ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VỀ KỶ THUẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI VỀ KỶ THUẬT":

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Quá trình dạy học HPT ở trường phổ thông. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng năng lực giải bài tập HPT cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học ở trường THPT. 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lí luận về khái niệm năng lực, năng lực giải toán và các biện pháp bồi dưỡng năng lực giải toán của học sinh, các năng lực giải hệ phương trình. Nghiên cứu thực tế dạy học hệ phương trình hiện nay ở trường THPT. Đề xuất một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực cho học sinh trong giải bài tập hệ phương trình. Tổ chức thực nghiệm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi và tính thực tiễn của phương án đã đề xuất. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lí luận: Giáo trình PPDH, SGK, SGV, tạp chí giáo dục, luận văn, luận án… chuyên ngành có liên quan tới đề tài. Quan sát, điều tra: Tiến hành tìm hiểu, điều tra về năng lực giải toán nội dung hệ phương trình ở trường THPT. Thực nghiệm: Tổ chức giảng dạy thử nghiệm một số giáo án và đưa ra kết quả đánh giá tính khả thi, hiệu quả của đề tài.
Xem thêm

Đọc thêm

Dạy học về một hiện tượng đời sống tích hợp với văn bản nhật dụng trong phần đọc hiểu ở trường trung học phổ thông

Dạy học về một hiện tượng đời sống tích hợp với văn bản nhật dụng trong phần đọc hiểu ở trường trung học phổ thông

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định cơ sở lí thuyết và thực tiễn, đề xuất cách tiếp cận mới và phương pháp dạy học NL VMHTĐS tích hợp với VBND trong phần đọc hiểu. Tiến hành tổ chức thực nghiệm sư phạp nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả củ phương hướng được đề xuất. Tổng kết lại quá trình thực hiện luận văn, đưa ra kết luận ban đầu về dạy học làm văn NL VMHTĐS tích hợp VBND trong phần đọc hiểu

Đọc thêm

MẪU 07 - PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

MẪU 07 - PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

Biểu mẫu 05TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG___________________CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_____________________TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 201..PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ(Dùng làm cơ sở để ra Quyết định công nhận giảng viên hướng dẫnvà tên đề tài Luận văn Thạc sỹ)Họ tên học viên:............................................................... MSHV: ................................Ngày tháng năm sinh:...................................................... Nơi sinh:...............................Chuyên ngành:................................................................ Khóa:....................................Tên đề tài luận văn Thạc sỹ:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Các đề tài nghiên cứu (Minh chứng 03 nghiên cứu trước đó làm cơ sở đánh giá tínhkhả thi của đề tài, trình bày theo đúng Quy định 125 phần trình bày tài liệu thamkhảo):1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. .....................................................................................................................................
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thông qua dạy học “Cấu trúc rẽ nhánh và lặp” chương trình Tin học 11 trường THPT

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thông qua dạy học “Cấu trúc rẽ nhánh và lặp” chương trình Tin học 11 trường THPT

2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu về phương pháp đổi mới KTĐG theo hướng phát triển năng lực học sinh đồng thời đưa ra hệ thống bài tập và các đề kiểm tra xây dựng dựa trên hướng phát triển năng lực của học sinh. 3. Nhiệm vụ nghiên cứuNghiên cứu lý luận về giáo dục định hướng năng lực.Tìm hiểu thực trạng kiểm tra đánh giá Tin học trong nhà trường THPT hiện nay.Đề xuất các đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học “Cấu trúc rẽ nhánh và lặp” Tin học 11 trường THPT.4. Phương pháp nghiên cứuTrong khóa luận tôi đã sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên cứu sau đây:Nghiên cứu lí luận: Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu về các vấn đề liên quan đến luận văn.Nghiên cứu thực tiễn: Điều tra thực trạng kiểm tra đánh giá môn Tin học nói chung và hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra nội dung bài học: “Cấu trúc rẽ nhánh và lặp” lớp 11 trường THPT.Thực nghiệm sư phạm: Để xem xét tính khả thi và hiệu quả của các đề kiểm tra đánh giá đã đề xuất. Tổng kết kinh nghiệm
Xem thêm

Đọc thêm

Mẫu kế hoạch Phòng Chống Thiên Tai

Mẫu kế hoạch Phòng Chống Thiên Tai

Dựa vào kết quả đánh giá rủi ro thiên tai và những nguồn lực có thể được bổ sung để xây dựng mục tiêu. Mục tiêu đề ra cần phải : Cụ thể Đo lường được Có tính khả thi Phù hợp với điều kiện địa phương Có giới hạn về thời gian thực hiện

Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ỨNG HÒA TP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ỨNG HÒA TP HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5 1.1. Vài nét về lịch sử vấn đề nghiên cứu 5 1.2. Một số khái niệm cơ bản 9 1.2.1. Quản lý 9 1.2.2. Quản lý giáo dục 11 1.2.3. Quản lý nhà trường 12 1.2.4. Hoạt động chuyên môn 15 1.2.5. Quản lý hoạt động chuyên môn 16 1.3. Trường THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân 17 1.3.1. Vị trí, nhiệm vụ trường THPT 17 1.3.2. Vị trí, vai trò của Hiệu trưởng trường THPT 19 1.4. Nội dung hoạt động chuyên môn của giáo viên trong nhà trường THPT 20 1.4.1. Thực hiện quy chế chuyên môn 20 1.4.2. Sinh hoạt tổ chuyên môn 21 1.4.3. Giảng dạy 21 1.4.4. Bồi dưỡng chuyên môn 22 1.4.5. Kiểm tra, đánh giá môn học 23 1.4.6. Viết Sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn 24 1.4.7. Giao lưu, trao đổi chuyên môn 25 1.5. Nội dung quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT (theo tiếp cận phối hợp chức năng và đối tượng quản lý) 25 1.5.1. Xây dựng kế hoạch chuyên môn của toàn trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch chuyên môn của tổ 25 1.5.2. Xây dựng và hoàn thiện quy chế chuyên môn 28 1.5.3. Tổ chức bộ máy quản lý chuyên môn 28 1.5.4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện quy chế và kế hoạch hoạt động chuyên môn 29 1.5.5. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học 29 1.5.6. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 30 1.5.7. Chỉ đạo viết sáng kiến kinh nghiệm, giao lưu trao đổi chuyên môn 31 1.5.8. Kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 32 1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động chuyên môn 34 1.6.1. Yếu tố chủ quan 34 1.6.2. Yếu tố khách quan.................................................................................36 Tiểu kết chương 1 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN ỨNG HÒA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 39 2.1. Khái quát về địa lý, kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội 39 2.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội 39 2.1.2. Đặc điểm văn hóa giáo dục 39 2.2. Thực trạng giáo dục trường THPT huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội 40 2.2.1 Quy mô phát triển học sinh 40 2.2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên 41 2.2.3. Thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện dạy và học 42 2.3. Thực trạng hoạt động chuyên môn của giáo viên các trường THPT huyện Ứng Hoà – thành phố Hà Nội 45 2.3.1. Thực hiện quy chế chuyên môn 46 2.3.2. Sinh hoạt tổ chuyên môn 46 2.3.3 Giảng dạy 49 2.3.4. Bồi dưỡng chuyên môn 50 2.3.5. Kiểm tra, đánh giá môn học 52 2.3.6. Viết sáng kiến kinh nghiệm chuyên môn 54 2.3.7. Giao lưu, trao đổi chuyên môn 55 2.4. Thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Ứng Hoà – thành phố Hà Nội 56 2.4.1. xây dựng kế hoạch chuyên môn của toàn trường và chỉ đạo các tổ chuyên môn lập kế hoạch chuyên môn của tổ 57 2.4.2. xây dựng và hoàn thiện quy chế chuyên môn 59 2.4.3. Tổ chức bộ máy quản lý chuyên môn 60 2.4.4. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện quy chế và kế hoạch hoạt động chuyên môn 62 2.4.5. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học 64 2.4.6. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 66 2.4.7. Chỉ đạo viết sáng kiến kinh nghiệm, giao lưu trao đổi chuyên môn 68 2.4.8. Kiểm tra đánh giá hoạt động chuyên môn và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 70 2.4.9. Tạo động lực cho giáo viên tự học, tự phát triển chuyên môn 73 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động chuyên môn các trường THPT huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội 74 2.6. Đánh giá thực trạng 77 2.6.1. Thành công 77 2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 78 Tiểu kết chương 2 80 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ỨNG HÒA – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 81 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 81 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ 81 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển 82 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 82 3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 82 3.2. Các biện pháp nâng cao quản lý hoạt động chuyên môn tại các trường THPT huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội 83 3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL, giáo viên về vai trò của quản lý hoạt động chuyên môn ở trường THPT 83 3.2.2. Hoàn thiện quy chế chuyên môn bắt kịp với yêu cầu của đổi mới giáo dục trung học 84 3.2.3. Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý chuyên môn (phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn) 85 3.2.4. Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh và dạy học phân hóa 92 3.2.5. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 94 3.2.6. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá chuyên môn và đánh giá kết quả học tập của HS 99 3.2.7. Tạo động lực, môi trường thuận lợi cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn 105 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 108 3.4. Kết quả đánh giá mức độ về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 108 3.4.1.Kết quả khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết 109 3.4.2. Kết quả khảo nghiệm nhận thức về tính khả thi 109 3.4.3. Mối tương quan giữa sự cần thiết và tính khả thi của từng biện pháp 110 Tiểu kết chương 3 113 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 117 PHỤ LỤC
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kiểm soát chọn lọc cuống glisson trong cắt gan điều trị ung thư tế bào gan

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật kiểm soát chọn lọc cuống glisson trong cắt gan điều trị ung thư tế bào gan

Mục đích nghiên cứu của đề tài là Đánh giá kết quả cắt gan có sử dụng kỹ thuật kiểm soát chọn lọc cuống Glisson trong cắt gan điều trị ung thư tế bào gan. Mô tả kỹ thuật và tính khả thi của kiểm soát chọn lọc cuống Glisson trong cắt gan điều trị ung thư tế bào gan.

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCA.Kiến thức chung1.Các tiêu chí cơ bản đánh giá tính khả thi của một ý tưởng nghiên cứu khoa học+ Xây dựng tiến độ phù hợp với thời gian quy định của khoa, trường:Trong bất kì công việc nào khi tiến độ làm việc phù hợp và khoa học thì hiệu quả công việc sẽ rất cao. Vì vậy, trong nghiên cứu khoa học khi ta lập được tiến độ công việc thì ta có thể kiểm soát được thời gian và hoàn thành công việc theo kịp thời gian mà công việc đề ra.+ Tìm kiếm vấn đề cần nghiên cứu ( Lựa chọn đề tài cần nghiên cứu):Tìm kiếm vấn đề nghiên cứu là một khâu hết sức quan trọng và cần thiết. Khi tìm kiếm vấn đề nghiên cứu ta nên xem xét vấn đề đó có thuộc lĩnh vực mình học không? Mình có thích vấn đề đó không? Vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với khả năng và điều kiện của nhà nghiên cứu…+ Xác định mục tiêu của đề tài nghiên cứu:Việc xác định mục tiêu giống như chúng ta đi hướng đi cho đề tài. Điều này hết sức quan trọng, nếu chọn sai hướng đi sẽ dẫn đến cả đề tài sẽ sai hướng… Vì vậy, cần xác định mục tiêu thật rõ ràng và chính xác.+ Nghiên cứu các lý thuyết và các nghiên cứu tương tự liên quan đến vấn đề nghiên cứu:Nghiên cứu cơ sở khoa học là việc chúng ta tìm ra những điểm tựa để chúng ta giải thích vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu. Nếu như cơ sở khoa học không đúng thì dẫn đến logic, lập nghiên cứu của chúng ta lỏng lẽo và dễ bị phá vỡ.+ Xem xét có phương pháp để nghiên cứu vấn đề trên không? Dữ liệu nghiên cứu cho vấn đề đó có hay không?Cần tìm kiếm phương pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu và nằm trong khả năng nghiên cứu của chúng ta. Nó giống như là chúng ta chọn lựa phương tiện để chúng ta có thể tới đích 1 cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.+ Xây dựng đề cương nghiên cứu ( Nhận xét có thể làm được không?)Sau khi đã làm các bước trên, chúng ta xây dựng đề cương để xem xét tính khả thi trong việc thực hiện nghiên cứu. Vấn đề này chúng ta cần thực hiện 1 cách cẩn thận vì nó sẽ quyết định rất nhiều đến sự thành công của nghiên cứu. Nhưng cũng cần phải có quyết định nhanh chóng và phù hợp với tiến độ công việc đã đề ra. Nếu chúng ta thực hiện giai đoạn xem xét tính khả thi thực hiện của đề tài thì khi bước vào triển khai thực hiện nghiên cứu sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng. Đồng thời, cũng giúp chúng ta tránh được những rủi ro trong nghiên cứu khoa học như chọn đề tài không có khả năng làm được, không phù hợp với chuyên ngành, không thích vấn đề nghiên cứu.Tiêu chí quan trọng nhất là:Giải thích:2.Các tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả của một nghiên cứuVề nội dung:+Tính mới: Vấn đề nghiên cứu có thực sự cần thiết không. Công trình có gì mới không (về lý luận và thực tiễn).+Tính đúng đắn về phương pháp luận nghiên cứu: Sử dụng các pp nghiên cứu có hợp lý và đúng đắn hay không.+Tính xác thực của kết quả nghiên cứu: Luận giải sự cần thiết của đề tài và các nội dung nghiên cứu của đề tài một cách khoa học, cụ thể, rõ ràng và thuyết phục+Tính ứng dụng: Những kết luận, kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn ở mức độ nào (Giúp giải thíchgiải quyết vấn đề mũi nhọn, vướng mắc của Đơn vị nghiên cứu, hoặc Có giá trị thực tiễn cao, thiết thực, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, hoặc Có giá trị khoa học cao, có khả năng triển khai thành đề tài cấp cao hơn)+Tính hiệu quả: kinh tế, xã hội, thông tin.Về hình thức:+Tên đề tài: mức độ rõ ràng, hợp lý, cụ thể của tên đề tài so với mục tiêu nghiên cứu đề ra.+Bố cục: đầy đủ, rõ ràng và hợp lý theo yêu cầu đưa ra; phải có đầy đủ khung pháp lý, khung lý thuyết.+Trình bày: có đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn tài liệu; tên bảng biểu, đồ thị, sơ đồ; mục lục; phụ lục; danh mục bảng biểu, sơ đồ; danh mục chữ viết tắt…3.Quy trình nghiên cứu gồm các bước cơ bản nào?Quy trình nghiên cứu gồm các bước cơ bản sau:Hình thành ý tưởng và đánh giá sơ bộ tính khả thi của ý tưởng nghiên cứu nghiên cứu khoa học+Tìm kiếm và lựa chọn chủ đề nghiên cứu – lựa chọn đối tượng nghiên cứu+Xác định mục tiêu nghiên cứu+Giới hạn phạm vi nghiên cứuoGiới hạn về quy mô: không gian tự nhiên; không gian hành chính; một cộng đồng, một giai đoạn trong toàn bộ chuỗi giai đoạn, quy trình; một hoạt động trong nhiều hoạt động;…oGiới hạn về thời gian: thời gian quan sát diễn biến sự việcoGiới hạn trong mục tiêu nghiên cứu+Đưa ra luận điểm, giả thuyết nghiên cứu – đặt câu hỏi nghiên cứuoPhát hiện, nhận diện những bất đồng trong tranh luận khoa họcoNghĩ ngược lại với quan niệm thông thườngoNhận diện những vướng mắc trong hoạt động thực tếoLắng nghe ý kiến của những người ngoài lĩnh vựcoPhát hiện mặt mạnh, mặt yếu trong các nghiên cứu trước đó…+Tìm các luận cứ để chứng mìnhoLuận cứ lý thuyếtoLuận cứ thực tiễn+Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, chứng minh luận điểmLựa chọn phương pháp nghiên cứu là lựa chọn cách thức tìm kiếm luận cứ, tổ chức luận cứ để chứng minh luận điểmoLựa chọn giữa các mô hình lý thuyếtoLựa chọn giữa các mô hình định lượngoLựa chọn cách thức thu thập thông tinThu thập và nghiên cứu tài liệu – Thiết lập khung lý thuyết+Lý thuyết về đối tượng nghiên cứu+Lý thuyết về phương pháp nghiên cứu mô hình nghiên cứu+Sự lựa chọn phương pháp nghiên cứu mô hình nghiên cứuThu thập và xử lý dữ liệu+Thu thập các số liệu sơ cấp, thứ cấp+Xử lý các số liệu định tính, định lượng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, tìm luận cứ, luận điểm để chứng minh bác bỏ giả thuyết nghiên cứu.Đánh giá, thảo luận kết quả nghiên cứuViết báo cá¬o nghiên cứu – Công bố kết quả nghiên cứu.B.Thu thập số liệu1.Các căn cứ nào để thiết kế bảng hỏi (khung lý thuyết)Căn cứ trên dữ liệu cần thu thập.Căn cứ trên dạng phỏng vấn.Căn cứ trên dạng câu hỏi.Căn cứ trên thuật ngữ sử dụng.Căn cứ trên cấu trúc bố cục bảng hỏi.2.Phân biệt các biến quan sát (observation) và biến tiềm ẩn (latent) trong bảng hỏi.Biến tiềm ẩn: Đối với các dạng nghiên cứu hành vi nói chung thì các biến nghiên cứu thường không thể xác định được một cách trực tiếp mà phải thông qua nhiều khía cạnh khác nhau. (Ví dụ, xác định tính tin cậy của một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Nhà nghiên cứu có thể phải xác định thông qua nhiều khía cạnh khác nhau như: sản phấm đáp ứng được kỳ vọng về độ bền, công ty có uy tín trên thị trường, hành vi của nhân viên là đáng tin cậy,…,thông qua nhiều khía cạnh này nhà nghiên cứu mới đưa ra được khái niệm về tin cậy). Việc đánh giá những yếu tố tiềm ẩn th
Xem thêm

Đọc thêm

Ý tưởng kinh doanh caotuancuong 993 lần 2

Ý tưởng kinh doanh caotuancuong 993 lần 2

Hiện nay thời đại kinh tế thị trường mở cửa,cùng với việc hội nhập nên rất có nhiều cơ hội để kinh doanh và phát triển dự án của mình.Để làm được như vậy bạn cần nên ý tưởng kinh doanh theo lĩnh vực rồi từ lĩnh vực đó mới cho ra ý tưởng độc đáo kín kẽ và đánh giá tính khả thi của ý tưởng trước khi quyết định thực hiện kinh doanh.

Đọc thêm

XÂY DỰN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG VẬT LÝ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ

XÂY DỰN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG VẬT LÝ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ

ứng nhu cầu đó thì vai trò của giáo dục là rất quan trọng.Vật lí là môn khoa học tự nhiên gắn liền với cuộc sống. Học vật lí làgiúp cho học sinh hiểu biết, khám phá các hiện tƣợng tự nhiên. Việc giải bài tậpvật lí không những giúp học sinh củng cố khắc sâu kiến thức mà còn giúp họcsinh phát triển tƣ duy và rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề. Các cuộc thi họcsinh giỏi nói chung và môn vật lí nói riêng vẫn thƣờng xuyên đƣợc tổ chứcnhằm tìm kiếm, bồi dƣỡng và đào tạo những học sinh giỏi yêu thích môn vậtlí giúp cho các em có thêm kiến thức và lòng đam mê nghiên cứu trong lĩnhvực vật lí. Để góp phần nâng cao chất lƣợng dạy và học học ở nƣớc ta đã cómô hình các trƣờng chuyên, lớp chọn. Tuy nhiên hệ thống các trƣờng chuyênchất lƣợng cao lại chủ yếu tập chung ở một số nơi có điều kiện kinh tế văn hóaphát triển nhƣ ở các thành phố lớn, các thị xã. Trong khi có rất nhiều học sinh cótƣ chất, yêu thích bộ môn vật lí ở các khu vực khó khăn không có điều kiệntheo học ở các trƣờng chuyên lớn. Các em học sinh đó cũng có nhu cầu đƣợcbồi dƣỡng thƣờng xuyên và đƣợc tham gia vào các cuộc thi học sinh giỏi. Hiệnnay trên thị trƣờng có rất nhiều sách tham khảo nhƣng để học sinh có thể lựachọn đƣợc những tài liệu phù hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa để bồidƣỡng học sinh giỏi giáo viên thƣờng phải tự tìm hiểu tài liệu, sƣu tầm bài tậprồi giao cho các em.Trong các trƣờng THPT việc bồi dƣỡng học sinh giỏi rấtquan trọng, nhƣng còn mang tính tự phát, chƣa có phƣơng pháp cụ thể.1Với những lý do trên đây chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu " Xây dựngvà hƣớng dẫn giải hệ thống bài tập chƣơng Điện tích. Điện trƣờng vật lílớp 11 Trung học phổ thông nhằm bồi dƣỡng học sinh giỏi môn vật lí."Đề tài này phù hợp và hữu ích cho bản thân cùng các đồng nghiệp trong quátrình giảng dạy, phát hiện và bồi dƣỡng học sinh giỏi môn vật lí.2. Lịch sử nghiên cứu
Xem thêm

136 Đọc thêm

QUẢN TRỊ DỰ TRỮ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

QUẢN TRỊ DỰ TRỮ TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Đề tài thảo luận: Các quyết định cơ bản trong quản lý dự trữ. Liên hệ thực tế quản lý dự trữ tại các DNTM hiện nay.I.Các quyết định cơ bản trong quản lý dự trữ1.1.Quyết định mô hình kiểm tra dự trữ1.2.Quyết định quy mô lô hàng nhậpII. Liên hệ thực tế tại Công ty TNHH MTV thực phẩm và đầu tư FOCOCEV2.1. Giới thiệu về công ty2.1.1 Quá trình hình thành2.1.2. Quá trình phát triển2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của Trung tâm2.1.5.Cơ sở vật chất kỷ thuật tại Trung Tâm2.3. Đặc điểm thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của Trung Tâm2.3.1. Đặc điểm thị trường và khách hàng2.3.2. Đối thủ cạnh tranh của Trung Tâm2.4. Phân tích đánh giá các hoạt động quản trị dự trữ của Trung tâm KDXNK và dịch vụ tổng hợp Đà Nẵng:2.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị dự trữ của trung tâm2.4.2 Thực trạng công tác QTDT hàng hóa tại Trung Tâm2.5.Kết luận chung về thực trạng QTDT hàng hóa tại Trung Tâm2.5.1.Những thành công trong công tác QTDT hàng hóa tại Trung Tâm2.5.2. Những hạn chế trong công tác QTDT hàng hóa tại Trung TâmIII. Một số đề suất về công tác quản trị dự trữ của Trung Tâm3.1.Dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của khách hàng3.2.Xây dựng kế hoạch DT phù hợp cho từng mặt hàng3.3.Mối quan hệ với nhà cung cấp
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ5GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ5GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH

sẽ trở thành thị xã của tỉnh Vĩnh Phúc; là khu vực tập trung các công trình đầumối giao thông và hạ tầng kỹ thuật của tỉnh như đường TL305, 305C, 306, 307,tuyến Đê sông Phó Đáy…, khu vực đang trên đà phát triển các cơ sở côngnghiệp quy mô vừa và nhỏ, các làng nghề truyền thống, các trung tâm dịch vụ,thương mại và địa phương.Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xãhội theo định hướng quy hoạch thì nhu cầu về nguồn vốn đầu tư và nâng cao chấtlượng công tác quản lý đầu tư là hết sức quan trọng. Trong những năm gần đây,tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt khá, công tác đầu tư xây dựng được đẩymạnh, hệ thống hạ tầng giao thông khung đã cơ bản hình thành theo quy hoạch, hệthống điện, đường, trường, trạm được đầu tư theo chuẩn, các công trình văn hóađược quan tâm đầu tư, kêu gọi xã hội hóa đầu tư hệ thống chợ nông thôn đi vàohoạt động nền nếp…; Một khối lượng lớn vốn đầu tư được huy động và sử dụng cóhiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tạinhư tình trạng lãng phí trong hoạt động đầu tư XDCB, công tác quản lý chấtlượng công trình mới được coi trọng trên hồ sơ, tiến độ triển khai một số dự ánchậm trong đó đặc biệt là công tác chuẩn bị đầu tư và GPMB đã làm giảm hiệu quảnguồn vốn đầu tư. Đây là những vấn đề ngày càng trở nên bức xúc và là điều đánglo ngại cần được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nói chung và các cấp, cácngành trên địa bàn huyện Lập Thạch nói riêng.Để khắc phục tình trạng trên, em xin chọn đề tài: “Thực trạng và một số5giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sáchNhà nước trên địa bàn huyện Lập Thạch” để nghiên cứu.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài- Làm sáng tỏ về các vấn đề lý luận, thực tiễn về đầu tư, hiệu quả sử dụng vốncủa hoạt động đầu tư và quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.- Đánh giá thực trạng tình hình những hạn chế và nguyên nhân của những
Xem thêm

114 Đọc thêm

Ứng dụng phương pháp luận TRIZ để nâng cao giá trị sản phẩm thiết kế

Ứng dụng phương pháp luận TRIZ để nâng cao giá trị sản phẩm thiết kế

Nghiên cứu khả thi có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, giá thành công trình và các mặt khác của hiệu quả kinh tế vốn đầu tư: giá thành sản phẩm, thời gian sử dụng, chất lượng công trình, . . . Khi chi phí xây dựng bị giới hạn thì việc tìm kiếm những giải pháp khác nhau, những cải tiến trong thiết kế khả thi là rất quan trọng và cần thiết. Đặt biệt, trong tình hình kinh tế xây dựng khó khăn hiện nay, số lượng các dự án xây dựng giảm hoặc với những dự án xây dựng ngày càng lớn về mặt quy mô và hình thức, người thiết kế phải có phương pháp để cải tiến sản phẩm thiết kế thông qua sự hiểu biết, sự sáng tạo của mình. Người thiết kế có thể đưa ra các giải pháp nhưng các giải pháp này thông thường dựa vào các giải pháp sẵn có nên tính sáng tạo không cao. Bài viết nghiên cứu áp dụng phương pháp luận sáng tạo Triz trong giai đoạn nghiên cứu khả thi giúp người thiết kế tìm kiếm nhiều giải pháp mới để cải tiến sản phẩm thiết kế. Đồng thời, mô hình đánh giá – chọn giải pháp được đề xuất giúp chủ trì thiết kế cũng như chủ đầu tư chọn lựa phương án phù hợp nhất. Đặc biệt, trong những dự án quan trọng, việc đánh giá giải pháp sẽ phức tạp khi chọn giải pháp do tập thể từ nhiều lĩnh vực khác nhau ra quyết định.
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu một số tính chất cơ lý, hóa lý của nguyên liệu và bán thành phẩm thuốc, phương pháp xác định và ứng dụng trong bào chế thuốc viên

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ LÝ, HÓA LÝ CỦA NGUYÊN LIỆU VÀ BÁN THÀNH PHẨM THUỐC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀO CHẾ THUỐC VIÊN

... " Nghiên cứu số tính chất lý, hoá lý nguyên liệu bán thành phẩm thuốc, phương pháp xác định ứng dụng bào chế thuốc viên" với mục tiêu: Khảo sát phương pháp đánh giá số tính chất lý tá dược (nguyên. .. (nguyên liệu) bán thành phẩm sản xuất viên nén, nang cứng Xác định số tính chất lý nguyên liệu, bán thành phẩm viên nén Bước đầu tìm hiểu áp dụng việc đánh giá tiêu kỷ thuật tính chất lý, hoá lý bào. .. việc xác định tính chất l của nguyên liệu, bán thành phẩm quy trình sản xuất thuốc viên Các bán thành phẩm với tiêu (đặc tính) kỹ thuật, tạo định đến tiêu chất lượng sản phẩm cuối (thành phẩm)
Xem thêm

38 Đọc thêm

CẢI THIỆN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ

CẢI THIỆN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ

Mảng thái độ bao gồm sự kết hợp và thay đổi tâm lý .Xem Phần 4.1 của tài liệu này để thảo luận kỹ hơn về Thang phân loại của Bloom vàcác mục tiêu giáo dục.9Trung tâm thực hành học thuật và học tập của sinh viên, Trường Trinity1.3 Phân biệt đánh giá tổng hợp, đánh giá thành phần và tiếp diễn?Đánh giá tổng hợp là đánh giá được sử dụng để biểu thị khả năng hoặc điểm số màsinh viên đạt được trong một khóa học, học phần (module), cấp độ hoặc phạm vi. Mặtkhác đánh giá thành phần là đánh giá được sử dụng chỉ để cung cấp thông tin phảnhồi tới sinh viên về việc học tập của họ. Nó cung cấp cho sinh viên những chỉ dẫn làmthế nào để duy trì và nâng cao thành tích học tập, nhưng không đóng góp vào điểmtổng kết của sinh viên. Đánh giá liên tục thường được tiến hành thông qua một loạtcác bài tập đánh giá từng cá nhân, đôi khi có thể bổ sung đánh giá chung kèm với đánhgiá liên tục. Đánh giá liên tục được sử dụng tốt nhất khi học phần có nhiều năng lựcđầu ra riêng biệt cần đạt được trong các giai đoạn nhất định.Trong khi những kỳ thi kín có thể loại bỏ được việc sao chép tài liệu, chúng chỉ có thểđưa cho sinh viên một cơ hội để thể hiện khả năng của họ, và có hướng đánh giá mộtsố kiến thức nhất định và có thể mang lại lợi thế cho những ai có thể chịu đựng đượccăng thẳng và có kỹ năng ghi nhớ tốt. Đánh giá liên tục có thể cho ta một ước lượngđáng tin cậy về khả năng của sinh viên và đánh giá trực tiếp khả năng của sinh viêntrong việc phân bố thời gian và đối phó với áp lực (Brown, 2001). Với đánh giá liên tục,tổng khối lượng đánh giá trên cả giảng viên và sinh viên có vẻ lớn hơn cách đánh giámột lần cuối kỳ, nhưng thực tế là bằng nhau. Phản hồi kịp thời là một phần rất quantrọng của đánh giá tiếp diễn vì nó cho người học biết mức độ lĩnh hội của họ và làm thế
Xem thêm

49 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH KỶ THUẬT NUÔI CÁ CẢNH

GIÁO TRÌNH KỶ THUẬT NUÔI CÁ CẢNH

đầy đủ dưỡng chất cho sinh trưởng của cá. Chẳng hạn ở cá chép có ăn thức ăn bổ sunglà trùng muỗi đỏ thì chúng tăng trưởng tốt hơn về trọng lượng, tỉ lệ tăng trưởng vàđồng đều hơn. Trùng muỗi đỏ có thể đạt được tăng trưởng hiệu quả ở cá giống MugilcarpioViệc cung cấp ấu trùng muỗi đỏ cho các nhà nuôi cá địa phương của Singaporethường nhập chính yếu từ những nước láng giềng và một phần do sản xuất trong nước.Môi trường sinh sản tự nhiên cho muỗi đỏ bị giới hạn do sự đô thị hóa và hiện đại hóacủa đất nước. Hơn nữa việc cung cấp trùng muỗi đỏ luôn bị động không đáng tin cậyvà theo mùa vì ấu trùng phát triển thất thường nhất là vào mùa mưa.Trong thời gian qua, cách đây khoảng nửa thế kỷ những cố gắng sinh sản nhântạo trùng muỗi đỏ trong điều kiện thí nghiệm được thực hiện ở nhiều nước. Điều khókhăn nhất là khả năng kích thích sinh sản và thành thục của côn trùng hai cánh muỗiđỏ trong điều kiện nuôi.1. Sinh học và vòng đời.Vòng đời trùng muỗi đỏ được chia thành 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, thành trùngvà côn trùng trưởng thành. Chúng được đẻ ra trong một khối như một chất nhầy trongsuốt. Mỗi khối chứa khoảng 50-70 trứng. Trong điều kiện nhiệt đới, thời gian ấp trứngkhoảng 24-48 giờ. Ấu trùng mới nở thì không vượt quá 1mm chiều dài nhưng vào giaiđoạn cuối đo được 10-15mm. Mỗi ấu trùng lột xác 4 lần trước khi chuyển sang giaiđoạn thành trùng. Sau 2 ngày hoặc hơn chúng lên mặt nước và lột xác để biến thànhdạng trưởng thành. Chúng rất mềm mại và chân dài bay không quá 5mm và hiếm khi18hơn 10mm chiều dài. Chúng sống 3-5 ngày và thành thục và đẻ trứng trong thời kỳnày. Con trưởng thành chiếm số lượng lớn trong vùng lân cận của ao, hồ và suối bởi vìtrứng được đẻ ra trong nước và các giai đoạn ấu trùng cũng trong nước.2. Giá trị dinh dưỡng.Giá trị dinh dưỡng của trùng muỗi đỏ rất tốt. Phân tích hóa học chỉ ra rằng chúng
Xem thêm

96 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN Công Nghệ CADCAM: Thiết kế chi tiết và tạo khuôn ép nhựa, lập chương trình gia công các chi tiết trong chi tiết: sô đựng gạo

BÀI TẬP LỚN Công Nghệ CADCAM: Thiết kế chi tiết và tạo khuôn ép nhựa, lập chương trình gia công các chi tiết trong chi tiết: sô đựng gạo

Phần I: Lời nói đầu: CADCAM được viết tắt từ computer aided design computer aided manufacturing, tức là một kỷ thuật thiết kế và sản xuất thông qua sự trợ giúp máy vi tính. Từ những ngày đầu ra đời, kỷ thuật này đã được sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Và hiện nay, nó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô để thiết kế và sản xuất những bộ phận động cơ. Hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, hệ thống CADCAM tích hợp được phát triển rất nhanh chóng. Nó đã tạo nên sự liên thông từ quá trình thiết kế cho đến chế tạo trong lĩnh vực cơ khí. Xu thế hiện nay các nhà kỹ thuật phát triển chủ yếu là hệ thống CADCAM tích hợp. Những phần mềm CADCAM tích hợp đang sử dụng phổ biến hiện nay như: Mastercam, Edgecam, Solidcam, Delcam, Surfcam, Vercut, Topmold, Cimatron, CatiaAuto NC, ProEngenieer, Hypercam, v.v...
Xem thêm

Đọc thêm

Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Trong tháng 10 năm 2007, một báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được thực hiện và trình nộp lên Bộ Kế hoạch Đầu tư. Sau khi xem xét và chỉnh sửa, báo cáo tiền khả thi cuối cùng đã được các Bộ ngành của Việt Nam chấp thuận và Chính phủ Việt Nam phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 1937TTgQHQT ngày 13122007 sử dụng tín dụng hỗn hợp của Đan Mạch. Sau đó, tài liệu báo cáo nghiên cứu khả thi đã được Tư vấn hoàn tất và trình nộp lên UBND tỉnh Hà Giang. Ngày 05122008 UBND tỉnh Hà Giang đã ra quyết định số 4147QĐUBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo khả thi) cho dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Hà Giang tỉnh Hà Giang. Tài liệu dự án khả thi đã được dịch sang tiếng Anh và chuyển sang phía Đan Mạch xem xét và đánh giá.Đầu tháng 03 năm 2009, phái đoàn thẩm định của Danida (Đại sứ quán Đan Mạch) đã sang Việt Nam và đến Hà Giang vào các ngày từ 08 đến 13 tháng 3 năm 2009 nhằm đánh giá chi tiết về dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Hà Giang, sử dụng tín dụng hỗn hợp của Đan Mạch. Trong quá trình làm việc tại Hà Giang, các tiêu chí đánh giá dự án như: tính tương thích, tính vền vững về mặt kỹ thuật, tính bền vững về mặt tài chính, bền vững về thể chế,.. đã được đoàn thẩm định xem xét kỹ lưỡng.
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẦM NON ĐỀ TÀI THỂ DỤC CHẠY NHANH 15M (LỚP LÁ)

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẦM NON ĐỀ TÀI THỂ DỤC CHẠY NHANH 15M (LỚP LÁ)

MÔN: THỂ DỤC GIỜ HỌCI/ Mục đích yêu cầu- Dạy trẻ chạy nhanh 15 m- Trẻ biết kết hợp mhịp nhàng tay chân khi chạy- Luyện kỷ năng chạy đúng kỷ thuật về tư thếchuẩn bị lấy đà để chạy nhanh đến đích- Giáo dục trẻ :Sựkiên trì khéo léo dùng sứcđể chạy nhanh đến đích- Trẻ biết phối hợp cùng nhau trong học tập- Giáo dục trẻ tính đoàn kết biết yêu thương giúp đỡ lẫnnhauMỞ ĐẦU HOẠT ĐỘNGCô cho trẻ tập theo nhạcCHẠY NHANH 15 mNÉM VÒNGCô phân tích cách chơi và luật chơi
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẦM NON ĐỀ TÀI THỂ DỤC: CHẠY NHANH 15M (LỚP LÁ)

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MẦM NON ĐỀ TÀI THỂ DỤC: CHẠY NHANH 15M (LỚP LÁ)

MÔN: THỂ DỤC GIỜ HỌCI/ Mục đích yêu cầu- Dạy trẻ chạy nhanh 15 m- Trẻ biết kết hợp mhịp nhàng tay chân khi chạy- Luyện kỷ năng chạy đúng kỷ thuật về tư thếchuẩn bị lấy đà để chạy nhanh đến đích- Giáo dục trẻ :Sựkiên trì khéo léo dùng sứcđể chạy nhanh đến đích- Trẻ biết phối hợp cùng nhau trong học tập- Giáo dục trẻ tính đoàn kết biết yêu thương giúp đỡ lẫnnhauMỞ ĐẦU HOẠT ĐỘNGCô cho trẻ tập theo nhạcCHẠY NHANH 15 mNÉM VÒNGCô phân tích cách chơi và luật chơi
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề