BAI VIET SO1 NGU VAN 6 KE LAI 1 CAU CHUYEN TRUYEN THUYET MA THEO LOI VAN CUA EM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAI VIET SO1 NGU VAN 6 KE LAI 1 CAU CHUYEN TRUYEN THUYET MA THEO LOI VAN CUA EM":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

tai chinh tai th6i diem trich lap du phOng cOa tO chirc kinh te.Chi phi di vayChi phi di vay duqc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong narn khi phat sinh, trir chi phi di vay lienquan trtrc tip den viec clau tu xay dung hoc san xuAt tai san cl6 clang dugc tinh vao gia tri cOa tai san d6 (dugcvon hod) khi cO du cdc dieu kin quy dinh trong Chtfan muc Ké todn Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay".C6NG TV CO PHAN cHirNc KHOAN AN BINHBáo cao tili chinhQuj, 4 nam 2015101 Lang Ha, Phutmg Lang Ha,Quan Being Da, Thanh phO Ha NOiChi phi di vay lien quan true tip den viec du tu xay dung hoc san xuet tai san des dang can c6 thai gian dU dai(tren 12 thang) d c6 the dtra vao sir dung theo mic dich dinh Mr& hoc ban thl dugc tinh vao gia tri cUa tai sand6 (dugc vOn hod), bao gOm cao khoan iai tin vay, phan be. cdc khoan chi& khau hoc phy trOi khi phdt hanh trdiphieu, cdc khoan chi phi phi phat sinh lien quan tai qua trinh lam thit tic vay.Chi phi tra truticCdc chi phi tra trtrac chi lien quan den chi phi salt xuat kinh doanh cUa mOt nam tai chinh hoc mOt chu Icy kinhdoanh dugc ghi nhan la chi phi tra truck ngan han va dugc tinh vao chi phi san xuat kinh doanh trong nam taichinh.Cdc chi phi da Oat sinh trong nm tai chinh nhtmg lien quan den ket qua hoat dOng sari xuat kinh doanh cUanhieu nien dOke toan dugc hach todn vao chi phi tra truitm dai hp de phan b6 den vao lc& qua hoat Ong kinhdoanh trong cdc nien dOke toan sau.Vic tinh va phan bei chi phi tra truac dai han vao chi phi san xuat kinh doanh tirng kj, hach todn duce can cir vaotinh chat, mix clO tirng loai chi phi de chon phuang phdp va tieu thirc phan b6 hyp IS,. Chi phi tra trtrac &rotphan b6 den vao chi phi san xuat kinh doanh theo phucmg phdp duang theng.Chi phi phai fritCao khodn phai tra cho hang h6a, dich vy da nhan dtrgc ti ngtrai ban hoc da cung cap cho ngtrai mua trong Icy
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

+ Chenh lech ty gia h6i doai do danh gia la i cudi nam tai chinh cua cac khoan rnuc tien t~ c6 g6c ngoait~ va chenh lech ty gia h6i doai dil: thuc hien trong 'giai doan dfiu nr xay dung co ban (giai dean tnrochoat dong) diroc phan anh luy ke' tren bang can d6i ke' toan. Khi ke't thuc qua trlnh dfiu nr xay dung ,toan bQ chenh lech ty gia h6i doai thirc te' phat sinh trong sinh trong trong giai doa n dfiu nr xay dung (16hoac 1il:ity gia h6i doai) khong tinh vao tri gia TSCD ma diroc phan b6 dfin vao chi phi tai chinh hoacthu nhap tai chinh cua doanh nghiep, thai gian phan b6 khong qua 5 narn k€ tir khi cong trinh dua vaohoar dong. 'Viec ghi nha n chenh lech ty gia h6i doai tuan thu chu~n mire ke' toan sO' 10 " Anh hirdng cuavi~c thay d6i ty gia h6i doai" ban ha nh kern theo quyet dinh sO' 165/2002/QD.BTCB9 tnrdng B9 ad chinh va thong ur sO'201l2009m.BTCngay 3111212002 ciiangay 1511012009 cua B9 tnnrng B9 tai chinh v6huang din xii' 1y cac khoan chenh lech ty gia trong doanh nghiep.- Nguyen t~c ghi nhan lei nhuan chira phan phoi:LSXKD dil: trir di chi phi thue' TNDN hien hanh va cac khoan di€u chinh do ap dung h6i to' thay d6i chinhsach ke' toan va dieu chinh h6i to' sai sot trong yeu cua cac narn tnroc.11. Nguyell Ide va phl/lIllg phap ghi llhall doallh thlt- Doanh thu ban hang: Viec ghi nha n doanh thu ban san pharn, hang h6a cua Cong ty thuc hien thoa mand6ng thai ca narn di6u kien quy dinh trong chudn rmrc ke' toan sO' 14 " Doanh thu va thu nhap khac" banhanh kern theo quyet dinh 14912001lQD.BTC ngay 3111212001 cua B9 tnnrng B9 tai chinh.- Doanh thu cung cap dich vu: viec ghi nMn doanh thu cung ca'p dich vu cua Cong ty dircc xac dinh thoaman d6ng thai b6n di€u kien dukhac'' ban ha nh kern theo quyet dinh sO' 149/2001lQD.BTCngay 31112/2001 cua B9 tnrdng B9 Hi
Xem thêm

29 Đọc thêm

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

MỐI LIÊN HỆ GIỮA HOÀNG VỆT LUẬT LỆ VÀ ĐẠI THANH LUẬT LỆ

giuf lai 12/23 dieu le cua luat Thanh (nhiingdieu le cdn lai cua luat Thanh la nhQngquy dinh ve hdn nhan cua cac dan tdc thieusd': Mdng Co, Hdi...). Trong so nhung dieu lenay cd nhiing dieu da tiidc bd hoan toanquyen t i i do hdn nhan nam nti. Viec hdnnhan deu bat budc phai tuan theo sii sapxep cua dng ba, cha me hoae nhiing ngiidithan.*Tren day la nhiing khao cdu biidc dau vemd'i quan he giiia hai bo luat cua nhaNguyln va nha Thanh (chu yeu diidi gdc dovan ban). Ket qua nay hi vong se la ngudntham khao de cac nha luat hoc, nha sd hocthem mdt gdc nhin ve bd luat "Hodng Vietludt le". 0 nhiing bai viet sau, chiing tdi sedd'i chieu ky liidng hdn bd luat "Hodng Vietluqt le", nhat la phan Le va dat nd trongmd'i ttfdng quan vdi cac bo luat khac cuaTrung Hoa phong kien (nhii luat nhaMinh) de cd the lam rd them mot sd' diemve dac diem va tinh chat cua bd luat"Hoang Viet luqt le".CHU THICH(1). Chung toi da trinh bay van de nay cl mot(5). Xin xem them: fi M i f ¥\ • # A . Fcong trinh nghien cuu khac co ten goi la: "Dai fti ffl ? (Hoang Viet ludt le, Quyen 6, Ho luat,
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

Trach nhiem cua Ban TOng Giam d6cBan Tong Giam doc chiu troth nhiem ye viec lap va trinh bay trung thkrc va hop 19 bao cao tai chinh hop nhatcua Tap doan theo chuan mkrc ke Loan, the de ke Wan doanh nghiep Viet Nam va cac quy dinh chap 19 colien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat va chiu troth nhiem ve kiem scat not be maBan Tong Gam dec xac dinh la can thiet de dam bao cho viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhatkhong co sai sot trong yeu do gian Ian hoac nhamTrach nhiem cua Ki6m Wan vienTrach nhiem cua chUng toi la dkra ray kien ye bao cao tai chinh hop nhat du'a tren kat qua cua cuec kiemJoan. Chung toi d5 tien hanh kiem toan theo cac chuan mkrc kiem toan Viet Nam. Cac chuan mu'c nay yeu cauchung toi tuan th0 chuan McfC va cac quy dinh ve dao dirc nghe nghiep, lap ke hoach va thkic hien cuoc kiemtoan de dat dLroc su' dam bao hop 19 ve viec lieu bao cao tai chinh hop nhat cCia Tap doan co con sai sottrong yeu hay khong.1Cong viec kiem toan bao gOm thkrc hien cac th6 tuc nham thu thap cac bang chimg kiem toan ye cac so lieuva thuyet minh tren bao cao tai chinh hop nhat. Cac th0 tuc kiem Loan duvc Ikra chon dkra tren xet doan cuakiem toan vien, bao g6m danh gia rui ro co sai sot trong yeu trong bao cao tai chinh hop nhat do gian Ianhoac nham lin. Khi thyc hien danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem scat nei. bO .c6a Tapdoan lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hop nhat trung thyc. haply nham thiet ke cac thUtuc kiem toan phi, hop v6ri tinh hinh thyJc te, tuy nhien khong nham muc dich du'a ray kien ye hieu qua dmkiem scat nei be dm Tap doan. Cong viec kiem toan ding bao gem danh gia tinh thich hop dm cac chinhsach ke toan duoc bp dung va tinh hop 19 cua cac utc tinh ke toan cua Ban Tong Giam (ic cung nhu' danhgia viec trinh bay tong the bao cao tai chinh hop nhat.ChUng toi tin tkrang rang cac bang chirng kiem Loan ma chOng toi d5 thu thap &roc la day du va thich hoplam ca s& cho y kien kiem Wan cua chimg toi.Co so, cua y ki6n kiem toan ngoai11
Xem thêm

39 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

- Phtrang phdp va thai gian phan be lcri the thuong mai.5- Nguyen tic ghi nhan chi phi phii tra.- Cdc khoan chi phi chtra chi nhung ducrc trac tinh de' ghi nhan vao chi phi hoat dong kinh doanh trong Icy bao gem trichtruac chi phi lai tien vay phai tra trong truang hop vay tra lai sau; chi phi sira chaa Ion cua nhiing TSCD die thii do viecsira china lon c6 tinh chu Icy.6- Nguyen tic va phtrcmg phap ghi nhan cac khoan du phong phai tra: Cie khoan du phang phai tra cla ghi nhan thoaman cac dieu kien quy dinh trong Chun muc ke todn se 18 " Cac khoin du: phang, tai sin va no tiem tang" 4, /CONG TY CO PHAN CH1.1NG KHOAN DAU KHi18 14 Thuirng Kiet - Holm Kiem - Hi N(iiMau so B09 - CTCKBan hanh theo T.Tzr so 95/2008 /7T -BTCngay 24 thong 10 nom 2008 ctia BO Tai chinhBAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH0# I nom 20147- Nguyen tic ghi nhan von ch6 so him:- Nguyen tic ghi nhin von dau tu cua chil so Um, thing du von co phin, von khac cua cha so tau.+ Vdn dau ttr cua chu sa him: ghi nhin theo so von thuc &Op dm chu so hQu+ Thing du von co phin: ghi nhan theo so chenh tech lam han ( hoic nh6 han) gia gia thuc td phat hanh va mdnh gia cophieu o cac cong ty co phan khi phat hanh co phieu lin Au, phat hanh bd' sung hoic tai phat hanh c6 phidu guy.- Nguyen tic ghi nhin chenh tech tj, gid: Cac khoan chenh ldch tj(' gia hdi doai phan anh tren Bang can ddi ice toan lachenh ldch tj, gia hdidoai phat sinh hoic danh gia lai cu6i kY cua cac khoan muctien td co gdc ngoai td (lai hoic to tj,gia) cua. hot Ong dau tu XDCB ( giai doan truck hoat dOng, chua hoan thanh dau tu)- Nguyen tic ghi nhin chenh lech danh gia lai tai san.- Nguyen tic ghi nhin lqt nhuan chua phan phdi: lai nhuin sau thud chua phan phi phan dnh tren Bang Can dai ke toanla so lqi nhuin (lai hoic 16) tir cac hog dOng cua doanh nghiep sau khi trir (-) chi phi thud TNDN cua nom nay va cackhoan dieu chinh do dp dpng hdi t6 thay ddi chinh sach kd toan va dieu chinh hdi to sai sot trong ydu cua cac nom truck.
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG PHÁT

san da dang thl chi phi ddi yay v6n hoa duQ'c xac dinh nhu sau:Chi phi di yayduQ'c v6n hoa=Chi phi di yay phat sinhtrong IcYChi phi di yay duQ'c ghinh{in vao chi phi trong IcY6- Nguyen tac ghi nh$n chi phi phai tra.Chi phi phiii tra duQ'Cghi nh{in d\la tren cac u6'c tinh hQ'Ply v8 chi phi gia v6n cua di~n tich da't thu'dngphim da ban trong kY.7- Nguyen tac va phucmg phap ghi nh$n cac khoan dl/ phong phai tra.Cac khoan nQ'd\l phOng phiii tra trong tuong lai chua ch~c ch~n v8 gia tri ho~c thbi. gian phai tra. Cackhoan d\l phong nQ'phiii tra duQ'c ghi nh{in khi da xac dinh ch~c ch~n nghTa V\l nQ'phiii tra vao ngay k~t thUcIcY k~ toan.D\l phong phiii tra duQ'c ghi nMn theo phuong phap l{ipthem ho~c hoan nh{ip theo s6 chenh I~ch giua s6d\l phong phiii tra phiii l{ipnam nay so vO'is6 d\l phong phiii tra da l{ipnam tru6'c.8- Nguyen tac ghi nh$n von chu s6 hliu:V6n dAu tu cua cM sa huu duQ'c ghi nMn theo s6 v6n th\lc g6p ban dAu eua chu sa huu.Nguyen ~c trich l{ip cac khoan d\l tru, cac quy tir lQ'inhu{in sau thu~: Can Clr vao Di8u 1~cua Cong tythOng qua D~i hQi d6ng c6 dong hang nam.Th~ng du v6n c6 phAn duQ'c ghi nh{in theo s6 chenh I~ch 16'n hon ho~c nh6 hon gifra gia th\lc t~ phathanh va m~nh gia c6 phi~u phat hanh IAndAu, phat hanh b6 sung ho~c tai phat hanh c6 phi~u ngan quy.C6 phi~u ngan quy duQ'c ghi nh{in theo gia tri th\lc t~ s6 c6 phi~u do cong ty phat hanh sau d6 mua I~duQ'c trir vao v6n chu sa huu cua Cong ty. Cong ty khong ghi nh{in cac khoan lai/(l6) khi mua, ban, phathanh cac cong C\l v6n chu sa hfru cua mlnh.
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

2. Ti~n chi tra cho ngiroi cung ca'p hang hoa va dich vu3. Ti~n chi trii cho nguoi lac dong4. Ti~n chi trii 1a:ivay5. Ti~n chi n9P thue thu nhap doanh nghiep6. Ti~n thu khac tir heat d9ng kinh doanh7. Ti~n chi khac cho heat dong kinh doanhLuu chuyen tien thudn tit hoat d{)ng kinlt doanhII. Lu'U chuyeri tien tit hoat dQng dau tul. Ti~n chi M mua slim, xay dung TSCB va cac TS dai han khac2. Ti~n thu tir thanh ly, nhucng ban TSCB va cac TS dai han khac3. Ti~n chi eho vay, mua cac cong cu no cua cac don vi khac4. Ti~n thu h6i eho vay, ban lai cac cong cu no cua don vi khac5. Ti~n chi d~u nr, g6p van va o don vi khac6. Ti~n thu h6i d~u ur g6p van va o don vi khac7. Ti~n thu 1a:icho vay, cel tire va 1Qinhuan diroc ehiaLuu chuyen tien thudn tit hoat d{)ng diiu tuIII. Luu chuye n tie n tit heat dQng tal chfnh1. Ti~n thu tu pha t hanh e6 phieu, nhan gap v6n cua chu sClhuu-2. Ti~n chi tra v6n g6p eho cac chii SCIhiru, mua lai c6 phieucua doanh nghiep da: phat hanh3. Ti~n vay ngan han, dai han nhan dircc4. Ti~n chi trii no goc vay5. Ti~n chi trii no thue tai chinh6. eel nrc, lei nhuan da: trii eho chii sd hituLuu chuyen tien thudn tit hoat d{)ng tai chinkLiru chuyin ti~n thuftn trong ky ( 50 20 + 30 + 40 )Tie n va tu'dng du'dng tien dau kyAnh htrong cua thay deli ty gia hoi doai quy deli ngoai t~Ti~n va tu'dng du'dng ti~n cuo'i ky ( 70 50 + 60 + 61)
Xem thêm

31 Đọc thêm

KE LAI MOT CHUYEN DU LICH CUA EM

KE LAI MOT CHUYEN DU LICH CUA EM

Em hãy vi ết bài v ăn k ểl ại m ột chuy ến thamquan du l ịch mà em đã d ự. Bài làm v ăn c ủaH ồNg ọc Linh l ớp 6 tr ườn g THCS Đa Thành.Xe lên đến đỉnh đèo, thành phố Đà Lạt biện ra quanh co nhiều dốc, ẩn hiện trước mắt là những mái nhàngói đỏ, những tòa nhà cao tầng sau những vòm lá xanh.Buổi chiều hôm đó, vì đi đường xa thấm mệt, đoàn chúng tôi nghỉ lại một đêm ở khách sạn, chuẩn bị chuđáo cho buổi tham quan ngày hôm sau.Hôm sau, lúc trời còn mờ sương, xe đưa đoàn đi xung quanh khu rừng Đồi Cù, men theo bờ Hồ XuânHương. Mặt hồ bàng bạc, lăn tăn gợn sóng, vài chú ngựa ung dung gặm cỏ quanh hồ. Sau đó chúng tôiđến thác Cam Li. Dòng nước từ phía nào không rõ chảy đến, đổ xuống, bọt tung trắng xóa.Các hòn đá rêu xanh như làm duyên thêm cho dòng chảy. Gần đấy là vườn hoa. Nơi đây quy tụ đủ cácloài hoa quý hiếm, đặc sắc. Hoa cúc, hoa hồng hé mở dưới ánh nắng ban mai thật đẹp!Một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Hôm sau đoàn tiếp tục tham quan thác Đa-tan-la. Thác này nổi tiếngdốc cao. Tôi leo núi không quen thành thử hai chân mỏi nhừ, nhưng bù lại được ngắm cảnh đẹp hiếmthấy. Thác từ trên cao đổ mạnh xuống vách đá thẳng đứng, bọt nước trắng xóa, bắn vào mặt tôi mátrượi.Thành phố Đà Lạt nổi tiếng là nhiều hoa, đủ loại, đủ sắc màu khoe nhau trong nắng. Hoa ở đây to và rựcrỡ, tô điểm cho thành phố thêm đẹp. Dân chúng ở đây rất hiếu khách. Họ đon đả chào mời mọi ngườimua quà đặc sản, vật lưu niệm. Sương bắt đầu xuống, cả thành phố như đang chìm trong mờ ảo. Mọingười chuẩn bị ra về, nghỉ ngơi.
Xem thêm

1 Đọc thêm

KỂ LẠI MỘT TRUYỆN ĐÃ BIẾT (TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH) BẰNG LỜI VĂN CỦA EM

KỂ LẠI MỘT TRUYỆN ĐÃ BIẾT (TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH) BẰNG LỜI VĂN CỦA EM

Đề bài yêu cầu chúng ta kể lại một câu chuyện đã biết, các bạn có thể kể lại những câu chuyện mình đã được học trong chương trình hoặc nghe thầy cô và bạn bè kể lại. Câu chuyện của các bạn kể phải giống với cốt truyện của truyện lúc đầu, bạn có thể kể các câu chuyện trong chương trình lớp 6 mình vừa học như truyện Sọ Dừa, Thạch Sanh, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Con Rồng Cháu Tiên... Hoặc các bạn có thể tham khảo những bài làm dưới đây. Chúc các bạn học giỏi. Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em: Truyện Con Rồng Cháu Tiên. Thuở xưa ở vùng đất Lạc Việt có vị thần tên là Lạc Long Quân, con trai của thần Long Nữ sống ở dưới biển Đông. Thần hình rồng, sức khỏe phi thường và có nhiều phép lạ. Thỉnh thoảng thần lên sống trên cạn, giúp dân diệt trừ các loài yêu quái như Ngư Tinh, Hồ tinh, Mộc Tinh. thần còn dạy dân cách trồng trọt và sinh sống. Âu cơ là một tiên nữ dòng dõi Thần Nông ở vùng núi cao phương Bắc. Nàng thích ngao du đây đó, những nơi có phong cảnh đẹp. Bên trai tài, bên gái sắc, họ yêu nhau rồi kết thành vợ chồng.  Ít lâu sau, Âu Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con khôi ngô tuấn tú lạ thường. Chẳng cồn bú mớm mà đàn con lớn nhanh như thổi, khỏe mạnh như thần.  Một hôm, nhớ biển cả và cảm thấy mình không thể sống lâu trên cạn được, Lạc Long Quân đành từ biệt Âu Cơ để trở về chốn thủy cung. Âu Cơ một mình nuôi con.Ngày lại ngày qua, nàng sốt ruột trông ngóng chồng với tâm trạng buồn tủi. Cuối cùng, nàng gọi chồng lên mà than thở : -Sao chàng nỡ bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi các con?! Lạc Long Quân ân cần giải thích: -Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao.Kẻ trên cạn người dưới nước, tính tình tập quán khác nhau, khó lòng mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì khó khăn thì giúp đỡ nhau, đừng quên lời hẹn. Âu Cơ nghe theo đưa năm mươi người con lên đất Phong Châu. Người con trưởng được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, lập ra nước Văn Lang, đóng đo ở Phong Châu (vùng Bạc Hạc, Lâm Thao, Phú Thọ ngày nay). Triều đình có quan văn, quan võ (Lạc tướng, Lạc hầu). Con trai của vua gọi là lang, con gái vua gọi là mị nương. Vua cha chết, con trai trưởng nối ngôi. Mười tám đời vua kế tiếp nhau đều lấy hiệu Hùng Vương. Từ sự tích này mà dân tộc Việt Nam thường nhắc đến nguồn gốc cao quý của mình là con Rồng cháu Tiên. Tất cả các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều là anh em cùng chung một bọc sinh ra (đồng bào). Các dân tộc đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.   Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em: Truyện Cây Khế. Ngày xửa, ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm. Người anh tham lam, khi chia gia tài liền chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn cha mẹ để lại, chỉ cho người em một túp lều nhỏ và mảnh vườn, trong đó có cây khế ngọt. Người em không chút phàn nàn, ngày ngày chăm bón cho mảnh vườn và cây khế. Năm ấy, cây khế trong vường nhà người em ra quả rất sai. Từng chùng quả chín vàng như năng lúc lỉu trên cành. Người em nhìn cây khể mà vui mừng, tính đem bán để lấu tiền mua gạo.  Một hôm, có con chim lạ từ đâu bay đến ăn khế. Thấy cây khế bị chim ăn xơ xác người em ôm mặt khóc. Chim bỗng cất lời: "Ăn một quả trả một cục vàng May túi ba gang, mang đi mà đựng" Người em nghe chim nói tiếng người lấy làm kinh ngạc, bèn vể kể cho vợ nghe. Hai vợ chồng may một chiếc túi vừa đúng ba gang, chờ chim đến. Hôm sau, chim bay đến, bảo người em ngồi lên lòng mình. Chim bay rất xa, dên một hòn đảo đầy vàng bạc giữa biển khơi bao la. Người em lấy vàng bỏ đầy túi ba gang rồi lại theo chim trở về nhà. Từ đó, người em trở nên giàu có.  Người anh nghe thấy em giàu liền sang chơi và lân la hỏi chuyện. Em không giấu giếm kể lại cho anh tường tận mọi điều. Người anh nằng nặc đòi đổi nhà cửa ruộng vườn của mình lấy mảnh vườn và cây khế, người em dù không muốn nhưng thấy anh cương quyết quá cũng đành đởi cho anh. Mùa năm sau, cây khế lại sai trĩu những quả vàng chín mọng, người anh khấp khởi mừng thầm, ngày ngày ngóng chờ con chim lạ tới. Thế rồi một hôm, chim tới ăn khế, người anh giả vờ khóc lóc, chim cũng nói: "Ăn một quả trả một cục vàng May túi ba gang, mang đi mà đựng" Người anh nghe vậy, mừng như mở cờ trong bụng, vội vã cùng vợ may một chiếc túi to thật là to. Hôm sau chim tới đưa người anh đi lấy vàng ở hòn đảo xa lạ nọ. Nhìn thấy vàng bạc châu bái trên đảo, người anh vội vàng nhết đầy túi to, lại còn giắt khắp người. Khi người anh leo lên lưng chim, chim phải vổ cánh mấy lần mới bay lên được. Vì quá nặng nên chim bay chậm, mãi vẫn ở trên biển. Chim bảo người anh vứt bớt vàng bạc đi nhưng anh ta không chịu. Chim nặng quá, nghiêng cánh, thế là người anh tham lam cùng túi vàng rơi xuống biển sâu, không bao giờ trở về được nữa.   Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em: Truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh. Ngày em còn bé, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ em lại thì thầm kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích, mẹ kể bằng trí nhớ của mẹ nên những câu chuyện ấy nó như thêm lung linh, huyền ảo, nó không diễn ra đều đều, mà đôi khi nó còn được tạo thêm những tình tiết mới, những nhân vật mới, nhưng vẫn không làm mất đi nội dung của nó. Em rất thích cách kể chuyện của mẹ, thích trí tưởng tượng của mình như cũng đang bay bổng trong thế giới cổ tích ấy, và hôm nay trí tưởng tượng ấy đã bay từ quá khứ, từ truyền thuyết về hiện tại. Thời Vua Hùng Vương thứ 18, cuộc sống của người dân vô cùng sung túc và no ấm, khắp nơi ai ai cũng tưng bừng mở hội mừng những mùa vàng bội thu. Nhà vua hài lòng lắm, ngài có một cô con gái yêu tên là Mỵ Nương cũng vừa đến tuổi cập kê, nàng có một sắc đẹp hiền dịu, đoan trang. Nhà vua muốn tìm cho con một người chồng xứng đáng, ngài quyết định mở cuộc thi kén rể, những người con trai trong cả nước đều đổ về chốn đô thành để mong lọt vào mắt xanh của Mỵ nương. Một buổi sáng, có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng đến trước điện rồng. Một người có nước da rám nắng, thân hình cường tráng, ánh mắt sáng như sao, chàng đến từ núi rừng và xưng tên là Sơn Tinh, còn chàng trai kia có một mái tóc bồng bềnh như sóng nước, trông dáng dấp mảnh dẻ thanh tú, nhưng thái độ cũng vô cùng quyết liệt, chàng tự xưng là Thủy Tinh sống nơi biển cả. Phần so tài đã diễn ra nhưng phần thắng cuộc lại thuộc về người con của núi, Thủy Tinh không chấp nhận thua cuộc, chàng đuổi theo đôi uyên ương đòi cướp lại Mỵ Nương… Và thời hiện tại bắt đầu… Nước dâng cuồn cuộn đỏ ngầu, rừng đầu nguồn từ lâu đã bị đốt, bị chặt phá tan hoang, đến cả cái gốc cây cũng bị người dân đào lên bán về xuôi làm vật trang trí, những dòng nước càng trở nên hung hãn khi không bị 1 vật gì ngáng trở, chúng lao ầm ầm về xuôi, đi đến đâu chúng cuốn phăng nhà cửa, của cải đến đấy, khắp nơi nhìn đâu cũng chỉ một biển nước mênh mông. Cơn thịnh nộ của Thủy Tinh thật là khủng khiếp, chàng muốn khắp mọi nơi phải quy phục sức mạnh của chàng, đầu hàng sức mạnh của nước. Nhưng chàng không biết rằng Sơn Tinh đã chuẩn bị mọi thứ để phòng vệ, những người dân của chàng đã được trang bị những thiết bị tối tân hiện đại nhất, họ dùng điện thoại di động để đưa thông tin liên lạc một cách nhanh nhất, thông báo những nơi cần phải đến trợ giúp ngay lập tức. Những chiếc máy bay trực thăng khẩn cấp cất cánh bay đến tiếp cứu những người dân đang bị dòng nước cuốn đi, những chiếc xuồng máy chở đầy hàng cứu trợ luồn lách vào những khu vực khó đến nhất để mang lương thực thực phẩm đến cho mọi người, những chiếc máy xúc đang hối hả làm việc, từng đống đất cao ngất như núi do nước đẩy từ trên núi xuống được máy xúc xúc lên đổ vào những chiếc xe tải to đùng, hàng đoàn xe chở đất lũ lượt chạy hối hả về tuyến đê xung yếu đang được cấp tốc bồi đắp thêm, hàng tấn đất đá đổ xuống ào ào, máy ủi xông trận đẩy những khối đất đá ấy vào đúng vị trí, cửa xả lũ đã được xây dựng to rộng hơn bởi xi măng cốt thép mở toang ra đón cơn lũ tới, dòng nước đang ầm ầm đổ xuống bỗng trở nên hiền hòa trước một bức tường đất đá dày kéo dài dọc triền sông, chúng buộc phải chảy nhẹ nhàng men theo bờ đê đã được bồi đắp rồi trở về với biển. Thủy Tinh mệt mỏi, chàng thôi hô phong hoán vũ, gió ngừng thổi mạnh, nước mưa ngừng rơi, nước dần dần rút, chàng phải chấp nhận thua cuộc. Nhưng hàng năm, khi tập trung thêm được lực lượng, Thủy Tinh lại dâng nước lên mong đánh bại được Sơn Tinh, trong khi đó mỗi năm con người lại cũng góp tay với Thủy Tinh tàn phá thiên nhiên, tàn phá những cánh rừng phòng hộ, hủy hoại bầu khí quyển… Nếu con người vẫn chưa có ý thức được sự cần thiết của việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống của mình, biết đâu có ngày Thủy Tinh sẽ thắng?   ----------- HẾT ----------- 
Xem thêm

3 Đọc thêm

Kể về một chuyến đi đã đem lại cho em nhiều cảm xúc . Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài văn đó

KỂ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÃ ĐEM LẠI CHO EM NHIỀU CẢM XÚC . EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN KẾT BÀI CHO BÀI VĂN ĐÓ

Tôi thầm hứa với nội sẽ chăm chỉ học tập để xứng đáng với tình yêu thương, sự kì vọng của mọi người. Và nhất định sẽ có ngày tôi trở về giúp đỡ họ hàng và quê hương yêu dấu. Chuyến đi về quê nội lần này đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc: nỗi thương nội, thương các cô chú và các em. Nhưng tôi cũng tự hào biết bao về quê hương của mình, đời sống nghèo khó nhưng mọi người luôn yêu thương, bao bọc lấy nhau. Tôi thầm hứa với nội sẽ chăm chỉ học tập để xứng đáng với tình yêu thương, sự kì vọng của mọi người. Và nhất định sẽ có ngày tôi trở về giúp đỡ họ hàng và quê hương yêu dấu. Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ VĂN LỚP 6: KỂ CHUYỆN CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG THEO LỜI KỂ CỦA CHÚ CUỘI.

ĐỀ VĂN LỚP 6: KỂ CHUYỆN CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG THEO LỜI KỂ CỦA CHÚ CUỘI.

Con cố giữ mà giúp đời, nhưng nên nhớ là đừng bao giờ tưới nước bẩn lên cây ấy nó sẽ bay mất đấy!" Về nhà tôi trồng cây xuống đất và nhớ lời ông lão tôi luôn tưới nước sạch.. Nhờ cây này[r]

1 Đọc thêm

EM HÃY KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN CƯỜI MÀ EM ĐÃ GẶP TRONG CUỘC SỐNG

EM HÃY KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN CƯỜI MÀ EM ĐÃ GẶP TRONG CUỘC SỐNG

Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt! Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt! Gia đình cậu tôi có thể nói là đông con. Các bạn biết rằng, ở quê tôi người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho đến khi nào có được một cậu “quý tử” mới thôi. Biết là sinh quá nhiều sẽ không phù hợp với quy định của nhà nước nhưng “phép vua thua lệ làng” biết làm sao đây? Gia đình cậu tôi cũng thế. Cậu đã có ba đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhà ai cũng thấy chưa hài lòng. Cách đây nửa năm, mợ tôi sinh một em trai, cả họ nhà tôi mừng lắm! Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trông em cho cậu. Nhà cậu có một chiếc võng để dỗ trẻ em. Nhưng thật không may, tôi không thể ngồi được võng. Các bạn biết đấy, những người say tàu xe nếu ngồi võng sẽ thấy rất chóng mặt. Vậy là dù thăng bé có khóc toáng lên, tôi vẫn phải ôm nó mà nhún nhẩy dỗ dành. Thêm nữa, em vốn quen năm võng rồi, đặt xuống giường một lúc là nó khóc toáng lên! Chẳng biết làm sao nữa, vậy là dù nó thức hay ngủ, tôi vẫn phải ôm nó khư khư trên tay! Một hôm, tôi vào trông em cho mợ. Sáng hôm ấy cậu tôi không ra đồng mà ở nhà sửa lại cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiếng Việt nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay tôi, còn tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt chát một cái vào miếng gỗ, thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vẫn đang nhẩm lại câu thành ngữ thấy vậy cũng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam chịu!”. Ôi thôi! Thế là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi: Mày không bế thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con cậu đẻ thì mấy đứa cậu cũng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học mới được tí chữ đã về nói kháy cậu mợ! Thế là trong khi tôi còn sững người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đã ôm lấy thằng bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tôi nói câu ấy là có hàm ý bảo cậu sinh nhiều con để tôi phải bế chúng nó vất vả, khổ sở. Nào tôi có ý ấy, sự vô tình trùng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tế đã khiến cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Tôi đau khổ, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẫn phải cố lấy bộ mặt ăn năn nhất ra xin lỗi cậu. Tôi biết mình không chủ động gây lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi đã vô ý mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói của mình. Tôi giật mình nhớ đến lời của ai đó đã nói: Một câu nói có thể giết chết một con người! Trích: Loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

NGHE VÀ KỂ LẠI CÂU CHUYỆN "DẠI GÌ MÀ ĐỔI" (BÀI 1)

NGHE VÀ KỂ LẠI CÂU CHUYỆN "DẠI GÌ MÀ ĐỔI" (BÀI 1)

Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi". Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm. ĐỀ BÀI Nghe và kể lại câu chuyện "Dại gì mà đổi". BÀI THAM KHẢO DẠI GÌ MÀ ĐỔI Ở một gia đình nọ, có một đứa trẻ vừa mới bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm. Có một lần, mẹ cậu ta nói sẽ đổi cậu ta đi, để lấy một đứa trẻ ngoan đưa về nuôi. Nghe vậy, cậu liền nói: -       Mẹ sẽ chẳng bao giờ đổi được đâu! Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi; -      Vì sao thế? Cậu bé trả lời ngay: -       Vì chẳng ai dại gì mà đổi một đứa con ngoan lấy một đứa con nghịch ngợm như con đâu, mẹ ạ.
Xem thêm

1 Đọc thêm

KỂ LẠI CÂU CHUYỆN ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH THEO LỜI CỦA EM

KỂ LẠI CÂU CHUYỆN ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH THEO LỜI CỦA EM

Ngày ngày, Lái xách chiếc hòm gỗ nhỏ, trong đựng mấy thứ đồ nghề đánh giày, rong ruổi khắp nơi bằng đôi chân trần nứt nẻ, sạm đen. ĐỀ BÀI Kể lại câu chuyện Đôi giày ba ta màu xanh theo lời của em. *  Tham khảo cách kể dưới đây: Chị Lan được giao nhiệm vụ phụ trách Đội Thiếu niên của phường. Có rất nhiều em nhỏ phải sống trong cảnh nghèo khổ hoặc lang thang kiếm sống bằng những nghề như bán báo, bán vé số, đánh giày, lượm rác... rất vất vả mà tiền chẳng được bao nhiêu nên không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa. Trong số thiếu niên đó, chị Lan chú ý nhiều đển cậu bé có tên là Lái, khoảng mười hai, mười ba tuổi. Ngày ngày, Lái xách chiếc hòm gỗ nhỏ, trong đựng mấy thứ đồ nghề đánh giày, rong ruổi khắp nơi bằng đôi chân trần nứt nẻ, sạm đen. Có lần, chị Lan bất chợt gặp Lái đứng rất lâu trước tủ kính của cửa hàng bán giày dép, chăm chú ngắm những đôi giày đẹp đẽ. Lần khác, chị thấy Lái đứng tần ngần nhìn theo cậu bé đi đôi ba ta màu xanh nước biển với vẻ thèm thuồng. Chị Lan nhớ lại thuở nhỏ, chị cũng đã từng ao ước có được đôi giày ba ta giống như của người anh họ. Đôi giày mới đẹp làm sao! cổ giày cao, ôm sát chân. Thân giày làm bằng vải cứng, dáng thon thả, màu vải xanh như màu da trời những ngày thu. Phần thân giày gần sát cổ có hai hàng khuy dập và luồn một sợi dây trắng nhỏ vắt ngang. Chị tưởng tượng nếu mang nó vào, chắc bước đi sẽ nhẹ nhàng và nhanh hơn. Chị sẽ chạy tung tăng trên những con đường đất mịn trong làng trước cái nhìn thèm muốn của bạn bè. Bây giờ, chị thấy Lái cũng giống như chị ngày xưa. Chợt chị Lan nghĩ ra cách để giúp cậu bé Lái chấp nhận vào học lớp học tình thương. Chị mua cho Lái một đôi giày ba ta màu xanh dương và tặng cậu trong buổi đầu tiên đến lớp. Nhận đôi giày mơ ước từ tay chị Lan. Lái ngạc nhiên và sung sướng lắm! Tay cậu run run, môi cậu mấp máy nói lời cảm ơn, mắt cậu cứ nhìn xuống đôi bàn chân đen đủi đang ngọ nguậy dưới đất. Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng như chân sáo.
Xem thêm

1 Đọc thêm

KỂ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÃ ĐEM LẠI CHO EM NHIỀU CẢM. EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN MỞ BÀI CHO BÀI VIẾT ĐÓ

KỂ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÃ ĐEM LẠI CHO EM NHIỀU CẢM. EM HÃY VIẾT ĐOẠN VĂN MỞ BÀI CHO BÀI VIẾT ĐÓ

Quê hương tôi cũng đẹp và đáng yêu như quê hương của Tế Hanh. Cũng có con sông xanh biếc và những hàng tre rợp mát những buổi trưa hè. Quê hương tôi cũng đẹp và đáng yêu như quê hương của Tế Hanh. Cũng có con sông xanh biếc và những hàng tre rợp mát những buổi trưa hè. Chỉ tiếc tôi sống ở quê không nhiều lắm. Mỗi năm tôi chỉ được về quê có một lần và thường là những ngày hè oi bức. Hè năm nay cũng vậy, tôi cũng theo bố mẹ về thăm quê nội. Thế nhưng chuyến đi năm nay buồn man mác và nhói đau hơn. Bà nội tôi khuất núi. Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

Kể lại truyện Thánh Gióng bằng lời văn của em?

KỂ LẠI TRUYỆN THÁNH GIÓNG BẰNG LỜI VĂN CỦA EM?

Bài viết Từ thuở còn trong nôi, em đã được bà kể cho nghe nhiều câu chuyện lắm. Nhưng câu chuyện mà em nhớ nhất là truyện Thánh Gióng. Truyện kể rằng: Đời Hùng Vương thứ sáu, ở một làng kia có hai vợ chồng ông lão, chăm chỉ làm ăn lại có tiếng là phúc đức. Nhưng đến lúc sắp già mà vẫn chứa có nấy một mụn con. Một ngày kia bà vợ ra đồng trông thấy một bước chân to, bèn đặt chân mình vào ướm thử. Về nhà bà mang thai. Nhưng không ngờ, khác với người thường, đến mười hai tháng sau bà mới sinh ra một cậu bé mặt mũi khôi ngô. Cậu bé ra đời là niềm mơ ước cả đời của hai vợ chồng nên ông bà mừng lắm. Nhưng chẳng biết làm sao, dù đã ba tuổi nhưng cậu bé Gióng (tên cậu do ông bà đặt) vẫn chẳng biết nói, biết cười, cứ đặt đâu nằm đó. Ông bà buồn lắm. Cũng năm ấy, giặc Ân sang xâm lược bờ cõi nước ta. Chúng gây bao nhiêu tội ác khiến dân chúng vô cùng khổ sở. Thế giặc mạnh, nhà vua bèn sai người đi khắp nước cầu hiền tài. Đi đến đâu sứ giả cũng rao: - Ai có tài, có sức xin hãy ra giúp vua cứu nước. Nghe tiếng rao, cậu Gióng đang nằm trên giường bèn cất tiếng: - Mẹ ơi! Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con. (Ngày xưa khi để cho em nghe đến chỗ này, bao giờ bà cũng thêm vào: Tiếng nói đầu tiên của cậu Gióng là tiếng nói yêu nước đấy. Phải nhớ lấy cháu ạ!) - Nghe tiếng con, vợ chồng lão nông dân thấy lạ đành mời sứ giả vào nhà. Cậu Gióng liền yêu cầu sứ giả về chuẩn bị ngay: roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt để cậu đi phá giặc. Càng lạ hơn, từ lúc cậu Gióng gặp sứ giả, cậu cứ lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cậu cũng không no, áo vừa mặc xong đã sứt chỉ. Vợ chồng ông bà nọ đem hết gạo ra nuôi mà không đủ bèn nhờ hàng xóm cùng nuôi cậu Gióng. Trong làng ai cũng mong cậu đi giết giặc cứu nước nên chẳng nề hà gì. Giặc đã đến sát chân núi Trâu. Người người hoảng sợ. Cũng may đúng lúc đó, sứ giả mang những thứ cậu Gióng đã đề nghị đến nơi. Cậu bèn vươn vai đứng dậy như một tráng sỹ, khoác vào áo giáp, cầm roi rồi nhảy lên ngựa phi thẳng tới trận tiền. Bằng sức mạnh như cả ngàn người cộng lại, chẳng mấy chốc cậu đã khiến lũ giặc kinh hồn bạt vía. Đang đánh nhau ác liệt thì roi sắt gãy, cậu bèn nhổ ngay từng bụi tre ở bên đường quật vào lũ giặc. Quân giặc bỏ chạy toán loạn nhưng rồi cũng bị tiêu diệt không sót một tên. Dẹp giặc xong, cậu Gióng không quay về kinh để nhận công ban thưởng mà thúc ngựa đến núi Sóc, bỏ lại áo giáp sắt, một người một ngựa bay thẳng về trời. Nhiều đời sau người ta còn kể, khi ngựa thét lửa, lửa đã thiêu trụi một làng nay làng ấy gọi là làng Gióng. Những vết chân ngựa ngày xưa nay đã thành những ao hồ to nhỏ nối tiếp nhau. Câu chuyện về người anh hùng Thánh Gióng đã không chỉ còn là niềm yêu thích của riêng em, mà nó đã là niềm say mê của bao thế thệ học trò. Tham khảo thêm: Xem thêm ở đây: http://tuthienbao.com/forum/showthre...434#post235434
Xem thêm

2 Đọc thêm

KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH MÀ EM BIẾT THEO LỜI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN ĐÓ.(BÀI 1)

KỂ LẠI MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH MÀ EM BIẾT THEO LỜI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN ĐÓ.(BÀI 1)

Gia đình tôi có hai anh em trai, tôi là út. Bố mẹ tôi đã theo về với tổ tiên hơn mười năm nay. Tôi ở với anh được một thời gian thì anh tôi lấy vợ. Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời nhân vật trong truyện đó. Bài làm tham khảo    Gia đình tôi có hai anh em trai, tôi là út. Bố mẹ tôi đã theo về với tổ tiên hơn mười năm nay. Tôi ở với anh được một thời gian thì anh tôi lấy vợ. không muốn cho tôi ở chung, họ bèn chia gia tài. Lợi dụng quyền thế của mình, hai vợ chồng chiếm hết tài sản quý giá, chỉ đế lại cho tôi một mảnh nhỏ và cây khế ngọt ở cuối vườn. Là phận em, tôi không đòi hỏi gì cả, và cũng chẳng phàn nàn, chỉ lo làm thuê cuốc mướn kiếm sông qua ngày.    Đến mùa khế ra qua, bỗng nhiên có một con chim lạ đến ăn hết trái này đến trái khác. Tôi xót ruột lắm bèn than thở cùng chim:    - Chim ơi! Cơ nghiệp nhà tôi chỉ có mỗi cây khế, chim ăn hết, tôi biết trông cậy vào đâu!    Chim lạ liền nói:    - Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.    Thế rồi hôm sau chim lạ đưa tôi đi ra một hòn đảo ở tít ngoài khơi đầy vàng châu báu. Y theo lời dặn của chim, tôi chỉ lấy vừa đủ một túi ba gang rồi chim trở về nhà. Từ đó, cuộc sống của tôi trở nên khá giá, giàu có.    Biết chuyện, vợ chồng anh tôi ngày nào cũng sang nhà tôi năn nỉ xin đổi bộ gia tài để lấy cây khế. Thương anh, tôi đồng ý đổi. Đến mùa khế, vợ chồng anh tôi thay nhau chờ chực ở gốc cây chờ chim lạ đến. Rồi chim lạ cũng đến ăn. Sự việc giống như trước đây chim lạ đã nói với tôi. Chim lạ đi rồi, hai vợ chồng anh tôi hí hửng về nhà may một cái túi nhưng không phải ba gang như chim lạ bảo mà rộng đến mười hai gang.    Sáng hôm sau chim lạ đến chở anh tôi ra đảo. Vốn là người có tính tham anh tôi chất đầy vàng bạc châu báu ngọc ngà vào túi. Không những thế, anh tôi còn tìm kiếm chỗ nào trên người có thể nhét được, đều nhét vào rồi ì ạch lôi cái túi vàng khổng lồ và thân mình nặng trịch leo lên lưng chim. Nặng quá, chim phải vỗ cánh đến ba lần mới nhấc nổi mình lên được. Lúc bay qua biển, gặp một luồng gió mạnh, chim lảo đảo nghiêng cánh hất anh tôi cùng vàng rơi xuống biển sâu.    Tôi rất buồn vì cái chết của anh tôi nhưng nghĩ cho cùng đó cũng chính là học cho những kẻ tham lam, ích kỉ như lời ông cha đã dạy "tham thì thâm”.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề