GIAO AN NGU VAN 7 TIET 55 DIEP NGU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAO AN NGU VAN 7 TIET 55 DIEP NGU":

giao an ngu van 6 tuan 2 tiet 7

giao an ngu van 6 tuan 2 tiet 7

7. Vua lập đền thờ, phong danh hiệu. 8. Dấu tích còn lại của Thánh Gióng.
→ Kể một chuỗi sự việc theo thứ tự nhất định nhằm thể hiện một ý nghĩa nào đó chính là tự sự. + Tự sự giúp người kể giải thích sự việc, nêu vấn đề, bày tỏ thái độ khen chê.

Đọc thêm

GIAO AN TIENG ANH 7-TIET 55

GIAO AN TIENG ANH 7-TIET 55

S2: It was beautiful 3/ FURTHER PRACTICE: 1/ people / friendly 2/ food / delicious 3/ Vung Tau / beautiful 4/ gifts / expensive 5/ things / cheap III/ HOMEWORK: 2’ -T writes on the board[r]

2 Đọc thêm

GIAO AN DAI 7 TIET 55 3 COT MOI

GIAO AN DAI 7 TIET 55 3 COT MOI

o_ Tham mưu cho Giám đốc về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh, về công tác tài chính — kế toán, về công tác quản lý, sử dụng vốn tải[r]

8 Đọc thêm

GIAO AN NGU VAN 12 - HK2

GIAO AN NGU VAN 12 - HK2

Giao an mon ngu van co ban

Đọc thêm

GIAO AN THE DUC TIET 55

GIAO AN THE DUC TIET 55

+ Bài tập nâng cao dành cho học sinh đã nắm vững các kỹ thuật di chuyển, chuyền cầu bằng mu bàn chân, kỹ thuật tâng búng, giật cầu, đá tấn công thấp chân nghiêng mình cũng như chính diện[r]

6 Đọc thêm

GIAO AN SH8 TIET 1 55

GIAO AN SH8 TIET 1 55

- HS trình bày được các bộ phận trong cơ quan sinh dục nam, đường đi của tinh trùng từ nơi sinh sản đến khi ra ngoài cơ thể và nêu được chức năng của các bộ phận đó. - HS nêu được đặc đi[r]

161 Đọc thêm

GIAO AN NGU VAN 7

GIAO AN NGU VAN 7

→ Phép đối ⇒ Nỗi buồn cô đơn thầm lặng cũa con người trước cảnh vật TRANG 5 -Gv kết luận sau khi học sinh trả lời -Em có nhận xét gì về nghệ thuật thể hiện của bài thơ?. -Tóm lại ,em có [r]

5 Đọc thêm

GIAO AN NGU VAN 7 TIET 66,67,68

GIAO AN NGU VAN 7 TIET 66,67,68

Xõy dựng biểu điểm chấm và tiến hành đỏnh giỏ bài viết của H trờn bảng PHIẾU ĐÁNH GIÁ STT NỘI DUNG XUẤT HIỆN KHỤNG XUẤT HIỆN 1 Đỳng hỡnh thức đoạn văn 2 Đỳng chủ đề hoạt động của em tron[r]

14 Đọc thêm

GIAO AN NGU VAN 7 TIET 44,45,46

GIAO AN NGU VAN 7 TIET 44,45,46

NẾU ĐỲNG LÀ TỎC GIẢ CHƯA NGỦ VỠ VẺ ĐẸP THƠ_ _MỘNG CỦA ỎNH TRĂNG ĐỜM KHUYA NƠI NỲI RỪNG VIỆT_ _BẮC, THỠ CÕU THƠ ĐÓ PHẢN ỎNH CẢM XỲC NÀO TRONG_ _TÕM HỒN CỦA TỎC GIẢ?_ - Đú là một tõm hồn s[r]

21 Đọc thêm

Giao an Ngu Van 7

GIAO AN NGU VAN 7

Caâu (2) trong phaàn dòch nghóa baøi thô “Ngaém traêng” laø moät kieûu caâu nghi vaán (Gioáng vôùi kieåu caâu trong nguyeân taùc baèng chöõ Haùn: “Ñoái t[r]

51 Đọc thêm

Giao an ngu van 7

GIAO AN NGU VAN 7

Ôû lôùp 6 caùc em ñaõ hoïc caáu taïo töø, trong ñoù phaàn naøo caùc em ñaõ naém ñöôïc khaùi nieäm veà töø gheùp (Ñoù laø nhöõng töø phöùc ñöôïc taïo ra baèng caùch gheùp caùc tieáng coù[r]

209 Đọc thêm

Giao an ngu van 7

GIAO AN NGU VAN 7

Gi¶n dÞ trong ®êi sèng, trong qh víi mäi ngêi, B¸c Hå còng gi¶n dÞ trong lêi nãi vµ bµi viÕt... Nã bÞ ph¹t..[r]

280 Đọc thêm

giao an ngu van 7

GIAO AN NGU VAN 7

Trường học, bệnh viện cũng đã được xây dựng lại thật khang trang… Người dân đã yên tâm an cư lạc nghiệp trên mảnh đất của cha ông.. Cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi.[r]

2 Đọc thêm

TIET 55 DIEP NGU

TIET 55 DIEP NGU


Ngữ văn- Tiết 55 Điệp ngữ I. Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ

- Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Cách lặp lại như vậy gọi là phép điệp ngữ; từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ. * Lư[r]

17 Đọc thêm

Đề kiểm tra 1 tiet tieng anh moi

Đề kiểm tra 1 tiet tieng anh moi

Đề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra 1 tiet tieng anh moiĐề kiểm tra[r]

Đọc thêm

Day thon vi da tiet 3

Day thon vi da tiet 3

Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da tiet 3 Day thon vi da[r]

Đọc thêm