SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HẢI DƯƠNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HẢI DƯƠNG":

Phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề du lịch thương mại nghệ an

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH THƯƠNG MẠI NGHỆ AN

... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH THƯƠNG MẠI NGHỆ AN 37 2.1 Khái quát Trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An 37 iv 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường. .. luận phát triển nguồn nhân lực tổ chức Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An Chương Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng. .. nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An 45 2.2.2 Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trường Cao đẳng nghề Du lịch – Thương mại Nghệ An thời gian qua
Xem thêm

127 Đọc thêm

Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP - BỘ CÔNG THƯƠNG

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khi nói về tầm quan trọng của nhà giáo trong sự nghiệp phát triển giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII cũng khẳng định: “Xây dựng đội ngũ giáo viên, tạo ra động lực cho người dạy, người học, bởi lẽ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục”. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 đã xác định mục tiêu: "Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, cán bộ quản lý kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế". Lực lượng giáo dục, trong đó chủ yếu là đội ngũ giảng viên (ĐNGV) và giáo viên, là môt trong những thành tố cơ bản của quá trình giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Thành tố đó có vai trò quyết định trong việc thực hiện nội dung và chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục ... theo nguyên lý và phương châm giáo dục để đạt tới mục tiêu giáo dục. Trong giai đoạn hiện nay, đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nước, thì sự nghiệp phát triển GD&ĐT nước ta không thể không thực hiện đổi mới một cách đồng bộ về mục tiêu, nội dung và chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức, huy động và đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (CSVC&TBDH), phương thức đánh giá kết quả giáo dục, đổi mới tư duy và phương thức quản lý, đặc biệt là nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục. Đối với giáo dục nghề nghiệp, ĐNGV lại có vị trí, vai trò quan trọng hơn, bởi vì họ là những người trực tiếp thực hiện chương trình và nội dung đào tạo nhằm đào tạo được những công nhân kỹ thuật, những lao động có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên "Đội ngũ nhà giáo thiếu về số lượng và nhình chung thấp về chất lượng". Do đó, phát triển ĐNGV trong các trường cao đẳng nghề đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, đạt chuẩn về chất lượng và tinh thông về nghiệp vụ sư phạm là nhiệm vụ thường xuyên của các nhà quản lý, nhưng nó lại có ý nghĩa cấp thiết trong sự nghiệp phát triển KT-XH và phát triển GD&ĐT của nước nhà trong giai đoạn hiện nay. Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp được thành lập theo Quyết định số 250/QĐ-BLĐTBXH trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Thương mại với chức năng là đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật ở các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề cho cả nước. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công Thương mà trực tiếp là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Cục Dạy nghề, nhà trường đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của giáo dục nghề nghiệp hiện nay thì đội ngũ giảng viên của trường so với chuẩn quy định tại Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ra ngày 29/9/2010 vẫn còn nhiều bất cập: - Số lượng giáo viên, giảng viên còn thiếu, chưa đáp ứng được sự tăng trưởng về quy mô đào tạo của nhà trường. - Trình độ của giảng viên không đồng đều và nhìn chung còn thấp, khả năng nghiên cứu khoa học, khả năng tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên chưa cao. - Cơ cấu đội ngũ của giảng viên của trường chưa đồng bộ, nhiều khoa và tổ bộ môn lực lượng giảng viên còn mỏng về số lượng, yếu kém về chất lượng… gây ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình phát triển chung của nhà trường. Đã có một số công trình nghiên cứu về phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng nói chung và các trường cao đẳng nghề nói riêng; nhưng hiện nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về phát triển ĐNGV của Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp; chính vì vậy chúng tôi chọn vấn đề "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp - Bộ Công Thương" làm đề tài nghiên cứu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng ĐNGV để làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của Nhà trường.
Xem thêm

110 Đọc thêm

Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Hải Dương giai đoạn hiện nay

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1.Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin phát triển mạnh như vũ bão, hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu, thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực (NNL) có hàm lượng chất xám cao là vô cùng quan trọng đối với mọi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều coi trọng phát triển giáo dục; đều ý thức được giáo dục chính là chìa khóa mở cửa tương lai; giáo dục chính là nơi tạo ra NNL, tạo được sức cạnh tranh mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập. Nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục, Đảng ta đã khẳng định “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, trong đó: “Mục tiêu giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức. Có tay nghề, có năng lực thực hành tự chủ, năng động và sáng tạo” [5]. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đánh giá: “Đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng, cơ cấu không đồng bộ, chất lượng thấp. Một bộ phận giáo viên trình độ chuyên môn còn thấp, phẩm chất đạo đức nhân cách kém. Đa số giáo viên sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục lạc hậu, nặng về truyền thụ tri thức, ít coi trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy độc lập, sáng tạo và thái độ đúng đắn trong học tập và trong cuộc sống”. [14] Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục đã chỉ ra: “Chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và phát triển KT-XH, đa số vẫn dạy theo lôgic cũ, nặng về truyền đạt lý thuyết, ít chú ý đến phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành nghề của người học...” và đề ra: “Mục tiêu của chiến lược phát triển GD&ĐT là xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tay nghề của nhà giáo, nâng cao chất lượng NNL, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH- HĐH đất nước” [2] Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2001- 2010 đã đề ra nhiều giải pháp lớn để thực hiện chiến lược phát triển, trong đó có:“Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục”. [8] Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã xác định: “Xây dựng ĐNGV và CBQL giáo dục đại học đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến; ...”. Trong đó có nhiệm vụ và giải pháp là “Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên và CBQL.” Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đào tạo nghề, đội ngũ GVDN đang đứng trước đòi hỏi cao về số lượng, cơ cấu và sự chuẩn hoá về chất lượng để đáp ứng yêu cầu cho việc đào tạo NNL phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH. Do đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng để ĐNGV đạt chuẩn quy định là hết sức cấp bách. Trường Cao đẳng nghề Hải Dương được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo NNL theo ba cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề, đáp ứng nhu cầu về lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương và khu vực. Năm 2011, Trường Cao đẳng nghề Hải Dương được lựa chọn đầu tư trọng điểm trong công tác đào tạo nghề ba cấp độ: Quốc tế, ASEAN và Quốc gia theo Quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ LĐTBXH Việc tìm ra những giải pháp mang tính khả thi và hiệu quả trong công tác phát triển ĐNGV nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo là một nhu cầu cấp thiết không chỉ mang tính lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao trong giai đoạn hiện nay và tương lai của trường Cao đẳng nghề Hải Dương. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi đã lựa chọn vấn đề: “Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng nghề Hải Dương giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cuối khóa học.
Xem thêm

119 Đọc thêm

Nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng

NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

cấu thành năng lực. Tuy nhiên lập luận của họ còn khái quát. Trên đây là một số quan niệm về năng lực và các yếu tố cấu thành năng lực dựa trên những góc độ nghiên cứu khác nhau của nhiều tác giả. Từ những quan điểm trên, chúng tôi thấy có những điểm chung sau: - Năng lực là thuộc tính tâm lý, là khả năng tiềm ẩn của cá nhân, là phẩm chất nhân cách cho phép thực hiện có hiệu quả những hành động nhất định. Khi nghiên cứu năng lực cần xem xét năng lực trong mối liên hệ với môi trường hoạt động, đồng thời cần phải xem xét cả vấn đề năng khiếu, tư chất và các mức độ phát triển của năng lực. Tùy vào mức độ biểu hiện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp của năng lực mà ta gọi là “Năng khiếu”, “Tài năng” hay “Thiên tài”. Năng lực là sản phẩm của đào tạo, rèn luyện, có thể thay đổi và phát triển thông qua hoạt động. Do vậy, người ta có thể chủ động tạo ra năng lực. - Các bộ phận cấu thành năng lực gồm các yếu tố cụ thể như: kiến thức, kỹ năng, thái độ, kinh nghiệm, các mối quan hệ, động cơ (nguyện vọng), các phẩm chất cá nhân. Hiểu năng lực là một thuộc tính, một phẩm chất, một khả năng hoạt động của cá nhân là chưa đủ. Cá nhân gắn với nhóm, với tổ chức, với cộng đồng xã hội. Các Mác đã viết “bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội” (Các Mác và Phriđrich Ăngghen, 1984). Vì vậy, chúng tôi đồng tình với quan niệm của Nguyễn Thị Hiên và Lê Ngọc Hùng (2004), khái niệm năng lực cần được mở rộng ra khỏi phạm vi cá nhân và được định nghĩa như sau: Năng lực là khả năng của cá nhân, nhóm, tổ chức, cộng đồng và hệ thống xã hội bộc lộ, hình thành, phát triển trong quá trình hoạt động và thực hiện các vai trò, chức năng nhất định một cách hiệu lực, hiệu quả và bền vững. 9 1.1.1.2. Năng lực và các yếu tố cấu thành năng lực các trường cao đẳng nghề a. Năng lực các trường cao đẳng nghề Trường CĐN là một tổ chức đào tạo nghề ở các cấp trình độ khác nhau trên cơ sở
Xem thêm

207 Đọc thêm

Điều lệ TT DN IDT

ĐIỀU LỆ TT DN IDT

12.Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liênquan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quancủa Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho ngườilao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội.13.Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trườngtheo quy định của pháp luật.14.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.15.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.Điều 7.Quyền hạn1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhàtrường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triểnmạng lưới các trường cao đẳng nghề.2. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy địnhcủa pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề.3. Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đãđược phê duyệt trong Điều lệ của trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụtừ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống.4. Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theoquy định của pháp luật.5. Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạtđộng dạy nghề và lập kế hoạch dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trìnhdạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh4tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng caochất lượng dạy nghề, gắn với việc làm và thị trường lao động.6. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chấtcủa trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính củatrường.7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất;
Xem thêm

22 Đọc thêm

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HIỆN NAY

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng và nhà nước luôn quan tâm tới vấn đề phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề vững vàng. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng đã đề ra chủ trương phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2006 2010 là: “Phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo cao đẳng nghề, trung cấp nghề cho các khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực và cho xuất khẩu lao động” và “Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng dạy nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Đẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt: dạy nghề ngoài công lập, tại doanh nghiệp, tại làng nghề”. Đặc biệt, tại Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia thời kỳ 2010 – 2020 đã xác định giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn là: “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tại Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 2020 của Chính phủ đã có quan điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 là: “Nâng cao chất lượng và phát triển quy mô dạy nghề là một quá trình, vừa phổ cập nghề cho người lao động, đồng thời phải đáp ứng nhu cầu của các ngành, nghề sử dụng nhân lực có tay nghề cao trong nước và xuất khẩu lao động”. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục dạy nghề đáp ứng nhu cầu lao động là hết sức quan trọng. Yếu tố con người, vốn con người đã trở thành một yếu tố quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nhờ có nền tảng giáo dụcđào tạo, trong đó có đào tạo nghề, người lao động có thể nâng cao được kiến thức và kĩ năng nghề của mình, qua đó nâng cao năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế. Như vậy có thể thấy, giáo dục đào tạo nghề là một thành tố và là thành tố quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định phát triển nguồn nhân lực. Muốn có nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường lao động, song song với các cơ chế chính sách sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cần phải tăng cường quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng. Nam Định là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam. Theo quy hoạch năm 2008 thì Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, có tiềm năng về đất đai, lâm sản, khoáng sản và thế mạnh phát triển kinh tế xã hội. Với những điều kiện thuận lợi về địa lý gắn với vùng nguyên liệu, trong những năm qua lĩnh vực công nghiệp đã và đang phát triển nên nhu cầu về lực lượng lao động có tay nghề là rất lớn. Trường Cao đẳng nghề Nam Định được thành lập theo Quyết định số 1989QĐLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2006 trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học thủy lợi và phát triển nông thôn Nam Định . Là trường đào tạo đa dạng về trình độ chuyên môn kỹ thuật ( từ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề) và đa dạng về ngành nghề. Với chức năng nhiệm vụ đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật có tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức kỷ luật v.v... Trên thực tế trong những năm qua và hiện nay trường Cao đẳng nghề Nam Định đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý và đặt được nhiều thành tựu to lớn, nguồn nhân lực lao động nhà trường đào tạo đã tăng cả về số lượng, chất lượng từng bước đáp ứng được nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề cung cấp cho các doanh nghiệp và thị trường lao động. Tuy nhiên, công tác đào tạo còn tồn tại một số vấn đề như : Quá trình quản lý đào tạo nghề chưa đồng bộ về mục tiêu, nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên, số lượng tuyển sinh hằng năm chưa đạt kế hoạch được giao, điều kiện cơ sở vật chất còn bất cập, hạn chế nên chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lao động còn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động đa dạng hiện nay của thị trường, chưa đáp ứng được sự đòi hỏi của phát triển kinh tế – xã hội. Trong các nguyên nhân dẫn đến chất lượng đào tạo nghề ở trường Cao đẳng nghề Nam Định chưa như mong muốn thì công tác quản lý đào tạo là một hạn chế cần khắc phục và đổi mới. Là một cán bộ của sở lao động thương binh, xã hội và đồng thời trực tiếp quản lý và giảng dạy tại trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định, tác giả nhận thấy được những mặt mạnh, ưu điểm cũng như những tồn tại khuyết điểm cần khắc phục để nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Nam Định . Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Nam Định đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay”.
Xem thêm

128 Đọc thêm

DINH_TIEN_DUNG_-_DE_CUONG_LUAN_VAN[1]

DINH_TIEN_DUNG_-_DE_CUONG_LUAN_VAN[1]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰĐINH TIẾN DŨNGCÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤTLƯỢNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦATRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNHChuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KH&CNHà Nội, tháng 01 năm 20111BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUỐC PHÒNGHỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨChuyên ngành : Quản lý Khoa học và Công nghệMã số: 60 34 72Ngày giao luận văn: 15/12/ 2010Ngày nộp luận văn:
Xem thêm

7 Đọc thêm

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦN Học phần này nhằm cung cấp cho người học một số vấn đề cơ bản về tình hình giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam. Cụ thể là những vấn đề sau:+ Sơ lược về lịch sử hình thành, phát triển của giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam.+ Xu hướng phát triển giáo dục đại học trên thế giới+ Thực trạng giáo dục đại học Việt Nam hiện nay và phương hướng đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong những năm tới.+ Quản lí nhà nước về giáo dục đại học. Trên cơ sở những hiểu biết nói trên nhằm giúp người học có một quan điểm thích hợp trong quá trình tham gia đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường mình công tác nói riêng và nền giáo dục đại học nước nhà nói chung.B. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU Đây là tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo sư phạm. Tài liệu này cũng rất bổ ích cho những người tham gia vào quá trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, các bạn sinh viên và những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục đại học.
Xem thêm

139 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành thư viện tại: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ cơ KHÍ NÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THƯ VIỆN TẠI: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN1LỜI NÓI ĐẦU4CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP.6I. Cơ cấu tổ chức.6II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà trường.61. Nhiệm vụ.62. Quyền hạn của Nhà trường.8III. Sứ mệnh và tầm nhìn.81. Sứ mệnh.82. Tầm nhìn.93. Mục tiêu:12VI. Tám chiến lược phát triển của nhà trường.121. Chiến lược phát triển về đào tạo.122.Chiến lược phát triển công nghệ thông tin.143. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ.154. Chiến lược về đảm báo chất lượng.175. Chiến lược về hợp tác quốc tế.175. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực.196. Chiến lược phát triển tài chính và tiền lương207. Chiến lược về người học218. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất.21CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP23I. Lịch sử hình thành và phát triển của của Thư viện Trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp.23II. Vốn tài liệu của Thư viện Trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp.25III. Đối tượng phục vụ của thư viện Trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp.26V. Chức năng và nhiệm vụ của Thư viện Trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp.271. Chức năng.272. Nhiệm vụ.27CHƯƠNG III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP.29I. Những việc đã làm.29II. Các chuẩn nghiệp vụ đang được áp dụng trong Thư viện.311. Bảng phân loại DDC.312. Khổ mầu MARC 21.34III. Công tác phục vụ bạn đọc, ứng dụng tin học vào thư viện và sản phẩm, dịch vụ thông tin có trong Thư viện.351. Công tác bạn đọc352. Ứng dụng tin học trong hoạt động quản lý Thư viện.393. Sản phầm và dịch vụ thông tin có trong Thư viện.40IV. Báo cáo kết quả hoạt động của Thư viện trong các năm gần đây.431. Kết quả hoạt động công tác thư viện năm 2011 2012.432. Kết quả hoạt động của thư viện năm 2012 – 2013.454. Kết quả hoạt động của thư viện năm 2014 .50V. Suy nghĩ, nhận xét, đánh giá và so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn.51VI. Kiến nghị và giải pháp.52CHƯƠNG VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.55I. Xác định thái độ, lòng say mê đối vơi nghề nghiệp.55II. Đánh giá , khả năng, thế mạnh bản thân trên đặc thù nghề nghiệp.55III. Định hướng nghề nghiệp trong tương lai.55KẾT LUẬN57
Xem thêm

56 Đọc thêm

Bài 3 : Xử lý sự cố phần mềm văn phòng ppsx

BÀI 3 XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG PPSX

Phần mềm kế toánGiúp cho công việc của những ngườilàm kế toán được chính xác và nhanhchóngỨng dụngGiúp thực hiện nghiệp vụ kế toàn, lậptờ khai, báo cáo thuế,…Một số phần mềm thông dụngPhần mềm ACsoftPhầm mềm kế toán Việt NamPhần mềm P2DPhần mềm Hỗ trợ kê khai thuếTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tínhPhần mềm tiện íchTối ưu hóa hệ thống.Ứng dụngPhòng chống Virus, Backup OS, BackupDriver, Backup hệ thống tránh nhữngsự thay đổi không cần thiết, tối ưu hoámáy tính, bảo vệ dữ liệu,…Một số phần mềm thông dụng8/26/20096TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sơ lược về phần mềm máy tínhMột số phần mềm khácQuản lý kho, quản lý khách sạn, điều khiển tự động TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÒNG
Xem thêm

26 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề docx

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DOCX

- Vốn đầu tư:............................................................................................... - Thời hạn hoạt động:.................................................................................. (Kèm theo đề án thành lập trường cao đẳng nghề) Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định./. (1) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (1) Chức danh của người đại diện tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Luận văn: Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM pdf

LUẬN VĂN LUẬN VĂN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TPHCM PDF

2.1.7BộGD&ĐTphátđộngchủđềnămhọc20092010“Nămhọcđổimớiquảnlývànângcaochấtlượnggiáodục”.Hưởngứngchủđềnămhọc,cáccơsởgiáodục tiếnhànhxâydựngphươnghướngnămhọccụthểtheochủđềtrọngtâm.Khiquảnlýđượcquantâmđổimới,chấtlượnggiáodụcđòihỏiđượcnângcaothìcôngcụnhàquảnlýsửdụngkhôngthểthiếuchínhlàhệthốngKSNB.Trướccácvấnđềđặtranhưtrên,nhàquảnlýgiáodụcbuộcphảixemxétđánh giá tình hình và đưa ra biệnpháp quản lý phù hợp với thực trạng, với xuhướngtấtyếucủathờiđại,biếtđónđầu,địnhhướngchiếnlược,tựthânvậnđộngđểđổimới,dođósẽcónhữngảnhhưởngđángkểđếnhệthốngKSNB.2.2.Tổngqua nvềTrườngCaođẳngSưphạmTrungƯơng TP. HồChíMinh2.2.1.L ịchsử hìnhthànhvàpháttriểnTiền thân làTrường Sưphạm Mẫu giáo Trung ương số 3 thành lập ngày25/9/1976,vớinhiệmvụđàotạogiáoviênmẫugiáotrìnhđộtrunghọccókhảnănglàm cánbộquảnlýngànhhọc,giáoviêndạycácbộmônphươngphápchămsócgiáodụctrẻởcáctrườngsưphạmmẫugiáođịaphươngthuộckhuvựccáctỉnhphíaNam.Từnăm1977,nhàtrườngbắtđầuđàotạogiáoviênmẫugiáohệ12+1+1.Bêncạnhđó,Trườngđàotạo các khoábồidưỡng cấp tốc cônuôidạytrẻ(3 tháng, 9tháng,12tháng).Từnăm1988,đàotạohệ12+2.Năm1987,trườngđượcnângcấptừhệtrungcấplênhệcaođẳngvớinhiệmvụđàotạogiáoviêncótrìnhđộcaođẳng(12+3)vàđổitênthànhTrườngCaođẳngSưphạmMẫugiáoTrungương3theoQuyếtđịnhthànhlậpsố89/HĐBTngày28/3/1987củaHộiđồngBộtrưởng.Tháng1/2000,trườngmở2ngànhSưphạmÂmnhạcvàSưphạmMỹthuật,đàotạogiáoviên trình độ caođẳng cho các bậc học mầm non, tiểuhọc và trung học cơ sở.Trang 16Tháng5/2003,mởngànhGiáodụcĐặcbiệt.Tháng9/2008mởthêm4mãngành:Quảnlývănhóa,Kinhtếgiađình,CôngtácxãhộivàĐồhọa.Tháng4/2007, đổitêntừtrườngCaođẳngSưphạmMẫugiáoTrungươngsố3thànhtrườngCaođẳngSưphạmTrungươngTP.HCM.2.2.2Nguồnlực
Xem thêm

84 Đọc thêm

76_2006_QH11 doc

76 2006 QH11 DOC

theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. Mục 2TRUNG CẤP NGHỀĐiều 17. Mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấpDạy nghề trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.Điều 18. Thời gian học nghề trình độ trung cấpDạy nghề trình độ trung cấp được thực hiện từ một đến hai năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ ba đến bốn năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.Điều 19. Yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy nghề trình độ trung cấp1. Nội dung dạy nghề trình độ trung cấp phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp, tập trung vào năng lực thực hành các công việc của một nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo, bảo đảm tính hệ thống, cơ bản, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ. 2. Phương pháp dạy nghề trình độ trung cấp phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề với trang bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng làm việc độc lập của người học nghề.Điều 20. Chương trình dạy nghề trình độ trung cấp1. Chương trình dạy nghề trình độ trung cấp thể hiện mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy nghề; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề.2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tổ chức xây dựng chương trình khung trung cấp nghề.3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình khung trung cấp nghề; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động và số lượng thành viên của hội đồng; ban hành chương trình khung trung cấp nghề trên cơ sở kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định chương trình khung trung cấp nghề.
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ​ LỊCH SỬ LỚP 6

BÀI 1: SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ​ LỊCH SỬ LỚP 6

Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1 Lịch Sử Lớp 6 Lịch Sử Lớp 6 Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1: Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 Bài 1 Lịch Sử Lớp 6 Lịch Sử Lớp 6 Sơ lược về môn Lịch Sử​ Lịch sử Lớp 6 4000đ

10 Đọc thêm

16 tài liệu mđ PT MẠCH THỦY lực

16 TÀI LIỆU MĐ PT MẠCH THỦY LỰC

Đây là bài giảng về phân tích mạch thủy lực trên máy thi công xây dựng thuộc chương trình đào tạo cao đẳng nghề nghề Sửa chữa máy thi công xây dựng. Tài liệu dùng cho giáo viên và học sinh sinh viên các trường nghề

245 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ BẰNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ BẰNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP

MỤC LỤCLời cam đoaniLời cảm ơniiMục lụciiiDanh mục các từ viết tắtviDanh mục các bảngviiDanh mục các s门 đồ, biểu đồviiiMỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích nghiên cứu33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:34. Ý nghĩa khoa học của luận văn45. Những đóng góp mới của luận văn46. Bố cục của luận văn4Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ BẰNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP.61.1. Cơ sở lý luận61.1.1. Đào tạo nghề và chất lượng đào tạo nghề61.1.2. Các yếu ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề.141.1.3. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nghề:191.2. Cơ sở thực tiễn261.2.1. Thực tế Hệ thống cơ sở đào tạo nghề261.2.2. Các kiểu tổ chức hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp281.2.3. Các mức độ hợp tác311.2.4. Thực trạng hợp tác giữa trường và doanh nghiệp trong đào tạo nghề321.2.5. Một số mô hình hợp tác giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp phổ biến trên thế giới34Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU372.1. Các vấn đề đặt ra mà đề tài cần giải quyết372.2. Các phương pháp nghiên cứu372.2.1. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu372.2.2. Phương pháp tiếp cận382.2.3. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn382.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu40Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ SỰ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ, TỈNH BẮC NINH.423.1. Khái quát về đào tạo nghề ở tỉnh Bắc Ninh423.1.1. Tình hình hoạt động nghề423.1.2. Tình hình dạy nghề463.2. Thực trạng đào tạo nghề ở trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, tỉnh Bắc Ninh483.2.1. Quá trình xây dựng và cơ sở pháp lý đào tạo nghề của nhà trường483.2.2. Phương hướng phát triển483.2.3. Hoạt động đào tạo hiện nay513.2.4. Đội ngũ nhân sự553.2.5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề của trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà553.2.6. Tài chính phục vụ ĐTN của trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.583.2.7. Cơ cấu ngành nghề và quy mô đào tạo hiện nay593.2.8. Thực trạng về chất lượng ĐTN tại nhà trường trong quá trình hợp tác với các doanh nghiệp603.3. Thực trạng hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng ĐTN của trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, tỉnh Bắc Ninh693.4. Những ưu điểm đạt được trong quá trình hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp để ĐTN cho sinh viên753.5. Một số nguyên nhân hạn chế sự hợp tác giữa trường với doanh nghiệp763.5.1. Nhóm nguyên nhân vĩ mô763.5.2. Nhóm nguyên nhân vi mô77Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH SỰ HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ804.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu thực hiện hợp tác với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chât lượng đào tạo nghề của nhà trường804.2. Các giải pháp hợp tác giữa trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, tỉnh Bắc Ninh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề84
Xem thêm

113 Đọc thêm

Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)

Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác ở các trường Tiểu học huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thực hành tuyển viện chức năm 2015 nghề điện công nghiệp

ĐỀ THI THỰC HÀNH TUYỂN VIỆN CHỨC NĂM 2015 NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Đề thi thực hành giảng tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội как создать сайт на Joomla 3 Dưới đây là Đề thi thực hành giảng cho giáo viên, giảng viên Kỳ thi tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

5 Đọc thêm

Đề thi thực hành giảng tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội как создать сайт на Joomla 3 Dưới đây là Đề thi thực hành giảng cho giáo viên, giảng viên Kỳ thi tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề cắt gọt kim loại

ĐỀ THI THỰC HÀNH GIẢNG TUYỂN VIÊN CHỨC 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI КАК СОЗДАТЬ САЙТ НА JOOMLA 3 DƯỚI ĐÂY LÀ ĐỀ THI THỰC HÀNH GIẢNG CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC 2015 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

Đề thi thực hành giảng tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội как создать сайт на Joomla 3 Dưới đây là Đề thi thực hành giảng cho giáo viên, giảng viên Kỳ thi tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

5 Đọc thêm

Đề thi thực hành giảng viên tiếng anh

ĐỀ THI THỰC HÀNH GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

Đề thi thực hành giảng tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội как создать сайт на Joomla 3 Dưới đây là Đề thi thực hành giảng cho giáo viên, giảng viên Kỳ thi tuyển viên chức 2015 Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề