CẤU TRÚC TỆP CHƯƠNG TRÌNH JAVA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC TỆP CHƯƠNG TRÌNH JAVA":

Tài liệu LẬP TRÌNH JAVA Chương 1 pdf

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH JAVA CHƯƠNG 1 PDF

Methods✦System.out.println là gì? Đó là một method (phương thức): một tập các câu lệnh thực hiện một chuỗi các thao tác để hiển thị một thông tin trên màn hình.✦Nó thậm chí có thể được sử dụng mà không cần hiểu đầy đủ chi tiết nó làm việc như thế nào.✦Nó được sử dụng bằng cách gọi một câu lệnh với tham số chuỗi ký tự (string) được bao bởi cặp dấu nháy kép. Trong trường hợp này, tham số là "Welcome to Java!" ✦Bạn có thể gọi phương thức println với các tham số khác nhau để in ra những message khác nhau. 22main Method✦main method cung cấp sự kiểm soát luồng chương trình. Trình biên dịch Java thực hiện ứng dụng bằng cách gọi đến main method.✦Mọi chương trình Java phải có main method, nó là điểm khởi đầu khi thực hiện chương trình. ✦Dạng thức của main method:public static void main(String[] args) { // Statements;}23
Xem thêm

24 Đọc thêm

MỤC LỤC CÁC KHÁI NIỆM VỀ MẠNG VÀ GIAO THỨC

MỤC LỤC CÁC KHÁI NIỆM VỀ MẠNG VÀ GIAO THỨC

4.3 Lớp Writer..........................................................................................704.4. Lớp Reader.......................................................................................704.5. Lớp OutputStreamWriter..................................................................704.6. Lớp InputStreamReader...................................................................714.7. Lớp FileWriter...................................................................................714.8. Lớp FileReader.................................................................................725. Luồng đệm.............................................................................................................736. Luồng vào ra mới – New Input Output..................................................................746.1. Căn bản về NIO................................................................................746.2. Buffer (Các vùng đệm).....................................................................746.3. Các kênh (Channel).........................................................................766.4. Charset và Selector..........................................................................766.5. Đọc tệp.............................................................................................776.6. Ghi tệp tin.........................................................................................807. Kết luận........................................................................................................................82Chương 4: Lập trình đa tuyến đoạn................................................................................831.Tổng quan831.1. Lập trình đơn tuyến đoạn.................................................................831.2. Lập trình đa tiến trình.......................................................................831.3. Lập trình đa tuyến đoạn
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Hãy cho biết chương trình con trên thực hiện lệnh gì?Câu 7 (1đ)Xét chương trìnhVar f:text;n, mx, k:longint;Beginassign (f, ` input.Dat `); reset (f);mx:= -2147483647;While not eof (f) doBeginRead(f,n);If n > mx then Beginmx:= n;x:=1;EndelseIf n=mx theninc(k)end;close(f);Writeln(xm, “ , k);End.Hãy cho biết chương trình trên thực hiện công việc gì?Câu 8 (0.5đ) Cho tệp văn bản có 108 dòng. Ta có thể đọc trực tiếp ngay dòng 41 mà không cần đọc 40 dòng đầu không? tại sao?Câu 9 (0.5đ)Trong chương trình sử dụng tệp có tên là Data, ta có thể khai báo biến tệp với tên là Data được không? Tại sao?
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO ÁN BÀI GIẢNG CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

- khai báo trong C++ sau từ khóa CONST phải có kiểu hằng, tên hằng, giá trị như sau: CONST <kiểu hằng> <tên hằng> = <giá trị> Ví dụ Const int MaxN = 1000; Const float PI = 3.1416; Const char* KQ = ”ketqua:”; - Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình.d. Khai báo biến Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải được đặt tên và khai báo để chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lý.- tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình, biến chỉ nhận một giá trị.thư viện crt.- Trong C++, sau khi khai báo thư viện conio.h ta dùng lệnh clrscr;Hỏi:- Có phải trong bất kì ngôn ngữ lập trình nào hằng cũng được khai báo giống nhau không?cho vd minh họa.Trả lời-Tất nhiên không phải tất cả các ngôn ngữ lập trình đều khai biến hằng giống nhau.Vd trong Pascal khi khai báo hằng không cần khai báo kiểu của hằng nhưng trong
Xem thêm

8 Đọc thêm

cac thao tac voi tep

CAC THAO TAC VOI TEP

Dữ liệu kiểu tệp đợc lu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài (Đĩa từ, CD, và không bị mất khi tắt nguồn điện.Lợng dữ liệu lu trữ dữ liệu trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lợng đĩa.2. Phân loại tệp và thao tác với tệpGv: Giới thiệu cho học sinh có 2 loại tệp ( không đòi hỏi học sinh hiểu cặn kẽ 2 loại tệp).- Theo cách tổ chức dữ liệu: Tệp văn bản là tệp đợc ghi dới dạng các kí tự theo bảng mã ASCII. Trong tệp văn bản dãy kí tự kết thúc bởi kí tự xuống dòng hay kí tự kết thúc tệp tạo thành một dòng. Tệp dữ liệu có cấu trúctệp mà các thành phầncủa nó đợc tổ chức theo một cấu trúc nhất định.- Theo cách thức truy cậpTệp truy cập tuần tự: Bằng cách đi từ đầu tệp và đi qua lần lợt các dữ liệu đến vị trí cần truy cập.Tệp truy cập trực tiếp: Cho phép tham chiếu đến dữliệu cần truy cập bằng cách xác định trực tiếp vị trícủa dữ liệu đó.GV Có 2 thao tác cơ bản đối với tệp là đọc và ghi dữ liệu ta xem xét trong ngôn ngữ lập trình Pascal các thao tác đó đựơc thể hiện nh thế nào đối với tệpvăn bản ?3. Khai báo:Khai báo biến tệp văn bản có dạngHS: Chú y nghe giảngHs Trả lời
Xem thêm

4 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ JAVA

1GIỚI THIỆU VỀ JAVA 2

Ngày 23/5/1995, Java được Sun chính thức công bố ở Sun World’95. 10II. Đặc điểm của Java•Tính uyển chuyển của java do chương trình biên dịch tạo ra mã byte (bytecodes) không phụ thuộc hệ thống máy sử dụng.•Bytecodes là tập hợp các câu lệnh tương tự như nhứng lệnh mã máy (machine code), nó được tạo ra khi một chương trình Java được biên dịch xong. 11•Sự khác nhau ở đây là mã máy chỉ thực hiện trên hệ thống máy tính mà nó được biên dịch, trong khi bytecodes có thể thực hiện trên bất kỳ hệ thống nào có trang bị trình điều khiển Java (JVM, thông dịch).•Tính uyển chuyển đó làm tăng khả năng tái sử dụng của các lớp đã tạo ra, tức là làm nổi bật tính hướng đối tượng. 12Back
Xem thêm

30 Đọc thêm

bài tập corejava

BÀI TẬP COREJAVA

viện javax.swing như: JFrame, JPanel, JDialog, JMenuBar, JMenu, JMenuItem,JToolBar, JImageIcon, JTextField, JTextArea, JTextPane, JSplitPane, JTree, JTable, …Bài 4.7. (*). Viết chương trình MyNotePad tương tự NotePad của Windows.Bài 4.8. (*). Viết chương trình MyWordPad tương tự MSWordPad của Windows.Bài 4.9. (*). Viết chương trình minh họa hoạt động máy tính cá nhân.Bài 4.10. (*). Viết chương trình minh họa trò chơi caro trong trường hợp 2 người chơivới nhau.Bài 4.11 (*). Viết chương trình minh họa trò chơi xếp gạch Copyright@ by Huỳnh Ngọc Tín
Xem thêm

2 Đọc thêm

2CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 1 TIẾT GIÁO

2CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 1 TIẾT GIÁO

- Mỗi câu lệnh phải được kết thúc bởi dấu chấm phẩy. - Sau END kết thúc toàn bộ chương trình, phải có dấu chấm. Đây là lệnh duy nhất được kết thúc bằng dấu chấm trong chương trình. 7 phút3. Một số ví dụ.- Ví dụ 1:Program vi_du_1;Uses crt;BEGIN Clrscr; Write(‘ Xin chao cac ban ! ‘); Writeln(‘Chuc cac ban hoc tot! ’);END.- Chú ý : qua ví dụ => muốn hiển thị một dòng chữ ra màn hình, dùng lệnh Write hoặc Writeln. Dòng chữ được viết trong cặp dấu (‘ và ‘).Ví dụ 2:BEGINEND.- Chú ý : Đây là chương trình TP đơn gản nhất.- Hãy chỉ ra các thành phần của chương trình?- Trả lời : Phần tên gồm từ khoá Program và tên chương
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài tập thực hành môn lập trình nâng cao C

BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH NÂNG CAO C

Bài tập trên lớp thực hành môn lập trinh C. + Mục đích: Thành thạo 3 bước soạn thảo, biên dịch và chạy thử chương trình (không dùng IDE); Nắm vững cấu trúc chương trình C; Biết khai báo thư viện hàm, khai báo hằng, khai báo biến; Sử dụng thành thạo các lệnh vàora (scanf, printf), lệnh gán, lệnh if, lệnh switch; Biết viết biểu thức và sử dụng được các hàm toán học cơ bản. Sử dụng thành thạo các lệnh lặp: for, while và dowhile; Biết khai báo và sử dụng được kiểu dữ liệu mảng, xâu ký tự và cấu trúc (bản ghi). Ôn luyện để sử dụng thành thạo lệnh vàora, lệnh gán và các lệnh điều khiển. Ôn luyện để sử dụng hết các đặc điểm của kiểu dữ liệu mảng, xâu ký tự và cấu trúc (bản ghi). Nắm vững và sử dụng được con trỏ, sử dụng con trỏ trong cấp phát bộ nhớ động. Biết khai báo, định nghĩa và sử dụng hàm. Hiểu rõ và sử dụng được cách truyền đối số cho hàm theo giá trị và theo tham chiếu. Biết cách khai báo, định nghĩa hàm để có thể truyền con trỏ, mảng tới hàm cũng như cho hàm trả về con trỏ và mảng. Hiểu được kiểu dữ liệu tệp. Biết khai báo biến tệp, đọcghi dữ liệu với tệp nhị phân và tệp văn bản. Biết truy nhập trực tiếp dữ liệu trên tệp nhị phân để sửa, xóa, bổ sung các phần tử dữ liệu.
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN SỐ 2CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO ÁN SỐ 2CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

- khai báo trong C++ sau từ khóa CONST phải có kiểu hằng, tên hằng, giá trị như sau: CONST <kiểu hằng> <tên hằng> = <giá trị> Ví dụ Const int MaxN = 1000; Const float PI = 3.1416; Const char* KQ = ”ketqua:”; - Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị xuất hiện nhiều lần trong chương trình.d. Khai báo biến Tất cả các biến dùng trong chương trình đều phải được đặt tên và khai báo để chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lý.- tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình, biến chỉ nhận một giá trị.thư viện crt.- Trong C++, sau khi khai báo thư viện conio.h ta dùng lệnh clrscr;Hỏi:- Có phải trong bất kì ngôn ngữ lập trình nào hằng cũng được khai báo giống nhau không?cho vd minh họa.Trả lời-Tất nhiên không phải tất cả các ngôn ngữ lập trình đều khai biến hằng giống nhau.Vd trong Pascal khi khai báo hằng không cần khai báo kiểu của hằng nhưng trong
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề và ĐA KT 45'''' Tin 10 - L2

ĐỀ VÀ ĐA KT 45'''' TIN 10 - L2

KIỂM TRA 45 PHÚT (lần 2)– MÔN TIN HỌC – KHỐI 10Họ và tên:…………..………………………….…………Lớp: 10………..- Điểm:Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Trả lời C C C D B C B A B BI: TRẮC NGHIỆM: (3,5 Đ) Mội câu chọn đúng được 0,35 đCâu 1: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu? A. CPU B. Bộ nhớ trong C. Bộ nhớ ngoài D. Thiết bị ngọai viCâu 2: Hệ điều hành không đảm nhiệm công việc nào dưới đây? A. Giao tiếp với ổ đĩa cứng B. Quản lý bộ nhớ trongC. Soạn thảo văn bản D. Tổ chức việc thực hiện chương trình Câu 3: Trong các tên tệp sau tên tệp nào không hợp lệ trong hệ điều hành Windows: A. Baitap.doc B. Bai tap.doc C. Bai/tap.pas D. Bai tap toanCâu 4: Trong các tên tệp sau tên tệp nào hợp lệ trong hệ điều hành MS.Doc? A. Baitaptoan.doc B. Bai tap.doc C. Baitap124.pas D. Bai_tap2Câu 5:Trong tên tệp hệ điều hành dựa vào phần nào để phân loại tệp:A. Phần tên B. Phần mở rộng C. Cả A và B D. Không cóCâu 6: Muốn tắt máy an toàn ta phải chọn chế độ nào? A. Stand By B. Hibemate C. Shut Down (Turn off) D. RestartCâu 7: Hệ điều hành Windows 98 là loại hệ điều hành? A. Đơn nhiệm một người dùng B. Đa nhiệm một người dùngC. Đa nhiệm nhiều người dùng D. Cả 3 loại trênCâu 8: Để tạo thư mục mới chọn: A. File/New/folders B. Edit/New/folders C. Edit/Copy D. Tất cả saiCâu 9: Thư mục được tạo ra từ thư mục khác gọi là: A. Thư mục gốc B. Thư mục con C. Thư mục mẹ D. Thư mục hiện hànhCâu 10: Biểu tượng My Computer chứa: A. Tài liệu của tôi B. Biểu tượng các đĩa C. Thông tin về mạng máy tính D. Tệp/thư mục đã xóaII. GHÉP CÂU: (3,5 đ) ( Ghép số thứ tự của cột A vào chữ cái của cột B vào ô trả lời)CỘT A CỘT BTrả lời1. Đường dẫn A. Là một nhóm chương trình thực hiện một chức năng nào đó của HĐH 1 - H
Xem thêm

5 Đọc thêm

Nghiên cứu một số kỹ thuật biểu diễn biểu cảm khuôn mặt theo trạng thái tâm lý

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT BIỂU DIỄN BIỂU CẢM KHUÔN MẶT 3 THEO TRẠNG THÁI TÂM LÝ

Facial Animation Parameter 12 giản hơn những thư viện đồ hoạ khác những đủ để xây dựng những những ứng dụng trò chơi và hoạt ảnh 3D. 1.3.2. Tạo hoạt ảnh và những đối tượng Java 3D Mỗi cảnh hoạt ảnh trong java 3D gồm những cử động phù hợp của các đối tượng tại một thời điểm ta gọi là các nút (node) và được sắp xếp theo cấu trúc cây, người sử dụng tạo ra các cảnh nhỏ trong những cảnh hoạt ảnh đó và gắn chúng vào hệ thống ảo. Chương 2 Các kỹ thuật hoạt hoá khuôn mặt theo trạng thái tâm lý Đây là chương quan trọng nhất của luận văn, trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu và phân tích một số khía cạnh liên quan tới trạng thái tâm lý con người. Một trong những đặc tính đặc trưng ở con người là tâm lý, con người có những trạng thái biểu cảm và cảm xúc nhất định và rất tự nhiên.Tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích các nguyên tắc và cơ sở của việc hoạt hoá khuôn mặt theo trạng thái tâm lý nói chung và phương pháp hoạt hoá theo điểm điều khiển và Morphing nói riêng. Có nhiều phương pháp hoạt hoá khuôn mặt khác nhau và chúng có những ưu điểm và hạn chế nhất trình như đã trình bày ở chương 1. Theo đó từ mô hình ban đầu ta thực hiện hoạt hoá để đưa ra các quá trình biến đổi tiến tới một mô hình đích cụ thể hoặc biến đổi theo một hướng nào đó trong một ngưỡng cụ thể. Trong các phương pháp người ta hướng tới tính như thực của quá trình hoạt hoá. 13 2.1. Tâm lý học
Xem thêm

23 Đọc thêm

Hướng dẫn tạo GUI trong Java bằng AWT phần 5 pptx

HƯỚNG DẪN TẠO GUI TRONG JAVA BẰNG AWT PHẦN 5 PPTX

Chương trình 5.10 minh họa CardLayout: CHƯƠNG TRÌNH 5.10 import java.awt.*; import java.applet.*; /**/ public class CardLayoutDemo extends Applet { Button back,next; Label lbl1,lbl2,lbl3[r]

5 Đọc thêm

VIỆT HÓA TÊN TỆP CHƯƠNG TRÌNH

VIỆT HÓA TÊN TỆP CHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Xuân Tiên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11E ………. THPT Thanh Chương 3ể Thay Đổi Tên Mặc Định Của Các Chương Trình VD: Khi Tạo Một Văn Bản Mới Thì Tên Mặc Định Sẽ Là New Microsoft word, …Chọn Lệnh:Đ1. Tools  Folder Option …Không Gì Là Không ThểNguyễn Xuân Tiên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11E ………. THPT Thanh Chương 32. Xuất Hiện Hộp Thoại Folder Option Chọn File TypesKhông Gì Là Không ThểNguyễn Xuân Tiên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11E ………. THPT Thanh Chương 33. Ví Dụ Để Việt Hoá Tệp word dùng chuột tìm Extensions có tên là DOC 4. Tiếp Theo Chọn Lệnh Advanced Xuất Hiện Bảng Chọn5. Đánh Tên Mới Vào Ô chữ bạn muốn thay đổi và nháy OKKhông Gì Là Không ThểNguyễn Xuân Tiên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11E ………. THPT Thanh Chương 36. Làm tương tự cho các chương trình khác.Không Gì Là Không Thể
Xem thêm

4 Đọc thêm

OOP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG 2 : JAVA CƠ BẢN

OOP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG 2 : JAVA CƠ BẢN

OOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bản 1. Giới thiệu về Java 2. Định danh 3. Các kiểu dữ liệu 4. Toán tử 5. Cấu trúc điều khiển 6. Mảng OOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bản OOP Lập trình hướng đối tượng Chương 2 : Java cơ bản

Đọc thêm

TIẾT 23 - TIN HỌC 11

TIẾT 23 - TIN HỌC 11

Kỷ năng:_  Khởi động,thao tác soạn thảo chương trình, lưu , mở tệp, tạo tệp mới  Có thể phát hiện và sửa lỗi, thực thi chương trình.. Thái độ:_  Học sinh nhận thức sâu sắc được cách s[r]

2 Đọc thêm

De kiem tra HKII_Tin 11

DE KIEM TRA HKII_TIN 11

Đề kiểm tra HK- Môn Tin 11 Thời gian: 45 phútHọ và tên: …………………………………… …………. Lớp: …………….Điểm: …………………….I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) 1/ Trong lập trình Pascal, để thao tác với tệpa nhất thiết phải sử dụng trực tiếp tên tệp trong chương trình.b nhất thiết phải gắn tên tệp cho biến tệp.c không cần phải gắn tên cho biến tệp mà có thể sử dụng trực tiếp tên tệp.d không cần phải sử dụng biến tệp. 2/ Thủ tục để đóng tệpa stop(<tênbiếntệp>); b close(<têntệp>); c stop(<têntệp>); d close(<tênbiếntệp>); 3/ Trong các chương trình con chuẩn sau, chương trình con chuẩn nào là thủ tục chuẩna Upcase(ch). b Delete(S, 4, 2). c sin(x). d sqrt(x). 4/ Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ ởa bộ nhớ ngoài. b bộ nhớ trong. c ROM. d RAM. 5/ Mở tệp để đọc ta sử dụng câu lệnha reset(<tenbientep>); b rewrite(<tentep>); c reset(<tentep>); d rewrite(<tenbientep>); 6/ Để gắn tệp KQ.txt cho biến tệp f ta sử dụng câu lệnha KQ.txt : = f; b assign(f, 'KQ.txt'); c assign( 'KQ.txt', f); d f := 'KQ.txt'; 7/ Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoáa Function b Procedure c Program d Var 8/ Khai báo thủ tục nào sau đây là đúng (với x là tham trị, y,z là tham biến)a Procedure(x: Byte; Var y; z: Byte);b Procedure(x, y, z: Byte);c Procedure(Var x: Byte; Var y: Byte; Var z: Byte);d Procedure(x: Byte; Var y: Byte; Var z: Byte);II. Phần tự luận: (6 điểm)Câu 1: (4 điểm) Cho chương trình sau:Program Thutuc;Var a, b, S: byte;
Xem thêm

2 Đọc thêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SERVLET CƠ BẢN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SERVLET CƠ BẢN

http://localhost:10000/giaoviec/servlet/ TestingServletII. Tìm hiểu sâu về cấu trúc ServletTrang 5Tài liệu hướng dẫn Servlet cơ bảnThe Interfaces in the javax.servlet PackageInterface DescriptionFilter Interface này giống như một bộ loc. A filter chặn đứng một yêu cầu trước khi nó có thể thực hiện thao tác trên request, response, hoặc cả hai.FilterChain Servlet container tạo ra một đối tượng FilterChain cung cấp môt cái nhìn tổng quan lên yêu cầu của một request bịngăn chặn thông tin.FilterConfig Servlet container tạo ra một đối tượng FilterConfig từ thông tin như tên filter và tham số ban đầu, có thể thu được.RequestDispatcher Định nghĩa một đối tượng được phái đi lấy thông tin từ Servlet hoặc một trang .Servlet Interface chính của tất cả các servlet phải thực thi trực tiếphoặc gián tiếp.ServletConfig Miêu tả một đối tượng servlet có cấu trúc như thế nào, như là: tên servlet, tham số ban đầu, và đối tượng ServletContext , có thể thu đượcServletContext Đối tượng ServletContext interface giữa servlet container and a servlet. Một đối tượng ServletContext tồn tại trong mỗi ứng dụng Web thông qua máy ảo Java Virtual Machine (JVM). Trong những ứng dụng trên JVM, đối tượng ServletContext có thể sử dụng để chia sẻ thông tin toàn cục.ServletContextAttributeListener Một lớp thực thi interface này được sử dụng để nhận thông báo của sự thay đổi đến thuộc tính của đối tượng
Xem thêm

32 Đọc thêm

Đồ án chương trình mô tả hoạt động hệ thống phân giải tên miền domain name system

ĐỒ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG PHÂN GIẢI TÊN MIỀN DOMAIN NAME SYSTEM

truy vấn. Những máy chủ có tên thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm đối với tên miền riêng của họ, và lần lượt có thể chỉ định tên máy chủ khác độc quyền của họ cho các tên miền phụ. Kỹ thuật này đã thực hiện các cơ chế phân phối DNS, chịu đựng lỗi, và giúp tránh sự cần thiết cho một trung tâm đơn lẻ để đăng kí được tư vấn và liên tục cập nhật. Nhìn chung, hệ thống tên miền cũng lưu trữ các loại thông tin khác, chẳng hạn như danh sách các máy chủ email mà chấp nhận thư điện tử cho một tên miền Internet. Bằng cách cung cấp cho một thế giới rộng lớn, phân phối từ khóa – cơ sở của dịch vụ đổi hướng , Hệ thống tên miền là một thành phần thiết yếu cho các chức năng của Internet. Các định dạng khác như các thẻ RFID, mã số UPC, kí tự Quốc tế trong địa chỉ email và tên máy chủ, và một loạt các định dạng khác có thể có khả năng sử dụng DNS. 2.2 Chức năng của DNS Mỗi Website có một hostname (là tên miền) và một địa chỉ IP. Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm(IPv4). Khi người dùng mở một trình duyệt Web và Trang 3 nhập tên website, trình duyệt sẽ đến thẳng website mà không cần phải thông qua việc nhập địa chỉ IP của trang web. Quá trình "dịch" tên miền thành địa chỉ IP để cho trình duyệt hiểu và truy cập được vào website là công việc của một DNS server. Các DNS trợ giúp qua lại với nhau để dịch địa chỉ "IP" thành "hostname" và ngược lại. Vì vậy người sử dụng chỉ cần nhớ tên, không cần phải nhớ địa chỉ IP. 2.3 Các thành phần của DNS Các thành phần của DNS:  DNS Domain Name Space: mỗi DNS domain sẽ có một tên duy nhất. Hệ thống DNS là hệ thống có cấu trúc phân tầng có cấp bậc cụ thể. Gốc của domain (root domain) nằm trên cùng, sau và được ký hiệu là dấu "." bao gồm 13 máy chủ gốc
Xem thêm

26 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng Java PTIT

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA PTIT

Tài liệu gồm 6 chương : Chương 1: Tổng quan về tiếp cận hướng đối tượng Chương 2: Khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng Chương 3: Ngôn ngữ Java Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java Chương 5: Cài đặt cấu trúc dữ liệu lên Java Chương 6: Lập trình giao diện trên Java

173 Đọc thêm