BÀI TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TÌM HIỂU VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH":

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIỆT LÂM

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIỆT LÂM

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5 LỜI NÓI ĐẦU 6 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIÊT LÂM. 8 1.1.Những lý luận chung về NVL,CCDC tại công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 8 1.1.1.Khái niệm,đặc điểm của NVLCCDC. 8 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của NVL. 8 1.1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của công cụ dụng cụ. 8 1.1.2.Vai trò của NVL CCDC 9 1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán NVL CCDC. 9 1.4.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. 10 1.1.5. Phân loại nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ. 11 1.1.5.1. Phân loại nguyên vật liệu 11 1.1.6. Tính giá Nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ. 13 1.1.7. Danh mục nguyên vật liệu tại công ty cổ phần và kỹ thuật Việt Lâm 18 Bảng 1.1: Sổ điểm danh vật tư 18 Địa chỉ: thôn Cổ Điển – xã Hải Bối – huyện Đông Anh – thành phố Hà Nội 18 1.2 Kế toán NVL 20 1.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 20 1.2.1.1. Chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng. 20 1.2.1.2 Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên liệu,vật liệu,công cụ dụng cụ. 20 1.2.2. Tổ chức công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần và kỹ thuật Việt Lâm 31 1.2.2.1. Kế toán tổng hợp NVL CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 32 1.2.2.1.1 Tài khoản kế toán sử dụng 32 1.2.2.1.2 Trình tự kế toán 34 1.2.2.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 43 1.2.2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 43 1.2.2.2.2 Trình tự kế toán 44 1.3. Các hình thức sổ kế toán 46 1.3.1. Hình thức nhật ký chung 46 1.3.1.1 Đặc trưng cơ bản 46 1.3.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán. 46 1.3.1.3 Sổ kế toán sử dụng. 47 1.3.2. Hình thức chứng từ ghi sổ. 47 1.3.2.1. Đặc trưng cơ bản. 47 1.3.2.2. Sổ kế toán sử dụng. 47 1.3.2.3. Trình tự ghi sổ kế toán. 48 1.3.3.. Hình thức nhật ký sổ cái 49 1.5.3.2. Sổ kế toán sử dụng. 49 1.3.3.3. Trình tự ghi sổ kế toán. 50 1.3.4. Hình thức nhật ký chứng từ 50 1.3.4.1. Đặc trưng cơ bản. 50 1.3.4.2. Sổ kế toán sử dụng 51 1.3.4.3. Trình tự ghi sổ kế toán. 51 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIỆT LÂM 53 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 53 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển chung của công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 53 2.1.2. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ. 54 2.1.2.1 Đặc điểm sản xuất 54 2.1.2.2 Quy trình công nghệ: 54 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần kỹ thuật 56 2. 1.3.1 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận: 56 2.1.4. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 58 2.1.2.Các chính sách kế toán áp dụg tại công ty 60 2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Viêt lâm 62 2.2.1. Chứng từ sử dụng 62 2.2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ 62 2.2.2.1. Trình tự luân chuyển phiếu nhập kho 62 2.2.2.2. Trình tự luân chuyển phiếu xuất kho 63 2.2.3. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu 64 2.2.3.1. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu nhập kho 65 2.2.3.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho 67 2.2.4. Phương pháp ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu 68 2.2.4.1. Quy trình ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu 68 2.2.4.1.1.Ở kho các công trình 68 2.2.4.1.2. Ở phòng Kế toán tại Công ty 86 2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 92 2.3.1. Tài khoản sử dụng 92 2.3.2. Phương pháp ghi sổ tổng hợp nguyên vật liệu 92 Sơ đồ 2.1: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX 93 2.3.3. Quy trình ghi sổ tổng hợp nguyên vật liệu 94 Biểu 2.21: Sổ Nhật ký chung 95 Biểu 2.22: Sổ cái TK152 96 2.4. Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 97 Biểu 2.24: Biên bản xác nhận phế liệu thu hồi 99 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT VIỆT LÂM 100 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 100 3.1.1. Ưu điểm 101 3.1.2. Nhược điểm 102 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Lâm 103 3.2.1. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu 103 3.2.2. Hoàn thiện chứng từ kế toán từ đội thi công và BCH công trường 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 107 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 108
Xem thêm

103 Đọc thêm

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEMBAO BÌ BỈM SƠN. 44 5 16...........................................................73.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phầnVicem bao bì Bỉm Sơn. 44 5 16.....................................................73.1.6.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 61 5 16..7Tại Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn, chứng từ vềnguyên vật liệu và công cụ dụng cụ đều được lập bằng tay,phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh. Mỗinghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ được lập một lần, nếu lậpthành nhiều liên chứng từ thì kẹp giấy than giữa các liên.Hàng quý, nhân viên kế toán của xí nghiệp tổng hợp cácnghiệp vụ phát sinh rồi gửi lên phòng Kế toán tài vụ của Côngty. Kế toán vật tư kiểm tra mẫu chứng từ, việc ghi chép chứngtừ, kiểm tra số liệu của các chứng từ kế toán, sau đó ghi sổ vàbảo quản chứng từ theo từng tháng, từng quý, chi tiết chotừng Xí nghiệp, từng công trình. 68 5 16....................................74.5. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾTOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAOBÌ BỈM SƠN. 86 5 16.....................................................................7CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊNVẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANHNGHIỆP SẢN XUẤT. 17 16.........................................................82.1 Các vấn đề cơ bản về nguyên vật liệucông cụ dụng cụ.17 16................................................................................................82.4.1 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kêkhai thường xuyên. 36 16..............................................................82.4.2. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kiểmkê định kỳ 38 16.............................................................................8
Xem thêm

141 Đọc thêm

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)

Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ở Công ty TNHH MTV TM Liêm Lan (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ taqij công ty TNHH Địa Phú Cường

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TAQIJ CÔNG TY TNHH ĐỊA PHÚ CƯỜNG

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP BAO GỒM Chương 1: Lý luận chung về toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Địa Phú Cường Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ taqij công ty TNHH Địa Phú Cường Chương 3: Thực trang kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH Địa Phú Cường

66 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÍ LINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÍ LINH

đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận chocông ty.Việc quản lý NVL, CCDC của công ty được thực hiện tốt từ khâu thu mua tớikhâu bảo quản, dự trữ và sử dụng.- Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận có liên quan từ công tác thu mua đến-bảo quản, sử dụng:Tổ chức thu mua NVL, CCDC:+ Phòng vật tư có chức năng cung cấp thông tin kinh tế, giá cả thị trường của cácchủng loại NVL, CCDC cho các phòng ban có liên quan. Phối hợp với cácphòng ban liên quan xây dựng kế hoạch và nhu cầu vật tư phục vụ cho sản xuất.Sau khi được phê duyệt công ty sẽ tổ chức cho cán bộ đi thu mua hoặc ký hợp-đồng mua hàng.Tổ chức tiếp nhận NVL, CCDC:+ Bộ phận cung ứng phải tiếp nhận một cách chính xác về chất lượng, số lượng,chủng loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ theo đúng nội quy điều khoản đã kýkết trong hợp đồng kinh tế, hóa đơn giao hàng, phiếu vận chuyển, thời gian thựchiện. Sau đó vận chuyển một cách nhanh chóng để đưa NVL, CCDC từ địa điểmtiếp nhận vào kho của doanh nghiệp, tránh hư hỏng, mất mát và đảm bảo sẵn sàngcấp phát kịp thời cho quá trình sản xuất.+ NVL, CCDC khi tiếp nhận phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, tổ chức kiểm nghiệmvật tư trước khi nhập kho đối với các loại vật tư có đặc tính lý hóa phức tạp, thủSinh viên thực hiệnDương Thị Ngọc Tú
Xem thêm

77 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ CÔNG TY CỔ PHẤN CÔNG NGHỆ CAO THĂNG LONG

BÁO CÁO THỰC TẬP: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY CỔ PHẤN CÔNG NGHỆ CAO THĂNG LONG

Môc lôc Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẤN CÔNG NGHỆ CAO THĂNG LONG 4 I .Đặc điểm chung của công ty cổ phần công nghệ cao Thăng Long 4 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 4 2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp và các phòng ban 5 3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức bộ máy kế toán của công ty 5 4. Tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất chính của công ty 10 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 11 1.Kế toán vốn bằng tiền 11 2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12 3. Kế toán tài sản cố định 14 4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm 17 5. Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả và phân phối lợi nhuận. 20 6. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THĂNG LONG 22 CHƯƠNG III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO THĂNG LONG 44 KẾT LUẬN 47
Xem thêm

50 Đọc thêm

kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG NAM Á

luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á luận văn kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đông nam á
Xem thêm

134 Đọc thêm

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT.

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆUCÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY VIỆT NHẬT.

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 4 NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 4 1.1.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA NVL,CCDC 4 1.1.1Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NVL 4 1.1.2.Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 4 1.1.3.Vị trí NVL,CCDC trong quá trình sản xuất 5 1.2.PHÂN LOẠI, TÍNH GIÁ NHẬP KHO, XUẤT KHO NVL, CCDC 5 1.2.1.Phân loại nguyên vật liệu 5 1.2.2.Phân loại công cụ dụng cụ. 7 1.2.2Tính giá nhập kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 7 1.2.4. Tính giá xuất kho nguyên vật liệu,công cụ dụng cụ. 8 1.2.4.1. Phương pháp giá bình quân. 9 1.2.4.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước ( FIFO). 10 1.2.4.3. Phương pháp nhập sau –xuất trước 11 1.2.4.4. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh. 12 1.3YÊU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NVL, CCDC. 12 1.3.1. Yêu cầu. 12 1.3.2. Nhiệm vụ và nội dung của kế toán NVL, CCDC. 13 1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHI TIẾT KẾ TOÁN NVL, CCDC. 16 1.4.1. Phương pháp thẻ song song. 16 1.4.2. Phương pháp số dư. 20 1.4.3. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 25 1.5. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NVL, CCDC. 27 1.5.1. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 27 1.5.1.1.Tài khoản sử dụng. 28 1.5.1.3.Sơ đồ hạch toán chữ T. 35 1.5.2.1. Tài khoản sử dụng. 36 1.4.2.3. Phương pháp hạch toán 36 1.5.2.3. Sơ đồ hạch toán chữ T 37 1.6.KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI. 38 1.6.1.Kế toán đánh giá lại nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 38 1.6.2.Kế toán nguyên, vật liệu, công cụ dụng cụ thừa thiếu khi kiểm kê 38 1.7.KẾ TOÁN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO. 39 1.8. HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN. 40 1.8.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 40 1.8.2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 49 1.8.3. Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 55 1.8.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ 59  
Xem thêm

58 Đọc thêm

MẪU ĐỀ CƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY

MẪU ĐỀ CƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY… MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Nêu lý do chọn đề tài Giới thiệu kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY... (2 điểm) 1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty… Trong phần này phải mô tả được: Nêu rõ đặc điểm NVL, CCDC Danh mục NVL, CCDC đang sử dụng tại công ty. Phân loại, phân nhóm và cách mã hóa NVL, CCDC của Công ty. Cách tính giá NVL tại đơn vị + Tính giá nhập kho NVL, CCDC (lấy ví dụ cho việc tính giá nhập của 1 loại NVL) + Tính giá xuất kho NVL, CCDC (lấy ví dụ cho việc tính giá xuất của 1 loại NVL) 1.2. Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty... Trong mục này phải mô tả được: Các phương thức hình thành NVL, CCDC (thu mua, gia công...), Các phương thức sử dụng NVL, CCDC Hệ thống kho tàng, bến, bãi chứa đựng NVL, CCDC của Công ty (cách bảo quản NVL) 1.3. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ của Công ty... Trong mục này phải mô tả được: Chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến: + Công tác thu mua NVL, CCDC + Việc xây dựng định mức sử dụng NVL, CCDC + Việc sử dụng NVL , CCDC + Việc kiểm kê NVL, CCDC…. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY… (4 điểm) 2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty… 2.1.1. Chứng từ sử dụng và thủ tục nhập xuất NVL, CCDC Tên các chứng từ sử dụng Về tình hình luân chuyển một số loại NVL, CCDC chủ yếu từ chứng từ nhập, xuất, trích dẫn sổ, báo cáo của Công ty + Về nhập kho NVL, CCDC: lấy 2 ví dụ nhập kho bao gồm: Hợp đồng mua NVL, Hóa đơn, Biên bản kiểm nhận, Phiếu nhập kho (Diễn giải quy trình và lấy số mới nhất) + Về xuất kho NVL, CCDC: Lấy 2 ví dụ xuất kho của các NVL tương ứng với nhập kho: nếu rõ cách tính giá xuất kho, Phiếu yêu cầu sử dụng NVL, Phiếu xuất kho (Diễn giải quy trình và lấy số mới nhất) Đưa Bảng tổng hợp nhập xuất vật tư, Bảng phân bổ NVL 2.1.2 Quy trình ghi sổ chi tiết: Chỉ rõ phương pháp ghi sổ chi tiết hàng tồn kho là phương pháp nào? (PP thẻ song song, PP sổ số dư, PP sổ đối chiếu luân chuyển) + Ở kho: nêu rõ cách ghi thẻ kho cho các loại NVL đã lấy ví dụ. + Ở phòng kế toán: nếu rõ cách ghi sổ kế toán chi tiết vật tư và bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho NVL phải có số liệu thực tế của Công ty (phải phản ánh các nghiệp vụ nhập xuất đã đưa ở trên). 2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty… Trong mục này học viên phải làm rõ: Nêu rõ tài khoản sử dụng và cách mở tài khoản chi tiết. Quy trình ghi các sổ kế toán tổng hợp có dẫn chứng minh họa từ chứng từ ban đầu, chứng từ tổng hợp (phiếu kế toán, tờ kê chi tiết...) theo các trường hợp tăng, giảm, thừa, thiếu... đến trích dẫn các sổ tổng hợp tương ứng với hình thức sổ kế toán của Công ty. Trong đó phản ánh các nghiệp vụ đã đưa ở trên. (ví dụ: đưa sổ nhật ký chung rồi mở sổ cái TK 152, 153) Phản ánh các nghiệp vụ về kiểm kê vật tư. CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY… (2 điểm) 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Nhược điểm 3.1.3. Phương hướng hoàn thiện 3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty… Về công tác quản lý nguyên vật liệu Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...) Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...) Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...) Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?) Về báo cáo kế toán liên quan đến nguyên vật liệu (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...) Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên). KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN PHỤ LỤC Chú ý: Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm; Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm; Thiếu 1 trong 3 chương chuyên đề không đạt yêu cầu; Chuyên đề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu; Đề tài này thích hợp với các công ty sản xuất công nghiệp, xây lắp.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Trường An

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG AN

Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Các vấn đề chung về đề tài kế toán Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ Phần II: Thực trạng công tác kế toán về Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Trường An Phần III: Nhận xét đánh giá kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Trường An

110 Đọc thêm

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2 1.4 Phương pháp nghiên cứu. 3 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 3 1.4.2 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 3 1.4.3 Phương pháp phân tích 5 1.4.4 Phương pháp tiếp cận 5 1.4.5 Phương pháp so sánh 5 1.5 Dự kiến kết quả đạt được. 6 1.6 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. 6 1.7 Kết cấu khóa luận 17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 18 2.1 Các vấn đề cơ bản về nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ. 18 2.1.1 Khái niệm nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ. 18 2.1.2 Đặc điểm nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ. 18 2.1.3 Vai trò của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong sản xuất kinh doanh. 19 2.1.4 Yêu cầu quản lý NVL – CCDC, vai trò và nhiệm vụ của kế toán NVL –CCDC. 20 2.1.4.1 Yêu cầu quản lý NVL – CCDC. 20 2.1.4.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp. 21 2.2 Nội dung kế toán NVL, CCDC trong các doanh nghiệp. 22 2.2.1 Phân loại NVL, CCDC. 22 2.2.2 Tính giá NVL, CCDC. 25 2.2.2.1 Tính giá NVL – CCDC nhập kho. 26 2.2.2.2 Tính giá NVL, CCDC xuất kho. 28 2.3 Kế toán chi tiết NVL, CCDC. 32 2.3.1 Phương pháp thẻ song song. 33 2.3.2 Phương pháp đối chiếu luân chuyển. 35 2.3.3 Phương pháp số dư. 36 2.4 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC. 38 2.4.1 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên. 38 2.4.2. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 40 2.4.3 Dự phòng giảm giá NVL, CCDC 41 2.4.4 Sổ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 43 CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN 47 3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN. 47 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn. 47 3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty CP vicem bao bì Bỉm Sơn. 51 3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 51 3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất vỏ bao của công ty. 52 3.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn. 54 3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty cổ phẩn vicem bao bì Bỉm Sơn. 57 3.1.4 Môi trường hoạt động của doanh nghiệp 58 3.1.4.1 Vị thế của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh 58 3.1.4.2 Các đối tác nhà cung cấp của doanh nghiệp. 58 3.1.4.3 Các thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp 60 3.1.5 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn. 60 3.1.6 Các chính sách kế toán chung. 65 3.1.6.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 66 3.1.6.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 66 3.1.6.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 67 3.1.6.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 70 3.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN. 71 3.2.1 Thực trạng về phân loại và đánh giá NVL, CCDC tại công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn. 71 3.2.1.1 Thực trạng về phân loại NVL, CCDC. 71 3.2.1.2 Thực trạng về đánh giá NVL, CCDC tại công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn. 72 3.2.2 Thực trạng về kế toán NVL, CCDC tại công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn. 73 3.2.2.1 Chứng từ sử dụng. 73 3.2.2.2 Thực trạng kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn. 76 3.2.2.3 Cách tính giá trên Fast. 78 3.2.2.4 Thực trạng kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn. 81 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN “KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN” 85 4.1 Đánh giá về công tác phân loại NVL – CCDC tại công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn. 85 4.1.1 Ưu điểm 85 4.1.2 Nhược điểm. 86 4.2 Đánh giá về công tác tính giá NVL – CCDC tại công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn. 86 4.2.1 Ưu điểm 86 4.2.2 Nhược điểm 86 4.3 Đánh giá về công tác kế toán chi tiết NVL – CCDC tại công ty CP Vicem bao bì Bỉm Sơn 87 4.3.1 Ưu điểm 87 4.3.2 Nhược điểm 88 4.4 Đánh giá về công tác kế toán tổng hợp NVL – CCDC tại công ty CP Vicem Bỉm Sơn. 88 4.4.1 Ưu điểm 88 4.4.2 Nhược điểm 89 4.5. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN. 90
Xem thêm

147 Đọc thêm

Báo cáo Thực tập theo chuyên đề : marketing,công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, công tác quản lý tài sản cố định, công tác quản lý lao động tiền lương, vấn đề tài chính doanh nghiệp.

BÁO CÁO THỰC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ : MARKETING,CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ, CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

Báo cáo thực tập của em gồm có 3 phần chính : Phần I : Công tác tổ chức quản lý của công ty TNHH Deli Việt Nam. Phần II : Thực tập theo chuyên đề (marketing,công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, công tác quản lý tài sản cố định, công tác quản lý lao động tiền lương, vấn đề tài chính doanh nghiệp). Phần III: Đánh giá chung và các đề xuất hoàn thiện.

31 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty xây dựng Trường Giang

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG

Chương 1: Lý luận về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty xây dựng Trường Giang. Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong công ty xây dựng Trường Giang.

78 Đọc thêm

“Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội

“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG LIÊN HIỆP HỘI

“Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng liên hiệp hội
Xem thêm

98 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Thiên Hưng

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HƯNG

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 7 1.1. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 7 1.1.1. Vị trí của vật liệu công cụ, dụng cụ đối với quá trình xây lắp. 7 1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp. 8 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp: 10 1.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 10 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu công cụ dụng cụ: 10 1.2.2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp: 12 1.2.2.1. Giá thực tế nguyênvật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho. 12 1.2.2.2. Giá thực tế nguyênvật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho. 13 1.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá hạch toán. 15 1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 16 1.3.1 Chứng từ sử dụng: 16 1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 17 1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song 18 1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 20 1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư: 21 1.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 23 1.4.1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng NVL, CCDC: 24 1.4.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 24 1.4.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: 25 1.4.2.Tình hình biến động giảm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 31 1.4.2.1. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất công cụ, dụng cụ: 31 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,CễNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HƯNG 2.1. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY. 36 2.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của công ty cổ phần THIÊN HƯNG36 2.1.2Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất ở Công ty cổ phần Thiên Hưng 37 2.1.2.1 Chức năng,nhiệm vụ của công ty cổ phần THIÊN HƯNG. 37 2.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần THIÊN HƯNG. 38 2.1.2.3. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần THIÊN HƯNG. 39 2.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần THIÊN HƯNG 41 2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 44 2.1.3.1 Tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại công ty cổ phần THIÊN HƯNG 46 2.1.4 Tỡnh hỡnh tài chớnh và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Thiên Hưng 3 năm gần đây. 48 2.2. TÌNH HÌNH KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Thiên Hưng 50 2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Thiên Hưng 50 2.2.2. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Thiên Hưng. 51 2.2.2.1. Thủ tục nhập kho: 51 2.2.2.2. Thủ tục xuất kho. 63 2.2.3. Trình tự nhập xuất kho nguyên vật liệu. 65 2.2.3.1. Trình tự nhập kho nguyên vật liệu. 65 2.2.3.2. Trình tự xuất kho. 66 2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần 2.2.5. Đánh giá vật liệu 73 2.2.5.1. Đối với nguyên vật liệu: Giá thực tế vật liệu nhập do mua ngoài Error Bookmark not defined. 2.2.5.2. Đối với công cụ, dụng cụ: Việc đánh giá công cụ, dụng cụ tương tự đối với vật liệu được tiến hành bình thường. Error Bookmark not defined. 2.2.6. Tài khoản sử dụng cho hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Thiên Hưng 74 2.2.7. Kế toán tổng hợp nhập xuất vật liệu, công cụ dụng cụ: 74 2.2.7.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 75 2.2.7.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 80 CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỜN HƯNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL , CCDC Ở CÔNG TY 92 3.1 NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HƯNG 92 3.1.1. Ưu điểm: 93 3.1.2. Hạn chế: 95 3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Thiên Hưng 95 KẾT LUẬN 98
Xem thêm

94 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ......... CHƯƠNG 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp sản xuất 1.1. Khái niệm, các nhóm và nhiệm vụ của hạch toán NVL, CCDC 1.1.1. Khái niệm,các nhóm nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ 1.1.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp 1.1.3.Nhiệm vụ hạch toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 1.2 Phân loại, đánh giá NVL – CCDC 1.2.1 Phân loại NVL – CCDC trong doanh nghiệp 1.2.1.1 Phân loại nguyên vật liệu 1.2.2.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 1.2.1.2 Phân loại công cụ dụng cụ 1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 1.2.2.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 1.2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho 1.2.2.3.Phương pháp giá hạch toán (phương pháp hệ số giá): 1.2.2.4 Phương pháp xác định trị giá tồn cuối kỳ theo giá mua lần cuối: 1.1.3 Các phương pháp Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng tại doanh nghiệp 1.1.4. Kế toán dự phòng và giảm giá hàng tồn kho 1.1.4.1 Nguyên tắc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : 1.1.4.1.1 Nguyên tắc và điều kiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.1.4.1.2 Điều kiện lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.1.4.1.3 Tài khoản sử dụng: 1.3. Hạch toán kế toán chi tiết nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ 1.3.1 Chứng từ và sổ sách sử dụng 1.3.2 .Phương pháp kế toán chi tiết NVL – CCDC 1.3.2.1 . Phương pháp thẻ song song 1.3.2.2 .Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 1.3.2.3 Phương pháp sổ số dư 1.4 Hạch toán kế toán tổng hợp NVL – CCDC 1.4.1 Khái niệm phương pháp kê khai thường xuyên 1.4.1.1 Kế toán biến động tăng, giảm NVL theo phương pháp KKTX 1.4.1.2 Kế toán biến động tăng, giảm CCDC theo phương pháp KKTX 1.4.2 Hạch toán kế toán NVL – CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 1.4.2.1 Khái niệm phương pháp kiểm kê định kỳ 1.4.2.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 1.4.2.3 Kế toán tổng hợp CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 1.5 Các hình thức ghi sổ kế toán 1.5.1 Hình thức kế toán nhật ký chung 1.5.2 Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 1.5.3 Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 1.5.4 Hình thức sổ kế toán Chứng từ Ghi sổ 1.5.5 Hình thức ghi sổ kế toán trên máy tính . Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX 2.1 .Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 2.1.1 Giới thiệu về Công ty. 2.1.2 . Lĩnh vực kinh doanh và quy trình sản xuất sản phẩm của Công ty. 2.1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh thương mại,sản xuất,xây dựng công trình… 2.1.2.2 Quy trình sản xuất sản phẩm 2.1.2.3.Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty. 2.1.2.3.1. Mạng lưới kinh doanh. 2.1.2.3.2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm 2.1.3 Qúa trình phát triển 2.1.3.1 Qúa trình phát triển 2.1.3.2 Kết quả kinh doanh của Công ty những năm gần đây 2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 2.1.3.1Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý của Công ty. 2.1.4 . Sự ảnh hưởng của tổ chức bộ máy quản lý của Công ty tới phòng tài chính kế toán. 2.1.5 Bộ máy kế toán, công tác tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty. 2.1.5.1 Bộ máy kế toán, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 2.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của kế toán trưởng(KTT) , kế toán viên(KTV). 2.1.6 Tổ chức công tác kế toán. 2.1.6.1 Hình thức kế toán áp dụng hiện nay. 2.1.6.2 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng. 2.1.6.3 Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định. 2.1.6.4 Chế độ kế toán áp dụng. 2.1.6.5. Tình hình sử dụng máy tính trong kế toán tại Công ty. 2.2 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu trong Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex. 2.2.1. Đặc điểm ,phân loại nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex. 2.2.1.1 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex. 2.2.1.2 Vai trò nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong Công ty 2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex 2.2.2.1. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho tại Công ty. 2.2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho tại Công ty. 2.2.2.3 Phân bổ giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex 2.2.3 Đặc điểm luân chuyển nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex 2.2.3.1 Tổ chức quản lý nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex 2.2.3.2 Kế toán chi tiết nhập xuất nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex. 2.2.3.3. Luân chuyển chứng từ xuất nguyên vật liệu 2.3. Kết toán tổng hợp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex 2.3.1. Kế toán tổng hợp nhập, xuất nguyên vật liệu 2.3.2. Kế toán kết qủa kiểm kê kho nguyên vật liệu 3 NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEX 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY VÀ Ý KIẾN 3.1.1. Ưu điểm. 3.1.2. Nhược điểm. 3.1.3. Biện pháp và kiến nghị đề xuất. 3.2. Các giải pháp kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex 3.2.1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu. 3.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán. KẾT LUẬN.
Xem thêm

108 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 3

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 3

MỤC LỤC Chương 1: 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu 2 1.3 Đối tượng, mục đích và phạm vi nghiên cứu 11 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 11 1.3.2 Mục đích 11 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 12 1.4 Phương pháp nghiên cứu 12 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 12 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 12 1.5 Kết cấu khóa luận 13 Chương 2: 14 LÝ LUẬN CHUNG 14 VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 14 2.1 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 14 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 14 2.1.2 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 16 2.1.3 Vai trò của nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 20 2.1.4 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 20 2.1.5 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 21 2.2 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp 22 2.2.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 22 2.2.1.1Các chứng từ kế toán có liên quan 22 2.2.1.2 Số chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 23 2.2.1.3 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 24 2.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 29 2.2.2.1 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 29 2.2.2.1.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng 29 2.2.2.1.1 Trình tự hạch toán 31 2.2.2.2 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 33 2.2.2.2.1 Các tài khoản chủ yếu sử dụng…………… 34 2.2.2.2.2 Sơ đồ hạch toán………………………………….. 35 2.2.3 Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 36 2.2.3.1 Mục đích: 36 2.2.3.2 Nguyên tắc 36 2.2.3.3 Phương pháp kế toán 36 2.3 Tổ chức sổ kế toán 37 2.3.1 Hình thức sổ Nhật ký chung 37 2.3.2 Hình thức kế toán sổ Nhật ký chứng từ 38 2.3.3Hình thức kế toán sổ nhật ký sổ cái 39 2.3.4Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 40 2.3.5 Hình thức kế toán máy 41 Chương 3: 43 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬ LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 3 43 3.1 Tổng quan về bưu điện trung tâm 3 43 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Bưu điện trung tâm 3 43 Khái quát về tình hình sản xuất kinh doanh của bưu điện trung tâm 3 44 3.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Bưu điện trung tâm 3 45 3.1.2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở Bưu điện trung tâm 3 45 3.1.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 47 3.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Bưu điện trung tâm 3 49 3.1.3.1 Chế độ kế toán áp dụng tại Bưu điện trung tâm 3 49 3.1.3.2 Bộ máy kế toán của Bưu điện trung tâm 3 51 3.2 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Bưu điện trung tâm 3 53 3.2.1 Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Bưu điện trung tâm 3 53 3.2.2 Kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ 56 3.2.2.1 Thủ tục nhập xuất nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ và chứng từ kế toán có liên quan 56 3.2.2.2 Phương pháp kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ doanh nghiệp áp dụng 58 3.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Bưu điện trung tâm 3 58 3.2.3.1 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 59 3.2.3.1 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 61 3.2.4 Công tác quản lý xây dựng định mức vật liệu, công cụ dụng cụ không qua kho 63 Chương 4: 64 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 3 64 4.1 Đánh giá chung về công tác quản lý và công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Bưu điện trung tâm 3 64 4.1.1 Ưu điểm 64 4.1.2 Nhược điểm 65 4.2 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên liệu vật liệu và công cụ dụn g cụ Bưu điện Trung tâm 3 68 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO 77 CÁC PHỤ LỤC 78
Xem thêm

119 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường Phát

Báo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường Phát

Báo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường PhátBáo cáo tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp Trường Phát
Xem thêm

Đọc thêm

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ , DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ , DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮTii MỤC LỤCiii DANH MỤC BẢNGError! Bookmark not defined. DANH MỤC SƠ ĐỒError! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ , DỤNG CỤ1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu1 1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài2 1.3 Mục tiêu nghiên cứu10 1.3.1 Mục tiêu chung :10 Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu và công cụ , dụng cụ tại công ty cổ phần xây dựng cầu 7510 1.3.2 Mục tiêu cụ thể :10 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu10 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu:10 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu10 1.5 Phương pháp nghiên cứu10 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ , DỤNG CỤ13 2.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại của nguyên vật liệu và công cụ , dụng cụ13 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu13 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm và phân loại công cụ dụng cụ14 2.2Công tác quản lý NVL và CCDC15 2.3 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu và công cụ ,dụng cụ17 2.3.1 Đánh giá thực tế nguyên vật liệu và công cụ , dụng cụ nhập kho17 2.3.2 Đánh giá thực tế nguyên vật liệu và công cụ ,dụng cụ xuất kho18 2.4 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ ,dụng cụ20 2.4.1 Phương pháp thẻ song song20 2.4.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển21 2.4.3 Phương pháp ghi sổ số dư22 2.5 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu và công cụ , dụng cụ23 2.5.1 Tài khoản sử dụng23 2.5.2 Tài khoản 15224 2.5.3 Tài khoản 15333 2.6 Phương pháp kế toán tổng hợp dự phòng giảm giá hàng tồn kho38 2.7 Hình thức tổ chức sổ kế toán42 2.7.1 Khái quát về các hình thức sổ kế toán42 2.7.2 Hình thức sổ kế toán43 CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 7544 3.1 Tổng quan về công ty44 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty44 3.1.2. Những thành tựu đạt được trong quá trình hoạt động45 3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm46 3.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty47 3.1.5 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây50 3.1.6 Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty50 3.2 Thực trạng về kế toán NVL và CCDC tại Công ty CPXD Cầu 7554 3.2.1. Đánh giá NVL VÀ CCDC tại Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 7554 3.2.2 Chứng từ kế toán NVL, CCDC56 3.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán NVL, CCDC tại Công ty57 3.3 Kế toán chi tiết NVL, CCDC tại Công ty CPXD Cầu 7558 3.3.1 Phương pháp hạch kế toán chi tiết NVL, CCDC58 3.3.2. Quy trình hạch toán chi tiết NVL, CCCDC59 3.4. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại Công ty CPXD Cầu 7562 3.4.1. Phương pháp hạch toán tổng hợp NVL, CCDC62 3.4.2. Quy trình hạch toán tổng hợp NVL, CCDC64 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠICÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 7570 4.1. Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty và phương hướng hoàn thiện70 4.1.1 Ưu điểm70 4.1.2. Nhược điểm71 4.1.3. Phương hướng hoàn thiện72 4.2. Giải pháp hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ tại Công ty Cổ phần Xây dựng cầu 7573 KẾT LUẬN77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO78
Xem thêm

82 Đọc thêm

Bao cao thuc tap tot nghiep

BAO CAO THUC TAP TOT NGHIEP

– Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương– Báo cáo thực tập tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán– Đồ án tốt nghiệp công tác tổ chức kế toán tổng hợp– Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định– Báo cáo thực tập kế toán tiền mặt và kế toán hàng hóa– Báo cáo thực tập tốt nghiệp tổ chức kế toán nguyên vật liệu– Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh– Báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác kế toán công cụ dụng cụ– Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành– Báo cáo thực tập kế toán thuế– Báo cáo thực tập kế toán hành chính sự nghiệp…– Báo cáo thực tập phương pháp lập báo cáo tài chínhVà nhiều chủ đề báo cáo thực tập kế toán, đồ án tốt nghiệp khác nhau thuộc nhiều công ty khác nhau, các loại hình doanh nghiệp khác nhau như thương mại, sản xuất, xây lắp cho sinh viên nhà mình tham khảo
Xem thêm

60 Đọc thêm

Cùng chủ đề