật. Đó là đổi mới, hoàn thiện Hiến pháp cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử cụ thể, đáp ứng nhu cầu về luật pháp để "đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận… tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau” [31, tr.103]. Để hoàn thiện mục tiêu trên, chúng ta phải tiếp tục đổi mới toàn diện và triệt để các lĩnh vực đời sống chính trị - xã hội, đặc biệt là hệ thống chính trị XHCN, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân. Do đó, việc kế thừa có chọn lọc những tư tưởng và học thuyết chính trị - xã hội trong lịch sử có vai trò rất quan trọng, trong đó có những giá trị tiến bộ của học thuyết Pháp gia. Để góp phần thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, với tinh thần “ôn cố nhi tri tân” cũng như “tiếp thu tinh hoa và góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa của nhân loại” [30, tr.115], chúng tôi mạnh dạn lựa chọn “Pháp gia trong lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Trung Quốc cổ đại và ảnh hưởng của nó đối với xã hội phong kiến Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận án tiến sĩ Triết học của mình. 2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án * Mục đích: Làm rõ vị thế, vai trò của Pháp gia trong lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Trung Hoa cổ đại và ảnh hưởng của tư tưởng pháp trị trong học thuyết này đến chế độ phong kiến Trung Hoa, Việt Nam trên một số phương diện tiêu biểu.
Xem thêm

169 Đọc thêm

Tên tiểu luận: Những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Trung Quốc cổ trung đại và những đánh giá về tư tưởng đó.

TÊN TIỂU LUẬN: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ TRUNG ĐẠI VÀ NHỮNG ĐÁNH GIÁ VỀ TƯ TƯỞNG ĐÓ.

Tiểu luận Môn học Tiết học trung hoa cổ trung đại Cao học Mỏ Địa chất Hà Nội K30: Trung Hoa cổ đại là một quốc gia rộng lớn, có lịch sử lâu đời từ cuối thiên niên kỷ III tr. CN kéo dài tới tận thế kỷ III tr. CN với sự kiện Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa mở đầu cho thời kỳ phong kiến. Nguyên nhân là do xã hội Trung Hoa thời bấy giờ là đánh dấu sự tan rã của chế độ chiếm hữu nô lệ, hình thành các quan hệ xã hội phong kiến hết sức phức tạp. Chính trong quá trình ấy đã sản sinh ra các tư tưởng lớn và hình thành nên các trường phái triết học khá hoàn chỉnh. Đặc điểm của các trường phái này là lấy con người và xã hội làm trung tâm của sự nghiên cứu, có xu hướng chung là giải quyết các những vấn đề thự tiễn chính trị đạo đức của xã hội, trong đó tiêu biểu là những hệ thống tư tưởng có ảnh hưởng tới mãi về sau này trong lịch sử phong kiến Trung Quốc như Nho gia, Đạo gia, Pháp gia, Thuyểt Âm Dương – Ngũ hành.
Xem thêm

16 Đọc thêm

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA TIỆT TRÙNG THANH TRÙNG

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA TIỆT TRÙNG THANH TRÙNG

Trong công nghiệp, máy đồng hóa có thể thiết kế dưới dạng một cấp hoặc haicấp.Thiết bị đồng hóa một cấp bao gồm một bơm piston để đưa nguyên liệu vào máy,một khe hẹp và một hệ thống thủy lực tạo đối áp. Trong công nghiệp chế biến sữa thiết18bị này được sử dụng khi sản phẩm có hàm lượng chất béo thấp hoặc hệ nhũ tương sauđồng hóa có độ nhớt cao.Thiết bị đồng hóa hai cấp bao gồm một bơm piton để đưa nguyên liệu vào máy,hai khe hẹp và hai hệ thống thủy lực. Thiết bị đồng hóa hai cấp được sử dụng phổ biếntrong công nghiệp chế biến sữa đặc biệt đối với nhóm sản phẩm có hàm lượng chấtbéo cao và các sản phẩm yêu cầu có độ nhớt thấp.2.1.4.Thanh trùng sữaa) Mục đíchTùy thuộc vào hàm lượng vi sinh vật có trong nguyên liệu ban đầu mà chế độ thanhtrùng sản phẩm có thể thay đổi khác nhau.Đối với sản phẩm sữa, người ta thường sử dụng chế độ “nhiệt độ cao – thời gianngắn” (hight temperature – short time). Trong điều kiện sữa nguyên liệu đạt các quyđịnh chung về chỉ tiêu vi sinh, quá trình thanh trùng thực hiện ở 72÷75 0C trong 15÷20giây.Mục đích của quá trình thanh trùng là tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh có trongsữa, tiêu diệt hoặc ức chế nhóm vi sinh vật hoại sinh lẫn các enzyme nhằm kéo dài thờigian bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ 5÷70C.Walstra và cộng sự (1999) cho rằng nếu thanh trùng sữa tươi ở 85 0C trong thờigian 15 giây thì tổng số vi khuẩn trong sản phẩm sẽ thấp hơn khi so sánh với trường
Xem thêm

44 Đọc thêm

Tìm hiểu tư tưởng đạo đức chính trị của nho gia và ảnh hưởng của nó đối với hệ tư tưởng việt nam thời kỳ phong kiến

Tìm hiểu tư tưởng đạo đức chính trị của nho gia và ảnh hưởng của nó đối với hệ tư tưởng việt nam thời kỳ phong kiến

1. Tính cấp thiết của đề tài Nói đến nền văn minh cổ đại Trung Quốc thì quả là rộng lớn biết bao hệ tư tưởng xuất hiện và tồn tại mãi cho đến ngày nay. Từ thuyết âm dương ngũ hành, học thuyết của Lão Tử, Khổng Tử… Thế nhưng trong các học thuyết ấy, không ai có thể chối cãi được rằng học thuyết Nho gia, mà người khởi xướng là Khổng Tử có vị trí quan trọng hơn hết trong lịch sử phát triển của Trung Quốc nói chung và các nước Đông Nam Á nói riêng. Kể từ lúc xuất hiện từ vài thế kỷ trước công nguyên cho đến thời nhà Hán (Hán Vũ Đế) Nho giáo đã chính thức trở thành hệ tư tưởng độc tôn và luôn luôn giữ vị trí đó cho đến ngày cuối cùng của chế độ phong kiến. Điều đó đã minh chứng rõ rằng; Nho giáo hẳn phải có những giá trị tích cực đặc biệt, nếu không sao nó có thể có sức sống mạnh mẽ đến như vậy. Đại cách mạng văn hoá, Trung Quốc đã tiến hành loại trừ di sản Nho gia ra khỏi đời sống tinh thần xã hội, song lịch sử cho thấy, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Gần đây, Trung Quốc đã đánh giá lại giá trị văn hoá xã hội to lớn của Nho gia. Giới khoa học phương Đông và cả phương Tây đều quan tâm nghiên cứu. Nhiều cuộc hội thảo mang tính quốc tế được tổ chức, nhiều sách báo xuất bản để bàn về Nho giáo. Đối với nước ta đã chịu ảnh hưởng của Nho gia khá sớm, có lúc giai cấp phong kiến nước ta đã lấy hệ tư tưởng thống trị xã hội. Mặc dù có nhiều mặt hạn chế, song có thể nói có nhiều tư tưởng của Nho gia đã trở thành di sản văn hoá của dân tộc ta. Nho gia là một học thuyết triết học chính trị – xã hội, tôn giáo lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc và một số quốc gia khác. Từ thế kỷ 2 trước công nguyên đến 1911, Nho gia được giai cấp phong kiến lấy làm hệ tư tưởng thống trị xã hội phong kiến Trung Quốc và một số nước phương Đông trong đó có Việt Nam. Đây là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn trong lịch sử cũng như trong xã hội hiện đại. Chính vì lẽ đó mà tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Tìm hiểu tư tưởng đạo đức chính trị của Nho gia và ảnh hưởng của nó đối với hệ tư tưởng Việt Nam thời kỳ phong kiến” nhưng do tài liệu chưa được phong phú, sự hiểu biết và đánh giá còn hạn chế, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy và các bạn.
Xem thêm

Đọc thêm

Tư tưởng Pháp Gia của Trung Hoa

TƯ TƯỞNG PHÁP GIA CỦA TRUNG HOA

Như chúng ta đã biết, nếu phương Đông được coi là chiếc nôi lớn của văn minh nhân loại, thì Ấn Độ và Trung Quốc là hai trung tâm văn hóa triết học cổ xưa rực rỡ, phong phú nhất của nền văn minh đó. Một trong những tư tưởng triết học thời đó vẫn còn giá trị cho đến ngày nay và là nền tảng lí luận đầu tiên để xây dựng một nhà nước pháp quyền sau này, đó là “ Tư tưởng triết học của Pháp gia”. Bởi lẽ, trong mỗi quốc gia, để đảm bảo cho một nền chính trị ổn định, một nền kinh tế phát triển và một xã hội công bằng thì pháp luật chính là công cụ tối ưu có hiệu quả nhất. Song, chỉ có pháp luật không thì chưa đủ, mà cần phải có người áp dụng và thực hiện mới thực sự tạo nên tính hiệu quả của pháp luật.Pháp gia là trường phái triết học ra đời tại Trung Hoa. Với lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Trung Hoa nói riêng, Pháp gia của Hàn Phi Tử được coi là trường phái triết học đầu tiên chủ trương dùng phép trị để trị nước, là những bản chép đầu tiên về pháp luật và vị vua đầu tiên của lịch sử Trung Hoa đã áp dụng một cách triệt để, có hiệu quả tư tưởng này… với việc trị nước của mình. Vị vua đó chính là Tần Thủy Hoàng, đã chấp dứt cục diện bách gia phân tranh, thống nhất Trung Hoa, xây dựng nhà nước tập quyền Trung ương đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.
Xem thêm

24 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT ÔN THI ĐẠI HỌC

MỘT SỐ BÀI TOÁN TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT ÔN THI ĐẠI HỌC

Bài viết này sẽ giới thiệu 20 bài toán GTNN, GTLN có lời giải của thầy Tôn Thất Hiệp, GV Toán trường THPT Phan Đăng Lưu Huế. Hầu hết chúng đều được tác giả giải bằng nhiều cách và có những lời bình, nhận xét để giúp độc giả hiểu sâu hơn phương pháp.Đi cùng với lời giải của 20 bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong bài viết này, chúng tôi đề xuất thêm một số bài toán mới, đồng thời mỗi bài đề xuất đều có đáp số và lời giải chi tiết ở đằng sau bài viết. Ngoài ra, chúng tôi đưa ra một số kỹ thuật phân tích bình phương; kỹ thuật biến đổi biểu thức hai biến, ba biến; tư tưởng hàm số trong một số lời giải bài toán bất đẳng thức.
Xem thêm

29 Đọc thêm

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CHO LỚP 10, 11

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CHO LỚP 10, 11

CƠ SỞ LÝ LUẬN Trong quá trình xử lý các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ta cần sử dụng một số kiến thức: định lý về dấu tam thức bậc hai, các tính chất của bất đẳng thức,[r]

18 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG CÁC ĐỀ THI TỐ NGHIỆP THPT QUỐC GIA

MỘT SỐ BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG CÁC ĐỀ THI TỐ NGHIỆP THPT QUỐC GIA

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT TRONG CÁC ĐỀ THI TN THPT QUỐC GIA. ĐỂ NHẰM MỤC ĐÍCH GIÚP CÁC EM HỌC SINH CÓ THỂ HIỂU SÂU SẮC HƠN VỀ CÁC BÀI TOÁN GTLN GTNN TRONG CÁC KÌ THI SẮP TỚI. GIÚP CÁC EM KHÔNG GẶP KHÓ KHĂN KHI GIẢI CÁC ĐỀ THI SẮP TỚI...

23 Đọc thêm

Chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ôn thi THPT quốc gia (có lời giải chi tiết)

CHUYÊN ĐỀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT ÔN THI THPT QUỐC GIA (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ôn thi THPT quốc gia (có lời giải chi tiết) Chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ôn thi THPT quốc gia (có lời giải chi tiết) Chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ôn thi THPT quốc gia (có lời giải chi tiết) Chuyên đề giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ôn thi THPT quốc gia (có lời giải chi tiết)

28 Đọc thêm

Tiểu luận: Tư tưởng triết học nho giáo

TIỂU LUẬN: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC NHO GIÁO

Nếu phương Đông là chiếc nôi lớn của văn minh nhân loại thì Ấn Độ và Trung Quốc là những trung tâm văn hóa triết học cổ xưa rực rỡ, phong phú nhất của nền văn minh ấy. Một trong những tư tưởng triết học phương Đông thời đó mà ý nghĩa của nó vẫn còn có giá trị cho đến tận ngày nay về vấn đề luân lí đạo đứ, chính trị xã hội, đó là những tư tưởng triết học của Nho gia. Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, xét đến cùng nó bị quy định bởi đời sống vật chất xã hội. Do đó phát triển của tư tưởng triết học cũng bị quy định bởi sự phát triển của nền sản xuất vật chất, cũng phụ thuộc vào sự phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội. Triết học cũng là thế giới quan của những giai cấp hoặc tập đoàn xã hội nhất định. Lịch sử triết học Trung Quốc phân chia theo sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội, nhiều học giả Trung Quốc, mỗi giai đoạn lại có cái nhìn khác nhau về di sản triết học của đất nước mình, thậm chí giai đoạn này hoàn toàn ngược lại giai đoạn kia. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về những tư tưởng về triết học của nho giáo. Nho giáo hay còn gọi là Nho gia là trường phái tư tưởng quan trọng nhất ở Trung Quốc, là học phái tư tưởng lấy luân lí chính trị làm cốt lõi, một bộ phận lịch sử phát triển Nho Gia tương đương với một bộ phận lịch sử phát triển chính trị xã hội Trung Quốc. Vì vậy chúng ta không thể không thừa nhận ảnh hưởng của tư tưởng Nho Gia đối với lịch sử xã hội Trung Quốc. Đúng như người nắm quyền thống trị triều Nguyên nói: “ Cai trị thiên hạ tất phải dùng Nho Gia”. Người đặt cơ sở đầu tiên của Nho gia là Khổng Tử, sống vào thời Xuân Thu. Về sau Mạnh Tử ( thời Chiến Quốc), Đổng Trọng Thư ( thời Tây Hán ) đã phát triển học thuyết này làm cho Nho học ngày càng hoàn thiện hơn. I . KHỔNG TỬ ( 551479 TCN ) Khổng Tử tên thật là Khâu, hiệu là Trọng Ni, người nước Lỗ ( ở tình Sơn Đông ngày nay), Ông là một nhà tư tưởng lớn và là một nhà giáo dục lớn đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Khổng Tử có làm một số chức quan ở nước Lỗ trong mấy năm, nhưng phần lớn thời gian trong cuộc đời của ông là đi đến nhiều nước để trình bày chủ trương chính trị của mình và mở trường để dạy học. Tương truyền, số học trò của ông có đến 3000 người, trong đó có nhiều người thành đạt, sử sách thường gọi là thất thập nhị thiên. Ngoài việc dạy học, Khổng Tử còn chỉnh lí các sách Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu, trong đó sách Nhạc bị thất truyền, 5 quyển còn lại về sau trở thành 5 tác phẩm kinh điển của Nho gia được gọi chung là Ngũ kinh. Những lời nói của Khổng Tử và những câu hỏi của học trò của ông được chép lại thành sách Luận ngữ. Đó là tác phẩm chủ yếu để tìm hiểu tư tưởng của Khổng Tử.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Cùng chủ đề