THỂ CHẾ CỦA VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỂ CHẾ CỦA VIỆT NAM":

CAU THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

CAU THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM

Thể chế nhà nước và phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt NamTrong đời sống xã hội đương đại, thuật ngữ Thể chế được dùng khá phổ biến - nhất là trong các khoa học xã hội & nhân văn (đặc biệt làtrong Các khoa học chênh trị - nhất là Chính trị học và Chính trị học so sánh).+ Thể chế là những quy định, luật lệ, chuẩn mực có chức năng điều chỉnh, chế ước các quan hệ xã hội, các hành vi của các cấp độ chủ thểtrong cấu trúc xã hội xác định.Tương ứng với các loại hình xã hội, các lĩnh vực cấu thành xã hội nhất định …sẽ có các loại hình thể chế nhấtđịnh.Trong xã hội có giai cấp, các loại hình thể chế cơ bản có thể kể đến là: Thể chế xã hội, Thể chế chính trị, Thể chế kinh tế …Là một bộ phậncủa Thể chế xã hội, Thể chế chính trị là một hiện tượng chính trị - xã hội đặc thù của một xã hội được phân chia thành giai cấp và tổ chức thànhnhà nước. Thể chế chính trị là hệ thống các định chế, các giá trị chuẩn mực hợp thành những nguyên tắc tổ chức và phương thức vận hành củamột chế độ chính trị; là hình thức thể hiện các thành tố của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị - xã hội quy định tính chất, nội dung của chế độxã hội nhằm bảo vệ quyền lực và lợi ích của giai cấp cầm quyền.Xét về mặt cấu trúc tổ chức thì TCCT bao gồm: Thể chế các đảng phái chínhtrị, Thể chế Nhà nước, Thể chế các tổ chức chính trị - xã hội ( Thể chế các nhóm lợi ích chính trị). Thể chế nhà nước là những nguyên tắc,chuẩn mực, quy phạm do các cơ quan nhà nước ban hành quy định về những vấn đề chung nhất về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhànước.Trong Thể chế chính trị thì Thể chế nhà nước có vai trò quan trọng nhất - đó là cơ sở nền tảng mà tất cả các loại thể chế khác phải tuântheo; nó có ý nghĩa quy định tính chất, trạng thái của một chế độ chính trị - xã hội của một quốc gia. Do vậy người ta thường căn cứ vào hìnhthức biểu hiện của Thể chế nhà nước để phân loại các Thể chế chính trị và thông thường tên gọi hình thức Thể chế nhà nước cũng là tên gọi củaThể chế chính trị
Xem thêm

3 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ TÀI TRỢ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ VỀ TÀI TRỢ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hiện nay trong toàn hệ thống, NHPTVN đang quản lý gần 200 dự án/chươngtrình đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mạng lưới đường ống, nhà máy cấp nước được đầu tưbằng nguồn vốn tín dụng phát triển của Nhà nước và nguồn vốn ODA.Đối với nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: việc quản lý do cácphòng nghiệp vụ của Sở giao dịch, Chi nhánh NHPTVN tại các tỉnh, thành phố và Bannghiệp vụ của NHPTVN trực tiếp thực hiện.Đối với các nguồn vốn ODA thông thường: NHPTVN chỉ thực hiện quản lý chovay lại theo ủy quyền của Bộ Tài chính, không thực hiện trách nhiệm thẩm định cũngnhư rủi ro tín dụng.Đối với các nguồn vốn ODA đặc biệt: NHPTVN trực tiếp tham gia quá trình thẩmđịnh, quyết định cho vay, trực tiếp giải ngân đối với dự án. Để quản lý, NHPTVN đãthành lập các BQL Chương trình với Giám đốc là một Phó Tổng của Ngân hàng, và cácthành viên kiêm nhiệm là đại diện lãnh đạo từ các Ban nghiệp vụ. Với từng chươngtrình, sẽ có một đơn vị tư vấn độc lập thực hiện việc biên soạn xây dựng các sổ tay quảnlý vận hành chương trình để áp dụng thống nhất.2. Yêu cầu về nâng cao năng lực thể chế về tài trợ phát triểnTrong số rất nhiều hoạt động nghiệp vụ của NHPT, các dự án tập trung vào hoạtđộng tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và các vấn đề có liên quan. Ngay từ khichuyển đổi từ Quỹ Hỗ trợ sang NHPT, việc tăng cường năng lực quản lý danh mục rủi rotín dụng đã được quan tâm như là một vấn đề cấp thiết nhất của NHPT.Chương trình Thạc sỹ QTKD Quốc tếTrong bối cảnh ấy, NHPT đã tìm được sự hỗ trợ từ Tổ chức hợp tác quốc tế NhậtBản (JICA) trong việc triển khai Dự án Nâng cao năng lực thể chế về tài trợ phát triển tạiViệt Nam với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và tính tự chủ của VDB trong chovay đầu tư với vai trò là một ngân hàng phát triển bền vững, với 4 sản phẩm đầu ra:1)
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỚI TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ

Trước hết, môn học cung cấp một số cơ sở lí luận: khái niệm thể chế chính trị; lịch sử ra đời của thế chế chính trị (thế giới và Việt Nam); tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng chế độ chính trị của dân, do dân, vì dân. Thứ hai, đề cập vai trò của đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị của Việt Nam kể từ năm 1945, từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gồm các nội dung: sự phát triển của hệ thống chính trị; vị trí và mối quan hệ của các tổ chức trong hệ thống thể chế chính
Xem thêm

6 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỂ CHẾ KHOA HỌC KỸ THUẬT Ở TRUNG QUỐC VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

CẢI CÁCH THỂ CHẾ KHOA HỌC KỸ THUẬT Ở TRUNG QUỐC VÀ GỢI MỞ CHO VIỆT NAM

5. Phạm Văn Dũng (2010), Phát triển thị trường khoa học - công nghệViệt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.6. Phan Xuân Dũng (2010), Một số vấn đề về khoa học công nghệ ngànhcơ khí chế tạo Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.7. Vũ Cao Đàm (1998), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuấtbản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốclần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.9. Nguyễn Điền (1997), Tình hình phát triển khoa học kỹ thuật nôngnghiệp ở Trung Quốc trong thời kỳ cải cách, Nghiên cứu Trung Quốc, số 6, tr. 3-6.10. Nguyễn Thị Hƣờng (2007), Phát triển thị trường khoa học và côngnghệ Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Lý luậnchính trị, Hà Nội.11. Trình Ân Phú (2010), Đặc trƣng và nội hàm của thể chế kinh tế theomô hình Trung Quốc, Nghiên cứu Trung Quốc, số 3, tr. 3-13.1212. Nguyễn Thị Thu Phƣơng (2011), Kinh nghiệm xây dựng lộ trình pháttriển nhân tài của Trung Quốc – Một số gợi mở với Việt Nam, Nghiên cứu TrungQuốc, số 12, tr. 22-31.13. Nguyễn Thu Phƣơng (2012), Chiến lược nhân tài của Trung Quốc từnăm 1978 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.14. Phạm Thái Quốc (2014), Vấn đề phát triển kinh tế xanh của TrungQuốc, Nghiên cứu Trung Quốc, số 1, tr. 7-16.15. Danh Sơn (2003), Thị trƣờng khoa học và công nghệ ở Việt Nam,Nghiên cứu kinh tế, số 10, tr. 50-57.16. Nguyễn Chiến Thắng (2013), Phát triển khoa học công nghệ Việt Namhướng tới 2020, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.17. TTXVN, Tài liệu tham khảo đặc biệt, Tư duy mới về chiến lược khoa
Xem thêm

17 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Hiện nay cả trong lý luận cũng như trong thực tiễn, đều tương đối thống nhất, thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của thể chế xã hội, được đặt trong mối quan hệ tổng thể cùng các thể chế khác như: thể chế chính trị, thể chế văn hoá, thể chế tôn giáo... Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lý luận và thực tiễn mới mẻ và phức tạp, đã trải qua một quá trình nhận thức, phát triển cả về lý luận đến thực hiện trong thực tiễn từ thấp đến cao, từ chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện đến ngày càng đầy đủ, sâu sắc và hoàn thiện hơn. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vừa tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường vừa chịu sự chi phối của các yếu tố đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hiểu là thể chế kinh tế thị trường, trong đó các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành được tự giác tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Nói cách khác, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hộ chủ nghĩa là công cụ hướng dẫn cho các chủ thể trong nền kinh tế vận động theo đuổi mục tiêu kinh tế - xã hội tối đa, chứ không đơn thuần là mục tiêu lợi nhuận tối đa. Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là vấn đề mới và phức tạp, là một quá trình, có nhiều giai đoạn. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được cấu thành bởi hệ thống các bộ phận khác nhau mà mỗi một bộ phận cũng là một hệ thống phức tạp gồm nhiều yếu tố. Có thể phân tích thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trên 4 bộ phận cơ bản sau đây: (1) các luật lệ, quy tắc điều hành nền kinh tế; (2) các chủ thể tham gia vào hoạt động trong nền kinh tế; (3) cơ chế thực thi các luật, quy tắc và điều chỉnh các mối quan hệ giữa các chủ thể; và (4) hệ thống thị trường. + Các luật, quy tắc điều chỉnh thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta bao gồm khung khổ pháp lý do nhà nước ban hành và các quy tắc, chuẩn mực xã hội khác như những quy định của các Hiệp hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp... Trong hệ thống các quy tắc, chuẩn mực đó thì thể chế do nhà nước ban hành đóng vai trò quyết định đến hành vi kinh tế của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường, trong khi những quy tắc, chuẩn mực xã hội khác cũng có ảnh hưởng rất quan trọng đến hoạt động của các chủ thể kinh tế. + Các chủ thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm: các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư vàngười dân. Cả ba chủ thể này đều có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành,tồn tại và phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, doanh nghiệp là trung tâm, Nhà nước định hướng và đưa ra các luật, các quy định, các chuẩn mực…bắt buộc các chủ thể khác phải thực hiện, Nhà nước kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện; Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân có vai trò giám sát và phản biện cả các cơ quan nhà nước và cả các doanh nghiệp . + Cơ chế thực thi các luật, quy tắc, các chuẩn mực và điều chỉnh các quan hệ giữa các chủ thể biểu hiện qua mối quan hệ: nhà nước, thị trường và doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và doanh nghiệp thể hiện ở cơ chế, chính sách, biện pháp quản lý điều hành vĩ mô của nhà nước, đồng thời còn thể hiện ở quan hệ của hai chủ thể tham gia vào nền kinh tế, đó là nhà nước và doanh nghiệp. Hai chủ thể này tham gia vận hành nền kinh tế thị trường với những mục tiêu độc lập với nhau nhưng đều có mục tiêu chung, bao trùm là vận hành có hiệu quả nền kinh tế thị trường, hướng vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. + Hệ thống thị trường bao gồm: thị trường hàng hoá và dịch vụ, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường bất động sản, và thị trường khoa học – công nghệ… Nhà nước sử dụng các công cụ để tác động, điều thiết thị trường là cung - cầu, tiền tệ, giá cả, tỷ giá hối đoái, lãi suất…Trong hệ thống thị trường, mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận, mục tiêu của người tiêu dùng là tối đa hoá lợi ích. Thị trường hoạt động và phát triển trong những điều kiện, môi trường nhất định, Nhà nước phải tạo các điều kiện, môi trường thuận lợi để thị trường phát triển. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự tổng hợp của tất cả các bộ phận trên, tác động qua lại lẫn nhau trong một chỉnh thể của một nền kinh tế quốc dân thống nhất, trong đó Nhà nước có vai trò quyết định. Trong chiến lược phát triển kinh tế –xã hội 2011-2020 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011) thông qua cũng đã khẳng định: “ Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ”. (Văn kiện Đại hội XI,Nxb CTQG HN, 2011, tr. 107).
Xem thêm

24 Đọc thêm

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

Mindmap nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, mục tiêu, quan điểm và giải pháp của vấn đề này

4 Đọc thêm

Đảm bảo bền vững tài khóa ở Việt Nam: Hướng đến một chiến lược tổng thể và toàn diện

Đảm bảo bền vững tài khóa ở Việt Nam: Hướng đến một chiến lược tổng thể và toàn diện

Trong gần 2 thập niên qua, thể chế tài chính – ngân sách nhà nước của Việt Nam liên tục được đổi mới và hoàn thiện, nhờ đó, tiềm lực tài chính quốc gia được tăng cường và mở rộng, an ninh, an toàn nền tài chính công được đảm bảo. Tuy nhiên, những năm gần đây, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là khi nhìn nhận từ giác độ bền vững tài khóa. Yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong thời gian tới là phải có một kế hoạch tổng thể để từng bước giảm dần mức bội chi ngân sách nhà nước, qua đó hạn chế sự gia tăng của nợ công, góp phần vào chiến lược phát triển trung và dài hạn của đất nước.
Xem thêm

Đọc thêm

LA01 001 định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính việt nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

LA01 001 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Các định hướng trên không chỉ giải quyết vấn đề nội dung mà còn xem xét các yếu tố thể chế và cơ sở hạ tầng kế toán. Với mong muốn đáp ứng yêu cầu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế”. Các kết quả nghiên cứu được mong đợi sẽ đóng góp thêm vào lý luận và thực tiễn hội tụ kế toán quốc tế tại Việt Nam. 2. Mục đích nghiên cứu Mục đích của luận án là đề xuất định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế. Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể của luận án sẽ được trình bày trong chương 1.
Xem thêm

172 Đọc thêm

Thực trạng thị trường tài chính Việt Nam

THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Cũng giống như các loại thị trường khác, thể chế thị trường phải được duy trì trong nền kinh tế tài chính. Tức là, các chủ thể thừa hay thiếu vốn trên thị trường tạo ra cung và cầu về sản phẩm tài chính.Trong cơ chế kinh tế bao cấp, việc kinh doanh do nhà nước điều phối, các chủ thể hoàn toàn bị động trong ước muốn kinh doanh, dù biết hướng đó là mang lại lợi nhuận cao. Còn trong sự thông thoáng của nền kinh tế thị trường, các chủ thể chủ động tìm đường đầu tư có lợi cho mình để đạt được hiệu quả tối ưu, đồng thời, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã làm xuất hiện các chủ thể thừa vốn và cũng có cả những người cần vốn.Bài viết sẽ làm rõ các vấn đề về thị trường tài chính nói chung, qua đó phân tích thực trạng thị trường tài chính Việt Nam, đưa ra giải pháp và khuyến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường này ở Việt Nam.
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Xã hội Việt Nam thế kỷ XVII XVIII: một số vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ KỶ XVII XVIII: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ

Nội dung chuyên đề cung cấp những kiến thức phản ánh sự biến đổi của bức tranh xã hội Việt Nam thế kỷ XVII XVIII: sự tan vỡ của thể chế chính trị tập quyền thống nhất; sự phát triển của kinh tế hàng hoá, đô thị, ruộng đất và nông nghiệp ở Đàng Ngoài, công cuộc khẩn hoang và kinh tế nông nghiệp ở Đàng Trong; đa sắc và đa diện văn hoá; khủng hoảng của chế độ phong kiến; khởi nghĩa nông dân.

5 Đọc thêm

Nguyên tắc đảm bảo tranh tụng trong Tố tụng dân sự 2015

NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO TRANH TỤNG TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

Công cuộc hội nhập quốc tế ở nước ta đang được tiến hành ngày một sâu rộng. Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng đầy đủ vào các sân chơi quốc tế như: WTO, APEC, ASEAN, TPP…. Trong quá trình hợp tác quốc tế, hệ thống pháp luật và thể chế tư pháp Việt Nam cần phải có những điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện để bảo đảm phù hợp với các nguyên tắc pháp lý quốc tế, các cam kết quốc tế, tạo động lực thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư quốc tế. Trong đó, đặc biệt việc tăng cường tranh tụng là yêu cầu tất yếu của cải cách tư pháp trong thời kỳ hội nhập. Việc Bộ luật tố tụng dân sự 2015 vừa qua đã ghi nhận nguyên tắc Bảo đảm tranh tụng trong xét xử và cụ thể hóa nguyên tắc này bằng việc sửa đổi, bổ sung một loạt các quy định để nhằm nâng cao và bảo đảm yếu tố tranh tụng đã phần nào đáp ứng được yêu cầu đề ra trong bối cảnh hội nhập hiện nay.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Hiến pháp 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

HIẾN PHÁP 2013 ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2013.

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

25 Đọc thêm

Cơ quan hành pháp trong thể chế nhà nước cộng hoà liên bang đức tiểu luận cao học

CƠ QUAN HÀNH PHÁP TRONG THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC TIỂU LUẬN CAO HỌC

1.Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, mỗi nhà nước đều phải củng cố, hoàn thiện thể chế chính trị để thực hiện vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển. Chính vì thế trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và tích cực tham gia vào các hoạt động trong thể chế chính trị mà đặc biệt là phải hoàn thiện hoạt động của bộ máy chính phủ sao cho bộ máy chính phủ hoạt động hiệu quả để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của thế giới.Trong những năm qua chính phủ nước ta không ngừng đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động để thích nghi với tình hình mới. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đã đạt được góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội nước ta phát triển thì chính phủ nước ta cũng gặp không ít những khó khăn hạn chế như: bộ máy chính phủ vẫn còn chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả dẫn tới một số lĩnh vực của đời sống xã hội vẫn còn phát triển trì trệ. Chính vì lẽ đó vấn đề đặt ra hiện nay là cần đổi mới, củng cố và hoàn thiện bộ máy chính phủ để đưa nước ta phát triển nhanh, mạnh, vững chắc để thích nghi với xu thế phát triển của thế giới.Cộng hoà liên bang Đức là một nước cộng hoà nghị viện. Thể chế Nhà nước bao gồm ba cơ quan: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các cơ quan này đều làm việc độc lập với nhau. Trong đó Chính phủ la cơ quan hành pháp có vai trò vô cùng to lớn trong thể chế Nhà nước. Trong những năm qua Chính phủ luôn là một cơ quan quan trọng góp phần to lớn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Nhà nước hiện nay. Trong quá trình hoạt động của mình, Chính phủ nước Cộng hoà Liên quang Đức luôn thể hiện được vai trò và vị trí của mình, qua đó phát huy được lợi thế cũng như vai trò của một cơ quan hành pháp. Điều này góp phần thúc đẩy nền kinh tế, chính trị, vănhoá, xã hội của Nhà nước Liên bang phát triển.Cho đến nay đã có rất nhiều hướng tiếp cận với cơ quan hành pháp của nước Cộng hoà Liên bang Đức, nhưng chưa hề thoả mãn với đòi hỏi của các chính khách trong việc tìm kiếm, nghiên cứu vị trí, vai trò chức năng hoạt động của Chính phủ nước cộng hoà liên bang Đức, thông qua đó áp dụng vào chính phủ nước ta. Đưa chính phủ Việt Nam tiếp nhận những ưu điểm, khắc phục những hạn chế để củng cố, hoàn thiện bộ máy hành pháp của nước ta góp phần đưa đất nước phts triển nhanh với xu thế chung của thế giới.và dường như đây vẫn đang là một bài toán khó cho tất cả những ai nghiên cứu và nâng cao vai trò, nhiệm vụ và hoạt động của Chính phủ.Trong phạm vi của đề tài này, người viết muốn đề cập đến tổ chức, cách thức hoạt động và vai trò của cơ quan hành pháp trong thể chế Nhà nước cộng hoà liên bang Đức. Nội dung này có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với cơ quan hành pháp của nước ta trong việc củng cố hoàn thiện về cách thức tổ chức và hoạt động để đưa đất nước phát triển.Chính vì những lý do trên người viết chọn đề tài “Cơ quan hành pháp trong thể chế Nhà nước cộng hoà liên bang Đức” với mong muốn góp phần khẳng định những ưu điểm trong cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan hành pháp trong thể chế Nhà nước cộng hoà Liên bang Đức.Qua đó học hỏi những ưu điểm áp dụng vào bộ maý hành pháp của nước ta để hoàn thiện về tổ chức và phương thức hoạt động giúp chính phủ lãnh đạo các bộ, ban, ngành hoạt động mang lại hiệu quả cao.
Xem thêm

37 Đọc thêm

TÌM HIỂU HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

TÌM HIỂU HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Chuyên đề 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ I. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Hệ thống chính trị (HTCT) là một chỉnh thể các tổ chức chính trị hợp pháp trong xã hội, bao gồm các đảng chính trị, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền. Hệ thống chính trị nước ta vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh. II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 1. Cấu trúc của Hệ thống chính trị Cấu trúc của Hệ thống chính trị gồm 4 bộ phận chủ yếu: Các thể chế chính trị (các tổ chức); Các quan hệ chính trị; Các cơ chế hoạt động; Các nguyên tắc vận hành. Hệ thống chính trị được tạo thành từ nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đó lại là một kết cấu phức tạp gồm nhiều bộ phận nhỏ khác, có thể coi là các “tiểu hệ thống”. Trong cấu trúc của Hệ thống chính trị, các thể chế chính trị (các tổ chức) là cốt vật chất của Hệ thống chính trị; các quan hệ chính trị là bộ phận kết nối các tổ chức và đảm bảo các vai trò, chức năng nhất định của chúng; các cơ chế và nguyên tắc vận hành đảm bảo cho hệ thống chính trị vận hành thông suốt và đúng đắn.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi môn Dân vận lớp Trung cấp lý luận chính trị

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN DÂN VẬN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Vấn đề 1: Mặt trận tổ quốc Việt Nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Sự qui định này là do yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, là xuất phát tư thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Đây là vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống. Vai trò của Mặt trận không phải tự Mặt trận đặt ra mà là do chính nhân dân, chính lịch sử thừa nhận.

18 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤCMở đầu1I. THAM NHŨNG21. Tổng quan về tham nhũng21.1.Khái niệm21.2. Nguyên nhân và nguồn hình thành tham nhũng21.3. Phân loại và các hình thức biểu hiện của tham nhũng31.4. Công cụ nhận dạng tham nhũng52. Phân tích tác động của tham nhũng tới phát triển kinh tế xã hội52.1. Tác động của tham nhũng đến phân bổ nguồn lực52.2. Tác động của tham nhũng đến chính sách kinh tế và cải cách thể chế62.3. Ảnh hưởng đến phân phối thu nhập và công bằng xã hội.82.4. Tham nhũng đối với nền kinh tế thị trường92.5. Tham nhũng trong nền kinh tế mở9II. THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM101. Thực trạng tham nhũng của Việt Nam101.1. Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI)101.2. Một số lĩnh vực có tham nhũng tiêu biểu132. Phòng chống tham nhũng tại Việt Nam212.1. Thể chế và khung pháp lý212.2 Vai trò của công dân trong phòng chống tham nhũng242.3. Phòng chống tham nhũng ở một số lĩnh vực26III.GIẢI PHÁP401. Giải pháp phòng ngừa tham nhũng.402. Các giải pháp phát hiện tham nhũng.42Kết luận44
Xem thêm

46 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH bắc GIANG LÃNH đạo THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc từ năm 2005 đến 2015

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ TỈNH bắc GIANG LÃNH đạo THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH dân tộc từ năm 2005 đến 2015

Dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc luôn là vấn đề rộng lớn và phức tạp có quan hệ đến nhiều lĩnh vực khác nhau: Chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hóa giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc. Vì vậy, giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của cả quốc gia dân tộc. Việt Nam là một quốc gia đa tộc người với 54 tộc người cùng sinh sống trên một phạm vi quốc gia dân tộc. Trong suốt tiến trình hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, gắn bó keo sơn trong một kết cấu thống nhất về lãnh thổ, về thể chế hành chính và ý thức hệ quốc gia dân tộc.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Các hình thức sở hữu đất nông nghiệp ở Việt Nam thế kỷ XX

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XX

huyên đề giới thiệu sự thay đổi các hình thức sở hữu đất nông nghiệp ở Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử dưới tác động của các thể chế chính trị khác nhau; một số vấn đề nảy sinh cần tiếp tục nghiên cứu dưới góc độ khoa học lịch sử

4 Đọc thêm

NGHỊ VIỆN TRONG THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC NHẬT BẢN

NGHỊ VIỆN TRONG THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC NHẬT BẢN

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay mỗidân tộc, quốc gia đều không ngừng củng cố và hoàn thiện thể chế chính trịcủa mình để khẳng định vị thế và vai trò của mình trên trường quốc tế.Nhật Bản sớm nổi lên là một cường quốc ở khu vực Đông bắc Á, là mộtnước có sự phát triển nhanh về nền kinh tế, từ cảnh bị tàn phá điêu tàn củachiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tếlớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Vì sao Nhật Bản lại có bước tiến thần kỳ nhưvậy? Đây là một câu hỏi khó có thể có được đáp án đầy đủ song suy cho cùngsự phát triển của kinh tế Nhật do thể chế chính trị quyết định, đây là nguyênnhân cơ bản khiến cho kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh tới mức thần kỳ.Như thế có thể thấy thể chế chính trị nói chung và thể chế nhà nước Nhật nóiriêng đã và đang thể hiện được vai trò tích cực của nó trong sự phát triển củaquốc gia Đông bắc Á này.Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mục tiêu của chúng ta là xâydựng một thể chế nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Mục tiêu pháttriển của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội tất nhiên không thể đồng nhất vớinhau song việc nghiên cứu thể chế nhà nước các nước trên thế giới và đặc biệt làthể chế nhà nước một cường quốc như Nhật Bản là rất cần thiết đối với vấn đềhoàn thiện hơn nữa thể chế nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.Quyền lực nhà nước tối cao tập trung vào tay nhân dân là xu thế tất yếucủa thời đại, mà quyền lực tối cao đó chỉ thực thi được nhờ vào các cơ quanđại diện cho nhân dân đó là quốc hội (Nghị viện). Việc nghiên cứu và tìm hiểucơ quan lập pháp ở Việt Nam cũng như ở các nước trên thế giới hiện nay làmột vấn đề lớn đòi hỏi các nhà khoa học phải đi sâu vào nghiên cứu để làmsao phát huy được nhiều nhất quyền lực của nhân dân. Vì vậy nghiên cứu môhình vận hành của thể chế nhà nước trong đó có cơ quan lập pháp của các1
Xem thêm

Đọc thêm

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỐI TÁC CÔNG TƯ PPP TẠI VIỆT NAM

Báo cáo nghiên cứu trên gồm 4 phần chính I. Phương thức đối tác công tư và những yêu cầu đối với quản lý các dự án đối tác công tư II. Thực tiễn ứng dụng phương thức PPP tại một số nước trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam III. Môi trường thể chế về PPP và việc áp dụng PPP ở Việt Nam IV. Khuyến nghị hoàn thiện khuôn khổ thể chế PPP cho Việt Nam

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề