GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 13 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 13 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH":

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 13 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 13 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

II/ Chuaån bò : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy học : Phân hoá Hoạt động của gv Hoạt động của hs TiÕt 1 1.Kieåm tra baøi cuõ - Kiểm tra 2[r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 2 - TUẦN SỐ 4 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 2 - TUẦN SỐ 4 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

II/ Chuaån bò : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy học : Phân hoá Hoạt động của gv Hoạt động của hs Tieát 1 1.Kieåm tra baøi cuõ: Goïi baïn [r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 16 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 16 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

II/ Chuaån bò : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy học : Phân hoá Hoạt động của gv Hoạt động của hs 1.Kieåm tra baøi cuõ 2.Bài mới a Phần gi[r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 14 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 14 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

-Phaân tích tieáng “ xueâ” Ngoài vần uê kể các vần có âm u đứng ở đầu vần -Treo baûng oân vaàn 2.Hoạt động 2: Ôn tập a/Ôn các vần vừa học: -GV chỉ bảng không theo thứ tự : b/Gheùp aâm th[r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN HỌC LỚP 2 - TUẦN 11 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN HỌC LỚP 2 - TUẦN 11 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH

2.Bài mới a Phần giới thiệu : Hoâm nay chuùng ta seõ keå laïi caâu -Vaøi em nhaéc laïi teân baøi chuyện đã học qua bài tập đọc tiết trước “ Bà Cháu” bHướng dẫn kể chuyện *HĐ1: Hướng dẫn [r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 2 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH - TUẦN 2

GIÁO ÁN LỚP 2 - TRƯỜNG TH “B” TÀ ĐẢNH - TUẦN 2

II/ Chuaån bò : - SGK - Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc III/ Các hoạt động dạy học : Phân hoá Hoạt động của gv Hoạt động của hs Tieát 1 1.Kieåm tra baøi cuõ: 2.Bài mới [r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2 NĂM 2019 -2020 CHUẨN KTKN

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 2 NĂM 2019 -2020 CHUẨN KTKN

Giáo án lớp 5 tuần 2 năm 2019 -2020 chuẩn ktkn.Giáo án lớp 5 tuần 2 năm 2019 -2020 chuẩn ktknGiáo án lớp 5 tuần 2 năm 2019 -2020 chuẩn ktkn.Giáo án lớp 5 tuần 2 năm 2019 -2020 chuẩn ktkn.Giáo án lớp 5 tuần 2 năm 2019 -2020 chuẩn ktkn.Giáo án lớp 5 tuần 2 năm 2019 -2020 chuẩn ktkn.Giáo án lớp 5 tuần[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC LỚP 2 - TUẦN 13 - TRƯỜNG TIỂU HỌC “B” XÃ PHƯỚC LONG

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC LỚP 2 - TUẦN 13 - TRƯỜNG TIỂU HỌC “B” XÃ PHƯỚC LONG

Hoạt động giáo viên Củng cố lại bảng trừ 14 trừ đi moät soá Thực hành Ñaët tính roài tính Hướng dẫn học sinh sử dụng bàn trừ làm bài Nhaän xeùt.. Người soạn: Võ Văn Hùng..[r]

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 12, 13

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 12, 13

coøn laïi thì ta toâ maøu + Maøu saéc ta coù theå tuyø moãi em choïn sao cho haøi hoà và nổi bậc nét diềm có thể nền một màu khác với màu đường diềm HOẠT ĐỘNG 3 : *- GV nêu yêu cầu bài[r]

15 Đọc thêm

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN SỐ 13

GIÁO ÁN CÁC MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN SỐ 13

Bài:13:Giữ sạch môi trưòng xung quanh nhà ở I.Mục tiêu: Giúp HS: sau bài hócH có thẻ -Kể tên những công viêc cầc làm để giữ sạch sân,vườn khu vệ sinh và chuồng gia súc -Nêu ích lợi của c[r]

20 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỔNG HỢP MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 13

GIÁO ÁN TỔNG HỢP MÔN HỌC KHỐI LỚP 2 - TUẦN 13

Kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp đỡ bố mẹ Chữa bài: quét nhà, trông em, nấu cơm Bài 2: miệng 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu đọc cả mẫu cả lớp đọc 2 em làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở[r]

20 Đọc thêm

Giáo án lớp 4 tuần 5 năm học 2020-2021

Giáo án lớp 4 tuần 5 năm học 2020-2021

Giáo án lớp 4 tuần 5 năm học 2020-2021 thông tin đến các bạn và quý giáo viên giáo án của các môn học trong chương trình các môn học lớp 4. Đây là tư liệu hỗ trợ cho quá trình biên soạn bài giảng, giáo án nhằm xây dựng tiết học hiệu quả, sinh động hơn.

Đọc thêm

Toán lớp 2 bài Luyện tập chung tuần 34

Toán lớp 2 bài Luyện tập chung tuần 34

giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chương trình toán lớp 2, sách giáo khoa. giáo án toán lớp 2 luyện tập chung tuần 34
chươn[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 20

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 20

giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 tuần 20. giáo án toán lớp 5 t[r]

Đọc thêm

Giáo án tuần 21 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ

Giáo án tuần 21 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ

Giáo án tuần 21 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ giúp định hướng phát triển năng lực của học sinh, giáo án chia 2 cột có thêm các mục mở rộng và chốt nhận xét kiến thức.Đầy đủ các môn học trong tuần.

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 32

giáo án toán lớp 5 tuần 32

- HS đọc thầm lại mẫu chuyện vui Dấu chấm và dấu phẩy, điền dấu chấm, dấu phẩy vào chổ thích hợp trong hai bức thư còn thiếu dấu. Sau đó viết hoa những chữ đầu câu. GV phát riêng bút dạ và phiếu đã viết nội dung 2 bức thư cho 3-4 HS.
- HS trình bày kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, c[r]

Đọc thêm

Giáo án tuần 22 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ

Giáo án tuần 22 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ

Giáo án tuần 22 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ giúp định hướng phát triển năng lực của học sinh, giáo án chia 2 cột có thêm các mục mở rộng và chốt nhận xét kiến thức.Đầy đủ các môn học trong tuần.

Đọc thêm

Giáo án tuần 17 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thá

Giáo án tuần 17 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thá

Giáo án tuần 17 lớp 5 chuẩn kiến thức kĩ năng thái độ giúp định hướng phát triển năng lực của học sinh, giáo án chia 2 cột có thêm các mục mở rộng và chốt nhận xét kiến thức.Đầy đủ các môn học trong tuần.

Đọc thêm

BÀI 36 AY ÂÂY HỌC VẦN 1 LÊ THỊ NGA THƯ VIỆN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

BÀI 36 AY ÂÂY HỌC VẦN 1 LÊ THỊ NGA THƯ VIỆN GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

TRANG 1 Trường tiểu học Cẩm Thượng Tuần: Lớp: Giáo viên dạy: Người soạn: Lê Thị Nga Ngày soạn: 13/10/2015 Ngày giảng: Giáo án môn tiếng viêt Phân môn học vần Bài Vần ay và ây I.Mục tiêu [r]

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 2 (TUẦN 1)GIÁO[r]

Đọc thêm

Cùng chủ đề